331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 4-9. § és a 14. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11-12. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Szt. 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképző iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplő, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődő képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2014. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak.

2. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj(a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

(2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig."

5. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló)."

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem részesülhet ösztöndíjban]

"c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.

d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától."

6. § Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése."

7. § (1) Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként - a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével - meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani."

(2) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni."

8. § Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul."

9. § Az R1. 7. § (2) és 8. § (2) bekezdésében a "járulékainak" szövegrész helyébe a "közterheinek" szövegrész lép, a 11. § (2) bekezdésében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH" szövegrész lép.

10. § Az R1. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplő szakképesítést tanulók."

11. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti."

12. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata."

(2) Az R2. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével, a (3)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti."

13. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a "2013. január 1-jétől" szövegrész helyébe a "2013. szeptember 1-jétől" szövegrész,

b) 9. § (6) bekezdésében a "2012. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2013. augusztus 31-ig" szövegrész,

c) 11. § (2) bekezdésében a "2013. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2013. szeptember 1-jén" szövegrész

lép.

14. § Hatályát veszti az R1. 14. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.ABCD
2.SorszámMegye/fővárosSzakképesítés megnevezéseSzakképesítés
azonosítószáma
3.I/1.Bács-KiskunAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
4.I/2.Bács-KiskunAvionikus54 525 03
5.I/3.Bács-KiskunBányaipari technikus54 544 01
6.I/4.Bács-KiskunBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
7.I/5.Bács-KiskunCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
8.I/6.Bács-KiskunDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
9.I/7.Bács-KiskunErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
10.I/8.Bács-KiskunFegyverműszerész54 863 01
11.I/9.Bács-KiskunFoglalkozás-szervező55 762 01
12.I/10.Bács-KiskunFogtechnikus55 724 01
13.Bács-KiskunFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
14.I/12.Bács-KiskunFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
15.I/13.Bács-KiskunGyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens52 725 02
16.I/14.Bács-KiskunHajózási technikus54 841 01
17.I/15.Bács-KiskunIT mentor54 482 01
18.I/16.Bács-KiskunKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
19.I/17.Bács-KiskunKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
20.I/18.Bács-KiskunKohászati technikus54 521 04
21.I/19.Bács-KiskunKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
22.I/20.Bács-KiskunKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
23.I/21.Bács-KiskunKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
24.I/22.Bács-KiskunLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
25.I/23.Bács-KiskunLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
26.I/24.Bács-KiskunMatróz-gépkezelő34 841 02
27.I/25.Bács-KiskunMolnár32 541 01
28.I/26.Bács-KiskunNonprofit menedzser54 345 02
29.I/27.Bács-KiskunNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
30.I/28.Bács-KiskunOrtopédiai műszerész54 726 02
31.I/29.Bács-KiskunOrvosi elektronikai technikus55 523 04
32.I/30.Bács-KiskunPapíripari technikus55 524 04
33.I/31.Bács-KiskunRepülőgépész54 525 05
34.I/32.Bács-KiskunRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
35.I/33.Bács-KiskunTejipari szaktechnikus55 541 08
36.I/34.Bács-KiskunTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
37.I/35.Bács-KiskunTérképész szaktechnikus55 581 01
38.I/36.Bács-KiskunTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
39.I/37.Bács-KiskunÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
40.I/38.Bács-KiskunVadászpuska műves55 863 02
41.I/39.Bács-KiskunVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
42.I/40.Bács-KiskunVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
43.I/41.Bács-KiskunVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
44.I/42.Bács-KiskunVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
45.I/43.Bács-KiskunVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
46.I/44.Bács-KiskunVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
47.I/45.Bács-KiskunVasútijármű-technikus55 525 03
48.I/46.Bács-KiskunVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
49.I/47.Bács-KiskunVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
50.I/48.Bács-KiskunVízi sportmotor-szerelő35 525 01
51.II/1.BaranyaAbroncsgyártó34 543 01
52.II/2.BaranyaAutógyártó34 521 01
53.II/3.BaranyaAvionikus54 525 03
54.II/4.BaranyaDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
55.II/5.BaranyaFegyverműszerész54 863 01
56.II/6.BaranyaFluidumkitermelő technikus54 544 02
57.II/7.BaranyaGépjármű mechatronikus34 525 02
58.II/8.BaranyaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
59.II/9.BaranyaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
60.II/10.BaranyaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
61.II/11.BaranyaHajózási technikus54 841 01
62.II/12.BaranyaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
63.II/13.BaranyaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
64.II/14.BaranyaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
65.II/15.BaranyaKohászati technikus54 521 04
66.II/16.BaranyaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
67.II/17.BaranyaLovász34 621 02
68.II/18.BaranyaMatróz-gépkezelő34 841 02
69.II/19.BaranyaNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
70.II/20.BaranyaNyomdaipari gépmester54 213 04
71.II/21.BaranyaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
72.II/22.BaranyaOrtopédiai műszerész54 726 02
73.II/23.BaranyaPapíripari technikus55 524 04
74.II/24.BaranyaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
75.II/25.BaranyaRepülőgépész54 525 05
76.II/26.BaranyaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
77.II/27.BaranyaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
78.II/28.BaranyaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
79.II/29.BaranyaVadászpuska műves55 863 02
80.II/30.BaranyaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
81.II/31.BaranyaVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
82.II/32.BaranyaVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
83.II/33.BaranyaVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
84.II/34.BaranyaVasútijármű-technikus55 525 03
85.II/35.BaranyaVirágdekoratőr35 215 02
86.II/36.BaranyaVízi sportmotor-szerelő35 525 01
87.III/1.BékésAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
88.III/2.BékésAvionikus54 525 03
89.III/3.BékésBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
90.III/4.BékésBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
91.III/5.BékésCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
92.III/6.BékésDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
93.III/7.BékésÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
94.III/8.BékésErdészeti gépésztechnikus54 521 02
95.III/9.BékésErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
96.III/10.BékésFegyverműszerész54 863 01
97.III/11.BékésFoglalkozás-szervező55 762 01
98.III/12.BékésFogtechnikus55 724 01
99.III/13.BékésGumiipari technikus54 543 02
100.III/14.BékésHajózási technikus54 841 01
101.III/15.BékésIpari gumitermékelőállító34 543 04
102.III/16.BékésIT mentor54 482 01
103.III/17.BékésKertészeti szaktechnikus55 622 01
104.III/18.BékésKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
105.III/19.BékésKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
106.III/20.BékésKohászati technikus54 521 04
107.III/21.BékésKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
108.III/22.BékésKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
109.III/23.BékésKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
110.III/24.BékésLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
111.III/25.BékésLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
112.III/26.BékésMatróz-gépkezelő34 841 02
113.III/27.BékésMolnár32 541 01
114.III/28.BékésNonprofit menedzser54 345 02
115.III/29.BékésNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
116.III/30.BékésOptikai üvegcsiszoló34 725 01
117.III/31.BékésOrtopédiai műszerész54 726 02
118.III/32.BékésOrvosi elektronikai technikus55 523 04
119.III/33.BékésPapíripari technikus55 524 04
120.III/34.BékésRepülőgépész54 525 05
121.III/35.BékésRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
122.III/36.BékésTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
123.III/37.BékésTérképész szaktechnikus55 581 01
124.III/38.BékésTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
125.III/39.BékésÚtépítő34 582 11
126.III/40.BékésVadászpuska műves55 863 02
127.III/41.BékésVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
128.III/42.BékésVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
129.III/43.BékésVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
130.III/44.BékésVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
131.III/45.BékésVasútijármű-technikus55 525 03
132.III/46.BékésVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
133.III/47.BékésVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
134.III/48.BékésVízi sportmotor-szerelő35 525 01
135.IV/1.Borsod-Abaúj-ZemplénAbroncsgyártó34 543 01
136.IV/2.Borsod-Abaúj-ZemplénAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
137.IV/3.Borsod-Abaúj-ZemplénAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
138.IV/4.Borsod-Abaúj-ZemplénAvionikus54 525 03
139.IV/5.Borsod-Abaúj-ZemplénBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
140.IV/6.Borsod-Abaúj-ZemplénDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
141.IV/7.Borsod-Abaúj-ZemplénFatárgy készítő35 215 01
142.IV/8.Borsod-Abaúj-ZemplénFegyverműszerész54 863 01
143.IV/9.Borsod-Abaúj-ZemplénFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
144.IV/10.Borsod-Abaúj-ZemplénFinommechanikai műszerész34 521 02
145.IV/11.Borsod-Abaúj-ZemplénFoglalkozás-szervező55 762 01
146.IV/12.Borsod-Abaúj-ZemplénFormacikk-gyártó34 543 03
147.IV/13.Borsod-Abaúj-ZemplénGazdasági informatikus54 481 02
148.IV/14.Borsod-Abaúj-ZemplénGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
149.IV/15.Borsod-Abaúj-ZemplénGépjárműépítő, szerelő34 525 01
150.IV/16.Borsod-Abaúj-ZemplénGumiipari technikus54 543 02
151.IV/17.Borsod-Abaúj-ZemplénGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
152.IV/18.Borsod-Abaúj-ZemplénHajózási technikus54 841 01
153.IV/19.Borsod-Abaúj-ZemplénHalász, haltenyésztő34 624 01
154.IV/20.Borsod-Abaúj-ZemplénHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
155.IV/21.Borsod-Abaúj-ZemplénJárműkarosszéria előkészítő, felületbevonó34 525 04
156.IV/22.Borsod-Abaúj-ZemplénKertészeti szaktechnikus55 622 01
157.IV/23.Borsod-Abaúj-ZemplénKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
158.IV/24.Borsod-Abaúj-ZemplénLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
159.IV/25.Borsod-Abaúj-ZemplénLétesítményi energetikus55 582 01
160.IV/26.Borsod-Abaúj-ZemplénLovastúra-vezető54 812 02
161.IV/27.Borsod-Abaúj-ZemplénMatróz-gépkezelő34 841 02
162.IV/28.Borsod-Abaúj-ZemplénMotorkerékpár-szerelő34 525 07
163.IV/29.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemlékfenntartó technikus55 582 02
164.IV/30.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemléki díszítőszobrász35 582 04
165.IV/31.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemléki helyreállító35 582 05
166.IV/32.Borsod-Abaúj-ZemplénMűszeres analitikus55 524 03
167.IV/33.Borsod-Abaúj-ZemplénNonprofit menedzser54 345 02
168.IV/34.Borsod-Abaúj-ZemplénNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
169.IV/35.Borsod-Abaúj-ZemplénOptikai üvegcsiszoló34 725 01
170.IV/36.Borsod-Abaúj-ZemplénOrtopédiai műszerész54 726 02
171.IV/37.Borsod-Abaúj-ZemplénOrvosi elektronikai technikus55 523 04
172.IV/38.Borsod-Abaúj-ZemplénPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
173.IV/39.Borsod-Abaúj-ZemplénPszichiátriai gondozó55 762 04
174.IV/40.Borsod-Abaúj-ZemplénRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
175.IV/41.Borsod-Abaúj-ZemplénRepülőgépész54 525 05
176.IV/42.Borsod-Abaúj-ZemplénRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
177.IV/43.Borsod-Abaúj-ZemplénSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
178.IV/44.Borsod-Abaúj-ZemplénSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
179.IV/45.Borsod-Abaúj-ZemplénSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
180.IV/46.Borsod-Abaúj-ZemplénVadászpuska műves55 863 02
181.IV/47.Borsod-Abaúj-ZemplénVasútijármű-technikus55 525 03
182.IV/48.Borsod-Abaúj-ZemplénVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
183.IV/49.Borsod-Abaúj-ZemplénVízi sportmotor-szerelő35 525 01
184.V/1.BudapestÁllattartó szakmunkás35 621 01
185.V/2.BudapestÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
186.V/3.BudapestBányaipari technikus54 544 01
187.V/4.BudapestBiogazdálkodó35 621 02
188.V/5.BudapestErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
189.V 6.BudapestErdészeti gépésztechnikus54 521 02
190.V/7.BudapestErdészeti szakmunkás34 623 01
191.V/8.BudapestFegyverműszerész54 863 01
192.V/9.BudapestHalász, haltenyésztő34 624 01
193.V/10.BudapestMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
194.V/11.BudapestMezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó
34 811 02
195.V/12.BudapestMolnár32 541 01
196.V/13.BudapestVadászpuska műves55 863 02
197.VI/1.CsongrádAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
198.VI/2.CsongrádAutógyártó34 521 01
199.VI/3.CsongrádAvionikus54 525 03
200.VI/4.CsongrádBányaipari technikus54 544 01
201.VI/5.CsongrádBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
202.VI/6.CsongrádCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
203.VI/7.CsongrádDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
204.VI/8.CsongrádErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
205.VI/9.CsongrádFoglalkozás-szervező55 762 01
206.VI/10.CsongrádFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
207.VI/11.CsongrádFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
208.VI/12.CsongrádHajózási technikus54 841 01
209.VI/13.CsongrádHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
210.VI/14.CsongrádIT mentor54 482 01
211.VI/15.CsongrádKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
212.VI/16.CsongrádKohászati technikus54 521 04
213.VI/17.CsongrádKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
214.VI/18.CsongrádKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
215.VI/19.CsongrádLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
216.VI/20.CsongrádLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
217.VI/21.CsongrádMatróz-gépkezelő34 841 02
218.VI/22.CsongrádMolnár32 541 01
219.VI/23.CsongrádMűemléki díszítőszobrász35 582 04
220.VI/24.CsongrádNonprofit menedzser54 345 02
221.VI/25.CsongrádNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
222.VI/26.CsongrádOptikai üvegcsiszoló34 725 01
223.VI/27.CsongrádOrtopédiai műszerész54 726 02
224.VI/28.CsongrádOrvosi elektronikai technikus55 523 04
225.VI/29.CsongrádPapíripari technikus55 524 04
226.VI/30.CsongrádRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
227.VI/31.CsongrádRepülőgépész54 525 05
228.VI/32.CsongrádRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
229.VI/33.CsongrádTérképész szaktechnikus55 581 01
230.VI/34.CsongrádÚtépítő34 582 11
231.VI/35.CsongrádÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
232.VI/36.CsongrádVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
233.VI/37.CsongrádVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
234.VI/38.CsongrádVasútijármű-technikus55 525 03
235.VI/39.CsongrádVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
236.VI/40.CsongrádVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
237.VI/41.CsongrádVízi sportmotor-szerelő35 525 01
238.VII/1.FejérAvionikus54 525 03
239.VII/2.FejérBányaipari technikus54 544 01
240.VII/3.FejérBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
241.VII/4.FejérBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
242.VII/5.FejérCipőkészítő34 542 02
243.VII/6.FejérDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
244.VII/7.FejérDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
245.VII/8.FejérÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
246.VII/9.FejérÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
247.VII/10.FejérErdészeti gépésztechnikus54 521 02
248.VII/11.FejérErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
249.VII/12.FejérFaipari technikus54 543 01
250.VII/13.FejérFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
251VII/14.FejérFinommechanikai műszerész34 521 02
252.VII/15.FejérFitness-wellness instruktor5481301
253.VII/16.FejérFluidumkitermelő technikus54 544 02
254.VII/17.FejérFoglalkozás-szervező55 762 01
255.VII/18.FejérFogtechnikus55 724 01
256.VII/19.FejérFogtechnikus gyakornok54 724 01
257.VII/20.FejérGazdasági informatikus54 481 02
258.VII/21.FejérGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
259.VII/22.FejérGépjárműépítő, szerelő34 525 01
260.VII/23.FejérGyakorló fodrász52 815 01
261.VII/24.FejérGyakorló gyógyszertári asszisztens52 720 03
262.VII/25.FejérGyakorló kozmetikus52 815 02
263.VII/26.FejérGyógy- és sportmasszőr54 726 01
264.VII/27.FejérGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
265.VII/28.FejérHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
266.VII/29.FejérHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
267.VII/30.FejérIdegenvezető5481201
268.VII/31.FejérIrodai asszisztens54 346 01
269.VII/32.FejérKályhás34 582 06
270.VII/33.FejérKertészeti szaktechnikus55 622 01
271.VII/34.FejérKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
272.VII/35.FejérKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
273.VII/36.FejérKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
274.VII/37.FejérKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
275.VII/38.FejérLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
276.VII/39.FejérLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
277.VII/40.FejérMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
278.VII/41.FejérMatróz-gépkezelő34 841 02
279.VII/42.FejérMentálhigiénés asszisztens55 762 03
280.VII/43.FejérMezőgazdasági gépésztechnikus54 521 05
281.VII/44.FejérMezőgazdasági technikus54 621 02
282.VII/45.FejérMozgókép- és animációkészítő5421303
283.VII/46.FejérMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
284.VII/47.FejérMűemlékfenntartó technikus55 582 02
285.VII/48.FejérMűemléki díszítőszobrász35 582 04
286.VII/49.FejérMűszaki informatikus54 481 05
287.VII/50.FejérMűszeres analitikus55 524 03
288.VII/51.FejérNonprofit menedzser54 345 02
289.VII/52.FejérNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
290.VII/53.FejérNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
291.VII/54.FejérNyomdaipari gépmester54 213 04
292.VII/55.FejérOptikai üvegcsiszoló34 725 01
293.VII/56.FejérOrtopédiai műszerész54 726 02
294.VII/57.FejérOrvosi elektronikai technikus55 523 04
295.VII/58.FejérPapíripari technikus55 524 04
296.VII/59.FejérPedagógiai- és családsegítő54 140 02
297.VII/60.FejérPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
298.VII/61.FejérRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
299.VII/62.FejérRepülőgépész54 525 05
300.VII/63.FejérRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
301.VII/64.FejérSommelier35 811 01
302.VII/65.FejérSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
303.VII/66.FejérSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
304.VII/67.FejérSütő- és cukrászipari szaktechnikus55 541 06
305.VII/68.FejérSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
306.VII/69.FejérSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
307.VII/70.FejérSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
308.VII/71.FejérSzoftverfejlesztő5421305
309.VII/72.FejérSzőlész-borász34 541 05
310.VII/73.FejérTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
311.VII/74.FejérTejipari szaktechnikus55 541 08
312.VII/75.FejérTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
313.VII/76.FejérTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
314.VII/77.FejérTextilipari technikus54 542 03
315.VII/78.FejérTurisztikai szervező, értékesítő54 812 03
316.VII/79.FejérVadászpuska műves55 863 02
317.VII/80.FejérVállalkozási és bérügyintéző54 344 02
318.VII/81.FejérVám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző54 344 03
319.VII/82.FejérVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
320.VII/83.FejérVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
321.VII/84.FejérVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
322.VII/85.FejérVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
323.VII/86.FejérVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
324.VII/87.FejérVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
325.VII/88.FejérVasútijármű-technikus55 525 03
326.VII/89.FejérVendéglátó-üzletvezető35 811 02
327.VII/90.FejérVirágdekoratőr35 215 02
328.VII/91.FejérVirágkötő és virágkereskedő34 215 04
329.VII/92.FejérVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
330.VII/93.FejérVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
331.VII/94.FejérVízi sportmotor-szerelő35 525 01
332.VII/95.FejérVízügyi technikus54 853 01
333.VIII/1.Győr-Moson-SopronAbroncsgyártó34 543 01
334.VIII/2.Győr-Moson-SopronAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
335.VIII/3.Győr-Moson-SopronÁllattartó szakmunkás35 621 01
336.VIII/4.Győr-Moson-SopronAvionikus54 525 03
337.VIII/5.Győr-Moson-SopronBányaipari technikus54 544 01
338.VIII/6.Győr-Moson-SopronBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
339.VIII/7.Győr-Moson-SopronBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
340.VIII/8.Győr-Moson-SopronCipőkészítő34 542 02
341.VIII/9.Győr-Moson-SopronCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
342.VIII/10.Győr-Moson-SopronDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
343.VIII/11.Győr-Moson-SopronÉdesipari termékgyártó34 541 01
344.VIII/12.Győr-Moson-SopronÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
345.VIII/13.Győr-Moson-SopronÉlelmiszeripari szakmunkás34 541 02
346.VIII/14.Győr-Moson-SopronErdészeti gépésztechnikus54 521 02
347.VIII/15.Győr-Moson-SopronErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
348.VIII/16.Győr-Moson-SopronFegyverműszerész54 863 01
349.VIII/17.Győr-Moson-SopronFérfiszabó34 542 04
350.VIII/18.Győr-Moson-SopronFitness-wellness instruktor5481301
351.VIII/19.Győr-Moson-SopronFluidumkitermelő technikus54 544 02
352.VIII/20.Győr-Moson-SopronFoglalkozás-szervező55 762 01
353.VIII/21.Győr-Moson-SopronFogtechnikus55 724 01
354.VIII/22.Győr-Moson-SopronFogtechnikus gyakornok54 724 01
355.VIII/23.Győr-Moson-SopronFormacikk-gyártó34 543 03
356.VIII/24.Győr-Moson-SopronFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
357.VIII/25.Győr-Moson-SopronFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
358.VIII/26.Győr-Moson-SopronGerontológiai gondozó55 762 02
359.VIII/27.Győr-Moson-SopronGumiipari technikus54 543 02
360.VIII/28.Győr-Moson-SopronGyermekotthoni asszisztens54 761 01
361.VIII/29.Győr-Moson-SopronGyógy- és sportmasszőr54 726 01
362.VIII/30.Győr-Moson-SopronGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
363.VIII/31.Győr-Moson-SopronHajózási technikus54 841 01
364.VIII/32.Győr-Moson-SopronHalász, haltenyésztő34 624 01
365.VIII/33.Győr-Moson-SopronHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
366.VIII/34.Győr-Moson-SopronIdegenvezető5481201
367.VIII/35.Győr-Moson-SopronIpari gumitermékelőállító34 543 04
368.VIII/36.Győr-Moson-SopronIT mentor54 482 01
369.VIII/37.Győr-Moson-SopronKályhás34 582 06
370.VIII/38.Győr-Moson-SopronKisgyermek-gondozó, nevelő54 761 02
371.VIII/39.Győr-Moson-SopronKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
372.VIII/40.Győr-Moson-SopronKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
373.VIII/41.Győr-Moson-SopronKohászati technikus54 521 04
374.VIII/42.Győr-Moson-SopronKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
375.VIII/43.Győr-Moson-SopronKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
376.VIII/44.Győr-Moson-SopronKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
377.VIII/45.Győr-Moson-SopronLaboratóriumi technikus54 524 01
378.VIII/46.Győr-Moson-SopronLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
379.VIII/47.Győr-Moson-SopronLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
380.VIII/48.Győr-Moson-SopronLétesítményi energetikus55 582 01
381.VIII/49.Győr-Moson-SopronMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
382.VIII/50.Győr-Moson-SopronMatróz-gépkezelő34 841 02
383.VIII/51.Győr-Moson-SopronMentálhigiénés asszisztens55 762 03
384.VIII/52.Győr-Moson-SopronMolnár32 541 01
385.VIII/53.Győr-Moson-SopronMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
386.VIII/54.Győr-Moson-SopronMűemléki díszítőszobrász35 582 04
387.VIII/55.Győr-Moson-SopronMűemléki helyreállító35 582 05
388.VIII/56.Győr-Moson-SopronMűszeres analitikus55 524 03
389.VIII/57.Győr-Moson-SopronNonprofit menedzser54 345 02
390.VIII/58.Győr-Moson-SopronNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
391.VIII/59.Győr-Moson-SopronNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
392.VIII/60.Győr-Moson-SopronNyomdaipari gépmester54 213 04
393.VIII/61.Győr-Moson-SopronOptikai üvegcsiszoló34 725 01
394.VIII/62.Győr-Moson-SopronOrtopédiai műszerész54 726 02
395.VIII/63.Győr-Moson-SopronOrvosi elektronikai technikus55 523 04
396.VIII/64.Győr-Moson-SopronPapíripari technikus55 524 04
397.VIII/65.Győr-Moson-SopronPedagógiai- és családsegítő54140 02
398.VIII/66.Győr-Moson-SopronPszichiátriai gondozó55 762 04
399.VIII/67.Győr-Moson-SopronRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
400.VIII/68.Győr-Moson-SopronRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
401.VIII/69.Győr-Moson-SopronRepülőgépész54 525 05
402.VIII/70.Győr-Moson-SopronRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
403.VIII/71.Győr-Moson-SopronSommelier35 811 01
404.VIII/72.Győr-Moson-SopronSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
405.VIII/73.Győr-Moson-SopronSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
406.VIII/74.Győr-Moson-SopronSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
407.VIII/75.Győr-Moson-SopronSzociális asszisztens54 762 02
408.VIII/76.Győr-Moson-SopronSzociális szakgondozó54 762 03
409.VIII/77.Győr-Moson-SopronSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
410.VIII/78.Győr-Moson-SopronTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
411.VIII/79.Győr-Moson-SopronTérképész szaktechnikus55 581 01
412.VIII/80.Győr-Moson-SopronTextilipari technikus54 542 03
413.VIII/81.Győr-Moson-SopronÚtépítő34 582 11
414.VIII/82.Győr-Moson-SopronÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
415.VIII/83.Győr-Moson-SopronVadászpuska műves55 863 02
416.VIII/84.Győr-Moson-SopronVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
417.VIII/85.Győr-Moson-SopronVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
418.VIII/86.Győr-Moson-SopronVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
419.VIII/87.Győr-Moson-SopronVegyipari technikus54 524 02
420.VIII/88.Győr-Moson-SopronVirágdekoratőr35 215 02
421.VIII/89.Győr-Moson-SopronVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
422.VIII/90.Győr-Moson-SopronVízi sportmotor-szerelő35 525 01
423.VIII/91.Győr-Moson-SopronVízügyi technikus54 853 01
424.IX/1.Hajdú-BiharAvionikus54 525 03
425.IX/2.Hajdú-BiharBányaipari technikus54 544 01
426.IX/3.Hajdú-BiharErdészeti gépésztechnikus54 521 02
427.IX/4.Hajdú-BiharFegyverműszerész54 863 01
428.IX/5.Hajdú-BiharFluidumkitermelő technikus54 544 02
429.IX/6.Hajdú-BiharHajózási technikus54 841 01
430.IX/7.Hajdú-BiharHalász, haltenyésztő34 624 01
431.IX/8.Hajdú-BiharHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
432.IX/9.Hajdú-BiharKályhás34 582 06
433.IX/10.Hajdú-BiharKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
434.IX/11.Hajdú-BiharKohászati technikus54 521 04
435.IX/12.Hajdú-BiharLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
436.IX/13.Hajdú-BiharMatróz-gépkezelő34 841 02
437.IX/14.Hajdú-BiharNonprofit menedzser54 345 02
438.IX/15.Hajdú-BiharNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
439.IX/16.Hajdú-BiharOptikai üvegcsiszoló34 725 01
440.IX/17.Hajdú-BiharRepülőgépész54 525 05
441.IX/18.Hajdú-BiharRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
442.IX/19.Hajdú-BiharSommelier35 811 01
443.IX/20.Hajdú-BiharSzőlész-borász34 541 05
444.IX/21.Hajdú-BiharTérképész szaktechnikus55 581 01
445.IX/22.Hajdú-BiharÚtépítő34 582 11
446.IX/23.Hajdú-BiharÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
447.IX/24.Hajdú-BiharVadászpuska műves55 863 02
448.IX/25.Hajdú-BiharVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
449.IX/26.Hajdú-BiharVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
450.IX/27.Hajdú-BiharVízi sportmotor-szerelő35 525 01
451.X/1.HevesAbroncsgyártó34 543 01
452.X/2.HevesAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
453.X/3.HevesAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
454.X/4.HevesAvionikus54 525 03
455.X/5.HevesBőrdíszműves34 542 01
456.X/6.HevesBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
457.X/7.HevesDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
458.X/8.HevesDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
459.X/9.HevesFaipari technikus54 543 01
460.X/10.HevesFatárgy készítő35 215 01
461.X/11.HevesFegyverműszerész54 863 01
462.X/12.HevesFinommechanikai műszerész34 521 02
463.X/13.HevesFitness-wellness instruktor5481301
464.X/14.HevesFluidumkitermelő technikus54 544 02
465.X/15.HevesFogászati asszisztens54 720 02
466.X/16.HevesFoglalkozás-szervező55 762 01
467.X/17.HevesFogtechnikus55 724 01
468.X/18.HevesFogtechnikus gyakornok54 724 01
469.X/19.HevesFormacikk-gyártó34 543 03
470.X/20.HevesFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
471.X/21.HevesFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
472.X/22.HevesGerontológiai gondozó55 762 02
473.X/23.HevesGumiipari technikus54 543 02
474.X/24.HevesGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
475.X/25.HevesGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
476.X/26.HevesHajózási technikus54 841 01
477.X/27.HevesHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
478.X/28.HevesIpari gumitermékelőállító34 543 04
479.X/29.HevesKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
480.X/30.HevesKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
481.X/31.HevesKohászati technikus54 521 04
482.X/32.HevesKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
483.X/33.HevesLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
484.X/34.HevesLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
485.X/35.HevesLétesítményi energetikus55 582 01
486.X/36.HevesMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
487.X/37.HevesMatróz-gépkezelő34 841 02
488.X/38.HevesMolnár32 541 01
489.X/39.HevesMűbútorasztalos35 543 01
490.X/40.HevesMűemlékfenntartó technikus55 582 02
491.X/41.HevesMűemléki díszítőszobrász35 582 04
492.X/42.HevesMűszeres analitikus55 524 03
493.X/43.HevesNonprofit menedzser54 345 02
494.X/44.HevesNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
495.X/45.HevesOptikai üvegcsiszoló34 725 01
496.X/46.HevesOrtopédiai műszerész54 726 02
497.X/47.HevesOrvosi elektronikai technikus55 523 04
498.X/48.HevesPapíripari technikus55 524 04
499.X/49.HevesPatkolókovács35 521 03
500.X/50.HevesPedagógiai- és családsegítő54140 02
501.X/51.HevesPszichiátriai gondozó55 762 04
502.X/52.HevesRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
503.X/53.HevesRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
504.X/54.HevesRepülőgépész54 525 05
505.X/55.HevesRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
506.X/56.HevesSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
507.X/57.HevesSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
508.X/58.HevesSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
509.X/59.HevesTérképész szaktechnikus55 581 01
510.X/60.HevesVadászpuska műves55 863 02
511.X/61.HevesVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
512.X/62.HevesVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
513.X/63.HevesVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
514.X/64.HevesVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
515.X/65.HevesVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
516.X/66.HevesVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
517.X/67.HevesVasútijármű-technikus55 525 03
518.X/68.HevesVegyipari technikus54 524 02
519.X/69.HevesVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
520.X/70.HevesVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
521.XI/1.Jász-Nagykun-SzolnokAvionikus54 525 03
522.XI/2.Jász-Nagykun-SzolnokBányaipari technikus54 544 01
523.XI/3.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
524.XI/4.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti gépésztechnikus54 521 02
525.XI/5.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti szakmunkás34 623 01
526.XI/6.Jász-Nagykun-SzolnokErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
527.XI/7.Jász-Nagykun-SzolnokFegyverműszerész54 863 01
528.XI/8.Jász-Nagykun-SzolnokFluidumkitermelő technikus54 544 02
529.XI/9.Jász-Nagykun-SzolnokHajózási technikus54 841 01
530.XI/10.Jász-Nagykun-SzolnokHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
531.XI/11.Jász-Nagykun-SzolnokKályhás34 582 06
532.XI/12.Jász-Nagykun-SzolnokKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
533.XI/13.Jász-Nagykun-SzolnokKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
534.XI/14.Jász-Nagykun-SzolnokKohászati technikus54 521 04
535.XI/15.Jász-Nagykun-SzolnokKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
536.XI/16.Jász-Nagykun-SzolnokLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
537.XI/17.Jász-Nagykun-SzolnokLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
538.XI/18.Jász-Nagykun-SzolnokMatróz-gépkezelő34 841 02
539.XI/19.Jász-Nagykun-SzolnokNonprofit menedzser54 345 02
540.XI/20.Jász-Nagykun-SzolnokNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
541.XI/21.Jász-Nagykun-SzolnokOptikai üvegcsiszoló34 725 01
542.XI/22.Jász-Nagykun-SzolnokRepülőgépész54 525 05
543.XI/23.Jász-Nagykun-SzolnokRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
544.XI/24.Jász-Nagykun-SzolnokSommelier35 811 01
545.XI/25.Jász-Nagykun-SzolnokSzőlész-borász34 541 05
546.XI/26.Jász-Nagykun-SzolnokTérképész szaktechnikus55 581 01
547.XI/27.Jász-Nagykun-SzolnokVadászpuska műves55 863 02
548.XI/28.Jász-Nagykun-SzolnokVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
549.XI/29.Jász-Nagykun-SzolnokVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
550.XI/30.Jász-Nagykun-SzolnokVízi sportmotor-szerelő35 525 01
551.XII/1.Komárom-EsztergomAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
552.XII/2.Komárom-EsztergomÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
553.XII/3.Komárom-EsztergomAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
554.XII/4.Komárom-EsztergomAutomatikai technikus54 523 01
555.XII/5.Komárom-EsztergomAvionikus54 525 03
556.XII/6.Komárom-EsztergomBányaipari technikus54 544 01
557.XII/7.Komárom-EsztergomBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
558.XII/8.Komárom-EsztergomBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
559.XII/9.Komárom-EsztergomCipőkészítő34 542 02
560.XII/10.Komárom-EsztergomCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
561.XII/11.Komárom-EsztergomDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
562.XII/12.Komárom-EsztergomDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
563.XII/13.Komárom-EsztergomÉdesipari termékgyártó34 541 01
564.XII/14.Komárom-EsztergomÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
565.XII/15.Komárom-EsztergomÉlelmiszeripari szakmunkás34 541 02
566.XII/16.Komárom-EsztergomErdészeti gépésztechnikus54 521 02
567.XII/17.Komárom-EsztergomErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
568.XII/18.Komárom-EsztergomFaipari technikus54 543 01
569.XII/19.Komárom-EsztergomFatárgy készítő35 215 01
570.XII/20.Komárom-EsztergomFegyverműszerész54 863 01
571.XII/21.Komárom-EsztergomFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
572.XII/22.Komárom-EsztergomFinommechanikai műszerész34 521 02
573.XII/23.Komárom-EsztergomFitness-wellness instruktor5481301
574.XII/24.Komárom-EsztergomFluidumkitermelő technikus54 544 02
575.XII/25.Komárom-EsztergomFoglalkozás-szervező55 762 01
576.XII/26.Komárom-EsztergomFogtechnikus55 724 01
577.XII/27.Komárom-EsztergomFormacikk-gyártó34 543 03
578.XII/28.Komárom-EsztergomFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
579.XII/29.Komárom-EsztergomGazdasági informatikus54 481 02
580.XII/30.Komárom-EsztergomGyakorló fodrász52 815 01
581.XII/31.Komárom-EsztergomGyakorló kozmetikus52 815 02
582.XII/32.Komárom-EsztergomGyermekotthoni asszisztens54 761 01
583.XII/33.Komárom-EsztergomGyógy- és fűszernövénytermesztő35 622 01
584.XII/34.Komárom-EsztergomGyógy- és sportmasszőr54 726 01
585.XII/35.Komárom-EsztergomGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
586.XII/36.Komárom-EsztergomGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
587.XII/37.Komárom-EsztergomHajózási technikus54 841 01
588.XII/38.Komárom-EsztergomHalász, haltenyésztő34 624 01
589.XII/39.Komárom-EsztergomHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
590.XII/40.Komárom-EsztergomHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
591.XII/41.Komárom-EsztergomIrodai asszisztens54 346 01
592.XII/42.Komárom-EsztergomIT mentor54 482 01
593.XII/43.Komárom-EsztergomKályhás34 582 06
594.XII/44.Komárom-EsztergomKertészeti szaktechnikus55 622 01
595.XII/45.Komárom-EsztergomKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
596.XII/46.Komárom-EsztergomKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
597.XII/47.Komárom-EsztergomKohászati technikus54 521 04
598.XII/48.Komárom-EsztergomKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
599.XII/49.Komárom-EsztergomKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
600.XII/50.Komárom-EsztergomKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
601.XII/51.Komárom-EsztergomKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
602.XII/52.Komárom-EsztergomKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
603.XII/53.Komárom-EsztergomLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
604.XII/54.Komárom-EsztergomLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
605.XII/55.Komárom-EsztergomLétesítményi energetikus55 582 01
606.XII/56.Komárom-EsztergomMagasépítő technikus54 582 03
607.XII/57.Komárom-EsztergomMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
608.XII/58.Komárom-EsztergomMatróz-gépkezelő34 841 02
609.XII/59.Komárom-EsztergomMélyépítő technikus54 582 04
610.XII/60.Komárom-EsztergomMentálhigiénés asszisztens55 762 03
611.XII/61.Komárom-EsztergomMezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó
34 811 02
612.XII/62.Komárom-EsztergomMotorkerékpár-szerelő34 525 07
613.XII/63.Komárom-EsztergomMűemlékfenntartó technikus55 582 02
614.XII/64.Komárom-EsztergomMűemléki díszítőszobrász35 582 04
615.XII/65.Komárom-EsztergomMűemléki helyreállító35 582 05
616.XII/66.Komárom-EsztergomMűszaki informatikus54 481 05
617.XII/67.Komárom-EsztergomMűszeres analitikus55 524 03
618.XII/68.Komárom-EsztergomNonprofit menedzser54 345 02
619.XII/69.Komárom-EsztergomNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
620.XII/70.Komárom-EsztergomNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
621.XII/71.Komárom-EsztergomNyomdaipari gépmester54 213 04
622.XII/72.Komárom-EsztergomOptikai üvegcsiszoló34 725 01
623.XII/73.Komárom-EsztergomOrtopédiai műszerész54 726 02
624.XII/74.Komárom-EsztergomOrvosi elektronikai technikus55 523 04
625.XII/75.Komárom-EsztergomPapíripari technikus55 524 04
626.XII/76.Komárom-EsztergomParképítő és fenntartó technikus54 581 02
627.XII/77.Komárom-EsztergomPedagógiai- és családsegítő54 140 02
628.XII/78.Komárom-EsztergomPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
629.XII/79.Komárom-EsztergomPszichiátriai gondozó55 762 04
630.XII/80.Komárom-EsztergomRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
631.XII/81.Komárom-EsztergomRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
632.XII/82.Komárom-EsztergomRepülőgépész54 525 05
633.XII/83.Komárom-EsztergomRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
634.XII/84.Komárom-EsztergomRuhaipari technikus54 542 02
635.XII/85.Komárom-EsztergomSommelier35 811 01
636.XII/86.Komárom-EsztergomSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
637.XII/87.Komárom-EsztergomSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
638.XII/88.Komárom-EsztergomSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
639.XII/89.Komárom-EsztergomSzoftverfejlesztő5421305
640.XII/90.Komárom-EsztergomSzőlész-borász34 541 05
641.XII/91.Komárom-EsztergomTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
642.XII/92.Komárom-EsztergomTejipari szaktechnikus55 541 08
643.XII/93.Komárom-EsztergomTérképész szaktechnikus55 581 01
644.XII/94.Komárom-EsztergomTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
645.XII/95.Komárom-EsztergomTextilipari technikus54 542 03
646.XII/96.Komárom-EsztergomTurisztikai szervező, értékesítő54 812 03
647.XII/97.Komárom-EsztergomÚtépítő34 582 11
648.XII/98.Komárom-EsztergomÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
649.XII/99.Komárom-EsztergomVadászpuska műves55 863 02
650.XII/100.Komárom-EsztergomVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
651.XII/101.Komárom-EsztergomVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
652.XII/102.Komárom-EsztergomVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
653.XII/103.Komárom-EsztergomVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
654.XII/104.Komárom-EsztergomVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
655.XII/105.Komárom-EsztergomVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
656.XII/106.Komárom-EsztergomVasútijármű-technikus55 525 03
657.XII/107.Komárom-EsztergomVirágdekoratőr35 215 02
658.XII/108.Komárom-EsztergomVíz- és csatornaműkezelő34 853 01
659.XII/109.Komárom-EsztergomVízépítő technikus55 582 03
660.XII/110.Komárom-EsztergomVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
661.XII/111.Komárom-EsztergomVízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő
35 582 08
662.XII/112.Komárom-EsztergomVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
663.XII/113.Komárom-EsztergomVízi sportmotor-szerelő35 525 01
664.XII/114.Komárom-EsztergomVízügyi technikus54 853 01
665.XIII/1.NógrádAbroncsgyártó34 543 01
666.XIII/2.NógrádAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
667.XIII/3.NógrádAvionikus54 525 03
668.XIII/4.NógrádBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
669.XIII/5.NógrádBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
670.XIII/6.NógrádCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
671.XIII/7.NógrádDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
672.XIII/8.NógrádDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
673.XIII/9.NógrádÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
674.XIII/10.NógrádÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
675.XIII/11.NógrádErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
676.XIII/12.NógrádFatárgy készítő35 215 01
677.XIII/13.NógrádFegyverműszerész54 863 01
678.XIII/14.NógrádFinommechanikai műszerész34 521 02
679.XIII/15.NógrádFitness-wellness instruktor5481301
680.XIII/16.NógrádFluidumkitermelő technikus54 544 02
681.XIII/17.NógrádFogtechnikus55 724 01
682.XIII/18.NógrádFogtechnikus gyakornok54 724 01
683.XIII/19.NógrádFormacikk-gyártó34 543 03
684.XIII/20.NógrádFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
685.XIII/21.NógrádFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
686.XIII/22.NógrádGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
687.XIII/23.NógrádGépjárműépítő, szerelő34 525 01
688.XIII/24.NógrádGumiipari technikus54 543 02
689.XIII/25.NógrádGyakorló gyógyszertári asszisztens52 720 03
690.XIII/26.NógrádGyógy- és sportmasszőr54 726 01
691.XIII/27.NógrádGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
692.XIII/28.NógrádGyógyszertári asszisztens55 720 02
693.XIII/29.NógrádHajózási technikus54 841 01
694.XIII/30.NógrádHalász, haltenyésztő34 624 01
695.XIII/31.NógrádHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
696.XIII/32.NógrádHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
697.XIII/33.NógrádIpari gumitermékelőállító34 543 04
698.XIII/34.NógrádKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
699.XIII/35.NógrádKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
700.XIII/36.NógrádKohászati technikus54 521 04
701.XIII/37.NógrádKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
702.XIII/38.NógrádKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
703.XIII/39.NógrádKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
704.XIII/40.NógrádLaboratóriumi technikus54 524 01
705.XIII/41.NógrádLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
706.XIII/42.NógrádLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
707.XIII/43.NógrádLétesítményi energetikus55 582 01
708.XIII/44.NógrádMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
709.XIII/45.NógrádMatróz-gépkezelő34 841 02
710.XIII/46.NógrádMolnár32 541 01
711.XIII/47.NógrádMűemlékfenntartó technikus55 582 02
712.XIII/48.NógrádMűemléki díszítőszobrász35 582 04
713.XIII/49.NógrádMűemléki helyreállító35 582 05
714.XIII/50.NógrádMűszeres analitikus55 524 03
715.XIII/51.NógrádNonprofit menedzser54 345 02
716.XIII/52.NógrádNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
717.XIII/53.NógrádNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
718.XIII/54.NógrádNyomdaipari gépmester54 213 04
719.XIII/55.NógrádOptikai üvegcsiszoló34 725 01
720.XIII/56.NógrádOrtopédiai műszerész54 726 02
721.XIII/57.NógrádOrvosi elektronikai technikus55 523 04
722.XIII/58.NógrádRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
723.XIII/59.NógrádRepülőgépész54 525 05
724.XIII/60.NógrádRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
725.XIII/61.NógrádSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
726.XIII/62.NógrádSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
727.XIII/63.NógrádSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
728.XIII/64.NógrádTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
729.XIII/65.NógrádTejipari szaktechnikus55 541 08
730.XIII/66.NógrádTérképész szaktechnikus55 581 01
731.XIII/67.NógrádVadászpuska műves55 863 02
732.XIII/68.NógrádVállalkozási és bérügyintéző54 344 02
733.XIII/69.NógrádVám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző54 344 03
734XIII/70.NógrádVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
735.XIII/71.NógrádVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
736.XIII/72.NógrádVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
737.XIII/73.NógrádVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
738.XIII/74.NógrádVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
739.XIII/75.NógrádVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
740.XIII/76.NógrádVasútijármű-technikus55 525 03
741.XIII/77.NógrádVegyipari technikus54 524 02
742.XIII/78.NógrádVízépítő technikus55 582 03
743.XIII/79.NógrádVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
744.XIII/80.NógrádVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
745.XIII/81.NógrádVízi sportmotor-szerelő35 525 01
746.XIV/1.PestAvionikus54 525 03
747.XIV/2.PestBányaipari technikus54 544 01
748.XIV/3.PestDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
749.XIV/4.PestFegyverműszerész54 863 01
750.XIV/5.PestFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
751.XIV/6.PestHajózási technikus54 841 01
752.XIV/7.PestHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
753.XIV/8.PestKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
754.XIV/9.PestKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
755.XIV/10.PestMatróz-gépkezelő34 841 02
756.XIV/11.PestRepülőgépész54 525 05
757.XIV/12.PestRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
758.XIV/13.PestTérképész szaktechnikus55 581 01
759.XIV/14.PestÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
760.XIV/15.PestVadászpuska műves55 863 02
761.XIV/16.PestVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
762.XIV/17.PestVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
763.XV/1.SomogyAbroncsgyártó34 543 01
764.XV/2.SomogyAutógyártó34 521 01
765.XV/3.SomogyAvionikus54 525 03
766.XV/4.SomogyBányaipari technikus54 544 01
767.XV/5.SomogyDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
768.XV/6.SomogyDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
769.XV/7.SomogyFegyverműszerész54 863 01
770.XV/8.SomogyFitness-wellness instruktor5481301
771.XV/9.SomogyFluidumkitermelő technikus54 544 02
772.XV/10.SomogyFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
773.XV/11.SomogyFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
774.XV/12.SomogyGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
775.XV/13.SomogyHajózási technikus54 841 01
776.XV/14.SomogyHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
777.XV/15.SomogyKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
778.XV/16.SomogyKohászati technikus54 521 04
779.XV/17.SomogyKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
780.XV/18.SomogyLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
781.XV/19.SomogyMatróz-gépkezelő34 841 02
782.XV/20.SomogyNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
783.XV/21.SomogyNyomdaipari gépmester54 213 04
784.XV/22.SomogyOptikai üvegcsiszoló34 725 01
785.XV/23.SomogyOrtopédiai műszerész54 726 02
786.XV/24.SomogyOrvosi elektronikai technikus55 523 04
787.XV/25.SomogyPapíripari technikus55 524 04
788.XV/26.SomogyRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
789.XV/27.SomogyRepülőgépész54 525 05
790.XV/28.SomogyRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
791.XV/29.SomogySpeciális állatfeldolgozó35 541 01
792.XV/30.SomogyTérképész szaktechnikus55 581 01
793.XV/31.SomogyÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
794.XV/32.SomogyVadászpuska műves55 863 02
795.XV/33.SomogyVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
796.XV/34.SomogyVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
797.XV/35.SomogyVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
798.XV/36.SomogyVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
799.XV/37.SomogyVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
800.XV/38.SomogyVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
801.XV/39.SomogyVasútijármű-technikus55 525 03
802.XV/40.SomogyVegyipari technikus54 524 02
803.XV/41.SomogyVirágdekoratőr35 215 02
804.XV/42.SomogyVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
805.XV/43.SomogyVízi sportmotor-szerelő35 525 01
806.XVI/1.Szabolcs-Szatmár-BeregAvionikus54 525 03
807.XVI/2.Szabolcs-Szatmár-BeregBányaipari technikus54 544 01
808.XVI/3.Szabolcs-Szatmár-BeregDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
809.XVI/4.Szabolcs-Szatmár-BeregErdészeti gépésztechnikus54 521 02
810.XVI/5.Szabolcs-Szatmár-BeregFegyverműszerész54 863 01
811.XVI/6.Szabolcs-Szatmár-BeregFluidumkitermelő technikus54 544 02
812.XVI/7.Szabolcs-Szatmár-BeregFogtechnikus55 724 01
813.XVI/8.Szabolcs-Szatmár-BeregFogtechnikus gyakornok54 724 01
814.XVI/9.Szabolcs-Szatmár-BeregFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
815.XVI/10.Szabolcs-Szatmár-BeregHajózási technikus54 841 01
816.XVI/11.Szabolcs-Szatmár-BeregHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
817.XVI/12.Szabolcs-Szatmár-BeregKályhás34 582 06
818.XVI/13.Szabolcs-Szatmár-BeregKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
819.XVI/14.Szabolcs-Szatmár-BeregKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
820.XVI/15.Szabolcs-Szatmár-BeregKohászati technikus54 521 04
821.XVI/16.Szabolcs-Szatmár-BeregLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
822.XVI/17.Szabolcs-Szatmár-BeregLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
823.XVI/18.Szabolcs-Szatmár-BeregLovastúra-vezető54 812 02
824.XVI/19.Szabolcs-Szatmár-BeregLovász34 621 02
825.XVI/20.Szabolcs-Szatmár-BeregMatróz-gépkezelő34 841 02
826.XVI/21.Szabolcs-Szatmár-BeregMűszeres analitikus55 524 03
827.XVI/22.Szabolcs-Szatmár-BeregNonprofit menedzser54 345 02
828.XVI/23.Szabolcs-Szatmár-BeregNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
829.XVI/24.Szabolcs-Szatmár-BeregNyomdaipari gépmester54 213 04
830.XVI/25.Szabolcs-Szatmár-BeregOrvosi elektronikai technikus55 523 04
831.XVI/26.Szabolcs-Szatmár-BeregParképítő és fenntartó technikus54 581 02
832.XVI/27.Szabolcs-Szatmár-BeregPatkolókovács35 521 03
833.XVI/28.Szabolcs-Szatmár-BeregPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
834.XVI/29.Szabolcs-Szatmár-BeregRepülőgépész54 525 05
835.XVI/30.Szabolcs-Szatmár-BeregRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
836.XVI/31.Szabolcs-Szatmár-BeregSommelier35 811 01
837.XVI/32.Szabolcs-Szatmár-BeregSzőlész-borász34 541 05
838.XVI/33.Szabolcs-Szatmár-BeregTérképész szaktechnikus55 581 01
839.XVI/34.Szabolcs-Szatmár-BeregÚtépítő34 582 11
840.XVI/35.Szabolcs-Szatmár-BeregÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
841.XVI/36.Szabolcs-Szatmár-BeregVadászpuska műves55 863 02
842.XVI/37.Szabolcs-Szatmár-BeregVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
843.XVI/38.Szabolcs-Szatmár-BeregVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
844.XVI/39.Szabolcs-Szatmár-BeregVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
845.XVI/40.Szabolcs-Szatmár-BeregVízi sportmotor-szerelő35 525 01
846.XVII/1.TolnaAbroncsgyártó34 543 01
847.XVII/2.TolnaAutógyártó34 521 01
848.XVII/3.TolnaAvionikus54 525 03
849.XVII/4.TolnaBányaipari technikus54 544 01
850.XVII/5.TolnaBőrdíszműves34 542 01
851.XVII/6.TolnaBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
852.XVII/7.TolnaDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
853.XVII/8.TolnaFegyverműszerész54 863 01
854.XVII/9.TolnaFitness-wellness instruktor5481301
855.XVII/10.TolnaFluidumkitermelő technikus54 544 02
856.XVII/11.TolnaFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
857.XVII/12.TolnaFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
858.XVII/13.TolnaGépjármű mechatronikus34 525 02
859.XVII/14.TolnaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
860.XVII/15.TolnaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
861.XVII/16.TolnaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
862.XVII/17.TolnaHajózási technikus54 841 01
863.XVII/18.TolnaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
864.XVII/19.TolnaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
865.XVII/20.TolnaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
866.XVII/21.TolnaKohászati technikus54 521 04
867.XVII/22.TolnaKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
868.XVII/23.TolnaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
869.XVII/24.TolnaMatróz-gépkezelő34 841 02
870.XVII/25.TolnaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
871.XVII/26.TolnaOrtopédiai műszerész54 726 02
872.XVII/27.TolnaOrvosi elektronikai technikus55 523 04
873.XVII/28.TolnaPapíripari technikus55 524 04
874.XVII/29.TolnaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
875.XVII/30.TolnaRepülőgépész54 525 05
876.XVII/31.TolnaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
877.XVII/32.TolnaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
878.XVII/33.TolnaTérképész szaktechnikus55 581 01
879.XVII/34.TolnaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
880.XVII/35.TolnaVadászpuska műves55 863 02
881.XVII/36.TolnaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
882.XVII/37.TolnaVegyipari technikus54 524 02
883.XVII/38.TolnaVirágdekoratőr35 215 02
884.XVII/39.TolnaVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
885.XVII/40.TolnaVízi sportmotor-szerelő35 525 01
886.XVIII/1.VasAbroncsgyártó34 543 01
887.XVIII/2.VasAvionikus54 525 03
888.XVIII/3.VasBányaipari technikus54 544 01
889.XVIII/4.VasDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
890.XVIII/5.VasÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
891.XVIII/6.VasÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
892.XVIII/7.VasErdészeti gépésztechnikus54 521 02
893.XVIII/8.VasFatárgy készítő35 215 01
894.XVIII/9.VasFegyverműszerész54 863 01
895.XVIII/10.VasFitness-wellness instruktor5481301
896.XVIII/11.VasFluidumkitermelő technikus54 544 02
897.XVIII/12.VasFoglalkozás-szervező55 762 01
898.XVIII/13.VasFormacikk-gyártó34 543 03
899.XVIII/14.VasFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
900.XVIII/15.VasGépjármű mechatronikus34 525 02
901.XVIII/16.VasGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
902.XVIII/17.VasGumiipari technikus54 543 02
903.XVIII/18.VasGyógy- és sportmasszőr54 726 01
904.XVIII/19.VasGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
905.XVIII/20.VasHajózási technikus54 841 01
906.XVIII/21.VasHalász, haltenyésztő34 624 01
907.XVIII/22.VasHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
908.XVIII/23.VasIdegenvezető5481201
909.XVIII/24.VasIpari gumitermékelőállító34 543 04
910.XVIII/25.VasIT mentor54 482 01
911.XVIII/26.VasJárműipari fémalkatrész-gyártó34 521 07
912.XVIII/27.VasKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
913.XVIII/28.VasKohászati technikus54 521 04
914.XVIII/29.VasKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
915.XVIII/30.VasKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
916.XVIII/31.VasKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
917.XVIII/32.VasLaboratóriumi technikus54 524 01
918.XVIII/33.VasLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
919.XVIII/34.VasLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
920.XVIII/35.VasLétesítményi energetikus55 582 01
921.XVIII/36.VasMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
922.XVIII/37.VasMatróz-gépkezelő34 841 02
923.XVIII/38.VasMolnár32 541 01
924.XVIII/39.VasMotorkerékpár-szerelő34 525 07
925.XVIII/40.VasMűanyagfeldolgozó34 521 09
926.XVIII/41.VasMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
927.XVIII/42.VasMűemlékfenntartó technikus55 582 02
928.XVIII/43.VasMűemléki díszítőszobrász35 582 04
929.XVIII/44.VasMűemléki helyreállító35 582 05
930.XVIII/45.VasMűszeres analitikus55 524 03
931.XVIII/46.VasNonprofit menedzser54 345 02
932.XVIII/47.VasNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
933.XVIII/48.VasNyomdaipari gépmester54 213 04
934.XVIII/49.VasOptikai üvegcsiszoló34 725 01
935.XVIII/50.VasOrtopédiai műszerész54 726 02
936.XVIII/51.VasOrvosi elektronikai technikus55 523 04
937.XVIII/52.VasPapíripari technikus55 524 04
938.XVIII/53.VasPedagógiai- és családsegítő54 140 02
939.XVIII/54.VasRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
940.XVIII/55.VasRepülőgépész54 525 05
941.XVIII/56.VasRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
942.XVIII/57.VasSommelier35 811 01
943.XVIII/58.VasSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
944.XVIII/59.VasSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
945.XVIII/60.VasSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
946.XVIII/61.VasSzociális asszisztens54 762 02
947.XVIII/62.VasSzociális szakgondozó54 762 03
948.XVIII/63.VasTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
949.XVIII/64.VasÚtépítő34 582 11
950.XVIII/65.VasÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
951.XVIII/66.VasVadászpuska műves55 863 02
952.XVIII/67.VasVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
953.XVIII/68.VasVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
954.XVIII/69.VasVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
955.XVIII/70.VasVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
956.XVIII/71.VasVasútijármű-technikus55 525 03
957.XVIII/72.VasVegyipari technikus54 524 02
958.XVIII/73.VasVirágdekoratőr35 215 02
959.XVIII/74.VasVíz- és csatornaműkezelő34 853 01
960.XVIII/75.VasVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
961.XVIII/76.VasVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
962.XVIII/77.VasVízi sportmotor-szerelő35 525 01
963.XVIII/78.VasVízügyi technikus54 853 01
964.XIX/1.VeszprémAbroncsgyártó34 543 01
965.XIX/2.VeszprémAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
966.XIX/3.VeszprémÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
967.XIX/4.VeszprémAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
968.XIX/5.VeszprémAutomatikai technikus54 523 01
969.XIX/6.VeszprémAvionikus54 525 03
970.XIX/7.VeszprémBányaipari technikus54 544 01
971.XIX/8.VeszprémBiogazdálkodó35 621 02
972.XIX/9.VeszprémBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
973.XIX/10.VeszprémCipőkészítő34 542 02
974.XIX/11.VeszprémCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
975.XIX/12.VeszprémDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
976.XIX/13.VeszprémDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
977.XIX/14.VeszprémÉdesipari termékgyártó34 541 01
978.XIX/15.VeszprémÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
979.XIX/16.VeszprémÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
980.XIX/17.VeszprémErdészeti gépésztechnikus54 521 02
981.XIX/18.VeszprémErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
982.XIX/19.VeszprémFegyverműszerész54 863 01
983.XIX/20.VeszprémFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
984.XIX/21.VeszprémFitness-wellness instruktor5481301
985.XIX/22.VeszprémFluidumkitermelő technikus54 544 02
986.XIX/23.VeszprémFogászati asszisztens54 720 02
987.XIX/24.VeszprémFoglalkozás-szervező55 762 01
988.XIX/25.VeszprémFogtechnikus55 724 01
989.XIX/26.VeszprémFogtechnikus gyakornok54 724 01
990.XIX/27.VeszprémFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
991.XIX/28.VeszprémFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
992.XIX/29.VeszprémGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
993.XIX/30.VeszprémGumiipari technikus54 543 02
994.XIX/31.VeszprémGyakorló fodrász52 815 01
995.XIX/32.VeszprémGyakorló kozmetikus52 815 02
996.XIX/33.VeszprémGyermekotthoni asszisztens54 761 01
997.XIX/34.VeszprémGyógy- és sportmasszőr54 726 01
998.XIX/35.VeszprémGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
999.XIX/36.VeszprémGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
1000.XIX/37.VeszprémHajózási technikus54 841 01
1001.XIX/38.VeszprémHalász, haltenyésztő34 624 01
1002.XIX/39.VeszprémHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
1003.XIX/40.VeszprémIpari gumitermékelőállító34 543 04
1004.XIX/41.VeszprémIrodai asszisztens54 346 01
1005.XIX/42.VeszprémIT mentor54 482 01
1006.XIX/43.VeszprémKályhás34 582 06
1007.XIX/44.VeszprémKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
1008.XIX/45.VeszprémKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
1009.XIX/46.VeszprémKohászati technikus54 521 04
1010.XIX/47.VeszprémKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
1011.XIX/48.VeszprémKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
1012.XIX/49.VeszprémLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
1013.XIX/50.VeszprémLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
1014.XIX/51.VeszprémMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
1015.XIX/52.VeszprémMatróz-gépkezelő34 841 02
1016.XIX/53.VeszprémMélyépítő technikus54 582 04
1017.XIX/54.VeszprémNonprofit menedzser54 345 02
1018.XIX/55.VeszprémNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
1019.XIX/56.VeszprémOptikai üvegcsiszoló34 725 01
1020.XIX/57.VeszprémOrtopédiai műszerész54 726 02
1021.XIX/58.VeszprémOrvosi elektronikai technikus55 523 04
1022.XIX/59.VeszprémPapíripari technikus55 524 04
1023.XIX/60.VeszprémPedagógiai- és családsegítő54140 02
1024.XIX/61.VeszprémPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
1025.XIX/62.VeszprémRepülőgépész54 525 05
1026.XIX/63.VeszprémRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
1027.XIX/64.VeszprémSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
1028.XIX/65.VeszprémSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
1029.XIX/66.VeszprémTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
1030.XIX/67.VeszprémTejipari szaktechnikus55 541 08
1031.XIX/68.VeszprémTérképész szaktechnikus55 581 01
1032.XIX/69.VeszprémTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
1033.XIX/70.VeszprémTextilipari technikus54 542 03
1034.XIX/71.VeszprémÚtépítő34 582 11
1035.XIX/72.VeszprémÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
1036.XIX/73.VeszprémVadászpuska műves55 863 02
1037.XIX/74.VeszprémVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
1038.XIX/75.VeszprémVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
1039.XIX/76.VeszprémVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
1040.XIX/77.VeszprémVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
1041.XIX/78.VeszprémVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
1042.XIX/79.VeszprémVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
1043.XIX/80.VeszprémVasútijármű-technikus55 525 03
1044.XIX/81.VeszprémVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
1045.XIX/82.VeszprémVízépítő technikus55 582 03
1046.XIX/83.VeszprémVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
1047.XIX/84.VeszprémVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
1048.XIX/85.VeszprémVízi sportmotor-szerelő35 525 01
1049.XIX/86.VeszprémVízügyi technikus54 853 01
1050.XX/1.ZalaAbroncsgyártó34 543 01
1051.XX/2.ZalaAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
1052.XX/3.ZalaAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
1053.XX/4.ZalaAutomatikai technikus54 523 01
1054.XX/5.ZalaAvionikus54 525 03
1055.XX/6.ZalaBányaipari technikus54 544 01
1056.XX/7.ZalaBelovagló35 813 01
1057.XX/8.ZalaBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
1058.XX/9.ZalaBőrdíszműves34 542 01
1059.XX/10.ZalaBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
1060.XX/11.ZalaCipőkészítő34 542 02
1061.XX/12.ZalaCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
1062.XX/13.ZalaDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
1063.XX/14.ZalaDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
1064.XX/15.ZalaÉdesipari termékgyártó34 541 01
1065.XX/16.ZalaElektromos gép- és készülékszerelő34 522 02
1066.XX/17.ZalaÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
1067.XX/18.ZalaÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
1068.XX/19.ZalaErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
1069.XX/20.ZalaErdészeti gépésztechnikus54 521 02
1070.XX/21.ZalaErdészeti szakmunkás34 623 01
1071.XX/22.ZalaErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
1072.XX/23.ZalaFatárgy készítő35 215 01
1073.XX/24.ZalaFegyverműszerész54 863 01
1074.XX/25.ZalaFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
1075.XX/26.ZalaFérfiszabó34 542 04
1076.XX/27.ZalaFitness-wellness instruktor5481301
1077.XX/28.ZalaFoglalkozás-szervező55 762 01
1078.XX/29.ZalaFogtechnikus55 724 01
1079.XX/30.ZalaFogtechnikus gyakornok54 724 01
1080.XX/31.ZalaFormacikk-gyártó34 543 03
1081.XX/32.ZalaFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
1082.XX/33.ZalaGépjármű mechatronikus34 525 02
1083.XX/34.ZalaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
1084.XX/35.ZalaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
1085.XX/36.ZalaGerontológiai gondozó55 762 02
1086.XX/37.ZalaGumiipari technikus54 543 02
1087.XX/38.ZalaGyermekotthoni asszisztens54 761 01
1088.XX/39.ZalaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
1089.XX/40.ZalaHajózási technikus54 841 01
1090.XX/41.ZalaHalász, haltenyésztő34 624 01
1091.XX/42.ZalaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
1092.XX/43.ZalaIdegenvezető5481201
1093.XX/44.ZalaIpari gumitermékelőállító34 543 04
1094.XX/45.ZalaIT mentor54 482 01
1095.XX/46.ZalaJárműipari fémalkatrész-gyártó34 521 07
1096.XX/47.ZalaJárműkarosszéria előkészítő, felületbevonó34 525 04
1097.XX/48.ZalaJárműkarosszéria készítő, szerelő34 525 05
1098.XX/49.ZalaKályhás34 582 06
1099.XX/50.ZalaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
1100.XX/51.ZalaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
1101.XX/52.ZalaKohászati technikus54 521 04
1102.XX/53.ZalaKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
1103.XX/54.ZalaKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
1104.XX/55.ZalaLaboratóriumi technikus54 524 01
1105.XX/56.ZalaLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
1106.XX/57.ZalaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
1107.XX/58.ZalaLétesítményi energetikus55 582 01
1108.XX/59.ZalaLovastúra-vezető54 812 02
1109.XX/60.ZalaLovász34 621 02
1110.XX/61.ZalaMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
1111.XX/62.ZalaMatróz-gépkezelő34 841 02
1112.XX/63.ZalaMolnár32 541 01
1113.XX/64.ZalaMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
1114.XX/65.ZalaMűemlékfenntartó technikus55 582 02
1115.XX/66.ZalaMűemléki díszítőszobrász35 582 04
1116.XX/67.ZalaMűemléki helyreállító35 582 05
1117.XX/68.ZalaMűszeres analitikus55 524 03
1118.XX/69.ZalaNonprofit menedzser54 345 02
1119.XX/70.ZalaNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
1120.XX/71.ZalaNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
1121.XX/72.ZalaNyomdaipari gépmester54 213 04
1122.XX/73.ZalaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
1123.XX/74.ZalaOrtopédiai műszerész54 726 02
1124.XX/75.ZalaOrvosi elektronikai technikus55 523 04
1125.XX/76.ZalaPapíripari technikus55 524 04
1126.XX/77.ZalaPatkolókovács35 521 03
1127.XX/78.ZalaPedagógiai- és családsegítő54 140 02
1128.XX/79.ZalaPszichiátriai gondozó55 762 04
1129.XX/80.ZalaRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
1130.XX/81.ZalaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
1131.XX/82.ZalaRepülőgépész54 525 05
1132.XX/83.ZalaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
1133.XX/84.ZalaSommelier35 811 01
1134.XX/85.ZalaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
1135.XX/86.ZalaSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
1136.XX/87.ZalaSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
1137.XX/88.ZalaSzociális asszisztens54 762 02
1138.XX/89.ZalaSzociális szakgondozó54 762 03
1139.XX/90.ZalaTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
1140.XX/91.ZalaTejipari szaktechnikus55 541 08
1141.XX/92.ZalaTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
1142.XX/93.ZalaTérképész szaktechnikus55 581 01
1143.XX/94.ZalaÚtépítő34 582 11
1144.XX/95.ZalaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
1145.XX/96.ZalaVadászpuska műves55 863 02
1146.XX/97.ZalaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
1147.XX/98.ZalaVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
1148.XX/99.ZalaVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
1149.XX/100.ZalaVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
1150.XX/101.ZalaVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
1151.XX/102.ZalaVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
1152.XX/103.ZalaVasútijármű-technikus55 525 03
1153.XX/104.ZalaVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
1154.XX/105.ZalaVirágdekoratőr35 215 02
1155.XX/106.ZalaVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
1156.XX/107.ZalaVízi sportmotor-szerelő35 525 01

2. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakközépiskolai ágazatok 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.ABC
2.SorszámMegye/fővárosSzakközépiskolai ágazat megnevezése
3.I/1.Bács-KiskunBányászat
4.II/1.BudapestErdészet és vadgazdálkodás
5.III/1.CsongrádBányászat
6.IV/1.Győr-Moson-SopronBányászat
7.IV/2.Győr-Moson-SopronEgészségügyi technika
8.IV/3.Győr-Moson-SopronFöldmérés
9.IV/4.Győr-Moson-SopronKohászat
10.IV/5.Győr-Moson-SopronKözlekedésépítő
11.IV/6.Győr-Moson-SopronNyomdaipar
12.IV/7.Győr-Moson-SopronOptika
13.V/1.VasBányászat
14.V/2.VasKohászat
15.V/3.VasKözlekedésépítő
16.V/4.VasNyomdaipar
17.V/5.VasOptika
18.V/6.VasSport
19.V/7.VasVegyész
20.V/8.VasVegyipar
21.VI/1.ZalaEgészségügyi technika
22.VI/2.ZalaKohászat
23.VI/3.ZalaKözlekedésépítő
24.VI/4.ZalaNyomdaipar
25.VI/5.ZalaOptika
26.VI/6.ZalaSport

3. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

1.ABCD
2.SorszámMegyeSzakképesítés megnevezéseSzakképesítés azonosítószáma
3.I/1.Bács-KiskunÁcs3458201
4.I/2.Bács-KiskunAsztalos3454302
5.I/3.Bács-KiskunÉpület- és szerkezetlakatos3458203
6.I/4.Bács-KiskunGépi forgácsoló3452103
7.I/5.Bács-KiskunHegesztő3452106
8.I/6.Bács-KiskunKőműves és hidegburkoló3458208
9.I/7.Bács-KiskunMezőgazdasági gépész3452108
10.I/8.Bács-KiskunNői szabó3454206
11.I/9.Bács-KiskunSzerszámkészítő3452110
12.I/10.Bács-KiskunSzociális gondozó és ápoló3476201
13.II/1.BaranyaÁcs3458201
14.II/2.BaranyaBádogos3458202
15.II/3.BaranyaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
16.II/4.BaranyaGépi forgácsoló3452103
17.II/5.BaranyaHegesztő3452106
18.II/6.BaranyaIpari gépész3452104
19.II/7.BaranyaKertész3462202
20.II/8.BaranyaKőműves és hidegburkoló3458208
21.II/9.BaranyaSzociális gondozó és ápoló3476201
22.II/10.BaranyaVillanyszerelő3452204
23.III/1.BékésÁcs3458201
24.III/2.BékésÉpület- és szerkezetlakatos3458203
25.III/3.BékésGépi forgácsoló3452103
26.III/4.BékésHegesztő3452106
27.III/5.BékésKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
28.III/6.BékésMezőgazdasági gépész3452108
29.III/7.BékésNői szabó3454206
30.III/8.BékésSzociális gondozó és ápoló3476201
31.III/9.BékésVillanyszerelő3452204
32.III/10.BékésVíz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
3458212
33.IV/1.Borsod-Abaúj-ZemplénÁcs3458201
34.IV/2.Borsod-Abaúj-ZemplénGazda3462101
35.IV/3.Borsod-Abaúj-ZemplénGépi forgácsoló3452103
36.IV/4.Borsod-Abaúj-ZemplénIpari gépész3452104
37.IV/5.Borsod-Abaúj-ZemplénKőműves és hidegburkoló3458208
38.IV/6.Borsod-Abaúj-ZemplénKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
39.IV/7.Borsod-Abaúj-ZemplénMezőgazdasági gépész3452108
40.IV/8.Borsod-Abaúj-ZemplénSzerszámkészítő3452110
41.IV/9.Borsod-Abaúj-ZemplénSzociális gondozó és ápoló3476201
42.IV/10.Borsod-Abaúj-ZemplénVillanyszerelő3452204
43.V/1.Budapest és Pest megyeÁcs3458201
44.V/2.Budapest és Pest megyeAsztalos3454302
45.V/3.Budapest és Pest megyeElektronikai műszerész3452203
46.V/4.Budapest és Pest megyeGépi forgácsoló3452103
47.V/5.Budapest és Pest megyeHegesztő3452106
48.V/6.Budapest és Pest megyeIpari gépész3452104
49.V/7.Budapest és Pest megyeKőműves és hidegburkoló3458208
50.V/8.Budapest és Pest megyeNői szabó3454206
51.V/9.Budapest és Pest megyeVillanyszerelő3452204
52.V/10.Budapest és Pest megyeVíz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
3458212
53.VI/1.CsongrádÁcs3458201
54.VI/2.CsongrádÉpület- és szerkezetlakatos3458203
55.VI/3.CsongrádGépi forgácsoló3452103
56.VI/4.CsongrádHegesztő3452106
57.VI/5.CsongrádKerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
3421102
58.VI/6.CsongrádKertész3462202
59.VI/7.CsongrádKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
60.VI/8.CsongrádNői szabó3454206
61.VI/9.CsongrádSzociális gondozó és ápoló3476201
62.VI/10.CsongrádVillanyszerelő3452204
63.VII/1.FejérÁcs3458201
64.VII/2.FejérGépi forgácsoló3452103
65.VII/3.FejérHegesztő3452106
66.VII/4.FejérHúsipari termékgyártó3454103
67.VII/5.FejérIpari gépész3452104
68.VII/6.FejérKőműves és hidegburkoló3458208
69.VII/7.FejérKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
70.VII/8.FejérSzerszámkészítő3452110
71.VII/9.FejérSzociális gondozó és ápoló3476201
72.VII/10.FejérVillanyszerelő3452204
73.VIII/1.Győr-Moson-SopronÁcs3458201
74.VIII/2.Győr-Moson-SopronÉpület- és szerkezetlakatos3458203
75.VIII/3.Győr-Moson-SopronGépi forgácsoló3452103
76.VIII/4.Győr-Moson-SopronHegesztő3452106
77.VIII/5.Győr-Moson-SopronIpari gépész3452104
78.VIII/6.Győr-Moson-SopronKőműves és hidegburkoló3458208
79.VIII/7.Győr-Moson-SopronSzakács3481104
80.VIII/8.Győr-Moson-SopronSzerszámkészítő3452110
81.VIII/9.Győr-Moson-SopronSzociális gondozó és ápoló3476201
82.VIII/10.Győr-Moson-SopronVillanyszerelő3452204
83.IX/1.Hajdú-BiharÁcs3458201
84.IX/2.Hajdú-BiharÉpület- és szerkezetlakatos3458203
85.IX/3.Hajdú-BiharGépi forgácsoló3452103
86.IX/4.Hajdú-BiharHegesztő3452106
87.IX/5.Hajdú-BiharHúsipari termékgyártó3454103
88.IX/6.Hajdú-BiharIpari gépész3452104
89.IX/7.Hajdú-BiharMezőgazdasági gépész3452108
90.IX/8.Hajdú-BiharPék3454104
91.IX/9.Hajdú-BiharSzociális gondozó és ápoló3476201
92.IX/10.Hajdú-BiharVillanyszerelő3452204
93.X/1.HevesGazda3462101
94.X/2.HevesGépi forgácsoló3452103
95.X/3.HevesGyártósori gépbeállító3452105
96.X/4.HevesIpari gépész3452104
97.X/5.HevesKőműves és hidegburkoló3458208
98.X/6.HevesKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
99.X/7.HevesMezőgazdasági gépész3452108
100.X/8.HevesSzerszámkészítő3452110
101.X/9.HevesSzociális gondozó és ápoló3476201
102.X/10.HevesVillanyszerelő3452204
103.XI/1.Jász-Nagykun-SzolnokÁcs3458201
104.XI/2.Jász-Nagykun-SzolnokÉpület- és szerkezetlakatos3458203
105.XI/3.Jász-Nagykun-SzolnokGépi forgácsoló3452103
106.XI/4.Jász-Nagykun-SzolnokHegesztő3452106
107.XI/5.Jász-Nagykun-SzolnokHúsipari termékgyártó3454103
108.XI/6.Jász-Nagykun-SzolnokIpari gépész3452104
109.XI/7.Jász-Nagykun-SzolnokMezőgazdasági gépész3452108
110.XI/8.Jász-Nagykun-SzolnokPék3454104
111.XI/9.Jász-Nagykun-SzolnokSzociális gondozó és ápoló3476201
112.XI/10.Jász-Nagykun-SzolnokVillanyszerelő3452204
113.XII/1.Komárom-EsztergomCNC gépkezelő3552101
114.XII/2.Komárom-EsztergomElektromechanikai műszerész3452201
115.XII/3.Komárom-EsztergomGépi forgácsoló3452103
116.XII/4.Komárom-EsztergomHegesztő3452106
117.XII/5.Komárom-EsztergomIpari gépész3452104
118.XII/6.Komárom-EsztergomKőműves és hidegburkoló3458208
119.XII/7.Komárom-EsztergomMezőgazdasági gépjavító3552102
120.XII/8.Komárom-EsztergomSzerszámkészítő3452110
121.XII/9.Komárom-EsztergomSzociális gondozó és ápoló3476201
122.XII/10.Komárom-EsztergomVillanyszerelő3452204
123.XIII/1.NógrádÁcs3458201
124.XIII/2.NógrádAsztalos3454302
125.XIII/3.NógrádGazda3462101
126.XIII/4.NógrádGépi forgácsoló3452103
127.XIII/5.NógrádIpari gépész3452104
128.XIII/6.NógrádKőműves és hidegburkoló3458208
129.XIII/7.NógrádKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
130.XIII/8.NógrádMezőgazdasági gépész3452108
131.XIII/9.NógrádNői szabó3454206
132.XIII/10.NógrádVillanyszerelő3452204
133.XIV/1.SomogyÉpület- és szerkezetlakatos3458203
134.XIV/2.SomogyGépi forgácsoló3452103
135.XIV/3.SomogyHegesztő3452106
136.XIV/4.SomogyIpari gépész3452104
137.XIV/5.SomogyKarosszérialakatos3452506
138.XIV/6.SomogyKőműves és hidegburkoló3458208
139.XIV/7.SomogyMezőgazdasági gépész3452108
140.XIV/8.SomogySzerszámkészítő3452110
141.XIV/9.SomogySzociális gondozó és ápoló3476201
142.XIV/10.SomogyVillanyszerelő3452204
143.XV/1.Szabolcs-Szatmár-BeregÁcs3458201
144.XV/2.Szabolcs-Szatmár-BeregÉpület- és szerkezetlakatos3458203
145.XV/3.Szabolcs-Szatmár-BeregGépi forgácsoló3452103
146.XV/4.Szabolcs-Szatmár-BeregHegesztő3452106
147.XV/5.Szabolcs-Szatmár-BeregHúsipari termékgyártó3454103
148.XV/6.Szabolcs-Szatmár-BeregIpari gépész3452104
149.XV/7.Szabolcs-Szatmár-BeregMezőgazdasági gépész3452108
150.XV/8.Szabolcs-Szatmár-BeregPék3454104
151.XV/9.Szabolcs-Szatmár-BeregSzociális gondozó és ápoló3476201
152.XV/10.Szabolcs-Szatmár-BeregVillanyszerelő3452204
153.XVI/1.TolnaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
154.XVI/2.TolnaGazda3462101
155.XVI/3.TolnaGépi forgácsoló3452103
156.XVI/4.TolnaHegesztő3452106
157.XVI/5.TolnaIpari gépész3452104
158.XVI/6.TolnaKőműves és hidegburkoló3458208
159.XVI/7.TolnaMezőgazdasági gépész3452108
160.XVI/8.TolnaSzerszámkészítő3452110
161.XVI/9.TolnaSzociális gondozó és ápoló3476201
162.XVI/10.TolnaVillanyszerelő3452204
163.XVII/1.VasÁcs3458201
164.XVII/2.VasÉpület- és szerkezetlakatos3458203
165.XVII/3.VasGépi forgácsoló3452103
166.XVII/4.VasHegesztő3452106
167.XVII/5.VasKőműves és hidegburkoló3458208
168.XVII/6.VasMechatronikus-karbantartó3452301
169.XVII/7.VasNői szabó3454206
170.XVII/8.VasSzerszámkészítő3452110
171.XVII/9.VasSzociális gondozó és ápoló3476201
172.XVII/10.VasVillanyszerelő3452204
173.XVIII/1.VeszprémÉpület- és szerkezetlakatos3458203
174.XVIII/2.VeszprémGépi forgácsoló3452103
175.XVIII/3.VeszprémHegesztő3452106
176.XVIII/4.VeszprémHúsipari termékgyártó3454103
177.XVIII/5.VeszprémIpari gépész3452104
178.XVIII/6.VeszprémKőműves és hidegburkoló3458208
179.XVIII/7.VeszprémKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
180.XVIII/8.VeszprémSzerszámkészítő3452110
181.XVIII/9.VeszprémSzociális gondozó és ápoló3476201
182.XVIII/10.VeszprémVillanyszerelő3452204
183.XIX/1.ZalaÁcs3458201
184.XIX/2.ZalaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
185.XIX/3.ZalaGépi forgácsoló3452103
186.XIX/4.ZalaHegesztő3452106
187.XIX/5.ZalaKőműves és hidegburkoló3458208
188.XIX/6.ZalaNői szabó3454206
189.XIX/7.ZalaSzakács3481104
190.XIX/8.ZalaSzerszámkészítő3452110
191.XIX/9.ZalaSzociális gondozó és ápoló3476201
192.XIX/10.ZalaVillanyszerelő3452204
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére