33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása

1. § Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Melléklet IX. fejezet 35. pont 35.8. alpont a) pontjában a "2011. évi CXCIX. törvény" szövegrész helyébe a "törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szöveg lép.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

2. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet I. rész 2. Fejezet 2.01 cikk 3. pontjában a "köztisztviselőit" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőit" szöveg lép.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) 7. számú melléklet 4. pont 4.5. alpont első francia bekezdésében az "A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző hatóság köztisztviselői a vizsga teljes folyamatában feladatkörükben eljárhatnak." szövegrész helyébe az "A vizsgát szakfelügyelő, ellenőrző hatóság feladatkörében a vizsga teljes folyamatában eljárhat." szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a KöVIM rendelet 7. számú melléklet

a) 3. pontjában az "erre - a munkaköri leírásban - kijelölt vizsgaszervező köztisztviselője" szövegrész,

b) 4. pont 4.2. alpontja,

c) 6. pont 6.2. alpont c) pontjában az "Az okmányokat a hajózási hatóság körbélyegzőjével és az arra jogosult köztisztviselő aláírásával kell hitelesíteni." szövegrész.

4. Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosítása

5. § Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet] 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményre jogosító igazolványt a jogosult személy kérelmére állítja ki és érvényesíti a szolgáltató vasúti társaság. A kérelemben fel kell tüntetni:)

"e) a jogviszony típusát (munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony) és fennállásának kezdő időpontját,"

6. § Az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés c) pontjában a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati" szöveg lép.

5. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosítása

7. § A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet] 7. § (1) bekezdésében az "állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 7. § (2) bekezdés i) pontja.

6. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

9. § A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a) 2. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "tevékenység" szövegrész helyébe a "tevékenység, illetve az álláshelyén ellátott feladatok" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "munkakörben" szövegrész helyébe a "munkakörben, álláshelyen" szöveg

lép.

7. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása

10. § A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a) 3. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "tevékenység" szövegrész helyébe a "tevékenység, illetve az álláshelyén ellátott feladatok" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "munkakörben" szövegrész helyébe a "munkakörben, álláshelyen" szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Tartalomjegyzék