123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint - a 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;" (2) Az R. 1. §-a a következő m)-p) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"m) helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék;

n) reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;

o) ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével;

p) vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője."

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]

"c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására;"

(2) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő k)-l) ponttal egészül ki:

[E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:]

"k) 2009. október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre;

l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére."

(3) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK

a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik,

b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken,

c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart,

d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet."

(4) Az R. 3. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK 2009. október 1-jétől akkor láthatja el, ha

a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz,

b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek,

c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.

(4) Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda 2009. október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető."

3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet."

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el."

(3) Az R. 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni."

4. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és

b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások."

(2) Az R. 5. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A 7411, 7412, 7413, 7414, 7420, 7450, 7487 SZJ 03 számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető összeg nem haladhatja meg a 6 000 000 Ft-ot.

(5) Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el.

(6) A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot.

(7) Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett IH jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő kézbesítésétől számított 22 munkanapon belül dönt az IH."

5. § Az R. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 120 000 Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 180 000 Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet.

(2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, de legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor a költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.

(3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket - számítógép, laptop, mobiltelefon - a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra.

(4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdése alapján számolható el.

(5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK.

(6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit.

(7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője.

(8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója és közeli hozzátartozóik tulajdonában álló, illetve érdekeltségi körébe tartozó szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat.

5/B. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett.

(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet, kivéve a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi terméket és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátást, amelyek összege nem haladhatja meg elszámolási időszakonként az 500 000 Ft-ot.

(3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek mértéke naptári évenként nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot.

(4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el.

(5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a 2 000 000 Ft-ot.

(6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó 180 000 Ft/hó összeg számolható el.

(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában az 500 000 Ft/rendezvény,

b) országos rendezvények esetén a 3 000 000 Ft/rendezvény,

c) nemzetközi rendezvények esetén az 5 000 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.

(8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke

a) helyi, települési fórum esetén a 200 000 Ft/rendezvény,

b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén az 500 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg."

6. § (1) Az R. 7. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A kifizetési kérelemhez csatolni kell:]

"g) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat."

(2) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el."

(3) Az R. 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Vhr. 19. § (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2-4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell."

7. § Az R. a 9. §-t követően a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét."

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. és 3. számú melléklete a 2. és 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4-6. számú melléklete helyébe a 4-6. melléklet lép.

(4) Az R. kiegészül a 7-9. melléklet szerinti 7-9. számú melléklettel.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését, 7. § (8) bekezdését, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) e rendelettel megállapított 2. § a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az R. e rendelettel megállapított 5/B. § (4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

10. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton."

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton."

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton."

(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009. január 10. között, 2009-ben november 1. és november 30. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton."

(5) A Rendelet 2. § a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: [E rendelet alkalmazásában:]

"a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség; b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;"

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek

LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
1.8 Palóc+2836 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
2.A Bakonyért Helyi Közösség"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület
3.A Duna összekötDuna Összeköt Egyesület
4.A Vásárhelyi Vidék JövőjéértA Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület
5.Abaúj Leader AkciócsoportAbaúj Leader Egyesület
6.Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi KözösségAlpokalja Ikvamente Leader Egyesület
7.Alsó-Tisza Vidék FejlesztéséértAlsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
8.Bakony és Balaton Keleti KapujaBakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
9.Bakonyalja-Kisalföld kapujaBakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület
10.Balaton-Felvidéki AkciócsoportÉltető Balaton-felvidékért Egyesület
11.Bihar Sárrét ÖsszefogásBihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
12.Bonyhádi Helyi KözösségTolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.
13.Borsod-Torna-GömörBorsod-Torna-Gömör Egyesület
14.Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
15.Bükk-Miskolc Térségi AkciócsoportBÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.
16.Cserhátalja Helyi KözösségCserhátalja LEADER Nonprofit Kft.
17.Dél-balatoni Helyi KözösségDél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt.
18.Dél-Borsodi AkciócsoportDél-Borsodi LEADER Egyesület
19.Déli NapfényDéli Napfény Nonprofit Kft.
20.Dél-MátraDél-Mátra Közhasznú Egyesület
21.Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi KözösségD.Z.Nektár LEADER Nonprofit Kft.
22.DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttműködésekDIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi
Közössége Közhasznú Egyesület
23.Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
Helyi Közösség
Dunamellék LEADER Egyesület
24.Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület
25.Eger vidék kincseiEger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
26.Érmelléki Helyi KözösségÉrmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
27.Észak HevesiÉszak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú
Egyesület
28.Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi KözösségÉszak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület
29.Észak-Kaposi PartnerekÉszak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
30.Észak-Kelet Pest Megyei Helyi KözösségÉszak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület
31.Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.
32.Felső-BácskaFelső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
33.Felső-Homokhátság Helyi KözösségFelső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
34.Felső-Szabolcsi LEADERFelső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
35.Felső-Tisza VölgyeFelső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
36.Gerence-Marcal-SomlóGerence-Marcal-Rába és Somló Környéke
Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
37.GERJE-SZTŐKGERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület
38.Göcsej-HegyhátGöcsej-Hegyhát Leader Egyesület
39.Hajdúvölgy - KörösmenteHajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
40.HAJT-A CsapatHAJT-A Csapat Egyesület
41.HA-VER Hajdúsági Versenyképesség AkciócsoportHA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.
42.HomokhátságHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
43.HortobágyHortobágyi Leader Nonprofit Kft.
44.Innovatív Dél-ZalaInnovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
45.Ipoly-menti PalócokIpoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
46.Jászsági KistérségiJászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
47.Kemenesalja-HegyhátSághegy Leader Egyesület
48.Kertészek Földje Helyi KözösségKertészek Földje Akciócsoport Egyesület
49.Kis-Duna-menti Helyi KözösségKis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
50.Kiskunok Vidékéért AkciócsoportKiskunok Vidékéért Egyesület
51.KoppányvölgyeKoppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
52.Körösök Völgye AkciócsoportKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
53.Körös-Sárréti Helyi KözösségKörös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
54.Közép-Nyírségért és RétközértKözép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
55.Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság
LEADER Közösség
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
56.Kunsági Helyi KözösségÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
57.Maros-völgyi Helyi KözösségMaros-völgyi LEADER Egyesület
58.Mecsek-Völgység-HegyhátMecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
59.MecsekvidékMecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
60.MEZŐFÖLD Helyi KözösségMEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület
61.Mezőföldi HídMezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
62.Nagykunságért LEADER Helyi KözösségNagykunságért Térségi Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
63.Nyírség FejlődéséértNyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület
64.Nyírség Helyi KözösségNyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
65.Nyugat KapujaUTIRO Leader Egyesület
66.Ormánságtól a SzársomlyóigDél-Baranya határmenti települések Egyesülete
67.Őrség Határok NélkülŐrség Határok Nélkül Egyesület
68.Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi
Közösség
Pannónia Kincse Leader Egyesület
69.RábaközRábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
70.Rinya-Dráva SzövetségRinya-Dráva Szövetség
71.Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi KözösségSárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
72.SÁRVÍZ Helyi KözösségSÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület
73.Somló-Marcalmente-BakonyaljaSomló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
74.Strázsa-Felső TápióStrázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
75.Szatmár Helyi KözösségSzatmár Leader Egyesület
76.Szigetköz Mosoni-sík Helyi KözösségSzigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület
77.Szinergia LEADER KözösségSzinergia Egyesület
78.Tisza-menti LEADER Helyi KözösségTisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület
79.Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER AkciócsoportTisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület
80.TiszatérTiszatér Leader Egyesület
LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
81.Tisza-tó TérségeTisza-tó Térsége Leader Egyesület
82.Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési
csoport
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.
83.TiszazugértTiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda
Nonprofit Kft.
84.Vasi ŐrtoronyVasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
85.Velencei-tó Helyi KözösségVelencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
86.Vértes-GerecseVértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú
egyesület
87.Vidékünk a jövőnk Helyi KözösségVidékünk a jövőnk Szövetség
88.Völgy Vidék Helyi AkciócsoportVölgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú
Egyesület
89.zAGYvaságZagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
90.Zala TermálvölgyeZala Termálvölgye Egyesület
91.Zala Zöld SzíveZala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
92.Zalai Dombhátaktól a Vulkánok VölgyéigZalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
93.Zalai TémautakZalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.
94.Zempléni Tájak Helyi KözösségZempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
95.Zengő-Duna Helyi KözösségZengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
96.Zselici LámpásokZselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

"

2. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő 2. táblázattal egészül ki:

[A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03)]

"2. táblázat

2222Máshova nem sorolt nyomás
2225Kisegítő nyomdai tevékenység
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
4525Egyéb speciális szaképítés
4531Villanyszerelés
4532Szigetelés
4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
7460Biztonsági tevékenység
8512Egészségügyi alapellátás
9112Szakmai érdekképviselet

"

3. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

Az R. 3. számú melléklete a következő 2. táblázattal egészül ki:

[A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján]

"2. táblázat

0802Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
0803Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
0805Citrusfélék frissen vagy szárítva
0806Szőlő frissen vagy szárítva
0807Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
0808Alma, körte és birs frissen
0809Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény
frissen
0810Más gyümölcs frissen
0902Tea, aromásítva is
1202Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
2105Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2203Malátából készült sör
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2206Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett
italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
2701Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
3214Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló
simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy
hasonló célra
3215Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is
3808Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-
szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag,
kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)
3917Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab,
karima)
3918Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy
mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak
szerint
3922Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és
-tető, -öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru
3923Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és
más lezáró
4009Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csőkapcsolóval,
könyökdarabbal, karimával)
4015Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt,
ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra
4402Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is
4409Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége
vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt,
barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre
vagy hasonló módon formázott) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4410Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és
ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyaggal
agglomerálva (tömörítve) is
4411Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal
összeragasztva is
4412Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
4413Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
4414Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete
4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából;
rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
4417Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű- vagy kefe- és ecsetnyél és
-test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából
4418Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított
padlópanelek, zsindely
4419Asztali és konyhai cikkek fából
4421Más faáru
4501Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított,
szemcsézett vagy őrölt parafa
4502Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap
alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles
peremű nyersdarabokat is)
4503Természetes parafából készült áru
4504Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru
4812Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap
4814Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír
4815Papír vagy karton alapú padlóburkolat, méretre vágva is
5306Lenfonal
5308Fonal más növényi textilrostból; papírfonal
5309Lenszövet
5310Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
5311Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból
5703Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
5704Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve,
konfekcionálva is
5705Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
5803Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével
5807Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre
vágva, de nem hímezve
5810Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban
5904Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy
borításból áll, kiszabva is
5905Textil falborító
6301Takaró és útitakaró
6302Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília
6306Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy szárazföldi
járművek vitorlája; kempingcikk
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát is
6601Esernyő és napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)
6603A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei
6801Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével)
6905Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti
kerámiaáru
6907Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan
kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
6908Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas
kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
6910Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály,
piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából
6911Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai
porcelánból
6913Szobrocska és más dísztárgy kerámiából
7007Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből
7008Többrétegű szigetelőüveg
7009Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is
7321Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap,
nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem
elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból
7322Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és
meleglevegő-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos
fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból
7323Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy
acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból
7324Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból
8201Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas
kacsozók és és hasonló vágószerszám; mindenféle kertész olló, fanyeső olló; kasza, sarló,
szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy
erdőgazdasági kéziszerszám
8203Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló,
csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám
8204Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is
a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is
8205Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is);
forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és -alkatrész
kivételével; üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással
működő köszörűkő
8206A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok
a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben
8208Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez
8209Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből
8210Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy
megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
kivételével, és ezek vágópengéi
8214Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd,
aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés
(körömreszelő is)
8301Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más
kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem
nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből
8302Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria,
nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali
ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből;
bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből
8307Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből
8308Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és
hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más
készáruhoz, nem nemesfémből; csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből;
gyöngy és flitter nem nemesfémből
8309Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy
kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék,
nem nemesfémből
8402Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas,
központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán
8404Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő,
túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt
fejlesztő energiaegységhez
8405Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és
hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
8415Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben
a nedvesség külön nem szabályozható
8501Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]
8502Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
8504Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
8512Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő,
jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz
8513Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses)
energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével
8520Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
8521Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
8522Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka
8532Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor
8534Nyomtatott áramkör
8537Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy
a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre
vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá
tartozó kapcsolókészülékek kivételével
8538Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
8539Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az
ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa
8546Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő
8547Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag
szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat),
amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz.
alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült
elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai
9001Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá
tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült
lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem
megmunkált üvegből készült elem kivételével
9002Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer
vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült
elem kivételével
9004Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg
9007Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy
anélkül
9008Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő
(a mozgó-fényképészeti kivételével)
9009Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék
9010Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is)
készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon
9016Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
9023Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék,
eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan
9032Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék
9103Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
9105Más óra
9107Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló
9607Villámzár (húzózár) és részei
9617Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével

"

4. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"4. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő személyi jellegű kiadások

a) a LEADER HACS vagy a HVK által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy tisztséget betöltő személyek munkaszerződése, tiszteletdíja és megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;

c) j ogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része;

d) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, természetbeni juttatásként, költségtérítésként fizetett összeg adómentes része:

- étkezési utalvány,

- önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás,

- magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-kiegészítés,

- egészségpénztári tagdíj finanszírozásának átvállalása,

- hozzájárulás egészségpénztári egyéni számlához a tagdíjon felül is,

- kultúra utalvány,

- iskolakezdési támogatás utalvány formájában,

- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

- üdülési csekk,

- helyi utazási bérlet;

e) a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni juttatásokat munkavállalónként legfeljebb naptári évenként 400 000 forint erejéig elszámolhatja;"

5. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"5. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. LEADER HACS vagy HVK adatai:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve,

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám.

2. Tanulmányra vonatkozó adatok:

2.1. tanulmány címe,

2.2. tanulmány alcíme,

2.3. tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),

2.4. tanulmány által érintett téma(k),

2.5. a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),

2.6. tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),

2.7. a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).

3. A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:

3.1. szervezet/személy neve,

3.2. szervezet formája,

3.3. szervezet/személy elérhetősége (postacím, és e-mail),

3.4. kapcsolattartó adatai,

3.5. a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),

3.6. referencia lista.

4. Tanulmány elkészítésének költsége (Ft)

5. Keltezés (helye, ideje)

6. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása"

6. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"6. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A nettó 500 000 Ft/db összegű vagy a feletti nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok

1. LEADER HACS vagy HVK adatai:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve,

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma.

2. Beszerezni kívánt eszköz adatai:

2.1. fajtája, típusa, rövid leírása,

2.2. beszerzés összege,

2.3. beszerezni kívánt eszközzel történő feladatellátás.

3. LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége

4. Keltezés (helye, ideje)

5. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása"

7. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"7. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Az új iroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. A LEADER HACS-ra vagy a HVK-ra vonatkozó adatok:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve:

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám,

1.4. meglévő iroda címe.

2. A LEADER HACS vagy a HVK tervezett új irodájára vonatkozó adatok:

2.1. a tervezett új iroda műszaki adatai,

2.2. a tervezett új iroda címe.

3. Iroda váltás indoklása

4. Új iroda bérleti költsége

5. Keltezés helye, ideje

6. A képviseletre jogosult cégszerű aláírása"

8. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"8. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Delegálási követelmény-jegyzék

1. Feladatellátás helyszíne:

a) beléptető rendszer (amellyel azonosítható a belépő személye és nyomon követhető a belépés-kilépés időpontja);

b) tűzvédelem: gyengeáramú, automatikus tűzjelző rendszer;

c) betörésvédelem (mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer).

2. IIER-ben történő feladatellátás informatikai követelményei:

2.1. Hardware követelmények:

MinimumAjánlottMegjegyzés
CPU1 GHz P42 GHz P4Celeron processzor nem ajánlott.
memória768 MB1,5 GB384 MB az alkalmazásnak, plusz
minimum 128 MB az oprendszernek
és egyéb alkalmazásoknak.
merevlemez512 MB1 GBAz alkalmazásnak, letöltött
kódtáraknak és a JRE-nek. Nem
tartalmazza az alkalmazáson túl
használt szoftverek helyigényét.
monitorfelbontás1024X7681280X1024-
Hálózati sávszélesség256 kbit/s1 Mbit/sAz igénybevett sávszélesség függ
a használt alkalmazásrész által
mozgatott adatmennyiségtől.
Kézi vonalkód olvasókAz alkalmazás számára
transzparensen
billentyűzetinputként szállítják az
adatokat.

2.2. Szoftverkörnyezet

1. 32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékű operációs rendszer.

2. Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.

3. Az alábbi fontok megléte a rendszerben:

a) szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;

b) továbbá az Microsoft Office-al is telepíthető: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.

4. Az Adobe Reader "magyar" változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez, nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)

2.3. Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál

1. A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes előfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer a McAfee (VSE 8.7).

2. A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékű biztonsági szempontból legfrissebb változata (az operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).

3. Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója (telepítését a LEADER HACS, vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési útmutató alapján.

4 A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetőséget biztosít az MVH számára.

5. MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet hozzáférést biztosítja.

6. A LEADER HACS tulajdonát képező MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön [számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelő biztonsági policyt, beállításokat alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni. 2.4. Szélessávú internet

2.4.1. Tárgyi feltételek:

1. nyomtató (fekete-fehér, A/4),

2. scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkező scannerek támogatottak),

3. digitális fényképezőgép,

4. etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),

5. mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],

6. postafiók,

7. dátumbélyegző,

8. érkeztető-bélyegző,

9. díjhiteles bélyegző,

10. cégbélyegző,

11. tértivevény bélyegző.

2.4.2. Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármű is lehet, költség elszámolással.

2.4.3. Személyi feltételek Szakmai vezető (1 fő)

1. felsőfokú végzettség,

2. magyar állampolgárság,

3. erkölcsi bizonyítvány,

4. felhasználói szintű számítógépes ismeret,

5. kompetenciák: magas szintű kommunikációs és együttműködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és támogatottság.

Ügykezelő (1 fő)

1. középfokú végzettség,

2. adminisztrációs gyakorlat,

3. felhasználói szintű számítógépes ismeret,

4. magyar állampolgárság,

5. erkölcsi bizonyítvány.

Ügyintéző (2-5 fő)

1. felsőfokú végzettség,

2. magyar állampolgárság,

3. erkölcsi bizonyítvány,

4. felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Az A1, A2 és a vezetői szerepkör csak felsőfokú végzettséggel tölthető be. További új munkatárs felvételére, illetve vezető kinevezésére kötelező érvényűek a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet előírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik jelen esetben olyan munkavállalóval, aki a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítési előírásoknak megfelel (különös tekintettel a 89., 121. és 126. pontokban foglaltaknak), akkor köteles felvenni legalább egy főt a vonatkozó rendelet elő írásainak meg fele lően."

9. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez

"9. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A LEADER HACS-ok tervezési területei

LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
36 Jó Palóc Közhasznú EgyesületBárna
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport EgyesületBakonycsernye
Balinka
Bodajk
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Mór
Nagyveleg
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Bakonyszentkirály
Bánd
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Hárskút
Herend
Lókút
Márkó
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Szentgál
Zirc
Duna Összeköt EgyesületBátya
Drágszél
Dunaszentbenedek
Foktő
Géderlak
Miske
Ordas
Uszód
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért EgyesületHódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Abaúj Leader EgyesületAbaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Alpokalja Ikvamente Leader EgyesületÁgfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért EgyesületÁrpádhalom
Csanytelek
Csongrád
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyő
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
Tömörkény
Bakony és Balaton Keleti Kapuja EgyesületAlsóörs
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonvilágos
Berhida
Csajág
Felsőörs
Hajmáskér
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Ősi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdő
Sóly
Szentkirályszabadja
Tés
Vilonya
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési EgyesületÁcs
Ácsteszér
Aka
Almásfüzitő
Ászár
Bábolna
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Császár
Csatka
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
Éltető Balaton-felvidékért EgyesületAszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Barnag
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Csopak
Dabronc
Dörgicse
Gógánfa
Gyepükaján
Halimba
Hetyefő
Hidegkút
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Kislőd
Lovas
Megyer
Mencshely
Monostorapáti
Monoszló
Nagyvázsony
Nemeshany
Nemesvámos
Nyirád
Óbudavár
Öcs
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Pula
Rigács
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentimrefalva
Szentjakabfa
Szőc
Tagyon
Taliándörögd
Tihany
Tótvázsony
Ukk
Úrkút
Vászoly
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Vöröstó
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka
Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Ártánd
Bakonszeg
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmő
Darvas
Esztár
Földes
Furta
Gáborján
Hencida
Kaba
Kismarja
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Nagyrábé
Pocsaj
Püspökladány
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tépe
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.Aparhant
Attala
Bátaapáti
Bonyhádvarasd
Cikó
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Döbrököz
Dúzs
Grábóc
Györe
Gyulaj
Hőgyész
Izmény
Jágónak
Kakasd
Kapospula
Kaposszekcső
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafő
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Nagykónyi
Nagymányok
Nagyvejke
Nak
Pári
Szakály
Szakcs
Tevel
Váralja
Várong
Závod
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Borsod-Torna-Gömör EgyesületAbod
Aggtelek
Alsószuha
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dövény
Edelény
Égerszög
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Komjáti
Kurityán
Ládbesenyő
Lak
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóivánka
Sajópálfala
Sajósenye
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajóvámos
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy
BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.Alacska
Alsózsolca
Arnót
Bogács
Borsodgeszt
Bőcs
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Dédestapolcsány
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kács
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Mályinka
Muhi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nyékládháza
Onga
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópetri
Sály
Szirmabesenyő
Szomolya
Tard
Tardona
Tibolddaróc
Varbó
Felsőtárkány
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Galgaguta
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.Balatonberény
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Hollád
Karád
Keleviz
Kéthely
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogyszentpál
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Tikos
Visz
Vörs
Dél-Mátra Közhasznú EgyesületAbasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Dél-Borsodi LEADER EgyesületÁroktő
Berzék
Borsodivánka
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csincse
Egerlövő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Nagycsécs
Négyes
Nemesbikk
Ónod
Oszlár
Sajóhídvég
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Szentistván
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszavalk
Vatta
Déli Napfény Nonprofit Kft.Algyő
Bordány
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Erdőbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos
DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége
Közhasznú Egyesület
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Keszeg
Legénd
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Rétság
Szendehely
Tereske
Tolmács
Kosd
Penc
Rád
Dunamelléki Leader EgyesületApostag
Bócsa
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunatetétlen
Dunavecse
Dusnok
Fajsz
Fülöpszállás
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Hajós
Harta
Homokmégy
Izsák
Jakabszállás
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Orgovány
Öregcsertő
Solt
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Újtelek
"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési EgyesületAnnavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dömös
Epöl
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Andornaktálya
Demjén
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szarvaskő
Tarnaszentmária
Verpelét
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Álmosd
Bagamér
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Újléta
Vámospércs
Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú EgyesületBalaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Erdőkövesd
Fedémes
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.Belecska
Diósberény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Magyarkeszi
Miszla
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség EgyesületArló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Putnok
Sajógalgóc
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajókaza
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési EgyesületAlsóbogát
Bodrog
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Hetes
Juta
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Osztopán
Patalom
Polány
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szentgáloskér
Újvárfalva
Várda
Észak-Kelet Pest Megyei Leader EgyesületAcsa
Aszód
Bag
Csővár
Dány
Domony
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Kisnémedi
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Tura
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Vácszentlászló
Valkó
Verseg
Zsámbok
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Baja
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
Homorúd
Mohács
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési EgyesületBugyi
Csévharaszt
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Vasad
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületAjak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
Komoró
Mándok
Mezőladány
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési EgyesületAranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jéke
Kisvarsány
Lónya
Lövőpetri
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírlövő
Olcsva
Pap
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési EgyesületAdorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Bakonyszentiván
Békás
Borszörcsök
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Egyházaskesző
Gecse
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kup
Külsővat
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagygyimót
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Noszlop
Nyárád
Oroszi
Pápakovácsi
Somlójenő
Somlóvásárhely
Takácsi
Tüskevár
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség EgyesületAbony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kocsér
Kőröstetétlen
Mikebuda
Nagykőrös
Nyársapát
Törtel
Göcsej-Hegyhát Leader EgyesületAlsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Szemenye
Telekes
Vasvár
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Becsvölgye
Boncodfölde
Böde
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Keménfa
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Milejszeg
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Németfalu
Ormándlak
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Salomvár
Szentkozmadombja
Teskánd
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentlőrinc
Zalatárnok
Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért KözhasznúBékéssámson
EgyesületCsabaszabadi
Csanádapáca
Csorvás
Elek
Gádoros
Gerendás
Gyula
Kardoskút
Kétegyháza
Lőkösháza
Mezőhegyes
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
HAJT-A Csapat EgyesületFarmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószele
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tóalmás
Újszilvás
HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.Ebes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Homokhátság Vidékfejlesztési EgyesületÁsotthalom
Baks
Balástya
Csengele
Forráskút
Kistelek
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.Balmazújváros
Egyek
Folyás
Görbeháza
Hortobágy
Nádudvar
Polgár
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési EgyesületAlsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő EgyesületeAlsópetény
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Herencsény
Hollókő
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kutasó
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Pusztaberki
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szente
Szügy
Terény
Varsány
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség EgyesületAlattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
Sághegy Leader EgyesületBejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csönge
Duka
Egyházashetye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Káld
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nick
Nyőgér
Ostffyasszonyfa
Ölbő
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sitke
Sótony
Szeleste
Szergény
Tokorcs
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vönöck
Zsédeny
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kertészek Földje Akciócsoport EgyesületAlmáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Újkígyós
Végegyháza
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési EgyesületApaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Kiskunok Vidékéért EgyesületBalotaszállás
Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petőfiszállás
Pirtó
Szank
Tiszaalpár
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tompa
Zsana
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületÁdánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Büssü
Fiad
Gadács
Gölle
Igal
Kánya
Kapoly
Kára
Kazsok
Kereki
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kőröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ráksi
Ságvár
Sérsekszőlős
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogyszil
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
LEADER Helyi Akciócsoport Település
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics
Értény
Koppányszántó
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési EgyesületBélmegyer
Biharugra
Bucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Geszt
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szeghalom
Újszalonta
Vésztő
Zsadány
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Csabacsűd
Csárdaszállás
Doboz
Gyomaendrőd
Hunya
Kamut
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Mezőberény
Murony
Örménykút
Szarvas
Tarhos
Telekgerendás
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületApagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Demecser
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Gégény
Kék
Kemecse
Laskod
Levelek
Magy
Nagyhalász
Nyírbogdány
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírparasznya
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Őr
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
Székely
Tiszarád
Tiszatelek
Vaja
Vasmegyer
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési EgyesületBesenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Akasztó
Császártöltés
Csengőd
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Maros-völgyi LEADER EgyesületAmbrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
Mecsekvidék Helyi Közösség EgyesületAbaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfű
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szemely
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Tengeri
Téseny
Mecsek-Völgység-Hegyhát EgyesületÁg
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
MEZŐFÖLD Helyi Közösség EgyesületDég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Polgárdi
Szabadhídvég
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő EgyesületAdony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Előszállás
Hantos
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza
Lórév
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
Nyírség Fejlődéséért Leader EgyesületBátorliget
Encsencs
Hodász
Kántorjánosi
Kisléta
Máriapócs
Mérk
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmeggyes
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
Tiborszállás
Vállaj
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületBalkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényő
Szakoly
Újfehértó
UTIRO Leader EgyesületBozsok
Bük
Cák
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Mesterháza
Nagygeresd
Nemescsó
Nemesládony
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Velem
Dél-Baranya határmeni települések EgyesületeAdorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
Őrség Határok Nélkül EgyesületAlsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Ispánk
Kercaszomor
Kétvölgy
Magyarlak
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Magyarszombatfa
Nemesmedves
Orfalu
Őriszentpéter
Rönök
Szakonyfalu
Szalafő
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Velemér
Alsószenterzsébet
Baglad
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Kálócfa
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Magyarföld
Márokföld
Nemesnép
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szentgyörgyvölgy
Szijártóháza
Szilvágy
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Pannónia Kincse Leader EgyesületAbda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bodonhely
Bőny
Börcs
Cakóháza
Csikvánd
Écs
Enese
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Fehértó
Felpéc
Fenyőfő
Gönyű
Gyarmat
Gyömöre
Győrasszonyfa
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrújbarát
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kóny
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Markotabödöge
Mérges
Mezőörs
Mórichida
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábcakapi
Ravazd
Rétalap
Románd
Sikátor
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tárnokréti
Tényő
Tét
Töltéstava
Veszprémvarsány
Bakonytamási
Gic
Nagydém
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Rábaköz Vidékfejlesztési EgyesületAcsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bogyoszló
Bősárkány
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Gyóró
Himod
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisfalud
Maglóca
Magyarkeresztúr
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza
Rinya-Dráva SzövetségBabócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lakócsa
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Péterhida
Potony
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogyszob
Szabás
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Sárköz-Dunavölgye-Siómente EgyesületAlsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsőnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Várdomb
Zomba
SÁRVÍZ Helyi Közösség EgyesületAba
Alap
Alsószentiván
Bakonykúti
Cece
Csór
Csősz
Füle
Igar
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Mezőszilas
Moha
Nádasdladány
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentágota
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Tác
Úrhida
Vajta
Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport KözhasznúAdásztevel
EgyesületBakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszücs
Béb
Csehbánya
Csót
Csögle
Dáka
Döbrönte
Farkasgyepű
Ganna
Homokbödöge
Kispirit
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisszőlős
Kolontár
Lovászpatona
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Nagytevel
Németbánya
Nóráp
Pápa
Pápadereske
Pápasalamon
Pápateszér
Pusztamiske
Somlószőlős
Somlóvecse
Ugod
Városlőd
Vid
Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Bénye
Gomba
Káva
Mende
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Tápiószecső
Úri
Szatmár Leader EgyesületBotpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Győrtelek
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Jármi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Nyírcsaholy
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Panyola
Papos
Pátyod
Penyige
Porcsalma
Rápolt
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vámosoroszi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Zajta
Zsarolyán
Szigetköz Mosoni-sík Leader EgyesületÁsványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszentpál
Dunasziget
Feketeerdő
Győrladamér
Győrújfalu
Győrzámoly
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbajcs
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Nagybajcs
Püski
Rajka
Újrónafő
Vámosszabadi
Várbalog
Vének
Szinergia EgyesületAlmamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési EgyesületBernecebaráti
Ipolydamásd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
Tisza-Menti Leader Közhasznú EgyesületFegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Tisza-tó Térsége Leader EgyesületAbádszalók
Berekfürdő
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Tomajmonostora
Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú EgyesületAldebrő
Átány
Besenyőtelek
Boconád
Dormánd
Egerfarmos
Erdőtelek
Erk
Feldebrő
Füzesabony
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisköre
Kompolt
Kömlő
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Pély
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Tófalu
Újlőrincfalva
Zaránk
Tiszatér Leader EgyesületBalsa
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Paszab
Rakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Martfű
Vasi Őrtorony Közhasznú EgyesületAcsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csákánydoroszló
Csempeszkopács
Daraboshegy
Dozmat
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőcsatár
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Gencsapáti
Gyanógeregye
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Horvátlövő
Ivánc
Ják
Kám
Katafa
Kemestaródfa
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kisunyom
Kondorfa
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Meszlen
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nagyrákos
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemeskolta
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Pankasz
Perenye
Pinkamindszent
Pornóapáti
Rábagyarmat
Rábatöttös
Rádóckölked
Rátót
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szaknyér
Szarvaskend
Szatta
Szentpéterfa
Szőce
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasalja
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Viszák
Zsennye
Velencei-tó Térségfejlesztő EgyesületGárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesületBodmér
Csákberény
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csákvár
Csókakő
Gánt
Magyaralmás
Pátka
Pusztavám
Sárkeresztes
Söréd
Szár
Újbarok
Vértesboglár
Zámoly
Baj
Bokod
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kocs
Kömlőd
Környe
Naszály
Neszmély
Szákszend
Szárliget
Szomód
Szomor
Tardos
Tarján
Tata
Várgesztes
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vidékünk a jövőnk SzövetségBerzence
Csákány
Csömend
Csurgó
Csurgónagymarton
Főnyed
Gadány
Gyékényes
Hosszúviz
Iharos
Iharosberény
Inke
Libickozma
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyudvarhely
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenta
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Zákány
Zákányfalu
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú EgyesületAlcsútdoboz
Baracska
Csabdi
Ercsi
Etyek
Felcsút
Gyúró
Kajászó
Lovasberény
Mány
Martonvásár
Óbarok
Ráckeresztúr
Tabajd
Tordas
Vál
Vértesacsa
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületApc
Boldog
Csány
Ecséd
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Zala Termálvölgye EgyesületAlmásháza
Alsópáhok
Batyk
Cserszegtomaj
Döbröce
Dötk
Felsőpáhok
Hévíz
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tilaj
Türje
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési EgyesületBaktüttös
Bánokszentgyörgy
Barlahida
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csertalakos
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördőce
Kányavár
Kerkaszentkirály
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kistolmács
Kissziget
Lasztonya
Lenti
Letenye
Lispeszentadorján
Lovászi
Maróc
Mikekarácsonyfa
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Nova
Oltárc
Ortaháza
Páka
Petrivente
Pördefölde
Pusztaederics
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Semjénháza
Szécsisziget
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Tófej
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zebecke
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig EgyesületÁbrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Tapolca
Uzsa
Zalahaláp
Balatongyörök
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.Alibánfa
Bak
Bezeréd
Bocfölde
Búcsúszentlászló
Csatár
Dióskál
Egeraracsa
Felsőrajk
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Misefa
Nagykapornak
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Orbányosfa
Pacsa
Padár
Pókaszepetk
Pölöske
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Pötréte
Sárhida
Söjtör
Szentpéterúr
Zalaigrice
Zalaszentiván
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési EgyesületAlsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlő
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd
Kékcse
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Zengő-Duna Vidékfejlesztési EgyesületApátvarasd
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Berkesd
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hidas
Himesháza
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Lovászhetény
Majs
Maráza
Máriakéménd
Martonfa
Mecseknádasd
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Olasz
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Palotabozsok
Pécsvárad
Pereked
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szellő
Szilágy
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
Zengővárkony
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési EgyesületBárdudvarnok
Baté
Böhönye
Bőszénfa
Cserénfa
Csoma
Csököly
Fonó
Gálosfa
Gige
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kercseliget
Kisasszond
Kiskorpád
Kőkút
Lad
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Pálmajor
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Patca
Patosfa
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szilvásszentmárton
Taszár
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

"

Tartalomjegyzék