Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet

egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés k),p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a hajózási képesítések megszerzése feltételeinek, valamint a kiadandó okmányok (bizonyítványok) formai és tartalmi követelményeinek meghatározása tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

1. §

(1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"b) képesítő okmány: olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hatóság oklevél, bizonyítvány, igazolvány, vizsga alapján adott ki, illetve ismert el, és amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy az abban megnevezett képesítésének megfelelő tevékenységet lásson el;"

(2) Az R. 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"n) szolgálati hajó: az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik. A szolgálati hajó nagyhajó és kishajó lehet;"

(3) Az R. 2. §-a a következő z) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában]

"z) GMDSS körzet: a globális tengeri biztonsági és vészhelyzetjelző rendszer területei:

za) A1 körzet: a tengerparttól 30 tengeri mérföld távolságig,

zb) A1-A4 körzet: az A1 körzeten túli területek a pólusokig."

2. §

(1) AzR. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, úszólétesítmény önálló vezetésére, valamint gépüzemének vezetésére jogosító képesítés megszerzésének előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, továbbá a betöltött 18. életév."

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsga követelményszintjét és a vizsgáztatás módszerét, ideértve a vizsgák alóli mentesítés részletes szabályait és feltételeit is, valamint a vizsgabizottság működési rendjét a 7. számú mellékletben foglalt vizsgaszabályzat állapítja meg."

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A vizsgára történő felkészülés szervezett képzés keretében vagy - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyénileg történhet. Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzésére irányuló vizsgára felkészülés csak jóváhagyott képzés keretében történhet. Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki - a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében - hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.

(2) A vizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) A jóváhagyott hivatásos tengerész képzések dokumentumait a hajózási hatóság a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére megküldi, amely az STCW Egyezmény vonatkozó előírásai alapján ellenőrzi és minőségbiztosítási akkreditálásra bocsátja.

(4) A minisztérium a (3) bekezdésben foglalt ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő hat hónapon belül jelentésben tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(5) A szervezett képzést a hajózási hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzésről a képzési naplóba bejegyzést kell tenni. Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság az előírt feltételek hiányát állapítja meg, a képzés jóváhagyását visszavonja.

(6) A jóváhagyott képzéseket a hajózási hatóság tartja nyilván, és a nyilvántartásról a minisztérium hivatalos lapjában évente egyszer tájékoztatót tesz közzé.

(7) Hivatásos tengerész és tengeri kedvtelési célú képesítés megszerzésére irányuló felkészülés csak jóváhagyott képzés keretében történhet."

4. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól írásban kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:]

"a) a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást,

b) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,"

(2) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői elméleti vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév."

5. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgát a hajózási hatóság által megbízott vizsgabizottság előtt kell letenni."

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság tagja (a továbbiakban: vizsgabiztos) az lehet, akit a hajózási hatóság a Vizsgabiztosok Névjegyzékébe felvett. A Vizsgabiztosok Névjegyzékében meg kell jelölni azokat a vizsgatárgyakat és képesítéseket, amelyek vizsgáira a Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos kijelölhető."

(3) Az R. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,]

"a) akinek a vizsgatárgyra vonatkozóan a megszerezhető legmagasabb képesítése, illetve végzettsége van,"

6. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eredményes vizsga alapján a hajózási hatóság képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmány belvízi hajózási képesítés esetén - a magyar és német nyelvű Vonalvizsga bizonyítvány és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: ADN) szerinti ismeretekről szóló bizonyítvány kivételével - magyar, angol és német nyelvű, tengeri képesítés esetén - az STCW Egyezmény I/2 szabályának 1. bekezdésében foglalt rendelkezéssel összhangban - magyar és angol nyelvű, a nemzetközi kedvtelésű célú hajóbizonyítvány magyar és angol nyelvű. A képesítő okmányok tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet, mintáit a 6. számú melléklet tartalmazza."

7. §

(1) Az R. 9. §-t megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Harmadik államban szerzett képesítés elismerése"

(2) Az R. 9. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) EGT államban szerzett hajózási képesítés a magyar víziúton és magyar lobogó alatt közlekedő hajón külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, ha - vonalvizsgához kötött képesítés esetén - annak tulajdonosa az adott víziútszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik.

(2) Harmadik államban szerzett képesítés elismerése nemzetközi szerződés, külön jogszabály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik.

(3) Az elismerési eljárás során a külföldi képesítés jogi hatályát Magyarországon megszerzett képesítés jogi hatályával azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság nyilvánítja (ismeri el) .

(4) A honosítási eljárás során a külföldi képesítés hatályát az általa kiállított képesítő okmány jogi hatályával azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság nyilvánítja, és a kérelmező részére magyar képesítő okmányt állít ki (honosítja) .

(5) Harmadik államban szerzett tengerész képesítés akkor honosítható, ha azt olyan államban állították ki, amelynek az STCW Egyezmény szerinti képzési és képesítési rendszerét a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) akkreditálta, és harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmány érvényesítésére irányuló hatósági szándék esetén a hajózási hatóság kezdeményezésére a minisztérium megfelelő indoklással ellátott kérelmet nyújt be az Európai Bizottsághoz."

(3) Az R. 9. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A parancsnoki hídon, a hajón belül, a hajók között folytatott, valamint a hajó és part viszonylatú kommunikáció angol nyelven történő végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében, a harmadik országban szerzett tengerész képesítő okmány érvényesítéséhez a képesítő okmány tulajdonosának az e rendeletben a tengeri hajó parancsnoka, fedélzeti tisztje, gépüzemvezetője és géptisztje számára meghatározott feltételek szerint igazolnia, illetve tanúsítania kell angolnyelv-tudását."

(4) Az R. 9. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Szakmai vizsga annak ellenőrzése érdekében írható elő, hogy a kérelmező rendelkezik-e a képesítés megszerzéséhez szükséges ismeretekkel és hajózási gyakorlati idővel. Vonalvizsgához kötött képesítés esetén az adott víziútszakaszra vonatkozó vonalvizsga kötelező."

(5) Az R. 9. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Harmadik államban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és honosításáról a harmadik állam hatóságát, az IMO-t, illetve az Európai Bizottságot a hajózási hatóság közreműködésével a minisztérium tájékoztatja."

8. §

(1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1995. március 1. után kiadott belvízi gépüzemi hivatásos hajózási képesítő okmányok helyett a hajózási hatóság kérelemre különbözeti vizsga nélkül

a) a belvízi II. osztályú (950 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

b) a belvízi gépmester képesítést szerzett személy részére belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

c) a belvízi gépkezelő képesítést szerzett személy részére - úszólétesítményen gépkezelő szolgálatban szerzett legalább 12 havi gyakorlat igazolása után - belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

d) a belvízi gőz- vagy villamos géptiszt, gépmester, illetve gépkezelő vagy hajókazán kezelő képesítést szerzett személy részére - megfelelő hivatalos bejegyzéssel - belvízi géptiszti, illetve gépkezelő okmányt ad ki."

(2) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1995. március 1. napja előtt kiadott hivatásos hajózási képesítő okmányok helyett a hajózási hatóság kérelemre különbözeti vizsga nélkül

a) belvízi III. osztályú (750 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

b) belvízi II. osztályú (3000 kW) géptiszti képesítést szerzett személy részére belvízi géptiszti képesítő okmányt,

c) a belvízi motorgépmester képesítést szerzett személy részére belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

d) a belvízi motorgépkezelő képesítést szerzett személy részére - úszólétesítményen gépkezelő szolgálatban szerzett legalább 12 havi gyakorlat igazolása után - belvízi gépkezelő képesítő okmányt,

e) belvízi motorgépészi képesítést szerzett személy részére - a képesítésben meghatározott korlátozásnak megfelelően - belvízi gépkezelői, illetve géptiszti képesítő okmányt,

f) belvízi gőz-, illetve villamos üzemű gépek kezelésére képesítést szerzett személy részére, "kizárólag gőzüzemű gépekre", illetve "kizárólag villamos üzemű gépekre" hivatalos bejegyzéssel - a képesítésben meghatározott korlátozásnak megfelelően - belvízi gépkezelő, illetve géptiszti képesítő okmányt,

g) belvízi hivatásos vitorláshajó-vezetői képesítést szerzett személy részére - "kizárólag vitorlás hajóra érvényes" bejegyzéssel - hajóvezető B képesítő okmányt

ad ki."

(3) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2008. július 1. előtt kiadott "szolgálati célú hajóvezető" A, B, illetve C képesítést szolgálati kisgéphajóvezetői képesítő okmányra kell vizsgakötelezettség nélkül kicserélni."

9. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2008. július 1. előtt kiadott tengerész, illetve tengeri kedvtelési célú hajózási képesítésre kiadott képesítő okmányok érvényességi idejük lejártáig érvényesek."

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálybalépése előtt megszerzett tengerész képesítések közül a rendelet hatálybalépését követően]

"g) a II. osztályú géptiszti képesítés korlátozott (750 és 3000 kW között) főgépteljesítményre szóló gépüzemvezetői képesítésnek,"

[felel meg.]

(3) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hajózási hatóság 2008. július 1. előtt kiadott tengeri kedvtelési célú,

a) a parttól 5 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést IV. osztályú okmányra,

b) a 30 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátozott tengeri rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után III. osztályú okmányra,

c) a 150 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után II. osztályú okmányra,

d) a korlátlan tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után I. osztályú okmányra cseréli ki."

(4) Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti okmánycserék további feltétele a cserére kerülő okmányban érvényes egészségi alkalmassági bejegyzés megléte vagy a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ orvosa által kiállított érvényes egészségi alkalmassági igazolás bemutatása."

10. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete. szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. az e rendelet 6. mellékletében foglalt 7. számú melléklettel egészül ki.

A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosítása

11. §

(1) A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékletében foglalt Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) I. RÉSZ 1. Fejezet 1.07 cikk 2. bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A menetben lévő hajó, illetve kötelék rakománya a hajó, illetve kötelék előtt a közvetlen vagy közvetett kilátást nem korlátozhatja úgy, hogy a holttér 350 méternél nagyobb legyen."

(2) A HSZ I. RÉSZ 7. Fejezet 7.07 cikk 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" 1. A hajók, a tolt kötelékek és a mellévett alakzatok között vesztegléskor legalább a következő távolságot kell tartani:

- 10 m-t, ha az egyik hajó a 3.14 cikk szerinti egy kék fényt vagy a 3.32 cikkben előírt egy kék kúpot visel,

- 50 m-t, ha az egyik hajó két, a 3.14 cikk szerinti kék fényt vagy két, a 3.32 cikk szerinti kék kúpot visel,

- 100 m-t, ha az egyik hajó három, a 3.14 cikk szerinti kék fényt vagy három, a 3.32 cikkben előírt kék kúpot visel.

Ha a hajók, tolt kötelékek vagy mellévett alakzatok eltérő számú kék fényt, illetve kék kúpot viselnek, a közöttük lévő távolságot a legnagyobb számú kék fény, illetve kék kúp szerint kell megállapítani. Ha a hajók, tolt kötelékek vagy mellévett alakzatok azonos jelzéseket viselnek, a közöttük levő legkisebb távolságot nem kell megállapítani."

(3) A HSZ I. RÉSZ I-8. melléklet "II. A HAJÓÚT SZÉLEIT JELZŐ, A VÍZIÚTON ELHELYEZETT JELEK" fejezet 2. pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hajóút bal oldala]

"Alak: lehetőleg kúp alakú zöld bóják, illetve zöld úszók és karók."

(4) A HSZ II. RÉSZ 1.05 cikk 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A vízijármű megengedett legnagyobb - a személyzetet és az utasokat magában foglaló - befogadóképességének kihasználása szempontjából két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető. Ez a rendelkezés - ha a Szabályzat eltérően nem rendelkezik - legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 25%-ára alkalmazható. A 10 vagy 10-nél több fő legnagyobb befogadóképességgel rendelkező vízijárműveknél a befogadóképesség ilyen értelmű növelésének lehetőségét a hajózási hatóság a hajó okmányába tett bejegyzéssel engedélyezi."

(5) A HSZ II. RÉSZ 3.03 cikk címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.03 cikk - Csónak, vízi sporteszköz és kishajó közlekedése"

(6) A HSZ II. RÉSZ 3.03 cikk 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Csónakkal (kivéve a hajó csónakját), kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját), továbbá vízi sporteszközzel

a) a menetben levő nagyhajó útvonalát 500 m-en belül keresztezni,

b) a menetben levő gyorsjáratú hajó útvonalát keresztezni, és

c) az a) és b) pontban meghatározott, menetben lévő hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról - feltéve, hogy a víziút méretei ezt lehetővé teszik - 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni

tilos."

(7) A HSZII. RÉSZ 4.07 cikk 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 16 évnél fiatalabb személy, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni."

(8) A HSZ II. RÉSZ 4.13 cikk 1. pontja a következő e) és f) alponttal egészül ki:

[A Szabályzat és más jogszabály rendelkezésein túlmenően tilos a vízi sporteszköz közlekedése]

"e) tavakon a partéltől számított 1000 m széles vízterületen kívül,

f) azokon a vízterületeken, ahol a meteorológiai viszonyokat a II-5. melléklet II. fejezet C. pontja szerint jelzik:

- "Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására" jelzésnél (I. fokú viharjelzésnél) csak a partéltől számított 500 m széles vízterületen kívül,

- "Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre" jelzésnél (II. fokú viharjelzésnél) a vízterület egészén."

(9) A HSZ II. RÉSZ 8.01 cikk 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Tavon halászattal foglalkozó hajónak az I. részben meghatározott jelzéseken kívül

- nappal: két, csúcsával érintkező, minden oldalról látható fekete kúpot,

- éjszaka: egymás felett, egymástól 1 m távolságban, egy-egy szokásos minden oldalról látható, felső zöld és alsó fehér fényt

kell viselnie.

2. Tavon a menetrend szerinti forgalomban közlekedő személyhajó és komp, ha a kikötő térségében más hajótól közlekedése elősegítését kéri

- nappal: minden oldalról látható zöld lobogót,

- éjszaka: a menetrend szerinti forgalomban közlekedő személyhajó esetében az I. rész 3.08 cikk 1. bekezdés a) pontja, illetve 3.16 cikk 1. bekezdés b) pontja szerinti fény fölött legalább 1 m távolságban minden irányból látható közepesen erős zöld fényt

alkalmazhat."

(10) A HSZ II. RÉSZ II 5. melléklet IV. Fejezete a 6. ábrát követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Fényvisszaverő sávok

A jeleken külön jogszabály szerint elhelyezett fényvisszaverő sávok - a fekete kivételével - a jelre felfestett sávokkal azonos színűek. A felfestett fekete sávoknál a fényvisszaverő sáv kék színű."

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

12. §

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A közforgalmú kikötőben a menetrend szerint közlekedő hajóknak a kikötéshez az üzemben tartó köteles elsőbbséget biztosítani. Határkikötőben a menetrend szerint közlekedő személyhajók soron kívüli határátlépésre jogosultak. A határátlépés időpontját a rendőrséggel és a vámhatósággal előzetesen egyeztetni kell."

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-10. §, a 13. § (4) és (6) bekezdése és az 1-6. melléklet - az 5. melléklet 3. pontja kivételével - 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. melléklet 3. pontja 2009. május 1-jén lép hatályba, a hatálybalépése előtt kiállított kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítványok érvényességük lejártáig maradnak érvényesek.

(4) Hatályát veszti

a) az R. 2. § a) pontja,

b) az R. 1. számú melléklet IV. fejezet "Mentesítések, felmentések" című pont 4. és 5. bekezdése,

c) az R. 3. számú melléklet I. szakasz 6. bekezdése,

d) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 1. bekezdés e) és f) pontja,

e) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 2. bekezdés e) és f) pontja,

f) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 3. bekezdés c) pontja,

g) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 4. bekezdés d) és e) pontja,

h) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 5. bekezdés h) pontja,

i) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 6. bekezdés c) pontja,

j) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 7. bekezdés c) pontja,

k) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 8. bekezdés c) és d) pontja,

l) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész III. fejezet 11. bekezdés a) pont ad) alpontja, b) pont be) alpontja, c) pont cc) alpontja,

m) az R. 3. számú melléklet II. szakasz A rész IV. fejezet 2. bekezdése,

n) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 1. bekezdés f) és g) pontja,

o) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 2. bekezdés f) pontja,

p) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 3. bekezdés f) és h) pontja,

q) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 4. bekezdés c) pontja,

r) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 5. bekezdés d) pontja,

s) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész III. fejezet 6. bekezdés f) pontja,

t) az R. 3. számú melléklet II. szakasz B rész IV. fejezet 2. bekezdése,

u) az R. 3. számú melléklet II. szakasz C rész 3. bekezdése,

v) az R. 4. számú melléklet II. fejezet 4. bekezdés b) pont bc) alpontja,

w) az R. 4. számú melléklet III. fejezet 3. bekezdés e) pontja.

(5) Hatályát veszti

a) a HSZ II. RÉSZ 1. Fejezet 1.01 cikk i), q), r) és u) pontja,

b) a HSZ II. RÉSZ 2-10. melléklet 3. és 4. pontja.

(6) Az R.

a) 6. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében és 3. melléklet II. szakasz C. rész "A képesítések érvényesítése" című pont 1. bekezdés második mondatában az "az NKH Központi Hivatala" szövegrész helyébe az "a hajózási hatóság" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "Közlekedési és Vízügyi Értesítőben" szövegrész helyébe a "minisztérium hivatalos lapjában" szöveg,

c) 12. § (5) bekezdés második mondatában az "Az NKH Központi Hivatala" szövegrész helyébe az "A hajózási hatóság" szöveg,

d) 12. § (7) bekezdés bevezető szövegében az "az NKH regionális igazgatósága" szövegrész helyébe az "a hajózási hatóság" szöveg

lép.

(7) Ez a rendelet 2009. május 2-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelethez

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének módosítása

1. Az I. fejezet "Képzések és oktatók jóváhagyása" című pont 1. bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyj a jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:]

"a) elkészíti és a hajózási hatóságnak jóváhagyásra megküldi azon oktatási tervet, amely az e rendeletben foglalt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelő rendszert, - tengerész képzés esetében az IMO által ajánlott képzési modellek előírásai szerinti - képzési módszereket tartalmazza, bemutatja az alkalmazott képzési anyagokat (tankönyv stb.), segédeszközöket, és tanúsítja, hogy ezekkel a képzésben részesülő személyek létszámának megfelelően rendelkezik,"

2. Az I. fejezet "Képzések és oktatók jóváhagyása" című pont 1. bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyj a jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:]

"e) rendszeresen - de legalább 5 évenként - aláveti magát a hajózási hatóság, illetve hivatásos tengerész képzés esetén a minisztérium által megbízott független minőségbiztosítási bizottság kiértékelési eljárásának, amely a képzés és vizsgáztatás szervezeti és végrehajtási ellenőrzésére irányul."

3. Az I. fejezet "Képzési igazolás" című pont 1. bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A képzés elvégzéséről, illetve a képzés részeinek teljesítéséről a képző szerv igazolást állít ki, amelynek tartalmaznia kell:"

4. Az I. fejezet "Képzési igazolás" című pont 2. bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: "A hivatásos tengerész képzés elvégzéséről a képző szerv kétnyelvű (magyar-angol) igazolást állít ki, amely tartalmazza:"

5. Az I. fejezet "Képzési igazolás" című pont 2. bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [A hivatásos tengerész képzés elvégzéséről a képző szerv kétnyelvű (magyar-angol) igazolást állít ki, amely tartalmazza:] "b) a képzés megnevezését, az STCW Egyezmény vonatkozó szabályának számát, amelyre a képzés irányult,

c) a hallgatott tantárgyak megnevezését, az elméleti, illetve a gyakorlati órák számát,"

6. Az I. fejezet "Képzési igazolás" című pont 2. bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A hivatásos tengerész képzés elvégzéséről a képző szerv kétnyelvű (magyar-angol) igazolást állít ki, amely tartalmazza:] "f) a képzési igazolás sorszámát."

7. Az I. fejezet "Képzések és oktatók nyilvántartása" című pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A nem iskolarendszerű képzésben történő képzést és az oktatók személyét a hajózási hatóság tartja nyilván."

8. A III. fejezet "Képesítő okmányok" című pont 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "1. A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság

a) a belvízi hivatásos vizsga alapján "Bizonyítvány hajós képesítésről",

b) a belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga alapján "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány",

c) a vonalismereti vizsga alapján "Vonalvizsga bizonyítvány",

d) a veszélyes áru szállítási szakértő vizsga alapján "Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről",

e) a tengeri hivatásos vizsga alapján "Tengerész képesítő bizonyítvány" vagy "Tengerésztiszti képesítő bizonyítvány",

f) a tengeri rádiókezelői vizsga alapján "Tengeri általános rádiókezelő bizonyítvány" vagy "Tengeri korlátozott rádiókezelő bizonyítvány",

g) a kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga alapján "Nemzetközi bizonyítvány kedvtelési célú kishajó vezetésére" megnevezésű okmányt állít ki."

9. A III. fejezet, "Képesítő okmányok" című pont 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A képesítő okmányba a megszerzett képesítés megnevezését, valamint annak korlátozásait be kell jegyezni. A vízterületi korlátozást folyó esetében a folyamkilométer (fkm) megjelölésével kell meghatározni, tó esetében csak a teljes vízterület jelölhető meg."

10. A III. fejezet "Képesítő okmányok" című pontja 4. bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hivatásos tengerész képesítő okmány tartalmazza továbbá]

"b) a beosztást, a tevékenységi kört, a szintet, valamint a korlátozásokat (ha vannak ilyenek) ."

11. A IV. fejezet "Mentesítések, felmentések" című pont 6. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Fedélzeti tiszti képesítő vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie annak, aki olyan egyetem vagy főiskola hajózási szakán államvizsgázott, amelynek tananyagát a hajózási hatóság jóváhagyta. Az ilyen jóváhagyott oktatási programmal rendelkező intézményeket a hajózási hatóság a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi."

12. Az V. fejezet "Távoktatásos képzés" című pont 2. bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Távoktatást az illetékes hajózási hatóság engedélyével az a képző szervezet végezhet, amely megfelel a következő feltételeknek:]

"b) az oktatni kívánt tantárgyból olyan a hajózási hatóság által jóváhagyott oktatási segédlettel (tankönyv, jegyzet, CD-ROM, egyéb) rendelkezik, amelyet a hallgatónak a vizsgára történő felkészüléshez legalább a képesítés megszerzéséig tartó időszakra rendelkezésre tud bocsátani,"

13. Az V. fejezet "Távoktatásos képzés" című pont 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "3. A távoktatás a jóváhagyott képzéssel azonos értékűnek tekintendő."

2. melléklet a 3/2008. (VI 3.) KHEM rendelethez

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. számú mellékletének módosítása

1. Az A rész II. fejezet "Képesítési előírások" című pont 3. bekezdés megjelölése 3/A. bekezdésre változik, és a pont a következő 3/B. bekezdéssel egészül ki:

"3/B. Szolgálati célú hajóvezető képesítés a vonalvizsgának megfelelő vízterületen jogosít hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles szolgálati hajón, illetve köteléken."

2. Az A rész II. fejezet "Képesítési előírások" című pont 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A szolgálati kisgéphajóvezető képesítés a legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít."

3. Az A rész II. fejezet "Képesítési előírások" című pont 15. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány a belvízi mozgószolgálat bármely hajófedélzeti rádiótelefon berendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít."

4. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 1. és 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. A hajóskapitányi vizsga feltételei:

a) hajóvezetői "A" képesítés és érettségi bizonyítvány,

b) nagyhajóra érvényes radarhajós bizonyítvány,

c) fedélzeti tiszti vagy hajóvezető "A" képesítéssel betölthető szolgálatban szerzett 16 havi gyakorlat, továbbá legalább 4 hónap hajóparancsnoki gyakorlatot hajóvezető "A" képesítéssel vezethető hajón.

2. A hajóvezetői "A" és "B", valamint a szolgálati célú hajóvezetői vizsga feltételei:

a) betöltött 21. életév;

b) ba) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint kormányállásban eltöltött 24 havi gyakorlat, vagy

bb) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint kormányállásban eltöltött 18 havi gyakorlat, vagy

bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint kormányállásban eltöltött 21 havi gyakorlat;

c) belvízi hajózási rádiótelefon kezelő képesítés;

d) II. szintű vonalvizsga;

e) a hajóvezetői "A" vizsga további feltételei:

ea) fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező jelöltnek 8 havi, fedélzeti tiszti szolgálatban teljesített gyakorlat,

eb) hajóvezető "B" képesítés és hajóparancsnoki szolgálatban teljesített 3 havi gyakorlat vagy hajóskapitányi, illetve hajóvezető "A" képesítéssel vezethető hajón megszerzett 6 havi géphajó-kormányosi gyakorlat, vagy

ec) géphajó-kormányosi bizonyítvány és annak birtokában szerzett 8 havi kormányosi gyakorlat, vagy

ed) gépnélküli hajóvezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi hajtású nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat;

f) a hajóvezetői "B" vizsga további feltételei:

fa) géphajó-kormányosi bizonyítvány és annak birtokában szerzett, 3 havi géphajón teljesített kormányosi gyakorlat, vagy

fb) gépnélküli hajóvezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi hajtású nagyhajón teljesített, 9 havi kormányosi gyakorlat, vagy

fc) kishajó-vezetői (hivatásos) bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi hajtású nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat, vagy

fd) kormányosi bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi hajtású nagyhajón teljesített, 16 havi kormányosi gyakorlat,

fh) vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetői (hivatásos) képesítés és 12 havi kormányosi gyakorlat szükséges vagy vitorlás nagyhajón, vagy olyan vitorlás kishajón, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték;

g) szolgálati célú hajóvezetői vizsga további feltétele: szolgálati célú kisgéphajó-vezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi hajtású nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat."

5. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 3. bekezdés a) pontja a következő aj) alponttal egészül ki:

[A kishajó-vezetői vizsga jeltételei:

a) hivatásos kishajó-vezetői vizsga jeltételei:]

"aj) I. szintű vonalvizsga."

6. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 5. bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A géphajó-kormányosi vizsga jeltételei:]

"d) II. szintű vonalvizsga."

7. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 9. és 10. bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. A kormányos képesítés hajós szolgálati könyvbe történő bejegyzéséhez és a képesítés kérésre történő kiadásához 2 év matrózi szolgálatban eltöltött hajózási gyakorlatot kell igazolni. 10. A radarhajós vizsga feltételei:

a) a megjelölt hajófajta (nagy-, illetve kishajó vagy komp) vezetésére jogosító képesítés,

b) az a) pontban megjelölt képesítés birtokában legalább kormányosi szolgálatban töltött 8 havi hajózási gyakorlat."

8. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 13. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. A vonalvizsga

a) víziútnak minősített vízterületre I. (kishajóra) és II. (nagyhajóra) szinten tehető;

b) kötelezettsége a víziutak főmedrén kívüli árterületére nem vonatkozik;

c) a víziútnak nem minősített valamennyi magyarországi vízterületre érvényes;

d) vizsgára bocsátást arra a vízterületre lehet kérni, amelyen 8 hegy- és 8 völgymeneti út megtételét a jelölt igazolta. Tavakon 1440 óra kormányosi szolgálatot kell igazolni;

e) feltétele német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, ha a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott víziútra kíván vonalismereti vizsgát tenni;

f) II. szinten a vonalismeretet a Vonalvizsga bizonyítvánnyal igazolja."

9. Az A rész III. fejezet "A képesítések megszerzésének feltételei" című pont 16. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelői vizsga feltétele a belvízi nagyhajón, kishajón, úszómunkagépen vagy kompon szerzett 6 havi fedélzeti gyakorlat."

10. Az A rész IV. fejezet "A képesítővizsgák tárgyai" című pont 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "2. A 2/IV/1. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű vizsgatárgyaknál, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg és honlapján, valamint a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi."

11. Az A rész IV. fejezet "A képesítővizsgák tárgyai" című pontja a következő 5. és 6. bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi 5-7. bekezdés számozása 7-9. bekezdésre változik:

"5. Vonalvizsga:

a) vaktérkép kitöltése (csak II. szinten),

b) helyi közlekedési szabályok ismerete,

c) gázlók és vízmércék,

d) a szakasz meghajózásának ismertetése."

" 6. Hajózási szakmai nyelvismeret:

a) szakmai szókincs,

b) fordítás magyarról idegen nyelvre,

c) fordítás idegen nyelvről magyarra,

d) szövegértés."

12. Az A rész IV. fejezet 2/IV/l. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/IV/1. táblázat

"Az "A" rész IV. fejezet 1-10. számú képesítővizsgáinak vizsgatárgyai

Képesítés/ vizsgatárgyHajózási SzabályzatHajó vezetés tanHajózási
földrajz,
vízrajz,
meteorológia
Vonal ismeretHajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptanKeres kedelmi és rakodás technikai ismeretekJogi ismeretekElsősegél ynyújtási, környezetés tűzvédelmi ismeretekADN szabályzatHajó radar-ism eretekVitorlázás elméletÁtkelő hely ismereteFedélzeti
gépek
ismerete
Hajózási képesíté sekről szóló rendeletHajózási szakmai nyelv ismeretGyakorlati vizsga
HajóskapitányVVII
HajóvezetőVVIIIIIIIIIIII+ (a)
Szolgálati hajó-VVII+
vezető
KishajóvezetőIVIVIIIII(b)I+ (c)
(hivatásos)
KishajóvezetőIVIVIIIIIII(b)I+ (c)
"A" (hivatásos)
Kisgéphajóve-IVIVIIII+
zető (szolgálati)
Úszómunka-IIIIIIIIIII
gép-vezető
Géphajókormá-IVIVI
nyos
GépnélküliIVIVIIIIII
hajóvezető
RévészIIIIIII+
Fedélzeti tisztVVIIIIIIIIIIII+
KormányosIII
Révész "A"IVIVIIIIII+
VonalvizsgaI,IIII

Megjegyzések:

a) magányosan és kötelékben haladó hajó gyakorlati vezetése (csak géphajóra szóló képesítés esetében), vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés esetén) . Hajóvezető "B" képesítés birtokában legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatban és hajóvezető "A" képesítéssel vezethető hajón megszerzett legalább 12 havi géphajó-kormányosi gyakorlattal rendelkező jelölt a hajóvezető "A" gyakorlati vizsga helyett kérelemre hajóvezetéstanból elméleti vizsgát tehet,

b) csak vitorlás kishajóvezető vizsga esetén,

c) vitorlás kishajóvezető képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,

d) csak a rendelet általános részéből, a 2. melléklet A. Részéből és az 5. mellékletből. Az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a vizsga szintjét jelölik meg (I-VI.) ."

13.A B rész II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. fejezet Képesítési előírások

1. A géptiszt képesítés korlátozás nélkül jogosít a gépüzem-vezetői szolgálat ellátására.

2. A gépkezelő képesítés jogosít

a) 500 kW-nál nem nagyobb főgépteljesítményű úszólétesítmény gépüzemének vezetésére,

b) géptiszt vezetése alatt álló gépüzemben önálló szolgálat ellátására."

14.A B rész III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. fejezet A képesítések megszerzésének feltételei

1. Géptiszti vizsga:

a) gépkezelői képesítés,

b) legalább egy nagyjavítás irányítása felügyelet mellett,

c) hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása, és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszó létesítményen szerzett gyakorlat, vagy

d) géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gyakorlat.

2. A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, illetve felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni.

3. Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, illetve felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a hajózási hatóság az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat.

4. Tengeri hajóra szóló érvényes géptiszti képesítés belvízi hajóra különbözeti vizsga és gyakorlat igazolása nélkül érvényes."

15.A B rész IV. fejezet "A képesítővizsga tantárgyai" című pont 1. és 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. A géptiszti, valamint a gépkezelői képesítő vizsga vizsgatárgyait a 2/B-IV/2. táblázat tartalmazza.

2. A 2/B-IV/2. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű vizsgatárgyaknál, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság vizsgaszabályzatban állapítja meg."

16.A B rész IV. fejezet 2/B-IV72. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/B-IV/2. táblázat

A "B" rész IV. fejezete 1. és 2. számú képesítővizsgáinak vizsgatantárgyai

Képesítés/ vizsgatárgyHajó fő-és segéd motorok
Üzem tana és vezérlése
Hajó gépüzemi segéd berend ezések üzemtana, cső rendszerekFedélzeti és rakodó gépek, kormány rendszerek üzemtanaHajók szerke zete és építéseVillamos gépek, elek tromos beren dezések üzem tanaSzak rajzi isme retekGép alkat részek német vagy angol elnev ezéseElső
segély nyújtási, környezet-,tűz védelmi és biztonság technikai ismeretek
Hajózási képesíté sekről szóló rendeletGőz gépek, turbinák
és kazánok üzem tana
Hajó villamos ságtan, elektronika és auto matikaHajó kazánok elméleti, gyakorlati és üzem biztonsági ismeretei
GéptisztIIII+++
GépkezelőI++I+++++++

3. melléklet a 3/2008. (VI 3.) KHEM rendelethez

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. számú mellékletének módosítása

1. Az I. szakasz 1. bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tengerésznek első behajózása, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállítása előtt]

"d) alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretekből a hajózási hatóság által erre felhatalmazott szerv előtt vizsgát kell tennie. A sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítványok érvényessége 5 év."

2. Az I. szakasz 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A tengerész fedélzeti- és géptiszti képesítéssel rendelkező személynek 5 évente a képesítő okmányát érvényesíttetnie kell. A hajózási hatóság az okmány érvényességét további 5 évre meghosszabbítja, ha a jelölt az okmány lejártát megelőző 5 éven belül tengerész szolgálati könyvvel igazolja, hogy a képesítésnek megfelelő beosztásban legalább 36 hónapot hajózott és érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik."

3. Az I. szakasz 8. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A melléklet A. és B. részében előírt "Gyakorlatok vizsgakönyve 3000 BT feletti hajóra előírt kapitányi vizsgához", "Gyakorlatok vizsgakönyve a 3000 BT feletti hajóra előírt első tiszti vizsgához" és a "Gyakorlatok vizsgaköny-ve"-t a hajózási hatóság adja ki és hitelesíti."

4. Az I. szakasz 9. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, emelt szintű tűzvédelmi, egészségügyi elsősegély-nyújtási és egészségügyi ellátási képzés alapján kiállított bizonyítvány érvényessége 5 év. Az érvényesítéshez ismeretfelújító képzésen kell részt venni és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal igazolni. Az igazolás alapján a rádiókezelői és az emeltszintű tűzvédelmi ismeretek bizonyítvány érvényességét a hajózási hatóság újabb 5 évre meghosszabbítja. Az elsősegélynyújtási és egészségügyi ellátási bizonyítvány érvényességét a kijelölt egészségügyi szerv vezetője hosszabbítja meg."

5. A II. szakasz A rész III. fejezet 10. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "10. Az ARPA-kezelő képesítés megszerzésének feltételei:

a) radarkezelői bizonyítvány,

b) jóváhagyott képzés elvégzése, és szimulátoron vagy hajón üzemelő ARPA-n letett vizsga."

6. A II. szakasz A rész IV. fejezet 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

ah) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten: ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el."

7. A II. szakasz A rész IV. fejezet 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció szolgálatvezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó helyzetének meghatározása,

ab) manőverezés és a hajó kezelése,

ac) reagálás vészhelyzetekre,

ad) reagálás vészjelzésre a tengeren,

ae) a biztonságos navigációs őrszolgálat ellátása,

af) biztonságos hajózás radar és ARPA segítségével,

ag) információk közlése és vétele vizuális jelzésekkel;

b) rakománykezelés és elrendezés szolgálatvezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés ellenőrzése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) az áruterek, raktárfedelek és ballaszttartályok hibáinak felderítése;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten: ca) a hajó hajózásra alkalmasságának fenntartása,

cb) tűzmegelőzési és tűzoltási készülékek ismerete,

cc) az életmentő készülékek üzemeltetése,

cd) egészségügyi segítség nyújtása a hajón,

ce) a tengeri környezetszennyezés megelőzésének biztosítása,

cf) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása."

8. A II. szakasz B rész III. fejezet 1. bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gépüzemvezető és második géptiszt 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:]

"a) az STCW A-III/2. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,"

9. A II. szakasz B rész III. fejezet 1. bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gépüzemvezető és második géptiszt 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:]

"c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány,"

10. A II. szakasz B rész III. fejezet 2. bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Gépüzemvezető és második géptiszt 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményre:]

"a) az STCW A-III/3. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,"

11.A II. szakasz B rész III. fejezet 2. bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gépüzemvezető és második géptiszt 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményre:]

"e) egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány."

12. A II. szakasz B rész III. fejezet 3. bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:]

"b) középfokú gépészeti vagy hajózási szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány és jóváhagyott géptiszti képzés elvégzéséről szóló igazolás,"

13. A II. szakasz B rész III. fejezet 3. bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:]

"g) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány."

14. A II. szakasz B rész III. fejezet 4. bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Géptéri őrszolgálat tagja:]

"a) tengeri hajón géptiszt felügyelete alatt a géptéri őrszolgálati feladatokkal kapcsolatos jóváhagyott, 6 havi igazolt szolgálat,

b) alapfokú egészségügyi és tűzvédelmi bizonyítvány."

15. A II. szakasz B rész III. fejezet 6. bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[II. osztályú elektrikus - nem STCW képesítés:]

"e) középfokú egészségügyi és emelt szintű tűzvédelmi bizonyítvány."

16.A II. szakasz B rész III. fejezet 7. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "7. Belvízi géptiszti képesítés beszámítása:

A belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy tengeri hajón teljesített 12 havi gépüzemi szolgálat igazolását követően, az elvégzett gyakorlatoknak a "Gyakorlatok vizsgakönyvében" való igazolásával, e melléklet II. szakasz B. Rész IV. fejezet 7. pontjában foglalt különbözeti vizsgák letételével, továbbá

a) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi vizsga letételéről szóló bizonyítvány,

b) túlélési járműkezelői bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga bizonyítványának bemutatásával szerezhet géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítést."

17. A II. szakasz B rész IV. fejezet 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Gépüzem-vezetői és második géptiszti 750 kW-nál nagyobb főgépteljesítményre előírt vizsga tantárgyai:

a) gépüzem-vezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízelmotor, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete,

ad) a gép üzemeltetése, felügyelete, a működés és a terhelés értékelése,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése,

ah) a hajó belső hírközlő rendszere;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek vezetői szinten:

ba) a hajó villamos berendezéseinek és az elektronikus vezérlőberendezések üzemeltetése,

bb) automatizálás és ellenőrző rendszerek,

bc) a villamos berendezések és az elektronikus vezérlőberendezések ellenőrzése, üzemi állapotba hozása és üzemi állapotban tartása, valamint a hiba észlelése;

c) karbantartás és javítás vezetői szinten:

ca) a karbantartás és javítás biztonságos végzésének megszervezése,

cb) a gépek hibáinak észlelése, okainak felderítése és a hibák kiküszöbölése,

cc) hibakeresés és kárelhárítás;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

da) az úszáshelyzet, a stabilitás és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

db) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

dc) a vészhelyzeti cselekvési terv és a hajó fennmaradásáért vívott küzdelem sémáinak kidolgozása, valamint vészhelyzeti cselekmények,

dd) a tűz- és tűzoltóközegek kémiája és fizikája,

de) környezetszennyezés megelőzésének módszerei, megtartandó szabályok, a megelőzés eszközei,

df) a gépszemélyzet munkájának irányítása és szervezése,

dg) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

A gépüzemvezetői és második géptiszti vizsga 3000 kW feletti, illetve alatti hajóra az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat III. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el."

18. A II. szakasz B rész IV. fejezet 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítéshez előírt vizsga tantárgyai:

a) gépüzem szolgálatvezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízel, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete, a rendszerek üzemeltetése,

ad) a tüzelő- és kenőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek szolgálatvezetői szinten:

ba) áramátalakító, áramfejlesztő és ellenőrző rendszerek, működtetésük,

bb) az automatizálás alapjai,

bc) a villamos, elektronikai és ellenőrző berendezések működési elve, bd) vészüzemi villamos berendezések;

c) javítás és karbantartás szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó géprendszereinek kezelése, javítása, beleértve a vezérlőrendszereket is, cb) a biztonságos üzemeltetés és az akciók sorrendje havaria esetén;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

da) stabilitás és trimm,

db) hajók felépítése és szerkezete,

dc) tűzmegelőzés és tűz elleni küzdelem a hajókon,

dd) mentőeszközök használata,

de) az elsősegélynyújtási eszközök használata a hajókon,

df) a jogszabályok és a tengeri környezet szennyezésének megelőzésére vonatkozó rendelkezések megtartása."

19. A II. szakasz C rész "A képesítések érvényesítése" című pont 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani."

4. melléklet a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelethez

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 4. számú mellékletének módosítása

1.A II. fejezet 3. bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:]

"d) a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, a c) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 150 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 30 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 30 órányi - ebből legalább 5 óra éjszakai - út megtételét igazolja."

2. A II. fejezet 4. bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a rendelkezés a következő ad) alponttal egészül ki:

[Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés esetén:]

"ac) a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, az a) pont ab) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 50 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételét igazolja,

ad) korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány;"

3. A II. fejezet 4. bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kedvtelési célú III osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó vezetésére jogosító IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés esetén:]

"ba) a III. fejezet 4. bekezdésében -az a), c) és d) pontok kivételével - meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

bb) a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, a b) pont ba) alpontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely a vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 450 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételét, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 20 órányi - ebből legalább 5 óra éjszakai - út megtételét igazolja."

4. A II. fejezet 4. bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kedvtelési célú III osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:]

"c) korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány."

5. A II. fejezet 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "5. Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajóra, illetve vitorlás kishajóra szóló kishajó-vezetői képesítés,

b) a III. fejezet 5. bekezdésében meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

c) a képző szerv által kiadott képzési igazolás kiállítását követően, az a) és b) pontban foglaltak teljesítését megelőzően, a hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely igazolja, hogy kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően a jelölt a II. osztályú vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 1000 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai - utat, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 100 órányi - ebből legalább 20 órányi - éjszakai utat tett meg, vagy

d) legalább 800 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként, illetve

e) legalább 35 óra menetben hajóvezetőként,

f) ac) pontban meghatározott gyakorlati idő alatt elvégzett 10 csillagászati helymeghatározás szerkesztéssel, g) korlátlan tengeri rádiókezelői (GOC) bizonyítvány."

6. A II. fejezet 6. bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:]

"c) a területileg illetékes hajózási hatóság által hitelesített fedélzeti oktatási napló vagy szolgálati könyv bemutatása, amely igazolja, hogy kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően a jelölt az I. osztályú vitorlás kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez szükséges legalább 1500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai - utat, illetve kisgéphajó-vezetői képesítés megszerzéséhez legalább 200 órányi - ebből legalább 60 óra éjszakai - utat tett meg, vagy"

7. A II. fejezet 6. bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:]

"d) legalább 1000 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként óceánon, illetve e) legalább 80 óra menetben hajóvezetőként óceánon."

8. A II. fejezet a következő 9-11. bekezdéssel egészül ki:

"9. Az I. fejezet 3. vagy 4. bekezdésében megnevezett képesítéssel rendelkező személy - ha a másik hajókategóriára érvényes belvízi képesítése van - a II. fejezet 4. bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, az 5. bekezdés c) pontjában és a 6. bekezdés c) pontjában meghatározott mérföld/menetidő teljesítése nélkül, kérelemre, a másik hajókategóriára szóló képesítést kaphat.

10. A II. fejezet 3. bekezdés d) pontjában, 4. bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, az 5. bekezdés c) pontjában és a 6. bekezdés c) pontjában előírt gyakorlatot az elméleti képzést lezáró képzési igazolás megszerzése után lehet teljesíteni, és a teljesítését csak a hajózási hatóság által hitelesített jachtnapló és személyzeti jegyzék vagy azok másolatával, illetve a képző szerv által rendszeresített és a hajózási hatóság által jóváhagyott fedélzeti oktatási naplóval lehet igazolni.

11. A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:

a) a tengeri kishajó szerkezetének, felszereléseinek megismerése,

b) vészhelyzeti kommunikáció,

c) vészhelyzeti eljárások és a mentőeszközök használatának megismerése,

d) időjárási előrejelzések, figyelmeztetések megismerése,

e) kikötési és horgonyműveletek,

f) vitorlakezelés/motorkezelés,

g) hajókezelés,

h) kötélkezelés,

i) partmenti navigáció,

j) elektronikus navigáció,

k) deviációs görbe felvétele,

l) éjszakai navigáció,

m) útvonaltervezés nappal, éjszaka, nagy forgalmú területeken,

n) csillagászati navigációs helymeghatározás nappal,

o) csillagászati navigációs helymeghatározás szürkületben,

p) deviáció meghatározása csillagászati módszerekkel.

Az a)-j) pontban foglalt feladatokat a IV. osztályú, az a)-m) pontban foglalt feladatokat a III. osztályú, az a)-p) pontban foglalt feladatokat a II. osztályú vizsgához kell teljesíteni."

9. A III. fejezet 4. bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:]

"e) radar, műholdas navigáció, elektronikus térképmegjelenítő, AIS elve és használatuk,"

5. melléklet a 3/2008. (VI 3.) KHEM rendelethez

"6. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A képesítő okmányok mintái

1. Hivatásos belvízi hajózási képesítések

1.1 Bizonyítvány hajós képesítésről

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIK UNGARN
REPUBLIC OF HUNGARY
BIZONYÍTVÁNY
HAJÓS KÉPESÍTÉSRŐL
BEFAHIGUNGSZEUGNISSÜBER SCHIFFERPATENT
CERTIFICATE OF BOATMAN QUALIFICATION
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN
NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY

Bizonyítvány hajós képesítésről (1. oldal)

Név: _______________________________________
Name /Name
Születési
idő:
Geboren am/Date of birth
Születési
hely:
Geburtsort/Place of birth
Anyja
Neve:______________________________________
Name derMutter/Mother's name
aki
wer hat eine/whohas got
___________________________
képesítést szerzett
qualifikation/qualification
Kelt: Datom/DateP. H.
Stempel/Seal
___________________________
hajózási hatóság
Schiffahrtsbehörde/shippingauthority

Bizonyítvány hajós képesítésről (2. oldal)

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
Offizielle Eintragungen/Official remarks
__________________________________________
fénykép/photo/
Lichtbild
__________________
tulajdonos aláírása
signature of the holder
Unterschrift des Inhabers

Bizonyítvány hajós képesítésről (3. oldal)

KORLÁTOZÁSOK
Die Beschrankugen/Limitations

Bizonyítvány hajós képesítésről (4. oldal)

1.2 Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (előoldal)

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (hátoldal)

1.3 Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről

(A6 formátum, narancssárga alapon)

Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről (előoldal)

A bizonyítvány száma: ....... .............................................................................
Nr. der Bescheinigung
Vezetéknév:........... .............................................................................................
Name
Utónév/nevek: ........ ..........................................................................................
Vomame(n)
Született: ............... .............................................................................................
Geborenam
Állampolgárság: ......... ......................................................................................
Staatsangehörigkeit
A tulajdonos aláírása: ......... ............................................................................
Unterschift des Inhabers
E bizonyítvány tulajdonosa rendelkezik az ADN szerinti különleges ismeretekkel.
Der in haber dieser Bescheinigung verfügt über besonderv Kentnisse des ADN.
Ez a bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretek tekintetében a következő
bekezdésekre érvényes
8.2.1 .2 (szárazáruszállító hajók)
8.2.1 .2 (tartályhajók)
8.2.1 .4'
8.2.1 .5'
Diese Bescneinigtingist gütig für die besondere Kentnisse des ADN gemass
8.2.1.2. (Trockengüterschiffe)
3.2.1.2. (Tankschiffe)
8.2.1.4.
8.2.1.5.
bis.............. .....................................................................................................-ig
Kiállította: ......... .................................................................................................
Ausgestellt durch
Kiállítás kelte: ........ ...........................................................................................
(bélyegző)
(Siege I)
Aláírás: ......... .....................................................................................................
Untetschrift
'A felesleges törlendő
Nichtzustreffendes streichen

Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről (hátoldal)

1.4 Vonalvizsga bizonyítvány

Vonalvizsga bizonyítvány (előoldal)

Vonalvizsga bizonyítvány (hátoldal)

2. Hivatásos tengerész képesítő okmányok:

2.1 Tengerésztiszti bizonyítvány

Tengerésztiszti bizonyítvány (1. oldal)

Tengerésztiszti bizonyítvány (2. oldal)

A bizonyítvány tulajdonosának születési ideje:
A bizonyitvány tulajdonosának aláírása
A bizonyítvány tulajdonosának fényképe
A bizonyítvány érvényessége meghosszabítva ..........................................................-ig
P.H. Az újraérvényesítés Kelte.....................................................................................
akiállításra jogosult hivatalos személy aláírása
..............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy neve
A bizonyítvány érvényessége meghosszabítva ..........................................................-ig
P. H...............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy aláírása
..............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy neve
Ez a bizonyítvány kiegészítő képesítés nélkül tartály-, gázszállító- és vegyiárut szállító hajón, továbbá RO-RO - és szernélyhajón parancsnoki/tiszti beosztásra nem jogosít.

Tengerésztiszti bizonyítvány (3. oldal)

Date of birth of the holder the certificate
Signature of the holder of the certificate: ......................................................................
Photograph of theholder of thecertificate:
The validity of this certificate is hereby extende until
Seal..............................................................
Signature of duly authorized official
..............................................................
Name of duty authorized official
The validity of this certificate is hereby extende until
Seal..............................................................
Signature of duly authorized official
Date of revalidation...................
..............................................................
Name of duly authorized official
This certificate without additional qualification does not give the right to occupy master/officer ranks on tankers, gas carriers, chemical tankers, Ro-Ro and passengers ships.

Tengerésztiszti bizonyítvány (4. oldal)

Tengerész képesítő bizonyítvány

Tengerész képesítő bizonyítvány (1. oldal)

Tengerész képesítő bizonyítvány (2. oldal)

A bizonyítvány tulajdonosának születési ideje: .............................................................
A bizonyítvány tulajdonosának aláírása ......................................................................
A bizonyítvány tulajdonosának fényképe
A bizonyítvány érvényessége meghosszabítva..........................................................-ig
P.H...............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy aláírása
Az újraérvényesítés kelte......................................
..............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy neve
A bizonyítvány érvényessége meghosszabítva..........................................................-ig
P.H...............................................................
a kiállitásra jogosult hivatalos személy aláírása
Az újraérvényesítés kelte ........................................
..............................................................
a kiállításra jogosult hivatalos személy neve

Tengerész képesítő bizonyítvány (3. oldal)

Date of birth of the holder of the certificate: ...................................................................
Signature of the holder of the certificate: ......................................................................
Photograph of the holder of the certificate:
The validity of this certificate is hereby erfende until ..............................................................
Seal..............................................................
Signature of duly authorized official
Date of revalidation ........................................
..............................................................
Name of duty authorized official
The validity of this certificate is hereby extende until ..............................................................
Seal..............................................................
Signature of duly authorized official
Date of revalidation ........................................
..............................................................
Name of duty authorized official

Tengerész képesítő bizonyítvány (4. oldal)

2.3 Tengeri rádiókezelő bizonyítványok

Tengeri általános rádiókezelő bizonyítvány (előoldal)

Tengeri korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (előoldal)

Szám/No of certificate:
..............................................................
Név/Name:
..............................................................
Születési hely és idő/Place and date of birth:
..............................................................
állampolgárság/Citizenship:
..............................................................
fénykép
photo
..............................................................
a tulajdonos aláírása/
1 signature of holder
Korlátozás/Limitation:
A kiállítás helye, kelte/Race and date of issue:
Budapest,
..............................................................
Érvényessége/ Validity:
..............................................................
P. H./seal:
..............................................................
aláírás/signature
..............................................................
név/name Hivatalos bejegyzések
/Officialsrem arks:
_______________________
az NKH tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádioszabályzat 47. cikkével, valamint az STCW 78/95 IV. szabályával összhangban rendelkezik a rádióberendezés működtetéséhez szükséges ismeretekkel.
The National Transport Authority hereby certifies that the certificate holder possesses the necessary knowledge to operate radio communication equipment in acco/dance with Article 47 of the Radio Regulation and Regulation IV of the STCW 78/95.

Tengeri általános és korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (hátoldal)

3. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány

Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (előoldal)

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ
HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési
Munkacsoportjának 40. számú határozata
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT
(Resolution No. 40 of the U N EC E Working Party on Inland Water Transport)
1. A tulajdonos családi neve Surname of the holder
2. A tulajdonos útóneve(i) Other Name(s) of the holder
3. Születési idő és hely Date and place of birth
4. Kiállítás kelte Date of issue
5. A bizonyítvány száma Number of the certificate
6. A tulajdonos fényképe Photograph of the holder
7. A tulajdonos aláírása Signature of the holder
S. A tulajdonos lakcíme Address of the holder
9. A tulajdonos állampolgársága Nationality of the holder
10. Érvényes: I (belvizekre), C (tengeri vizekre), M (géphajóra), S (vitorlás
hajóra
Valid for: 1 (Inland Waters), C (Sea Waters), M (Motorized craft), S
(Sailing Craft)
11. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény)
Pleasure craft not exceeding (length, displacement, power)
12. Érvényességi idő Date of Expiry
13. Kiállította Issued by
14. Felhatalmazás Authorized by
15. Feltételek Conditions

Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (hátoldal)

Megjegyzés: 1. Kártya az ISO/IEC 7810 számú szabvány szerint.

2. A "feltételek" rovatba kell bejegyezni az esetleges korlátozásokat, így különösen a parttól való eltávolodás távolságát tengeri mérföldben a tengeri kedvtelési célú képesítés osztályának megfelelően.

6. melléklet a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelethez

" 7. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

VIZSGASZABÁLYZAT

1. Jelentkezés a vizsgára

A jelentkezés formai és tárgyi követelményei

1.1. A vizsgára jelentkezni legalább 10 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges dokumentumoknak a hajózási hatóságnál történő leadásával lehet. Ha a hajózási hatóság hiányosságot állapít meg, erről a vizsgázót értesíti. Ha a hiánypótlás a vizsga időpontja előtt 3 munkanappal nem történik meg, a vizsgázó nem vizsgázhat, nem vehető fel a vizsgajegyzőkönyvre, illetve csak a hiánypótlást követően határozható meg az új vizsgaidőpont. Ha a rendelet büntetlen előélet igazolását írja elő, akkor csak 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fogadható el.

1.2. Jóváhagyott képzés esetén, a képző szerv kérésére, a vizsga kihelyezve és tárgyanként vagy tárgycsoportonként, a képzés ütemezése szerinti bontásban is megtartható. Ilyen esetben a javító és ismétlő vizsgákra vonatkozó szabályokat tárgyanként vagy tárgycsoportonként kell alkalmazni. Olyan vizsga esetében, amelynél az elméleti vizsgatárgyak vizsgái elektronikus formában történnek, a vizsga kihelyezésére csak a hajózási hatósággal kötött megállapodás alapján van lehetőség.

1.3. A vizsgákhoz az előírt gyakorlati időket a következők szerint kell figyelembe venni:

1.3.1. Belvízi hajózásban:

a) Gyakorlatiidő-igazolás a hajózási hatóság rendszeres (legalább évente tett) ellenjegyzését tartalmazó hajós szolgálati könyv adatai alapján fogadható el.

b) Bármely úszólétesítményen 1994. június 1. előtt megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemeltetője által kiállított szolgálati bizonyítvány és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum (vagy hivatalos másolata)- például munkanapló, kapitányi jelentés, kirendelő utasítás, szolgálati nyilvántartó, társadalombiztosítási bejelentő - alapján igazolja a hajózási hatóság.

c) A hajónapló vezetésére 2001. január 1-je előtt nem kötelezett úszólétesítményen a 2001. január 1. előtt megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemeltetője által kiállított szolgálati bizonyítvány és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum (vagy hiteles másolata)- például munkanapló, kapitányi jelentés, kirendelő utasítás, szolgálati nyilvántartó, társadalombiztosítási bejelentő - alapján igazolja a hajózási hatóság.

d) A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az illetékes külföldi hajózási hatóság által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a hajózási hatóság elfogadja.

e) Szolgálat csak munkavégzésre irányuló szerződés alapján, üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható. Minden szolgálati bejegyzésnek tartalmaznia kell azt, hogy az úszólétesítményre előírt mely szolgálatot látta el a jelentkező.

1.3.2. Tengeri hajózásban:

A tengerész szolgálati könyvben a hajózási hatóság hitelesítéssel igazolja a gyakorlati időt. A gyakorlati idő naptári hónapban (az összegezett töredékidő 30 napos hónapban) számolható. Nem magyar nyelven kiállított szolgálati igazolás csak hivatalos magyar nyelvű fordítással fogadható el, kivéve ha erre nyilvánvalóan nincs szükség.

Szolgálat csak munkaszerződés alapján, üzemelő úszólétesítményen ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható.

1.4. A "gyakorlatok vizsgakönyve"-ként csak a hajózási hatóság által hitelesített vizsgakönyv fogadható el.

1.5. Belvízi kedvtelési célú vizsga esetén a vizsgázó - egyéni felkészülés esetében is - teljesítheti megosztottan a vizsgakövetelményeket elméleti és gyakorlati részre bontva. Erre a lehetőségre a hajózási hatóság adatlapján a vizsgázó figyelmét fel kell hívni valamennyi hatáskörrel rendelkező hajózási hatóság megjelölésével. Ezek közül egynek a megjelölése nélkül a jelentkezési lapot elfogadni nem szabad és fel kell szólítani ennek pótlására.

2. A vizsga megtartásának feltételei, körülményei

2.1. A vizsgák időpontja, ütemezése, szervezése

2.1.1. A hajózási hatóságnál szervezett vizsgák

Az elméleti vizsgákat - az igénytől függően - hetente, illetve havonta lehetőleg azonos napon bonyolítja le. A vizsgaidőpontokat a hajózási hatóság a nála történő kifüggesztéssel, a honlapján, illetve tájékoztatójában történő kihirdetéssel teszi közzé.

2.1.2. A hajózási hatóság székhelyén kívül szervezett vizsgák

- A hajózási hatóság a székhelyén kívüli vizsgahelyszínen kérelemre szervez vizsgát, ha annak e Szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak; ilyen esetben a vizsgabizottság igazolt költségeit a szervező köteles megtéríteni; olyan vizsga esetében, amelynél az elméleti vizsgatárgyak vizsgái elektronikus formában történnek, vizsga kihelyezésére csak a hajózási hatósággal kötött megállapodás alapján van lehetőség.

- A hajózási hatóság a gyakorlati vizsgákat egyedi beosztás szerint szervezi. 2.1.3 A vizsga alapfeltételei

- Vizsgán a vizsga jellegéhez (elméleti, illetve gyakorlati) illő ruházatban lehet részt venni.

- Személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolványát, valamint hivatásos és szolgálati célú vizsga esetén hajós, illetve tengerész könyvét a jelentkező a vizsgán köteles felszólításra bemutatni.

- Ezen okmányok hiányában, illetve vizsgára alkalmatlan (például alkoholos, láthatólag bódult) állapotban megjelent, meg nem engedett segédeszközöket vizsgára behozó, az alkalomhoz elfogadhatatlanul öltözött vizsgázót a vizsgáról ki kell zárni.

- A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, szövegtárolásra is alkalmas eszközt, egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt (kivéve a vizsgabizottság által ellenőrzött számológépet, valamint a vizsgához szükséges szerkesztési eszközöket) bevinni, és azt használni nem szabad. A vizsgán ilyen eszközt használó személy kizárható a vizsgáról és eredményét "nem felelt meg"-ként kell bejegyezni a vizsgajegyzőkönyvbe. E korlátozásokat a vizsgáztató a vizsga megkezdésekor a jelentkezőkkel szóban ismerteti.

- A felfüggesztés vagy kizárás tényéről és körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

- Az eset súlyától függően a vizsgázót az illetékes hajózási hatóság a további vizsgáktól 1-6 hónapig terjedő időtartamra eltilthatja, amelyről a képesítések nyilvántartására szolgáló informatikai eszközön tájékoztatja a többi hajózási hatóságot. Az eltiltás ideje alatt a jelölt más hajózási hatóságnál sem tehet hajózási képesítő vizsgát.

- A vizsga megkezdéséről elkésett vizsgázó (aki beszólításakor nem jelenik meg) nem követelheti ismételt beszólítá-sát. Ha a vizsgabizottság a vizsganapon belül konkrét időpontot határoz meg vagy engedélyez a vizsgázó vizsgakezdésére, akkor ez a szabály erre az időpontra vonatkozik.

- A vizsga ideje alatt (a kérdések átvételét követően) a vizsgahelyszínt elhagyni nem szabad. Ha a vizsgázó elhagyja a vizsga helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és az addigi teljesítmény alapján értékeli a vizsgáját. Indokolt esetben (például egészségügyi ok) a vizsgabizottság dönt a vizsga folytathatóságáról.

- Aki a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetve akadályoztatását legalább egy munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelzi a hajózási hatóságnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

2.2. Az elméleti vizsga

a) Vizsga csak olyan teremben tartható meg, amely megfelel az oktatási intézményekre vonatkozó előírásoknak:

- közegészségügyi,

- megvilágítási,

- méret,

- egy főre eső légköbméter,

- zavartalansági (zaj, egymás zavarása, egymás munkájába való átlátás),

- biztonságtechnikai,

- szellőzési szempontból.

b) A vizsgateremben a vizsgázókon, a vizsgabizottság tagjain és az e Szabályzatban meghatározottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak. A vizsgázók számára írásra alkalmas asztalt és széket (padot), illetve számítógépes elemeket olyan módon kell elhelyezni, hogy a jelöltek egymást ne zavarják a munkában, a vizsgateremben tartózkodók ne befolyásolhassák a vizsgát és a vizsga menete a vizsgabizottság számára figyelemmel kísérhető legyen.

c) Számítógépen történő vizsga (kivéve szimulátor alkalmazásával végzett vizsga) esetében a jelentkező kérelmet nyújthat be - részletes indokolással - papír alapú vizsga letételére. Bármelyik vizsgaforma választása esetén a vizsgázó semmilyen szempontból hátrányba nem kerülhet.

d) A megkezdett elméleti vizsgát annál a hajózási hatóságnál kell befejezni, ahol azt megkezdték. Ha a vizsgázó más hajózási hatóságnál kívánja letenni az elméleti vizsgát, ott új vizsgázóként kell kezelni, azonban a vizsgán történt jogkövetkezménnyel járó eseményekről a hajózási hatóságok egymást a képesítések nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben haladéktalanul értesítik, és annak jogkövetkezményeit egyöntetűen érvényesítik.

2.3. A gyakorlati vizsga és vizsgahely

2.3.1. Gyakorlati vizsga

A befejezett (sikeres) elméleti vizsgát követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon belül tehető. A határidő jogvesztő.

a) A gyakorlati vizsgán egy vizsgabizottság előtt, egy nap legfeljebb 20 fő vizsgázhat. Ha a jelöltek száma meghaladja a 20 főt, több vizsgabizottság vezénylése szükséges.

b) Ha a kedvtelési célú gyakorlati vizsgát a jelölt nem annál a hajózási hatóságnál kívánja folytatni, ahol az elméleti vizsgát tette, akkor a gyakorlati vizsgára a kiadott sikeres elméleti vizsgáról szóló igazolás (gyakorlati vizsgalap) alapján jelentkezhet.

c) Sikertelen kedvtelési célú gyakorlati vizsgát követően a javítóvizsga díjának befizetését igazoló bizonylat benyújtásakor a gyakorlati vizsgalapot a jelölt visszakapja, azonban a gyakorlati vizsgalap másolatát a gyakorlati vizsga időpontjáig a hajózási hatóság megőrzi.

d) Gyakorlati vizsgát érvényes hajóokmányokkal rendelkező, hajózásra alkalmas, tiszta, a vizsga tárgyát képező képesítéshez előírt kategóriának megfelelő, e Szabályzat függelékében foglalt előírásainak megfelelő hajóval kell megtartani. A kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgát csak jóváhagyott vizsgahelyen szabad megtartani.

e) A vizsgához szükséges hajót egyéni vizsga esetén a vizsgázó (vagy a munkáltató), jóváhagyott képzést követő vizsga esetén a képző szerv biztosítja.

f) A csak tengeri hajón tehető gyakorlati vizsgákat abban az esetben lehet végrehajtani, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

- a hajó nemzetközi okmányai érvényesek,

- a parancsnok érvényes bizonyítvánnyal rendelkezik,

- a hajó rendes működését a vizsga nem zavarja,

- a vizsgázó a vizsgához előírt gyakorlati, szolgálati idővel rendelkezik.

g) A vizsgán használt hajók és személyzetük, a vizsgán részt vevők biztonságáért, valamint a hajók szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel. Ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

h) A gyakorlati vizsga alatt az úszólétesítményen csak a vizsgázók, a vizsgabiztos (legalább egy), a hajó személyzete, valamint a vizsgáztatást szakfelügyelő személyek tartózkodhatnak.

i) A gyakorlati vizsga időtartamát a vizsgabizottság úgy határozza meg, hogy a vizsgázó felkészültsége egyértelműen értékelhető legyen.

2.3.2. Gyakorlati vizsgahely követelményei

a) A vizsgahely feleljen meg az e Szabályzat függelékében foglalt követelményeknek.

b) A vizsgahelyet a hajózási hatóság hagyja jóvá, illetve jelöli ki.

3. A vizsgabiztosok

A Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos bármely hajózási hatóság vizsgájára kijelölhető a kinevezésben szereplő jogosultságnak megfelelően. A vizsgabiztosok felkérését a hajózási hatóság erre - a munkaköri leírásában - kijelölt vizsgaszervező köztisztviselője végzi.

4. A vizsgabizottság

4.1. A vizsgabizottság minden esetben legalább két (felsőfokú vizsga esetén három) tagból áll. A vizsgáztatásban a vizsgabizottság tagjai (vizsgabiztosok) együttesen vesznek részt.

4.2. A vizsgabizottság elnöke minden

- elméleti vizsgán,

- hivatásos és szolgálati célú képesítő vizsgán (a 5.3-5.4 bekezdésekben meghatározott esetek kivételével) köztisztviselő.

4.3. Tengeri hajó fedélzetén tartott vizsga esetén a vizsgabizottság összetétele fedélzeti vizsgánál a hajó parancsnoka és I. tisztje, gépüzemi vizsgánál a hajó parancsnoka és gépüzemvezetője (vizsgabiztosok), illetve külföldi lobogójú hajó esetében a hajó parancsnoka és egy magyar állampolgárságú tengerész (vizsgabiztos) . Ha ezek a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor a vizsgabiztos egyedül vizsgáztathat.

4.4. Ha a tengeri hajón nincs magyar állampolgárságú vizsgabiztos vagy kinevezett vizsgabiztos, akkor a hajó parancsnoka által kiállított tanúsítvány alapján a hajózási hatóság hitelesíti a vizsgajegyzőkönyvet. Ilyen esetben a hajózási hatóság jogosult pótlólagos szóbeli kérdéseket feltenni. A vizsgajegyzőkönyv alapján, ha a vizsgához előírt egyéb feltételek fennállnak és ezek dokumentálhatók, a hajózási hatóság az okmányt kiállítja.

4.5. A vizsga egyéb résztvevői:

- A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző hatóság köztisztviselői a vizsga teljes folyamatában feladatkörükben eljárhatnak. A vizsgabizottságot indokolt esetben felmenthetik, a vizsgát felfüggeszthetik. A vizsgázókat a vizsgához kapcsolódó dokumentumok átadására kötelezhetik.

- A felkészítő oktató a jóváhagyott képzést végző képző szerv kérésére és a vizsgabizottság elnöke engedélyével jelen lehet a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt helyen úgy, hogy a vizsgát nem zavarhatja vagy befolyásolhatja.

- Tolmács a jelölt kérésére és költségére a hajózási hatóság engedélyével vehet részt a vizsgán.

- A vizsgázót foglalkoztató hajózási engedélyes hajózási üzemeltetési vezetője kérésére és a vizsgabizottság elnöke engedélyével jelen lehet a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt helyen úgy, hogy a vizsgát nem zavarhatja vagy befolyásolhatja.

4.6. A vizsgabizottság feladata A vizsgabizottság mint testület:

- elő-és záró értekezletet tart,

- átvizsgálja a jelentkezéssel és a vizsgával kapcsolatos iratokat,

- ellenőrzi a tesztanyagot, az írásbeli és szóbeli kérdéssorokat,

- biztosítja a vizsgák szabályos menetét, nyugodt légkörét, tárgyilagosságát, az alapfeltételek meglétét,

- kizárja a vizsgáról azt a vizsgázót, aki az alapfeltételeknek nem felel meg, illetve annak szabályait megsérti,

- végzi a jelöltek vizsgáztatását,

- véleményt alkot a vizsgázók felkészültségéről, megállapítja minősítésüket. Az elnök

- vezeti az elő- és záró értekezletet, a vizsgát,

- ellenőrzi a vizsga tárgyi feltételeinek meglétét,

- végzi a vizsgára bocsátás feltételeként előírt okmányok és a személyazonosság ellenőrzését,

- értékeli a tesztlapokat, részt vesz a vizsgáztatásban,

- vezeti és aláírja a vizsgajegyzőkönyvet,

- dönt a vizsgabizottságon belüli véleménykülönbség esetén. A vizsgabizottsági tag:

- részt vesz a vizsgabizottság feladatainak ellátásában,

- végzi a vizsgára bocsátás feltételeként előírt okmányok és a személyazonosság ellenőrzését,

- értékeli a tesztlapokat és az egyéb írásbeli feladatokat, részt vesz a vizsgáztatásban,

- végzi az elnök által rábízott feladatokat.

4.7. A vizsgabiztosok díj

A vizsgabiztost díjazás illeti meg, amelynek minimális mértékét a hajózási hatóság vezetője állapítja meg.

A vizsgadíj kifizetésére, illetve átutalására vonatkozóan a hajózási hatóság havi, illetve kéthavonta történő (göngyölített) kifizetést köthet ki (ezt a megbízási szerződésben rögzíteni kell) . A vizsgabiztos kérelmére a vizsgadíj összevontan (például évente, félévente) is kifizethető. Ha a vizsgabiztos lemond a vizsgadíjról, akkor erről nyilatkoznia kell.

4.8. A tolmács tevékenysége A tolmács:

- nem végezhet tolmácsolást, ha rendelkezik azzal a (vagy annál magasabb) hajózási képesítéssel, amely megszerzésére irányul a vizsga,

- írásban (teszt, írásbeli vizsga) és szóban hitelesen fordítja a kérdéseket és a válaszokat, a tesztlapot azonban nem töltheti ki,

- közreműködését a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a vizsga megkezdése előtt fel kell szólítani az objektív közreműködésre és a szó szerinti fordításra,

- díjazása a vizsgázó, illetve a képző szerv kötelezettsége, a hajózási hatóságtól díjazásra nem tarthat igényt, kivéve ha az szerződésben erre kötelezettséget vállalt.

Ha a tolmács tevékenységében a vizsgabizottság jogellenességet tapasztal, a vizsgabizottság a vizsgát felfüggeszti, a vizsgázót ismétlő vizsgára utasítja, és a tolmácsot kizárja a vizsgán történő részvételből.

5. A vizsgák részei, követelményei és értékelésük

5.1. A vizsgák részei

A vizsgáztatás írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákon történik.

5.2. Az elméleti vizsgák és értékelésük 5.2.1. írásbeli vizsgarész

Az írásbeli vizsga állhat tesztlap kitöltéséből, valamint írásban kifejtendő kérdések megoldásából.

a) Tesztvizsga lebonyolítása:

aa) A tesztvizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság tájékoztatja a vizsgázókat a teszt kitöltési szabályairól és ellenőrzi a vizsga feltételeinek meglétét.

ab) A vizsgázókat úgy kell ültetni, hogy egymást ne zavarják, visszaélési lehetőségük ne legyen.

ac) A vizsgázók a szükséges adatok beírása után, a vizsgabiztos által jelzett időpontban, egyszerre kezdhetik meg a kérdések megválaszolását.

ad) A tesztlapot a vizsgázótól akkor kell átvenni, amikor kézfeltartással jelzi, hogy a válaszadást befejezte, de legkésőbb a tesztlapon feltett kérdésenként 1 percet kitevő vizsgaidő leteltével.

ae) Számítógépen történő vizsgán a vizsgázó a megfelelő parancs kiadásával fejezi be a feladat megoldását; a kitöltésre rendelkezésre álló idő leteltével a vizsgabizottság a megfelelő parancs kiadásával valamennyi vizsgázó tesztlapját lezárja (ezt 5 perccel a lezárás előtt jelezni kell a vizsgázónak) .

af) Hibás válasznak minősül, ha a vizsgázó nem megfelelő választ jelöl meg, a kérdésre nem ad választ, több választ is ad, illetve utólag javítja azokat; értékelhetetlen a tesztlap, ha nem a megfelelő helyre (válaszadásra megjelölt négyzetek egyikébe) tesz jelölést (pontozás, aláhúzás, rajzolás), vagy filctollat, ceruzát használ - értékelhetetlenség esetén a tesztlap értékelése: B.

ag) A tesztlapot javítónak a tesztsablon alkalmazásával

- hibás válasz esetén a helyes válasz helyét piros színnel kell jelölni,

- kettős jelölés vagy válasz nem adása esetén a válaszadásra kijelölt négyzeteket pirossal be kell karikázni,

- oldalanként meg kell állapítania a hibás válaszok pontszámát, amelyet az első lapon kell összesíteni, továbbá

- meg kell állapítani az eredményt (M vagy B), amelyet a javító aláírásával igazol.

ah) A megfeleléshez a kérdéseknek az egyes képesítésekre a mellékletekben megállapított (de legkevesebb 75%) arányban kell jól megoldani.

ai) A tesztlapokat a titoktartási előírásoknak megfelelően kell kezelni, azokat a vizsgázó a kiértékelést követően a vizsgabiztos felügyelete mellett megtekintheti, de nem viheti el és nem másolhatja le.

b) Egyéb írásbeli vizsga:

ba) Az egyéb írásbeli vizsga az írásban megadott kérdés, illetve feladat írásbeli kifejtésével, megoldásával zajlik. Értékelése kérdésenként megfelelt (M) vagy nem felelt meg (B) . A vizsgázó megfelelt a tárgy vizsgáján, ha minden kérdésre megfelelt (M) minősítést ért el.

bb) Hivatásos tengerész vizsga esetében:

Az értékelés kérdésenként 1-10-ig terjedő pontszámokkal történik. A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978/1995. évi nemzetközi egyezmény [kihirdette: a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelet - a továbbiakban: STCW 78/95] I. fejezet A-I/1. előírása értelmében, az egyes tengerész hivatásos képesítések megszerzéséhez a képesítő vizsgákon a következő szinteken kell a jelöltnek teljesíteni:

- parancsnok, első tiszt, gépüzemvezető, másodgéptiszt - "vezetői szint",

- őrszolgálatért felelős fedélzeti- és géptiszt - "őrszolgálatért felelős tiszt szint",

- fedélzetmester, kormányos-matróz, matróz, navigációs őrszolgálat tagja, I. és II. osztályú villamos géptiszt, géptéri őrszolgálat tagja, gépmester - "őrszolgálati beosztott szint".

Az értékelést (a megfeleléshez) a három szinten az alábbi pontszámok jegyzésével kell elvégezni:

- 5-10 pont között "Őrszolgálati beosztott szint",

- 8-10 pont között "Őrszolgálat felelős tisztje szint",

- 9-10 pont között "Vezetői szint". 5.2.2. Szóbeli vizsgarész

a) Atárgy szóbeli vizsgáján csak olyan jelöltek vehetnek részt, akiknek a tárgy írásbeli vizsgáját a vizsgabizottság megfelelőnek minősítette (kivéve a vonalvizsgát) .

b) A vizsgázó az előre elkészített kérdésekből, illetve tárgyi kérdéssorokból tételhúzás alapján tesz vizsgát.

c) A felelet megkezdése előtt a vizsgázó számára megfelelő - legalább 10 és legfeljebb 20 perc - felkészülési időt kell biztosítani. A felkészülési időtől való eltekintést - a vizsga azonnali kezdetét - a vizsgázó kérheti a vizsgabizottságtól.

d) A feleletet belvízi hajózási és tengeri kedvtelési célú vizsgán megfelelt (M) vagy nem felelt meg (B) minősítéssel, hivatásos tengerész vizsgán 1-10-ig terjedő pontszámokkal kell elbírálni.

e) A vizsgázó megfelelt a tárgyi vizsgán, ha a kérdések mindegyikét önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével megválaszolta. A vizsgázó nem felelt meg a vizsgán, ha a kérdések valamelyikét rávezető kérdések segítségével sem tudja kielégítően megválaszolni.

5.3. A gyakorlati vizsgák eredményének elbírálása

a) A kedvtelési célú belvízi kishajó-vezetői gyakorlati vizsga

aa) A jelölt a kedvtelési célú belvízi kishajó-vezetői gyakorlati vizsgán a vizsgalapon I. feladat-csoportban ("vízijártassági ismeretek") megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) a gyakorlati vizsgalapon nem haladja meg a 20%-ot.

ab) A vizsga eredményét megfelelt (M) vagy nem felelt meg, (B) formában kell értékelni.

ac) Aki az I. feladatcsoportban nem felelt meg az, a II. feladatcsoportot nem kezdheti meg.

ad) A II. feladatcsoport teljesítésekor megfelelt a jelölt akkor, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 30%-ot.

ae) Az a jelölt, aki a gyakorlati vizsgalapon vastagon szedett (kiemelt) feladatcsoportokat nem megfelelően hajtja végre, a gyakorlati vizsgán vizsgáját nem felelt meg (B) minősítéssel kell lezárni.

af) Gyakorlati vizsgát csak különleges körülmények esetén szabad megszakítani, megosztani vagy részletekben végezni. Ilyen esetek: alkalmatlanná váló időjárási viszonyok, baleset, egészségügyi okból bekövetkezett akadály, a vizsgán alkalmazott úszólétesítmény alkalmatlanná válása. Ilyen esetben a gyakorlativizsga-lapon a részeredményeket kell feltüntetni, és ha aznap nem folytatható a vizsga vagy a vizsgabizottság összetétele változik, akkor a gyakorlativizsgalapon új rovatot (oszlop) kell kitölteni, valamint fel kell tüntetni a megszakított vizsga tényét és eredményét (piros színnel) .

b) A hivatásos tengerész gyakorlati vizsga elbírálása

A vizsga értékelése 1-10-ig terjedő pontszámokkal történik. A vizsgázó megfelelt a gyakorlati vizsgán, ha a kapott pontszámok elérik a 5 pontot. A vizsgázó nem felelt meg a vizsgán, ha a kapott pontszámok nem érik el az 5 pontot. Sikeres a vizsgája annak, aki minden tárgyból minimum 5 pontot elért. A vizsga eredményét a vizsgabizottság az értékelést követően a vizsgázók előtt kihirdeti.

c) A hivatásos és szolgálati célú belvízi hajózási képesítő gyakorlati vizsga elbírálása

ca) A vizsgán a képesítéssel ellátható szolgálat ellátására való alkalmasságot kell vizsgálni.

cb) Vezetői képesítés esetén az úszólétesítmény, illetve kötelék jellemző műveleteinek és vártalan helyzeteinek technikai végrehajtását kell bemutatni, továbbá a személyzet irányítására való alkalmasságot. Vizsgálni kell az adott úszólétesítménnyel történő tevékenységhez szükséges feltételek átfogó ismeretét.

cc) Nem vezetői képesítések esetében vizsgálni kell a szolgálat ellátása során felmerülő feladatokban szerzett kellő jártasságot, annak gyakorlati bemutatásával.

6. A vizsga dokumentumai

6.1. A vizsgajegyzőkönyv

a) A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvben a vizsgázók névsorát legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon le kell zárni. A vizsgát a névsor lezárása nélkül megkezdeni nem szabad. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni.

b) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a vizsgázók adatait és az elért eredményeket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

ba) a vizsga idejét, helyét, iktatószámát, jellegét, a képesítés megnevezését,

bb) a képző szerv megnevezését, képzési engedélyük számát (szükség szerint), bc) a vizsgabizottság tagjainak nevét, aláírását,

bd) a vizsgázók nevét, születési adatait,

be) a vizsgatárgyak megnevezését, a szinteket, a vizsgák fajtáját,

bf) a vizsga alapján hozott döntést (a vizsgázó értékelését) .

c) A javító- és megismételt vizsgát külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A javítóvizsga jegyzőkönyvében az előző, sikeres tantárgyi vizsgákat és azokat a vizsgákat, amelyek alól a vizsgázó felmentés kapott "(F) " betűvel kell jelölni.

6.2. A vizsgaigazolás és a képesítő okmány

a) A hivatásos képesítő vizsga esetében a sikeres elméleti vizsgáról, ha azt gyakorlati vizsga 30 napon belül nem követi - a vizsgázó kérelmére - igazolást kell kiadni.

b) A belvízi kedvtelési célú vizsga esetében a sikeres elméleti vizsga igazolására hitelesített gyakorlati vizsgalapot állít ki az elméleti vizsgát lebonyolító hajózási hatóság.

c) A képesítő okmány megfelelő helyére a képesítés törzskönyvi számát be kell jegyezni. Az okmányokat a hajózási hatóság körbélyegzőjével és az arra jogosult köztisztviselő aláírásával kell hitelesíteni.

d) A képesítő okmány kiadásakor egy másolati példányt a tulajdonossal alá kell íratni és azt, a törzskönyvi nyilvántartás szabályainak megfelelően, kell megőrizni.

6.3. Nyilvántartás vezetése

A képesítő vizsgára jelentkezőkről és a vizsgát tett személyekről a hajózási hatóság számítógépes nyilvántartást vezet.

7. A vizsga eredménye, kihirdetése

Sikeres a képesítő vizsgája annak, aki minden tárgyból "Megfelelt" minősítéssel tett vizsgát, illetve az e Szabályzatban előírt pontszámot elérte (illetve felmentése volt) . A vizsga eredményét a vizsgázóval a vizsga befejezése után közvetlenül, vizsgatárgyanként ismertetni kell.

Függelék a Vizsgaszabályzathoz

A gyakorlati vizsgához szükséges úszólétesítmények és a vizsgahelyek kijelölése

VizsgaA szükséges úszólétesítmény (minimális követelmény)Vizsgahely minimális követelményei
a) Kedvtelési célú képesítések
- Kisgéphajó-vezető vizsgalegalább 20 kW teljesítményű és legalább 3 fő befogadó képességű kisgéphajóa kisgéphajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, fordulás, vontatmány kötélbe vétele, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely legalább 300 m hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás kishajóvezető vizsgaa 2. zónára alkalmas, legalább 15 m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő befogadóképességű vitorlás kishajó- a vitorlás kishajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, különböző típusú fordulások, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amelyen
- rendelkezésre áll a három legfontosabb kikötési lehetőség (rézsűs és függőleges partfal, cölöp);
VizsgaA szükséges úszólétesítmény
(minimális követelmény)
Vizsgahely minimális követelményei
- vegetációtól vagy építményektől le nem árnyékolt, és a hajóutat, illetve nagyhajók által rendszeresen használ vízterületet nem érinti;
- kikötőtől (kivéve kedvtelési célú) és kijelölt veszteglőhelytől legalább 300 m távolságot kell tartani;
- a biztosított szabad vízfelület legalább 300 m hosszú és legalább 60 m széles; folyóvízen a szélesség legalább 80 m;
b) Hivatásos és szolgálati képesítések
- Fedélzeti tiszti vizsgalegalább 100 m hosszú tolt, illetve 60 m hosszú vontatott kötelék, amely legalább két vontatott, illetve tolt hajót tartalmazzon, amelyből legalább egy hajó legalább 50%-ig terhelt legyennyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi
- Vitorlás hajóvezető vizsganagyhajó kategóriába tartozó vitorlás hajó- nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi;
- rendelkezésre áll a három legfontosabb kikötési lehetőség (rézsűs és függőleges partfal, cölöp);
- Hajóvezető "A" vizsgalegalább 100 m hosszú tolt, illetve 60 m hosszú vontatott karaván, amely legalább két vontatott, illetve tolt hajót tartalmazzon, amelyből legalább egy hajó legalább 50%-ig terhelt legyennyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi
- Hajóvezető "B" vizsganagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló köteléknyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi
- Kisgéphaj ó-vezető vizsgalegalább 10 m hosszúságú, vagy 50 kW-ot meghaladó teljesítményű és legalább 3 fő befogadóképességű kisgéphajóa kisgéphajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, fordulás, vontatmány kötélbe vétele, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amely legalább 300 m hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás kishajóvezető vizsgalegalább 15 m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő befogadóképességű, a 2. zónára alkalmas vitorlás kishajó- a vitorlás kishajó műveletezéséhez (elindulás, mentési művelet, különböző típusú fordulások, kikötés) elegendő felületű és vízmélységű vízterület, amelyen
- rendelkezésre áll a három legfontosabb kikötési lehetőség (rézsűs és függőleges partfal, cölöp);
VizsgaA szükséges úszólétesítmény
(minimális követelmény)
Vizsgahely minimális követelményei
- vegetációtól vagy építményektől le nem árnyékolt, és a hajóutat, illetve nagyhajók által rendszeresen használt vízterületet nem érinti;
- kikötőtől (kivéve kedvtelési célú) és kijelölt veszteglőhelytől legalább 300 m távolságot kell tartani;
- a biztosított szabad vízfelület legalább 300 m hosszú és legalább 60 m széles; folyóvízen a szélesség legalább 80 m;
- Révész vizsgaköteles komp (csak révcsónak vezetésére szóló vizsga esetén révcsónak)valamely köteles komp/révcsónak engedélyezett átkelőhelye
- Radarhajós vizsga- radarhajózásra alkalmas nagyhajó, kishajó vagy komp a képesítés korlátozásának megfelelően (rendelkeznie kell a radarhajózáshoz előírt üzemképes berendezésekkel (URH rádió-készülékkel, fordulásjelzővel, hangjelző berendezés stb.), valamint a hajó vezetésére jogosult radarhajós képesítésű vezetővel;
- a hajó kormányállását a vizsga tartamára le kell függönyözni;
- a gyakorlati vizsga elemeiként előírt olyan nyílt folyami vagy tavi vízterület, ahol szűkület és legalább 8 db kitűző jel található, valamint veszteglő úszólétesítmények, továbbá közlekedő hajók várhatók;
- legalább egy medencés kikötő, ahová a be- és kihajózás szabad;

Tartalomjegyzék