87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról

A Kormány

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában,

a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés z) pontjában,

a 12., 14., 18., 19. és 20. § tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a), b), c), j) és n) pontjában,

a 13. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 15-17. § tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény) létrehozott Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) szervezetének tevékenységére, működésére és eszközeinek felhasználására (a továbbiakban együtt: gazdálkodás), nyilvántartására, ellenőrzésére, valamint az adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó előírásokat állapítja meg.

2. § (1) A magánnyugdíjpénztár a pénzügyi eszközök átadását megelőzően kettő munkanappal az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) részére megküldi az átadásra kerülő pénzügyi eszközökre vonatkozó következő adatokat:

a) a magánnyugdíjpénztár neve,

b) az átadás értéknapja,

c) azon portfolió megjelölése, amelyben a magánnyugdíjpénztár az adott pénzügyi eszközt nyilvántartja,

d) pénzügyi eszköz neve,

e) pénzügyi eszköz kibocsátója,

f) pénzügyi eszköz kibocsátójának székhelye,

g) pénzügyi eszköz fajtája, típusa,

h) pénzügyi eszköz devizaneme,

i) pénzügyi eszköz alapegységének névértéke,

j) pénzügyi eszköz darabszáma,

k) a pénzügyi eszköz átadáskori értékének meghatározására alkalmazott árfolyam,

l) kamatozó pénzügyi eszköz kamatozásának típusa, a kamatozás kezdő napja és a kamatfizetési gyakorisága,

m) fix kamatozású pénzügyi eszköz esetén a kamatláb mértéke,

n) változó kamatozású pénzügyi eszköz esetén a kamatláb meghatározásának módja, a kamatbázis megjelölése,

o) pénzügyi eszköz átadás utáni, jövőbeni ismert pénzmozgásának napjai és mértéke és típusa,

p) pénzügyi eszköz kamat- és napszámítási konvencióinak meghatározása,

q) pénzügyi eszköz letétkezelője (beleértve az al-letétkezelőt is) és annak számlaazonosítója.

(2) Értékpapír átadása esetén a magánnyugdíjpénztár a (1) bekezdésben foglaltakon túl a következő adatokat is megküldi:

a) értékpapír forgalomba hozatalának módja (nyilvános, zártkörű),

b) az értékpapír kibocsátásának napja,

c) az értékpapír lejáratának napja,

d) értékpapír fajtája és típusa,

e) ISIN kódja, ennek hiányában az azt helyettesítő azonosító kód,

f) az elszámolási rendszert azonosító kód,

g) szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetén a kereskedés helye, és az értékpapír kereskedési kódja.

(3)[1] A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépések miatti vagyonátadás tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek lebonyolításra a 2011. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével.

(4)[2] Az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerinti társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépések miatti vagyonátadás tekintetében a magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek lebonyolításra a 2012. május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembevételével.

3. §[3] (1) Az Alap a vagyonát képező, az Mpt. 24. § (11) bekezdése szerint átvett eszközöket - számviteli politikájával összhangban - 2011. május 31. napjára vonatkozóan - az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve - újraértékeli.

(2) Az Alap a vagyonát képező, az Mpt. 24. § (17) bekezdése szerint átvett eszközöket - számviteli politikájával összhangban - 2012. május 31. napjára vonatkozóan újraértékeli.

4. § Az Országgyűlés által megtárgyalt pénzügyi beszámolót - beleértve a részét képező auditált számviteli beszámolót is - az ÁKK Zrt. honlapján nyilvánosságra kell hozni.

5. § Az Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: Testület) elnöke és tagja megbízatásának megszűnése esetén az új tag kijelöléséről a korábbi tagot jelölő személy öt munkanapon belül dönt.

6. § (1) A Testület szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

(2) A Testület ülésére bármely tag javasolhat napirendi pontot, amelyet a Testület érdemben megtárgyal.

(3) A Testület üléseiről összefoglaló készül, amely tartalmazza

a) az ülés helyét és időpontját,

b) az ülésen résztvevők nevét,

c) az ülésen tárgyalt írásbeli előterjesztések címét és az előterjesztő megjelölését,

d) a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, az azt felvető résztvevő nevét,

e) a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét,

f) szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát,

g) a testületi döntés lényegét,

h) a Tanács tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetve egyet nem értését.

(4) A Testület működésével kapcsolatos titkársági teendőket az ÁKK Zrt. látja el.

(5) A Testület a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján működik, amelyet maga határoz meg.

7. § A Testület az Alap vagyonába tartozó eszközök értékének védelme, továbbá az eszközökből fakadó kockázatok kezelése és csökkentése érdekében azonnali, határidős, fedezeti, csere és származtatott ügyletek megkötéséről és alkalmazásáról is dönthet.

8. § (1) Az Alap működtetésével kapcsolatban ÁKK Zrt. a következő feladatokat látja el:

a) a Törvény 2. § (3) bekezdése szerint az Alap vagyonát képező eszközök számbavétele,

b) az Alap vagyonát képező eszközök nyilvántartása és kezelése,

c)[4] az Alap vagyonát képező, az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok térítésmentes átadása az államnak,

d) az Alap vagyonát képező eszközökre vonatkozó értékesítési alapelvek tervezetének elkészítése,

e) az Alap pénzmozgásaira vonatkozó, éves pénzforgalmi terv elkészítése,

f) az Alap bevételeinek a Törvény 7. §-a szerinti felhasználásra vonatkozó javaslat elkészítése,

g) az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördülő likviditási prognózis készítése a Nyugdíjbiztosítási Alap és a Kincstár részére,

h) a kincstári egységes számla terhére nyújtandó megelőlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére vonatkozó prognózis készítése a Kincstár részére,

i) az Alap vagyonát képező eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslat kidolgozása,

j) a Testület által az Alap vagyonát képező eszközök értékesítésére vonatkozó döntések végrehajtása,

k) a Testület által meghozott, az Alap bevételeinek a Törvény 7. §-a szerinti felhasználására vonatkozó döntések alapján a befizetés végrehajtása,

l) az Alap előző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámoló elkészítése és közzététele az ÁKK Zrt. honlapján,

m) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyet jogszabály az Alap kezelője számára előír.

(2) Az ÁKK Zrt. a feladatainak ellátása során harmadik személyt vehet igénybe.

(3) Az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzforgalmi tervet jóváhagyásra benyújtja a Testületnek. Indokolt esetben az ÁKK Zrt. jogosult a jóváhagyott pénzforgalmi terv módosítását kezdeményezni a módosított pénzforgalmi terv jóváhagyásra történő benyújtásával.

9. § Az ÁKK Zrt. feladatait, továbbá a harmadik személyek igénybevételének lehetőségét az Alap és az ÁKK Zrt. között létrejött szerződés szabályozza. A szerződést az Alap és az ÁKK Zrt. 2011. május 31. napjáig köti meg.

10. § (1) A Testület a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 61. §-a szerinti módon és tartalommal adatszolgáltatást teljesít az Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszternek.

(2) A Testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 206. §-ában, illetve 17. számú mellékletében előírt módon, a (3)-(8) bekezdésben meghatározott tartalommal időközi mérlegjelentést készít az Alapra vonatkozóan.

(3) A (2) bekezdés szerinti mérlegjelentésben a könyvviteli mérleg tagolásának megfelelő bontásban az egyes mérlegsorok állományát és annak változását a következő összetevők szerint köteles bemutatni:

a) állomány az év elején,

b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,

c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,

d) egyéb volumenváltozás,

e) értékelés,

f) állomány a tárgyidőszak végén.

(4) Az egyes összetevők meghatározására az Ámr. 19/A. számú mellékletében található kitöltési utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdésben foglalt időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 45. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő hatvan napon belül; az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának, illetve a költségvetési zárszámadás munkálatainak határidejével megegyezően kell elektronikus formában az államháztartásért felelős miniszternek benyújtani.

(6) A Testület az Alap időközi mérlegjelentésének részét képező az Ámr. 18. számú melléklete szerinti részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentést az éves beszámolóval egyidejűleg köteles elkészíteni és megküldeni az államháztartásért felelős miniszternek.

(7) Az Alap az időközi mérlegjelentés részét képező, az Ámr. 19. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás alól mentesül.

(8) Az Alap az Ámr. 25. § (3) bekezdése és 1. számú melléklete alapján a költségvetési tervezésbe bevonandó államháztartáson kívüli szervezet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.

12. § A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A központi nyilvántartás az Mpt. 123. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az érintett pénztártagok írásbeli tájékoztatása érdekében eseti adatszolgáltatásként, az Mpt. 120/A. § (9) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a pénztári adatszolgáltatások beérkezését követő hónap 10. napjáig teljesíti."

13. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 30/B. §-sal egészül ki:

"30/B. § (1) Az állami adóhatóság a Tbj. 51. § (2) bekezdésében, továbbá a 20. § (2) bekezdésben foglalt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. április 30-ig beérkezett - a 2007. január 1. és 2010. szeptember 30. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj, tagdíj-kiegészítésekre vonatkozó-foglalkoztatói helyesbítéseket (önellenőrzés, adózói javítás) 2011. május 31-ig átadja az érintett magánnyugdíjpénztár részére, annak érdekében, hogy a tagok könyveletlen befizetései előírásra kerüljenek.

(2) A magánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben foglalt adatátadás, valamint a rendelkezésére álló adatok (pl. az állami adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő tételek azonosítását elvégzi, és a tagi követelés összegét a tag egyéni számláján az Mpt. 24. § (11) bekezdés szerinti átadás időpontjáig nyilvántartásba veszi (jóváírja).

(3) Az állami adóhatóság a Tbj. 51. § (2) bekezdésében, továbbá a 20. § (2) bekezdésben foglalt adategyeztetést a 2011. április 30-a után beérkezett foglalkoztatói helyesbítések (önellenőrzés, adózói javítás) esetén kizárólag a magánnyugdíjpénztári tagok vonatkozásában végzi el."

14. § (1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.) 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a § a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"m) a működési és a likviditási tartalék forrásai kimerültnek tekintendők: amennyiben a pénztár tárgyhónapot megelőző havi zárásakor meglévő saját tőkéjének, működési céltartalékának, valamint likviditási és kockázati céltartalékának likvid eszközökben meglévő eszközfedezete nem nyújt fedezetet a tárgyhónapot követő hónap működési kiadásaira;

n) a saját tőke és a működési céltartalék eszközfedezete: a működési célú befektetési portfolió részét képező eszközök, valamint a működési célt szolgáló egyéb, forgóeszköznek minősülő eszközök;

o) a likviditási és kockázati céltartalék eszközfedezete: a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió részét képező eszközök."

(2) Az Mvhr. 37/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Mpt. 120/A. § (10) bekezdésében meghatározott pénztári adatszolgáltatást a 11. számú melléklet szerint kell teljesíteni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő elszámolás fordulónapját követő hó 15. napjáig."

(3) Az Mvhr. 42. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (28)-(30) bekezdéssel egészül ki:

"(27) A működési és a likviditási tartalék forrásai kimerülése esetén az Mpt. 62/A. §-a alapján - a működés finanszírozása érdekében - az egyéni számlán végrehajtott csökkentést - a működési céltartalékon belül - jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék növekedéseként és az egyéni számlán jóváírt hozambevételekből képzett céltartalék felhasználásként kell elszámolni.

(28) Az Mpt. 24. §-ának (13) bekezdése alapján a visszalépő tag egyéni számlájáról kivezetett, működési tartalék javára jóváírandó összeggel - a működési céltartalékon belül - a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékot kell növelni.

(29) A (27)-(28) bekezdések szerint a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék részeként megképzett céltartalékokat elkülönítetten kell megképezni és a hozzárendelt, felmerült működési költségek összegében kell felhasználni a pénztár számviteli politikában rögzített döntésétől függően, az adott költség felmerülésekor tételesen vagy meghatározott gyakorisággal egy adott időszak alatt felmerült költségek összegében.

(30) A (28) bekezdés szerinti céltartalékot az annak fedezetére szolgáló pénzeszköz fel nem használt összegének az Mpt. 24. § (13) bekezdése szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadásakor meg kell szüntetni."

(4) Az Mvhr. 42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42/B. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a pénztártag kilépésekor vagy tagsági jogviszonyának egyéb módon történő megszűnésekor érvényes elszámolási szabályok szerint kell eljárni a (2)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a fedezeti tartalékot csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévő követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett összegével.

(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a taggal szembeni kötelezettséget a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szembeni kötelezettség nyilvántartásba vételével kell megszüntetni. Egyidejűleg a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szemben keletkezett kötelezettséget a visszalépő tag követelésének megfelelő fedezeti célú befektetésekben lévő eszközöknek a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadásával kell megszüntetni.

(4) A függő tételként nyilvántartott befizetések kapcsán a tagokkal szemben fennálló beazonosítatlan kötelezettséget, valamint a függő tételként nyilvántartott befizetések befektetési hozamából képzett céltartalékot a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szemben fennálló kötelezettségek nyilvántartásba vételével egyidejűleg kell megszüntetni. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szemben keletkezett kötelezettséget a függő befektetési portfolió hozammal együttes értékének megfelelő eszközök - illetve külön jogszabály szerinti esetben azok értékének megfelelő pénzeszközök - Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadásával kell megszüntetni. A függő befektetési portfolió hozamával együttes értékének fedezeteként átadott eszközök értékét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell kimutatni.

(5) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szembeni (3)-(4) bekezdés szerinti kötelezettség pénztől eltérő eszköz átadásával történő megszüntetésekor az eszköz átadására - jellegétől függően - az értékesítés elszámolási szabályait kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és értékelési különbözetét ráfordításként, beszámítási értékét bevételként és az átvevővel szembeni követelésként kell elszámolni. Az átvevővel szembeni követelést a vele szemben fennálló kötelezettségbe való beszámítással kell megszüntetni. A beszámítást követően fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történő elszámolását megelőzően az átadásra kerülő eszközök külön jogszabály szerinti fordulónapra vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok szerint kell elszámolni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történő elszámolásakora (6) bekezdés szerinti átértékelés alá vont eszközök beszámítási értékének (eladási árának) az átadott eszközöknek az értékelés fordulónapjára vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci értékelés szerinti értéke minősül.

(8) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól a külön jogszabály szerint visszakapott, visszalépő tagot megillető tagi kifizetés fedezetére szolgáló összeget a pénztár a volt tagokkal szembeni kötelezettségként veszi fel könyveibe a pénzeszközök növekedésével egyidejűleg. A kötelezettséget a volt tag rendelkezése szerint

a) a részére történő kifizetéssel,

b) az általa megjelölt önkéntes pénztárba való átutalással,

c) a Nyugdíjbiztosítási Alapba - a volt tag javára megnyitott egyéni számlára - való átutalással

szünteti meg a pénztár.

(9) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól a külön jogszabály szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot megillető beazonosított függő befizetéseknek és azok hozamának megfelelő pénzeszközt a tag pénztárral szembeni követelését tartalmazó egyéni számla javára számolja el a pénztár. Egyidejűleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból ki kell vezetni a függőportfolió fedezeteként átadott eszközök értékének- (4) bekezdés szerint - ott kimutatott összegét.

(10) A pénztár a működési és likviditási tartalékok kimerülésekor külön jogszabály szerint a működési kiadások finanszírozására kapott összeget a működési célú egyéb bevételek között számolja el."

(5) Az Mvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(6) Az Mvhr. 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(7) Az Mvhr. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(8) Az Mvhr. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(9) Az Mvhr. 11. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

15. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.) 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az Övhr. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az Övhr. 10. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(4) Az Övhr. 11. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(5) Az Övhr. 14. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

16. § (1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet különösen: a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia,a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az európai területi együttműködési csoportosulás, az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap."

(2) Az Eszr. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a 20/A-20/C. §-ok tartalmazzák."

(3) Az Eszr. "Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságai

20/A. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Nyt.) hatálya alá tartozó Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) a Tv. előírásait a (2)-(5) bekezdésben és a 20/B-20/C. §-ban foglaltak figyelembevételével alkalmazza.

(2) Az Alap üzemgazdasági szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartással alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.

(3) Az Alap éves beszámolója a Tv. 1. számú mellékletében szereplő "A" változat szerinti mérlegből, a Tv. 2. számú mellékletében szereplő, összköltség eljárással készülő "A" változat szerinti eredménykimutatásból, valamint a 20/C. § (1) bekezdése szerinti tartalmú kiegészítő mellékletből áll.

(4) Az Alap üzleti jelentést nem készít.

(5) Az Alap számviteli politikájában - a Tv.-ben foglaltakon túlmenően - rendelkezni kell:

a) az eszköz-forrás értékelési szabályzat keretében az alap vagyonát képező eszközök piaci értékelésének részletes szabályairól,

b) az Alap vagyonát képező eszközök értékesítésének és átadásának elszámolási szabályairól,

c) az Alap működtetésével összefüggésben, valamint az Alap vagyonát képező eszközök kezelésével, értékesítésével és átadásával összefüggésben felmerült költségek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások elkülönítéséről.

20/B. § (1) Az Alap mérlegében a Tv. szerinti jegyzett tőke helyett induló tőke szerepel. Az induló tőke az Nyt. 2. § (3) bekezdése szerint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok követeléseinek azon összege, amelyet a magánnyugdíjpénztárak a tagok portfoliójában lévő eszközök formájában bocsátanak az Alap rendelkezésére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése szerint, továbbá a függő tételként nyilvántartott befizetések és hozamaik összegében az Alap által a magánnyugdíjpénztáraktól átvett eszközök értéke, valamint a visszalépő tagok követeléseinek azon része, amelyet a Pénztárak Garancia Alapja a visszalépő tagokra vonatkozó garanciális kifizetésre fordítható eszköz címén bocsát az Alap rendelkezésére az Mpt. 89. § (8) bekezdése szerint.

(2) A pénzeszközök között kell kimutatni - a Tv.-ben foglaltakon túlmenően - az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett

a) pénzforgalmi számláján lévő forintpénzkészlet, valamint

b) devizaszámláján lévő devizakészlet számviteli politikában választott árfolyamon forintra átszámított összegét.

(3) A pénzeszközökről vezetett főkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartás keretében biztosítani kell, hogy a külön jogszabályban meghatározott címeken bekövetkező forgalmi tételek elkülönítésére szolgáló alszámlákon történő pénzmozgások elkülönítetten megállapíthatók legyenek.

(4) Az Alap részére az Nyt. 8. § (2) bekezdése szerint az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által vezetett ügyfélszámlán lévő pénzeszközök összegét az Alap az ÁKK Zrt.-vel szembeni követelésként mutatja ki egyéb követelései között.

(5) Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként - a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztárak Garancia Alapjától - az (1) bekezdés szerint átvett eszközöket a nyugdíjpénztár, valamint a Pénztárak Garancia Alapja által az átadási értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített értéken kell fel venni az Alap könyveibe az induló tőkével szemben.

(6) Az (1) bekezdés szerint átvett eszközöket az Alapnál át kell értékelni:

a) az átvétel napjára vonatkozóan, a külön jogszabályban meghatározott fordulónapon érvényes piaci értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán - bekerüléskori átértékelési különbözet címén elkülönítetten - kell elszámolni jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel vagy egyéb ráfordításaival szemben;

b) minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapra vonatkozóan, a fordulónapon érvényes piaci értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kell elszámolni jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel vagy egyéb ráfordításaival szemben.

(7) Az (1) bekezdés szerint átvett eszközök után értékvesztést és értékhelyesbítést elszámolni nem lehet.

(8) Az anyagjellegű ráfordításokon belül elkülönítetten kell kimutatni az átvett eszközök befektetésével összefüggésben - az Nyt. 8. § (3) bekezdése szerint - igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét, valamint az Alap működtetésével összefüggésben igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét.

(9) Az Nyt. 7. §-ának megfelelően az Alap vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére, valamint a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzata javára befizetett összeget az egyéb ráfordításokon belül elkülönítetten kell kimutatni.

(10) Az Alap vagyonát képező, (1) bekezdés szerint átvett, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak (a továbbiakban: állampapírok) az átvételt követően az Nyt. 9. §-a szerint bevonandó állományát a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben, elkülönítetten kell elszámolni az Alap könyveiben.

(11) Az Nyt. 7. §-a szerint az Alap vagyonát képező eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadósság csökkentésére fordítandó részt, annak módjától függően

a) az értékesítés ellenében kapott állampapírnak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben, elkülönítetten kell elszámolni,

b) az államadósságnak minősülő - harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor az egyéb ráfordításokkal szemben kell elszámolni.

(12) Az Alap a magánnyugdíjpénztárak részére külön jogszabály alapján átadott,

a) a tagi kifizetések,

b) a beazonosított függő befizetések és hozamaik nyugdíjpénztári tagokat megillető összegének,

c) a magánnyugdíjpénztár működési és likviditási tartalékainak kimerülése esetén működési célú kifizetések fedezetéül szolgáló eszközöket az egyéb ráfordítással szemben vezeti ki könyveiből jogcímenként elkülönítve.

20/C. § (1) Az Alap kiegészítő melléklete tartalmazza:

a) az Alap vagyonát képező eszközöket fajtánként és azok értékét,

b) az Alap vagyonát képező azon tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok értékét, amelyek többségi vagy minősített többségi befolyást biztosítanak az Alap javára, továbbá ezen részesedések kibocsátójának nevét, székhelyét, saját tőkéjét, jegyzett tőkéjét, tartalékait, a benne birtokolt részesedés arányát, legutolsó üzleti évi beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredményét,

c) az Alap által a központi költségvetés javára teljesített befizetések értékét,

d) az Alap által a Nyugdíjbiztosítási Alap javára teljesített befizetések értékét,

e) az államadósság csökkentésére fordított összeg címén az Alap által

ea) a központi költségvetés rendelkezésére ilyen céllal átadott állampapírok értékét, és

eb) az államadósságnak minősülő tartozás harmadik felekkel szemben kiegyenlített összegét.

f) a 20/B. § (12) bekezdése szerint a magánnyugdíjpénztárnak átadott eszközök értékét jogcímenkénti részletezésben.

(2) Az Alap éves beszámolóját könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatni.

(3) Az Alap könyvvizsgáló által felülvizsgált és az Alap Irányító Testülete által jóváhagyott éves beszámolóját, az Országgyűlés elé beterjesztett pénzügyi beszámoló részeként az ÁKK Zrt. honlapján kell közzétenni a külön jogszabályban foglaltak szerint."

(5) Az Eszr. a 20/C. §-t követően a következő címmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

20/D. § E rendelet 2. § (2) bekezdése és 3. § (1) bekezdése az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

17. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 12. számú melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(2) Az Evhr. 13. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(3) Az Evhr. 14. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

18. § (1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

"A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag részére a 2010. és 2011. évre vonatkozó számlaértesítőt a kifizetést követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kell megküldeni."

(2) Az R. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagok számára küldendő számlaértesítő a (3) bekezdésben foglaltakon túl az alábbiakat tartalmazza:

a) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére az Mpt. 24. § (11) bekezdése alapján átutalt tagi követelés összegét, csökkentve a visszalépő tagi kifizetés összegével,

aa) az egyéni számlán jóváírt tagdíjösszegét csökkentve az egyéni számlán jóváírt hozamokkal,

ab) az egyéni számlán jóváírt hozam összegét,

ac) a hozamgarantált tőke összegét, továbbá

b) a visszalépő tagi kifizetés összegét,

ba) a munkavállalói tagdíj-kiegészítés összegét,

bb) munkáltatói tagdíj-kiegészítés összegét,

bc) a hozamgarantált tőke feletti összeget,

bd) a visszalépő tagi kifizetés összegének (munkavállalói, munkáltatói tagdíj-kiegészítés összege, hozamgarantált tőke feletti összeg) kifizetésével kapcsolatban felmerülő költség összegét."

19. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A magánnyugdíjpénztár a függő tételként nyilvántartott befizetések Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) részére történő átadása során figyelmen kívül hagyja azokat az eszközöket, amelyeket az Alap bármely okból nem szerezhet meg (így különösen, amely eszköz tulajdonjogát nem szerezheti meg, az ügylet alanyává nem válhat), továbbá azokat, amelynek az Alap részére történő átruházása bármely egyéb okból nem lehetséges 2011. június 12. napjáig. Ilyen eszközök a függő tételek fedezetéül átadott eszközök között nem szerepelhetnek és ezen eszközök értékének megfelelő pénzösszeget kell az Alap részére átadni.

(2) A magánnyugdíjpénztár az Alap részére a pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket oly módon köteles átadni, hogy azok felett az Alap per-, teher-, igény- és mindenfajta korlátozástól mentes tulajdonjogot szerezzen.

(3) A magánnyugdíjpénztár az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetésekösszegét az Alaptól írásban visszaigényli. Az Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kezdeményezi a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történő átutalását. A magánnyugdíjpénztár a visszalépő tagi kifizetéseket a tag 6. § szerinti nyilatkozatának megfelelően, a visszaigényelt összeg jóváírását követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig végzi el.

(4) A magánnyugdíjpénztár a 2011. május 31-én függő tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott összeget befizetőnkénti (foglalkoztatónkénti) részletezettséggel, a 0-ás számlaosztályban elkülönítetten köteles nyilvántartani.

(5) A 2011. május 31-én függő tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott magánnyugdíjpénztári befizetésekből és azok hozamaiból a pénztártagokra 2011. május 31-ét követően azonosított tagdíj és azok hozamainak összegét a magánnyugdíjpénztár havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig az Alaptól írásban visszaigényli és az összeg visszautalását követően az érintett pénztártag egyéni számláján haladéktalanul jóváírja. Az Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kezdeményezi a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történő átutalását.

(6) A visszaléptetés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követeléssel szemben érvényesítheti."

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A Pénztárak Garanciaalapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott, garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követő 15 napon belül közli a magánnyugdíjpénztárakkal."

(3) Az R1. 6. § (4) bekezdés első és második mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a volt tag a (3) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. május 31-ig nem nyilatkozik, a magánnyugdíjpénztár a visszalépő tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki. Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár - a volt tagnak társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírás érdekében - a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a visszaérkezést követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. november 20-ig utalja át."

(4) Az R1. 4. § (1) bekezdésében a "2011. szeptember 30-áig" szövegrész helyébe a "2011. május 31-éig" szöveg lép.

20. § A pénz- és tőkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet 3-5. §-a, 7. § (2) bekezdése, 9. §-a, 11-21. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 5. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 5. számú mellékletében a "J) DEVIZAMEGFELELTETÉSI KIMUTATÁS" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"J) Devizamegfeleltetési kimutatás

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésISIN kódÉrtékpapír
megne-
vezése
Klasszikus
portfolió
%
Kiegyen-
súlyozott
portfolió
%
Növeke-
dési
portfolió
%
Mód
123456
abcdeZ
71MN1A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerinti
devizakitettsége aránya
71MN2001A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerint
figyelembe vett befektetési
eszközök a portfólió
arányában
71MN2999A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerint
figyelembe vett befektetési
eszközök a portfólió
arányában

"

2. melléklet a 87/2011. (V. 31) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 6. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 6. számú mellékletében a "C) Kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"C) A Kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésVagyon-
kezelő
megneve-
zése
Kezelt
vagyon
aránya
(%)
Kezelt
vagyon
összege
(ezer forint)
Mód
1234
abcz
00171ML001Vagyonkezelő 1
71ML099Vagyonkezelő 99
00271ML100Kezelt vagyon összesen

"

3. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 9. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 9. számú mellékletében a "Portfolió állomány 20... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert működtető magánnyugdíjpénztárnál" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Portfólió állomány

20.. év .... negyedév

A választható portfoliós rendszert működtető magánnyugdíjpénztárnál

Nagyságrend: ezer forint

Sor-
szám
PSZÁF
kőd
MegnevezésISIN
azo-
nosí-

kőd
Fedezeti portfolióFedezeti portfolió
összesen
Működési
portfolió
Likviditási és
kockázati portfolió
Azonosítatlan
befizetések
ÖsszesenMód
Klasszikus portfolióKiegyensúlyozott
portfolió
Növekedési
portfolió
Szolgáltatási
tartalék
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
sze-
rinti
érték
Piaci
ér-
ték
dbKönyv
szerinti
érték
Piaci
érték
12345678910111213141516171819
abcdefghijklmnopqrz
Portfolió
összesen
Bankszámlák
és készpénz
összesen
Házipénztár
(forint és
valuta)
Pénzforgalmi
számla és
befektetési
számla
Lekötött
betét (betét-
szerződés):
hitelintézeti
betétszámlán
lekötött
pénzösszeg
Értékpapírok
összesen
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok
(kötvények)
Magyar
állampapír
Értékpapír,
melyben
foglalt köte-
lezettség
teljesítéséért
a magyar
állam
készfizető
kezességet
vállal
Külföldi
állampapír
Értékpapír,
melyben
foglalt köte-
lezettség
teljesítéséért
külföldi állam
készfizető
kezességet
vállal
Magyar-
országon
bejegyzett
gazdálkodó
szervezet
által nyilvá-
nosan
forgalomba
hozott
kötvény
Külföldön
bejegyzett
gazdálkodó
szervezet
által nyilvá-
nosan
forgalomba
hozott
kötvény
Magyar-
országon
bejegyzett
hitelintézet
által nyilvá-
nosan
forgalomba
hozott
kötvény
Külföldön
bejegyzett
hitelintézet
által nyilvá-
nosan
forgalomba
hozott
kötvény
Magyar-
országi helyi
önkor-
mányzat által
nyilvánosan
forgalomba
hozott
kötvény
Külföldi
önkor-
mányzat által
nyilvánosan
forgalomba
hozott
kötvény
Részvények
A Budapesti
Értéktőzsdére
vagy más
elismert
érték-
papírpiacra
bevezetett
Magyar-
országon
nyilvános
forgalomba
hozott
részvény
Magyar-
országon
kibocsátott,
nyilvánosan
forgalomba
hozott
részvény,
melynek
kibocsátója
kötelezett-
séget vállalt
az általa
adott érték-
papír fél éven
belüli,
bármely
tőzsdére
vagy elismert
értékpapír-
piacra
történő
bevezetésére,
és a beveze-
tésnek nincs
törvényi vagy
egyéb aka-
dálya, vagy
olyan
részvény,
amelyre a
vételt
megelőző
30 napon
belül folya-
matosan
legalább két
befektetési
szolgáltató
nyilvános
módon
vissza-
vonhatatlan
vételi
kötelezett-
séget jelentő
árfolyamot
tesz közzé.
Tőzsdére
vagy más
elismert
értékpapír-
piacra
bevezetett,
külföldön
kibocsátott,
nyilvánosan
forgalomba
hozott
részvény
Külföldön
kibocsátott,
nyilvánosan
forgalomba
hozott
részvény,
melynek
kibocsátója
kötelezett-
séget vállalt
az általa
adott érték-
papír fél éven
belüli,
bármely
tőzsdére
vagy elismert
értékpapír-
piacra
történő
bevezeté-
sére, és a
bevezetésnek
nincs
törvényi
vagy egyéb
akadálya.
vagy olyan
részvény,
amelyre
a vételt
megelőző
30 napon
belül
folyamatosan
legalább két
befektetési
szolgáltató
nyilvános
módon
visszavon-
hatatlan
vételi
kötelezett-
séget jelentő
árfolyamot
tesz közzé.
Befektetési
jegyek, illetve
egyéb
kollektív
befektetési
értékpapír
Magyar-
országon
bejegyzett
befektetési
alap befek-
tetési jegye,
ide nem értve
az ingatlan
befektetési
alapot
Magyar-
országon
bejegyzett
ingatlan
befektetési
alap befek-
tetési jegye
Külföldön
bejegyzett
befektetési
alap befek-
tetési jegye,
ide nem értve
az ingatlan
befektetési
alapot
Külföldön
bejegyzett
ingatlan
befektetési
alap befek-
tetési jegye
Egyéb
kollektív
befektetési
értékpapír
Jelzáloglevél
Magyar-
országon
bejegyzett
jelzáloghitel-
intézet által
kibocsátott,
nyilvánosan
forgalomba
hozott
jelzáloglevél
Külföldön
bejegyzett
jelzáloghitel-
intézet által
kibocsátott,
nyilvánosan
forgalomba
hozott
jelzáloglevél
Határidős
ügyletek
Opciós
ügyletek
Repóügyletek
SWAP
ügyletek
Ingatlan
Értékpapír-
kölcsönzési
ügyletekből
származó
követelések
Kockázati
tőkealapjegy
Egyéb,
tőzsdén vagy
más szabá-
lyozott
piacon
jegyzett
értékpapír
Követelés
értékpapír
ügyletekből
Kötelezettségek
értékpapír
ügyletekből
Portfoliót
választó
tagok száma

"

4. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 10. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 10. számú mellékletében a "B) Magánnyugdíjpénztár változó díjszámítása (negyedéves)" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"B) A magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számításához szükséges adatok

(negyedéves)

Nagyságrend: E Ft

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
az
Tárgynegyedévi változó
díj
00171MNYVDN01Tárgynegyedévi működés napjainak
száma (nap)
00271MNYVDN02Tárgynegyedévi változó díjalapja -
vagyon piaci értéke
00371MNYVDN03Tárgynegyedévre számított változó díj
összesen - vagyon piaci értéke után
00471MNYVDN04Tárgynegyedévi változó díjfizetési
kötelezettség összesen
Előző évi változó díjra
vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben
töltendő)
00571MNYVDN05Előző évi működés napjainak száma
(nap)
00671MNYVDN06Előző évi változó díjalapja - vagyon
piaci értéke után - auditált adatok
alapján
00771MNYVDN07Előző évre számított változó díj
- vagyon piaci értéke után - auditált
adatok alapján
00871MNYVDN08Előző évre számított és negyedévente
bevallott változó díj
00971MNYVDN09Előző évre számított változó díj
korrekciója
01071MNYVDN10Előző évben összesen ténylegesen
befizetett felügyeleti változó díj
01171MNYVDN101Előző évben a korábbi év(ek)re
vonatkozóan befizetett felügyeleti
változó díj (korábbi évekre vonatkozó
korrekció)
01271MNYVDN102Előző évben kizárólag az előző évre
vonatkozóan felügyeleti változó
díjként pénzügyileg rendezett összeg
(korábbi évekre vonatkozó korrekció
nélkül)
01371MNYVDN11Előző évre számított pénzügyileg
rendezendő korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány -)

"

5. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

11. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Sors.PSZÁF kódMegnevezésISIN kódTétel neveÁr (Ft) ill.
árfolyam
TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állományaMagánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állományaPénztári fedezeti
portfolió összesen
Azonosítatlan (függő)
portfolió összesen
Mód
Klasszikus portfolióKiegyensúlyozott
portfolió
Növekedési portfolióPortfolió összesenKlasszikus portfolióKiegyensúlyozott
portfolió
Növekedési portfolióPortfolió összesen
db ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci érték
123456789101112131415161718192021222324
abcdefghijklmnopqrstvwxz
00179MRVF1Portfolió összesen
00279MRVF11Bankszámlák és
Készpénz összesen
00379MRVF111Házipénztár (forint és
valuta)
00479MRVF112Pénzforgalmi számla és
befektetési számla
00579MRVF112001
79MRVF112999Értékpapírok összesen
00679MRVF113Lekötött betét
(betétszerződés):
hitelintézeti betétszámlán
lekötött pénzösszeg
00779MRVF113001
79MRVF113999
00879MRVF12Értékpapírok összesen
00979MRVF121Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok (kötvények)
01079MRVF12101Magyar állampapír
01179MRVF12101001
79MRVF12101999
01279MRVF12102Értékpapír, melyben
foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar
állam készfizető
kezességet vállal
01379MRVF12102001
79MRVF12102999
01479MRVF12103Külföldi állampapír
01579MRVF12103001
79MRVF12103999
01679MRVF12104Értékpapír, melyben
foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam
Készfizető kezességet
01779MRVF12104001
79MRVF12104999
01879MRVF12105Magyarországon
bejegyzett gazdálkodó
szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
01979MRVF12105001
79MRVF12105999
02079MRVF12106Külföldön bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
02179MRVF12106001
79MRVF12106999
02279MRVF12107Magyarországon
bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
02379MRVF12107001
79MRVF12107999

79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Nagyságfend: forint

Sors.PSZÁF kódMegnevezésISIN kódTétel neveÁr (Ft) ill.
árfolyam
(%)
TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állományaMagánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állományaPénztári fedezetiAzonosítatlan (függő)Mód
Klasszikus portfolióKiegyensúlyozottNövekedési portfolióPortfolió összesenKlasszikus portfolióKiegyensúlyozottNövekedési portfolióPortfolió összesen
db ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci érték
123456789101112131415161718192021222324
abcdefghijklmnopqrstvwxz
02479MRVF12108Külföldön bejegyzett
hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
02579MRVF12108001
79MRVF12108999
02679MRVF12109Magyarországi helyi
önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
02779MRVF12109001
79MRVF12109999
02879MRVF12110Külföldi önkormányzat
által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
02979MRVF121 10001
79MRVF121 10999
03079MRVF122Részvények
03179MRVF1221A Budapesti
Értéktőzsdére vagy más
elismert értékpapírpiacra
bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott
03279MRVF1221001
79MRVF1221999
03379MRVF1222Ma-on kibocsátott,
nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek
kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél
éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert
értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-
egyéb akadálya
03479MRVF1222001
79MRVF1222999
03579MRVF1223Tőzsdére vagy más
elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
03679MRVF1223001
79MRVF1223999
03779MRVF1224Külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek
kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél
éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert
értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev- egyéb akadálya
03879MRVF1224001
79MRVF1224999
03979MRVF123Befektetési jegyek, illetve
egyéb kollektív befektetési
értékpapír

79MRVF

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása

Nagyságfend: forint

Sors.PSZÁF kódMegnevezésISIN kódTétel neveÁr (Ft) ill.
árfolyam
(%)
TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állományaMagánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állományaPénztári fedezetiAzonosítatlan (függő)Mód
Klasszikus portfolióKiegyensúlyozottNövekedési portfolióPortfolió összesenKlasszikus portfolióKiegyensúlyozottNövekedési portfolióPortfolió összesen
db ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci értékdb ill.
kötvény
névértéke
(Ft)
Piaci érték
123456789101112131415161718192021222324
abcdefghijklmnoprstvwxz
04079MRVF1231Magyarországon
bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem
értve az ingatlan
befektetési alapot
04179MRVF1231001
79MRVF1231999
04279MRVF1232Magyarországon
bejegyzett ingatlan
befektetési alap
befektetési jegye
04379MRVF1232001
79MRVF1232999
04479MRVF1233Külföldön bejegyzett
befektetési alap
befektetési jegye, ide nem
értve az ingatlan
befektetési alapot
04579MRVF1233001
79MRVF1233999
04679MRVF1234Külföldön bejegyzett
ingatlan befektetési alap
befektetési jegye
04779MRVF1234001
79MRVF1234999
04879MRVF1235Egyéb kollektív
befektetési értékpapír
04979MRVF1235001
79MRVF1235999
05079MRVF124Jelzáloglevél
05179MRVF1241Magyarországon
bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott jelzáloglevél
05279MRVF1241001
79MRVF1241999
05379MRVF1242Külföldön bejegyzett
jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
jelzáloglevél
05479MRVF1242001
79MRVF1242999
06379MRVF13Ingatlan
06479MRVF13001
79MRVF13999
06779MRVF14Kockázatitőke alap-jegy
06879MRVF14001
79MRVF14999
06979MRVF15Egyéb, tőzsdén vagy más
szabályozott piacon
jegyzett értékpapír
07079MRVF15001
79MRVF15999
07579MRVF16A vagyonfelosztásban
érintett tagok száma

6. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 7. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 7. számú mellékletében a "G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA

Nagyságrend: ezer forintban

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésPortfolió
neve
Elszámoló egységek
darabszáma
Elszámoló egységek
árfolyama
Portfolió nettó piaci
értéke (ezer forintban)
Mód
megelőző
negyedév
zárónapján
tárgy-
negyedév
zárónapján
megelőző
negyedév
zárónapján
tárgy-
negyedév
zárónapján
megelőző
negyedév
zárónapján
tárgy-
negyedév
zárónapján
12345678
abcdefgz
00171OI011. választható
portfolió
00271OI022. választható
portfolió
00371OI033. választható
portfolió
00471OI044. választható
portfolió
00571OI055. választható
portfolió
00671OI066. választható
portfolió
00771OI077. választható
portfolió
00871OI088. választható
portfolió
00971OI099. választható
portfolió
01071OI1010. választható
portfolió

"

7. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 8. számú mellékletének módosítása

(1) Az Övhr. 8. számú mellékletében az "A1) A választható portfoliókra számított negyedéves hozamráták és referenciahozamok alakulása" című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

"A1) A választható portfoliókra számított negyedéves hozamráták és referenciahozamok alakulása

Sor-
szám
PSZÁF sorkódMegnevezésFedezeti tartalék negyedéves
hozamrátái
Mód
Portfolió neveFedezeti
tartalék
referencia
hozamai
(%)
Fedezeti
tartalék
negyedéves
hozamrátái
(%)
Fedezeti
tartalék
választható
portfoliónkénti
megoszlása
(%)
12345
abcdz
00171OGB101Választható portfólió 1
71OGB199Választható portfólió 99

"

(2) Az Övhr. 8. számú mellékletében a "B) A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása" című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

"B) A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésVagyonkezelő
megnevezése
Kezelt vagyon
aránya (%)
Kezelt vagyon
összege
(ezer forint)
Mód
1234
abcd
00171OL11Vagyonkezelő 1
71OL19Vagyonkezelő 99
Saját vagyonkezelés...
00271OL2Kezelt vagyon összesen

"

8. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 10. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 10. számú mellékletében a "Portfolió állomány 200... év... negyedév a választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál" című táblázat "ISIN kód" című oszlopa és "Fedezeti portfolió" című oszlopa közé a "Tétel neve" című oszlop kerül beiktatásra, egyidejűleg az "ISIN kód" cím helyébe "ISIN/azonosító kód" cím lép.

9. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 11. számú mellékletének módosítása

(1) Az Övhr. 11. számú mellékletében a "Portfolió állomány 20... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál" című táblázat "ISIN kód" című oszlopa és "Fedezeti portfolió" című oszlopa közé a "Tétel neve" című oszlop kerül beiktatásra, egyidejűleg az "ISIN kód" cím helyébe "ISIN/azonosító kód" cím lép.

(2) Az Övhr. 11. számú mellékletében a "Portfolió állomány 200... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál" című táblázatban a "Fedezeti portfolió" című oszlop "... választható portfolió" című aloszlopa helyébe az "5. választható portfolió" című aloszlop lép, azt követően a "Fedezeti portfolió" című oszlop kiegészül a "6. választható portfolió", a "7. választható portfolió", a "8. választható portfolió", a "9. választható portfolió" és a "10. választható portfolió" című oszlopokkal, amelyek továbbrészletezésre kerülnek a "db", a "könyvszerinti érték" és a "piaci érték" című aloszlopokkal.

(3) Az Övhr. 11. számú mellékletében a "Portfolió állomány 200... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál" című táblázatban a "Likviditási portfolió" című oszlop címe helyébe a "Likviditási és kockázati portfolió" cím lép.

10. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 14. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 14. számú mellékletében a "B) Az önkéntes nyugdíjpénztár változó díjszámítása (negyedéves)" című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

"B) Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása

(negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

SorszámPSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
ab
Tárgynegyedévi
változó díj
00171ONYVDN01Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
00271ONYVDN02Tárgynegyedévi változó díjalapja - vagyon piaci
értéke
00371ONYVDN03Tárgynegyedévre számított változó díj összesen -
vagyon piaci értéke után
00471ONYVDN04Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71ONYVDN03 - 71ONYVDN11)
Előző évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendő)
00571ONYVDN05Előző évi működés napjainak száma (nap)
00671ONYVDN06Előző évi változó díjalapja - vagyon piaci értéke
után - auditált adatok alapján
00771ONYVDN07Előző évre számított változó díj - vagyon piaci
értéke után - auditált adatok alapján
00871ONYVDN08Előző évre számított és negyedévente bevallott
változó díj
SorszámPSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
ab
00971ONYVDN09Előző évre számított változó díjkorrekciója
(71ONYVDN08 - 71ONYVDN07)
01071ONYVDN10Előző évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj
(71ONYVDN101 +71ONYVDN102)
01171ONYVDN101Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)
01271ONYVDN102Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
01371ONYVDN11Előző évre számított pénzügyileg rendezendő
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(71ONYVDN102 - 71ONYVDN07)

"

11. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 12. számú mellékletének módosítása

Az Evhr. 12. számú mellékletében lévő "Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai... év... negyedév" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

.... év.... negyedév

Eseti jellegűRendszeres (járulékjellegű)
Egyéni számláról
finanszírozott
Közösségi szolgáltatásEgyéni számláról
finanszírozott
Közösségi szolgáltatásÖsszesenMód
Sor-PSZÁF kódMegnevezésSzolgál-Szolgál-Szolgál-Szolgál-Csatla-Szolgál-Szolgál-Szolgál-Szolgál-Csatla-Szolgál-
számtatásitatástatásitatáskozotttatásitatásitatásitatáskozotttatási
kiadáseset-kiadáseset-tagokkiadáseset-kiadáseset-tagokkiadás
(E Ft)szám
(db)
(E Ft)szám
(db)
száma
(fő)
(E Ft)szám
(db)
(E Ft)szám
(db)
száma
(fő)
(E Ft)
123456789101112
abcdefghijkl
00171SH01Önsegélyező pénztárt
szolgáltatások összesen
00271SH011Kiegészítő önsegélyező
szolgáltatások
Ebből:
00371SH0111- gyermekekkel kapcsolatos ellátások
Ebből:
00471SH01111= gyermek születéséhez kapcsolódó
ellátások
00571SH01112= nevelésiév-kezdési, tanévkezdési
(beiskolázási) támogatás
00671SH0112- munkanélküliségi ellátások
00771SH0113- tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó
segélyek
00871SH0114- betegséghez, egészségi állapothoz
kapcsolódó segélyek
00971SH0115- vak személyek részére vásárolt
speciális könyvek vételárának
támogatása
01071SH0116- megváltozott egészségi állapotú
személyek életvitelét megkönnyítő
speciális eszközök vételárának,
valamint lakókörnyezetük
szükségleteikhez igazodó
átalakításának költségtámogatása
01171SH0117- vakvezető kutyával összefüggésben
felmerült költségek támogatása
01271SH0118- gyógyszer vételárának támogatása
01371SH0119- gyógyászati segédeszköz vételárának
támogatása
01471SH0120- hátramaradottak segélyezése halál
esetén
01571SH021Életmódjavító önsegélyező pénztári
szolgáltatások
Ebből:
01671SH0211- gyógyteák vételárának támogatása
01771SH0212- fog- és szájápolók árának támogatása

"

12. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 13. számú mellékletének módosítása

Az Evhr. 13. számú mellékletében lévő "Az egészségpénztár szolgáltatási adatai ... év ... negyedév" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

.... év.... negyedév

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésSzolgáltatási
kiadás
(E Ft)
Szolgáltatás
esetszáma
(db)
Mód
123
abz
00171EH1Egészségpénztári szolgáltatások összesen
00271EH11Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások
Ebből:
00371EH1101- társadalombiztosítási ellátás keretében
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
kiegészítése, helyettesítése
00471EH1102- otthoni gondozás támogatása
00571EH1103- gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás
intézet egészségügyi szolgáltatása
00671EH1104- közfürdő által nyújtott gyógykezelés
00771EH1105- vak személyekkel kapcsolatos ellátások
Ebből:
00871EH11051= vak személy részére vásárolt speciális
könyvek vételárának támogatása
00971EH11052= vakvezető kutyával összefüggésben
felmerült költségek támogatása
01071EH1106- megváltozott egészségi állapotú
személyek életvitelét megkönnyítő speciális
eszközök vételárának, valamint
lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó
átalakítása költségeinek támogatása
01171EH1107- sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások
támogatása
01271EH1108- szenvedélybetegségről való leszoktatásra
irányuló kezelések
01371EH1109- egészségpénztár egészségügyi célú
önsegélyező feladatának ellátása körében
nyújtott szolgáltatás
Ebből:
01471EH11091= gyógyszer vételárának kiegészítő
önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó
támogatása
01571EH11092= gyógyászati segédeszköz vételárának
kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe
tartozó támogatása
01671EH11093= kieső jövedelem teljes vagy részleges
pótlása betegség miatti keresőképtelenség
esetén
01771EH11094= hátramaradottak segélyezése halál esetén
01871EH1110- gyógyüdülés, egészségügyi üdülés
Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésSzolgáltatási
kiadás
(E Ft)
Szolgáltatás
esetszáma
(db)
Mód
123
abz
01971EH12Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
Ebből:
02071EH121- természetgyógyászati szolgáltatások
02171EH122- rekreációs üdülés
02271EH123- sporteszközök vásárlásának támogatása
02371EH124- életmódjavítást elősegítő kúrák
02471EH125- gyógyszer vételárának az életmódjavító
önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó
támogatása
02571EH126- gyógyászati segédeszköz vételárának az
életmódjavító önsegélyező szolgáltatási
körbe tartozó támogatása

"

13. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 14. számú mellékletének módosítása

(1) Az Evhr. 14. számú mellékletében az "A2) Az önkéntes egészségpénztár változó díjszámítása (negyedéves)" című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

"A2) Önkéntes egészségpénztár változó díj számítása

(negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
az
Tárgynegyedévi
változó díj
00171EPVDN01Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
00271EPVDN02Tárgynegyedévi változó díjalapja - vagyon könyv
szerinti értéke
00371EPVDN03Tárgynegyedévre számított változó díj összesen -
vagyon könyv szerinti értéke után
00471EPVDN04Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71EPVDN03 - 71EPVDN11)
Előző évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendő)
00571EPVDN05Előző évi működés napjainak száma (nap)
00671EPVDN06Előző évi változó díjalapja - vagyon könyv szerinti
értéke után - auditált adatok alapján
00771EPVDN07Előző évre számított változó díj - vagyon könyv
szerinti értéke után - auditált adatok alapján
Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
az
00871EPVDN08Előző évre számított és negyedévente bevallott
változó díj
00971EPVDN09Előző évre számított változó díjkorrekciója
(71EPVDN08 - 71EPVDN07)
01071EPVDN10Előző évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj(71EPVDN101 + 71EPVDN102)
01171EPVDN101Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)
01271EPVDN102Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
01371EPVDN11Előző évre számított pénzügyileg rendezendő
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(71EPVDN102 - 71EPVDN07)

"

(2) Az Evhr. 14. számú mellékletében az "B2) Önkéntes önsegélyező pénztár változó díjszámítása (negyedéves)" című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

"B2) Önkéntes önsegélyező pénztár változó díj számítása

(negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
ab
Tárgynegyedévi
változó díj
00171SPVDN01Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
00271SPVDN02Tárgynegyedévi változó díjalapja - vagyon könyv
szerinti értéke
00371SPVDN03Tárgynegyedévre számított változó díj összesen -
vagyon könyv szerinti értéke után
00471SPVDN04Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71SPVDN03 - 71SPVDN11)
Előző évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendő)
00571SPVDN05Előző évi működés napjainak száma (nap)
00671SPVDN06Előző évi változó díjalapja - vagyon könyv szerinti
értéke után - auditált adatok alapján
00771SPVDN07Előző évre számított változó díj - vagyon könyv
szerinti értéke után - auditált adatok alapján
00871SPVDN08Előző évre számított és negyedévente bevallott
változó díj
00971SPVDN09Előző évre számított változó díjkorrekciója
(71SPVDN08 - 71SPVDN07)
01071SPVDN10Előző évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj(71SPVDN101 + 71SPVDN102)
Sor-
szám
PSZÁF kódMegnevezésÉrtékMód
12
ab
01171SPVDN101Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)
01271SPVDN102Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
01371SPVDN11Előző évre számított pénzügyileg rendezendő
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(71SPVDN102 - 71SPVDN07)

"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[2] Beiktatta a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.31.

[3] Megállapította a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatályos 2012.12.31.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 566. §-a. Hatályos 2014.09.05.

Tartalomjegyzék