177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet

a közigazgatási hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli:

1. §

(1) A közigazgatási hivatal a Kormány kijelölt területi államigazgatási szerve.

(2) A közigazgatási hivatalt a Kormány a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányítja.

2. §

(1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető) vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá kormányrendeletben meghatározott ágazati szakigazgatási szervből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv), valamint - a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kivételével - kirendeltségekből áll.

(2) A kirendeltség a közigazgatási hivatal szervezeti egysége, amely a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat lát el. Kirendeltségek az e rendeletben meghatározott megyeszékhely városokban, megyére kiterjedő működési területtel működnek.

(3) A szakigazgatási feladatokat ellátó szervnek a megyei kirendeltségen területi osztálya működhet. Területi osztály működését kormányrendelet elrendelheti.

(4) A területi főépítész a hivatal szervezeti keretében működik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottakon kívül a Dél-dunántúli Régió állami főépítésze különös illetékességgel rendelkezik, amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti településekre terjed ki.

(6) A közigazgatási hivatal építésfelügyelője a hivatal szervezeti keretében működik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével.

(7) A hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységek, a szakigazgatási szervek, a kirendeltségek, a területi szinten működő állami főépítész, valamint az építésfelügyelő egy költségvetési szervet képeznek.

(8) A közigazgatási hivatalok létszámát szakigazgatási szervi bontásban kell meghatározni.

3. §

(1) A hivatalvezetőt - pályázat alapján - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezető megbízását - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes javaslatára - a miniszterelnök vonja vissza.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a vezetői megbízás és a vezetői megbízás visszavonása kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett.

(3) A hivatalvezető minisztériumi főosztályvezetői besorolású köztisztviselő.

(4) Hivatalvezetői megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

4. §

(1) A hivatalvezető munkáját hivatalvezető-helyettesek segítik. A hivatalvezető-helyettes ellátja a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat, és távollétében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint helyettesíti a hivatalvezetőt.

(2) A kirendeltséget a kirendeltségvezető hivatalvezető-helyettesként vezeti, aki ellátja a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat.

(3) A hivatalvezető-helyettest - a hivatalvezető javaslatára - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezetőhelyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatal-vezető gyakorolja.

(4) A hivatalvezető-helyettes minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő.

(5) Hivatalvezető-helyettesi megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. §

(1) A szakigazgatási szerv önállóan gyakorolja a jogszabályban megállapított hatáskörét.

(2) A szakigazgatási szerv vezetője minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő.

(3) A szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai követelmények érvényesüléséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv köztisztviselői felett.

6. §

A költségvetés előkészítése során a helyi önkormányzatokért felelős miniszter kikéri a szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását a 7. § (1) bekezdése szerint ellátó központi államigazgatási szerv vezetője véleményét.

7. §

(1) Azokkal az ügyekkel összefüggésben,

a) amelyekben a közigazgatási hivatal hatósági jogkörben jár el, valamint

b) amelyekben a szakigazgatási szervek járnak el,

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket az adott ügycsoport tekintetében feladatkörrel rendelkező szakmai irányító miniszter (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) gyakorolja.

(2) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a közigazgatási hivatalt, a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire, valamint - a szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg - az e szervek vezetői részére tartandó szakmai értekezletekről.

8. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzésének, továbbá a közigazgatási hivatalok és a központi államigazgatási szervek területi szervei jogszabályban szereplő ellenőrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja a 7. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogokat.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ellátja a közigazgatási hivatalok tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzését.

(3) A törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amely az ott meghatározottak szerint átfogó-, téma-, cél-és utóellenőrzés lehet. Átfogó ellenőrzést legalább négyévenként, téma-, cél-, feladat- vagy utóellenőrzést a munkatervben meghatározott ütemezéssel kell tartani.

(4) A szakigazgatási szervekre is kiterjedő ellenőrzést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.

(5) A területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter ellátja a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: fejlesztési tanács) törvényességi felügyeletének szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a Ksztv. 2. § (3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(6) A fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a tanács székhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal gyakorolja.

9. §

(1) A közigazgatási hivatalnak az

a) ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatásalapú ellátásának feltételeivel kapcsolatos feladataival összefüggő,

b) a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével, a szakember-utánpótlás megszervezésével, valamint a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyek tekintetében a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja.

(2) A 16-24. §-okban meghatározott feladatok ellátása körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kezdeményezi és ellenőrzi

a) a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását;

b) a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását;

c) a központi államigazgatási szervek területi szervei informatikai fejlesztéseinek összehangolását a közigazgatási informatikai fejlesztési tervekkel, koncepcióval összhangban.

10. §

(1) A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetői, a közigazgatási hivatal - szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - szervezeti egységeinek köztisztviselői, valamint munkavállalói felett.

(2) A szakigazgatási szerv vezetőjének megbízásához, megbízásának visszavonásához a szakmai irányító miniszter egyetértése szükséges.

11. §

A hivatalvezető

a) vezeti a közigazgatási hivatalt, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

b) gondoskodik a közigazgatási hivatal szakigazgatási szervei feladatai ellátásának feltételeiről;

c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

12. §

(1) A hivatalvezető évente beszámol a helyi önkormányzatokért felelős miniszter előtt a hivatal tevékenységéről és a területi államigazgatás helyzetéről.

(2) A beszámolási kötelezettség kiterjed a közigazgatási hivatal területén működő államigazgatási feladatot ellátó szervre és személyre, a központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, kirendeltségére, illetve a polgármesterre, a jegyzőre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a beszámolási feladatok teljesítésében.

(4) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelős miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését, valamint a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások megvalósítását segítő közigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét;

b) a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait;

c) a közigazgatási hivatalnak a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait;

d) a (2) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait;

e) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat;

f) a b), c) és d) pontban meghatározott szerveknél a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét.

13. §

(1) A törvényességi ellenőrzést, a törvényességi felügyeletet az önkormányzat, a társulás, illetve a fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal gyakorolja.

(2) A közigazgatási hivatal, illetőleg a szakigazgatási szerv a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben hatósági jogkört gyakorol.

(3) A közigazgatási hivatal ellátja a törvényben, illetve kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb államigazgatási feladatokat.

14. §

(1) Amennyiben kormányrendelet kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei - szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával - a hivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak.

(2) A közigazgatási hivatal a kézhezvételtől számított 5 napon belül véleményezi a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó, régión belüli székhellyel rendelkező megyei és az egy megyét meghaladó illetékességgel rendelkező központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek vezetői megbízását és megbízásuk visszavonását, javaslatot tehet megbízásuk visszavonására, kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelősségre vonásukat.

(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott véleményét megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett központi államigazgatási szerv területi szerve vezetőjének és a szakmai irányító miniszternek.

15. §

(1) A közigazgatási hivatal a működési területén lévő bármely központi államigazgatási szerv területi és helyi szervétől, polgármestertől, jegyzőtől, valamint államigazgatási feladatot ellátó más szervtől, személytől az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve az iratokba betekinthet.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél - törvénysértés észlelése esetén - egyeztető eljárást kezdeményez. Ennek eredménytelensége esetén az érintett szerv felügyeleti szervénél felügyeleti intézkedést kezdeményez, utóbbi eredménytelensége esetén pedig a szakmai irányító miniszter eljárását kezdeményezi.

(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a szakmai irányító miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi az önkormányzatokért felelős miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter együttesen tesz javaslatot a Kormánynak az Alkotmány 35. § (4) bekezdése alapján a Kormánynak alárendelt területi szervek törvénybe ütköző határozatának vagy intézkedésének megsemmisítésére, illetve megváltoztatására.

16. §

(1) A közigazgatási hivatal koordinációs feladat- és hatáskörében

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról;

b) gondoskodik a regionális államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) működtetéséről, ügyrendjének előkészítéséről;

c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;

d) gondoskodik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásáról, szervezéséről;

e) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetőitől;

f) gondoskodik ügyfélszolgálat működtetéséről;

g) kezdeményezheti a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez;

h) elősegíti a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer naprakész működését.

(2) A kollégium a közigazgatási hivatal véleményező, összehangolást elősegítő testülete. A hivatalvezető

a) vezeti a kollégiumot;

b) az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről;

c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek vezetőit.

(3) A kollégium elnöke a hivatalvezető, tagjai a hivatalvezető-helyettes, a kirendeltségvezetők, a központi államigazgatási szervek területi szervei, a szakigazgatási szervek vezetői, az államigazgatási feladatot ellátó rendvédelmi szervek vezetői és a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezetői.

(4) A kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt az elnök által meghívott közigazgatási feladatot ellátó más szervezet vezetője.

(5) A kollégium ügyrendjét a hivatalvezető terjeszti elő és a kollégium állapítja meg. A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

(6) A kollégium

a) elemzi és értékeli a közigazgatási hivatal, a központi államigazgatási szervek területi szervek és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatási hatósági ügyintézését;

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról;

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését;

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan;

e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szervei és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére;

f) véleményezi az egyes központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit;

g) értékeli és véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét.

17. §

A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint az államigazgatási feladatot ellátó rendvédelmi szervek területi szervei feladataik ellátása során kötelesek együttműködni. A hivatalvezető szükség szerint regionális koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására, a területi államigazgatási szervek, valamint az államigazgatási feladatot ellátó rendvédelmi és más szervek vezetőit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel.

18. §

A kirendeltség a hivatalvezető által meghatározottak szerint vesz részt a közigazgatási hivatal koordinációs feladatai ellátásában.

19. §

(1) A közigazgatási hivatal ellenőrzési feladat- és hatáskörében a központi államigazgatási szervek területi szervei vonatkozásában

a) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről;

b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról;

c) ellenőrzi a szervek vezetőinek köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét; illetve a külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez;

d) ellenőrzi - az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását;

e) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba betekinteni.

(3) A közigazgatási hivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti jogkört gyakorló szervet, illetve a feladatkörében érintett minisztert, szükség esetén - különösen, ha jogszabálysértést tapasztal - kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 21. § (1) bekezdésében meghatározott jogait.

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.

20. §

A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában

a) jogosult a polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél, megyei közgyűlés hivatalánál, fővárosi főpolgármesteri hivatalnál, hatósági igazgatási társulásnál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felügyeleti ellenőrzést tartani;

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatályosulásának vizsgálata keretében az ellenőrzések szervezésére és a tapasztalatok összegzésére szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

21. §

(1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a 19. és 20. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése során tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre;

b) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet;

c) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt, a szakigazgatási szervet - a megkereséstől számított 30 napon belül - tájékoztatni.

22. §

A közigazgatási hivatal az önkormányzati szervek tekintetében

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását.

23. §

(1) A közigazgatási hivatal az informatikai tevékenység összehangolása érdekében

a) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú ellátásának kereteit;

b) előmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás hatékony működését és adattartalmának a területi államigazgatási szervek feladatával összefüggő használatát, illetve ellenőrzi a nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését;

c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter irányítása mellett közreműködik abban, hogy az önkormányzati törzsadattárat, az önkormányzati törvényességi és hatósági statisztikai rendszer adatait a területi államigazgatási szervek használhassák;

d) közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei informatika fejlesztéseinek összehangolásában;

e) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint - igény esetén - az önkormányzatok és kistérségek informatikai rendszereinek távfelügyeleti rendszerben történő működtetéséről, ennek érdekében központi rendszergazdai és segítségnyújtó szolgáltatást biztosíthat.

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat.

(3) A közigazgatási hivatal közreműködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében.

24. §

(1) A közigazgatási hivatal a köztisztviselők képzése, továbbképzése körében

a) éves terv alapján szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését;

b) oktatási-módszertani központként közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában; a Kormány középtávú továbbképzési tervében meghatározott módszertani feladatok végrehajtásában;

c) gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról;

d) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a feladatkörében érintett miniszternél;

e) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében;

f) összehangolja a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátását;

g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket;

h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A hivatalvezető összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

25. §

(1) Ha a központi államigazgatási szervek területi szerve illetékessége több régióra terjed ki, a közigazgatási hivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti hivatal gyakorolja. E jogkörben tett intézkedésről a közigazgatási hivatal tájékoztatja az érintett közigazgatási hivatalokat.

(2) Ha a közigazgatási hivatal nem az (1) bekezdésben említett területi szerv székhelye szerinti régióban, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja a 16. § (1) bekezdésének a), e),f) és g) pontjában meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti közigazgatási hivatalt.

26. §

(1) A jegyző - az ülést követő 15 napon belül - megküldi a közigazgatási hivatal részére a képviselő-testületnek, bizottságának, a részönkormányzat testületének üléséről készített jegyzőkönyvet, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát.

(2) A kisebbségi önkormányzat testületének üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének, aki azt 5 napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak.

(3) A közigazgatási hivatal felhívására a jegyző a kitűzött határidőre köteles rendelkezésre bocsátani azokat az iratokat, egyéb információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének vizsgálatához szükségesek.

(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult társulás tanácsának üléséről készült jegyzőkönyvet, társulási megállapodást 15 napon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatalnak.

27. §

(1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter adja ki.

(2) A közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előzetes véleményének figyelembevételével hagyja jóvá, a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében a szakmai irányító miniszter egyetértésével. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a szakmai irányító miniszter közötti vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

(3) A közigazgatási hivatal vezetője és a szakmai irányító miniszter között a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

28. §

(1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szerven a polgármestert, a jegyzőt és a képviselő-testület hivatala ügyintézőjét kell érteni.

(2) E rendelet alkalmazásában polgármesteren a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyzőn a főjegyzőt és a körjegyzőt is érteni kell.

29. §

(1) A közigazgatási hivatal az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VI. fejezetében meghatározott azon statisztikai tervezési régiónak a közigazgatási területén jogosult eljárni, melynek területén a székhelye van.

(2) A közigazgatási hivatal székhelye:

a) a Nyugat-dunántúli Régióban Győr;

b) a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvár;

c) a Dél-dunántúli Régióban Kaposvár;

d) a Közép-magyarországi Régióban Budapest;

e) az Észak-magyarországi Régióban Eger;

f) az Észak-alföldi Régióban Debrecen;

g) a Dél-alföldi Régióban Szeged.

(3) A közigazgatási hivatalok kirendeltségei:

KirendeltségMűködési területRégió
SzombathelyVas megyeNyugat-dunántúli Régió
ZalaegerszegZala megyeNyugat-dunántúli Régió
TatabányaKomárom-Közép-dunántúli
Esztergom megyeRégió
VeszprémVeszprém megyeKözép-dunántúli Régió
PécsBaranya megyeDél-dunántúli Régió
SzekszárdTolna megyeDél-dunántúli Régió
MiskolcBorsod-Abaúj-Észak-magyarországi
Zemplén megyeRégió
SalgótarjánNógrád megyeÉszak-magyarországi Régió
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok megyeÉszak-alföldi Régió
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeÉszak-alföldi Régió
KecskemétBács-Kiskun
megye
Dél-alföldi Régió
BékéscsabaBékés megyeDél-alföldi Régió

30. §

Ez a rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s., k.,

miniszterelnök