79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM együttes rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11., 14. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), f) és n) pontjában, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fegyveres szerv rendelkezési állományba tartozó, a fegyveres szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, a Hszt. 42. §-ának (2) bekezdése szerinti más szervnél vagy rendvédelmi oktatási intézménynél szolgálatot teljesítő berendelt hivatásos állományú esetében a fegyelmi jogkört gyakorló vezető]

"b) ha a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) teljesíti szolgálatát, akkor a miniszter,"

(2) Az R1. 4. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fegyveres szerv rendelkezési állományba tartozó, a fegyveres szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, a Hszt. 42. §-ának (2) bekezdése szerinti más szervnél vagy rendvédelmi oktatási intézménynél szolgálatot teljesítő berendelt hivatásos állományú esetében a fegyelmi jogkört gyakorló vezető]

"cb) a Rendőrtiszti Főiskolán a rektor,"

2. § (1) Az R1. 20. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanút meghallgatása előtt tájékoztatni kell arról, hogy)

"f) a tanú vagy jogi képviselője kérheti a tanú személyi adatainak zártan történő kezelését."

(2) Az R1. 20. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az eljárás alá vont és a tanú meghallgatásáról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)

"h) a tanú vagy jogi képviselője nyilatkozatát a tanú adatainak zártan történő kezeléséről,".

3. § Az R1. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Fegyelmi felelősség megállapítása esetén a Hszt. 123. § (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott fenyítés végrehajtásáról a fegyelmi felelősséget megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül állományparancsban, berendeltek esetében határozatban kell rendelkezni."

4. § Az R1. 43. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A méltatlansági eljárás elrendeléséről az állományilletékes parancsnok dönt. Minden esetben el kell rendelni az eljárást, ha a szolgálaton kívüli magatartás:)

"b) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 141-146. §-a, a 151-155. §-a, a 156/A-159. §-a, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti szabálysértést is megvalósít és az ügyben szabálysértési eljárás indult."

5. § Az R1. 48. § (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A miniszter irányítása alá tartozó szervek a rájuk vonatkozó összesített kimutatást minden év július 31-éig, illetve minden év január 31-éig megküldik a minisztérium humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egységének."

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § A hivatásos állomány tagja hidegétkezési hozzájárulásban részesíthető."

7. § Az R2. 45. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a számlával vagy szerződéssel igazolt bérleti, albérleti díjnál, de legfeljebb a mindenkori illetményalap összegénél."

8. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállóférőhely használati díját a tárgyévet megelőző tényleges üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a szolgáltatások költségei alapján a beutalásra jogosult szerv állapítja meg. Az így megállapított használati díj minimum a tényleges önköltségi ár. A használati díj tárgyévi mértékéről a beutalásra jogosult szerv évente egy alkalommal írásban tájékoztatja az érintetteket. A tényleges önköltségi árat a költségvetési szerv önköltség-számítási szabályzata alapján kell megállapítani."

9. § (1) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § A lakáscélú munkáltatói támogatásokról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az R1. 1. §-ában a "hivatásos és szerződéses állományúak (a továbbiakban együtt: a hivatásos állományú)" szövegrész helyébe a "hivatásos és szerződéses állományúak, valamint a rendőrség különleges állományába tartozó határozott idejű szolgálati viszonyban állók (a továbbiakban együtt: a hivatásos állományú)" szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "és a határőrség főigazgatói" szövegrész helyébe a "főigazgatói és" szöveg, 4. § (3) bekezdés felvezető szövegében az "és a belügyminiszter irányítása alatt álló" szövegrész helyébe az " , a fegyveres szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, a" szöveg, 4. § (5) bekezdésében a "belügyminiszterhez" szövegrész helyébe a "miniszterhez" szöveg, 4. § (6) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg, 19. § (3) bekezdésében az "a belügyi szervek" szövegrész helyébe az "a miniszter irányítása alá tartozó szervek" szöveg, 20. § (4) bekezdésében "A tanút meghallgatása" szövegrész helyébe "A tanút és jogi képviselőjét a tanú meghallgatása" szöveg, 33. § (4) bekezdésében "a belügyminiszterhez címezve a BM Humánpolitikai Főcsoportfőnökségnek" szövegrész helyébe "a miniszterhez címezve az országos parancsnokság humánszolgálatának" szöveg lép.

(3) Az R2. 4. § (1) bekezdésében a "b) és f) alpontja" szövegrész helyébe a "b), f) és i) pontja" szöveg, 4. § (3) bekezdésében az "f) pontja" szövegrész helyébe az "f) és i) pontja", 33. § (1) bekezdésében a "helyi közlekedési bérletre jogosult" szövegrész helyébe a "helyi közlekedési bérletben részesíthető" szöveg, 34. §-ában az "üdülésre jogosultak" szövegrész helyébe "üdülésben részesíthetők" szöveg, 47. § (1) bekezdésében az "az egyenruházati utánpótlási illetmény" szövegrész helyébe az "a ruházati utánpótlási ellátmány" szöveg lép.

(4) Az R3. 8. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében az "adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet" szövegrész helyébe az "adóterhet nem viselő járandóságnak minősül" szöveg, 9. § (1) bekezdésében az "adómentes határig" szövegrész helyébe az "adóterhet nem viselő járandóság összegéig" szöveg, 2/a. számú melléklet 9. pontjában, 2/b. számú melléklet 9. pontjában, 2/c. számú melléklet 9. pontjában és 4. számú melléklet 8. pontjában a "magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében" szövegrész helyébe a "személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján" szöveg, 2/a. számú melléklet 10. pontjában, 2/b. számú melléklet 10. pontjában, 2/c. számú melléklet 10. pontjában és 4. számú melléklet 9. pontjában az "az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 2.1. pontjában" szövegrész helyébe az "a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont t) alpontjában" szöveg lép.

(5) Az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről szóló 28/2006. (XI. 9.) IRM-ÖTM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a "182. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "182. § (6) bekezdése" szöveg, 5. § (5) bekezdésében és 16. § (2) bekezdés c) pontjában a "182. § (8) bekezdése" szövegrész helyébe a "182. § (9) bekezdése" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti

a) az R1. 1. §-ában az "a határőrség," szövegrész és 4. § (3) bekezdés c) pont cc) és cf) alpontja,

b) az R2. 2. §-a, 2. §-t megelőző az "[A Hszt. 42. § (3) bekezdéséhez]" alcím, 4. § (4) bekezdésében az " ; - i) pontja esetén az illetmény folyósítását a közigazgatási szerv végzi, s a fedezet is a közigazgatási szervet terheli" szövegrész, 13. § (3) bekezdése és 36. §-a.

Dr. Forgács Imre s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Varga Zoltán s. k.,

önkormányzati miniszter

1. melléklet a 79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM rendelethez

Az R2. 1. számú mellékletének Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek táblázata Rendőrség című oszlopa helyébe a következő szöveg lép:

Rendőrség
40/20%-ra jogosultak
- az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) szervezeti elemei, kivéve az
a) ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság és regionális gazdasági ellátó igazgatóságok,
b) ORFK Oktatási Igazgatóság,
c) ORFK Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
- a Köztársasági Őrezred
- a Nemzeti Nyomozó Iroda
30/15%-ra jogosultak
ORFK területi besorolású szervei
- a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság megyei illetékességű középirányító szervei
- a Készenléti Rendőrség
- a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
- ORFK Oktatási Igazgatóság
- ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság és regionális gazdasági ellátó igazgatóságok
- ORFK Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
15/10%-ra jogosultak
- a rendőrkapitányságok (kerületi, városi, vízirendészeti)
- határrendészeti kirendeltségek

2. melléklet a 79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM rendelethez

1. Az R2. 2. számú melléklete I. rész 1. pont c) alpontjának negyedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

[A kormányrendelet 50. §-a értelmében különleges bevetési pótlékra jogosultak]

"- a Köztársasági Őrezred Személyvédelmi Főosztályán a Tűzszerész Alosztály kivételével, valamint a Gazdasági Igazgatóság Gépjármű Osztályán (biztonsági gépkocsivezető),"

2. Az R2. 2. számú mellékletének I. része a következő 2. ponttal egészül ki:

[A kormányrendelet 50. §-a értelmében különleges bevetési pótlékra jogosultak]

"2. 100%-os mértékben, aki a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 3. Főosztály Akció Osztályán különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát."

3. melléklet a 79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM rendelethez

Az R3. 3. számú mellékletének a "Fennálló munkáltatói kölcsön tartozásomat - a hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabály figyelembevételével - egy összegben kívánom visszafizetni, a 40%-os engedmény igénybevétele mellett." szövegrésze helyébe a "Fennálló munkáltatói kölcsön tartozásomat - a hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabály figyelembevételével - egy összegben kívánom visszafizetni, a 40%-os engedmény igénybevétele mellett. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összege - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott összeghatárig - adóterhet nem viselő járandóságnak minősül." szöveg lép.

Tartalomjegyzék