33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása

1. § A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a vasúti társaságokra,

b) a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező iparvágányokra, saját célú vasúti pályahálózatokra, kisvasutakra, múzeumvasutakra."

2. § Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályahálózat-működtetőnek és a vállalkozó vasúti társaságnak olyan biztonságirányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely

a) lehetővé teszi a közös biztonsági célok elérését,

b) megfelel a nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak,

c) teljesíti a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokat (a továbbiakban: ÁME),

d) eleget tesz a közös biztonsági módszerek alkalmazására vonatkozó előírásoknak,

e) megfelel az 1. mellékletben a biztonságirányítási rendszerre és annak alapelemeire meghatározott követelményeknek."

3. § Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a helyi, városi, elővárosi vasúti pályahálózat összeköttetésben van bármely más vasúti pályahálózattal, akkor a vasútbiztonsági engedélykérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érintett pályahálózat-működtetővel vagy integrált vasúti társasággal egyeztetett kiegészítő forgalmi utasítást."

4. § Az R1.

a) 3. § (2)-(4) bekezdésében, valamint 4. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában a "pályavasúti társaság" szövegrész helyébe a "pályahálózat-működtető" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "pályavasúti és" szövegrész helyébe a "pályahálózat-működtető és" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az "országos vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe az "országos jelentőségű vasútvonalakon" szöveg,

d) 2. melléklet Függelék 5.3.3. pontjában a "Nem céllal utazók" szövegrész helyébe a "Nem üzleti céllal utazók" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 9. § (4) bekezdése,

b) 12. § (4) bekezdés c)-e) pontja.

2. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

6. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a) 2. melléklet 11. pont a) alpontjában a "Pályavasúti társaság" szövegrész helyébe a "Pályahálózat-működtető" szöveg,

b) 2. melléklet 11. pont c) alpontjában a "Saját célú vasutak" szövegrész helyébe a "Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány" szöveg

lép.

3. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

7. § A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. § (6) bekezdésében az "államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet" szöveg,

b) Melléklet 1. a) pont 2. c) alpontjában az "elővárosi, vállalkozó" szövegrész helyébe az "elővárosi, városi vállalkozó" szöveg,

c) Melléklet 1. e) pontjában a "turistavasút, a sífelvonó és a saját célú vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe a "kisvasúton, a múzeumvasúton, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon" szöveg,

d) Melléklet 2. a) pontjában a "pályavasúti társaság" szövegrész helyébe a "pályahálózat-működtető" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R2.

a) Melléklet 1. a) pont 3. e) alpontja,

b) Melléklet 1. a) pont 5. b) alpontja.

4. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

9. § A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A vasúti járművezetői engedély hatálya

a) az országos jelentőségű vasútvonalakra,

b) az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra,

c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre

terjed ki.

(2) Az országos jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély) rendelkező vasúti járművezető az országos jelentőségű vasútvonalakkal összeköttetésben lévő térségi, elővárosi, városi, helyi, saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton - amennyiben arra járművezetői tanúsítvánnyal is rendelkezik - is jogosult vasúti jármű közlekedtetésére."

10. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton a bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre vonatkozó vasúti járművezetői engedélyt az 1. mellékletben meghatározottak szerint állítja ki."

11. § Az R3.

a) 1. § (2) bekezdésében az "országos vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe az "országos jelentőségű vasútvonalakon" szöveg,

b) 4. melléklet címében a "Nem országos vasúti pályahálózatra" szövegrész helyébe az "Az egyéb vasútvonalakra" szöveg

lép.

5. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

12. § A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 9. § (1a) bekezdés b) pontjában a "2. § (5) bekezdés 12. pontja" szövegrész helyébe a "2. § 2.20. pontja" szöveg lép.

6. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

13. § A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 12. § (1) bekezdésében a "helyi közforgalmú és az elővárosi vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe a "helyi, városi és az elővárosi vasúti pályahálózaton" szöveg,

b) 28. § (2) bekezdésében a "helyi, elővárosi" szövegrész helyébe a "helyi, városi, elővárosi" szöveg,

c) 32. § (6) bekezdésében az "országos vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe az "országos jelentőségű vasútvonalak" szöveg,

d) 6. melléklet címében a "VÁROSI, ELŐVÁROSI" szövegrész helyébe a "HELYI, TÉRSÉGI, VÁROSI, ELŐVÁROSI" szöveg,

e) 6. melléklet 1. pontjában a "helyi-, elővárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe a "helyi, térségi, városi, elővárosi vasúti pályahálózaton, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton és iparvágányon" szöveg,

f) 6. melléklet 3. pontjában és 3.2. pontjában a "Helyi és elővárosi pályahálózaton" szövegrész helyébe a "Helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózaton" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R4. 1. § (2) bekezdésében a "- sífelvonó kivételével -" szövegrész.

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

15. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalmát a 4. melléklet határozza meg.

(2) A képzőszervezetek nyilvántartásába az a szervezet vehető, amely nyilatkozatban vállalja, hogy

a) az általa szervezett képzés oktatója az e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel, és az adott alapképzés elvégzésére megbízott oktató a végzettségének vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörben oktat,

b) biztosítani tudja a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és

c) a szervezet tevékenységi körei között szerepel a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás.

(3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó bejelentő a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába akkor vehető, ha:

a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaznak;

b) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet;

c) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik. Ha az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek;

d) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;

e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében.

(4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, a vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti kötelezettségének.

(5) Ha a bejelentésben szereplő adatokban változás áll be, a képzőszervezet tizenöt napon belül köteles a változásról a hatóságot tájékoztatni.

(6) A hatóság a képzőszervezetet 4 éves határozott időtartamra veszi nyilvántartásba. A határozott időtartam lejárta esetén alapképzés csak ismételt bejelentést követően végezhető.

(7) A képzőszervezet minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és - statisztikai adatok közlésével - annak eredményességéről."

16. § Az R5. 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § (1) A hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, ha a képzőszervezet 180 napon belül három esetben a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek.

(2) Ha a hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, a hatóság hivatalból visszavonja a szervezet regisztrációját is."

17. § Az R5. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vasúti pályahálózat vonal- és állomásismeretre vonatkozó képzési programot az adott pályahálózat működtetőjének egyetértésével bármely vasúti társaság vagy az általa megbízott képzőszervezet, a vasúti járművekre vonatkozó jármű típusismeretre vonatkozó képzési programot az adott járművet üzemeltető vasúti társaság vagy az általa megbízott képzőszervezet nyújtja be a vizsgaközpontnak. A képzési program tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgatémaköröket és a vizsgatémakörök ellenőrző kérdéseit."

18. § Az R5. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek a bejelentéskor és az adott alapképzés tartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állniuk."

19. § Az R5. 12. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) Ha egy új képzési program teljes egészében tartalmazza a pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó korábbi képzési programot, akkor a képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont felmentést ad az új képzési program tantárgyainak oktatásán való részvétel alól annak a munkavállalónak, aki érvényes vizsgával rendelkezik a korábbi képzési program ismeretanyagából."

20. § Az R5. 19. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Összetett vizsga esetén a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgabiztosnak az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően haladéktalanul a képzőszervezet képviselőjével írásban kell közölnie, kivéve, ha az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenység egy napon van. A képzőszervezet a vizsgázót az írásbeli vizsgatevékenység eredményéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsgatevékenység előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli vizsgafeladatok megtekintésére.

(6) Összetett vizsga esetén a gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti vizsgatevékenység után kezdhető meg. Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenységen az a képzésben részt vevő vehet részt, aki a gyakorlati vizsga során használt vasúti pályahálózatra érvényes, sikeres vasúti infrastruktúra ismereti vizsgával, és az adott járműre vonatkozó kategória modul és - ha a vezetési gyakorlat és a típusismereti modul vizsga nem egyszerre kerül lebonyolításra - a típusismereti modul vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával rendelkezik."

21. § Az R5. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben részt vevő a vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy a vizsgát megkezdi, de nem fejezi be."

22. § Az R5. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot (a továbbiakban: regisztráció) jelenthet be

a) a képzőszervezet, vagy

b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató vasúti társaság, amelynek tevékenységi körei között a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás szerepel.

(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja, és az adott időszakos oktatás elvégzésére megbízott oktató a végzettségének vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörben oktat.

(3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató képzőszervezetek, vasúti társaságok esetében a regisztráció feltétele továbbá, hogy a kérelmező:

a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak;

b) nyilatkozatban vállalja, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik;

c) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;

d) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

(4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, a vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti kötelezettségének.

(5) Több helyszínen végzett időszakos oktatás esetében valamennyi helyszínt külön-külön feltüntetve kell bejelenteni.

(6) A hatóság az időszakos oktatást végző képzőszervezetet, vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető.

(7) A regisztrált szerv minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és - statisztikai adatok közlésével - annak eredményességéről."

23. § (1) Az R5. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hatóság az általa regisztrált képzőszervezet, vasúti társaság (a továbbiakban együtt: regisztrált szervezet) regisztrációját a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint visszavonta, az érintett képzőszervezet vagy vasúti társaság időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot legkorábban a visszavonás közlése napját követő 6 hónap eltelte után jelenthet be."

(2) Az R5. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a hatóság a regisztrált szervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a hatóság hivatalból felfüggeszti vagy visszavonja a szervezet alapképzési tevékenységét is. A regisztrált szervezet alapképzési tevékenység végzésére irányuló szándékot legkorábban a felfüggesztésről vagy visszavonásról szóló döntés közlését követő 6 hónap eltelte után jelenthet be."

24. § Az R5. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a regisztrált szervezet éves oktatási ütemtervet készít. Az oktatási ütemterv tartalmazza az időszakos oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembevételével az érintett munkaköröket, valamint a vizsgaközponttal előzetesen egyeztetett időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát. Időszakos oktatás csak oktatási ütemterv szerint végezhető.

(2) Az oktatási ütemtervet az oktatási tevékenységet kezdő regisztrált szervezet az első oktatás napját (dátumát) megelőző 10. munkanapig, a tárgyévre vonatkozó éves oktatási ütemtervet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg azok módosítását a hatálybalépést megelőző ötödik munkanapig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak."

25. § Az R5. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság - ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendelet szerint szükséges - hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgajegyzőkönyvet állít ki. Az alapvizsgáról és az utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásokat a munkavállaló köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni. Az alapvizsgáról és utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásnak minősül a biztonsági okmányként kiadott vasúti járművezetői tanúsítvány is."

26. § Az R5. 35/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok és vasútszakmai oktatók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van."

27. § Az R5. 35/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van."

28. § Az R5. 35/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen a résztvevők száma a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató."

29. § Az R5. 37. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Azon mozdonyvezetők esetében, akik az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet hatálybalépése előtt szereztek vasúti járművezetői engedélyt, a nyelvismeretet teljesítettnek kell tekinteni."

30. § Az R5. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, 3. cikk l) pontjának, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, a III-VII. mellékletének, valamint a VI. melléklet 8. pontjának,

c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelv 1. cikk 2. és 3. pontjának,

d) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 1-jei (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

31. § (1) Az R5. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R5. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R5. 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

32. § Az R5.

a) 2. § 11. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (3) bekezdés c) pontjában, 15. § (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, a 6. melléklet címében és a 6. melléklet 1.1. pontjában az "országos vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe az "országos jelentőségű vasútvonalakon" szöveg,

b) 2. § 15. pontjában a "hatóság tanfolyamok szervezését engedélyezte" szövegrész helyébe a "hatóság a tanfolyamok szervezésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a "saját célú vasúti pályahálózaton" szövegrész helyébe a "saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon" szöveg,

d) 4. alcím címében az "A képzési engedély és az egyszerűsített képzési engedély" szövegrész helyébe az "Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása" szöveg,

e) 8. § (6) bekezdésében a "4. § (2a) bekezdés c) pontját" szövegrész helyébe a "4. § (3) bekezdés c) pontját" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "hetedik napig a vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe a "hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak" szöveg,

g) 11. § (2) bekezdésében a "köteles a vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe a "köteles a hatóságnak és a vizsgaközpontnak" szöveg,

h) 12. § (1) bekezdésében az "Alapképzésben az vehet" szövegrész helyébe a "Gyakorlati képzésen az vehet" szöveg,

i) 14. § (4) bekezdésében a "15. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "15. § (5) bekezdése" szöveg,

j) 15. § (7) bekezdésében az "Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett" szövegrész helyébe az "A vasúti járművezetők vasúti járművön szervezett" szöveg,

k) 35/B. § (1) bekezdésében a "pályavasúti társaság" szövegrész helyébe a "pályahálózat-működtető" szöveg,

l) 2. mellékletében az "Országos vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe az "Országos jelentőségű vasútvonalak" szöveg,

m) 2. mellékletében a "Saját célú vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe a "Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút" szöveg,

n) 2. mellékletében a "Helyi vasúti" szövegrész helyébe a "Helyi, városi vasúti" szöveg,

o) 8. melléklet címében a "Képzési központok és" szövegrész helyébe a "Képzési központok, képzőszervezetek és" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az R5.

a) 2. § 3. pontjában a "sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető," szövegrész,

b) 5. §-a,

c) 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "és a képzéssel betölthető munkakör 3. melléklet szerinti" szövegrész,

d) 1. melléklet II.2.5. pontja,

e) 3. melléklet II.2.5. pontja.

8. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

34. § A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendelet alkalmazásában - a 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján - a bejelentő hatóság a közlekedési hatóság."

35. § Az R6. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Ez a rendelet a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

36. § Az R6. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

37. § A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 11. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgálóbizottság nem kormánytisztviselő tagjának a következő végzettséggel és képesítéssel kell rendelkeznie:)

"c) a közlekedésbiztonsági szerv által nyilvántartásba vett képzőszervezet által szervezett balesetvizsgáló tanfolyam sikeres elvégzése, a balesetvizsgálói tevékenység megkezdését megelőző 5 éven belül."

38. § Az R7. a 20. §-t követően a következő 14/A. alcímmel egészül ki:

"14/A. Balesetvizsgáló képzés

20/A. § A 11. § c) pontja szerinti képzésként az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, sikeres balesetvizsgálói tanfolyam fogadható el.

20/B. § (1) Balesetvizsgálói tanfolyamot az a képzőszervezet szervezhet, amelyik a közlekedésbiztonsági szerv által vezetett nyilvántartásban szerepel.

(2) A képzőszervezetekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) a képzőszervezet megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét,

b) a nyilvántartási számot,

c) a nyilvántartásba történő felvétel időpontját és

d) a nyilvántartásból történő törlés időpontját és okát.

(3) A közlekedésbiztonsági szerv által vezetett nyilvántartásba kérelmére azt a szervezetet kell felvenni, amely:

a) felsőoktatási intézményként működik vagy rendelkezik felnőttképzési engedéllyel,

b) rendelkezik az e rendeletben meghatározott képzési programmal,

c) rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és

d) a képzőszervezet (4) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott okból történő törlésére a nyilvántartásba történő felvételére irányuló kérelmet megelőző két éven belül nem került sor.

(4) A közlekedésbiztonsági szerv törli a nyilvántartásból a képzőszervezetet, ha

a) a képzőszervezet kéri a törlését,

b) a képzőszervezet jogutód nélkül megszűnik,

c) az ellenőrzés során a közlekedésbiztonsági szerv a jogszabályok ismételt megsértését, továbbá a képzés tárgyi feltételeire, a képzés lefolytatására, a képzőszervezetté válás feltételeire vonatkozó szabályok megsértését, vagy a képzési tematikától történő eltérését állapítja meg,

d) a képzőszervezet a változásbejelentési kötelezettségének többszöri alkalommal nem tesz eleget vagy

e) a képzőszervezet a képzési programban foglaltakat megszegi.

20/C. § (1) A balesetvizsgálói képzőszervezet nyilvántartásba vétele a képzőszervezet írásbeli bejelentésére történik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 20/B. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, és a bejelentéshez mellékelni kell a képzési programot, az oktatók önéletrajzát és végzettségét igazoló dokumentumokat, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat.

(2) A képzőszervezet köteles a 20/B. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak változását a közlekedésbiztonsági szervnek a változástól számított 8 napon belül bejelenti.

(3) A közlekedésbiztonsági szerv a nyilvántartásba vétel megtörténtéről a képzőszervezetet értesíti.

20/D. § A képzési program tartalmazza:

a) a képzés pontos megnevezését,

b) a képzés során megszerezhető, a 20/F. § (1) bekezdésében meghatározott ismeretek részletezését,

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

d) a képzés időtartamát,

e) a képzés elméleti és gyakorlati formáját és módszereit,

f) a képzés helyszíneit és

g) a képzésben hallgatói jelenléti, vagy - amennyiben a képzés informatika-alapú oktatási módszerek alkalmazásával történik - a hallgatói aktivitás nyilvántartásának rendjét.

20/E. § (1) A képzés formája csoportos képzés lehet, amelynek legmagasabb létszáma húsz fő.

(2) A képzés tematikájának elméleti és gyakorlati részekből kell állniuk, amelyeknek a tantárgyon belül és a képzés teljes folyamatában egymásra kell épülniük.

(3) A képzés legalább 160 óra, amelyből az elméleti rész legalább 100, legfeljebb 120 óra.

(4) A képzés elméleti része informatika-alapú oktatási módszerek alkalmazásával is teljesíthető.

20/F. § (1) A képzés elméleti részének a következő ismereti és készségelemeket kell magában foglalnia:

a) balesetvizsgálat általános folyamata,

b) vasúti adatrögzítési ismeretek és készségek,

c) vasúti rendszerek vizsgálatának szempontjai,

d) vasúti balesetek és váratlan események vizsgálati szempontjai,

e) meghallgatás-technika,

f) emberi tényező a közlekedésben,

g) vasúti biztonságirányítási rendszer ismeretek,

h) fényképezési és mozgókép-készítési ismeretek és készségek,

i) közlekedésmeteorológiai ismeretek és készségek,

j) műszaki mentés és segélynyújtás ismeretei és

k) orvosszakértői alapismeretek.

(2) A képzés gyakorlati része során a gyakorlatszerzést a következő módszerek valamelyikével kell biztosítani:

a) szimulált esetgyakorlat,

b) gyakorlati feladat elvégzése,

c) esettanulmány készítése vagy

d) csoportos esetgyakorlat megoldása.

(3) A képzés elméleti és gyakorlati részében tantárgyanként legfeljebb 20%-os arányban megengedett a hallgatói hiányzás.

20/G. § A képzésben oktatóként az a személy vehet részt, aki rendelkezik

a) felsőfokú iskolai végzettséggel és

b) az általa oktatott szakterületen legalább ötéves gyakorlattal.

20/H. § (1) A képzőszervezetnek rendelkeznie kell legalább egy, 20 fő hallgató befogadására alkalmas, legalább 20 számítógéppel felszerelt tanteremmel.

(2) A képzőszervezetnek olyan nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyből egyértelműen megállapítható a hallgatói jelenlét vagy aktivitás, továbbá a hiányzás.

(3) A képzőszervezetnek biztosítania kell olyan helyszínt, ahol a vasúti gyakorlati részek teljesíthetőek.

20/I. § (1) A képzés sikeres teljesítésének feltétele a sikeres záróvizsga, amelynek előkészítése és a tárgyi feltételeinek biztosítása a képzőszervezet feladata.

(2) A záróvizsga szóbeli elméleti és gyakorlati vizsgarészből áll.

(3) Záróvizsgát a 3 tagú vizsgabizottság előtt kell tenni, amelynek legalább két tagja a közlekedésbiztonsági szerv által kijelölt kormánytisztviselő.

(4) A vizsgabizottság tagja az a személy lehet, aki megfelel a 20/G. §-ban meghatározott követelményeknek.

(5) Az egyes vizsgatevékenységek és vizsgafeladatok értékelése ötfokozatú értékelési rendszerrel történik. A sikeres záróvizsga után a képzőszervezet tanúsítványt állít ki.

(6) Sikertelen záróvizsga esetén javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen záróvizsga napjától számított 6 hónapon belül lehet tenni.

20/J. § (1) A képzőszervezet a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a képzést sikeresen elvégezték.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:

a) a képzőszervezet pontos megnevezését,

b) a képzés megnevezését,

c) az oktatott tantárgyi ismeretek felsorolását,

d) a képzésben részt vevő személy adatait,

e) a tanfolyam sikeres elvégzésének igazolását,

f) az igazolás kiállításának helyét, dátumát és

g) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását.

(3) A képzőszervezet - a képzésen részt vevő személy hozzájáruló nyilatkozata esetén - az (1) bekezdés szerinti igazolásról annak kiállítását követő 5 évig nyilvántartást vezet.

20/K. § (1) A képzőszervezet minden év március 31-éig beszámol a közlekedésbiztonsági szervnek az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és annak eredményességéről.

(2) A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képzőszervezet a honlapján nyújt tájékoztatást.

(3) A képzőszervezetek nyilvántartásáról, elérhetőségéről a közlekedésbiztonsági szerv a honlapján nyújt tájékoztatást."

39. § Az R7. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően a közlekedésbiztonsági szervnél, képzőszervezetnél vagy oktatási intézményben, legalább 160 óra időtartamban, a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett tanterv szerint elvégzett balesetvizsgáló tanfolyamot a 11. § c) pontjában meghatározott képzésnek megfelelőnek kell tekinteni."

40. § Hatályát veszti az R7. 12. §-a.

10. A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet módosítása

41. § Hatályát veszti a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a) 2. §-a,

b) 5. § (2) bekezdés b), c) és f) pontja.

11. A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 24. § (1) bekezdése.

12. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 37-40. § a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba.

(3) A 34-36. § és az 5. melléklet 2016. október 21-én lép hatályba.

(4) A 33. § a), d) és e) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

44. § (1) Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 1-jei (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet I. pontjában az "Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe az "Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút" szöveg lép.

2. Az R5. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 26/A. sorral egészül ki:

SorszámMunkakörFeladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
"26/A.Egyszerűsített forgalmi
tolatásvezető
A sajátcélú pályahálózaton, iparvágányon,
vontatási telepen tolatási műveletek
szervezése, helyszínen történő irányítása
és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás
vezetése mellett a kocsirendezői
teendőkkel is megbízható."

3. Az R5. 1. melléklet II. pontjában az "Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe az "Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat" szöveg lép.

4. Az R5. 1. melléklet II. 2. pontjában a "Helyi vasúti pályahálózat" szövegrész helyébe a "Helyi, városi vasúti pályahálózat" szöveg lép.

2. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök

A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra (utasításrendszer) feltüntetésével értelmezendő. Pl.: Általános forgalmi (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vizsga, vagy Tolatásvezető (Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások) képzés.

A vizsga megfeleltetése: a képzéshez (azonos infrastruktúrához) kapcsolódó érvényes (sikeres) hatósági vizsga megléte esetén, a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgá(ka)t külön nem kell tenni.

Időszakos vizsgán e melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.

A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések

I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút

ABCDEFGH
Sor-
szám
Képzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga megfeleltetéseBetölthető
munkakörök
megnevezése
1.Általános
forgalmi
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő -, és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő, erősáramú,
biztosítóberendezés és
pálya szakszolgálat)
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)
- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)
- Mozdonyfelvigyázó
- Villamos-fűtési lakatos
- Keskeny
- 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19. sorszám
alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi
üzemmérnök
- Forgalmi technológus
- Különleges
szabályozást igénylő
küldemények
irányítója
- Személyszállítási
főirányító
- Személyszállítási
üzemeltetési vezető
- Személyszállítási
ABCDEFGH
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)
technológus,
- Állomáskezelő
- Árutovábbítási
üzemirányító
- Területi vonatatási
szolgáltatási
központvezető
- Vonatatási
szolgáltatási
telephelyvezető
- Területi vontatási
vezető
- Vontatási-telepvezető
- Vontatási
technológus
- Vontatási reszortos
- Vontatási (gépészeti)
vonalellenőr
- Vontatási
vezetőmérnök
- Területi vontatási
fő irányító
- Hálózati árufuvarozási
vontatási főirányító,
irányító
- Árutovábbítási
vontatási irányító
2.Önállósító
forgalmi
- Általános forgalmi
vizsga
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160
óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:
- Pályavasúti berendezés
ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Általános forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített forgalmi
(távközlő, erősáramú,
biztosítóberendezés és
pálya szakszolgálat)
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)
- 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 12., 13., 15.,
16., 17., 18., 19.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök,
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi csomóponti
vezető
- Forgalmi koordinátor
- Állomásfőnök I-III.
- Térfőnök
- Hálózati fő-
üzemirányító
- Tervező főirányító
ABCDEFGH
- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)
- Mozdonyfelvigyázó
- Keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)
- Villamos-fűtési lakatos
- Területi fő-
üzemirányító
- Rendkívüli
helyzeteket kezelő
irányító
- Forgalmi
vonalirányító
- KÖFI irányító
- KÖFE irányító
- Forgalmi
szolgálattevő
- Külső forgalmi
szolgálattevő
- Naplózó forgalmi
szolgálattevő
- MEFI irányító
- MERÁFI irányító
- Ügyeletes tiszt
(forgalmi)
- Gyermekvasúti
forgalmi
állomásfőnök
3.Vasútüzem
vezető
- Általános forgalmi
vizsga
- Biztosítóberendez
és üzemeltetése
esetén: Önállósító
forgalmi vizsga.
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Üzemeltetési ismeretek
Kiegészítő témakörök
- Jogi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasútüzem vezető
4.Vonat fel- és
átvevő
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vonat fel- és átvevő
ABCDEFGH
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
5.Vonali
tolatásvezető
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
- 480 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- 6., 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető
6.Tolatásvezető- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
- 480 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Kocsirendező- 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsimester
(forgalmi)
- Tolatásvezető
- Gurításvezető
7.Kocsirendező- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vonali kocsirendező
- Kocsirendező
- Saruzó
- Fékező (tolatásnál,
gurításnál)
- Vágányfék kezelő
ABCDEFGH
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Szállítmánykísérő
8.Váltókezelő- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti
vezető-váltókezelő
9.Térközőr- Betöltött 18
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendez
ési műszerész,
biztosítóberendez
ési lakatos,
felsővezeték
szerelő részére:
szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek - kivéve
biztosítóberendezési
műszerész,
biztosítóberendezési
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Útsorompókezelő
- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Felsővezeték szerelő
- Felsővezeték szerelő
különleges
körülmények között
(nagy magasságban,
25 kV feszültség
közelében)
ABCDEFGH
lakatos - és távközlő
berendezés ismeretek)
10.Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő
erősáramú-,
biztosítóberende
zés és pálya
szakszolgálat)
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeretek,
biztosítóberendezés
berendezés ismeretek -
csak erősáramú és pálya
szakszolgálat részére)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Térközőr- 9. és 11. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- TEB Vezetőmérnök
- TEB szakaszmérnök
- Technológiai
rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési
vonalellenőr
- Távközlőmester
(beosztott
távközlőmester)
- Blokkmester
(beosztott
blokkmester)
- Területi
biztosítóberendezési
diszpécser
- Biztosítóberendezési
művezető
- Területi távközlő
diszpécser
- Erősáramú mester
(erősáramú beosztott
mester)
- Erősáramú művezető
- Elektrikus, elektrikus
diszpécser
- Vezetőmérnök
(pályás)
- Szakaszmérnök
(pályás)
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Technikus
Diszpécser (pályás)
11.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
ABCDEFGH
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
12.Vezető
jegyvizsgáló
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
- 3 hónap
jegyvizsgálói
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Jegyvizsgáló- Vezető jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)
- 13. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
13.Jegyvizsgáló- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
- Általános ismeret a
személyszállító
járművekre
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Jegyvizsgáló (belföldi,
nemzetközi)
- vonatkezelő-levelező,
kirakó
ABCDEFGH
14.Kocsivizsgáló- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Járműszerkezeti ismeretek
2. Műszaki kocsi-
üzemeltetési ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Járműszerkezeti
ismeretek
Gyakorlati:
1. Műszaki kocsi-
üzemeltetési ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)
- Villamos-fűtési lakatos- 19. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgáló
- Féklakatos
- Művezető
(kocsivizsgáló)
- Tengelyátszerelő
15.Egyszerűsített
forgalmi
(árufuvarozási
szolgáltatás)
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Raktárnok
- Árufuvarozási főnök
- Állomási operatív
koordinátor
(árufuvarozás)
16.Egyszerűsített
forgalmi
(gépészeti
szolgáltatás)
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületnek
megfelelő
szakirányú
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Villamos-fűtési lakatos- 19. sorszám alatt
felsorolt munkakörök,
- Járműfenntartási
vezető,
- Járműfenntartási
vezetőmérnök,
- Kocsivizsgálati
ABCDEFGH
végzettség.felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
-vezető
- Kocsivizsgálati
vezetőmérnök
17.Mozdonyfelvigyá
- Betöltött 20.
életév,
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeretek)
Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Mozdonyfelvigyázó
- Külsős
mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser
18.Keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton
vonatkísérő
(Gyermekvasúti
vonatkísérő)
- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vonatvezető (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Fékező (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Gyermekvasúti
vonatvezető
- Gyermekvasúti
vezető jegyvizsgáló
- Jelzőőr
19.Villamos-fűtési- Betöltött 18.A vasúti közlekedésElméleti:1 fő vizsgabiztos-- Villamos-fűtési
ABCDEFGH
lakatoséletév
- Középfokú
végzettség
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
lakatos (szerelő)
20.Egyszerűsített
forgalmi
tolatásvezető
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
- 24 óra igazolt
kocsirendezői
gyakorlat
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fővizsgabiztos- Kocsirendező- kocsirendező
- sajátcélú vasúti
pályahálózaton,
iparvágányon
tolatásvezető, ha az
éves kocsi forgalom
365 kocsit és a
tolatási napok száma
az éves 60 napot nem
haladja meg,
- Vontatási telepi
rendező,
- Vontatási telepi
váltókezelő,
- Vontatási telepen a
Vontatási telepi
rendező, illetve a
Vontatási telepi
váltókezelő
munkakört csak akkor
töltheti be, ha a
mozdonynak
minősülő járművek
tolatását vezeti

II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat

II. 1. Elővárosi vasúti pályahálózat

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Általános forgalmi- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-
jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
villamos
felsővezetéki-,
biztosítóbere
ndezési-,
pálya
szakszolgálat)
- Vasúti
munkavezető
- 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Naplózó
2.Önállósító
forgalmi
- Általános forgalmi
vizsga
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160
óra oktató forgalmi
szolgálattevő felügyelete
melletti gyakorlati
munkavégzés)

Kiegészítő témakörök:
- Pályavasúti berendezés
ismeretek
(biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Általános
forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-
jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
villamos
felsővezetéki-,
biztosítóbere
ndezési-,
pálya
szakszolgálat)
- 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
sorszám alatt felsorolt
munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Üzemegységi
diszpécser
- Központi
forgalomirányító (KÖFI)
- Forgalmi szolgálattevő,
jelenlétes forgalmi
szolgálattevő
ABCDEFGH
- Vasúti
munkavezető
3.Váltókezelő- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Váltókezelő
4.Térközőr- Betöltött 18 életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendez
ési műszerész,
biztosítóberendez
ési lakatos,
távközlő
műszerész részére:
szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek -
kivéve távközlő műszerész -
, biztosítóberendezés
ismeretek - kivéve
biztosítóberendezési
műszerész,
biztosítóberendezési
lakatos)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Sorompókezelő
- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Szükség vonatjelentő-
őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Távközlő műszerész
ABCDEFGH
5.Tolatásvezető- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Tolatásvezető
- Kocsirendező
6.Vezető-
jegyvizsgáló
- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vezető-jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
7.Vonatvezető- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vonatvezető
- Műszaki irányító
ABCDEFGH
berendezés ismeretek)
8.Egyszerűsített
forgalmi
(pálya, távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendez
ési szakszolgálat)
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
- szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek - csak villamos
felsővezetéki- és pálya
szakszolgálat részére)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Távközlőmester
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Pályás szakszolgálat,
készenlétes
- Pályás szakszolgálat,
művezető
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Pályás szakszolgálat
szolgálatvezető
- Pályás szakszolgálat
üzemvezető
- Pályás szakszolgálat
technikus
9.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti vasúti (villamos) pályahálózat

ABCDEFGH
SorszámKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Forgalmi
diszpécser
- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő -,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos- Váltóőr
- Vonatvezető
- Kísérő
- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi diszpécser
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
2.Váltóőr- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos-- Váltóőr,
- Tabulátorkezelő
- Jelzőőr
ABCDEFGH
3.Vonatvezető- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos- Kísérő- 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Vonatvezető
4.Kísérő- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos-- Kísérő
5.Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendez
ési szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- szakterületnek
megfelelő
szakirányú
végzettség.
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
ABCDEFGH
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek -
kivéve távközlő
szakszolgálat)
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezeték szerelő
6.Egyszerűsített
forgalmi (pálya
szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos-- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető
7.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret (KRESZ)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret
(KRESZ)
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Pályamunkás

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Utasforgalom-
irányító
- Betöltött 18.
életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeret)
- Általános járműismeret
- Utasforgalom irányítási
gyakorlat, (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső
ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Egyszerűsített
forgalmi (a
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóbere
ndezési- és
pálya
szakszolgálato
k részére)
- Vasúti
munkavezető
- a 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
(amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek)
- Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)
- Műszaki diszpécser
- Állomási (utasforgalom
irányító) diszpécser,
- Központi forgalmi
menetirányító megbízottja
- Peronőr
2.Vonatforgalom
irányító
- Betöltött 20.
életév
- Középiskolai
végzettség
- Utasforgalom
irányítói vizsga
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Utasforgalom-
irányító
- Tolatásvezető
- Egyszerűsített
forgalmi (a
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóbere
ndezési- és
pálya
szakszolgálato
k részére)
- az 1., 3., 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Járműtelepi forgalmi
operátor
- Járműtelepi forgalmi
ABCDEFGH
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
- Általános járműismeret
- Vonatforgalom irányítási
gyakorlat (vasútszakmai
oktató felügyelete alatti
munkavégzés)
- Vasúti
munkavezető
szolgálattevő
- Központi forgalmi
menetirányító (KFM)
- Központi forgalmi
operátor
- Állomási forgalmi
szolgálattevő
- Műszakvezető diszpécser
- Kocsiszíni diszpécser
3.Tolatásvezető- Betöltött 18.
életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
- Általános járműismeret
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Egyszerűsített
forgalmi (a
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóbere
ndezési- és
pálya
szakszolgálato
k részére)
- Vasúti
munkavezető
- a 4., 5. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a képzésben
való részvétel feltételei
teljesülnek
- Tolatásvezető
ABCDEFGH
4.Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendez
ési- és pálya
szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Vasúti
munkavezető
- az 5. sorszám alatt felsorolt
munkakörök - amennyiben
a képzésben való részvétel
feltételei teljesülnek
- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési
diszpécser, lakatos
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- PFT Szolgálatvezető
- PFT Üzemvezető
- Pályamester
- PFT Technikus
- PFT Készenlétes
- PFT Művezető
- Központi forgalmi
menetirányító megbízottja
5.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- Szakterületre előírt
szakmai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
harmadik sínes villamos
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Vonat és
utasforgalom
irányító
- Betöltött 20. életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek, pályaismeret)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeret)
- Általános járműismeret
- Vonat és utasforgalom
irányítási gyakorlat,
felügyelet alatti
munkavégzés
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek.
1 fő vizsgabiztos- Tolatásvezető
- Peronőr
- Egyszerűsített
forgalmi (a
távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóbere
ndezési- és
pálya
szakszolgálato
k részére)
- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Központi menetirányító
- Forgalmi szolgálattevő,
- Térfelvigyázó
- Központi utasforgalom-
irányító diszpécser
(KUD)
- Műszakvezető
diszpécser
2.Tolatásvezető- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Tolatásvezető
ABCDEFGH
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
felsővezetéki villamos
berendezés ismeret)
- Általános járműismeret
3.Peronőr- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Peronőr
4.Egyszerűsített
forgalmi
(távközlő-,
erősáramú-,
biztosítóberendez
ési- és pálya
szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Biztosítóberendezési
művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési
lakatos, diszpécser
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezetékes
művezető
- Felsővezetékes
csoportvezető
- Műszaki diszpécser
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész,
diszpécser
- PFT Szolgálatvezető
- PFT Üzemvezető
- Pályamester
- PFT Technikus
- PFT Készenlétes
ABCDEFGH
- PFT Művezető
- Központi menetirányító
helyszíni megbízottja
5.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
- Szakterületre előírt
szakirányú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Szakterületre vonatkozó
üzemeltetési szabályzat
(szolgálati utasítás)
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.4. Fogaskerekű vasút

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Forgalmi
diszpécser
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos- Tolatásvezető
- Váltóállító
- Jelzőőr
- 2., 3., 4. sorszám alatt
felsorolt munkakörök -
amennyiben a
képzésben való
részvétel feltételei
teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Forgalmi diszpécser
ABCDEFGH
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeret)
2.Tolatásvezető- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeret)
- Járműismeret
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Művezető (Művezető
megbízottja)
- Kapcsolást végző
műszaki dolgozó
3.Váltóállító- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Váltóállító
4.Jelzőőr- Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Jelzőőr
ABCDEFGH
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeret)
5.Egyszerűsített
forgalmi (távközlő-
, erősáramú-,
biztosítóberendez
és szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeret, -
kivéve távközlő
szakszolgálat)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Biztosítóberendezési
művezető
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Biztosítóberendezési
diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
6.Egyszerűsített
forgalmi (pálya
szakszolgálat)
- Betöltött 18. életév
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető
ABCDEFGH
7.Vasúti
munkavezető
- Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeret)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos-- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

II.2.5. Sikló-, függőpálya, sífelvonó

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Siklókezelő- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás
1 fő vizsgabiztos-- Sikló-üzemvezető
- Siklókezelő
ABCDEFGH
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
2.Függőpálya-
kezelő
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás
1 fő vizsgabiztos-- Függőpálya-
üzemvezető
- Függőpálya-kezelő
3.Sífelvonó-kezelő- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
1 fő vizsgabiztos-- Sífelvonó-üzemvezető
- Sífelvonó-kezelő
ABCDEFGH
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
hibaelhárítás

III. Mozgólépcső (mozgójárda), tolópad és fordítókorong

ABCDEFGH
SorszámKépzés és a hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás
1 fő vizsgabiztos-- Mozgólépcső-
üzemvezető
- Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő
ABCDEFGH
2.Fordítókorong-
kezelő, tolópad-
vezető
- Betöltött 18.
életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési
ismeretek
4. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
5. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
6. Hibakeresés és
hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési
szabályzat (szolgálati
utasítás) ismeret
2. Gépészeti-berendezési
ismeretek
3. Fék- és
biztosítóberendezési
ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás
1 fő vizsgabiztos-- Fordítókorong-kezelő
- Tolópad-vezető

IV. Vasúti oktatók képzése

ABCDEFGH
Sor-számKépzés és a
hozzá
kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységek,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
A vizsga
megfeleltetése
Betölthető munkakörök
megnevezése
1.Vasútszakmai
oktató
(elméleti /
gyakorlati
oktató)
Elméleti oktatói szak
esetén:
- érettségi
végzettség
- felsőfokú szakmai,
vagy képesítő
vizsga
- legalább 3 éves
szakmai gyakorlat
- vasúti
A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök
Elméleti szak:
1. Vasútszakmai ismeretek
elmélete és oktatásának
módszertana
2. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Oktatástechnológia,
oktatástechnika
2. Vasútszakmai
ismeretek
oktatásának
módszertana
3. Munkavédelem,
tűzvédelem
Gyakorlati:
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke),
1fő vizsgabiztos
(vasútszakmai)
-- Vasútszakmai oktató
ABCDEFGH
járművezetői
képzés esetén:
vasúti
járművezetői
képesítés
Gyakorlati oktatói
szak esetén:
- középfokú
végzettség
- felsőfokú szakmai,
vagy képesítő
vizsga
- 5 év szakmai
gyakorlat
- vasúti
járművezetői
képzés esetén:
vasúti
járművezetői
képesítés
Gyakorlati szak
1. Vasútszakmai ismeretek
oktatásának módszertana
2. Gyakorlati oktatás
módszertana

Kiegészítő témakörök
- Pedagógiai, andragógiai
alapismeretek
- Felnőttképzés
pszichológiája
- Oktatástechnológia,
oktatástechnika
- Munkavédelem,
tűzvédelem
- Oktatási gyakorlat
- A képzés dokumentumai
1. Vizsgatanítás

V. Vasúti járművezető alapképzések

1. A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.

2. A táblázatok tartalmazzák a külön jogszabályban meghatározott Mozdonyvezetői engedélyhez és a Tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.

3. A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön - külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.

4. Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz, iparvágányhoz, kisvasúthoz, múzeumvasúthoz kapcsolódó alapképzés kivételével - valamennyi járművezető alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely legalább 8 óra (nappali és éjszakai körülmények között) a szükséges munkabiztonsági oktatás után.

5. Az országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

6. A térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, kisvasútra, múzeumvasútra érvényes vasúti járművezetői engedély (mozdonyvezetői engedély) megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Általános szakmai ismeretek modul

b) Vezetési gyakorlat modul*

7. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:

a) Kategória modul

b) Típusismereti modul

c) Infrastruktúra modul

d) Vonal- és állomásismereti modul

* (Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.)

** (Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.)

8. Betölthető munkakörök

8.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.

8.2. A betölthető munkakörök felsorolása:

a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,

b) Járművezető instruktor,

c) Főinstruktor,

d) Pilóta,

e) Kocsiszíni diszpécser,

f) Térfelvigyázó,

g) Váltóőr,

h) Tabulátorkezelő,

i) Kísérő,

j) Városi közúti vasúti (villamos) pályahálózaton: Jelzőőr.

ABCDEFGH
Sor-számKépzés-modul és a
hozzá kapcsolódó
hatósági vizsga
megnevezése
A képzésben való
részvétel feltételei
A képzés témaköreiHatósági vizsga
vizsgatevékenységei,
témakörök
Vizsgáztatásra
jogosult
Az elméleti
képzés
minimális
ideje (óra)
Előírt gyakorlatok
(óra)

1. Általános szakmai ismeretek modulok

1.Országos jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
- A vizsga
időpontjáig
betöltött 20.
életév
- Középfokú
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. A mozdonyvezetői munka, a
munkakörnyezet, a mozdonyvezető
szerepe és felelőssége a vasút-
üzemeltetésben, a mozdonyvezetői
feladatok ellátásának szakmai és
személyi kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük az
üzemeltetési szabályok alapjául
szolgáló és rendelkezések ismerete
3. A vasúti infrastruktúra alapelvei
4. Az üzemeltetési kommunikáció
alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk,
valamint a vontatójárművek, a
teherkocsik, a személyszállító kocsik
és egyéb járművek műszaki előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó
általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer) és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek
1 fő vizsgabiztos20040
2.Térségi, elővárosi, helyi,
városi vagy saját célú
vasúti pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
- A vizsga
időpontjáig
betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- A magyar nyelv
ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai
ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság, munkamódszer)
és közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági
ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek
Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki,
elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák
(forgalomszabályozás,
forgalombiztonság,
munkamódszer) és
közlekedésbiztonsági
alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó
ismeretek
4. Vasúti fékberendezések,
féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű
ismeretek
6. Általános üzemeltetési
ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek
1 fő vizsgabiztos5010

2. Vasúti járműismereti modulok

2.1. Kategória modulok

ABCDEFGH
1.Gőzmozdony,
(gőzakkumulátoros-
mozdony)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos160Kazánfűtői
gyakorlat: 130
ABCDEFGH
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
2.Villamosmozdony
(Váltakozó feszültségű,
több áramnemű)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
3.Villamosmozdony
(Egyenfeszültségű)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
ABCDEFGH
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
4.Villamos meghajtású
elővárosi vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
5.Villamos meghajtású
közúti vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos13040
ABCDEFGH
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
6.Villamos meghajtású
földalatti (metró) vasúti
jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
7.Villamos meghajtású
földalatti (metró) vasúti
jármű (segédvezető)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
ABCDEFGH
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
8.Villamos meghajtású
millenniumi földalatti
vasúti jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
9.Villamos meghajtású
fogaskerekű vasúti
jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra ,
kisvasútra,
múzeumvasútra
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos13040
ABCDEFGH
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
7. Vezetéstechnikai ismeretek
10.Dízelmozdony- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
11.Karbantartó (építő)
vasúti jármű
(vágánygépkocsi, saját
géperejű vasúti
munkagép)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
ABCDEFGH
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
7. Vezetéstechnikai ismeretek
12.Közúti-vasúti kétéltű
jármű
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
- mezőgazdasági
vontató vezetésére
jogosító vezetői
engedély
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos3010
ABCDEFGH
13.Motoros hajtány- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos6020
14.Hajtány- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos308
ABCDEFGH
15.Keskeny
nyomtávolságú
villamosmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
16.Keskeny
nyomtávolságú
dízelmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040
ABCDEFGH
17.Egysínű függővasúti
dízelmozdony
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasúira,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági
berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek
1 fő vizsgabiztos16040

2.2. Típusismereti modulok

ABCDEFGH
1.Típusismeret
(Járműtípus
megjelöléssel)
- A típusnak
megfelelő
kategória vizsga
A vezetési
gyakorlathoz:
- a vezetési
gyakorlatnál
használt
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a
járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a
járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési
gyakorlat
1 fő vizsgabiztos10Jármű-ismereti
gyakorlat: 10*
Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
24
ABCDEFGH
2.Földalatti (metró)
vasúti segédvezetői
típusismeret
(Járműtípus
megjelöléssel)
- A típusnak
megfelelő
kategória vizsga
- A vezetési
gyakorlatnál
használt
infrastruktúrára
vonatkozó vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a
járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a
járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat
1 fő vizsgabiztos10Jármű-ismereti
gyakorlat: 10
Felügyelet alatti
segéd vezetői
gyakorlat: 24

* Közúti-vasúti kétéltű járműnél a jármű-ismereti gyakorlat ideje 5 óra.

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok

3.1. Infrastruktúra modulok

ABCDEFGH
1.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
személy és/vagy
áruszállítás és tolatás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga és
középiskolai
végzettség, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete és
középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos25050
2.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás (Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos20050
ABCDEFGH
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
3.Országos jelentőségű
vasútvonalakon tolatás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga és
érettségi
végzettség, vagy
- valamely EGT
államban kiadott,
területi korlátozást
nem tartalmazó
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete és
érettségi
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos9030
4.Saját célú, térségi és
keskeny-
nyomtávolságú
pályahálózaton,
iparvágányon,
kisvasúton,
múzeumvasúton
közlekedés
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos7010
ABCDEFGH
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
5.Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos12030
6.Elővárosi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos12030
ABCDEFGH
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
7.Helyi, városi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra ,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű
esetén)
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti
jármű esetén)
1 fő vizsgabiztos12030
8.Helyi, városi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra
megjelöléssel)
- Országos
jelentőségű
vasútvonalakra
vagy térségi,
elővárosi, helyi,
városi vagy saját
célú vasúti
pályahálózatra,
iparvágányra,
kisvasútra,
múzeumvasútra
érvényes általános
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti berendezések
ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti jármű
esetén)
Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik,
valamint a pálya-menti
berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági
ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
6. KRESZ ismeret (közúti vasúti
jármű esetén)
1 fő vizsgabiztos12030
ABCDEFGH
szakmai ismeretek
modul vizsga, vagy
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély és a
magyar nyelv külön
jogszabályban
meghatározott
szintű ismerete

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok

ABCDEFGH
1.Vonalismeret (Vonal,
vonalrész
megjelöléssel)
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott vonalnak
megfelelő
infrastruktúra
vizsga vagy
- munkamódszer-
átadás képzésben
való részvétel
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek
Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Követési rendek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek
1 fő vizsgabiztos1Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat,
vagy a járművezető
mellett - legfeljebb
1 fő - utazási
gyakorlat*
útvonalanként:
legalább 3 oda
vissza út
2.Állomásismeret
(Szolgálati hely, tolatási
körzet megjelöléssel)
- valamely EGT
államban kiadott
Mozdonyvezetői
engedély, valamint
az adott szolgálat
helynek megfelelő
infrastruktúra
vizsga vagy
- munkamódszer-
átadás képzésben
való részvétel
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek
Szóbeli:
1. Szolgálati helyek (általános és
különleges előírások, közlekedési
korlátozások, útvonalkönyv)
2. Helyi ismeretek
3. Lejtviszonyok
4. Értekezési lehetőségek
1 fő vizsgabiztos1Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat,
vagy a járművezető
mellett - legfeljebb
1 fő - utazási
gyakorlat* szolgálati
helyenként:
legalább 2x8 óra
(tolatási
körzetenként
legalább 2x4 óra)

* A vonal- és az állomásismereti képzések utazási gyakorlata felügyelet alatti munkavégzésnek minősül.

4. Vezetési gyakorlat modulok

ABCDEFGH
1.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
személy és/vagy
áruszállítás és tolatás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat
- első kategória:
320*, ebből 120
tolatás
- további kategória:
100*, ebből 30
tolatás
2.Országos jelentőségű
vasútvonalakon
munkavégzés,
karbantartás, építés és
tolatás (Infrastruktúra
és kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
320*, ebből 120
tolatás
3.Országos jelentőségű
vasútvonalakon tolatás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat -
első kategória: 120*
- további kategória:
50*
4.Saját célú, térségi és
keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton,
iparvágányon,
kisvasúton,
múzeumvasúton
közlekedés
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
ABCDEFGH
5.Elővárosi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
6.Elővárosi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
7.Helyi, városi
pályahálózaton
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*
8.Helyi, városi
pályahálózaton nem
személyszállítás
(Infrastruktúra és
kategória
megjelöléssel)
- Kategória vizsga
és befejezett
típusismereti
elméleti képzés,
valamint az adott
vonalnak megfelelő
infrastruktúra
vizsga
A vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása,
szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
Gyakorlati:**
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése,
végrehajtása, szabályok
alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások
1 fő vizsgabiztos-Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat:
50*

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható. Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.

** A vezetési gyakorlat modul vizsga a típusismeret modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységével egy időben, vagy azt követően is megtartható. Ha a vezetési gyakorlat modul vizsgát a típusismert modul vizsga gyakorlati vizsgatevékenységétől eltérő időben tarják meg, a vezetési gyakorlat modul vizsga akkor jelenthető be, ha a vizsgázó rendelkezik a vizsgához használt vontatójármű típusvizsgájával.

5. Járművezetői gyakorlat

A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.

Sor-számKépzés megnevezéseA képzésben való részvétel feltételeiA képzés témaköreiAjánlott gyakorlatok (óra)
1.Munkamódszer-átadás- Vezetési gyakorlat vizsgaAz alapvizsgának megfelelő járművön és
infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett
végzett járművezetés
50

"

3. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez

"4. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez

Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalma

1. A képzőszervezet neve, címe, képviselője, a képviselő elérhetősége

2. A képzés, képzések e rendelet szerinti megnevezése

3. Az alapképzéssel megszerezhető képesítés, hatósági vizsga megnevezése

4. A 4. §-ban előírt nyilatkozatok"

4. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez

Az R5. 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. Szóbeli kommunikációs képesség osztályozása, nyelvvizsgák

3.1. Azon mozdonyvezetőknek, akiknek fontos biztonsági kérdésekről kell kommunikálniuk a pályahálózatműködtetővel, nyelvismerettel kell rendelkezniük az adott pályahálózat-működtető által megjelölt nyelvek közül legalább az egyik nyelven. E nyelvismeretnek olyan szintűnek kell lennie, amely képessé teszi őket az aktív és hatékony kommunikációra rutinhelyzetekben, korlátozott üzemmód esetén és vészhelyzetekben egyaránt. Képeseknek kell lenniük a "forgalomirányítási és forgalmi szolgálati" ÁME-ben foglalt üzenetek és kommunikációs módszer használatára.

3.2. Ahhoz, hogy teljesítsék a 3.1. pontban meghatározott követelményeket, a mozdonyvezetőknek az Európa Tanács által létrehozott közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) B1 szintjének megfelelően kell érteniük a beszédet és az írott szöveget, illetve szóban és írásban is e szinten kell tudniuk kommunikálni.

3.3. A határon átnyúló műveletekre kijelölt, a határhoz közel elhelyezkedő állomások és a határ közötti szakaszok esetében a vasúttársaság által üzemeltetett vonatok mozdonyvezetőit a pályahálózat-működtető mentesítheti a 3.2. pontban meghatározott követelmények alól, a következő eljárás alkalmazásával:

a) A vasúttársaság eltérést kér a pályahálózat-működtetőtől az adott mozdonyvezetőkre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a kérelmezők tisztességes és egyenlő elbánásban részesüljenek, a pályahálózat-működtető minden benyújtott eltérési kérelem tekintetében ugyanolyan, a hálózati üzletszabályzatnak is részét képező értékelési eljárást alkalmaz;

b) A pályahálózat-működtető engedélyezi az eltérést, ha a vasúttársaság bizonyítja, hogy megfelelő rendelkezéseket vezetett be annak biztosítására, hogy az érintett mozdonyvezetők a 3.1. pontban meghatározott előírásoknak megfelelően kommunikálni tudjanak a pályahálózat-működtető személyzetével rutinhelyzetekben, korlátozott üzemmód esetén és vészhelyzetekben;

c) A vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők biztonsági rendszereik útján gondoskodnak arról, hogy a személyzet érintett tagjai ismerjék a vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, és megfelelő képzésben részesüljenek."

5. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelethez

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértéke

ABC
SorszámA megfelelőségértékelési területet szabályozó jogszabályA felelősségbiztosítás
legalább az alábbi
összeghatárig nyújtson
fedezetet (forint)
1.Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.)
KHVM rendelet
50 000 000
2.A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003.
(XII. 27.) GKM rendelet
50 000 000
3.A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet
1 000 000
4.A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.)
NFM rendelet
100 000 000
5.Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
50 000 000
6.Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
50 000 000
7.A kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és
tanácsi rendelet
5 000 000

"

Tartalomjegyzék