99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott földrészlet;

b) mezőgazdasági termelőtevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

c)[1] miniszter: az agrárpolitikáért felelős miniszter;

d)[2] minisztérium: a Földművelésügyi Minisztérium;

e) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírások összessége.

2. §[3]

(1) E rendelet alapján támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld megvásárlására. A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de kérelmenként maximum hárommillió forint. A 2013. évben a 2013. december 5. és 31. között megkötött adásvételi szerződésekhez igényelhető támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatásban az a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termelőtevékenységgel foglalkozó magánszemély (a továbbiakban: ügyfél) részesíthető, aki eleget tett a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

3. §

(1) A támogatás feltétele, hogy az ügyfél adásvétel jogcímén szerezzen termőföldet, illetőleg osztatlan közös tulajdonban álló termőföldben tulajdoni illetőséget.

(2) A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfél tulajdonában álló - legalább a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott nagyságú - termőföld és a támogatás alapját képező, vásárolt termőföld - a település közigazgatási határától függetlenül - egymással szomszédos legyen. E bekezdés alkalmazása során szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, melyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl feltétele a támogatásnak, hogy az ügyfél

a) a vásárlás időpontjában legalább egy éve rendelkezzen legalább ötezer négyzetméter területnagyságú szőlő, gyümölcsös művelési ágú földrészlet, illetőleg legalább egy hektár területnagyságú egyéb művelési ágú földrészlet tulajdonjogával,

b) betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait,

c) vállalkozása megfelel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet alapján a gazdaságilag életképes üzem kritériumának,

d)[4] rendelkezzen mezőgazdasági szakirányú képzettséggel vagy mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02), ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01), aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítés megléte esetén a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által igazoltan legalább öt éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal,

e) termőföldtulajdona a támogatás alapját képező, vásárlással megszerzett termőfölddel együtt a kettőszáztíz aranykoronát, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföld esetében pedig a két hektárt meghaladja,

f) az adásvételi szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta, és ennek ténye az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen feltüntetésre került, és

g) kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatás alapját képező termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül

ga) nem idegeníti el,

gb) más célra nem hasznosítja, és

gc) a művelési ágának megfelelő tényleges mezőgazdasági műveléssel hasznosítja.

4. §

(1) Nem lehet támogatást igényelni a termelőszövetkezeti különlapon részarányként, illetve az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott termőföld megvásárlására.

(2) E rendelet alapján nem jogosult az ügyfél támogatás igénybevételére, ha a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet alapján ugyanazon termőföldre kamattámogatásban részesül.

5. §

(1) A kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a melléklet tartalmazza.

(2)[5] E rendelet melléklete alapján összeállított kérelmet a 2013. évben legkésőbb 2013. december 31-éig lehet a járási hivatalhoz benyújtani.

(3) Egy ügyfél évente legfeljebb két kérelmet nyújthat be.

(4) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, azzal, hogy a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot két eredeti példányban kell csatolni.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az adásvételi szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzéssel, szárazbélyegző lenyomatával ellátott eredeti példányát;

b) olyan hiteles térképmásolatot, melyen a birtokösszevonás alapját képező, az ügyfél tulajdonában álló és támogatással megvásárolandó termőföldeket az ügyfél eltérő jelöléssel feltüntette;

c) a mezőgazdasági termelőtevékenységet igazoló dokumentumok (őstermelői, mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat stb.) egyszerű másolatát, melynek az eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja;

d) a mezőgazdasági szakirányú képzettséget vagy öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, melynek eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja.

6. §

(1) El kell utasítani a kérelmet, ha forráshiány miatt nem finanszírozható a támogatás.

(2)[6] A járási hivatal - a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a jogerős döntés megküldésével - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a kérelemmel érintett ingatlanok tekintetében az öt évre szóló, külön törvényben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze fel az ingatlan-nyilvántartásban. A támogatási összeg kifizetéséről a minisztérium intézkedik.

(3)[7] A támogatás iránti kérelmeket a járási hivatal az e célra biztosított pénzeszközök rendelkezésre állásától függően, a kérelmek benyújtásának sorrendjében bírálja el. A 2013. évben benyújtott kérelmekről a járási hivatal legkésőbb 2013. december 31-ig dönt.

7. §

(1)[8] Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az ügyfél tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre, illetve, ha a kérelemhez csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat az ügyfél megszegi, vagy ha a járási hivatal az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyi bejegyzését nem tudja érvényesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a járási hivatal határozattal rendeli el.

(2) Nem számít jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az a támogatás, amelynek az alapját képező ingatlant a támogatás biztosítékául bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom határidejének lejárta előtt kisajátítják. Ebben az esetben a kisajátítási eljárás során, a kisajátítással érintett területre eső teljes támogatást kamatok nélkül kell visszafizetni.

8. §[9]

A támogatást a Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 39-42. §-a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez

Kérelem
birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatására
Az ügyfél neve:
Az ügyfél lakcíme:
Mellékletek felsorolása:
Adatlap
Nyilatkozatok
Kötelezettségvállaló nyilatkozatok
Adásvételi szerződés:... db.
Hiteles térképmásolat:... db.
Mezőgazdasági termelői tevékenységet igazoló dokumentumok hiteles másolata:... db.
Mezőgazdasági szakirányú képzettséget vagy ötéves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hiteles máso-
lata:... db.
A) Adatlap
1. Név:
2. Lakcím:
3. Telefonszám:
4. Regisztrációs szám:
5. TB számlaszám:
6. Adóazonosító jel vagy adószám:
7. Számlavezető pénzintézet neve:
8. Számlaszám:
9. Az ügyfél tulajdonában álló valamennyi termőföld ingatlan-nyilvántartási adatai:
TelepülésHrsz.Művelési ágTul. hányadTerület (ha)AK érték
Összesen:
…………………………….
aláírás
10. A kérelem alapját képező termőföldek ingatlan-nyilvántartási adatai:
Az újonnan megvásárolt termőföldekAz ügyfélnek legalább egy éve tulajdonában álló, szomszédos termőföldjei
TelepülésHrsz.Művelési ágTul. hányadTerület (ha)AK értékVételárHrsz.Terület (ha)Tulajdonszerzés időpontja
Összesen:--
11. Az igényelt támogatás összege: ............ Ft, azaz .............................................. forint.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ...................(hónap) ................. (nap)
…………………………
aláírás
[10]
B) Nyilatkozatok
Alulírott,
Név:
Lakcím:
Születési hely, idő:
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................
büntetőjogi felelősségem tudatában, az alábbi nyilatkozatokat teszem.
1. Nyilatkozom, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása céljából hozzájárulok a kérelmemben megadott adataimnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár általi felhasználásához.
2. Nyilatkozom, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincs.
3. Nyilatkozom, hogy legalább 1 éve rendelkezem
a) szőlő, gyümölcsös művelési ágú, legalább 5000 négyzetméter területnagyságú földrészlet tulajdonjogával, mely a vásárolt termőfölddel szomszédos,
b) egyéb művelési ágú, legalább 1 hektár területnagyságú földrészlet tulajdonjogával, mely a vásárolt termőfölddel szomszédos.
(Megfelelő rész aláhúzandó. )
4. Nyilatkozom, hogy követem a helyes gazdálkodási gyakorlatot.
5. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom megfelel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30. ) FVM rendeletben előírt gazdasági életképesség kritériumának.
6. Tudomásul veszem, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a támogatás kifizetésétől számított öt éven belül nem járul hozzá az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen történt bejegyzésének megváltoztatásához.
7. Nyilatkozom, hogy a kérelmemben foglalt adatok, információk és dokumentációk helytállóak.
8. Tudomásul veszem, hogy a kérelmem pozitív elbírálása esetén a minisztérium a Földművelésügyi Minisztérium honlapján a kérelmem főbb adatait közzéteszi.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ...................(hónap) ................. (nap)
…………………………….
aláírás
C) Kötelezettségvállaló nyilatkozat


Az ügyfél neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
szám alatti lakos kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a Földművelésügyi Minisztérium az alább felsorolt termőföldek megvásárlásához támogatást biztosít, azokat a támogatás folyósításától számított öt éven belül nem idegenítem el, más célra nem hasznosítom, és a művelési águknak megfelelő tényleges mezőgazdasági műveléssel hasznosítom.
A támogatással megvásárolt földrészlet adatai
TelepülésHrsz.Művelési ágTulajdoni hányadAdásvételi szerződés kelte
[11]
Egyidejűleg hozzájárulásomat adom, hogy a vásárláshoz nyújtott támogatás folyósítása esetén az elidegenítési és terhelési tilalom a Földművelésügyi Minisztérium javára első ranghelyre, a támogatás folyósításától számított ötéves időtartamra, az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ...................(hónap) ................. (nap)
…………………..………………..
ügyfél aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
……………………………
aláírás
Név:
Cím:
Szig. sz.:
……………………………
aláírás
Név:
Cím:
Szig. sz.:

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[2] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[3] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 7. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[4] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[5] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[6] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[7] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[8] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[9] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[10] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b), g)h) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[11] Módosította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § h) pontja. Hatályos 2017.12.30.

Tartalomjegyzék