402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetve

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában, a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában,

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében,

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 137. § (4) bekezdésében a "harminc napon belül" szövegrész helyébe a "tizenöt napon belül" szöveg lép.

2. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A támogatásnak a (2)-(4) bekezdésben meghatározott összege egy naptári hónapra irányadó."

(2) Hatályát veszti a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "- a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége véleményének meghallgatásával -" szövegrész.

3. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki."

(2) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdés c) pont cc) alpontja.

5. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontja.

6. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A-4/B. §-sal egészül ki:

"4/A. § A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

4/B. § A 4. § e) pontja szerinti esetben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki."

(2) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e."

(3) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), d) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le, a 4. § e) pontjában megjelölt elsőfokú hatóság pedig folytathat le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat."

9. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben - a 2. számú mellékletben foglalt táblázat 3., 5. és 6. sora kivételével - az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki."

11. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

11. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálati eljárás során a közlekedési hatóság a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a tényállás tisztázása során köteles elfogadni."

12. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában és 6. § (3) bekezdésében a "7. § (4) bekezdés a), b) és d)-e) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe a "7. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés e) pontja.

13. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít."

14. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja, 43. § (2) bekezdés b) pontja és 43. § (3) bekezdés b) pontja.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) A 2. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)-(3) bekezdés szerinti továbbítást írásbelinek minősülő elektronikus úton végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének az írásbelinek minősülő elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(6) A kormányablak mint közreműködő hatóság eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdés b)-d) pontja nem alkalmazható."

16. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

17. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben az erdőterv megállapítása védett természeti területen az Evt. alapján készített körzeti erdőtervben foglaltak szerint, az adott erdőre vonatkozóan abban rögzített erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek módosítása nélkül, hivatalból történik, és az adott erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségekhez kapcsolódóan a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Evt. 41. § (9) bekezdése szerinti bejelentéssel nem élt, akkor az eljárást lefolytató hatóság mellőzheti a kijelölt szakhatóság megkeresését."

18. A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NÁK-ban gazdasági igazgató és koordinációs igazgató működik. A gazdasági igazgató ellátja a gazdasági vezető feladatait."

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

19. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a "központi államigazgatási szervek és területi szerveik," szövegrész helyébe a "központi államigazgatási szervek és területi szerveik, a fővárosi és megyei kormányhivatalok," szöveg lép.

20. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a (9) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtásához használt állami tulajdonú eszközöket az MNV Zrt. - a Főigazgatóság vagyonkezelői jogának megszüntetését követően - a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatába adja."

21. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselőnek - a (6) és a (7) bekezdésekben foglalt kivétellel - a kormányablak ügyintézői álláshely betöltését követő legfeljebb hat éven belül felsőfokú igazgatásszervező szakképzettség megszerzésére irányuló hallgatói jogviszonyt kell létesítenie, és a felsőfokú igazgatásszervezői szakképzettséget e hallgatói jogviszony keretében meg kell szereznie."

22. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4-5. §, a 8. §, a 10-15. § és a 17. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú
eljárásban)
"
6.Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes, illetve
bányászati tevékenységgel
érintett területen valósul meg;
vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz
és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtető az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. § (8) bekezdése
szerint egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához szabott
feltételeket sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
bányakapitányságMagyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

2. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
5.Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj- és
földgázbányászati létesítmény,
szállítóvezeték, elosztóvezeték,
célvezeték, valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az
építtető az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19/A. § (8) bekezdése szerint
egyetértésének megtagadását
vagy az üzemeltető által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához szabott
feltételeket sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az
építési engedély iránti
kérelem földtani
szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető
nyilatkozatában foglalt
feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása
a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű
használatával és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő-e.
bányakapitányságMagyar Bányászati
és Földtani Hivatal

3. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
10.Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj-
és földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és
az építtető az üzemeltetőnek
a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. § (8)
bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
bányakapitányságMagyar Bányászati
és Földtani Hivatal

4. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
10.Ha az építési tevékenység
a) külterületen
felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű
kőolaj- és
földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték
biztonsági övezetében
valósul meg, és az építtető
az üzemeltetőnek a
bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/A. §
(8) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
bányakapitányságMagyar Bányászati
és Földtani Hivatal

5. melléklet a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"
9.Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-
veszélyes, illetve bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegű kőolaj-
és földgázbányászati
létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték,
valamint egyéb gáz és
gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és
az építtető az üzemeltetőnek
a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/A. §
(8) bekezdése szerint
egyetértésének
megtagadását vagy az
üzemeltető által a 19/A. §
(10) bekezdése alapján az
egyetértés megadásához
szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem
földtani szempontú
megalapozottságának
vizsgálata.
A b) pont esetében annak
megállapítása, hogy az
üzemeltető nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a
hozzájárulás megtagadása a
gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerű használatával
és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő-e.
bányakapitányságMagyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Tartalomjegyzék