81/2007. (IX. 21.) GKM rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 6. § (2) bekezdésében és 113. § b) pontjában, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. § (1) bekezdés b) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladatés hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedélyes]

"b) bármely más engedélyes vállalkozásban történő, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó befolyás szerzésének és az ehhez fűződő jogok gyakorlásának jóváhagyása, "

[iránti kérelme elbírálásáért az e rendelet melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. ]

2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyesnek az egész éves felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve két részletben, a tárgyév január 15-éig és június 30-áig kell befizetnie a Hivatal 2. § (1) bekezdésben megjelölt bankszámlájára. Ha az engedélyes év közben kap működési engedélyt, a tárgyévre csak a felügyeleti díj arányos részét kell befizetnie egy összegben, a működési engedély jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig. A felügyeleti díjat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - visszaigényelni nem lehet. "

3. §

Az R. "Az igazgatási szolgáltatási díjak" alcím alatt a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése alapján lefolytatott eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. "

4. §

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1. §-a és 4. §-a a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályát veszti a kihirdetését követő 47. napon.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelethez

Az R. mellékletének módosítása

1. Az R. melléklet I. Földgázellátás című fejezet 13. pontja helyébe a következő pont lép:

"13. Működési engedélyek módosítása iránti kérelmek elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja
- ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya kizárólag település visszavonása, valamint településrész kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása25 E Ft/adat
- ha a működési engedélyek módosítása iránti kérelem tárgya terület kijelölése, bekapcsolási időpontjának áthelyezése és visszavonása, a kérelem elbírálása díjmentes Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 500 E Ft
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 5 000 E Ft"

2. Az R. melléklet I. Földgázellátás című fejezet 14. pontja helyébe a következő pont lép:

"14. Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés, jogutód nélküli megszűnés, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása iránti kérelem elbírálása
- földgázszállító, -tároló, -rendszerirányítási engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgázelosztói engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- földgáz-kereskedelmi engedélyes esetében1 000 E Ft
- földgáz közüzemi nagykereskedelmi engedélyes esetében5 000 E Ft
- földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes esetében
100 E-nél kevesebb fogyasztóval rendelkező1 000 E Ft
100 E-nél több fogyasztóval rendelkező5 000 E Ft
- propán-bután gázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztását és szolgáltatását
végző engedélyes esetében1 000 E Ft"

3. Az R. melléklet II. Villamosenergia-ellátás című fejezet 13. pontja helyébe a következő pont lép:

"13. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 51. § (1) bekezdése szerinti engedélyek módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja
- Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 500 E Ft
- Üzemi szabályzat, kereskedelmi és elosztóhálózati szabályzat módosításának jóváhagyása100 E Ft/adat, de legfeljebb 5 000 E Ft"

4. Az R. melléklet II. Villamosenergia-ellátás című fejezet 15. és 16. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"15. Erőmű teljesítménynövelési, elsődleges energiaforrásának megválasztására, megváltoztatására vonatkozó engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása1 000 E Ft
16. Engedélyes más gazdasági társasági formába történő átalakulása, szétválás, egyesülés, jogutód nélküli megszűnés, a szavazatok 25, 50 vagy 75 százalékát meghaladó be-
folyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása, alaptőke, illetve törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítása iránti kérelem elbírálása termelő esetében
= 50-200 MW erőművi teljesítmény esetén1 000 E Ft
= 200 MW-nál nagyobb erőművi teljesítmény esetén3 000 E Ft
- villamosenergia-átviteli engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-elosztói engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-rendszerirányító engedélyes esetében5 000 E Ft
- villamosenergia-kereskedelem engedélyese esetében1 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-nagykereskedelem engedélyese esetében5 000 E Ft
- közüzemi villamosenergia-szolgáltatás engedélyese esetében5 000 E Ft"

5. Az R. melléklet II. Villamosenergia-ellátás című fejezet 18. pontja helyébe a következő pont lép:

"18. Az engedélyes működési engedélyében meghatározott alapvető eszközei és vagyoni értékű jogai harmadik személy részére történő átruházásának, átengedésének, lízingbe adásának, illetve egyéb módon tartós használatba adásának, megterhelésének vagy biztosítékul való lekötésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása5 000 E Ft"

6. Az R. melléklet II. Villamosenergia-ellátás című fejezet 29. pontja helyébe a következő pont lép:

"29. Kiserőmű elsődleges energiaforrásának megválasztása és megváltoztatása, létesítése, villamos energia termelése, valamint villamos energia termelésének szüneteltetése, megszüntetése és a kiserőmű megszüntetése iránti kérelem elbírálása az alábbi beépített erőművi villamos teljesítmény függvényében:
Új erőmű eseténMeglévő erőmű esetén
- 0, 5-5 MW esetén500 E Ft200 E Ft
- 5 MW fölött-20 MW esetén1 000 E Ft400 E Ft
- 20 MW fölött-50 MW esetén2 500 E Ft1 000 E Ft"

7. Az R. melléklet II. Villamosenergia-ellátás című fejezet 31. pontja helyébe a következő pont lép:

"31. Termelő vagy kiserőmű üzemeltetője által megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia termeléséhez felhasznált erőforrás, valamint az azzal előállított villamos energia kötelezően átveendő mennyiségének megállapítása, igazolása
- 0, 5-5 MW esetén100 E Ft
- 5 MW fölött-20 MW esetén200 E Ft
- 20 MW fölött-50 MW esetén400 E Ft
- 50 MW fölött650 E Ft"

8. Az R. melléklet III. Távhőtermelés című fejezet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély, távhő termelésére vonatkozó működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása100 E Ft/adat, de legfeljebb az adott engedély kiadásának díja"

9. Az R. melléklet III. Távhőtermelés című fejezet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Átalakulás, az engedélyes alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállítása, valamint bármely engedélyes vállalkozásban történő 25, 50 vagy 75 százalékot meghaladó befolyás szerzése és az ehhez fűződő jogok gyakorlása iránti kérelem elbírálása

- 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén200 E Ft
- 5-50 MW hőteljesítmény esetén500 E Ft
- 50-200 MW hőteljesítmény esetén1 000 E Ft
- 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetén3 000 E Ft"

Tartalomjegyzék