297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés b), c), f), h), n) és o) pontjában, a 4. alcím vonatkozásában a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés p) pontjában, a 10. § vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Nyilatkozattétel

1. § (1) A magánnyugdíjpénztár tagja (a továbbiakban: tag) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatát Magyarországon bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál (a továbbiakban: ONYF) is megteheti.

(2) A helyszíni nyilatkozattételre jogosultakat a nyugdíj-biztosítási igazgatóság keresi fel.

(3) A nyilatkozatban fel kell tüntetni a tag nevét, lakóhelyét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint annak a magánnyugdíjpénztárnak a nevét, ahol a tagsági jogviszonya fennáll.

(4) A tag a nyilatkozat másolatát a nyilatkozattételt követő 5 napon belül köteles megküldeni a foglalkoztatójának.

2. § (1)[1] A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumon keresztül - Magyarország külképviseletei az Mpt. 24. § (10) bekezdése szerinti határidőben tett nyilatkozatokat a személyes nyilatkozattételt követő 8 napon belül megküldik az ONYF-nek.

(2) Az ONYF a nyilatkozatokat legkésőbb 2011. március 1-jéig kísérőjegyzékkel - amely tartalmazza a tag nevét és a társadalombiztosítási azonosító jelét - ellátva küldi meg az érintett magánnyugdíjpénztáraknak. Az ONYF a kísérőjegyzékek egy példányát egyidejűleg megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet).

2. Visszaléptetés

3. §[2] (1) A magánnyugdíjpénztár a függő tételként nyilvántartott befizetések Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) részére történő átadása során figyelmen kívül hagyja azokat az eszközöket, amelyeket az Alap bármely okból nem szerezhet meg (így különösen, amely eszköz tulajdonjogát nem szerezheti meg, az ügylet alanyává nem válhat), továbbá azokat, amelynek az Alap részére történő átruházása bármely egyéb okból nem lehetséges 2011. június 12. napjáig. Ilyen eszközök a függő tételek fedezetéül átadott eszközök között nem szerepelhetnek és ezen eszközök értékének megfelelő pénzösszeget kell az Alap részére átadni.

(2) A magánnyugdíjpénztár az Alap részére a pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket oly módon köteles átadni, hogy azok felett az Alap per-, teher-, igény- és mindenfajta korlátozástól mentes tulajdonjogot szerezzen.

(3) A magánnyugdíjpénztár az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetésekösszegét az Alaptól írásban visszaigényli. Az Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kezdeményezi a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történő átutalását. A magánnyugdíjpénztár a visszalépő tagi kifizetéseket a tag 6. § szerinti nyilatkozatának megfelelően, a visszaigényelt összeg jóváírását követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig végzi el.

(4) A magánnyugdíjpénztár a 2011. május 31-én függő tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott összeget befizetőnkénti (foglalkoztatónkénti) részletezettséggel, a 0-ás számlaosztályban elkülönítetten köteles nyilvántartani.

(5) A 2011. május 31-én függő tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott magánnyugdíjpénztári befizetésekből és azok hozamaiból a pénztártagokra 2011. május 31-ét követően azonosított tagdíj és azok hozamainak összegét a magánnyugdíjpénztár havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig az Alaptól írásban visszaigényli és az összeg visszautalását követően az érintett pénztártag egyéni számláján haladéktalanul jóváírja. Az Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kezdeményezi a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történő átutalását.

(6) A visszaléptetés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követeléssel szemben érvényesítheti.

4. § (1)[3] A magánnyugdíjpénztára társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő és a vissza nem lépő tagjainak számáról 2011. május 31-éig értesíti a Pénztárak Garanciaalapját.

(2)[4] A Pénztárak Garanciaalapja a magánnyugdíjpénztárak értesítése alapján megállapítja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokra vonatkozó garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek összegét, és annak eszközfedezetét az értesítés kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig a portfólión belüli eszközaránynak megfelelő arányban adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak. A Pénztárak Garanciaalapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott, garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követő 15 napon belül közli a magánnyugdíjpénztárakkal.

5. § Az ÁKK az eszközök átadásához és a pénzbeli átutalásokhoz szükséges számlaszámokat 2011. február 1-jéig küldi meg a magánnyugdíjpénztáraknak és a Pénztárak Garanciaalapjának.

3. Visszalépő tagi kifizetések

6. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagnak a magánnyugdíjpénztára felé írásban kell rendelkeznie arról, hogy a visszalépő tagi kifizetések összegét [Mpt. 4. § (2) bekezdése zsk) pontja] egy összegben veszi fel, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárba vagy - a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében - a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kéri.

(2) Ha a tag a visszalépő tagi kifizetések összegét egy összegben kívánja felvenni, meg kell jelölnie azt a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre a visszalépő tagi kifizetések összegének átutalását, illetve kiutalását kéri. Ha a tag a visszalépő tagi kifizetések összegének önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírását kéri, meg kell jelölnie az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár nevét, adószámát és a tag adóazonosító jelét.

(3) Ha a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tag a tagi kifizetés összegéről nem rendelkezik, a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegéről. A felhívásban a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagot tájékoztatni kell a nyilatkozattétel elmulasztásának következményeiről.

(4)[5] A volt tag az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeg esetén 2011. november 30-ig

a) megtett személyes nyilatkozat útján vagy

b) - a nyilatkozat feladása időpontjának igazolására alkalmas módon - feladott nyilatkozat útján írásban

megjelölheti a magánnyugdíjpénztár számára azt a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre a visszalépő tagi kifizetés összegének átutalását, kiutalását kéri. A magánnyugdíjpénztár - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül intézkedik a visszalépő tagi kifizetés összegének átutalásáról, kiutalásáról. Amennyiben a volt tag 2011. november 30-ig nem kéri a visszalépő tagi kifizetés összegének átutalását, kiutalását, akkor az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár - a volt tagnak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében - a Nyugdíjbiztosítási Alapnak legkésőbb 2011. december 20-ig utalja át. Az átutalás összegéről a volt tag nevének és azonosítóinak feltüntetésével a magánnyugdíjpénztár a biztosított lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságot, magyarországi lakóhely hiányában a fővárosi nyugdíj-biztosítási igazgatóságot értesíti.

(5)[6] Amennyiben a volt tag magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett tagi kifizetésének összegét a magánnyugdíjpénztár már átutalta a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, akkor köteles azt a (4) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül a Nyugdíjbiztosítási Alaptól a magánnyugdíjpénztár bankszámlaszámának egyidejű megjelölésével visszaigényelni. A Nyugdíjbiztosítási Alap a visszaigénylés beérkezését követő 8 munkanapon belül köteles a visszaigényelt összeget a magánnyugdíjpénztár bankszámlájára átutalni. A magánnyugdíjpénztár a visszaigényelt összeg bankszámláján történő jóváírását követő 8 munkanapon belül intézkedik a visszalépő tagi kifizetés összegének átutalásáról, kiutalásáról.

4. Igazolási kérelem

7. § (1)[7] Az igazolási kérelmet [Mpt. 123. § (6) bekezdése] az a nyugdíj-biztosítási igazgatóság bírálja el hatósági eljárásban, amelynél azt előterjesztették. Magyarország külképviseletén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál vagy az ONYF-nél előterjesztett igazolási kérelmet a fővárosi nyugdíj-biztosítási igazgatóság bírálja el. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumon keresztül - Magyarország külképviseletei az igazolási kérelmet a nyilatkozattal együtt az előterjesztéstől számított 8 napon belül megküldik az ONYF-nek. Az ONYF a részére megküldött és a nála benyújtott kérelmeket haladéktalanul továbbítja a fővárosi nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak.

(2) Ha a nyugdíj-biztosítási igazgatóság a kérelemnek helyt ad, a döntést a nyilatkozatra feljegyzi, és annak egy példányát megküldi az ONYF-nek. Az ONYF a nyilatkozatot a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül megküldi az érintett magánnyugdíjpénztárnak, továbbá másolatban a Felügyeletnek, valamint az ÁKK-nak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

6. Módosító rendelkezések[8]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[9]

2. melléklet a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 501. § a) és b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.05.31.

[3] Módosította a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.05.31.

[4] Módosította a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.05.31.

[5] Megállapította a 188/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.09.20.

[6] Beiktatta a 188/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.09.20.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 501. § a), b) és c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] Hatályon kívül helyezte a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatálytalan 2012.12.31.

[9] Hatályon kívül helyezte a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatálytalan 2012.12.31.

[10] Hatályon kívül helyezte a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatálytalan 2012.12.31.

Tartalomjegyzék