139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (fehér) kőris (Fraxinus americana), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: a fafajösszetétel szempontjából hiányos, vagy egyes lényeges erdőszerkezeti elemeket nem tartalmazó állományoknak ezen hiányosságok megszüntetésére alkalmas fafajokkal történő kiegészítése,

3. ápolás: az erdősítés megmaradása, fejlődése érdekében szükséges munkák,

4. első kivitel: az erdősítés, állománykiegészítés, telepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés vagy magvetés befejezéséig,

5. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 16. § (6) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,

6. erdőterület: az erdőtörvény 6. §-a szerinti, erdő által elfoglalt terület,

7. fafajcsere: olyan erdőművelési eljárás, amely során a meglévő, fafaj-összetételében nem megfelelő faállományt tarvágás után az erdőgazdasági tájnak megfelelő faállományra cserélik,

8. fainjektálás: olyan környezetbarát, az élő fa elpusztítására, illetve a tuskó újrasarjadzásának megakadályozására irányuló eljárás, amely során az erre a célra engedélyezett hatóanyag az élő szövetekbe fúrt lyukba helyezett zárt kapszula formájában vagy injektoros fejsze használatával kerül bejuttatásra,

9.[1] kötelezettségvállalási időszak: a jogerős támogatási határozat közlésétől a kifizetési kérelmet elbíráló jogerős határozat közléséig tartó időszak,

10. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,

11. MePAR: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti nyilvántartási és azonosítási rendszer,

12. tájhonos állománytípus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: EKV rendelet) 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban támogatható, tájhonos állománytípus,

13. tájhonos fafaj: az EKV rendelet 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban tájhonos fafaj,

14. erdőszerkezet-átalakítás (továbbiakban: szerkezetátalakítás): az erdőtörvény 55. §-ában meghatározott tevékenység,

15.[2] támogatott terület: a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy részterülete, melyen a támogatott tevékenység megvalósul,

16.[3] területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,

17. vágásérett faállomány: az a faállomány, amelynek az Adattárban nyilvántartott vágásérettségi mutatója legfeljebb 10 év.

Támogatható tevékenység

3. § A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:

a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás;

b) tarvágást követő szerkezetátalakítás

ba) fafajcserével,

bb) fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,

bc) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel;

c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

A támogatás mértéke

4. § A támogatás mértéke

a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

b) tarvágást követő szerkezetátalakítás

ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1)[4] A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.

(2) A támogatási kérelem jóváhagyásának feltételei:

a)[5] a támogatható terület

aa) a 3. § a) és c) pontok esetében legalább 1 hektár (a továbbiakban: ha) területű teljes erdőrészlet,

ab) a 3. § b) pont esetében legalább 1 ha területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet vagy részterület, abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a tarvágás, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni,

b) az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló, az erdőtörvény 40. § (1) és (3) bekezdése szerinti erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg,

c) az erdőgazdálkodói jogosultság az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fennáll.

(3) Szerkezetátalakítási támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha

a) ott az adott művelet elvégzésére - hivatalból indított eljárás során kiadott - jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi, vagy

b) az a KEOP-2008-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése támogatási cél érdekében benyújtott pályázat alapján támogatott vagy előkészítést nyert terület.

(4) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján

a) vágásérett faállomány található;

b)[6] az átalakítandó faállomány vonatkozásában az erdőrészletben található, az átalakítást követően megvalósuló célállományba tartozó tájhonos főfajok újulata - az erdőterv határozat szerint kialakítandó fafajösszetételben szereplő lehetséges elegyarányaik felső határáig figyelembe véve - együttesen nem éri el a 20%-ot, és

ba) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok mag eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben nem éri el a 30%-ot,

bb) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok sarj eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja az 50%-ot,

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja a 20%-ot, vagy

bd) az idegenhonos fafajok elegyaránya a teljes állományban meghaladja az 50%-ot.

(5)[7] A 3. § b) pontja szerinti tevékenység esetén, az ügyfél azon erdőrészlet vagy az erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél a tarvágások 2011. január 1. után kerültek, vagy kerülnek elvégzésre.

(6) A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján a jelenlegi állomány

a) felső lombkoronaszintjének záródása

aa) erdős-sztyepp klímában legalább 30%-os, vagy

ab) erdős-sztyepp klíma kivételével legalább 60%-os;

b) fafajainak vonatkozásában

ba) jelen vannak a tájhonos fafajok, és

bb)[8] az elegyfafajok elegyaránya legalább 10%-kal kevesebb, mint a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyaránya, és

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya nem haladja meg a 10%-ot;

c) kora meghaladja a 20 évet, de a véghasználatig még legalább 30 év van hátra.

(7) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások

6. § (1)[9] A 3. § szerinti szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó alábbi előírásoknak legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásig meg kell felelni és az előírásoknak megfelelő állapotot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.

(1a)[10] Az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen.

(1b)[11] Az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.

(2) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni.

(3) A 3. § b) pont bb) alpontja szerinti szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható.

(4)[12] A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig úgy kell végrehajtani, hogy a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban - hektáronként összesen legalább 1000 db - legyenek jelen, mely darabszámot a kötelezettségvállalási időszak alatt is fenn kell tartani.

(5) Szaporítóanyag felhasználása során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdészeti hatóság erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes szervéhez kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni.

(6)[13] A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként a területhatár állandósítását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.

(7)[14] A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pont szerinti erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípus kialakítása miatt, szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt, vagy ültetett csemeték szabad fejlődését szolgáló ápolással kell biztosítani azt, hogy az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére az erdőrészletben

a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az 1. mellékletben megállapított egyedszám 70%-át, és

b) az elegyarány az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban jóváhagyott tájhonos állománytípusnak megfeleljen.

(8) A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani.

(9)[15] A 3. § b) pont szerinti tevékenység a tarvágást követően kezdhető meg.

(10)[16] A 3. § b) pontja szerinti tevékenység során a tarvágás az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtható végre, amelyet az erdészeti hatóságnál be kell jelenteni és az Adattárban rögzíteni kell.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1)[17] A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a

a) 2013. évben július 2. és július 31.

b) 2014. évben július 2. és július 31.

között lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk,

b) erdőrészlet azonosító,

c) a 3. § szerinti szerkezetátalakítási tevékenység.

(3) Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) Egy támogatási kérelemben többféle szerkezetátalakítási tevékenység elvégzését és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni.

(5) Egy erdőrészletre csak egyféle szerkezetátalakítási tevékenységre vehető igénybe támogatás.

(6) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(7) A Vhr. 6. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemhez nem kell mellékelni az őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(8) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejárta után a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség.

A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának állapota alapján, erdőrészlet szinten, a 2. melléklet pontrendszere szerint, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) dönt.

(2) Az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultság megállapításáig az érintett erdőrészletek vonatkozásában az MVH az eljárást felfüggeszti.

(3) Az 5. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott jogosultság megállapításához az erdészeti hatóság helyszíni szemlét tarthat.

A támogatás folyósítása

9. § (1) Az ügyfél a szerkezetátalakítási tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

(2) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig lehet benyújtani.

(3)[18] A kifizetési kérelmet erdőrészletenkénti bontásban, elektronikusan úton, az egységes kérelem részeként, az annak benyújtására meghatározott határidőben lehet benyújtani.

(4) A Vhr. 13. § (2) bekezdésétől eltérően a kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(5)[19] Az 5. § (1) bekezdésében, valamint 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak a támogatási kérelmek esetében történő vizsgálatot követően a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre kerülnek az Adattárnak a kifizetési kérelem az adott évi kérelembenyújtási időszak - jogvesztő hatállyal bíró - utolsó napja szerinti állapota alapján.

(6)[20] A 3. § b) pont esetében a rész erdőrészlet területméretét a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett területek határvonalai töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem benyújtására szolgáló felületen saját poligon feltöltésével kell igazolni.

Ellenőrzés

10. § (1) Az ellenőrzés a támogatási kérelemre, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(2) A jogosultsági feltételek, valamint az előírások teljesítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint az MVH évente ellenőrzi. Az ellenőrzésbe az MVH külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

Vis maiorra vonatkozó szabályok

11. § (1) Az elháríthatatlan külső okokra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozóan az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet, a Vhr. és a (2)-(5) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(2) A vis maior bejelentést az erdészeti hatóságnak a vis maiorral érintett terület szerint illetékes szervéhez kell benyújtani.

(3) Az erdészeti hatóság a vis maiorral érintett területen helyszíni szemlét tarthat.

(4) A vis maior bejelentésről az erdészeti hatóság véleményét figyelembe véve az MVH dönt.

(5) Ha a vis maior bekövetkezése előtt a támogatott tevékenység megvalósult, az ügyfél részére a vis maiorral érintett erdőrészletre járó támogatási összeg kifizetésre kerül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. § Kötelezettségátadásra az e rendelet alapján támogatott tevékenységek végrehajtásával érintett területek esetében nincs lehetőség.

Jogkövetkezmények

13. § (1) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén a meg nem felelés súlyossága, mértéke, valamint folytonossága alapján az erdőrészletenként meghatározott jogkövetkezményeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Ha a vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott erdőrészleten több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(3) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §[21] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 19/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. § (4) bekezdés b) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15/A. §[22] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését és 6. § (10) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek, és e támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

15/B. §[23] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 49. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez

Az egyes faállománytípus-csoportok jellemzői az erdőszerkezet-átalakítások sikerességének értékeléséhez

Faállománytípus-csoportAz első kivitel során minimálisan meglévő csemeték darabszáma hektáronként
Bükkösök8000
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek8000
Gyertyános-kocsányos tölgyesek8000
Kocsánytalan tölgyesek8000
Kocsányos tölgyesek8000
Cseresek8000
Molyhos tölgyesek8000
Juharosok8000
Kőrisesek8000
Hazai nyárasok4500
Füzesek4500
Égeresek4500
Hársasok8000
Nyíresek4500

A főfafaj egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.

2. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez

Szerkezetátalakítási célok megvalósítására vonatkozó pályázati kérelmek pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezésePontszám
Horizontális szempontok
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtottTársadalmi-gazdasági és infrastrukturális8
terület a társadalmi-gazdasági ésszempontból elmaradott település
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetveközséghatárában tervezett erdőrészlet
az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló korányrendelet alapján
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtottAz országos átlagot legalább 1,75-szörösen8
terület a társadalmi-gazdasági ésmeghaladó munkanélküliségű település
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetveközséghatárában elhelyezkedő erdőrészlet
az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló korányrendelet alapján
Térségi fenntarthatóság vizsgálataA kérelmezett erdőrészlet a lakhely, illetve8
(helybenlakás)székhely szerinti községhatárban található
A kérelmezett erdőrészlet a lakhely, illetve5
székhely szerinti településsel szomszédos
községhatárban található
Kiemelt területen tervezett beruházásBalaton Kiemelt Üdülőkörzet6
Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet6
Budapesti Agglomeráció6
Horizontális szempontok összesen30 pont
Szakmai szempontok
Az erdőrészlet elsődleges rendeltetésegazdasági10
védelmi8
közjóléti7
A kérelemben szereplő erdőterület nagysága50 ha felett10
50-30 ha8
29,9-10 ha6
10 ha alatt5
Az eredeti faállomány tájhonosságánaktájhonos fafajok 60% alatt10
vizsgálatatájhonos fafajok 60-80% között8
tájhonos fafajok 80% felett5
Erdősültség vizsgálata10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el5
10-20% közötti erdősültséggel rendelkező3
községhatárban helyezkedik el
20% feletti erdősültséggel rendelkező2
községhatárban helyezkedik el
Védett vagy Natura 2000 terület8
Az erdőrészlet közvetlenül nem határos olyan erdőrészlettel, ahol agresszíven terjedő8
idegenhonos fafaj van, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdőtelepítés vagy fásszárú energiaültetvény létesítésére hatályos engedély van kiadva
Az erdőrészlet közvetlenül határos olyan erdőrészlettel, amelyen az adott erdészeti tájban az8
EKV rendelet 1. melléklete szerinti "kiemelten támogatható állománytípusok" kategóriában szereplő célállomány található
A szerkezetátalakítás az adott erdészeti tájban az EKV rendelet 1. melléklete szerinti "kiemelten11
támogatható állománytípusok" kategóriában szereplő célállomány megvalósítására került jóváhagyásra
Szakmai szempontok összesen:70 pont
Összesen:100 pont

3. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez[24]

4. melléklet a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelethez[25]

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények

1. táblázat

ABcDEFG
1.HivatkozásKötelezettség/egyéb előírásSzabályszegés leírásaSúlyosságMértékTartósságJogkövetkezmény
2.6. §
(1) bekezdés
a) pont
A 3. § szerinti
szerkezetátalakításokhoz
kapcsolódó alábbi előírásoknak
legkésőbb az első kifizetési
kérelem benyújtásig meg kell
felelni és az előírásoknak
megfelelő állapotot a
kötelezettségvállalási időszak
végéig fenn kell tartani,
a) az újulati szintben az EKV
rendelet 2. mellékletében szereplő
célállományoknál meghatározott
elegyaránynak úgy kell megfelelni,
hogy a főfafajként meghatározott
fafajok mellett az elegyfafajok
legalább 10%-os elegyaránynak
megfelelően legyenek jelen,
Az adott erdőrészletben az
elegyarány nem megfelelő.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
3.6. §
(1) bekezdés
b) pont
Az életképes, a tervezett
célállománynak megfelelő
csemeték legalább az 1. számú
mellékletben szereplő
darabszámban legyenek jelen.
Az életképes, a tervezett
célállománynak megfelelő, vagy a
származási igazolással rendelkező
csemeték darabszáma kevesebb
mint az 1. számú mellékletben
szereplő.
nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
4.6. §
(2) bekezdés
A 3. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti szerkezetátalakítás
végrehajtása során a
kötelezettségvállalási időszak alatt
a véghasználatot nem lehet
elvégezni.
A gazdálkodó elvégzi a végvágást.nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizát
5.6. §
(3) bekezdés
A 3. § (1) bekezdés b) pontjának
bb) alpontja szerinti
szerkezetátalakításnál a
vágásterület előkészítése során
tuskóösszetolás nem
alkalmazható.
A terület előkészítése során
tuskóösszetolást hajtottak végre.
közepeserdőrészlet
szintű
hosszútávú,
megszüntet-
hető
E-30%
6.6. §
(4) bekezdés
A 3. § c) pontja szerinti
szerkezetátalakítás első kivitelét
legkésőbb az első kifizetési
kérelem benyújtásáig úgy kell
végrehajtani, hogy a tájhonos
állománytípusnak az EKV rendelet
2. mellékletében meghatározott
elegyfafajainak életképes csemetéi
egyenletes eloszlásban -
hektáronként összesen legalább
1000 db - legyenek jelen, mely
darabszámot a
kötelezettségvállalási időszak alatt
is fenn kell tartani.
Az életképes, a 2. számú
mellékletben szereplő
célállománynak megfelelő, vagy a
származási igazolással rendelkező
elegyfafajok csemetéinek
darabszáma kevesebb mint
hektáronként 1000 db.
nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
7.6. §
(5) bekezdés
Szaporítóanyag felhasználása
során az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló
110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
szerinti, igazolt származási
bizonyítvánnyal rendelkező
erdészeti szaporítóanyagot kell
felhasználni. A szaporítóanyag
származását tanúsító származási
bizonyítvány másolati példányát a
kifizetési kérelem benyújtásának
időpontjáig az erdőrészlet
elhelyezkedése szerint illetékes
erdészeti hatósághoz kell
benyújtani, valamint az eredeti
példányt a jogerős kifizetési
határozat közléséig megőrizni.
A származási igazolások az
ellenőrzési eljárás időpontjáig
egyáltalán nem, vagy nem
teljeskörűen kerültek megküldésre
ezért az ügyfelet az ellenőrzés
lefolytatását követően
hiánypótoltani kellett, de az
igazolások alátámasztják a
támogatási jogosultságot.
kicsierdőrészlet
szintű
rövidtávúE-10%
8.A származási igazolások az
ellenőrzési eljárás időpontjáig
egyáltalán nem, vagy nem teljes
körűen kerültek megküldésre
ezért az ügyfelet az ellenőrzés
lefolytatását követően
hiánypótoltani kellett, aminek
egyáltalán nem, vagy nem
teljeskörűen tett eleget, illetve a
beküldött igazolások nem, vagy
nem teljes körűen támasztják alá
az elvégzett munkaműveletet.
nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
9.6. §A támogatott területek esetébenA támogatott terület lehatárolásakicsierdőrészletrövidtávú,E-10%
(6) bekezdéstámogatott erdőrészletenként,
valamint részterületenként a
területhatár állandósítását
legkésőbb az első kifizetési
kérelem benyújtásáig el kell
végezni, és a jelöléseket a
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelően, illetve hiányosan
történt meg, de ez nem
befolyásolta az objektív ellenőrzési
eljárás lefolytatását, ideértve az
esetleges mérések végrehajtását.
szintűmegszüntet-
hető
10.kötelezettségvállalási időszak alatt
fenn kell tartani.
A támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelően, illetve hiányosan
történt meg, és ez meghiúsította
az objektív ellenőrzési eljárás
lefolytatását, ideértve az esetleges
mérések végrehajtását.
nagyerdőrészlet
szintű
rövidtávú,
megszüntet-
hető
E-30%
11.6. §
(7) bekezdés
a) pontja
A kifizetési kérelem benyújtását
követően az 5. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti erdőterv
határozatban szereplő tájhonos
állománytípus kialakítása miatt,
szerkezetátalakítási céllal vetett
magból kikelt, vagy ültetett
csemeték szabad fejlődését
szolgáló ápolással kell biztosítani
azt, hogy az első kivitel
megvalósulását követő ötödik év
végére az erdőrészletben
a) a főfafaj legalább 2 éves
egyedeinek száma elérje az
1. mellékletben megállapított
egyedszám 70%-át, és
b) az elegyarány az 5. §
(2) bekezdés b) pontjában
meghatározott erdőterv
határozatban jóváhagyott
tájhonos állománytípusnak
megfeleljen
Az egyedszám nem megfelelő.nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
12.6. §
(7) bekezdés
b) pontja
Az elegyarány az 5. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott
erdőterv határozatban
jóváhagyott tájhonos
állománytípusnak megfeleljen
Az elegyarány nem megfelelőnagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-30%
13.6. §
(8) bekezdés
A kifizetési kérelem benyújtását
követően az 5. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott
erdőterv határozatban szereplő
tájhonos állománytípust legalább
5 évig fenn kell tartani.
A tájhonos állománytípus 5 évig
történő fenntartása nem valósult
meg.
nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár
14.6. §
(9) bekezdés
A 3. § b) pontja szerinti
tevékenység a tarvágást követően
kezdhető meg
A tevékenység nem a tarvágás
után kezdődött és valósult meg.
nagyerdőrészlet
szintű
hosszútávúE-Kizár

2. táblázat

AB
1.Súlyosság:A be nem tartott előírás célkitűzése
2.Mérték:A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában
3.Tartósság:A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama
4.E-10%:Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott
évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
5.E-30%:Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott
évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.
6.E-Kizár:Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul
felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza
kell fizetni.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[2] Megállapította a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.10.01.

[3] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[4] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[5] Megállapította a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.01.

[6] Megállapította a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.10.01.

[7] Megállapította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[8] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 32. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[9] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[10] Beiktatta a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[11] Beiktatta a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[12] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[13] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[14] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[15] Beiktatta a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 33. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[16] Beiktatta a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[17] Megállapította a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.07.30.

[18] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 32. § a) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[19] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2015.06.10.

[20] Beiktatta a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 34. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[21] Megállapította a 19/2010. (IX. 30.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.10.01.

[22] Beiktatta a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[23] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 31. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[24] Hatályon kívül helyezte a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 36. § - a. Hatálytalan 2012.05.04.

[25] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 35. § - a. Hatályos 2012.05.04.

Tartalomjegyzék