12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] Hites bányamérő az a személy lehet,

a) aki az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel az rendelkezik, aki

aa) alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,

ab) mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,

ac) egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki

szakképzettséggel rendelkezik,

b)[2] szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki a szakképzettség megszerzését követően bányaüzemnél vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább négy év bányamérési gyakorlatot szerzett.

(2) Aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellett ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezik, az (1) bekezdés b) pontjától eltérően csak két év bányamérési gyakorlatot kell igazolnia.

(3) Mélyműveléses bányában hites bányamérői tevékenységet az végezhet, aki az (1) bekezdés b) pont szerinti szakmai gyakorlatot mélyműveléses bányában szerezte.

(4) Szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

(5) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

ac)[3] által betöltött munkakör és a végzett tevékenység, illetve az álláshelyén ellátott feladatok megnevezését,

b)[4] a munkakörben, álláshelyen töltött idő naptári időtartamát,

c) a munkáltató vagy foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

(7) Amennyiben a gyakorlati idő megszerzése nem munkaviszonyban történt, akkor az (5) bekezdés szerinti igazolásként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodást kell benyújtani.

(8) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja az adott bányászati szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

3. §[5] (1)[6] A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet) kell megtenni. A szénhidrogén szakterülethez tartozik - a földgáz szállítás kivételével - a szénhidrogén csővezetékes szállítás.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait és

b) a szakterület megnevezését.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell:

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát és

b) a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot.

4. §[7]

5. §[8]

6. § (1)[9] A hites bányamérő eredeti aláírásával és a hites bányamérői tevékenység megkezdéséről tett bejelentésről kapott bányafelügyeleti igazolás sorszámával ellátott bányatérkép tartalmát a bányászati szakigazgatásban mindaddig valósnak kell tekinteni, míg annak ellenkezőjét méréssel vagy helyszíni ellenőrzéssel nem bizonyítják.

(2) A hites bányamérő az általa felügyelt bányák vagy bányavállalkozói jogosultság nélküli, korábbi bányaműveletek bányatérképét vagy részletét, a bányatérképekből levezetett vagy önállóan készített térképet (vázlatot, rajzot), valamint bányamérésből származó adatot is hitelesíthet.

7. §[10] (1) A hites bányamérők nyilvántartásának - a bányászatról szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a) a bejelentés iktatási számát és időpontját,

b)[11]

c) a hites bányamérő nyilvántartásba vételének sorszámát,

d) a hites bányamérő szakterületének megnevezését,

e) a tevékenység befejezésének időpontját.

(2) A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérőt, ha

a)[12] a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen vagy a bányafelügyelet végleges döntéssel eltiltotta,

b) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,

c) meghalt,

d) bejelentette a tevékenység befejezését.

(3)[13] A hites bányamérők jegyzékét a bányafelügyelet honlapján folyamatosan közzé kell tenni. A közzétett jegyzék tartalmazza a hites bányamérő nevét, valamint az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti adatokat.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével a hites bányamérőről szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott hites bányamérő minősítések hatályát.

(4)[14] A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet hatálybalépésének napját megelőzően kiadott engedélyek 2017. december 31. napján hatályukat vesztik.

(5)[15] A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek az azokban meghatározott határidőig hatályban maradnak.

(6)[16] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadóak.

9. §[17] Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez[18]

2. melléklet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[2] Módosította a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 25. §-a. Hatályos 2013.01.05.

[3] Módosította a 33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2019.09.11.

[4] Módosította a 33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2019.09.11.

[5] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[6] Módosította a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.12.31.

[7] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

[8] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

[9] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[10] Megállapította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[11] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[12] Módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.12.31.

[14] Módosította az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.03.25.

[15] Beiktatta az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[16] Beiktatta az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[17] Beiktatta az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.03.25.

[18] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

[19] Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2016.03.25.

Tartalomjegyzék