25/2010. (V. 12.) EüM rendelet

egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában,

az 1. § (2) és (10) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontjában,

az 1. § (7) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont af) alpontjában,

az 1. § (9) bekezdése tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontjában,

a 4. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában,

az 5. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (5) bekezdésében és

a 6. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1]

(2)[2]

(3)[3]

(4) Az R1. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke és a Kbtv. 10. § (2) bekezdése alapján a 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott és legkésőbb 2017. június 1-jéig újracímkézés és újracsomagolás nélkül forgalomban lévő veszélyes keverék tekintetében a Kbtv.-nek és e rendeletnek a 2015. május 31-én hatályos osztályozásra, csomagolásra és címkézésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

(5)[4]

(6)[5]

(7)[6]

(8)[7]

(9)[8]

(10)[9]

2. §[10]

3. § (1)[11]

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 2. §-a és az azt megelőző "(A Kbtv. 5. §-ához)" szövegrész,

b) 5. §-a,

c) 6. §-a és az azt megelőző "(A Kbtv. 14. § és 17. §-ához)" szövegrész,

d) 1-4. számú melléklete, valamint 9. és 10. számú melléklete.

4. §[12]

5. §[13]

6. §[14]

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléket 3., 6., 8-11., 13-19., 23-25., 29., 31-35., 37-43. pontja 2010. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (4) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet a (3) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

8. §[15]

9. § Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelethez

1.[16]

2.[17]

3.[18]

4.[19]

5.[20]

6.[21]

7.[22]

8.[23]

9.[24]

10.[25]

11.[26]

12.[27]

13.[28]

14.[29]

15.[30]

16.[31]

17.[32]

18.[33]

19.[34]

20.[35]

21.[36]

22.[37]

23.[38]

24.[39]

25.[40]

26.[41]

27.[42]

28.[43]

29.[44]

30.[45]

31.[46]

32.[47]

33.[48]

34.[49]

35.[50]

36.[51]

37.[52][53]

38.[54]

39.[55]

40.[56]

41.[57]

42.[58]

43.[59]

44.[60]

45.[61]

46.[62]

47.[63]

2. melléklet a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelethez

"8. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke egyes tételeinek adattartalma

1. Azonosítási jel (az OKBI adja)

2. Anyag kémiai megnevezése

3. CAS-szám (ha van)

4. EU-szám (ha van)

5. Veszély jel (jelek), a veszély jellegére utaló R-mondatok, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti veszélyességi osztály/kategória kódja (kódjai) és a figyelmeztető, H mondat (mondatok) száma (számai)

6. Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti óvintézkedésre utaló P mondat (mondatok) száma (számai)"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.03.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.21.

Tartalomjegyzék