89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. §[1] E rendelet hatálya

a)[2] munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és

b)[3] a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és

c)[4] a szakmai képzés szervezőjére és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra

terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8] A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6)[9]

(7)[10]

(8)[11] Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. számú melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. §[12] (1)[13] A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakmai képzés szervezője az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály* határozza meg.[14]

4. § (1)[15]

(2)[16]

(3)[17] A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. számú mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2)[18] Amennyiben egy munkahelyen az "A" és "B" foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2)[19] Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el.

(3)[20] A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyakorolja.

7. § (1)[21] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[22]

1. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1. A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak[23]

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

"D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 5 000 Ft/fő/év,

"C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 6 800 Ft/fő/év,

"B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8 400 Ft/fő/év,

"A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 10 000 Ft/fő/év.

1.1.2. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a szakmai képzés szervezője által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak:[24]

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy[25]

1.[26]

2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;

3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;

4.[27]

1.1.3.[28]

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:

a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)

- mennyiségi,

- minőségi

vizsgálata;

b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül

- zajszint,

- infra- és ultrahang szintek

- (egész test) rezgésterhelés,

- kéz-kar rezgésterhelés,

- a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,

- elektromágneses tér jellemzői,

- magas légköri nyomáson végzett munka,

- ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek

meghatározása;

c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;

d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.

1.2.2. A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott expozíciós mutatók és határértékek alapján történik.[29]

Vegyi anyagBiológiai expozíciós mutató
vizeletbenvérben
Anilinp-aminofenolmet Hb.
Arzénarzén
Benzolfenol
DimetilformamidN-metil-formamid
Etil-benzolmandulasav
Fenolfenol
Fluorid vegyületekfluorid
Halotánhalotán
trifluorecetsav
Higany (szervetlen)higan
Kadmiumkadmiumkadmium
Krómkróm
Kobaltkobalt
n-Hexán2,5-hexán-dion
Nikkelnikkel
Nitrobenzolp-nitrofenol
Ólom (szervetlen)D-ALAólom
ZPP
Pentaklórfenolentaklórfenol
Szelénszelén
Szén-monoxidCO Hb
Szerves foszforsav-
észter tart. peszticidek
vörösvérsejt vagy
teljes vér acetil-koli-
neszteráz
Sztirolmandulasav
Toluolhippursav
o-krezol
Triklóretiléntriklórecetsav
Xilolmetilhippursavak

2. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Jelentés a munkavállalói létszámról
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
neve:
címe:
orvosok száma:főállású:
részállású:
ápolók száma:
alkalmazott egyéb személyek száma:
OsztályJelenleg ellátott létszám
199.... év ....................... hó ....... naptól
......................... hó ....... napig
Várható növekedés (+),
illetve csökkenés (-)
199.... év ....................... hó ...... naptól
.......................... hó ....... napig
A
B
C
D
szabad kapacitás (fő)várható kapacitás (fő)
Kelt: .....................................................
......................................................
a szolgálat vezetője

3. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok

A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:

a) "A" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,

b) "B" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,

c) "C" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,

d) "D" foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

(Ae
----
A
+Be
----
B
+Ce
----
C
+De
----
D
)x100=F,

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.

Ha F = 100 ± 20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.[30]

4. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

"A" foglalkozás-egészségi osztály
gazdasági tevékenységekágazati
számjelek
1. BányászatC 10-14
2. KohászatD 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

"B " foglalkozás-egészségi osztály
gazdasági tevékenységekágazati
számjelek
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodásA 0l-02
2. ÉpítőiparF 45
3. Élelmiszerek és italok gyártásaD 15
4. Dohánytermékek gyártásaD 16
5. Textíliák gyártásaD 17
6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festésD 18
7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és Lábbeli gyártásaD 19
8. FafeldolgozásD 20
9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártásD 23
10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártásaD 24
11. Gumi és műanyag termékek gyártásaD 25
12. Nemfém ásványi termékek gyártásaD 26
13. Nyersanyag visszanyerése hulladékbólD 37
14. Szárazföldi és csővezetékes szállításI 60
15. Vízi szállításI 61
16. Légi szállításI 62
17. BútorgyártásD 361
18. Egészségügyi és szociális ellátásN 85
19. Állategészségügyi tevékenységN 852
20. Nyomdaipari termékek gyártásaD 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

"C" foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

"D" foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az "A", a "B" és a "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.02.04.

[2] Módosította a 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.06.15.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[5] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[8] Beiktatta a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.04.15.

[9] Hatályon kívül helyezte a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[11] Számozását módosította a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.04.15.

[12] Beiktatta a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[13] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § 2. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[14] * Szabályozására lásd 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet.

[15] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Módosította a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1992.02.04.

[18] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Megállapította a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2013.01.01.

[24] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[29] Megállapította a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2021.07.01.

[30] Módosította a 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1992.02.04.

Tartalomjegyzék