324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (2) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontjában, a 9. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 11. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában, a 14. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában, a 15. alcím és 35. § (1) bekezdése tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és (4) bekezdésében,

a 23. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 28. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 30. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában, a 31. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában, a 34. § (4) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében

a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,

a 35. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében és eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész

"1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok" cím 1.93. pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében, 18/A. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet "FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI" címet követő táblázatot követően a "Nemzeti Szakképzési Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében és 89. § (9) és (11) bekezdésében a "Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/E. §-ában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg, a "Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

5. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves időtartamra, egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek, az őt - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján - terhelő része, ha a munkaadó]

"c) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek."

(2) Az R1. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy]

"b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek."

(3) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkaügyi központ a megállapított folyósítási idő lejárta előtt megszünteti

a) a 2. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a támogatott foglalkoztatással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a 3. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a 3. § (5) bekezdésében meghatározott létszám négy fő alá csökken. A munkaadó a munkaviszony megszűnésének időpontját haladéktalanul köteles bejelenteni."

(4) Az R1. 7. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A munkaadó a munkaviszony megszűnésének időpontját haladéktalanul köteles bejelenteni."

(5) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a munkaügyi központ - a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó - kirendeltsége, a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat - a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is - a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltsége látja el."

(6) Az R1.

a) 1. §-ában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

b) 6. § (1) bekezdésében a "2-5. §-ban" szövegrész helyébe a "2-3. §-ban",

c) 7. § (2) és (4) bekezdésében a "2-4. §-ban" szövegrész helyébe a "2-3. §-ban" szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R1.

a) bevezetőszövegében az "a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával"szövegrész,

b) 3. § (3) bekezdésében a " , valamint a munkaügyi tanács" szövegrész,

c) 7. § (3) bekezdése.

6. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik."

(2) Az R2. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság, az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) hatáskörébe is tartozik."

(3) Az R2. 95 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik."

(4) Hatályát veszti az R2.

a) 96. § (2) bekezdése,

b) 96/A. § (2) bekezdése, valamint

c) 97. § (2) bekezdése.

7. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

8. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 17/B. § (2) bekezdés b) pontjában a "Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

9. A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 16/B. § alapján 2011. december 31-éig, valamint ezt követően jogerősen kiszabott és 2012. január 1-jét követően befolyt bírságbevétel és annak kamatai a központi költségvetés központosított bevétele."

(2) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (továbbiakban: NMH)",

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 16/B. § (5) és (6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében, az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

c) 12. § (6) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdés b) pontjában az "NSZFI-hez" szövegrész helyébe az "NMH-hoz",

szöveg lép.

10. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

11. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdés j) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország",

b) 2. számú mellékletének "1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai" alcímet követő táblázat 103. sorában az "OMMF" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal",

c) 2. számú mellékletének "2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése" alcímet követő táblázat 40. sorában az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal", az "OMMF" szövegrész helyébe az "NMH"

szöveg lép.

12. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkaügyi felügyelősége (a továbbiakban: munkaügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "a munkaügyi hatóság" szöveg lép.

13. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 10. pontjában, valamint 4. számú melléklet 6. pontjában az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal"szöveg lép.

14. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

15. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

"b) a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének,"

16. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Program célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik:]

"e) tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, vagy

f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek."

(2) Az R5. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkaügyi központ a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport meghatározásánál figyelembe veszi:

a) a megye (főváros) munkaerő-keresletének és - kínálatának jellemzőit,

b) a megye (főváros) foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a megye (főváros) lakosságának iskolai végzettség szerinti összetételét,

d) a megyében (fővárosban) jellemző hiányszakmák körét."

(3) Az R5. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Kiemelt figyelmet kell fordítani a romák programba vonására vonatkozó, országos átlagban a célcsoport 15%-os, az észak-magyarországi régióban és dél-dunántúli régióban 20%-os, célértékekre."

(4) Az R5. 2. § (4) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Programba nem vonható be az a személy,)

"e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült."

(5) Az R5. 3. § b) pontjának bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Program alapján a következő támogatások nyújthatók: elhelyezkedést segítő támogatások:)

"bb) a munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat-szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás,"

(6) Az R5. 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A bértámogatás időtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

(4) A bértámogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és járulékainak, 2012. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó, legfeljebb 70%-áig terjedhet."

(7) Az R5.

a) 1. § b) pontjában a "Foglalkoztatási Hivatalra" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalra",

b) 4. § (4) és (5) bekezdésében a "2500 Ft-ot" szövegrész helyébe "4000 Ft-ot" szövegrész lép.

17. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontjában az "a munkavédelmi hatóság építési munkahely szerint illetékes felügyelőségének" szövegrész helyébe az "az építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak" szöveg lép.

18. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

19. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében az "Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal" szöveg lép.

20. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

b) 8. § (2) bekezdésében az "Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH)",

c) 8. § (3)-(5) bekezdésében az "NSZFI-nek" szövegrész helyébe az "NMH-nak",

d) 8. § (3)-(4) bekezdésében, 10. § (1)-(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 11. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 13. §-ában az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

e) 12. § (1) bekezdésében az "NSZFI-MPA" szövegrész helyébe az "NMH-NFA", szöveg lép.

21. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóság",

b) 2. § (2) bekezdésében az "az OMMF-hez" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatósághoz",

c) 8. § (3) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóság",

d) 2. számú melléklet címében az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóság", 8. pontjában az "az OMMF honlapján" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóság a honlapján"

szöveg lép.

22. A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1)-(2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés 4., 15., 17., 23. és 24. pontjában, valamint 4. § b) pont bb) alpontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország",

b) 2. § (1) bekezdés bevezető részében valamint 2. § (1) bekezdés 12., 14., 15., 19. pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország"

szöveg lép.

23. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál létrejövő üzemi tanács, és üzemi megbízott (a továbbiakban együtt: üzemi tanács) megválasztásának, a választási eredmények összesítésének és felhasználásának egyes kérdéseire, valamint a társadalmi párbeszédért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki."

(2) Az R6. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltatónál működő választási bizottság a jelentést megküldi

a) a Hivatal és

b) az üzemi tanácsi választáson jelöltet állító szakszervezet munkahelyi szervének."

(3) Az R6. 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentést a Hivatalnak elektronikus úton kell megküldeni."

(4) Az R6. 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatszolgáltatás - az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján - a Hivatal honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs rendszer keretében működő "Üzemi tanács elektronikus adatgyűjtő rendszer"-en keresztül történik."

(5) Az R6. 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jelentésre kötelezett az adatszolgáltatás érdekében - a munkáltató 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt adatai közlésével - a Hivataltól elektronikus úton az internetes felület használatára jogosító kódot kér. A Hivatal a 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kódot öt napon belül elektronikus úton küldi meg."

(6) Az R6. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal

a) szakszervezet, szakszervezeti szövetség kérelmére elvégzi a rá vonatkozó adatok országos összesítését,

b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív szerződés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggő feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló eljárás céljából ágazati - alágazati, szakágazati - összesítést végez."

(7) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a szavazatösszesítés érdekében a beküldött jelentések alapján megállapítja az üzemi tanácsi választások érvényes, a (3) bekezdés szerint számított redukált szavazatinak összesített számát, valamint - a 7. § (1) bekezdés szerint - a választáson részt vettek arányát."

24. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MPA)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)", az "MPA" szövegrész helyébe az "NFA" szöveg lép.

25. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe az "Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (továbbiakban: NMH)" szöveg;

b) 4. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

c) 4. § (2) bekezdésében az "NSZFI-be" szövegrész helyébe az "NMH-ba", szöveg lép.

26. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a "Foglalkoztatási Hivatalra" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalra",

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

c) 5. § (2) és (4) bekezdéseiben a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

27. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 75. § (3) bekezdés b) pontjában a "Munkaerőpiaci Alapot" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapot",

b) 81. § (1) bekezdés g) pontjában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

c) 81. § (1) bekezdés x) pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal",

d) 81. § (2) bekezdésének r) pontjában "a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet" szövegrész helyébe "a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R7. 81. § (1) bekezdés w) pontjában a "a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületét," szövegrész.

28. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 27. § (2) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

b) 29. §-ában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

c) 33. § (2) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap"szöveg lép.

29. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

30. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: R8.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. és 4. §-ban szereplő adatszolgáltatási kötelezettségnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján elérhető Munkaügyi kapcsolatok Információs Rendszerben működő "Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer"-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni. Ettől eltérően a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága elektronikus adathordozó alkalmazásával is teljesítheti adatszolgáltatási kötelezettségét."

(2) Az R8. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "a) az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatalnak,"

(3) Az R8.

a) 5. § (2) bekezdésében az "MKIR rendszert üzemeltető minisztérium kijelölt szervezeti egysége" szövegrész helyébe az "MKIR rendszert üzemeltető Hivatal",

b) 6. § (1) bekezdésében az "az MKIR rendszer üzemeltetője" szövegrész helyébe az "a Hivatal",

c) 7. § (1) bekezdésében az "az MKIR rendszer üzemeltetője" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

31. A költségvetési bevételek és kiadások 2012-2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól szóló 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A költségvetési bevételek és kiadások 2012-2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól szóló 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap" szöveg lép.

32. A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

32. § A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

33. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a és az azt megelőző 4. alcím címsora.

34. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1-33. §, valamint a (3) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról szóló 356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet.

35. § (1) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. §-ának az R4. 9. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben előírt feltételek meglétét a települési és a kistérségi jegyző a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A települési és a kistérségi jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár, piac helyszíne szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni."

(2) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) és c) pontját módosító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként)

"b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,

c) a kereskedelemért és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,"

(3) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

"b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék