Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában és az életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k), r), és z) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 5., a 8. és a 11. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában,

a 9., a 12. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4/A. § (7) bekezdésében,

a 14. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és f) pontjában,

a 15. alcím tekintetében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a 16. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjaiban,

a 17. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában,

a 18. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 126/A. §-ában, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (3) bekezdésében, az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában,

a 19. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjaiban,

a 20. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjaiban,

a 21. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ) megbízási szerződést köt a Magyar Államkincstárral az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdés y) pontjában meghatározott kezelési és őrzési feladatok ellátására, így különösen a kárpótlási jegyek elsődleges forgalomba hozatalával kapcsolatos feladatok megszervezésére, a kárpótlási jegyek jogerős határozatban megjelölt jogosultaknak történő kiadására, a maradványérték- igazolások kárpótlási jegyre történő cseréjére, a 28. § (1) bekezdésében meghatározott igazolások kárpótlási jegyre történő cseréjére, a kárpótlási jegyek címletváltására, a szövetkezeti, illetve az állami földalapok földárverésein befolyó kárpótlási jegyekkel, mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványokkal és a 28. § (1) bekezdése szerinti igazolásokkal kapcsolatos kezelési és kiadási feladatok ellátására, a kárpótlási jegyek és a mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványok érvénytelenítésére, a kárpótlási jegyek és a mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványok Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére megsemmisítés céljából történő átadásának előkészítésére."

(2) Az R. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az állami tulajdonú termőföldek árverésre kijelölésének módosítása iránti kérelmét az abban érdekelt, az árverési hirdetmény Magyar Közlönyben való megjelenésétől számított 15 napon belül - jogvesztés terhével -, a kárpótlási hatóság útján, az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez köteles előterjeszteni. A kérelmet elutasító határozat, vagy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetéséről szóló végzés (a továbbiakban együtt: döntés) meghozatala esetén a döntés tárgyát képező földrészletek árverésre való kijelölésének módosítása iránti kérelem ismételt előterjesztésének nincs helye, kivéve, ha a döntést a bíróság hatályon kívül helyezi."

(3) Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből kizárt személy (28. § és 33. §-ok) az árverés lezárását követő három napon belül a KIMISZ útján, a másodfokú kárpótlási hatóságként eljáró igazságügyért felelős miniszterhez."

(4) Az R. 37. §-ában az "érverés" szöveg helyébe az "árverés" szöveg lép.

(5) Az R. 40. § (3) bekezdésében a "kárpótlási hatóság" szövegrész helyébe a "KIMISZ" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R. 9. §-a.

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Oktatási Hivatal a KIR részeként nyilvántartja:)

"h) a főjegyző, jegyző és a kormányhivatal által szolgáltatott adatokat,"

(2) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző, főjegyző és a kormányhivatal közreműködik a KIR létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában. A főjegyző együttműködve a kormányhivatallal, a fejlesztési terv alapján minden év október 15-ig az adott év október 1-jei állapot szerint az Oktatási Hivatal által meghatározott formában a KIR-en keresztül összesítő jelentést készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyermek- és tanulólétszámmal, mely önkormányzat helyett vagy azzal együttműködve, milyen feladatellátási helyen, milyen jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettségben. Az Oktatási Hivatal az összegyűjtött adatokat jegyzék formájában a KIR honlapján közzéteszi."

(3) Az R1. 12/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közoktatási intézmény megszűnését a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Magyar Államkincstár, a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közoktatási intézmény székhelye szerinti kormányhivatal - a megszűnést követő öt munkanapon belül - jelenti be, egyúttal az Oktatási Hivatal által meghatározott módon és formában közli a megszűnés módját, idejét, illetve a jogutód közoktatási intézmény nevét, székhelyét, valamint a fenntartó nevét."

(4) Az R1. 17/D. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"A kormányhivatal illetékessége a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában

17/D. § (1) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a közoktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be - a külön jogszabályban meghatározott módon és formában - a nyilvántartásba vétel, a működési engedély iránti kérelmét.

(2) Ha a közoktatási intézmény legalább kettő megyében működik, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal - a telephelyekre kiadott működési engedélyekkel - egységes szerkezetben adja ki a közoktatási intézmény működési engedélyét. A telephelyet engedélyező kormányhivatal az eljárása során együttműködik a közoktatási intézmény székhelye szerinti kormányhivatallal.

(3) A fenntartó a működési engedélyben, a nyilvántartásba vételről szóló határozatban foglaltak megváltoztatását, továbbá a közoktatási intézmény törlését a nyilvántartásból a kormányhivataltól kéri.

(4) Ha a fenntartó a közoktatási intézmény alapító okiratát módosítja, de a változtatás nem igényli a működési engedély módosítását, az egységes szerkezetű alapító okiratot az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal számára az intézményi nyilvántartás módosítása céljából öt napon belül megküldi.

(5) A nem költségvetési szervként működő közoktatási intézményekről jegyzéket vezető, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal a nyilvántartását a KIR-ben köteles vezetni.

(6) A központi költségvetési szerv által fenntartott közoktatási intézmény működési engedélyéről nyilvántartást vezető kormányhivatal az (5) bekezdés szerint - tárgyév március, június, szeptember, december hónapjaiban 16-áig -adatot szolgáltat az Oktatási Hivatal számára.

(7) Az Oktatási Hivatal a közoktatási intézmény feladatellátási helye szerint illetékes jegyzőnek és főjegyzőnek elektronikus módon - tárgyév március, június, augusztus, december hónapjaiban 16-áig - összesítő jelentést küld a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekről, hogy a jegyző és a főjegyző a tankötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségének eleget tudjon tenni."

(5) Az R1. 12/A. § (3) bekezdésében az "a jegyző, főjegyző" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A Kormány egészségbiztosítóként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - az OEP-et jelöli ki az Ebtv. 5/B. § n) pontjában, 9. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) és (8) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, b) és e) pontjában, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (10) bekezdésében, 30. §-ában, 30/A. §-ában, 31. § (2) és (7) bekezdésében, 32. §-ában, 35. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, 36. § (1)-(2) és (6)-(9) bekezdésében, 38. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 38/C. §-ában, 65. § (2) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés b)-c) pontjában és (4)-(5) bekezdésében, 79/A. §-ában, 80. § (1) bekezdésében, 82. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(5) A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5)-(7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdés c) pontjában, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (11) bekezdésében, 50. §-ában, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét jelöli ki az Ebtv. 70. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

(2) Az R2. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztosított külföldi egészségügyi szolgáltatótól magyarországi szolgáltatóhoz történő sürgősségi betegszállítása, költségeinek megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a betegszállítás elmaradása a beteg életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezetne. A betegszállítás engedélyezéséről és a költségek megtérítéséről az OEP dönt."

(3) Az R2. 12/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vagy az OEP bocsátja ki."

(4) Az R2. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A baleset üzemi tényének jogerős megállapításáig a társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógyászati ellátáshoz, illetve az Ebtv. 23. § b)-c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a térítési díj a biztosítottat terheli. A jogerős határozat bemutatását követően a biztosított kérelmére az OEP a biztosított által megfizetett térítési díjat soron kívül visszafizeti. A kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos igazolását az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról."

(5) Az R2. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Ebtv. 65. § (2) bekezdése szerinti kérelmet a biztosított az OEP a biztosított lakóhelye szerint illetékes területi szervezeti egységéhez nyújthatja be."

(6) Az R2. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot a táppénzfolyósító szerv megkeresésére a táppénzben részesülő személy kiállítja és tizenöt napon belül visszajuttatja a folyósító szervhez. Ha a táppénzt folyósító a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, a nyilatkozatot további intézkedésre az OEP-nek küldi meg, a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével együtt."

(7) Az R2. 49. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatót terheli az általa folyósított ellátás megtérítése, az Ebtv. 68/A. §-a alapján járó kamatot az ellátás fedezetének az OEP, illetve az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által történt átutalását követő harmadik naptól kell felszámítani."

(8) Az R2. 49/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49/A. § Ha az Ebtv. 81. §-a szerint lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-hozzájárulást, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a különbözetet fizetésre kötelező határozatban állapítja meg. A különbözet után a munkáltatót a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli."

4. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a Hivatalt jelöli ki

a) a Kt. szerinti közoktatási információs iroda feladatainak ellátására;

b) az Ftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv és a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv működtetésére."

(2) Az R4. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait."

(3) Az R4. a 4/B. §-t követően a következő 4/C. §-sal egészül ki:

"4/C. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás lefolytatására és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátására.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi a szakmai vizsga vizsgaszervezési feladatainakellátását és e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait."

(4) Az R4. 41/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalként a Kt.-ben meghatározott, alábbi első fokú hatósági döntéseinek meghozatalához

a) az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti, Kt. 95/C. § (1) bekezdése szerinti megállapítása;

b) a Kt. 95/C. § (2) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelölése;

c) a továbbműködési engedéllyel rendelkező, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola engedélyének meghosszabbítása;

d) a Kt. 132. § (16) bekezdése szerinti, az osztályindítási tilalom alóli felmentése;

e) az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való, a Kt. 118. § (9) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása tárgyában."

(5) Az R4. 41/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el."

(6) Az R4. 42. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el, amely fővárosi és megyei kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött."

(7) Hatályát veszti az R4. 13. § (1) bekezdés d) pontja.

8. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről szóló 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A miniszter

a) gondoskodik az építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről, az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról és azok közzétételéről, a felkészítő és a vizsga díjának meghatározásáról, valamint

b) gondoskodik a vizsgáztatást végző személyek díjának meghatározásáról."

11. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti a "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja.

12. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

12. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 9. §-ában a "Hivatal" szövegrész helyébe "kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg lép.

14. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szakmai irányító szerv vezetője a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működését, költségvetését, személyi állományát, létszámát, a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató feladatkörét érintő megkereséseket, tájékoztatókat, valamint a tervezett szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót a közigazgatásszervezésért felelős miniszter útján juttatja el a fővárosi, megyei kormányhivataloknak."

(2) Az R5. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (5) bekezdésben foglalt kérdésekben a szakmai irányító szerv részére szóló tájékoztatást, megkeresést, beleértve az ágazatokat érintő javaslatokat is, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján juttatja el a szakmai irányító szerv vezetőjének."

(3) Az R5. 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az állami tulajdonban lévő és az e § szerinti jogutódlás körébe tartozó közcélú vízgazdálkodási létesítmények térítésmentesen a létesítmény helye szerint illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek."

15. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: OMMF), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelöli ki.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkavédelmi felügyelőség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkaügyi felügyelőség) áll."

(2) Az R6. 2. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az OMMF szervezi és irányítja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek által jogerősen kiszabott bírságok és befizetési kötelezettségek végrehajtására vonatkozó hatósági tevékenységet, beleértve az ahhoz szükséges szakmai informatikai alkalmazást, valamint az ezzel járó, kormányhivatalok részére történő informatikai szolgáltatások biztosítását is."

(3) Az R6. 3. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazgató az igazgatóhelyettesek közreműködésével irányítja a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget, és - amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik - ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi hatóság hatósági feladatait.

(5) Az igazgató-helyetteseket az igazgató az OMMF elnökének egyetértésével nevezi ki. Az igazgató-helyettesek főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők."

(4) Az R6. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található."

(5) Az R6. 8. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül)

"a) a munkavédelmi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az OMMF;"

(6) Az R6. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az OMMF - a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közreműködésével - részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában."

(7) Az R6. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található."

(8) Az R6. 10. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül)

"a) a munkaügyi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveljárása vonatkozásában az OMMF;"

16. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:

(A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében)

"v) koordinálja a munkaügyi központok foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét."

(2) Az R7. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, valamint a kizárólag megyei szervezettel rendelkező munkaügyi központ élén igazgató áll."

(3) Az R7. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ együttműködik az általa irányított kirendeltségek illetékességi területe szerinti, nem kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központtal

a) a kirendeltségek határozata ellen benyújtott fellebbezések elbírálásával,

b) a kirendeltségek által nyújtott támogatások visszakövetelésével összefüggésben benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásával,

c) az MpA munkaügyi központ által felhasználható pénzeszközeinek felhasználásával,

d) a munkaügyi központ által nyújtható támogatásokról szóló tájékoztatással,

e) a munkaügyi központ által nyújtható támogatással kapcsolatban hirdetett pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok véleményezésével,

f) a munkaügyi központ által nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó támogatások szakmai koordinációjával,

g) a munkaerőpiaci képzésekkel összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben."

(4) Az R7. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kirendeltség)

"a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,"

(5) Az R7. 7. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kirendeltség)

"j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,"

(6) Az R7. 10. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete a 2011. január 1-je előtt a jogelőd munkaügyi központ által a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított támogatásokkal összefüggésben

a) ellenőrzi a támogatások jogszerű felhasználását,

b) ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét, valamint a hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén meghozza a támogatások visszakövetelésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket,

c) perbeli képviseletet lát el,

d) kiállítja a nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, továbbá

e) ellátja az alaprész terhére megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat.

(5) A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetének (4) bekezdés szerinti feladatai tekintetében a szakmai irányítást a nemzeti erőforrás miniszter látja el."

(7) Az R7. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A Foglalkoztatási Hivatalt a feladatellátás szempontjából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatósága által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni."

(8) Az R7.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Hatályát veszti az R7. 8. § (2) bekezdése.

17. § Hatályát veszti az R7.

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az "- a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT) jogkörére is figyelemmel -" szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdés o) pont ob) alpontjában a "MAT által" szövegrész,

c) 4. § (1) bekezdés o) pont oc) alpontjában az "a munkaügyi tanács állásfoglalása előtt" szövegrész,

d) 6. § (1) bekezdés l) pontja.

18. § (1) Az R7. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szervhatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a munkaügyi központok kirendeltségei járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki."

(2) Az R7. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetből és kirendeltségekből áll."

(3) Az R7. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet szerinti munkaügyi központok megyei (fővárosi) szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek. A megyei (fővárosi) munkaügyi központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévő valamennyi kirendeltség."

(4) Az R7. 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A munkaügyi központ élén igazgató áll."

(5) Az R7. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete

a) irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az MpA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete felhasználásáról,[1]

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatokat,[2]

e) működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

h) ellátja az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság működésével, a hatáskörébe tartozó döntések, javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással, valamint működtetési költségeinek felhasználásával kapcsolatos feladatokat,

m) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerőpiaci szereplőkkel,

n) elkészíti a munkaügyi központ belső szakmai szabályzatait, valamint

o) illetékességi területén ellátja a munkaerőpiaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerződések megkötése tekintetében a szakigazgatási szerv vezetője szerződéskötési képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezete át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerőpiaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyekben.

(4) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központ megyei (fővárosi) szervezetét jelöli ki."

(6)[3]

(7) Az R7. 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

17. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 12. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 12. § (1) bekezdés szerinti hatóság - ha jogszabály másként nem rendelkezik - műszaki biztonsági hatóságként jár el:]

"m) a gázcsatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési feladatok tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényszerinti eljárásokban."

(2) Az R8. 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(3) Az R8. 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti az R8. 12. § (2) bekezdés n) pontja.

18. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági ügyekben az e rendeletben foglalt kivételekkel első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat), másodfokon a KIMISZ jár el. A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos ügyekben az igazságügyi szolgálat, az e rendeletben meghatározott esetekben a KIMISZ jár el."

(2) Az R9. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Kárpótlási hatóságként az igazságügyért felelős miniszter elbírálja a kárpótlási ügyekben első fokon hozott közigazgatási hatósági döntésekkel, így a kárpótlási termőföldárveréssel szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmeket."

(3) Az R9. 1. § (3) bekezdésében a "székhelyüktől eltérő településeken" szöveg helyébe a "székhelyüktől eltérő településeken (kerületekben)" szöveg, 19. §-ában a "vagyoni kárpótlási ügyeken, valamint a vagyoni kárpótlási ügyekben hozott határozatokkal" szövegrész helyébe a "kárpótlási ügyekben első fokon hozott közigazgatási hatósági döntésekkel" szöveg lép.

19. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az R. 7. §-ában szabályozott 41/A. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 41/C. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat, valamint a 41. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt országos közoktatási mérések, versenyek és a középfokú felvételi eljárás szervezésében való részvételi feladatokat, továbbá a 41. § (1) bekezdésében foglalt hatósági jogköröket 2011. augusztus 31-ig a következő fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, a következő illetékességi területen:

a) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: Győr-Moson-Sopron megyére, Zala megyére, Vas megyére kiterjedő illetékességgel;

b) Veszprém Megyei Kormányhivatal: Veszprém megyére, Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére kiterjedő illetékességgel;

c) Somogy Megyei Kormányhivatal: Tolna megyére, Baranya megyére, Somogy megyére kiterjedő illetékességgel;

d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Heves megyére, Nógrád megyére kiterjedő illetékességgel;

e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Hajdú-Bihar megyére, Jász-Nagykun-Szolnok megyére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiterjedő illetékességgel;

f) Csongrád Megyei Kormányhivatal: Csongrád megyére, Bács-Kiskun megyére, Békés megyére kiterjedő illetékességgel;

g) Budapest Főváros Kormányhivatala: Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel."

20. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez hatósági tevékenységének ellátásával összefüggésben - a központi költségvetés bevételét képező bírságok kivételével - befolyt bírság teljes összegét, illetve befolyt igazgatási szolgáltatási díj20%-ának megfelelő összeget az MgSzH részére a szakmai feladatok ellátása érdekében befizeti."

(2) Az R10. 8. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az MgSzH ellátja a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelet 75. cikk (1) bekezdés szerinti hatáskörrel rendelkező hatósági, és (2) bekezdés szerinti nemzeti koordináló hatósági feladatokat."

(3) Az R10. a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (5) bekezdését a 2011. január 1-jétől kiszabott és befolyt bevételekre is alkalmazni kell."

21. A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2-3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) A NÁK főigazgatóját és a főigazgató-helyettest a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

(2) A NÁK főigazgatójának és főigazgató-helyettesnek az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.

(3) A NÁK főigazgatója minisztériumi főosztályvezető besorolású kormánytisztviselő, illetménye legfeljebb a köztisztviselői illetményalap 21-szerese lehet.

(4) A NÁK főigazgató-helyettese és igazgatói minisztériumi főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők, illetményük nem érheti el a NÁK főigazgatójának illetményét.

3. § (1) A NÁK-ban gazdasági igazgató, jogi igazgató és fejlesztési igazgató működik. A gazdasági igazgató ellátja a gazdasági vezető feladatait.

(2) Az igazgatókat a NÁK főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a NÁK főigazgatója gyakorolja.

(3) Jogi igazgatónak az a személy nevezhető ki, aki okleveles jogász képesítéssel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.

(4) A NÁK fejlesztési igazgatójának az a személy nevezhető ki, aki okleveles jogász képesítéssel, illetve közgazdász, okleveles közgazdász szakképesítéssel rendelkezik.

(5) A NÁK főigazgató kabinetét a kabinetfőnök osztályvezető besorolású kormánytisztviselőként vezeti."

(2) Az R11. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A NÁK koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyeinek intézését."

24. § Hatályát veszti

a) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a.

25. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 17. § 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3)[4] A 18. § 2011. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.közlekedés
5/aNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Gyorsforgalmi úttal, szintbeni vasúti átjáróval,
közúti határátkelőhellyel, vasúti és vízi közlekedési
útvonallal érintett települések településszerkezeti
terve esetében.
5/billetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelősége
Minden más esetben."

2. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(LétesítményLétesítmény azonosító
adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú engedélyező
hatóság
Másodfokú engedélyező
hatóság)
"2.általános építésügyi
hatósági engedély
a központi épületre
Fővárosi
Kormányhivatal
építésügyért felelős
miniszter"

2. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(LétesítményLétesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
Első fokú engedélyező
hatóság
Másodfokú engedélyező
hatóság)
"10.komposztáló telepBudapest XVIII. ker.
(hrsz. 140018)
általános építésügyi
hatósági engedély
Fővárosi
Kormányhivatal
építésügyért felelős
miniszter"

3. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Általános építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
Környezetvédelemilletékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Közlekedés
- közútBudapest Főváros
Kormányhivatalának Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
- légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Földtanilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Bányászatilletékes bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Rendészet
- rendőrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el nem
zárt magánutak esetében
a) Országos Rendőr-főkapitányság
b) illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) rendészetért felelős miniszter
b) Országos Rendőr-főkapitányság
Tűzvédelemilletékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökehonvédelemért felelős miniszter
Földművelésügy
- termőföldvédelemilletékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban Budapest
Főváros Kormányhivatala
földhivatala
földügyért felelős miniszter
- talajvédelemilletékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
- erdővédelemmegyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Egészségügyfővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

"

3. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"4a.Ha az eljárás
az erdőterületre, az erdő
talajára, vízháztartására
vagy mikroklímájára
hatást gyakorló módon
megvalósuló út
engedélyezésére irányul.
Az erdőre gyakorolt
hatások vizsgálata
fővárosi és megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal"

4. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(LétesítményLétesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedélyek
Első fokú engedélyező
hatóság
Másodfokú engedélyező
hatóság)
"3.Felszín feletti
építmények
Állomások és vonali
műtárgyak
felszínen megjelenő
építményei
(különösen: szellőző
fejek, lépcső
lefedések,
liftépületek)
Általános
építésügyi hatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
az építésügyért
felelős miniszter"

5. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vasúthatósági engedélyek

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros
Önkormányzatának főjegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter
Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség

2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
ÉpítésügyBudapest Főváros Kormányhivatalaaz építésügyért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros
Önkormányzatának főjegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
FöldtanBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
Környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség

3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
VízgazdálkodásKözép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
FöldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
földhivatala
a földügyért felelős miniszter
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
ÚtügyFővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros
Önkormányzatának főjegyzője
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közutak
esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Vasúthatósági ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
HírközlésNemzeti Média- és HírközlésiNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság HivatalaHatóság elnöke
TűzvédelemFővárosi Tűzoltó ParancsnokságOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Katasztrófa- és polgári védelemFővárosi Polgári VédelmiOrszágos Katasztrófavédelmi
IgazgatóságFőigazgatóság
RendőrségBudapesti Rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
EgészségügyBudapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
FöldvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
földhivatala
a földügyért felelős miniszter
TalajvédelemMezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
az agrárpolitikáért felelős miniszter
Műszaki biztonságMagyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve
az iparügyekért felelős miniszter
BányászatBudapesti BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Vasúti ügyekNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
HonvédelemHonvéd Vezérkar főnökea honvédelemért felelős miniszter
Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Kulturális örökségvédelemBudapest Főváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

"

6. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Beruházás és azonosító
adatai
ÉpítményA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
1.Budapesti elővárosi
vasútvonalak
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
2.Rákosrendező(kiz.)-
Óbuda-Esztergom
vasútvonal
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
3.2000/HU/16/P/
PT/002
Budapest-Győr-
Hegyeshalom
vasútvonal
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
4.Budapest Kelenföld-
Székesfehérvár
vasútvonal
rekonstrukciója
II. ütem
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések,lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
5.2000/HU/16/P/
PT/001
Budapest-Cegléd-
Szolnok-Lőkösháza
vasútvonal
rekonstrukciója
I. ütem
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
6.2001/HU/16/P/
PT/007
Budapest-Cegléd-
Szolnok-Lőkösháza
vasútvonal
rekonstrukciója II/1.
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
7.2004/HU/16/C/
PT/001
Budapest-Cegléd-
Szolnok-Lőkösháza
vasútvonal
rekonstrukciója II/2.
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
8.Budapest-Lőkösház
a vasútvonal
rekonstrukciója
III. ütem
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
9.2000/HU/16/P/
PT/003
Hódos-Bajánsenye-
Zalalövő-
Zalaegerszeg-Boba
vasútvonal
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
10.ETCS 2 kiépítése
a Hódos-Boba
vonalszakaszon
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
11.Győr-Pápa-
Celldömölk-Boba
vasútvonal
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
12.Sopron-
Szombathely-
Szentgotthárd
vasútvonal
rekonstrukciója
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
13.Szajol-Szolnok-
Záhony vasútvonal
rekonstrukciója
I. ütem
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Felszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépület,
perontető, lépcső
lefedések, lift
építménye)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építménye, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
14.a MÁV Zrt. és
aGySEV Zrt. által
működtetett vasúti
pályahálózaton
a GSM-R rendszer
Vasúthatósági
engedélyek
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
megvalósításaFelszín feletti
építmények
(különösen:
állomásépületek
átalakítása,
adótornyok
felállítása)
Általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
az építésügyért
felelős miniszter
Felszíni sajátos
építmények, így
különösen utak,
járdák,
forgalomtechnika,
zöldterületek építési
munkái
Közúthatósági
engedélyek
Építmény helye
szerint illetékes
fővárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

"

7. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítményA létesítmény azonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"4.1.mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták
RSD főág teljes
hosszán, illetve
a mellékágakon,
kijelölt
területenként
vízügyi hatósági
engedély,
környezetvédelmi
engedély
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség"

8. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

1. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítményA létesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"2.1 db kilátó
áthelyezése,
építmény szám:
VI/K
Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)
általános építésügyi
hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
építésügyért felelős
miniszter"

2. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítményA létesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"4.Híd1-Híd2 bontása,
létesítmény szám:
VI/H1-2
Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja"

3. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítményA létesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"15.Balatonhídvégi
őrtelep
építményeinek
átalakítása,
építmény szám:
XVIII
Balatonmagyaródáltalános építésügyi
hatósági
engedélyek
Zala Megyei
Kormányhivatal
építésügyért felelős
miniszter"

4. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 26. és 27. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Projektelem, létesítményA létesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"26.4T és Kányavári
sziget között 2 km
hosszú, 3 m széles
aszfaltozott üzemi
út építése,
létesítmény szám:
XXIII/4K
Zalavárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
27.4. sz. híd, új felüljáró
híd építése MÁV
vízvédelmi töltések
megközelítésére
Zalakomárközlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja"

5. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítményA létesítményazonosító
adatai
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság)
"29.Fenéki tó belső
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder
Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród
közlekedési
hatósági engedély
Zala Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
rekonstrukció,
5. sz. híd, új
csatorna és töltés
a Zala és
a vízszintszabályozó
csatorna között,
31T és 32T zsilip,
létesítmény szám:
XXV/F
vízügyi hatósági
engedély
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség"

9. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központok és illetékességi területük

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (Budapest)

Budapest

Pest megye

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Pécs)

Baranya megye

Somogy megye

Tolna megye

3. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Békéscsaba)

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Csongrád megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Miskolc)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Nógrád megye

5. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Székesfehérvár)

Fejér megye

Komárom-Esztergom megye

Veszprém megye

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Nyíregyháza)

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Szombathely)

Vas megye

Zala megye

Győr-Moson-Sopron megye."

10. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A megyei munkaügyi központok és illetékességi területük

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Pécs

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kecskemét

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Békéscsaba

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Miskolc

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szeged

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Székesfehérvár

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Győr

Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Debrecen

Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Eger

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szolnok

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Tatabánya

Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Salgótarján

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Budapest

Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kaposvár

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Nyíregyháza

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szekszárd

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szombathely

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Veszprém

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Zalaegerszeg"

11. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

Az R8. 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Bevonás és
közreműködés feltétele
SzakkérdésElsőfokúeljárásbanMásodfokú eljárásbanElviépítési
engedélyezési eljárás,
építési engedélyezési
elárás (saját és idegen
ingatlanon)
Üzemeltetési
engedélyezésieljárás,
használatba-
vételi engedélyezési
eljárás
Fennmaradási
engedélyezésieljárás
MegszüntetésieljárásEgyszerűsített eljárás]
"1.a) Termőföl-
dön megvaló-
suló építmény
vagy tevékeny-
ség esetén,
az elvi építési,
a használatba
vételi és a bon-
tási engedélye-
zési eljárás
kivételével.
A termőföld
minőségi
védelme.
fővárosi és me-
gyei kormány-
hivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága
Mezőgazdasá-
gi Szakigazga-
tási Hivatal
IGENIGENIGENIGENIGEN
b) Erdőben
megvalósuló
vagyameg-
valósítás során
erdőre,azerdő
talajára, vízház-
tartására vagy
mikroklímájára
hatást gyakorló
módon meg-
valósuló léte-
sítmény
esetében, elvi
építési, haszná-
latbavételi és
bontási enge-
délyezési eljá-
rás kivételével.
Az erdőre
gyakorolt
hatások
vizsgálata
fővárosi és me-
gyei kormány-
hivatal
erdészeti igaz-
gatósága
Mezőgazdasá-
gi Szakigazga-
tási Hivatal
IGENIGENIGENIGENIGEN"

12. melléklet a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelethez

"7. melléket a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési" használatbavételi átalakítási és megszüntetési engedélyezési eljárásaiban kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Éghető töltet esetébenA létesítésre vonatkozóElső fokon eljáró tűzvédelmiMásodfokon eljáró
tárolótartály létesítése, éstűzvédelmi előírásoknak ésszakhatóságtűzvédelmi szakhatóság
átalakítása esetén.tűztávolságoknak való
megfelelés.
2.A közút területén, az alattAnnak elbírálásaGyorsforgalmi út esetén
vagy felett, a közutakkérdésében, hogy a közútNemzeti KözlekedésiNemzeti Közlekedési
külterületi szakaszán a közút
tengelyétől számított
területének nem közlekedési
célú igénybevétele
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Hatóság Központja
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén
100 méteren belüli
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára,
Egyéb országos közút esetén:
fővárosi és megyeiNemzeti Közlekedési
kormányhivatal közlekedési
felügyelősége
Hatóság Központja
építmény létesítése,
használatbavétele esetén,
ha a kérelmező
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására,
a közútkezelő fenntartási,
Helyi közút esetén
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi
a közútkezelői hozzájárulásüzemeltetési feladatainakközutak esetén:
megtagadását vagyellátására, a közút állagárafővárosi és megyeiNemzeti Közlekedési
a hozzájárulásban előírtgyakorolt hatása alapján -kormányhivatal közlekedésiHatóság Központja
feltételeket sérelmesnekengedélyezhető-e.felügyelősége
tartja.b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő
helyi közutak esetén:
fővárosi főjegyzőBudapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén:
Budapest FővárosNemzeti Közlekedési
KormányhivatalaHatóság Központja
közlekedési felügyelősége
3.A vasúti pályátólAnnak elbírálásaNemzeti KözlekedésiNemzeti Közlekedési
50 méternél kisebbkérdésében, hogy a vasútiHatóság Útügyi, Vasúti ésHatóság Központja
távolságban épülő tűz- éspálya területének nemHajózási Hivatala
100 méternél kisebbközlekedési célú
távolságban épülőigénybevétele a kérelemben
robbanásveszélyes anyagokfoglaltak szerint vagy
gyártását, tárolását éstovábbi feltételek mellett
forgalmazását szolgáló,- a tervezett igénybevétel
építmények elhelyezésérea vasút állagára, a vasúti
irányuló eljárás esetén.forgalom biztonságára,
a vasútkezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
4.A repülőterek 15 kilo-Annak elbírálásaNemzeti KözlekedésiNemzeti Közlekedési
méteres körzetébenkérdésében, hogyHatóság Légügyi HivatalaHatóság Központja
tárolótartály létesítése,a tevékenység a polgári
használatba vétele,légiközlekedés biztonsága
átalakítása esetén.követelményeinek a kérelem
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
5.A víziutak tengelyétől és
hajózási létesítményektől
számított 100 méteren belüli
létesítés esetén.
A veszélyes anyag
szállítására vonatkozó
előírások, az (vízi)
üzemanyagtöltő állomások
engedélyezésével
kapcsolatos hajózási
hatósági érdekek
érvényesítése.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.Tárolótartálylétesítése,
használatba vétele
átalakítása és
megszüntetése esetén, ha
a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedélynem szükséges.
1. Minden esetben annak
elbírálása kérdésében, hogy
a tervezett tárolótartály
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak és
határértékeknek,
levegővédelmi szempontból
az elérhető legjobb
technika, valamint a felszíni
vizek, a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok védelme
követelményeinek a kérelem
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
2. Barlang védőövezetében
létesítendő tárolótartály
esetében, annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tervezett tárolótartály
a barlang védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek
a kérelem szerint vagy
további feltételek mellett
megfelel-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
7.A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási szervekről
szóló Korm. rendeletben
meghatározott, a régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által
vezetett adatbázisban
szerepelő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló létesítési vagy
használatba vételi eljárás
vagy külön jogszabályban
meghatározott esetekben
műemléket érintő
tevékenység
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tervezett tárolótartály
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási szerve
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt megállapította a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 28. §-a.

[2] Hatályba lépése előtt megállapította a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 28. §-a.

[3] A 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba. Hatálytalan 2011.10.01.

[4] Módosította a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 26. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.09.01.

Tartalomjegyzék