18/2013. (III. 21.) VM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 6. § tekintetében a mezőgazdasági,agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés f) pontját, valamint 9. § (4a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a) 9. § (4) bekezdés f) pontja,

b) 9. § (4a) bekezdése.

2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) gazdálkodó: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja, aki (amely) a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 50%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;"

(2) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 2. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"h) jövedelem:

ha) azoknál a társas vállalkozásoknál, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele,

hb) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

hc) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint a ha) és hb) alpontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

i) mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely az Európai Unió Bizottsága a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 1. rendszerének módosításáról szóló 29/2002/EK rendeletén alapuló TEÁOR'03 rendszerben 01.11-01.50 kódszámmal szerepel."

(3) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az erdőtelepítési első kivitel támogatásának mértékét a rendelet 1. számú melléklete, az erdőtelepítések ápolásához és védelméhez nyújtott támogatás mértékét a rendelet 2. számú melléklete, a fafajtól függő támogatási időszak hosszát a rendelet 3. számú melléklete, az erdőtelepítési jövedelempótló támogatásra jogosult időszakot, valamint a támogatás mértékét a rendelet 4. számú melléklete, míg a 2. § a) pontjában meghatározott gazdálkodói minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat az 5. számú melléklet tartalmazza."

(4) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a 26/A. §-t követően a következő 26/B. §-sal egészül ki:

"26/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § a), h) és i) pontját, valamint 5. számú mellékletét a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell."

(5) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A teljesítési bizonylaton fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját,

b) a szaktanácsadási szerződés számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést."

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A teljesítési bizonylaton fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját,

b) a támogatási határozat azonosító számát, valamint a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést."

(3) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdésében az "Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra" szövegrész helyébe az "Amennyiben a bizonylat a (7) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra" szöveg lép.

(4) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:

"10/C. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet) által megállapított 8. § (10) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] 2. § 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"18. jövedelem:

a) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

b) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint az a) pontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

19. mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR'08 rendszerben 0111-0170 kódszámmal szerepel."

(2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 16/A. §-t követően a következő 16/B. §-sal egészül ki:

"16/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § 18. és 19. pontját, valamint a 4. számú mellékletét a 2013. évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni."

(3) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és az MVH központi szerve által rendszeresített nyomtatványon, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) a 2012. évben október 1. és november 30. között, a 2013. évben június 9. és június 30. között lehet benyújtani."

6. A szőlőültetvények szerkezet átalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosítása

6. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ha az adott borpiaci év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott borpiaci évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor."

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha)

"c) rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv határozattal, vagy azt az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól,"

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2012. évben október 1. és november 30. között, a 2013. évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani."

(3) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jogosultsági feltételek:)

"b) az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a parkerdő az ingatlan-nyilvántartásban legalább alrészletként szereplő, vagy az Adattárban egyéb részletként elkülönített úton 500 méteres távolságon belül megközelíthető, valamint abban hektáronként átlagosan legalább 1-1 közjóléti berendezés található,"

(4) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) A 124/299. (IX. 24.) FVM rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (5), (6) és (10) bekezdése.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet] 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 3. § b) pontja szerinti tevékenység esetén, az ügyfél azon erdőrészlet vagy az erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél a tarvágások 2011. január 1. után kerültek, vagy kerülnek elvégzésre."

(2) A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 3. § b) pontja szerinti tevékenység során a tarvágás az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtható végre, amelyet az erdészeti hatóságnál be kell jelenteni és az Adattárban rögzíteni kell."

(3) A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2013. évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani."

(4) A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését és 6. § (10) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek, és e támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell."

9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet [a továbbiakban: 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet] 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján a támogatásra fordítható keretösszeg)

"a) a 2012/2013. borpiaci évben 5 750 000 euró,"

(2) A 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 3. § (5) bekezdés a) pontját a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

10. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

10. § (1) A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15. napjáig van lehetőség. A módosítás iránti kérelmet az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani."

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 18/2013. (III. 21.) VM rendelethez

"5. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez

A 2. § a) pontjában meghatározott gazdálkodói minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok

ABC
1.I. Feltétel: A támogatást igénylő munkaidejének legalább 50%-ában mezőgazdasági tevékenységet végez.
2.Elfogadható igazolások
3.Ha a támogatást
igénylő természetes
személy
nem rendelkezik
bejelentett
munkahellyel
Őstermelői igazolvány, amelyben "a várhatóan termelt
termékek" között szerepel olyan, melyek előállítása,
termesztése vagy tenyésztése a 2. § i) pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenység során történik.
4.Egyéni vállalkozó esetében, a támogatási kérelem
benyújtásának évében érvényes olyan vállalkozói igazolvány,
amely a 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet
tartalmaz.
5.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
nem
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Munkáltatói igazolás arról, hogy hány órás munkaviszonnyal
rendelkezik. Maximum 30 órás foglalkoztatás mellett fogadható
el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 50%-os
időfelhasználás.
6.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Mezőgazdasági tevékenységet (munkakört) igazoló munka
szerződés másolata.
7.Ha a támogatást igénylő gazdasági
társaság
Gazdasági társaságok esetében cégmásolat, amely igazolja,
hogy a gazdasági társaság tevékenységi körében a támogatási
kérelem benyújtásának évében a 2. § i) pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenység szerepel.
8.II. Feltétel: A támogatást igénylő jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik.
9.A 25%-os arány ellenőrzésének alapja:
10.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, a családi gazdaság
teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a családi gazdálkodó, valamint a tagok által az előző évről
készített személyi jövedelemadó bevallások "adóalapba beszámító bevételek" sorain szereplő értékek
együttes összege.
11.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, és egyúttal
a családi gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes
bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni,
amely az előző évről készített személyi jövedelemadó bevallás "adóalapba beszámító bevételek" során
szereplő érték.
12.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője a családi gazdaságától elkülönülten,
tehát nem családi gazdálkodói minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli
a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál a családi gazdaság bevételének azon része nem
vehető figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. A családi gazdaságnak
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.
13.Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági
tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor
a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
14.Ha a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell
bevallania, a figyelembe vehető bevétel összegét az őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező
hitelesített értékesítési betétlap tartalmazza.
15.Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy veszi fel a támogatást, és egyúttal a közös
mezőgazdasági őstermelő gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, az adható
támogatási összeg megállapításakor a közös őstermelői tevékenységének teljes bevételét, valamint az
elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan is figyelembe lehet venni, amennyiben
mezőgazdasági tevékenységeiből származó bevételei így érik el jövedelmének 25%-át.
16.Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy a közös gazdaságától elkülönülten végzett,
a támogatás szempontjából jogosult tevékenységei után igényli a támogatást (tehát nem közös
mezőgazdasági őstermelői minőségében), akkor az adható támogatás megállapításánál a közös
mezőgazdasági őstermelői bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely a támogatás
szempontjából nem jogosult tevékenységnek minősül. A közös mezőgazdasági őstermelő esetén
a támogatási szempontból jogosult tevékenysége utáni gazdasági bevétel és az elkülönült tevékenység
utáni bevétel nem adható össze.
17.Ha a gazdasági társaság igényli a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál kizárólag a 2. §
i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származó bevételei vehetők figyelembe, amelyet az előző
évről készített társasági adóbevallásban, a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 29. pontja
alapján meghatározott "összes bevétel" során szereplő értékhez kell viszonyítani.
18.A mezőgazdasági
tevékenységből
származó
jövedelem és
a teljes jövedelem
arányának
megállapítása során
nem vehető
mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe:
Az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatás, és e rendelet szerinti támogatás.
19.mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe vehető:
Az Szja tv. szerinti egységes területalapú támogatás, ha az
ügyfél 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből
származó bevételt is tud igazolni.
20.Elfogadható igazolások
21.Minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően
alátámasztja az ügyfél támogatási kérelemben tett azon
nyilatkozatát, miszerint jövedelmének a támogatási kérelem
benyújtása évében több mint 25%-a a 2. § i) pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenységből származott. Ilyen
dokumentum lehet egyéb dokumentum mellett a személyi
jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, őstermelő
esetében az értékesítési betétlap.

"

2. melléklet a 18/2013. (III. 21.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

A 2. § 1. pontjában meghatározott termelői minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok

ABC
1.I. Feltétel: A támogatást igénylő munkaidejének legalább 25%-ában mezőgazdasági tevékenységet végez.
2.Elfogadható igazolások
3.Ha a támogatást
igénylő természetes
személy
nem rendelkezik
bejelentett
munkahellyel
Őstermelői igazolvány, amelyben "a várhatóan termelt
termékek" között szerepel olyan, melyek előállítása,
termesztése vagy tenyésztése a 2. § 19. pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenység során történik.,
4.Egyéni vállalkozó esetében, a támogatási kérelem
benyújtásának évében érvényes olyan vállalkozói igazolvány,
amely a 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet
tartalmaz,
5.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
nem
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Munkáltatói igazolás arról, hogy hány órás munkaviszonnyal
rendelkezik. Maximum heti 30 órás foglalkoztatás mellett
fogadható el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 25%-os
időfelhasználás.
6.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Mezőgazdasági tevékenységet (munkakört) igazoló munka
szerződés másolata.
7.II. Feltétel: A támogatást igénylő jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik.
8.A 25%-os arány ellenőrzésének alapja:
9.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, a családi gazdaság
teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a családi gazdálkodó, valamint a tagok által az előző évről
készített személyi jövedelemadó bevallások "adóalapba beszámító bevételek" sorain szereplő értékek
együttes összege.
10.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője veszi fel a támogatást, és egyúttal
a családi gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes
bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni,
amely az előző évről készített személyi jövedelemadó bevallás "adóalapba beszámító bevételek" során
szereplő érték.
11.Ha a családi gazdálkodó, családi gazdaság esetén annak vezetője a családi gazdaságától elkülönülten,
tehát nem családi gazdálkodói minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli
a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál a családi gazdaság bevételének azon része nem
vehető figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. A családi gazdaságnak
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.
12.Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági
tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor
a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
13.Ha a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell
bevallania, a figyelembe vehető bevétel összegét az őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező
hitelesített értékesítési betétlap tartalmazza.
14.Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy veszi fel a támogatást, és egyúttal a közös
mezőgazdasági őstermelő gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, az adható
támogatási összeg megállapításakor a közös őstermelői tevékenységének teljes bevételét, valamint az
elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan is figyelembe lehet venni, amennyiben
mezőgazdasági tevékenységeiből származó bevételei így érik el jövedelmének 25%-át.
15.Ha a közös őstermelői tevékenységet folytató személy a közös gazdaságától elkülönülten végzett,
a támogatás szempontjából jogosult tevékenységei után igényli a támogatást (tehát nem közös
mezőgazdasági őstermelői minőségében), akkor az adható támogatás megállapításánál a közös
mezőgazdasági őstermelői bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely a támogatás
szempontjából nem jogosult tevékenységnek minősül. A közös mezőgazdasági őstermelő esetén
a támogatási szempontból jogosult tevékenysége utáni gazdasági bevétel és az elkülönült tevékenység
utáni bevétel nem adható össze.
16.A mezőgazdasági
tevékenységből
származó
jövedelem és
a teljes jövedelem
arányának
megállapítása során
nem vehető
mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe:
Az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX.
11.) FVM rendelet szerinti támogatás.
17.mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe vehető:
Az Szja tv. szerinti egységes területalapú támogatás, ha az
ügyfél 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből
származó bevételt is tud igazolni.
18.Elfogadható igazolások
19.Minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően
alátámasztja az ügyfél támogatási kérelemben tett azon
nyilatkozatát, miszerint jövedelmének a támogatási kérelem
benyújtása évében több mint 25%-a a 2. § 19. pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenységből származott. Ilyen
dokumentum lehet egyéb dokumentum mellett a személyi
jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, őstermelő
esetében az értékesítési betétlap.

"

3. melléklet a 18/2013. (III. 21.) VM rendelethez

A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 1. melléklet 120., 130., 140., 210., 430., 540. és az 560. számú sora helyébe a következő sor lép:

120. Duna-Tisza közi
hátság
025, 027, 029, 030, 066,
069, 070, 075, 076
013, 015, 019, 023, 028,
049, 050, 051, 052, 053,
054, 055, 071, 073, 074,
077, 078, 079
KST, MOT, GY, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ,TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI,
SNYI, KBO
130. Bácskai-löszhát025, 027, 030, 066, 069, 070029, 051, 052, 053, 054,
055, 071, 073, 074, 077, 078
KST, MOT, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
MAK, AL, KT, FRNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ, EH, KBO
140. Dunamenti-síkság013, 015, 025, 027, 029,
030, 053, 054, 055, 066,
070, 073, 074, 075, 076
013, 015, 028, 049, 050,
051, 052, 069, 075, 076,
077, 078, 079
KST, GY, HJ, KJ, MJ,TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY,
ZSM, AL, KT, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
HÉ, KH, EH
210. Bükk001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078001, 002, 003, 004, 006,
007, 009, 010, 012, 013,
014, 015, 019, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, ME, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFU, TFU, KFU, KBO, TF
430. Kőszegi-hegység001, 002, 003, 004, 007, 008, 017, 019, 022, 023,
075, 076, 078
005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 029, 033, 035, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 079KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFU, TFU, KFU, ME, HE, KH, NH, NYI, EF, EF, JF, KBO
540. Tolnai-dombság001, 002, 003, 008, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 075,
076, 078
001, 002, 003, 004, 005,
006, 009, 011, 012, 013,
014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, VK,
CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFU, TFU, KFU, ME, KH, NH, EH, NYI, KBO
560. Baranyai-dombság001, 002, 003, 008, 009, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 035, 036, 041, 042,
066, 078
001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 011, 012, 013,
014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 037, 040, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, VK, CSNY,
ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFU, TFU, KFU, ME, KH, NH, EH, NYI,
KBO

4. melléklet a 18/2013. (III. 21.) VM rendelethez

A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 2. melléklete a következő 055 sorral egészül ki:

055K-ELEgyéb
elegyes-
kőrises
Főfafajok: K 50-70%; EL
20-30%
K = MAK, MK
Elegyfafajok: KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, SZNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, EF, BABECserjefajok: CSGG, CSKR,
EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%

Tartalomjegyzék