30/2010. (XI. 18.) VM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének, és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a 4. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A bor forgalomba hozatali járulék megfizetésének, kezelésének, és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint részére átutalt összeget költségvetésében elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerint használhatja fel.

(2) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján részére átutalt összeg felhasználását a 9. § (5) bekezdés szerint megküldött javaslatnak megfelelően használhatja fel."

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A miniszter létrehozza a Bormarketing Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A Bizottság 13 tagból áll, akik közül tizenkettőt a miniszter jelöl, további egy tag az AMC igazgatója, aki egyben a Bizottság titkára. A tagokat a miniszter nevezi ki.

(3) A Bizottság javaslatot tesz a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott közösségi bormarketing programok végrehajtására, így különösen a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet szerinti

a) közösségi bormarketing stratégiára,

b) éves támogatási tervre,

c) pályázati feltételek kialakítására,

d) pályázat során benyújtott pályázatok elfogadására.

(4) A Bizottság a pályázatokat elutasításra, a Bizottság javaslata alapján csökkentett összköltséggel való támogatásra, vagy támogatásra javasolja.

(5) A Bizottság javaslatát a miniszter ellenjegyzi, amelyről az AMC igazgatóját tájékoztatja.

(6) A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Bizottság üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - vezeti. A Bizottságot az elnök napirend megküldésével hívja össze, legalább évi négy alkalommal.

(7) A Bizottság működésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrend tartalmazza."

3. § Hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdése.

4. § A szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet alapján az MVH által kiadott, támogatásra jogosító kivágási engedély jelen rendelet szerinti kivágási engedélynek minősül, ha a kérelmező valamely okból mégsem részesült támogatásban. Az ilyen engedély alapján történő kivágás befejezését követően az MgSzH helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyve alapján az MVH PKI az újratelepítési jogot nyilvántartásba veszi."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter