75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggő módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) és g) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (3) bekezdés a)-c) pontja szerint kiadott igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes álláskeresési megállapodással."

2. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni. A megelőző együttműködést teljesítő személy az annak egyéves, illetve három hónapos időtartama alatt közcélú munkavégzés keretében [Szt. 36. § (3) bek. b) pont] akkor foglalkoztatható, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek megfelel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállását a jegyző a közcélú munka felajánlását megelőzően megvizsgálja és annak eredményéről tájékoztatja a munkaügyi központot.

(3) A 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a megelőző együttműködés teljesítéséről kiadott igazolásnak a 15. § (7) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell az együttműködés kezdő és befejező időpontját."

3. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell]

"c) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos kötelezettségekről, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles az álláskeresési megállapodás megkötésének vagy felülvizsgálatának érdekében a munkaügyi központot felkeresni,"

(2) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy közfoglalkoztatásban vesz részt, a foglalkoztató

a) a foglalkoztatás megkezdésével egyidejűleg

aa) a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,

ab) a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és a határozott idejű munkaviszony megszűnésének várható időpontjáról,

ac) a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről,

b) a határozott idejű munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a megszűnés tényéről és annak időpontjáról tájékoztatja a jegyzőt."

(3) Az R. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A munkaügyi központ álláskeresési megállapodás megkötése vagy felülvizsgálata érdekében történő felkeresésére nyitva álló, a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban megállapított határidő

a) azon személy esetében - függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes álláskeresési megállapodással - akinek a jogosultság jogerős megállapítását követő 15 napon belül a közfoglalkoztatásban való részvétele biztosítható, a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő 10. munkanap;

b) az a) pontban nem szabályozott esetben, ha a jogosult

ba) érvényes álláskeresési megállapodással rendelkezik, és van általános iskolai végzettsége vagy a 35. életévét betöltötte, úgy az álláskeresési megállapodásában az időszakonkénti megjelenésre tűzött, a határozat jogerőre emelkedését követő soron következő időpont,

bb) érvényes álláskeresési megállapodással nem rendelkezik, vagy ha érvényes álláskeresési megállapodással ugyan rendelkezik, de a 35. életévét nem töltötte be és általános iskolai végzettsége nincs, úgy a jogosultság jogerős megállapításától számított 10. munkanap."

4. §

Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Azon személynek, aki a rendelkezésre állási támogatásra év közben válik jogosulttá, az Szt. 36. § (4) bekezdése szerinti, évi kilencven munkanapban megállapított időtartamú foglalkoztatás időarányos részét kell biztosítani.

(2) A rendelkezésre állási támogatás folyósításáról, illetőleg a folyósításának az ellátásra való jogosultságot nem érintő megszüntetéséről nem kell határozatot hozni.

(3) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó foglalkozásegészségügyi vizsgálat keretében a külön jogszabályban foglaltak szerinti munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell lefolytatni. A munkaügyi központ és a jegyző megállapodása alapján a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy - a közcélú foglalkoztatás munkaköri kockázataihoz kapcsolódó - munkaköri alkalmassági vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a jegyző is elláthatja. A munkaköri alkalmassági vizsgálat díjának fedezetére a munkaközvetítéssel igénybe vett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

5. §

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Szt. 26/A. § (3) bekezdése szerint megállapított előleg összege az 1., a 2., a 4., és a 7. számú melléklet szerinti adatlapon a tárgyhóban kifizetett összegként feltüntethető."

6. §

A Pr. 3. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Szt. 26/A. § (4) bekezdése szerint levont előleg összegét azon az adatlapon kell figyel embe venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az előleg levonása megtörtént.

(4) Ha az Szt. 26/A. § (6) bekezdése alapján kerül sor az előleg visszafizetésére, akkor a visszafizetett összeget azon az adatlapon - a tárgyhóban történt visszafizetés rovatban - kell számításba venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az előleg kifizetésre került."

7. §

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendet et (a továbbiakban: ÁFSzr.) 4. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

[A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében]

"r) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat."

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 10. § (1) bekezdése,

b) a Pr. 4. § (2) bekezdésében a "Regionális" szövegrész,

c) a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fer.) 1. § b) pontjában az "a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6)-(7) bekezdése alapján" szövegrész,

d) az ÁFSzr. 4. § (1) bekezdés i) pontjának 2. alpontja,

e) az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2009. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 17. § (6) bekezdésében az "(5) bekezdés a)-b) pontjai szerinti" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés a) pontjának aa)-ab) alpontjai, valamint b) pontja szerinti" szöveg,

b) a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet

ba) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "törvény 37/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott rendszeres szociális segélyben részesülők" szövegrész helyébe a "törvényben foglaltak szerint az aktív korúak ellátása keretében rendelkezésre állási támogatásra jogosult" szöveg,

bb) 2. § (2) bekezdés c) pontjában a "rendszeres szociális segélyben részesül" szövegrész helyébe a "rendelkezésre állási támogatásra jogosult" szöveg,

c) a Fer. 1. számú mellékletének 1.1.3. alpontjában a "rendszeres szociális segélyre" szövegrész helyébe a "rendelkezésre állási támogatásra" szöveg, az "1000 Ft/fő/eset" szövegrész helyébe az "1900 Ft/fő/eset" szöveg lép.

(4) 2009. május 1-jén hatályát veszti a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)

a) 2. § (1) bekezdés ca) alpontjában az "a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: MeH) és" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontj ában az "a MeH-nek és" szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésének első mondatában az "a MeH-et," szöveg.

(5) 2009. május 1-jén a Kormányrendelet

a) 2. § (3) bekezdésében, valamint 2. § (4) bekezdésének első és második mondatában az "a MeH" szövegrész helyébe az "az Igazgatóság" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésének első mondatában az "a MeH-nek" szövegrész helyébe "az Igazgatóságnak" szöveg lép.

(6) A Kormányrendelet e rendelet 8. § (4)-(5) bekezdésével megállapított szabályait akkor kell alkalmazni, ha a szépkorú személy köszöntése 2009. június 30-át követően esedékes, azt megelőzően a Kormányrendeletnek a 2009. április 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök