Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 4-9. § és a 14. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11-12. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Szt. 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképző iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplő, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődő képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2014. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak.

2. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj(a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

(2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig."

5. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló)."

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem részesülhet ösztöndíjban]

"c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.

d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától."

6. § Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése."

7. § (1) Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként - a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével - meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani."

(2) Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni."

8. § Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul."

9. § Az R1. 7. § (2) és 8. § (2) bekezdésében a "járulékainak" szövegrész helyébe a "közterheinek" szövegrész lép, a 11. § (2) bekezdésében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH" szövegrész lép.

10. § Az R1. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplő szakképesítést tanulók."

11. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti."

12. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata."

(2) Az R2. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével, a (3)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti."

13. § Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a "2013. január 1-jétől" szövegrész helyébe a "2013. szeptember 1-jétől" szövegrész,

b) 9. § (6) bekezdésében a "2012. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2013. augusztus 31-ig" szövegrész,

c) 11. § (2) bekezdésében a "2013. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2013. szeptember 1-jén" szövegrész

lép.

14. § Hatályát veszti az R1. 14. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.ABCD
2.SorszámMegye/fővárosSzakképesítés megnevezéseSzakképesítés
azonosítószáma
3.I/1.Bács-KiskunAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
4.I/2.Bács-KiskunAvionikus54 525 03
5.I/3.Bács-KiskunBányaipari technikus54 544 01
6.I/4.Bács-KiskunBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
7.I/5.Bács-KiskunCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
8.I/6.Bács-KiskunDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
9.I/7.Bács-KiskunErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
10.I/8.Bács-KiskunFegyverműszerész54 863 01
11.I/9.Bács-KiskunFoglalkozás-szervező55 762 01
12.I/10.Bács-KiskunFogtechnikus55 724 01
13.Bács-KiskunFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
14.I/12.Bács-KiskunFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
15.I/13.Bács-KiskunGyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens52 725 02
16.I/14.Bács-KiskunHajózási technikus54 841 01
17.I/15.Bács-KiskunIT mentor54 482 01
18.I/16.Bács-KiskunKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
19.I/17.Bács-KiskunKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
20.I/18.Bács-KiskunKohászati technikus54 521 04
21.I/19.Bács-KiskunKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
22.I/20.Bács-KiskunKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
23.I/21.Bács-KiskunKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
24.I/22.Bács-KiskunLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
25.I/23.Bács-KiskunLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
26.I/24.Bács-KiskunMatróz-gépkezelő34 841 02
27.I/25.Bács-KiskunMolnár32 541 01
28.I/26.Bács-KiskunNonprofit menedzser54 345 02
29.I/27.Bács-KiskunNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
30.I/28.Bács-KiskunOrtopédiai műszerész54 726 02
31.I/29.Bács-KiskunOrvosi elektronikai technikus55 523 04
32.I/30.Bács-KiskunPapíripari technikus55 524 04
33.I/31.Bács-KiskunRepülőgépész54 525 05
34.I/32.Bács-KiskunRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
35.I/33.Bács-KiskunTejipari szaktechnikus55 541 08
36.I/34.Bács-KiskunTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
37.I/35.Bács-KiskunTérképész szaktechnikus55 581 01
38.I/36.Bács-KiskunTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
39.I/37.Bács-KiskunÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
40.I/38.Bács-KiskunVadászpuska műves55 863 02
41.I/39.Bács-KiskunVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
42.I/40.Bács-KiskunVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
43.I/41.Bács-KiskunVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
44.I/42.Bács-KiskunVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
45.I/43.Bács-KiskunVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
46.I/44.Bács-KiskunVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
47.I/45.Bács-KiskunVasútijármű-technikus55 525 03
48.I/46.Bács-KiskunVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
49.I/47.Bács-KiskunVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
50.I/48.Bács-KiskunVízi sportmotor-szerelő35 525 01
51.II/1.BaranyaAbroncsgyártó34 543 01
52.II/2.BaranyaAutógyártó34 521 01
53.II/3.BaranyaAvionikus54 525 03
54.II/4.BaranyaDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
55.II/5.BaranyaFegyverműszerész54 863 01
56.II/6.BaranyaFluidumkitermelő technikus54 544 02
57.II/7.BaranyaGépjármű mechatronikus34 525 02
58.II/8.BaranyaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
59.II/9.BaranyaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
60.II/10.BaranyaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
61.II/11.BaranyaHajózási technikus54 841 01
62.II/12.BaranyaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
63.II/13.BaranyaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
64.II/14.BaranyaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
65.II/15.BaranyaKohászati technikus54 521 04
66.II/16.BaranyaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
67.II/17.BaranyaLovász34 621 02
68.II/18.BaranyaMatróz-gépkezelő34 841 02
69.II/19.BaranyaNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
70.II/20.BaranyaNyomdaipari gépmester54 213 04
71.II/21.BaranyaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
72.II/22.BaranyaOrtopédiai műszerész54 726 02
73.II/23.BaranyaPapíripari technikus55 524 04
74.II/24.BaranyaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
75.II/25.BaranyaRepülőgépész54 525 05
76.II/26.BaranyaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
77.II/27.BaranyaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
78.II/28.BaranyaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
79.II/29.BaranyaVadászpuska műves55 863 02
80.II/30.BaranyaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
81.II/31.BaranyaVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
82.II/32.BaranyaVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
83.II/33.BaranyaVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
84.II/34.BaranyaVasútijármű-technikus55 525 03
85.II/35.BaranyaVirágdekoratőr35 215 02
86.II/36.BaranyaVízi sportmotor-szerelő35 525 01
87.III/1.BékésAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
88.III/2.BékésAvionikus54 525 03
89.III/3.BékésBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
90.III/4.BékésBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
91.III/5.BékésCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
92.III/6.BékésDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
93.III/7.BékésÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
94.III/8.BékésErdészeti gépésztechnikus54 521 02
95.III/9.BékésErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
96.III/10.BékésFegyverműszerész54 863 01
97.III/11.BékésFoglalkozás-szervező55 762 01
98.III/12.BékésFogtechnikus55 724 01
99.III/13.BékésGumiipari technikus54 543 02
100.III/14.BékésHajózási technikus54 841 01
101.III/15.BékésIpari gumitermékelőállító34 543 04
102.III/16.BékésIT mentor54 482 01
103.III/17.BékésKertészeti szaktechnikus55 622 01
104.III/18.BékésKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
105.III/19.BékésKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
106.III/20.BékésKohászati technikus54 521 04
107.III/21.BékésKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
108.III/22.BékésKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
109.III/23.BékésKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
110.III/24.BékésLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
111.III/25.BékésLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
112.III/26.BékésMatróz-gépkezelő34 841 02
113.III/27.BékésMolnár32 541 01
114.III/28.BékésNonprofit menedzser54 345 02
115.III/29.BékésNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
116.III/30.BékésOptikai üvegcsiszoló34 725 01
117.III/31.BékésOrtopédiai műszerész54 726 02
118.III/32.BékésOrvosi elektronikai technikus55 523 04
119.III/33.BékésPapíripari technikus55 524 04
120.III/34.BékésRepülőgépész54 525 05
121.III/35.BékésRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
122.III/36.BékésTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
123.III/37.BékésTérképész szaktechnikus55 581 01
124.III/38.BékésTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
125.III/39.BékésÚtépítő34 582 11
126.III/40.BékésVadászpuska műves55 863 02
127.III/41.BékésVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
128.III/42.BékésVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
129.III/43.BékésVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
130.III/44.BékésVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
131.III/45.BékésVasútijármű-technikus55 525 03
132.III/46.BékésVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
133.III/47.BékésVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
134.III/48.BékésVízi sportmotor-szerelő35 525 01
135.IV/1.Borsod-Abaúj-ZemplénAbroncsgyártó34 543 01
136.IV/2.Borsod-Abaúj-ZemplénAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
137.IV/3.Borsod-Abaúj-ZemplénAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
138.IV/4.Borsod-Abaúj-ZemplénAvionikus54 525 03
139.IV/5.Borsod-Abaúj-ZemplénBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
140.IV/6.Borsod-Abaúj-ZemplénDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
141.IV/7.Borsod-Abaúj-ZemplénFatárgy készítő35 215 01
142.IV/8.Borsod-Abaúj-ZemplénFegyverműszerész54 863 01
143.IV/9.Borsod-Abaúj-ZemplénFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
144.IV/10.Borsod-Abaúj-ZemplénFinommechanikai műszerész34 521 02
145.IV/11.Borsod-Abaúj-ZemplénFoglalkozás-szervező55 762 01
146.IV/12.Borsod-Abaúj-ZemplénFormacikk-gyártó34 543 03
147.IV/13.Borsod-Abaúj-ZemplénGazdasági informatikus54 481 02
148.IV/14.Borsod-Abaúj-ZemplénGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
149.IV/15.Borsod-Abaúj-ZemplénGépjárműépítő, szerelő34 525 01
150.IV/16.Borsod-Abaúj-ZemplénGumiipari technikus54 543 02
151.IV/17.Borsod-Abaúj-ZemplénGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
152.IV/18.Borsod-Abaúj-ZemplénHajózási technikus54 841 01
153.IV/19.Borsod-Abaúj-ZemplénHalász, haltenyésztő34 624 01
154.IV/20.Borsod-Abaúj-ZemplénHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
155.IV/21.Borsod-Abaúj-ZemplénJárműkarosszéria előkészítő, felületbevonó34 525 04
156.IV/22.Borsod-Abaúj-ZemplénKertészeti szaktechnikus55 622 01
157.IV/23.Borsod-Abaúj-ZemplénKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
158.IV/24.Borsod-Abaúj-ZemplénLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
159.IV/25.Borsod-Abaúj-ZemplénLétesítményi energetikus55 582 01
160.IV/26.Borsod-Abaúj-ZemplénLovastúra-vezető54 812 02
161.IV/27.Borsod-Abaúj-ZemplénMatróz-gépkezelő34 841 02
162.IV/28.Borsod-Abaúj-ZemplénMotorkerékpár-szerelő34 525 07
163.IV/29.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemlékfenntartó technikus55 582 02
164.IV/30.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemléki díszítőszobrász35 582 04
165.IV/31.Borsod-Abaúj-ZemplénMűemléki helyreállító35 582 05
166.IV/32.Borsod-Abaúj-ZemplénMűszeres analitikus55 524 03
167.IV/33.Borsod-Abaúj-ZemplénNonprofit menedzser54 345 02
168.IV/34.Borsod-Abaúj-ZemplénNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
169.IV/35.Borsod-Abaúj-ZemplénOptikai üvegcsiszoló34 725 01
170.IV/36.Borsod-Abaúj-ZemplénOrtopédiai műszerész54 726 02
171.IV/37.Borsod-Abaúj-ZemplénOrvosi elektronikai technikus55 523 04
172.IV/38.Borsod-Abaúj-ZemplénPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
173.IV/39.Borsod-Abaúj-ZemplénPszichiátriai gondozó55 762 04
174.IV/40.Borsod-Abaúj-ZemplénRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
175.IV/41.Borsod-Abaúj-ZemplénRepülőgépész54 525 05
176.IV/42.Borsod-Abaúj-ZemplénRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
177.IV/43.Borsod-Abaúj-ZemplénSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
178.IV/44.Borsod-Abaúj-ZemplénSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
179.IV/45.Borsod-Abaúj-ZemplénSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
180.IV/46.Borsod-Abaúj-ZemplénVadászpuska műves55 863 02
181.IV/47.Borsod-Abaúj-ZemplénVasútijármű-technikus55 525 03
182.IV/48.Borsod-Abaúj-ZemplénVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
183.IV/49.Borsod-Abaúj-ZemplénVízi sportmotor-szerelő35 525 01
184.V/1.BudapestÁllattartó szakmunkás35 621 01
185.V/2.BudapestÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
186.V/3.BudapestBányaipari technikus54 544 01
187.V/4.BudapestBiogazdálkodó35 621 02
188.V/5.BudapestErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
189.V 6.BudapestErdészeti gépésztechnikus54 521 02
190.V/7.BudapestErdészeti szakmunkás34 623 01
191.V/8.BudapestFegyverműszerész54 863 01
192.V/9.BudapestHalász, haltenyésztő34 624 01
193.V/10.BudapestMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
194.V/11.BudapestMezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó
34 811 02
195.V/12.BudapestMolnár32 541 01
196.V/13.BudapestVadászpuska műves55 863 02
197.VI/1.CsongrádAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
198.VI/2.CsongrádAutógyártó34 521 01
199.VI/3.CsongrádAvionikus54 525 03
200.VI/4.CsongrádBányaipari technikus54 544 01
201.VI/5.CsongrádBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
202.VI/6.CsongrádCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
203.VI/7.CsongrádDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
204.VI/8.CsongrádErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
205.VI/9.CsongrádFoglalkozás-szervező55 762 01
206.VI/10.CsongrádFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
207.VI/11.CsongrádFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
208.VI/12.CsongrádHajózási technikus54 841 01
209.VI/13.CsongrádHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
210.VI/14.CsongrádIT mentor54 482 01
211.VI/15.CsongrádKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
212.VI/16.CsongrádKohászati technikus54 521 04
213.VI/17.CsongrádKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
214.VI/18.CsongrádKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
215.VI/19.CsongrádLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
216.VI/20.CsongrádLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
217.VI/21.CsongrádMatróz-gépkezelő34 841 02
218.VI/22.CsongrádMolnár32 541 01
219.VI/23.CsongrádMűemléki díszítőszobrász35 582 04
220.VI/24.CsongrádNonprofit menedzser54 345 02
221.VI/25.CsongrádNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
222.VI/26.CsongrádOptikai üvegcsiszoló34 725 01
223.VI/27.CsongrádOrtopédiai műszerész54 726 02
224.VI/28.CsongrádOrvosi elektronikai technikus55 523 04
225.VI/29.CsongrádPapíripari technikus55 524 04
226.VI/30.CsongrádRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
227.VI/31.CsongrádRepülőgépész54 525 05
228.VI/32.CsongrádRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
229.VI/33.CsongrádTérképész szaktechnikus55 581 01
230.VI/34.CsongrádÚtépítő34 582 11
231.VI/35.CsongrádÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
232.VI/36.CsongrádVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
233.VI/37.CsongrádVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
234.VI/38.CsongrádVasútijármű-technikus55 525 03
235.VI/39.CsongrádVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
236.VI/40.CsongrádVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
237.VI/41.CsongrádVízi sportmotor-szerelő35 525 01
238.VII/1.FejérAvionikus54 525 03
239.VII/2.FejérBányaipari technikus54 544 01
240.VII/3.FejérBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
241.VII/4.FejérBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
242.VII/5.FejérCipőkészítő34 542 02
243.VII/6.FejérDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
244.VII/7.FejérDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
245.VII/8.FejérÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
246.VII/9.FejérÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
247.VII/10.FejérErdészeti gépésztechnikus54 521 02
248.VII/11.FejérErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
249.VII/12.FejérFaipari technikus54 543 01
250.VII/13.FejérFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
251VII/14.FejérFinommechanikai műszerész34 521 02
252.VII/15.FejérFitness-wellness instruktor5481301
253.VII/16.FejérFluidumkitermelő technikus54 544 02
254.VII/17.FejérFoglalkozás-szervező55 762 01
255.VII/18.FejérFogtechnikus55 724 01
256.VII/19.FejérFogtechnikus gyakornok54 724 01
257.VII/20.FejérGazdasági informatikus54 481 02
258.VII/21.FejérGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
259.VII/22.FejérGépjárműépítő, szerelő34 525 01
260.VII/23.FejérGyakorló fodrász52 815 01
261.VII/24.FejérGyakorló gyógyszertári asszisztens52 720 03
262.VII/25.FejérGyakorló kozmetikus52 815 02
263.VII/26.FejérGyógy- és sportmasszőr54 726 01
264.VII/27.FejérGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
265.VII/28.FejérHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
266.VII/29.FejérHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
267.VII/30.FejérIdegenvezető5481201
268.VII/31.FejérIrodai asszisztens54 346 01
269.VII/32.FejérKályhás34 582 06
270.VII/33.FejérKertészeti szaktechnikus55 622 01
271.VII/34.FejérKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
272.VII/35.FejérKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
273.VII/36.FejérKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
274.VII/37.FejérKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
275.VII/38.FejérLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
276.VII/39.FejérLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
277.VII/40.FejérMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
278.VII/41.FejérMatróz-gépkezelő34 841 02
279.VII/42.FejérMentálhigiénés asszisztens55 762 03
280.VII/43.FejérMezőgazdasági gépésztechnikus54 521 05
281.VII/44.FejérMezőgazdasági technikus54 621 02
282.VII/45.FejérMozgókép- és animációkészítő5421303
283.VII/46.FejérMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
284.VII/47.FejérMűemlékfenntartó technikus55 582 02
285.VII/48.FejérMűemléki díszítőszobrász35 582 04
286.VII/49.FejérMűszaki informatikus54 481 05
287.VII/50.FejérMűszeres analitikus55 524 03
288.VII/51.FejérNonprofit menedzser54 345 02
289.VII/52.FejérNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
290.VII/53.FejérNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
291.VII/54.FejérNyomdaipari gépmester54 213 04
292.VII/55.FejérOptikai üvegcsiszoló34 725 01
293.VII/56.FejérOrtopédiai műszerész54 726 02
294.VII/57.FejérOrvosi elektronikai technikus55 523 04
295.VII/58.FejérPapíripari technikus55 524 04
296.VII/59.FejérPedagógiai- és családsegítő54 140 02
297.VII/60.FejérPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
298.VII/61.FejérRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
299.VII/62.FejérRepülőgépész54 525 05
300.VII/63.FejérRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
301.VII/64.FejérSommelier35 811 01
302.VII/65.FejérSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
303.VII/66.FejérSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
304.VII/67.FejérSütő- és cukrászipari szaktechnikus55 541 06
305.VII/68.FejérSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
306.VII/69.FejérSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
307.VII/70.FejérSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
308.VII/71.FejérSzoftverfejlesztő5421305
309.VII/72.FejérSzőlész-borász34 541 05
310.VII/73.FejérTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
311.VII/74.FejérTejipari szaktechnikus55 541 08
312.VII/75.FejérTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
313.VII/76.FejérTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
314.VII/77.FejérTextilipari technikus54 542 03
315.VII/78.FejérTurisztikai szervező, értékesítő54 812 03
316.VII/79.FejérVadászpuska műves55 863 02
317.VII/80.FejérVállalkozási és bérügyintéző54 344 02
318.VII/81.FejérVám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző54 344 03
319.VII/82.FejérVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
320.VII/83.FejérVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
321.VII/84.FejérVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
322.VII/85.FejérVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
323.VII/86.FejérVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
324.VII/87.FejérVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
325.VII/88.FejérVasútijármű-technikus55 525 03
326.VII/89.FejérVendéglátó-üzletvezető35 811 02
327.VII/90.FejérVirágdekoratőr35 215 02
328.VII/91.FejérVirágkötő és virágkereskedő34 215 04
329.VII/92.FejérVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
330.VII/93.FejérVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
331.VII/94.FejérVízi sportmotor-szerelő35 525 01
332.VII/95.FejérVízügyi technikus54 853 01
333.VIII/1.Győr-Moson-SopronAbroncsgyártó34 543 01
334.VIII/2.Győr-Moson-SopronAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
335.VIII/3.Győr-Moson-SopronÁllattartó szakmunkás35 621 01
336.VIII/4.Győr-Moson-SopronAvionikus54 525 03
337.VIII/5.Győr-Moson-SopronBányaipari technikus54 544 01
338.VIII/6.Győr-Moson-SopronBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
339.VIII/7.Győr-Moson-SopronBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
340.VIII/8.Győr-Moson-SopronCipőkészítő34 542 02
341.VIII/9.Győr-Moson-SopronCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
342.VIII/10.Győr-Moson-SopronDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
343.VIII/11.Győr-Moson-SopronÉdesipari termékgyártó34 541 01
344.VIII/12.Győr-Moson-SopronÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
345.VIII/13.Győr-Moson-SopronÉlelmiszeripari szakmunkás34 541 02
346.VIII/14.Győr-Moson-SopronErdészeti gépésztechnikus54 521 02
347.VIII/15.Győr-Moson-SopronErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
348.VIII/16.Győr-Moson-SopronFegyverműszerész54 863 01
349.VIII/17.Győr-Moson-SopronFérfiszabó34 542 04
350.VIII/18.Győr-Moson-SopronFitness-wellness instruktor5481301
351.VIII/19.Győr-Moson-SopronFluidumkitermelő technikus54 544 02
352.VIII/20.Győr-Moson-SopronFoglalkozás-szervező55 762 01
353.VIII/21.Győr-Moson-SopronFogtechnikus55 724 01
354.VIII/22.Győr-Moson-SopronFogtechnikus gyakornok54 724 01
355.VIII/23.Győr-Moson-SopronFormacikk-gyártó34 543 03
356.VIII/24.Győr-Moson-SopronFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
357.VIII/25.Győr-Moson-SopronFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
358.VIII/26.Győr-Moson-SopronGerontológiai gondozó55 762 02
359.VIII/27.Győr-Moson-SopronGumiipari technikus54 543 02
360.VIII/28.Győr-Moson-SopronGyermekotthoni asszisztens54 761 01
361.VIII/29.Győr-Moson-SopronGyógy- és sportmasszőr54 726 01
362.VIII/30.Győr-Moson-SopronGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
363.VIII/31.Győr-Moson-SopronHajózási technikus54 841 01
364.VIII/32.Győr-Moson-SopronHalász, haltenyésztő34 624 01
365.VIII/33.Győr-Moson-SopronHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
366.VIII/34.Győr-Moson-SopronIdegenvezető5481201
367.VIII/35.Győr-Moson-SopronIpari gumitermékelőállító34 543 04
368.VIII/36.Győr-Moson-SopronIT mentor54 482 01
369.VIII/37.Győr-Moson-SopronKályhás34 582 06
370.VIII/38.Győr-Moson-SopronKisgyermek-gondozó, nevelő54 761 02
371.VIII/39.Győr-Moson-SopronKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
372.VIII/40.Győr-Moson-SopronKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
373.VIII/41.Győr-Moson-SopronKohászati technikus54 521 04
374.VIII/42.Győr-Moson-SopronKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
375.VIII/43.Győr-Moson-SopronKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
376.VIII/44.Győr-Moson-SopronKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
377.VIII/45.Győr-Moson-SopronLaboratóriumi technikus54 524 01
378.VIII/46.Győr-Moson-SopronLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
379.VIII/47.Győr-Moson-SopronLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
380.VIII/48.Győr-Moson-SopronLétesítményi energetikus55 582 01
381.VIII/49.Győr-Moson-SopronMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
382.VIII/50.Győr-Moson-SopronMatróz-gépkezelő34 841 02
383.VIII/51.Győr-Moson-SopronMentálhigiénés asszisztens55 762 03
384.VIII/52.Győr-Moson-SopronMolnár32 541 01
385.VIII/53.Győr-Moson-SopronMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
386.VIII/54.Győr-Moson-SopronMűemléki díszítőszobrász35 582 04
387.VIII/55.Győr-Moson-SopronMűemléki helyreállító35 582 05
388.VIII/56.Győr-Moson-SopronMűszeres analitikus55 524 03
389.VIII/57.Győr-Moson-SopronNonprofit menedzser54 345 02
390.VIII/58.Győr-Moson-SopronNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
391.VIII/59.Győr-Moson-SopronNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
392.VIII/60.Győr-Moson-SopronNyomdaipari gépmester54 213 04
393.VIII/61.Győr-Moson-SopronOptikai üvegcsiszoló34 725 01
394.VIII/62.Győr-Moson-SopronOrtopédiai műszerész54 726 02
395.VIII/63.Győr-Moson-SopronOrvosi elektronikai technikus55 523 04
396.VIII/64.Győr-Moson-SopronPapíripari technikus55 524 04
397.VIII/65.Győr-Moson-SopronPedagógiai- és családsegítő54140 02
398.VIII/66.Győr-Moson-SopronPszichiátriai gondozó55 762 04
399.VIII/67.Győr-Moson-SopronRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
400.VIII/68.Győr-Moson-SopronRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
401.VIII/69.Győr-Moson-SopronRepülőgépész54 525 05
402.VIII/70.Győr-Moson-SopronRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
403.VIII/71.Győr-Moson-SopronSommelier35 811 01
404.VIII/72.Győr-Moson-SopronSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
405.VIII/73.Győr-Moson-SopronSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
406.VIII/74.Győr-Moson-SopronSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
407.VIII/75.Győr-Moson-SopronSzociális asszisztens54 762 02
408.VIII/76.Győr-Moson-SopronSzociális szakgondozó54 762 03
409.VIII/77.Győr-Moson-SopronSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
410.VIII/78.Győr-Moson-SopronTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
411.VIII/79.Győr-Moson-SopronTérképész szaktechnikus55 581 01
412.VIII/80.Győr-Moson-SopronTextilipari technikus54 542 03
413.VIII/81.Győr-Moson-SopronÚtépítő34 582 11
414.VIII/82.Győr-Moson-SopronÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
415.VIII/83.Győr-Moson-SopronVadászpuska műves55 863 02
416.VIII/84.Győr-Moson-SopronVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
417.VIII/85.Győr-Moson-SopronVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
418.VIII/86.Győr-Moson-SopronVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
419.VIII/87.Győr-Moson-SopronVegyipari technikus54 524 02
420.VIII/88.Győr-Moson-SopronVirágdekoratőr35 215 02
421.VIII/89.Győr-Moson-SopronVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
422.VIII/90.Győr-Moson-SopronVízi sportmotor-szerelő35 525 01
423.VIII/91.Győr-Moson-SopronVízügyi technikus54 853 01
424.IX/1.Hajdú-BiharAvionikus54 525 03
425.IX/2.Hajdú-BiharBányaipari technikus54 544 01
426.IX/3.Hajdú-BiharErdészeti gépésztechnikus54 521 02
427.IX/4.Hajdú-BiharFegyverműszerész54 863 01
428.IX/5.Hajdú-BiharFluidumkitermelő technikus54 544 02
429.IX/6.Hajdú-BiharHajózási technikus54 841 01
430.IX/7.Hajdú-BiharHalász, haltenyésztő34 624 01
431.IX/8.Hajdú-BiharHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
432.IX/9.Hajdú-BiharKályhás34 582 06
433.IX/10.Hajdú-BiharKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
434.IX/11.Hajdú-BiharKohászati technikus54 521 04
435.IX/12.Hajdú-BiharLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
436.IX/13.Hajdú-BiharMatróz-gépkezelő34 841 02
437.IX/14.Hajdú-BiharNonprofit menedzser54 345 02
438.IX/15.Hajdú-BiharNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
439.IX/16.Hajdú-BiharOptikai üvegcsiszoló34 725 01
440.IX/17.Hajdú-BiharRepülőgépész54 525 05
441.IX/18.Hajdú-BiharRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
442.IX/19.Hajdú-BiharSommelier35 811 01
443.IX/20.Hajdú-BiharSzőlész-borász34 541 05
444.IX/21.Hajdú-BiharTérképész szaktechnikus55 581 01
445.IX/22.Hajdú-BiharÚtépítő34 582 11
446.IX/23.Hajdú-BiharÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
447.IX/24.Hajdú-BiharVadászpuska műves55 863 02
448.IX/25.Hajdú-BiharVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
449.IX/26.Hajdú-BiharVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
450.IX/27.Hajdú-BiharVízi sportmotor-szerelő35 525 01
451.X/1.HevesAbroncsgyártó34 543 01
452.X/2.HevesAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
453.X/3.HevesAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
454.X/4.HevesAvionikus54 525 03
455.X/5.HevesBőrdíszműves34 542 01
456.X/6.HevesBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
457.X/7.HevesDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
458.X/8.HevesDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
459.X/9.HevesFaipari technikus54 543 01
460.X/10.HevesFatárgy készítő35 215 01
461.X/11.HevesFegyverműszerész54 863 01
462.X/12.HevesFinommechanikai műszerész34 521 02
463.X/13.HevesFitness-wellness instruktor5481301
464.X/14.HevesFluidumkitermelő technikus54 544 02
465.X/15.HevesFogászati asszisztens54 720 02
466.X/16.HevesFoglalkozás-szervező55 762 01
467.X/17.HevesFogtechnikus55 724 01
468.X/18.HevesFogtechnikus gyakornok54 724 01
469.X/19.HevesFormacikk-gyártó34 543 03
470.X/20.HevesFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
471.X/21.HevesFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
472.X/22.HevesGerontológiai gondozó55 762 02
473.X/23.HevesGumiipari technikus54 543 02
474.X/24.HevesGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
475.X/25.HevesGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
476.X/26.HevesHajózási technikus54 841 01
477.X/27.HevesHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
478.X/28.HevesIpari gumitermékelőállító34 543 04
479.X/29.HevesKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
480.X/30.HevesKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
481.X/31.HevesKohászati technikus54 521 04
482.X/32.HevesKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
483.X/33.HevesLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
484.X/34.HevesLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
485.X/35.HevesLétesítményi energetikus55 582 01
486.X/36.HevesMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
487.X/37.HevesMatróz-gépkezelő34 841 02
488.X/38.HevesMolnár32 541 01
489.X/39.HevesMűbútorasztalos35 543 01
490.X/40.HevesMűemlékfenntartó technikus55 582 02
491.X/41.HevesMűemléki díszítőszobrász35 582 04
492.X/42.HevesMűszeres analitikus55 524 03
493.X/43.HevesNonprofit menedzser54 345 02
494.X/44.HevesNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
495.X/45.HevesOptikai üvegcsiszoló34 725 01
496.X/46.HevesOrtopédiai műszerész54 726 02
497.X/47.HevesOrvosi elektronikai technikus55 523 04
498.X/48.HevesPapíripari technikus55 524 04
499.X/49.HevesPatkolókovács35 521 03
500.X/50.HevesPedagógiai- és családsegítő54140 02
501.X/51.HevesPszichiátriai gondozó55 762 04
502.X/52.HevesRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
503.X/53.HevesRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
504.X/54.HevesRepülőgépész54 525 05
505.X/55.HevesRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
506.X/56.HevesSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
507.X/57.HevesSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
508.X/58.HevesSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
509.X/59.HevesTérképész szaktechnikus55 581 01
510.X/60.HevesVadászpuska műves55 863 02
511.X/61.HevesVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
512.X/62.HevesVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
513.X/63.HevesVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
514.X/64.HevesVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
515.X/65.HevesVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
516.X/66.HevesVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
517.X/67.HevesVasútijármű-technikus55 525 03
518.X/68.HevesVegyipari technikus54 524 02
519.X/69.HevesVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
520.X/70.HevesVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
521.XI/1.Jász-Nagykun-SzolnokAvionikus54 525 03
522.XI/2.Jász-Nagykun-SzolnokBányaipari technikus54 544 01
523.XI/3.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
524.XI/4.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti gépésztechnikus54 521 02
525.XI/5.Jász-Nagykun-SzolnokErdészeti szakmunkás34 623 01
526.XI/6.Jász-Nagykun-SzolnokErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
527.XI/7.Jász-Nagykun-SzolnokFegyverműszerész54 863 01
528.XI/8.Jász-Nagykun-SzolnokFluidumkitermelő technikus54 544 02
529.XI/9.Jász-Nagykun-SzolnokHajózási technikus54 841 01
530.XI/10.Jász-Nagykun-SzolnokHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
531.XI/11.Jász-Nagykun-SzolnokKályhás34 582 06
532.XI/12.Jász-Nagykun-SzolnokKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
533.XI/13.Jász-Nagykun-SzolnokKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
534.XI/14.Jász-Nagykun-SzolnokKohászati technikus54 521 04
535.XI/15.Jász-Nagykun-SzolnokKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
536.XI/16.Jász-Nagykun-SzolnokLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
537.XI/17.Jász-Nagykun-SzolnokLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
538.XI/18.Jász-Nagykun-SzolnokMatróz-gépkezelő34 841 02
539.XI/19.Jász-Nagykun-SzolnokNonprofit menedzser54 345 02
540.XI/20.Jász-Nagykun-SzolnokNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
541.XI/21.Jász-Nagykun-SzolnokOptikai üvegcsiszoló34 725 01
542.XI/22.Jász-Nagykun-SzolnokRepülőgépész54 525 05
543.XI/23.Jász-Nagykun-SzolnokRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
544.XI/24.Jász-Nagykun-SzolnokSommelier35 811 01
545.XI/25.Jász-Nagykun-SzolnokSzőlész-borász34 541 05
546.XI/26.Jász-Nagykun-SzolnokTérképész szaktechnikus55 581 01
547.XI/27.Jász-Nagykun-SzolnokVadászpuska műves55 863 02
548.XI/28.Jász-Nagykun-SzolnokVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
549.XI/29.Jász-Nagykun-SzolnokVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
550.XI/30.Jász-Nagykun-SzolnokVízi sportmotor-szerelő35 525 01
551.XII/1.Komárom-EsztergomAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
552.XII/2.Komárom-EsztergomÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
553.XII/3.Komárom-EsztergomAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
554.XII/4.Komárom-EsztergomAutomatikai technikus54 523 01
555.XII/5.Komárom-EsztergomAvionikus54 525 03
556.XII/6.Komárom-EsztergomBányaipari technikus54 544 01
557.XII/7.Komárom-EsztergomBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
558.XII/8.Komárom-EsztergomBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
559.XII/9.Komárom-EsztergomCipőkészítő34 542 02
560.XII/10.Komárom-EsztergomCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
561.XII/11.Komárom-EsztergomDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
562.XII/12.Komárom-EsztergomDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
563.XII/13.Komárom-EsztergomÉdesipari termékgyártó34 541 01
564.XII/14.Komárom-EsztergomÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
565.XII/15.Komárom-EsztergomÉlelmiszeripari szakmunkás34 541 02
566.XII/16.Komárom-EsztergomErdészeti gépésztechnikus54 521 02
567.XII/17.Komárom-EsztergomErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
568.XII/18.Komárom-EsztergomFaipari technikus54 543 01
569.XII/19.Komárom-EsztergomFatárgy készítő35 215 01
570.XII/20.Komárom-EsztergomFegyverműszerész54 863 01
571.XII/21.Komárom-EsztergomFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
572.XII/22.Komárom-EsztergomFinommechanikai műszerész34 521 02
573.XII/23.Komárom-EsztergomFitness-wellness instruktor5481301
574.XII/24.Komárom-EsztergomFluidumkitermelő technikus54 544 02
575.XII/25.Komárom-EsztergomFoglalkozás-szervező55 762 01
576.XII/26.Komárom-EsztergomFogtechnikus55 724 01
577.XII/27.Komárom-EsztergomFormacikk-gyártó34 543 03
578.XII/28.Komárom-EsztergomFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
579.XII/29.Komárom-EsztergomGazdasági informatikus54 481 02
580.XII/30.Komárom-EsztergomGyakorló fodrász52 815 01
581.XII/31.Komárom-EsztergomGyakorló kozmetikus52 815 02
582.XII/32.Komárom-EsztergomGyermekotthoni asszisztens54 761 01
583.XII/33.Komárom-EsztergomGyógy- és fűszernövénytermesztő35 622 01
584.XII/34.Komárom-EsztergomGyógy- és sportmasszőr54 726 01
585.XII/35.Komárom-EsztergomGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
586.XII/36.Komárom-EsztergomGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
587.XII/37.Komárom-EsztergomHajózási technikus54 841 01
588.XII/38.Komárom-EsztergomHalász, haltenyésztő34 624 01
589.XII/39.Komárom-EsztergomHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
590.XII/40.Komárom-EsztergomHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
591.XII/41.Komárom-EsztergomIrodai asszisztens54 346 01
592.XII/42.Komárom-EsztergomIT mentor54 482 01
593.XII/43.Komárom-EsztergomKályhás34 582 06
594.XII/44.Komárom-EsztergomKertészeti szaktechnikus55 622 01
595.XII/45.Komárom-EsztergomKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
596.XII/46.Komárom-EsztergomKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
597.XII/47.Komárom-EsztergomKohászati technikus54 521 04
598.XII/48.Komárom-EsztergomKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
599.XII/49.Komárom-EsztergomKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
600.XII/50.Komárom-EsztergomKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
601.XII/51.Komárom-EsztergomKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
602.XII/52.Komárom-EsztergomKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
603.XII/53.Komárom-EsztergomLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
604.XII/54.Komárom-EsztergomLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
605.XII/55.Komárom-EsztergomLétesítményi energetikus55 582 01
606.XII/56.Komárom-EsztergomMagasépítő technikus54 582 03
607.XII/57.Komárom-EsztergomMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
608.XII/58.Komárom-EsztergomMatróz-gépkezelő34 841 02
609.XII/59.Komárom-EsztergomMélyépítő technikus54 582 04
610.XII/60.Komárom-EsztergomMentálhigiénés asszisztens55 762 03
611.XII/61.Komárom-EsztergomMezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó
34 811 02
612.XII/62.Komárom-EsztergomMotorkerékpár-szerelő34 525 07
613.XII/63.Komárom-EsztergomMűemlékfenntartó technikus55 582 02
614.XII/64.Komárom-EsztergomMűemléki díszítőszobrász35 582 04
615.XII/65.Komárom-EsztergomMűemléki helyreállító35 582 05
616.XII/66.Komárom-EsztergomMűszaki informatikus54 481 05
617.XII/67.Komárom-EsztergomMűszeres analitikus55 524 03
618.XII/68.Komárom-EsztergomNonprofit menedzser54 345 02
619.XII/69.Komárom-EsztergomNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
620.XII/70.Komárom-EsztergomNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
621.XII/71.Komárom-EsztergomNyomdaipari gépmester54 213 04
622.XII/72.Komárom-EsztergomOptikai üvegcsiszoló34 725 01
623.XII/73.Komárom-EsztergomOrtopédiai műszerész54 726 02
624.XII/74.Komárom-EsztergomOrvosi elektronikai technikus55 523 04
625.XII/75.Komárom-EsztergomPapíripari technikus55 524 04
626.XII/76.Komárom-EsztergomParképítő és fenntartó technikus54 581 02
627.XII/77.Komárom-EsztergomPedagógiai- és családsegítő54 140 02
628.XII/78.Komárom-EsztergomPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
629.XII/79.Komárom-EsztergomPszichiátriai gondozó55 762 04
630.XII/80.Komárom-EsztergomRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
631.XII/81.Komárom-EsztergomRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
632.XII/82.Komárom-EsztergomRepülőgépész54 525 05
633.XII/83.Komárom-EsztergomRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
634.XII/84.Komárom-EsztergomRuhaipari technikus54 542 02
635.XII/85.Komárom-EsztergomSommelier35 811 01
636.XII/86.Komárom-EsztergomSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
637.XII/87.Komárom-EsztergomSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
638.XII/88.Komárom-EsztergomSzociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
55 762 06
639.XII/89.Komárom-EsztergomSzoftverfejlesztő5421305
640.XII/90.Komárom-EsztergomSzőlész-borász34 541 05
641.XII/91.Komárom-EsztergomTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
642.XII/92.Komárom-EsztergomTejipari szaktechnikus55 541 08
643.XII/93.Komárom-EsztergomTérképész szaktechnikus55 581 01
644.XII/94.Komárom-EsztergomTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
645.XII/95.Komárom-EsztergomTextilipari technikus54 542 03
646.XII/96.Komárom-EsztergomTurisztikai szervező, értékesítő54 812 03
647.XII/97.Komárom-EsztergomÚtépítő34 582 11
648.XII/98.Komárom-EsztergomÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
649.XII/99.Komárom-EsztergomVadászpuska műves55 863 02
650.XII/100.Komárom-EsztergomVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
651.XII/101.Komárom-EsztergomVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
652.XII/102.Komárom-EsztergomVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
653.XII/103.Komárom-EsztergomVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
654.XII/104.Komárom-EsztergomVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
655.XII/105.Komárom-EsztergomVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
656.XII/106.Komárom-EsztergomVasútijármű-technikus55 525 03
657.XII/107.Komárom-EsztergomVirágdekoratőr35 215 02
658.XII/108.Komárom-EsztergomVíz- és csatornaműkezelő34 853 01
659.XII/109.Komárom-EsztergomVízépítő technikus55 582 03
660.XII/110.Komárom-EsztergomVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
661.XII/111.Komárom-EsztergomVízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő
35 582 08
662.XII/112.Komárom-EsztergomVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
663.XII/113.Komárom-EsztergomVízi sportmotor-szerelő35 525 01
664.XII/114.Komárom-EsztergomVízügyi technikus54 853 01
665.XIII/1.NógrádAbroncsgyártó34 543 01
666.XIII/2.NógrádAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
667.XIII/3.NógrádAvionikus54 525 03
668.XIII/4.NógrádBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
669.XIII/5.NógrádBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
670.XIII/6.NógrádCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
671.XIII/7.NógrádDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
672.XIII/8.NógrádDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
673.XIII/9.NógrádÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
674.XIII/10.NógrádÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
675.XIII/11.NógrádErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
676.XIII/12.NógrádFatárgy készítő35 215 01
677.XIII/13.NógrádFegyverműszerész54 863 01
678.XIII/14.NógrádFinommechanikai műszerész34 521 02
679.XIII/15.NógrádFitness-wellness instruktor5481301
680.XIII/16.NógrádFluidumkitermelő technikus54 544 02
681.XIII/17.NógrádFogtechnikus55 724 01
682.XIII/18.NógrádFogtechnikus gyakornok54 724 01
683.XIII/19.NógrádFormacikk-gyártó34 543 03
684.XIII/20.NógrádFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
685.XIII/21.NógrádFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
686.XIII/22.NógrádGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
687.XIII/23.NógrádGépjárműépítő, szerelő34 525 01
688.XIII/24.NógrádGumiipari technikus54 543 02
689.XIII/25.NógrádGyakorló gyógyszertári asszisztens52 720 03
690.XIII/26.NógrádGyógy- és sportmasszőr54 726 01
691.XIII/27.NógrádGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
692.XIII/28.NógrádGyógyszertári asszisztens55 720 02
693.XIII/29.NógrádHajózási technikus54 841 01
694.XIII/30.NógrádHalász, haltenyésztő34 624 01
695.XIII/31.NógrádHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
696.XIII/32.NógrádHús- és baromfiipari szaktechnikus55 541 04
697.XIII/33.NógrádIpari gumitermékelőállító34 543 04
698.XIII/34.NógrádKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
699.XIII/35.NógrádKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
700.XIII/36.NógrádKohászati technikus54 521 04
701.XIII/37.NógrádKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
702.XIII/38.NógrádKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
703.XIII/39.NógrádKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
704.XIII/40.NógrádLaboratóriumi technikus54 524 01
705.XIII/41.NógrádLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
706.XIII/42.NógrádLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
707.XIII/43.NógrádLétesítményi energetikus55 582 01
708.XIII/44.NógrádMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
709.XIII/45.NógrádMatróz-gépkezelő34 841 02
710.XIII/46.NógrádMolnár32 541 01
711.XIII/47.NógrádMűemlékfenntartó technikus55 582 02
712.XIII/48.NógrádMűemléki díszítőszobrász35 582 04
713.XIII/49.NógrádMűemléki helyreállító35 582 05
714.XIII/50.NógrádMűszeres analitikus55 524 03
715.XIII/51.NógrádNonprofit menedzser54 345 02
716.XIII/52.NógrádNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
717.XIII/53.NógrádNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
718.XIII/54.NógrádNyomdaipari gépmester54 213 04
719.XIII/55.NógrádOptikai üvegcsiszoló34 725 01
720.XIII/56.NógrádOrtopédiai műszerész54 726 02
721.XIII/57.NógrádOrvosi elektronikai technikus55 523 04
722.XIII/58.NógrádRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
723.XIII/59.NógrádRepülőgépész54 525 05
724.XIII/60.NógrádRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
725.XIII/61.NógrádSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
726.XIII/62.NógrádSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
727.XIII/63.NógrádSzállítmányozási ügyintéző54 841 04
728.XIII/64.NógrádTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
729.XIII/65.NógrádTejipari szaktechnikus55 541 08
730.XIII/66.NógrádTérképész szaktechnikus55 581 01
731.XIII/67.NógrádVadászpuska műves55 863 02
732.XIII/68.NógrádVállalkozási és bérügyintéző54 344 02
733.XIII/69.NógrádVám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző54 344 03
734XIII/70.NógrádVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
735.XIII/71.NógrádVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
736.XIII/72.NógrádVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
737.XIII/73.NógrádVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
738.XIII/74.NógrádVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
739.XIII/75.NógrádVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
740.XIII/76.NógrádVasútijármű-technikus55 525 03
741.XIII/77.NógrádVegyipari technikus54 524 02
742.XIII/78.NógrádVízépítő technikus55 582 03
743.XIII/79.NógrádVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
744.XIII/80.NógrádVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
745.XIII/81.NógrádVízi sportmotor-szerelő35 525 01
746.XIV/1.PestAvionikus54 525 03
747.XIV/2.PestBányaipari technikus54 544 01
748.XIV/3.PestDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
749.XIV/4.PestFegyverműszerész54 863 01
750.XIV/5.PestFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
751.XIV/6.PestHajózási technikus54 841 01
752.XIV/7.PestHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
753.XIV/8.PestKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
754.XIV/9.PestKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
755.XIV/10.PestMatróz-gépkezelő34 841 02
756.XIV/11.PestRepülőgépész54 525 05
757.XIV/12.PestRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
758.XIV/13.PestTérképész szaktechnikus55 581 01
759.XIV/14.PestÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
760.XIV/15.PestVadászpuska műves55 863 02
761.XIV/16.PestVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
762.XIV/17.PestVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
763.XV/1.SomogyAbroncsgyártó34 543 01
764.XV/2.SomogyAutógyártó34 521 01
765.XV/3.SomogyAvionikus54 525 03
766.XV/4.SomogyBányaipari technikus54 544 01
767.XV/5.SomogyDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
768.XV/6.SomogyDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
769.XV/7.SomogyFegyverműszerész54 863 01
770.XV/8.SomogyFitness-wellness instruktor5481301
771.XV/9.SomogyFluidumkitermelő technikus54 544 02
772.XV/10.SomogyFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
773.XV/11.SomogyFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
774.XV/12.SomogyGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
775.XV/13.SomogyHajózási technikus54 841 01
776.XV/14.SomogyHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
777.XV/15.SomogyKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
778.XV/16.SomogyKohászati technikus54 521 04
779.XV/17.SomogyKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
780.XV/18.SomogyLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
781.XV/19.SomogyMatróz-gépkezelő34 841 02
782.XV/20.SomogyNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
783.XV/21.SomogyNyomdaipari gépmester54 213 04
784.XV/22.SomogyOptikai üvegcsiszoló34 725 01
785.XV/23.SomogyOrtopédiai műszerész54 726 02
786.XV/24.SomogyOrvosi elektronikai technikus55 523 04
787.XV/25.SomogyPapíripari technikus55 524 04
788.XV/26.SomogyRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
789.XV/27.SomogyRepülőgépész54 525 05
790.XV/28.SomogyRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
791.XV/29.SomogySpeciális állatfeldolgozó35 541 01
792.XV/30.SomogyTérképész szaktechnikus55 581 01
793.XV/31.SomogyÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
794.XV/32.SomogyVadászpuska műves55 863 02
795.XV/33.SomogyVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
796.XV/34.SomogyVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
797.XV/35.SomogyVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
798.XV/36.SomogyVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
799.XV/37.SomogyVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
800.XV/38.SomogyVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
801.XV/39.SomogyVasútijármű-technikus55 525 03
802.XV/40.SomogyVegyipari technikus54 524 02
803.XV/41.SomogyVirágdekoratőr35 215 02
804.XV/42.SomogyVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
805.XV/43.SomogyVízi sportmotor-szerelő35 525 01
806.XVI/1.Szabolcs-Szatmár-BeregAvionikus54 525 03
807.XVI/2.Szabolcs-Szatmár-BeregBányaipari technikus54 544 01
808.XVI/3.Szabolcs-Szatmár-BeregDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
809.XVI/4.Szabolcs-Szatmár-BeregErdészeti gépésztechnikus54 521 02
810.XVI/5.Szabolcs-Szatmár-BeregFegyverműszerész54 863 01
811.XVI/6.Szabolcs-Szatmár-BeregFluidumkitermelő technikus54 544 02
812.XVI/7.Szabolcs-Szatmár-BeregFogtechnikus55 724 01
813.XVI/8.Szabolcs-Szatmár-BeregFogtechnikus gyakornok54 724 01
814.XVI/9.Szabolcs-Szatmár-BeregFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
815.XVI/10.Szabolcs-Szatmár-BeregHajózási technikus54 841 01
816.XVI/11.Szabolcs-Szatmár-BeregHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
817.XVI/12.Szabolcs-Szatmár-BeregKályhás34 582 06
818.XVI/13.Szabolcs-Szatmár-BeregKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
819.XVI/14.Szabolcs-Szatmár-BeregKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
820.XVI/15.Szabolcs-Szatmár-BeregKohászati technikus54 521 04
821.XVI/16.Szabolcs-Szatmár-BeregLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
822.XVI/17.Szabolcs-Szatmár-BeregLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
823.XVI/18.Szabolcs-Szatmár-BeregLovastúra-vezető54 812 02
824.XVI/19.Szabolcs-Szatmár-BeregLovász34 621 02
825.XVI/20.Szabolcs-Szatmár-BeregMatróz-gépkezelő34 841 02
826.XVI/21.Szabolcs-Szatmár-BeregMűszeres analitikus55 524 03
827.XVI/22.Szabolcs-Szatmár-BeregNonprofit menedzser54 345 02
828.XVI/23.Szabolcs-Szatmár-BeregNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
829.XVI/24.Szabolcs-Szatmár-BeregNyomdaipari gépmester54 213 04
830.XVI/25.Szabolcs-Szatmár-BeregOrvosi elektronikai technikus55 523 04
831.XVI/26.Szabolcs-Szatmár-BeregParképítő és fenntartó technikus54 581 02
832.XVI/27.Szabolcs-Szatmár-BeregPatkolókovács35 521 03
833.XVI/28.Szabolcs-Szatmár-BeregPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
834.XVI/29.Szabolcs-Szatmár-BeregRepülőgépész54 525 05
835.XVI/30.Szabolcs-Szatmár-BeregRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
836.XVI/31.Szabolcs-Szatmár-BeregSommelier35 811 01
837.XVI/32.Szabolcs-Szatmár-BeregSzőlész-borász34 541 05
838.XVI/33.Szabolcs-Szatmár-BeregTérképész szaktechnikus55 581 01
839.XVI/34.Szabolcs-Szatmár-BeregÚtépítő34 582 11
840.XVI/35.Szabolcs-Szatmár-BeregÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
841.XVI/36.Szabolcs-Szatmár-BeregVadászpuska műves55 863 02
842.XVI/37.Szabolcs-Szatmár-BeregVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
843.XVI/38.Szabolcs-Szatmár-BeregVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
844.XVI/39.Szabolcs-Szatmár-BeregVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
845.XVI/40.Szabolcs-Szatmár-BeregVízi sportmotor-szerelő35 525 01
846.XVII/1.TolnaAbroncsgyártó34 543 01
847.XVII/2.TolnaAutógyártó34 521 01
848.XVII/3.TolnaAvionikus54 525 03
849.XVII/4.TolnaBányaipari technikus54 544 01
850.XVII/5.TolnaBőrdíszműves34 542 01
851.XVII/6.TolnaBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
852.XVII/7.TolnaDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
853.XVII/8.TolnaFegyverműszerész54 863 01
854.XVII/9.TolnaFitness-wellness instruktor5481301
855.XVII/10.TolnaFluidumkitermelő technikus54 544 02
856.XVII/11.TolnaFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
857.XVII/12.TolnaFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
858.XVII/13.TolnaGépjármű mechatronikus34 525 02
859.XVII/14.TolnaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
860.XVII/15.TolnaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
861.XVII/16.TolnaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
862.XVII/17.TolnaHajózási technikus54 841 01
863.XVII/18.TolnaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
864.XVII/19.TolnaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
865.XVII/20.TolnaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
866.XVII/21.TolnaKohászati technikus54 521 04
867.XVII/22.TolnaKőfaragó, műköves és épületszobrász34 582 07
868.XVII/23.TolnaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
869.XVII/24.TolnaMatróz-gépkezelő34 841 02
870.XVII/25.TolnaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
871.XVII/26.TolnaOrtopédiai műszerész54 726 02
872.XVII/27.TolnaOrvosi elektronikai technikus55 523 04
873.XVII/28.TolnaPapíripari technikus55 524 04
874.XVII/29.TolnaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
875.XVII/30.TolnaRepülőgépész54 525 05
876.XVII/31.TolnaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
877.XVII/32.TolnaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
878.XVII/33.TolnaTérképész szaktechnikus55 581 01
879.XVII/34.TolnaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
880.XVII/35.TolnaVadászpuska műves55 863 02
881.XVII/36.TolnaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
882.XVII/37.TolnaVegyipari technikus54 524 02
883.XVII/38.TolnaVirágdekoratőr35 215 02
884.XVII/39.TolnaVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
885.XVII/40.TolnaVízi sportmotor-szerelő35 525 01
886.XVIII/1.VasAbroncsgyártó34 543 01
887.XVIII/2.VasAvionikus54 525 03
888.XVIII/3.VasBányaipari technikus54 544 01
889.XVIII/4.VasDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
890.XVIII/5.VasÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
891.XVIII/6.VasÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
892.XVIII/7.VasErdészeti gépésztechnikus54 521 02
893.XVIII/8.VasFatárgy készítő35 215 01
894.XVIII/9.VasFegyverműszerész54 863 01
895.XVIII/10.VasFitness-wellness instruktor5481301
896.XVIII/11.VasFluidumkitermelő technikus54 544 02
897.XVIII/12.VasFoglalkozás-szervező55 762 01
898.XVIII/13.VasFormacikk-gyártó34 543 03
899.XVIII/14.VasFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
900.XVIII/15.VasGépjármű mechatronikus34 525 02
901.XVIII/16.VasGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
902.XVIII/17.VasGumiipari technikus54 543 02
903.XVIII/18.VasGyógy- és sportmasszőr54 726 01
904.XVIII/19.VasGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
905.XVIII/20.VasHajózási technikus54 841 01
906.XVIII/21.VasHalász, haltenyésztő34 624 01
907.XVIII/22.VasHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
908.XVIII/23.VasIdegenvezető5481201
909.XVIII/24.VasIpari gumitermékelőállító34 543 04
910.XVIII/25.VasIT mentor54 482 01
911.XVIII/26.VasJárműipari fémalkatrész-gyártó34 521 07
912.XVIII/27.VasKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
913.XVIII/28.VasKohászati technikus54 521 04
914.XVIII/29.VasKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
915.XVIII/30.VasKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
916.XVIII/31.VasKörnyezetvédelmi-mérés szaktechnikus55 850 02
917.XVIII/32.VasLaboratóriumi technikus54 524 01
918.XVIII/33.VasLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
919.XVIII/34.VasLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
920.XVIII/35.VasLétesítményi energetikus55 582 01
921.XVIII/36.VasMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
922.XVIII/37.VasMatróz-gépkezelő34 841 02
923.XVIII/38.VasMolnár32 541 01
924.XVIII/39.VasMotorkerékpár-szerelő34 525 07
925.XVIII/40.VasMűanyagfeldolgozó34 521 09
926.XVIII/41.VasMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
927.XVIII/42.VasMűemlékfenntartó technikus55 582 02
928.XVIII/43.VasMűemléki díszítőszobrász35 582 04
929.XVIII/44.VasMűemléki helyreállító35 582 05
930.XVIII/45.VasMűszeres analitikus55 524 03
931.XVIII/46.VasNonprofit menedzser54 345 02
932.XVIII/47.VasNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
933.XVIII/48.VasNyomdaipari gépmester54 213 04
934.XVIII/49.VasOptikai üvegcsiszoló34 725 01
935.XVIII/50.VasOrtopédiai műszerész54 726 02
936.XVIII/51.VasOrvosi elektronikai technikus55 523 04
937.XVIII/52.VasPapíripari technikus55 524 04
938.XVIII/53.VasPedagógiai- és családsegítő54 140 02
939.XVIII/54.VasRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
940.XVIII/55.VasRepülőgépész54 525 05
941.XVIII/56.VasRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
942.XVIII/57.VasSommelier35 811 01
943.XVIII/58.VasSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
944.XVIII/59.VasSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
945.XVIII/60.VasSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
946.XVIII/61.VasSzociális asszisztens54 762 02
947.XVIII/62.VasSzociális szakgondozó54 762 03
948.XVIII/63.VasTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
949.XVIII/64.VasÚtépítő34 582 11
950.XVIII/65.VasÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
951.XVIII/66.VasVadászpuska műves55 863 02
952.XVIII/67.VasVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
953.XVIII/68.VasVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
954.XVIII/69.VasVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
955.XVIII/70.VasVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
956.XVIII/71.VasVasútijármű-technikus55 525 03
957.XVIII/72.VasVegyipari technikus54 524 02
958.XVIII/73.VasVirágdekoratőr35 215 02
959.XVIII/74.VasVíz- és csatornaműkezelő34 853 01
960.XVIII/75.VasVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
961.XVIII/76.VasVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
962.XVIII/77.VasVízi sportmotor-szerelő35 525 01
963.XVIII/78.VasVízügyi technikus54 853 01
964.XIX/1.VeszprémAbroncsgyártó34 543 01
965.XIX/2.VeszprémAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
966.XIX/3.VeszprémÁllattenyésztő és állategészségügyi
technikus
54 621 01
967.XIX/4.VeszprémAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
968.XIX/5.VeszprémAutomatikai technikus54 523 01
969.XIX/6.VeszprémAvionikus54 525 03
970.XIX/7.VeszprémBányaipari technikus54 544 01
971.XIX/8.VeszprémBiogazdálkodó35 621 02
972.XIX/9.VeszprémBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
973.XIX/10.VeszprémCipőkészítő34 542 02
974.XIX/11.VeszprémCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
975.XIX/12.VeszprémDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
976.XIX/13.VeszprémDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
977.XIX/14.VeszprémÉdesipari termékgyártó34 541 01
978.XIX/15.VeszprémÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
979.XIX/16.VeszprémÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
980.XIX/17.VeszprémErdészeti gépésztechnikus54 521 02
981.XIX/18.VeszprémErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
982.XIX/19.VeszprémFegyverműszerész54 863 01
983.XIX/20.VeszprémFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
984.XIX/21.VeszprémFitness-wellness instruktor5481301
985.XIX/22.VeszprémFluidumkitermelő technikus54 544 02
986.XIX/23.VeszprémFogászati asszisztens54 720 02
987.XIX/24.VeszprémFoglalkozás-szervező55 762 01
988.XIX/25.VeszprémFogtechnikus55 724 01
989.XIX/26.VeszprémFogtechnikus gyakornok54 724 01
990.XIX/27.VeszprémFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
991.XIX/28.VeszprémFöldmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
54 581 01
992.XIX/29.VeszprémGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
993.XIX/30.VeszprémGumiipari technikus54 543 02
994.XIX/31.VeszprémGyakorló fodrász52 815 01
995.XIX/32.VeszprémGyakorló kozmetikus52 815 02
996.XIX/33.VeszprémGyermekotthoni asszisztens54 761 01
997.XIX/34.VeszprémGyógy- és sportmasszőr54 726 01
998.XIX/35.VeszprémGyógypedagógiai segítő munkatárs54 140 01
999.XIX/36.VeszprémGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
1000.XIX/37.VeszprémHajózási technikus54 841 01
1001.XIX/38.VeszprémHalász, haltenyésztő34 624 01
1002.XIX/39.VeszprémHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
1003.XIX/40.VeszprémIpari gumitermékelőállító34 543 04
1004.XIX/41.VeszprémIrodai asszisztens54 346 01
1005.XIX/42.VeszprémIT mentor54 482 01
1006.XIX/43.VeszprémKályhás34 582 06
1007.XIX/44.VeszprémKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
1008.XIX/45.VeszprémKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
1009.XIX/46.VeszprémKohászati technikus54 521 04
1010.XIX/47.VeszprémKözlekedésautomatikai műszerész54 523 03
1011.XIX/48.VeszprémKözúti közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 02
1012.XIX/49.VeszprémLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
1013.XIX/50.VeszprémLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
1014.XIX/51.VeszprémMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
1015.XIX/52.VeszprémMatróz-gépkezelő34 841 02
1016.XIX/53.VeszprémMélyépítő technikus54 582 04
1017.XIX/54.VeszprémNonprofit menedzser54 345 02
1018.XIX/55.VeszprémNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
1019.XIX/56.VeszprémOptikai üvegcsiszoló34 725 01
1020.XIX/57.VeszprémOrtopédiai műszerész54 726 02
1021.XIX/58.VeszprémOrvosi elektronikai technikus55 523 04
1022.XIX/59.VeszprémPapíripari technikus55 524 04
1023.XIX/60.VeszprémPedagógiai- és családsegítő54140 02
1024.XIX/61.VeszprémPénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
54 343 01
1025.XIX/62.VeszprémRepülőgépész54 525 05
1026.XIX/63.VeszprémRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
1027.XIX/64.VeszprémSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
1028.XIX/65.VeszprémSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
1029.XIX/66.VeszprémTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
1030.XIX/67.VeszprémTejipari szaktechnikus55 541 08
1031.XIX/68.VeszprémTérképész szaktechnikus55 581 01
1032.XIX/69.VeszprémTermészetvédelmi szaktechnikus55 850 05
1033.XIX/70.VeszprémTextilipari technikus54 542 03
1034.XIX/71.VeszprémÚtépítő34 582 11
1035.XIX/72.VeszprémÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
1036.XIX/73.VeszprémVadászpuska műves55 863 02
1037.XIX/74.VeszprémVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
1038.XIX/75.VeszprémVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
1039.XIX/76.VeszprémVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
1040.XIX/77.VeszprémVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
1041.XIX/78.VeszprémVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
1042.XIX/79.VeszprémVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
1043.XIX/80.VeszprémVasútijármű-technikus55 525 03
1044.XIX/81.VeszprémVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
1045.XIX/82.VeszprémVízépítő technikus55 582 03
1046.XIX/83.VeszprémVízgazdálkodó szaktechnikus55 850 06
1047.XIX/84.VeszprémVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
1048.XIX/85.VeszprémVízi sportmotor-szerelő35 525 01
1049.XIX/86.VeszprémVízügyi technikus54 853 01
1050.XX/1.ZalaAbroncsgyártó34 543 01
1051.XX/2.ZalaAgrár áruforgalmazó szaktechnikus55 621 01
1052.XX/3.ZalaAudio- és vizuáltechnikai műszerész35 522 01
1053.XX/4.ZalaAutomatikai technikus54 523 01
1054.XX/5.ZalaAvionikus54 525 03
1055.XX/6.ZalaBányaipari technikus54 544 01
1056.XX/7.ZalaBelovagló35 813 01
1057.XX/8.ZalaBor- és pezsgőgyártó szaktechnikus55 541 01
1058.XX/9.ZalaBőrdíszműves34 542 01
1059.XX/10.ZalaBőrfeldolgozó-ipari technikus54 542 01
1060.XX/11.ZalaCipőkészítő34 542 02
1061.XX/12.ZalaCukor- és édesipari szaktechnikus55 541 02
1062.XX/13.ZalaDízelmotoros vasúti jármű szerelője54 525 04
1063.XX/14.ZalaDrog- és toxikológiai technikus55 524 01
1064.XX/15.ZalaÉdesipari termékgyártó34 541 01
1065.XX/16.ZalaElektromos gép- és készülékszerelő34 522 02
1066.XX/17.ZalaÉlelmiszeripari analitikus technikus54 541 01
1067.XX/18.ZalaÉlelmiszeripari gépésztechnikus54 521 01
1068.XX/19.ZalaErdészeti és vadgazdálkodási technikus54 623 01
1069.XX/20.ZalaErdészeti gépésztechnikus54 521 02
1070.XX/21.ZalaErdészeti szakmunkás34 623 01
1071.XX/22.ZalaErjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus55 541 03
1072.XX/23.ZalaFatárgy készítő35 215 01
1073.XX/24.ZalaFegyverműszerész54 863 01
1074.XX/25.ZalaFehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító34 542 03
1075.XX/26.ZalaFérfiszabó34 542 04
1076.XX/27.ZalaFitness-wellness instruktor5481301
1077.XX/28.ZalaFoglalkozás-szervező55 762 01
1078.XX/29.ZalaFogtechnikus55 724 01
1079.XX/30.ZalaFogtechnikus gyakornok54 724 01
1080.XX/31.ZalaFormacikk-gyártó34 543 03
1081.XX/32.ZalaFotográfus és fotótermék-kereskedő5481001
1082.XX/33.ZalaGépjármű mechatronikus34 525 02
1083.XX/34.ZalaGépjármű-építési, szerelési logisztikus34 841 01
1084.XX/35.ZalaGépjárműépítő, szerelő34 525 01
1085.XX/36.ZalaGerontológiai gondozó55 762 02
1086.XX/37.ZalaGumiipari technikus54 543 02
1087.XX/38.ZalaGyermekotthoni asszisztens54 761 01
1088.XX/39.ZalaGyógyszeripari laboratóriumi technikus55 524 02
1089.XX/40.ZalaHajózási technikus54 841 01
1090.XX/41.ZalaHalász, haltenyésztő34 624 01
1091.XX/42.ZalaHídépítő és -fenntartó technikus54 582 02
1092.XX/43.ZalaIdegenvezető5481201
1093.XX/44.ZalaIpari gumitermékelőállító34 543 04
1094.XX/45.ZalaIT mentor54 482 01
1095.XX/46.ZalaJárműipari fémalkatrész-gyártó34 521 07
1096.XX/47.ZalaJárműkarosszéria előkészítő, felületbevonó34 525 04
1097.XX/48.ZalaJárműkarosszéria készítő, szerelő34 525 05
1098.XX/49.ZalaKályhás34 582 06
1099.XX/50.ZalaKishajóépítő, -karbantartó34 543 05
1100.XX/51.ZalaKlinikai fogászati higiénikus55 725 11
1101.XX/52.ZalaKohászati technikus54 521 04
1102.XX/53.ZalaKönyvkötő és nyomtatványfeldolgozó34 543 06
1103.XX/54.ZalaKörnyezetvédelmi technikus54 850 01
1104.XX/55.ZalaLaboratóriumi technikus54 524 01
1105.XX/56.ZalaLátszerész és fotócikk-kereskedő54 725 04
1106.XX/57.ZalaLégi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 03
1107.XX/58.ZalaLétesítményi energetikus55 582 01
1108.XX/59.ZalaLovastúra-vezető54 812 02
1109.XX/60.ZalaLovász34 621 02
1110.XX/61.ZalaMalom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
55 541 05
1111.XX/62.ZalaMatróz-gépkezelő34 841 02
1112.XX/63.ZalaMolnár32 541 01
1113.XX/64.ZalaMűanyagfeldolgozó technikus54 521 06
1114.XX/65.ZalaMűemlékfenntartó technikus55 582 02
1115.XX/66.ZalaMűemléki díszítőszobrász35 582 04
1116.XX/67.ZalaMűemléki helyreállító35 582 05
1117.XX/68.ZalaMűszeres analitikus55 524 03
1118.XX/69.ZalaNonprofit menedzser54 345 02
1119.XX/70.ZalaNövényvédelmi szaktechnikus55 621 02
1120.XX/71.ZalaNukleáris környezetvédelmi szaktechnikus55 850 03
1121.XX/72.ZalaNyomdaipari gépmester54 213 04
1122.XX/73.ZalaOptikai üvegcsiszoló34 725 01
1123.XX/74.ZalaOrtopédiai műszerész54 726 02
1124.XX/75.ZalaOrvosi elektronikai technikus55 523 04
1125.XX/76.ZalaPapíripari technikus55 524 04
1126.XX/77.ZalaPatkolókovács35 521 03
1127.XX/78.ZalaPedagógiai- és családsegítő54 140 02
1128.XX/79.ZalaPszichiátriai gondozó55 762 04
1129.XX/80.ZalaRehabilitációs nevelő, segítő54 762 01
1130.XX/81.ZalaRekonstrukciós és műemléki festő, mázoló35 582 06
1131.XX/82.ZalaRepülőgépész54 525 05
1132.XX/83.ZalaRepülőgépsárkány-szerelő54 525 06
1133.XX/84.ZalaSommelier35 811 01
1134.XX/85.ZalaSpeciális állatfeldolgozó35 541 01
1135.XX/86.ZalaSportedző (a sportág megjelölésével)54 813 02
1136.XX/87.ZalaSzenvedélybeteg gondozó55 762 05
1137.XX/88.ZalaSzociális asszisztens54 762 02
1138.XX/89.ZalaSzociális szakgondozó54 762 03
1139.XX/90.ZalaTartósítóipari szaktechnikus55 541 07
1140.XX/91.ZalaTejipari szaktechnikus55 541 08
1141.XX/92.ZalaTelepülési környezetvédelmi szaktechnikus55 850 04
1142.XX/93.ZalaTérképész szaktechnikus55 581 01
1143.XX/94.ZalaÚtépítő34 582 11
1144.XX/95.ZalaÚtépítő és -fenntartó technikus54 582 05
1145.XX/96.ZalaVadászpuska műves55 863 02
1146.XX/97.ZalaVasútépítő és -fenntartó technikus54 582 06
1147.XX/98.ZalaVasútforgalmi szolgálattevő54 841 05
1148.XX/99.ZalaVasúti árufuvarozási ügyintéző54 841 06
1149.XX/100.ZalaVasúti személyszállítási ügyintéző54 841 07
1150.XX/101.ZalaVasúti villamos jármű szerelője54 525 07
1151.XX/102.ZalaVasúti vontatott jármű szerelője54 525 08
1152.XX/103.ZalaVasútijármű-technikus55 525 03
1153.XX/104.ZalaVidékfejlesztési szaktechnikus55 581 02
1154.XX/105.ZalaVirágdekoratőr35 215 02
1155.XX/106.ZalaVízi közlekedésüzemvitel-ellátó54 841 08
1156.XX/107.ZalaVízi sportmotor-szerelő35 525 01

2. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakközépiskolai ágazatok 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.ABC
2.SorszámMegye/fővárosSzakközépiskolai ágazat megnevezése
3.I/1.Bács-KiskunBányászat
4.II/1.BudapestErdészet és vadgazdálkodás
5.III/1.CsongrádBányászat
6.IV/1.Győr-Moson-SopronBányászat
7.IV/2.Győr-Moson-SopronEgészségügyi technika
8.IV/3.Győr-Moson-SopronFöldmérés
9.IV/4.Győr-Moson-SopronKohászat
10.IV/5.Győr-Moson-SopronKözlekedésépítő
11.IV/6.Győr-Moson-SopronNyomdaipar
12.IV/7.Győr-Moson-SopronOptika
13.V/1.VasBányászat
14.V/2.VasKohászat
15.V/3.VasKözlekedésépítő
16.V/4.VasNyomdaipar
17.V/5.VasOptika
18.V/6.VasSport
19.V/7.VasVegyész
20.V/8.VasVegyipar
21.VI/1.ZalaEgészségügyi technika
22.VI/2.ZalaKohászat
23.VI/3.ZalaKözlekedésépítő
24.VI/4.ZalaNyomdaipar
25.VI/5.ZalaOptika
26.VI/6.ZalaSport

3. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

1.ABCD
2.SorszámMegyeSzakképesítés megnevezéseSzakképesítés azonosítószáma
3.I/1.Bács-KiskunÁcs3458201
4.I/2.Bács-KiskunAsztalos3454302
5.I/3.Bács-KiskunÉpület- és szerkezetlakatos3458203
6.I/4.Bács-KiskunGépi forgácsoló3452103
7.I/5.Bács-KiskunHegesztő3452106
8.I/6.Bács-KiskunKőműves és hidegburkoló3458208
9.I/7.Bács-KiskunMezőgazdasági gépész3452108
10.I/8.Bács-KiskunNői szabó3454206
11.I/9.Bács-KiskunSzerszámkészítő3452110
12.I/10.Bács-KiskunSzociális gondozó és ápoló3476201
13.II/1.BaranyaÁcs3458201
14.II/2.BaranyaBádogos3458202
15.II/3.BaranyaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
16.II/4.BaranyaGépi forgácsoló3452103
17.II/5.BaranyaHegesztő3452106
18.II/6.BaranyaIpari gépész3452104
19.II/7.BaranyaKertész3462202
20.II/8.BaranyaKőműves és hidegburkoló3458208
21.II/9.BaranyaSzociális gondozó és ápoló3476201
22.II/10.BaranyaVillanyszerelő3452204
23.III/1.BékésÁcs3458201
24.III/2.BékésÉpület- és szerkezetlakatos3458203
25.III/3.BékésGépi forgácsoló3452103
26.III/4.BékésHegesztő3452106
27.III/5.BékésKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
28.III/6.BékésMezőgazdasági gépész3452108
29.III/7.BékésNői szabó3454206
30.III/8.BékésSzociális gondozó és ápoló3476201
31.III/9.BékésVillanyszerelő3452204
32.III/10.BékésVíz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
3458212
33.IV/1.Borsod-Abaúj-ZemplénÁcs3458201
34.IV/2.Borsod-Abaúj-ZemplénGazda3462101
35.IV/3.Borsod-Abaúj-ZemplénGépi forgácsoló3452103
36.IV/4.Borsod-Abaúj-ZemplénIpari gépész3452104
37.IV/5.Borsod-Abaúj-ZemplénKőműves és hidegburkoló3458208
38.IV/6.Borsod-Abaúj-ZemplénKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
39.IV/7.Borsod-Abaúj-ZemplénMezőgazdasági gépész3452108
40.IV/8.Borsod-Abaúj-ZemplénSzerszámkészítő3452110
41.IV/9.Borsod-Abaúj-ZemplénSzociális gondozó és ápoló3476201
42.IV/10.Borsod-Abaúj-ZemplénVillanyszerelő3452204
43.V/1.Budapest és Pest megyeÁcs3458201
44.V/2.Budapest és Pest megyeAsztalos3454302
45.V/3.Budapest és Pest megyeElektronikai műszerész3452203
46.V/4.Budapest és Pest megyeGépi forgácsoló3452103
47.V/5.Budapest és Pest megyeHegesztő3452106
48.V/6.Budapest és Pest megyeIpari gépész3452104
49.V/7.Budapest és Pest megyeKőműves és hidegburkoló3458208
50.V/8.Budapest és Pest megyeNői szabó3454206
51.V/9.Budapest és Pest megyeVillanyszerelő3452204
52.V/10.Budapest és Pest megyeVíz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
3458212
53.VI/1.CsongrádÁcs3458201
54.VI/2.CsongrádÉpület- és szerkezetlakatos3458203
55.VI/3.CsongrádGépi forgácsoló3452103
56.VI/4.CsongrádHegesztő3452106
57.VI/5.CsongrádKerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
3421102
58.VI/6.CsongrádKertész3462202
59.VI/7.CsongrádKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
60.VI/8.CsongrádNői szabó3454206
61.VI/9.CsongrádSzociális gondozó és ápoló3476201
62.VI/10.CsongrádVillanyszerelő3452204
63.VII/1.FejérÁcs3458201
64.VII/2.FejérGépi forgácsoló3452103
65.VII/3.FejérHegesztő3452106
66.VII/4.FejérHúsipari termékgyártó3454103
67.VII/5.FejérIpari gépész3452104
68.VII/6.FejérKőműves és hidegburkoló3458208
69.VII/7.FejérKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
70.VII/8.FejérSzerszámkészítő3452110
71.VII/9.FejérSzociális gondozó és ápoló3476201
72.VII/10.FejérVillanyszerelő3452204
73.VIII/1.Győr-Moson-SopronÁcs3458201
74.VIII/2.Győr-Moson-SopronÉpület- és szerkezetlakatos3458203
75.VIII/3.Győr-Moson-SopronGépi forgácsoló3452103
76.VIII/4.Győr-Moson-SopronHegesztő3452106
77.VIII/5.Győr-Moson-SopronIpari gépész3452104
78.VIII/6.Győr-Moson-SopronKőműves és hidegburkoló3458208
79.VIII/7.Győr-Moson-SopronSzakács3481104
80.VIII/8.Győr-Moson-SopronSzerszámkészítő3452110
81.VIII/9.Győr-Moson-SopronSzociális gondozó és ápoló3476201
82.VIII/10.Győr-Moson-SopronVillanyszerelő3452204
83.IX/1.Hajdú-BiharÁcs3458201
84.IX/2.Hajdú-BiharÉpület- és szerkezetlakatos3458203
85.IX/3.Hajdú-BiharGépi forgácsoló3452103
86.IX/4.Hajdú-BiharHegesztő3452106
87.IX/5.Hajdú-BiharHúsipari termékgyártó3454103
88.IX/6.Hajdú-BiharIpari gépész3452104
89.IX/7.Hajdú-BiharMezőgazdasági gépész3452108
90.IX/8.Hajdú-BiharPék3454104
91.IX/9.Hajdú-BiharSzociális gondozó és ápoló3476201
92.IX/10.Hajdú-BiharVillanyszerelő3452204
93.X/1.HevesGazda3462101
94.X/2.HevesGépi forgácsoló3452103
95.X/3.HevesGyártósori gépbeállító3452105
96.X/4.HevesIpari gépész3452104
97.X/5.HevesKőműves és hidegburkoló3458208
98.X/6.HevesKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
99.X/7.HevesMezőgazdasági gépész3452108
100.X/8.HevesSzerszámkészítő3452110
101.X/9.HevesSzociális gondozó és ápoló3476201
102.X/10.HevesVillanyszerelő3452204
103.XI/1.Jász-Nagykun-SzolnokÁcs3458201
104.XI/2.Jász-Nagykun-SzolnokÉpület- és szerkezetlakatos3458203
105.XI/3.Jász-Nagykun-SzolnokGépi forgácsoló3452103
106.XI/4.Jász-Nagykun-SzolnokHegesztő3452106
107.XI/5.Jász-Nagykun-SzolnokHúsipari termékgyártó3454103
108.XI/6.Jász-Nagykun-SzolnokIpari gépész3452104
109.XI/7.Jász-Nagykun-SzolnokMezőgazdasági gépész3452108
110.XI/8.Jász-Nagykun-SzolnokPék3454104
111.XI/9.Jász-Nagykun-SzolnokSzociális gondozó és ápoló3476201
112.XI/10.Jász-Nagykun-SzolnokVillanyszerelő3452204
113.XII/1.Komárom-EsztergomCNC gépkezelő3552101
114.XII/2.Komárom-EsztergomElektromechanikai műszerész3452201
115.XII/3.Komárom-EsztergomGépi forgácsoló3452103
116.XII/4.Komárom-EsztergomHegesztő3452106
117.XII/5.Komárom-EsztergomIpari gépész3452104
118.XII/6.Komárom-EsztergomKőműves és hidegburkoló3458208
119.XII/7.Komárom-EsztergomMezőgazdasági gépjavító3552102
120.XII/8.Komárom-EsztergomSzerszámkészítő3452110
121.XII/9.Komárom-EsztergomSzociális gondozó és ápoló3476201
122.XII/10.Komárom-EsztergomVillanyszerelő3452204
123.XIII/1.NógrádÁcs3458201
124.XIII/2.NógrádAsztalos3454302
125.XIII/3.NógrádGazda3462101
126.XIII/4.NógrádGépi forgácsoló3452103
127.XIII/5.NógrádIpari gépész3452104
128.XIII/6.NógrádKőműves és hidegburkoló3458208
129.XIII/7.NógrádKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
130.XIII/8.NógrádMezőgazdasági gépész3452108
131.XIII/9.NógrádNői szabó3454206
132.XIII/10.NógrádVillanyszerelő3452204
133.XIV/1.SomogyÉpület- és szerkezetlakatos3458203
134.XIV/2.SomogyGépi forgácsoló3452103
135.XIV/3.SomogyHegesztő3452106
136.XIV/4.SomogyIpari gépész3452104
137.XIV/5.SomogyKarosszérialakatos3452506
138.XIV/6.SomogyKőműves és hidegburkoló3458208
139.XIV/7.SomogyMezőgazdasági gépész3452108
140.XIV/8.SomogySzerszámkészítő3452110
141.XIV/9.SomogySzociális gondozó és ápoló3476201
142.XIV/10.SomogyVillanyszerelő3452204
143.XV/1.Szabolcs-Szatmár-BeregÁcs3458201
144.XV/2.Szabolcs-Szatmár-BeregÉpület- és szerkezetlakatos3458203
145.XV/3.Szabolcs-Szatmár-BeregGépi forgácsoló3452103
146.XV/4.Szabolcs-Szatmár-BeregHegesztő3452106
147.XV/5.Szabolcs-Szatmár-BeregHúsipari termékgyártó3454103
148.XV/6.Szabolcs-Szatmár-BeregIpari gépész3452104
149.XV/7.Szabolcs-Szatmár-BeregMezőgazdasági gépész3452108
150.XV/8.Szabolcs-Szatmár-BeregPék3454104
151.XV/9.Szabolcs-Szatmár-BeregSzociális gondozó és ápoló3476201
152.XV/10.Szabolcs-Szatmár-BeregVillanyszerelő3452204
153.XVI/1.TolnaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
154.XVI/2.TolnaGazda3462101
155.XVI/3.TolnaGépi forgácsoló3452103
156.XVI/4.TolnaHegesztő3452106
157.XVI/5.TolnaIpari gépész3452104
158.XVI/6.TolnaKőműves és hidegburkoló3458208
159.XVI/7.TolnaMezőgazdasági gépész3452108
160.XVI/8.TolnaSzerszámkészítő3452110
161.XVI/9.TolnaSzociális gondozó és ápoló3476201
162.XVI/10.TolnaVillanyszerelő3452204
163.XVII/1.VasÁcs3458201
164.XVII/2.VasÉpület- és szerkezetlakatos3458203
165.XVII/3.VasGépi forgácsoló3452103
166.XVII/4.VasHegesztő3452106
167.XVII/5.VasKőműves és hidegburkoló3458208
168.XVII/6.VasMechatronikus-karbantartó3452301
169.XVII/7.VasNői szabó3454206
170.XVII/8.VasSzerszámkészítő3452110
171.XVII/9.VasSzociális gondozó és ápoló3476201
172.XVII/10.VasVillanyszerelő3452204
173.XVIII/1.VeszprémÉpület- és szerkezetlakatos3458203
174.XVIII/2.VeszprémGépi forgácsoló3452103
175.XVIII/3.VeszprémHegesztő3452106
176.XVIII/4.VeszprémHúsipari termékgyártó3454103
177.XVIII/5.VeszprémIpari gépész3452104
178.XVIII/6.VeszprémKőműves és hidegburkoló3458208
179.XVIII/7.VeszprémKözpontifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
3458209
180.XVIII/8.VeszprémSzerszámkészítő3452110
181.XVIII/9.VeszprémSzociális gondozó és ápoló3476201
182.XVIII/10.VeszprémVillanyszerelő3452204
183.XIX/1.ZalaÁcs3458201
184.XIX/2.ZalaÉpület- és szerkezetlakatos3458203
185.XIX/3.ZalaGépi forgácsoló3452103
186.XIX/4.ZalaHegesztő3452106
187.XIX/5.ZalaKőműves és hidegburkoló3458208
188.XIX/6.ZalaNői szabó3454206
189.XIX/7.ZalaSzakács3481104
190.XIX/8.ZalaSzerszámkészítő3452110
191.XIX/9.ZalaSzociális gondozó és ápoló3476201
192.XIX/10.ZalaVillanyszerelő3452204

Tartalomjegyzék