2009. évi CXVI. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról[1]

ELSŐ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

28. §[4]

III. Fejezet[5]

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI VÁMJOG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

IV. Fejezet[6]

HARMADIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET ÉS A GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

V. Fejezet[7]

VI. Fejezet[8]

VII. Fejezet[9]

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VIII. Fejezet[10]

ÖTÖDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS A MUNKAERŐPIACI ALAPOT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

IX. Fejezet[11]

X. Fejezet[12]

XI. Fejezet[13]

XII. Fejezet[14]

HATODIK RÉSZ

A SZÁMVITELRŐL ÉS A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XIII. Fejezet[15]

XIV. Fejezet[16]

HETEDIK RÉSZ

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XV. Fejezet[17]

NYOLCADIK RÉSZ

XVI. Fejezet[18]

KILENCEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVII. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

91. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 61. §-a a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(3) E törvény 2-27. §-a, 29-48. §-a, 50-52. §-a, 54-56. §-a, 59. §-a, 64. §-ának (2) bekezdése, 65. §-ának (1) bekezdése, 66-71. §-a, 74-78. §-a, 80. §-a, 87. §-a, 90. §-a, 92. §-ának 2-5. és 7-17. pontja, 93-95. §-a, 96. §-ának (2) bekezdése, 100-104. §-a, 107. §-a, 134-137. §-a, 138. §-ának (2) bekezdése, 139. §-ának (1)-(2) bekezdése, 140. §-a, 143. §, 144. §-ának (1), (3), (5)-(6), (8)-(11), (13) és (15)-(17) bekezdése, 145. §-ának (1) bekezdése, 146-147. §-a, 149. §-a, 151-152. §-a, 154. §-ának (1) és (2) bekezdése, 157. §-a, 159-160. §-a és 1-5., 6. melléklet 2. pontja és 7. melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 88. §-a és 89. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 28. §-ának rendelkezései az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon, legkorábban 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

(6) E törvény 139. §-ának (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(7) Az adópolitikáért felelős miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának időpontját - annak ismertté válását követően haladéktalanul - a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

XVIII. Fejezet[19]

XIX. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

134. §[20]

135. §[21]

136. §[22]

137. §[23]

138. §[24]

139. §[25]

140. §[26]

141. §[27]

142. §[28]

143. §[29]

XX. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

144. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(17) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) Az Szja tv. 2. §-ának e törvénnyel megállapított (8) bekezdését a hatálybalépését megelőzően megszerzett - ott említett-jövedelemre is alkalmazni lehet, ha az a magánszemély számára összességében előnyösebb.

(3) Az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel módosított 33. pontjában említett egyéni cégen az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezései szerint alapított egyéni céget kell érteni.

(4) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának e törvénnyel módosított e) alpontját a hatálybalépést megelőzően, de 2009. július 1-jét követően megszerzett jövedelem adókötelezettségének megállapítására is alkalmazni lehet.

(5) Az Szja tv. 3. §-a 72. pontjának a Krtv.-vel, illetve e törvénnyel megállapított t) alpontjában, valamint a 3/A. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2010. január 1-jétől folyósított munkáltatói lakáscélú támogatásra (elengedett kölcsönre) kell alkalmazni azzal, hogy a legfeljebb 5 millió forint juttatási keret számításánál a 2010. január 1-jét megelőzően

a) folyósított munkáltatói lakáscélú támogatás,

b) elengedett kölcsön összegét nem kell figyelembe venni.

(6) Az Szja tv. 13. §-a (1) bekezdése e törvénnyel megállapított m) és n) pontjának rendelkezését a 2009. évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazni kell.

(7) Az Szja tv. 28. §-a (19) bekezdése e törvénnyel módosított d) pontjának rendelkezését 2009. szeptember 1-jétől lehet alkalmazni.

(8) Az Szja tv. 44/B. §-ának e törvénnyel megállapított (6) bekezdése b)-c) pontjának és (7) bekezdése b)-c) pontjának rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a rendelkezésekben előírt határidőt csak akkor kell figyelembe venni, ha a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlájára a feltételként szabott befizetés, illetve értékpapír áthelyezés 2010. január 1-jéig nem történt meg.

(9) Az Szja tv. 49/A. §-a e törvénnyel módosított (2)-(5) bekezdéseinek megfelelően kell eljárni abban az esetben is, ha az egyéni vállalkozásról szóló törvény rendelkezései szerint egyéni cégként a cégjegyzékbe már bejegyzett egyéni vállalkozó a létesítő okiratnak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény előírásainak megfelelő módosításával az egyéni cégként történő nyilvántartásba vételt kéri.

(10) Az Szja tv. 22. §-ának e törvénnyel megállapított (4) bekezdésében és 49/B. §-a (7) bekezdésének e törvénnyel megállapított d) pontjában foglalt rendelkezést a mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó a 2009. évi elhatárolt veszteségére is alkalmazhatja.

(11) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 67/A. §-a (6) bekezdésének rendelkezése

a) az Szja tv. 2009. december 31. napján hatályos 67/A. §-ának rendelkezései szerint tőzsdei ügyletnek nem minősülő ellenőrzött tőkepiaci ügylet esetében - első ízben a megelőző év tekintetében a 2010. évben, a megelőző két év tekintetében a 2010-2011. évben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségre - akkor alkalmazható, ha az ügyletkötés 2009. december 31. napját követően történt;

b) alkalmazásában ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az Szja tv. 2009. december 31. napján hatályos 67/A. §-ának (1) bekezdése szerint tőzsdei ügyletből származó veszteség is.

(12) Amennyiben a munkáltató 2009. évben 2010-re vonatkozóan (előre) utal át önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulást, a 2010-re vonatkozó juttatás adókötelezettségére az Szja tv. 2010. január 1-től hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) A magánszemély által nem önálló tevékenységére tekintettel, vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgálójogviszonyával összefüggésben 2009. november 30-áig megkötött szerződés alapján megszerzett, kamatkedvezményből származó jövedelem adókötelezettségét a kifizető választása szerint a hitel (kölcsön) futamideje alatt az Szja tv. 72. §-ának 2009. december 31-én hatályos rendelkezései szerint is teljesítheti. A kifizető ezen választásáról 2009. december 31-éig értesíti a magánszemélyt.

(14) Az egyéni vállalkozó az Szja tv. 11. számú mellékletének 2009. január 31-én hatályos III./2. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást - ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak-a teljes leírásig folytathatja azzal, hogy cégautóadón a gépjárműadóról szóló törvényben szabályozott cégautóadót kell érteni. Amennyiben az egyéni vállalkozó az értékcsökkenés leírását e rendelkezés alapján a 2009. január 31-ét követő időszak vonatkozásában - e rendelkezés alapján - folytatja és kizárólag emiatt a 2009. január 31-ét követő időszakra cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a 2009. február 1. és 2009. december 31. közötti időszakra eső cégautóadó-bevallási és cégautóadó-fizetési kötelezettségét a 2010. első negyedévi bevallásával egyidejűleg - az Art.-ban szabályozott jogkövetkezményektől mentesen - teljesítheti.

(15) A 2006. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett befektetési jegy 2009. december 31-ét követő visszaváltásakor, átruházásakor az Szja tv. 2006. augusztus 31-én hatályos 65. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(16) Az Szja tv. 1. számú mellékleténeke törvénnyel módosított 7.7. pontját a donornak 2009-ben kifizetett díj, költségtérítés, e törvénnyel megállapított 8.39. pontját a kifizető által 2009-ben biztosított védőoltások adókötelezettségének megállapítására is alkalmazni lehet.

(17)[30]

145. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - első ízben a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény 24. §-ával megállapított Tao. 17. §-a (1) bekezdésének rendelkezését első ízben a 2009. adóévi veszteségelhatárolásra kell alkalmazni, akkor is, ha az adózó adóéve eltér a naptári évtől, továbbá az e törvény 135. §-ának 3. pontjával hatályon kívül helyezett Tao. 17. §-ának (8) bekezdését már a 2009. adóévi negatív adóalapra sem kell alkalmazni.

(3) E törvény 27. §-ával megállapított Tao. fejlesztési adókedvezményre vonatkozó előírásait a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelemre, bejelentésre és az ezekalapján érvényesített adókedvezményre lehet alkalmazni, illetve az e törvény 135. §-ának 5. pontjával, hatályon kívül helyezett Tao. 22/B. § (11) bekezdését a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelemre, bejelentésre és az ezek alapján érvényesített adókedvezményre már nem lehet alkalmazni.

(4) E törvény 28. §-ával megállapított Tao.-t módosító rendelkezéseket első ízben a 2009. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

146. § Az a gazdálkodó szervezet, amelynek 2007. december 31-ig a pénzügyminiszter a bírósági eljárási illeték utólagos megfizetését engedélyezte, a bírósági eljárási illetéket 2010. június 30-ig fizetheti meg az engedélyben meghatározottak szerint.

147. § (1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit-a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a hatálybalépésüket követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Itv. e törvénnyel megállapított 17/B. §-át azokban az illetékügyekben is alkalmazni kell, melyekben az illetékalap kedvezmény feltételeként vállalt hároméves határidő 2010. január 1-jén még nem telt le.

(3) Az e törvény hatálybalépésének napja és 2012. december 31. között - az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül - illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan gépjárműnek, pótkocsinak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

148. § (1) E törvénynek az Art. 132/A. §-ának (2), (5) és (13) bekezdéseit, 178. §-ának 16. pontját megállapító rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően indult eljárások esetén kell alkalmazni.

(2) A kincstár e törvény kihirdetését követő 15 napon belül elektronikus úton átadja az állami adóhatóság részére azon települési önkormányzatok kincstár által használt azonosítószámát, amelyek iparűzési adót vezettek be.

(3) E törvénynek az Art. 17. § (16) bekezdését, 55/A. §-át, és 4. mellékletének 15. pontját megállapító rendelkezéseit az adózóknak - ideértve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is - 2011-ben kell először alkalmaznia.

(4) E törvénynek az Art. 4. számú melléklet 14. pontját módosító rendelkezéseit 2010. január 1-jét követően teljesítendő adó kötelezettségek vonatkozásában kell alkalmazni.

(5)[31] Az állami adóhatóság a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátások jogszerűségének vizsgálatához szükséges adatokra vonatkozó, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adatszolgáltatást magánszemélyenkénti bontásban teljesíti, azzal, hogy ha a bevallott nyugdíjjárulék alapja meghaladja a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt, akkor az erre vonatkozó adatot a nyugdíjjárulék-fizetési felső határig adja át. A központi nyugdíjbiztosítási szerv az átadott adatokat az állami adóhatóság által teljesített adatszolgáltatásnak megfelelően a saját nyilvántartásában rögzíti.

(6) A 2010. január 1-jét megelőző időszak tekintetében a Tny. 97. § (3) bekezdésének - 2010. december 31-én hatályos -b) pontjában foglaltak 2010. december 31-ét követően is alkalmazhatók.

149. § (1) E törvénynek az Art. 131. § (5) bekezdését módosító rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően teljesítendő adókötelezettségek vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a pénztárak központi nyilvántartásából a 2007. január 1-jei állapot szerinti adatokról és ezen adatokban 2009. december 31-ig bekövetkezett változásokról 2010. január 31-ig elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az Art. 3. számú melléklet P) pontjában meghatározott adattartalommal.

150. § (1) E törvény Art.-t módosító rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(2) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2009. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

151. § E törvény Tbj.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

152. § E törvény Eho.-t módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

153. § Aki szolgálati nyugdíjra jogosulttá vált és foglalkoztatója e törvény hatálybalépését megelőzően nem vonta le tőle a munkavállalói járulékot, azt e törvény hatálybalépésétől a magánszemélytől visszamenőleg követelni nem lehet.

154. § (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az Szt.-t módosító 74. §-75. §-ainak, 77. §-78. §-ainak, 80. §-ának és 104. §-a (1) bekezdésének rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

(3) Ha a vállalkozó üzleti éve megegyezik a naptári évvel és 2010. január 1-jétől élni kíván a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 147. §-a szerinti módosításban foglalt lehetőséggel, alkalmazhatja az Szt. devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályait a 2009. december 31-i mérlegfordulónapra vonatkozó beszámoló mérlegében szereplő adatokra.

155. § E törvény hatálybalépésekor, a 82. § és a 83. § szerinti, folyamatban lévő eljárásokra az eljárás megindításakor hatályban lévő előírásokat kell alkalmazni.

156. § A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénynek az e törvény 86. §-ával megállapított rendelkezését a 2009. évi várható jövedelemadó 90 százalékának megállapítására nem kötelező alkalmazni.

157. § E törvénynek az Szjtv. 7/A. §-ának (2) bekezdését érintő módosítását a hatálybalépését követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

158. § Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276-277. §-ának e törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

159. § A 2009. december 31-én hatályos Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény alapján befolyó kulturális járulék a Nemzeti Kulturális Alap bevételét képezi.

Jogharmonizációs záradék

160. § E törvény 135. §-ának 5. pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214,. 2008. 08. 09., 3-47. o) hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatási programnak minősül.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[32]

2. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[33]

3. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[34]

4. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[35]

5. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[36]

6. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[37]

7. melléklet a 2009. évi CXVI. törvényhez[38]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] E § rendelkezései az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon, legkorábban 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.03.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2014. évi LXXIV. törvény 57. §-a. Hatálytalan 2015.01.01.

[31] Módosította a 2017. évi CLIX. törvény 171. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 143. § - a. Hatálytalan 2011.01.02.

Tartalomjegyzék