276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a New Yorkban 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 17. törvényerejű rendelet; a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezményt kihirdető 1979. évi 25. törvényerejű rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezményét kihirdető 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel, a 2. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Rendőrségnek az Rtv. 4. §-ának (3) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:]

"e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet."

(2) A Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt országos illetékességgel, önálló szervként ellátja a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel, a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet alapján a szakértői, és ezen kívül a bűnügyi technikai feladatokat, ennek keretében

a) teljesíti azon hatósági kirendeléseket, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását,

b) a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakértői kompetenciakörében igazságügyi szakértői véleményeket készít, nyilvántartásokat kezel,

c) a Kormány által kijelölt szakértői nyilvántartó szervként ellátja a külön törvényben meghatározott feladatokat,

d) ellátja a szakértői működéssel kapcsolatos külön jogszabályban megjelölt egyes igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási feladatokat, a költségvetés keretei között biztosítja az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételeket,

e) ellátja a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek bűnügyi technikai, és a szakértői tevékenység szakmai irányítását, továbbá bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, illetve a bűnügyi orvosi tevékenység szakmai irányítását,

f) végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet,

g) a költségvetés keretei között biztosítja a rendőrség szakértői, bűnügyi technikai, bűnügyi pszichológia és poligráfos hazugságvizsgálat, bűnügyi orvosi tevékenységéhez szükséges egységes feltételeket,

h) felkérés alapján részt vesz a bűnügyi technikusok képzésével és továbbképzésével kapcsolatos előadások, szakmai képzések megtartásában,

i) teljesíti a nemzetközi kötelezettségből eredő, külön jogszabályban meghatározott adattovábbítási kötelezettségét,

j) részt vesz a szakértői tevékenységgel, valamint a szakértői nyilvántartással kapcsolatban az európai uniós tagságból eredő feladatok végrehajtásában.

(2) A rendészetért felelős miniszter kinevezi a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóját és igazgatóhelyettesét, dönt a vezetői megbízatásuk visszavonásáról és jogviszonyuk fegyelmi vagy egyéb eljárás keretében történő megszüntetéséről, valamint jóváhagyja a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet ellenőrzéséről készült jelentést."

(3) A Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 5. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 11. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 13. alpontja.

5. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés f) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete B) Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1) az "MDMA (±)N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine" szövegrészt követően a következő sorral egészül ki:

"mephedrone***
(mefedron)
(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC"

2. melléklet a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 2.5. alponttal egészül ki:

[2. Az Rtv. 4. § (3) bekezdése alapján létrehozott rendőri szervek székhelye]

"2.5. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Budapest"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére