64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel és a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 3. cikkének 7. pontjában megjelölt olyan kereskedelmi létesítményekre kell alkalmazni, amelyekben állati eredetű élelmiszert forgalmaznak.

(2) Az e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni a külön jogszabályok által szabályozott

a) kistermelői élelmiszer-termelésre, -előállításra és értékesítésre, és

b) vendéglátó termékek előállítására, forgalmazására.

2. §[1]

(1) E rendelet tekintetében a 178/2002/EK rendelet 2. és 3. cikkében, az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikkében, valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat megfelelően alkalmazni kell.

(2)[2] E rendelet alkalmazásában

a) kereskedelmi előrecsomagolás: az élelmiszereknek a saját értékesítést elősegítő részekre osztása és csomagolása, valamint jelölése a kiskereskedelmi létesítményben, a fogyasztó távollétében;

b) kiskereskedelmi létesítmény: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 7. pontja szerinti üzletek, elosztóközpontok, a bevásárlóközpontokat ellátó létesítmények, valamint a nagykereskedelmi árusítóhelyek.

Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának általános élelmiszer-higiéniai feltételei

3. §[3]

(1) Azok a kiskereskedelmi létesítmények, amelyek kizárólag a végső fogyasztónak értékesítenek állati eredetű élelmiszert, a 852/2004/EK rendeletben előírt feltételeket kötelesek teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiskereskedelmi létesítmények

a) hús darabolását, csontozását, szeletelését, annak kimérését,

b) húskészítmény darabolását és szeletelését, annak kimérését,

c)[4] sajt darabolását, szeletelését és nyerstej, illetve egyéb tejtermékek kimérését, valamint

d) a végső fogyasztó kívánságára és jelenlétében hús darálását

végezhetik.

(3) Kiskereskedelmi létesítményben tojástermékek előállítása tilos.

Hús és hústermékek, valamint halászati termékek forgalomba hozatalának feltételei[5]

4. §

(1)[6] Azok a kiskereskedelmi létesítmények, amelyek marginális, helyi és korlátozott tevékenységként,

a) a végső fogyasztó számára történő értékesítés céljából az átadás helyén élelmiszer-feldolgozási tevékenységet végeznek, vagy

b) a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (5) bekezdése b) pontjának (ii) alpontja szerint egy másik kiskereskedelmi létesítményt (a továbbiakban: viszonteladó) látnak el állati eredetű élelmiszerrel, vagy

c) mindkét tevékenységet végzik,

a 3. § (2) bekezdésében szereplő tevékenységeken túlmenően húst előredarálhatnak, előkészített húst és húskészítményeket, halászati termékeket állíthatnak elő, valamint ezen termékek és a 3. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt tevékenységből származó termékek, valamint egész baromfi kereskedelmi előrecsomagolását is végezhetik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység akkor minősül marginális, helyi és korlátozott tevékenységnek, ha az alábbiak egyidejűleg teljesülnek:

a)[7] az értékesítés a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti vármegyében, illetve az azzal szomszédos vármegyékben működő kereskedelmi egységekben történik, azzal, hogy a fővárosba a Pest vármegyével szomszédos vármegyékből is történhet a beszállítás,

b)[8] az (1) bekezdés szerinti kiskereskedelmi létesítményben a viszonteladóknak egy naptári héten belül értékesített mennyiség nem haladja meg az adott naptári héten beérkezett alapanyag - előkészített hús, húskészítmény és halászati termék esetében a feldolgozatlan állati eredetű alapanyag - mennyiségének 25%-át, de hús esetében legfeljebb az 5 tonnát, ezen felül húskészítmény esetében legfeljebb az 500 kg-ot, darált hús és előkészített hús esetében legfeljebb az 500 kg-ot, előkészített halászati termék esetében hetente legfeljebb az 1 tonnát,

c) a viszonteladó vendéglátó egység, vagy olyan kiskereskedelmi egység része, amelyben kizárólag a végső fogyasztónak értékesítenek állati eredetű élelmiszert, vagy amely nem a 853/2004/EK rendelet alapján engedélyezendő létesítmény.

5. §

(1) A 4. § szerinti kiskereskedelmi létesítményeknek a 4. § (1) bekezdésében szereplő tevékenységek végzése során a 852/2004/EK rendelet előírásain túlmenően teljesíteniük kell a 853/2004/EK rendeletben foglalt alábbi követelményeket is:

a) húsdarabolás, -csontozás esetén:

aa) a III. melléklet I. szakaszának III. fejezete,

ab) a III. melléklet I. szakasza V. fejezetének 2. pontja,

ac) a III. melléklet I. szakaszának VII. fejezete;

b) baromfihús-darabolás esetén:

ba) a III. melléklet II. szakaszának III. fejezete,

bb) a III. melléklet II. szakaszának V. fejezete;

c) darált és előkészített hús előállítás során a III. melléklet V. szakaszának II. és III. fejezete, azzal az eltéréssel, hogy csontokról mechanikusan lefejtett hús nem állítható elő;

d) húskészítmény előállítás során a III. melléklet VI. szakasza.

(2) Kiskereskedelmi létesítménynek tilos lefagyasztani húst, darált húst, előkészített húst, húskészítményt. Darált húst, előkészített húst, húskészítményt fagyasztott húsból nem állíthat elő.

Élőhal és halászati termékek forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei

6. §

Az élő halat és halászati terméket a 3. § (1) bekezdése szerint forgalmazó kiskereskedelmi létesítménynek teljesítenie kell a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának VII. fejezetében foglalt, hőmérsékletre vonatkozó előírásokat is.

7. §[9]

(1) Azoknak a 4. § szerinti kiskereskedelmi létesítményeknek, amelyek

a) előkészített halászati terméket állítanak elő, így különösen halat leölnek, zsigerelnek, filéznek, darabolnak, illetve

b) feldolgozott halászati termékeket állítanak elő,

a 852/2004/EK rendelet előírásain túlmenően teljesíteniük kell a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza III-VIII. fejezetének előírásait is, azonban a filé szeleteket nem kell egyedi csomagolással ellátni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiskereskedelmi létesítmények nem végezhetik a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza III. fejezetének B, C, valamint a IV. fejezet B alfejezeteiben szereplő tevékenységeket. A fagyasztott halászati termék kiskereskedelmi létesítményben nem engedtethető fel.

8. §

Élő halak kiskereskedelmi létesítményben történő árusítása esetén be kell tartani a külön jogszabályban foglalt állatvédelmi előírásokat is.

8/A. §[10]

(1) Nyers tej kizárólag a végső fogyasztó részére értékesíthető.

(2) Nyers tej értékesítése esetén a termék csomagolásán, vagy az értékesítés helyén jól látható módon a következő szöveget kell feltüntetni: "Fogyasztás előtt fel kell forralni!".

Tej és tejtermékek forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei

9. §[11]

(1) Azok a kiskereskedelmi létesítmények, amelyek marginális, helyi és korlátozott tevékenységként,

a) a végső fogyasztó számára történő értékesítés céljából az átadás helyén élelmiszer-feldolgozási tevékenységet végeznek, vagy

b) viszonteladót látnak el állati eredetű élelmiszerrel, vagy

c) mindkét tevékenységet végzik,

a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti tevékenységből származó termékek kereskedelmi előrecsomagolását végezhetik a 10. § (2)-(4) bekezdésben foglaltak betartása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység akkor minősül marginális, helyi és korlátozott tevékenységnek, ha az alábbiak egyidejűleg teljesülnek:

a)[12] az értékesítés a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti vármegyében, illetve az azzal szomszédos vármegyékben működő kereskedelmi egységekben történik, azzal, hogy a fővárosba a Pest vármegyével szomszédos vármegyékből is történhet a beszállítás,

b) az (1) bekezdés szerinti kiskereskedelmi létesítményben a viszonteladóknak értékesített mennyiség nem haladja meg az adott naptári héten beérkezett alapanyag mennyiségének 25%-át, de naptári hetente legfeljebb 500 kg-ot,

c) a viszonteladó vendéglátó egység, vagy olyan kiskereskedelmi egység része, amelyben kizárólag a végső fogyasztónak értékesítenek állati eredetű élelmiszert, vagy amely nem a 853/2004/EK rendelet alapján engedélyezendő létesítmény.

Egyéb rendelkezések[13]

10. §[14]

(1) Az élelmiszer-vállalkozónak a 4. § (1) bekezdése szerinti hús előredarálása, előkészített hús, húskészítmény és feldolgozott halászati termék előállítása esetén a külön jogszabály szerinti gyártmánylapot kell készítenie.

(2) A kereskedelmi előrecsomagolás tevékenysége során be kell tartani a 852/2004/EK rendelet előírásait, beleértve a csomagolásra, tárolásra, szállításra vonatkozó előírásokat.

(3) A kiskereskedelmi létesítményben élelmiszer-előállítást végző, illetve a kereskedelmi előrecsomagolást végző feladata és felelőssége a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idő meghatározása. A kereskedelmi előrecsomagolt termékekre a kiskereskedelmi egység által meghatározott fogyaszthatósági idő vagy minőségmegőrzési idő nem haladhatja meg az előállító által meghatározott és jelölt fogyaszthatósági időt vagy minőségmegőrzési időt.

(4)[15]

(5) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet vagy kereskedelmi előrecsomagolást végző létesítménynek napi nyilvántartást kell vezetni az általa előállított, illetve kereskedelmi előrecsomagolt termékekről, azok eredetét, illetve nyomonkövethetőségét biztosító módon. A nyilvántartási dokumentumot a tárgynaptól számítottan két évig meg kell őrizni. A kiskereskedelmi egység az (1) bekezdés szerinti termékek előállítása során nem vehet igénybe feldolgozási részműveletre más létesítményt.

11. §[16]

(1)[17] A 4. §, a 7. § (1) bekezdésének b) pontja és a 9. § szerinti kiskereskedelmi létesítmény köteles írásban bejelenteni e rendelet szerinti tevékenységét az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, amely azt nyilvántartásba veszi.

(2) A nyilvántartásba vételről kapott határozatot a telephelyen kell tartani és azt hatósági ellenőrzés során az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.

12. §[18]

13. §[19]

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[2] Beiktatta a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.05.01

[3] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[4] Megállapította az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[5] A cím szövegét megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.05.01.

[6] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.05.01.

[7] Módosította a 99/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.05.01.

[9] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[10] Beiktatta az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[11] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[12] Módosította a 99/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] A címet beiktatta a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[14] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.05.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2016.12.13.

[16] Megállapította a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 6. § - a, egyidejűleg a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.05.01.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 95. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[18] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.01.

Tartalomjegyzék