88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: társadalompolitikai miniszter) a Kormánynak

a) a társadalompolitika összehangolásáért,

b) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

c) a nemzetpolitikáért,

d) a kisebbségpolitikáért

felelős tagja.

2. §

A társadalompolitikai miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

3. §

A társadalompolitikai miniszter

a) a nemzetpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a határon túli magyarokra vonatkozó,

b) a kisebbségpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

4. §

A társadalompolitikai miniszter a társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében

a) közreműködik a kormányzati társadalompolitikai feladatok ellátásában,

b) összehangolja a Kormány társadalompolitikájának végrehajtását,

c) társadalompolitikai tárgyú kérdésekben javaslatokat tesz a feladatkörrel rendelkező miniszternek, illetve a Kormánynak és a Kormánykabinetnek,

d) összehangolja a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását,

e) képviselője útján részt vesz a szakmapolitikai munkacsoport munkájában,

f) vezeti a Társadalompolitikai Kabinetet,

g) tagként vesz részt a Kormánykabinet

munkájában.

5. §

A társadalompolitikai miniszter a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való egyeztetésének programjára,

b) összehangolja a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerében képviselt kormányzati álláspont kialakítását, közreműködik annak képviseletében,

c) kapcsolatot tart és egyeztet a szövetkezeti szövetségekkel,

d) fogadja és nyilvántartja a kormányzati cselekvésre irányuló társadalmi kezdeményezéseket, továbbá összehangolja azok megvalósítását.

6. §

A társadalompolitikai miniszter a nemzetpolitikáért való felelőssége körében ellátja a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati feladatokat, összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét.

7. §

A társadalompolitikai miniszter a kisebbségpolitikáért való felelőssége körében

a) összehangolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel összefüggő kormányzati feladatokat,

b) a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése vonatkozásában együttműködik az önkormányzati miniszterrel a törvényességi ellenőrzést ellátó szervek szakmai irányításában.

8. §

A társadalompolitikai miniszter irányítja a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai miniszter tevékenységében közreműködő államtitkárának, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárának, valamint a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai szakállamtitkárának tevékenységét.

9. §

A társadalompolitikai minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyettesíti.

10. §

A társadalompolitikai miniszter megnevezésének rövidítéseként a "TM" megjelölést kell alkalmazni.

11. §[1]

Ez a rendelet a kihirdetését követően megalakuló első Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

12. §

(1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszter összehangolja az "Új rend és szabadság" program végrehajtását."

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat-és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést."

(3) Az R1. 1. § (1) bekezdés c) és f)-g) pontja, 3. § d)-e) pontja, 5. §-a, valamint 10-11. §-a hatályát veszti.

(4) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő új i)-k) pontokkal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"i) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,

j)tudománypolitika koordinációjáért,

k) űrkutatásért"

[felelős tagja.]

(5) Az R2. 3. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a kutatás-fejlesztésről,

b) a technológiai innovációról,

c) a magyar formatervezési díjról,

d) az iparjogvédelmi támogatásokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki."

(6) Az R2. 4. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt."

(7) Az R2. a következő új 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében

a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint - a Kormány döntése szerint - az Országgyűlés előtt,

b) koordinálja - a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével - a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,

c) részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában, koordinálja a nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

e) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítását, a kormányzati technológia- és innovációpolitika keretében irányítja az ágazati technológia- és innovációpolitikát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati minőségpolitikát.

(2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében

a) elősegíti a tudományos eredmények hasznosulását az új ismeretek előállításában, a tudás intézményes átörökítésében és a társadalmi innováció folyamatában,

b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások - így különösen a tiszta alapkutatások - költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását,

c) kezdeményezi, elősegíti és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.

(3) A minisztert az űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában véleményező testületként a Magyar Űrkutatási Tanács és Űrkutatási Tudományos Tanács segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.

(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatásköreit a XXXIV. Kutatás és technológia fejezet felett."

(8) Hatályát veszti a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet.

(9) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7/A. §-ában az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter" szöveg, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 14/B. §-ában "az önkormányzati miniszter" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szöveg lép, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése, valamint (4) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Hivatalnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), a miniszter titkárságának vezetője," szöveg hatályát veszti, illetve a 3. § (6) bekezdésében a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szöveg lép.

(10) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kihirdetett rendelet vagy közzétett kormányhatározat

a) nemzetpolitikáért, kisebbségpolitikáért vagy a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelősség körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említi, azon a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztert,

b) az "Új rend és szabadság" programért felelős kormánybiztost említi, azon az igazságügyi és rendészeti minisztert,

c) a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert említi, azon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert

kell érteni.

(11) A Miniszterelnöki Hivatal jogutódja - a feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - az e kormányrendelet alapján

a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.

(12) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a Miniszterelnöki Hivatal jogutódjának az e kormányrendelet alapján

a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot

kell tekinteni.

A miniszterelnök helyett:

Bajnai Gordon s. k.,

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.