291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az állami foglalkoztatási szerv tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47. §-ában, a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelős szerv kijelölése tekintetében a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]

1. §

(1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, valamint a regionális munkaügyi központokat (a továbbiakban: Állami Foglalkoztatási Szolgálat) jelöli ki.

(2) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben, első fokon a regionális munkaügyi központok járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a regionális munkaügyi központotjelöli ki.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása

2. §

(1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (1) bekezdése szerinti - irányítását a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) A regionális munkaügyi központoknak a foglalkozási rehabilitációval, a munkaerő-piaci programokkal, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket.

(3) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerő-piaci programok kidolgozását és - a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT) jogkörére is figyelemmel - dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és számviteli feladatok végrehajtását,

d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze, valamint rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének a regionális munkaügyi központok által történő felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

3. §

(1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, külön jogszabályban meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági valamint rehabilitációs, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a társadalmi párbeszéd működtetésével összefüggő feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv (székhelye: Budapest) .

(2) A Hivatal élén a főigazgató áll, aki felett a munkáltatóijogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.

4. §

(1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a) megállapítja a munkaügyi központok kötelező belső szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, a programrendszereket fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja, továbbá kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) fejleszti a munkaerő-piaci szolgáltatásokat,

e) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

f) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, valamint az MpA-ban rendelkezésre álló központosított keret felhasználására,

g)[2] ellátja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

h) ellátja a regionális munkaügyi központok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai koordinálását,

i) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

1. ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

2.[3]

3. eljár a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs akkreditációs ügyekben;

4. elbírálja a munkaügyi központok központi szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,

j) adatokat gyűjt és elemez a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

k) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

1. koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét;

2. elősegíti az ILO tagságból adódó feladatok végrehajtását;

3. koordinálja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat -a személyek szabad áramlásához kapcsolódó - feladatainak végrehajtását;

4. ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel;

5. az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehető munkanélküli ellátások egyes kérdéseiről;

6. az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT államok) foglalkoztatási szolgálataihoz továbbítja, illetőleg onnan fogadja a munkanélküli ellátásokra jogosító időszakokról szóló igazolásokat;

l) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

m) közreműködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében, javaslatot tesz munkaügyi kutatásokra,

n) ellát egyes munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

1. központi munkaerő-piaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerő-piaci programok indítására;

2.[4] a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerő-piaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerő-piaci programokat;

3. a munkaügyi tanács állásfoglalása előtt véleményezi a regionális munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét;

o) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védin-tézkedés (a továbbiakban: védintézkedés) kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

p)[5] szervezi, bonyolítja, illetőleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetőleg más külföldi alapokból támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,

q)[6] ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

r)[7] ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a regionális képző központokkal kapcsolatban

a) meghatározza a munkaügyi központok és a képző központok együttműködésének és az általuk a külön jogszabály szerint kötött együttműködési megállapodás elveit,

b) meghatározza a képző központok által végzett adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendszert, hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

c) javaslatot tesz a képző központok informatikai rendszerének és ingatlan állományának fejlesztésére, valamint a működési tartalék felhasználására,

d)[8] véleményezi a képző központok éves képzési tervét, a miniszteri jóváhagyást követően ellenőrzi annak végrehajtását.

(4) A Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

5. §

(1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:

a) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel,

b) az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, valamint

c) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával

d)[9] a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartásával

e)[10] a szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésével

f)[11] a települési önkormányzatok szociális igazgatási - különös tekintettel az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési és nyilvántartási - feladatai végrehajtásának segítésével

összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(2)[12] Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv

a) a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben,

b)[13]

(3)[14] A szociális és gyámhivatalok szakmai irányításával kapcsolatos hatásköröket - a hatósági hatáskörök kivételével, ha jogszabály másként nem rendelkezik - a miniszter gyakorolja.

(4)[15] A Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének tapasztalatairól negyedévente tájékoztatja a minisztert.

(5)[16] A Hivatal ellátja a rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(6)[17] A Hivatal szervezetén belül Mobilitas Országos Ifjúsági Szolgálat működik, amely ellátja

a) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait,

b) a YOUTH program működtetésével kapcsolatos nemzeti feladatokat,

c) a regionális ifjúsági irodák működtetését, valamint

d) ifjúsági információs és képzési feladatokat lát el.

(7)[18] A Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működését engedélyező szervek munkáját a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül elektronikusan kiadott iratmintákkal segíti.

5/A. §[19]

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki

a) az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és

b) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátása során.

c)[20] az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel

5/B. §[21]

A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

Regionális munkaügyi központ

6. §

(1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2)[22] A munkaügyi központ

a) központi szervezetből, valamint

b) kirendeltségekből áll.

(3)[23] A munkaügyi központ élén főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. A főigazgató illetménye a köztisztviselői illetményalap huszonkétszeresét, a főigazgató-helyettes illetménye az illetményalap tizenhétszeresét nem haladhatja meg.

7. §

(1) A munkaügyi központ központi szervezete

a) irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében[24]

1. a miniszter, a Hivatal és a munkaügyi tanácsok ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet;

2. közreműködik a munkatársak szakmai képzésében;

3.[25] biztosítja a kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;

b) a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai körében

1. biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat;

2. együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervekkel;

3. dönt az MpA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését;

c) ellátja a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történő működtetésével kapcsolatos régió szintű feladatokat,

d) dönt a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásról,

e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről,

g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében

1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását;

2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi szervei és más szervezetek felé;

h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,

i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

j) elkészíti a munkaügyi központ belső szabályzatait,

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint

l) ellátja a felnőttképzési intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

b) a rendbírsággal,

c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá

d) a foglalkoztatást elősegítő támogatások közül

1. a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával;

2. a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával;

3. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz nyújtott támogatással, valamint

a) a bérgarancia támogatással, valamint

b) a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével

kapcsolatos ügyekben.

(3)[26] A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központ központi szervezetét jelöli ki.

8. §

(1) A kirendeltség[27]

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolat feladatokat,

c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggő feladatokat,

d)[28] szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

f) munkaközvetítést végez,

g) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

h) információt nyújt, tanácsadást végez,

i)[29] az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

j) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

l)[30]

m) munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, valamint

o)[31] ellátja a komplex rehabilitációval összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

9. §[32]

A kirendeltség által hozott határozat elleni fellebbezést - kivéve, ha kormányrendelet eltérően rendelkezik - a munkaügyi központ bírálja el.

10. §[33]

(1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége "kirendeltség és szolgáltató központként" látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,

b) rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal, illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságban,

c) közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában.

(2) A kirendeltség és szolgáltató központ élén igazgató áll.

11. §[34]

A regionális munkaügyi központokat és székhelyüket e rendelet melléklete határozza meg.

12. §

(1) A Kormány kijelöli az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: ESZA Kht.), hogy a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelős szerv feladatait lássa el.

(2) Az ESZA Kht. látja el az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium - szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott - fejezeti kezelésű előirányzatainak irányítását és kezelését.

13. §

(1)[35] Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[36]

(3) A regionális munkaügyi központ az illetékességi területén lévő megyékben e rendelet hatálybalépését megelőzően működött megyei (fővárosi) munkaügyi központok általános és egyetemes jogutóda. A regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet annak a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak, mint költségvetési szervnek a bázisán kell létrehozni, amelynek székhelyével a regionális munkaügyi központ székhelye megegyezik. A fővárosra és Pest megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet a Fővárosi Munkaügyi Központ, mint költségvetési szerv bázisán kell létrehozni.

(4) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Foglalkoztatási Hivatal általános és egyetemes jogutóda. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, mint költségvetési szervet a Foglalkoztatási Hivatal bázisán kell létrehozni.

(5) E rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási ügyek közül a rendelet hatálybalépését követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.

(6) E rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő másodfokú eljárásokban a rendelet hatálybalépését követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe az eljárás tárgyát képező közigazgatási ügyben e rendelet szerint a fellebbezés elbírálása tartozik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 291/2006. (XII 23.) Korm. rendelethez[37]

A regionális munkaügyi központok és székhelyük

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Békéscsaba

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Nyíregyháza

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Miskolc

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Pécs

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Székesfehérvár

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

székhelye: Szombathely

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.04.20.

[2] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.04.11.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Beiktatta az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[6] Számozását módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[7] Beiktatta a 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.04.11.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Beiktatta az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.01.

[10] Beiktatta a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[11] Beiktatta a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[12] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.01.

[14] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[15] Beiktatta az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[16] Számozását módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[17] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 499. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[18] Beiktatta a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[19] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[20] Beiktatta a 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[21] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[22] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[23] Megállapította a 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.04.20.

[24] Módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2007.03.31.

[25] Módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2007.03.31.

[26] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[27] A felvezető szöveget megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[28] Módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése ab) pontja. Hatályos 2007.03.31.

[29] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[30] Hatályon kívül helyezte az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2007.03.31.

[31] Beiktatta a 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[32] Módosította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2007.03.31.

[33] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[34] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2007.03.31.

[35] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 215. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 215. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Megállapította az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2007.03.31.

Tartalomjegyzék