2008. évi XII. törvény

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Határozatot e törvénnyel kihirdeti.

3. §[2] A Határozat hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"A Tanács határozata

(2007. június 7.)

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (2007/436/EK, Euratom)

Az Európai Unió Tanácsa,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 269. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 173. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel a Számvevőszék véleményére, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, mivel:

(1) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i brüsszeli ülésén többek között arra a következtetésre jutott, hogy a saját forrásokról szóló megállapodásokat a méltányosság általános céljának figyelembevételével kell megkötni. Ezeknek a megállapodásoknak - az Európai Tanács 1984. évi fontainebleau-i ülésének vonatkozó következtetéseivel összhangban - ezért biztosítaniuk kell, hogy egyetlen tagállamra se nehezedjen a viszonylagos jólétéhez képest túlzott költségvetési teher. Ezért helyénvaló egyes tagállamokkal kapcsolatban rendelkezéseket hozni.

(2) A Közösségek saját forrásai rendszerének megfelelő forrásokat kell biztosítania a közösségi politikák szabályos fejlődéséhez, figyelemmel a szigorú költségvetési fegyelem szükségességére is.

(3) E határozat alkalmazásában a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) a piaci árakon meghatározott éves GNI-t kell érteni, ahogyan azt a Bizottság a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszerének (a továbbiakban: ESA 95) alkalmazásában, a 2223/96/EK tanácsi rendelettel összhangban meghatározza.

(4) Tekintettel a költségvetés és a saját források területén az ESA 79-ről az ESA 95-re történő váltásra, és annak érdekében, hogy a Közösségek rendelkezésére bocsátott pénzügyi források összege változatlan maradjon, a Bizottság - az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban - két tizedes pontossággal, az említett cikkben szereplő képlet alapján újraszámította a saját források felső határát és a kötelezettségvállalási előirányzatok felső határát. A Bizottság 2001. december 28-án közölte az új felső határokat a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. A saját források felső határát a Bizottság a tagállamok piaci árakon számított teljes GNI-jének 1,24%-ában állapította meg, a kötelezettségvállalási előirányzatok felső határát pedig a tagállamok teljes GNI-jének 1,31%-ában. Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a felső határokat a jelenlegi szinten kell tartani.

(5) A Közösségek rendelkezésére bocsátott pénzügyi források változatlanul tartása érdekében az ESA 95-ben bekövetkező, a GNI szintjének jelentős változásával együtt járó módosítások esetén helyénvaló a GNI százalékában kifejezett felső határokat kiigazítani.

(6) A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött megállapodásoknak az Európai Unió jogában történő végrehajtását követően már nincs lényeges különbség a mezőgazdasági vámok és az egyéb vámok között. Ezért indokolt megszüntetni ezt a különbségtételt az Európai Unió általános költségvetése területén.

(7) Az átláthatóság és az egyszerűség érdekében az Európai Tanács 2005. december 15-16-án arra a következtetésre jutott, hogy a hozzáadottérték-adóból (HÉA) származó forrás lehívásának legnagyobb mértékét 0,30%-ban kell megállapítani.

(8) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország csökkentett HÉA-lehívási kulcsot alkalmazhat a 2007-2013-as időszakban, valamint Hollandia és Svédország ugyanebben az időszakban bruttó csökkentéseket élvezhet az éves GNI-alapú hozzájárulások tekintetében.

(9) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy továbbra is maradjon meg az Egyesült Királyság javára szóló korrekciós mechanizmus, valamint Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország csökkentett részvétele a korrekció finanszírozásában. A 2009 és 2011 közötti fokozatos bevezető időszakot követően azonban az Egyesült Királyságnak teljes mértékben részt kell vennie a bővítés költségeinek finanszírozásában, leszámítva a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegéből származó részét. Az Egyesült Királyság javára történő korrekció kiszámítását ezért fokozatosan kiigazítják az Európai Unióhoz 2004. április 30. után csatlakozó tagállamokra felosztott kiadások kizárásával, kivéve a fent említett mezőgazdasági és vidékfejlesztési kiadásokat. Az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet a felosztott kiadások csökkentése eredményez, a 2007-2013-as időszakban nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd eurót. 2013 előtti további bővítés esetén - Bulgária és Románia csatlakozását leszámítva - az összeget megfelelően ki kell igazítani.

(10) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a 2000/597/EK, Euratom határozat 4. cikke második bekezdése f) pontjának rendelkezései - amelyek a csatlakozó országok éves előcsatlakozási kiadásainak az Egyesült Királyság javára történő korrekció kiszámításából való kivételével kapcsolatosak - 2013 végét követően ne legyenek alkalmazandók.

(11) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén felkérte a Bizottságot, hogy végezzen teljes és széles körű felülvizsgálatot, amely kiterjed az EU - a Közös Agrárpolitikát (KAP) is magában foglaló - kiadásainak, valamint - az egyesült királyságbeli csökkentést is magában foglaló - forrásainak valamennyi vonatkozására, és erről 2008-2009-ben tegyen jelentést.

(12) Rendelkezéseket kell megállapítani, hogy szabályozzák a 2000/597/EK, Euratom határozatban előírt rendszerről az e határozattal bevezetett rendszerre történő áttérést.

(13) Az Európai Tanács 2005. december 15-16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy e határozatnak 2007. január 1-jén kell hatályba lépnie,

Meghatározta ezeket a rendelkezéseket, és ajánlja a tagállamoknak azok elfogadását:

1. cikk

A következő cikkekben megállapított szabályoknak megfelelően, az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az EK-Szerződés) 269. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az Euratom-Szerződés) 173. cikkének megfelelően, a Közösségek számára saját forrásokat biztosítanak az Európai Unió általános költségvetésének finanszírozására.

Az Európai Unió általános költségvetését, az egyéb bevételek sérelme nélkül, teljes mértékben a Közösségek saját forrásaiból finanszírozzák.

2. cikk

(1) Az Európai Unió költségvetésében a saját forrásokat a következőkből álló bevételek alkotják:

a) lefölözések, támogatások, kiegészítő vagy kompenzációs összegek, kiegészítő összegek vagy tényezők, a közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámok, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások és egyéb vámok;

b) e cikk (4) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül az összes tagállamra érvényes egységes kulcs alkalmazása a harmonizált hozzáadottérték-adó alapjára, amely alapot a közösségi szabályok alapján állapítanak meg. A (7) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50%-át;

c) e cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, a költségvetési eljárás alapján, valamennyi egyéb bevétel összegének figyelembevételével meghatározott egységes kulcsnak valamennyi tagállam GNI-jének összegére történő alkalmazása.

(2) Az Európai Unió általános költségvetésében szereplő saját forrásnak minősül a bármilyen olyan új teherből származó bevétel is, amelyet valamely közös politika keretében az EK-Szerződésnek vagy az Euratom-Szerződésnek megfelelően vezettek be, feltéve hogy betartották az EK-Szerződés 269. cikke szerinti eljárást vagy az Euratom-Szerződés 173. cikke szerinti eljárást.

(3) A tagállamok beszedési költség címén megtartják az (1) bekezdés a) pontjában említett összegek 25%-át.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett egységes kulcs 0,30%.

Kizárólag a 2007-2013-as időszakra a hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa Ausztria esetében 0,225%, Németország esetében 0,15%, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10%.

(5) Minden tagállam GNI-jére az (1) bekezdés c) pontjában említett egységes kulcsot alkalmazzák.

Kizárólag a 2007-2013-as időszakban, 2004-es árakon számítva, Hollandia az éves GNI-hozzájárulásából bruttó 605 millió EUR Svédország pedig az éves GNI-hozzájárulásából bruttó 150 millió EUR csökkentést vehet igénybe. Ezeket az összegeket folyó árakra igazítják az EU aktuális, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg, és amely az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre áll. Ezeket a bruttó csökkentéseket az Egyesült Királyság javára történő, e határozat 4. és 5. cikkében említett korrekció számítása és finanszírozása után kell nyújtani, amelyre így e csökkentések nincsenek hatással.

(6) Amennyiben a pénzügyi év elején a költségvetést még nem fogadták el, az új kulcsok hatálybalépéséig a már létező HÉA- és GNI-lehívási kulcsokat kell alkalmazni.

(7) E határozat alkalmazásában a GNI az adott évre piaci árakon meghatározott GNI, ahogyan azt a Bizottság az ESA 95 alkalmazásában, a 2223/96/EK tanácsi rendelettel összhangban meghatározza.

Amennyiben az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek a Bizottság által meghatározott GNI-ben, a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag, és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy e módosításokat e határozat alkalmazásában figyelembe kell-e venni.

3. cikk

(1) Az éves kifizetési előirányzatokat fedező, a Közösségek számára allokált saját források teljes összege nem haladhatja meg az összes tagállam GNI-je összegének 1,24%-át.

(2) Az Európai Unió általános költségvetésében szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok teljes éves összege nem haladhatja meg a tagállamok teljes GNI-jének 1,31%-át. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok között helyes arányt kell fenntartani annak érdekében, hogy összeegyeztethetőségük, valamint az (1) bekezdés szerinti felső határ betartása az elkövetkező években biztosítható legyen.

(3) Amennyiben az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek az e határozat alkalmazásában meghatározott GNI szintjében, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kifizetési és kötelezettségvállalási felső határokat a Bizottság a következő képlet alapján újraszámítja:

ahol t a legutolsó teljes év, amelyre vonatkozóan az a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet szerinti adatok rendelkezésre állnak.

4. cikk

(1) Az Egyesült Királyság korrekcióban részesül a költségvetési egyensúlytalanságok tekintetében.

E korrekciót a következőképpen határozzák meg:

a) kiszámítják az előző pénzügyi évben a következők között fennálló különbséget:

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése a nem maximált hozzáadottértékadó-alapok összegéből, és

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése az összes felosztott kiadásból;

b) megszorozzák az így kapott különbséget az összes felosztott kiadással;

c) a b) pont szerinti eredményt megszorozzák 0,66-dal;

d) a c) pont szerinti eredményből kivonják az Egyesült Királyságnak a maximált hozzáadottérték-adóra történő áttéréséből eredő hatásokat és a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetéseket, nevezetesen a következők közötti különbséget:

- azon összeg, amelyet az Egyesült Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett források által finanszírozott összegekbe kellett volna fizetnie, ha az egységes kulcsot a nem maximált hozzáadottérték-adó-alapokra alkalmazták volna, és

- az Egyesült Királyság befizetései a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján;

e) a d) pont szerinti eredményből kivonják az Egyesült Királyság azon nettó nyereségét, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett források százalékarányának növekedéséből származik, és amelyet a tagállamok a beszedés és az ezzel összefüggő költségek fedezésére tartottak meg;

f) az EU minden egyes bővítésekor kiszámítják az ellentételezés csökkentése érdekében az e) pont szerinti eredmény kiigazítását, ezáltal biztosítják, hogy azon kiadás, amely a bővítés előtt változatlan volt, a bővítés után se csökkenjen. E kiigazítást az összes felosztott kiadás olyan összeggel való csökkentésével kell végrehajtani, amely a csatlakozó országok éves, csatlakozás előtti kiadásának felel meg. Az összes így kiszámított összeget át kell vinni a következő évekre, és évente ki kell igazítani az EU legutóbbi rendelkezésre álló, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg. Ezt a költségvetésben 2014-ben első ízben szereplő korrekcióval kezdődően nem kell alkalmazni;

g) a kiszámított összeget kiigazítják úgy, hogy a teljes felosztott kiadásból levonják a 2004. április 30. után csatlakozó tagállamok teljes felosztott kiadását, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.

A levonást az alábbi ütemezés szerint fokozatosan növelik.

Az Egyesült Királyság javára
történő korrekció költségvetésben
való szerepeltetésének első éve
A bővítéssel kapcsolatos
(fent meghatározott) kiadásoknak
az Egyesült Királyság javára történő
korrekció kiszámításából kiveendő
százalékos aránya
200920
201070
2011100

(2) A 2007-2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az (1) bekezdés g) pontjában említett felosztott kiadások csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd eurót. A Bizottság szolgálatai minden évben ellenőrzik, hogy a korrekció kiigazításainak összege meghaladja-e ezt az összeget. E számítás céljából a folyó árakon számított összegeket átváltják 2004-es árakra az EU legutóbbi rendelkezésre álló, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg. A 10,5 milliárd EUR értékű felső határ átlépése esetén az Egyesült Királyság hozzájárulását megfelelően csökkentik.

2013 előtti további bővítés esetén a 10,5 milliárd EUR értékű felső határt megfelelően felfelé igazítják.

5. cikk

(1) A korrekció költségét a következő rendelkezéseknek megfelelően a többi tagállam viseli:

a) a költség megosztását először a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetések egyes tagállamokra jutó hányada alapján számolják ki, az Egyesült Királyság kivételével, valamint Hollandia és Svédország 2. cikk (5) bekezdésében említett GNI-alapú hozzájárulásának bruttó csökkentése figyelmen kívül hagyásával;

b) ezt követően kiigazítják úgy, hogy Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország finanszírozási hányada az e számításból eredő rendes hányad egynegyedére korlátozódjon.

(2) Az Egyesült Királyság úgy részesül a korrekcióban, hogy levonnak a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásából eredő befizetéseiből. A többi tagállam által viselt költségeket hozzáadják azon befizetéseikhez, amelyek a 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának az egyes tagállamokra történő alkalmazásából származnak.

(3) A 2. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk és e cikk alkalmazásához szükséges számításokat a Bizottság végzi el.

(4) Amennyiben a pénzügyi év kezdetén a költségvetést még nem fogadták el, akkor az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció és a többi tagállam által viselt költség alkalmazásban marad úgy, ahogyan az az utolsó elfogadott költségvetésben szerepel.

6. cikk

A 2. cikkben említett bevételt megkülönböztetés nélkül használják fel az Európai Unió általános költségvetésében szereplő valamennyi kiadás finanszírozására.

7. cikk

A Közösségek költségvetésében a pénzügyi év folyamán az összes tényleges kiadást meghaladó közösségi bevételi többletet a következő pénzügyi évre viszik át.

8. cikk

(1) A Közösségeknek a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett saját forrásait a tagállamok a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján szedik be, amelyeket adott esetben a közösségi követelményekhez igazítanak.

A Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálja a tagállamok által számára bejelentett nemzeti rendelkezéseket, eljuttatja a tagállamokhoz azokat a módosításokat, amelyeket a közösségi szabályoknak való megfeleléshez szükségesnek ítélt, és jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak.

A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában előírt forrásokat.

(2) A Tanács az EK-Szerződés 279. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak és az Euratom-Szerződés 183. cikkének megfelelően elfogadja azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek e határozat alkalmazásához, valamint a 2. és 5. cikk szerinti bevételek beszedésének ellenőrzéséhez és e bevételeknek a Bizottság rendelkezésére bocsátásához és befizetéséhez.

9. cikk

A Bizottság az EU KAP-ot is magában foglaló kiadásainak és az Egyesült Királyságnak nyújtott csökkentést is magában foglaló forrásainak minden szempontot figyelembe vevő, teljes és széles körű felülvizsgálatának keretében - amelyről 2008-2009 folyamán tesz jelentést -elvégzi a saját források rendszerének általános felülvizsgálatát.

10. cikk

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, a 2000/597/EK, Euratom határozat 2007. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásainak a Közösségek saját forrásai által történő pótlásáról szóló, 1970. április 21-i 70/243/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozatra, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1985. május 7-i 85/257/EGK, Euratom tanácsi határozatra, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatra, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom határozatra vagy a 2000/597/EK, Euratom határozatra történő bármilyen hivatkozást az e határozatra történő hivatkozásnak kell tekinteni.

(2) A 88/376/EGK, Euratom határozat, a 94/728/EK, Euratom határozat és a 2000/597/EK, Euratom határozat 2., 4. és 5. cikkét továbbra is alkalmazni kell a valamennyi tagállamra érvényes, egységes kulcsnak - az egyes tagállamok GNP-jének vagy GNI-jének az adott évtől függően egységesen 50-55%-ában meghatározott - hozzáadott-értékadó-alapra történő alkalmazásából keletkező bevétel kiszámítására és kiigazítására, valamint az Egyesült Királyság vonatkozásában jelentkező költségvetési egyensúlytalanság 1988-2006-os korrekciójának kiszámítására.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett összegek esetében - amelyeket az alkalmazandó közösségi szabályokkal összhangban a tagállamoknak 2001. február 28. előtt rendelkezésre kellett volna bocsátaniuk -a tagállamok a beszedés költségének címén továbbra is megtartják ezen összegek 10%-át.

11. cikk

A tagállamokat a Tanács főtitkára értesíti e határozatról.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat elfogadására vonatkozó, alkotmányos követelményeiknek megfelelő eljárásaik lezárásáról.

E határozat a második albekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni."

4. §[3]

5. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-a a Határozat 11. cikk harmadik bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(3) A Határozat hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatáskörét, valamint a kapcsolódó eljárásrendet rendeletben határozza meg.

(6) Ez a törvény az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. március 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Határozat a 16/2009. (IV. 2.) KüM határozatban foglaltak alapján 2009. március 1-jén lép hatályba.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.01.