2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 33/A. §-a alkalmazásában engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység

a) az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végezhető

aa) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdésében felsorolt kártevők - szolgáltatásnyújtás keretében történő - irtására történő felhasználása,

ab)[1] az R1. 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása az R1.-ben meghatározottak szerint,

ac) lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,

ad) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti növényvédő (gázosító) szerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint 30. § (2) bekezdése alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),

b)[2] az a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa), ac)-ae) alpontjában foglaltakon kívüli, egészségügyi gázmesteri képesítéshez nem kötött, az R2.-ben meghatározott egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevőirtási tevékenység.

(2)[3] Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a továbbiakban: engedély) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás esetén a társaság székhelye szerint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) adja ki.

(3) Az engedélyt a járási hivatal - a 2. §-ban foglaltakra figyelemmel - annak az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet szolgáltatási tevékenység keretében végezni kívánó egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozásnak (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevőirtó szolgáltató) adja ki, aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott személy) az Országos Képzési Jegyzék szerinti[4]

a)[5] egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04, 2003. évi OKJ-szám: 51 5002 01, illetve 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01, vagy a fentiekkel egyenértékű egészségügyi gázmesteri oklevél), vagy

b) egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítéssel (2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04, illetve 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102) vagy egészségőr-fertőtlenítő szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03, 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02, 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01)

rendelkezik.

(3a)[6] A (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítéssel egyenértékű az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett oklevél.

(4)[7] Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti személyi feltételnek - részben vagy egészben - olyan, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező foglalkoztatott személy alkalmazásával is eleget tehet, akinek szakmai gyakorlatát az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint elismerte.

(5) Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nevében a foglalkoztatott személy csak a szakképesítésének megfelelő tevékenységet végezheti.

2. § (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdése szerinti személyi feltételek függvényében az engedély az 1. § (1) bekezdése szerinti valamely résztevékenységre kiterjedő szolgáltatás nyújtására is kiadható, azzal, hogy a kizárólag az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztató egészségügyi kártevőirtó szolgáltató csak az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységre kaphat engedélyt.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi tevékenységre jogosító engedély csak abban az esetben adható ki, ha az egészségügyi kártevőirtó szolgáltatónál az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy - az 1. § (4) bekezdése szerinti személy foglalkoztatása esetén - valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy

aa) nevét és születési idejét, valamint

ab) 1. § (3) bekezdése szerinti szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy - az 1. § (4) bekezdése szerinti, elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetén - szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat számát, kiállításának időpontját,

b) az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet - csak személyesen - az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.

(2) Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező egészségügyi kártevőirtó szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az R1. 8. számú melléklete szerinti - különösen az irtószerek szállítására, tárolására és felhasználására irányadó - előírások betartásának feltételei.

(3)[8] A járási hivatal az 1. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma előzetes ellenőrzése érdekében az engedély kiadását megelőzően az ÁEEK-et megkeresi.

(4)[9] Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak változásáról az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató a járási hivatalt nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

(5) Ha az engedélyes egészségügyi kártevőirtó szolgáltató tekintetében az 1. § (3) bekezdése szerinti személyi feltételek az engedély kiadását követően bekövetkezett okból már nem, vagy csak részben állnak fenn, a szolgáltató a változás bekövetkezésétől egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást csak a ténylegesen foglalkoztatott személyek szakmai kompetenciájának megfelelő résztevékenységek körében nyújthat, vagy - foglalkoztatott személy hiányában - egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást nem nyújthat.

(6)[10] A járási hivatal a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az engedélyt módosítja vagy visszavonja.

4. §[11] Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységre vonatkozó jogszabályok, illetve az engedélyben foglaltak betartásának hatósági ellenőrzését a járási hivatal végzi, kivéve, ha az ellenőrzés - a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség intézményeiben, katonai szervezeteiben - a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata hatáskörébe tartozik.

5. § Az általa kiadott engedéllyel rendelkező egészségügyi kártevőirtó szolgáltatókról a járási hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza[12]

a) az engedélyesek nevét és lakcímét vagy székhelyének, telephelyének címét,

b) az engedélyes nevében eljáró foglalkoztatott személy nevét és születési idejét,

c) az engedélyes által végezhető, az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységeket, illetve az engedély alapján nem végezhető résztevékenységet.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző vállalkozások e tevékenységüket a rendelet hatálybalépését követően az engedély kiadásáig vagy a kérelem jogerős elutasításáig folytathatják, azzal, hogy az engedélyt 2010. április 1-jéig kérelmezhetik. A 2010. április 1-jéig engedélyt nem kérelmező vállalkozás ettől az időponttól egészségügyi kártevőirtó tevékenységet nem végezhet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.05.20.

[2] Módosította a 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.05.20.

[3] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 113. §-a. Hatályos 2015.04.29.

[4] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[5] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[6] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 69. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[7] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 71. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 71. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § f) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[10] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § d) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[11] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[12] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.