357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, továbbá

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés e) pontjában, a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés m) és s) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában,

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,

e) nappali ellátás esetén ellátási napra,

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díja havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díja havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni."

2. § A Tr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy a nappali ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj - az Szt. 116. § (2) bekezdésében és 117/B. §-ában foglaltak kivételével - nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét."

3. § A Tr. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díja napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata."

4. § A Tr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát - az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül - úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn."

5. § A Tr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A fizetendő személyi térítési díjösszegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet szerinti törzslapon kell nyilvántartani. Az Szt. 117/B. § szerinti esetben nem kell vezetni a 3. számú melléklet szerinti törzslapot."

6. § A Tr. 22. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Hajléktalan személyek átmeneti szállása"

7. § A Tr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott étkezésért az étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint kell térítési díjat fizetni."

8. § A Tr. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével -a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.

(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével -

a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,

b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni."

9. § A Tr. a következő 33. §-sal egészül ki:

"33. § (1) E rendeletnek a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról szól 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított

a) 3. §-át a térítési díj 2010. december 31-ét követő megállapítása és felülvizsgálata során kell alkalmazni,

b) 16. §-át és 28. § (1)-(3) bekezdését a 2010. december 31-ét követő időszakra fizetendő térítési díjakra kell alkalmazni. (2) A 2010. december 31-éig kiadott jegyzői jövedelemigazolásokalapján megállapított személyi térítési díja személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatáig alkalmazható."

10. § A Tr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § A Tr.

a) 1. § (1) bekezdésében a "családpolitikáért" szövegrész helyébe a "nyugdíjpolitikáért" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "94/B. és 94/D. §-a szerinti megállapodásban" szövegrész helyébe a "94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében az "étkezési" szövegrész helyébe az "ellátási" szöveg,

e) 24. §-ában a "rehabilitációs intézményben elhelyezett" szövegrész helyébe a "rehabilitációs intézményben elhelyezett ellátott és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett ellátott" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Tr.

a) 4/A. §-a,

b) 4/B. §-a,

c) 9. § (1) bekezdése,

d) 10. §-a,

e) 12. § (2) bekezdése,

f) 17. § (4) bekezdése,

g) 21. § (1) bekezdése,

h) 23/A. §-a,

i) 28. § (3) bekezdésében az "- a rendszeres hétvégi távollét kivételével -" szövegrész,

j) 31. § (3) bekezdésében a "3. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész,

k) 1. számú mellékletében a "Havi zárás:" szövegrész,

l) 1. számú mellékletének 1-3. pontja.

2. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi felügyelősége ellenőrzi, és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális és gyámhivatal részére."

14. § Az Szfr. 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát - elektronikus úton - közli)

"c) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségével,"

15. § Az Szfr. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot az első fokon eljárt szervnek kell megfizetni - ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek- a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget az első fokon eljárt szerv negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. Az első fokon eljárt szerv az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak, valamint - ha az eljáró szerv szociális és gyámhivatal - a Hivatalnak."

16. § (1) Az Szfr.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg,

c) 3/A. § (6) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg,

d) 5/A. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg lép.

(2) Az Szfr. 9. § (6) bekezdésében a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti az Szfr. 7/B. §-a.

(2) Hatályát veszti az Szfr.

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 6. § (7) bekezdése,

c) 7. § d) pontja.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a Hivatalnak kell megfizetni - ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek - a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak."

19. § Hatályát veszti az Nyr. 3. § (2) bekezdésében a ",bázisszállás esetén a következő munkanapon" szövegrész.

4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § A 2011. január 1-je előtt jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt gondozási felülvizsgálatot nem kell lefolytatni. Az 5. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján felülvizsgálat legkorábban 2012. évben folytatható le."

21. § Az Fvr.

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a "regionális munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "munkaügyi központ" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "intézményvezető" szövegrész helyébe az "intézményvezető - ha jogszabály kivételt nem tesz -" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a "törvényes képviselője" szövegrész helyébe a "törvényes képviselője, - a Polgári Törvénykönyv szerinti, az ellátott által a felülvizsgálat kezdeményezésére és a vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésre meghatalmazott - közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)" szöveg,

d) 5. § (6) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében az "és törvényes képviselőjét" szövegrész helyébe a " , törvényes képviselőjét és - ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte - közeli hozzátartozóját" szöveg,

e) 5. § (8) bekezdésében az "illetve törvényes képviselője" szövegrész helyébe a "törvényes képviselője, illetve közeli hozzátartozója" szöveg,

f) 6. § (5) bekezdésében a "nyolc munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg, az "és törvényes képviselőjét" szövegrész helyébe a " , törvényes képviselőjét és - ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte - közeli hozzátartozóját" szöveg,

g) 7. § (3) bekezdésében a "törvényes képviselőjének és" szövegrész helyébe a "törvényes képviselőjének és - ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte - közeli hozzátartozójának, valamint" szöveg,

h) 8. § (1) bekezdésében az "illetve törvényes képviselője és" szövegrész helyébe a "törvényes képviselője és - ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte - közeli hozzátartozója, valamint" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az Fvr. 5. § (3) bekezdés a) pontja.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában feladategység:)

"cb) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,"

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) működési támogatás: a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz - adott állami támogatás;"

24. § A Tkr. 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe)

"a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát,"

25. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés l) pontjában a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg

lép.

6. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében a "családok lakhatását elősegítő program" szövegrész helyébe a "családok lakhatását, valamint a közterületen élő emberek lakhatását, illetve intézményben történő elhelyezését elősegítő programok" szöveg lép.

7. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 35. § (14) bekezdése.

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazgatóság a normatíva iránti kérelemről)

"b) tárgyévben benyújtott kérelem esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belül,

c) az igénylési határidő elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított két hónapon belül (határoz.)"

29. § Az Nr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A működési engedély kiadása, visszavonása, fenntartóváltozás vagy az engedélyezett szolgáltatások, illetve férőhelyszám (az ellátható személyek engedélyezett száma, a kihelyezhető jelzőkészülékek engedélyezett száma, az önálló helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek száma) megváltozása esetén pótigény vagy lemondás - a működési engedélyt kiadó, módosító vagy visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől, a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a hatósági szerződésben foglalt jogkövetkezmény jogerőssé válását megállapító végzés meghozatalától számított - tizenöt napon belül akkor is benyújtható, ha az adott naptári negyedévben a fenntartó már nyújtott be pótigényt vagy lemondást."

30. § Az Nr. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) A 2011. január 1-jét megelőzően működtetett bázis-szállás után a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján járó normatíva e rendelet 2010. december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2010. december 31-ét követően is igénybe vehető.

(2) A Kvt. alapján könyvvizsgálatra köteles fenntartó a Kvt. alapján igénybe vett normatíva elszámolásához köteles csatolni a független könyvvizsgálónak az elszámolás jogszerűségéről szóló nyilatkozatát."

31. § Az Nr.

a) 1. § d) pontjában a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

d) 2. § (7) bekezdésében az "öt munkanap" szövegrész helyébe a "nyolc nap" szöveg,

e) 2. § (8) bekezdésében az "öt munkanapos" szövegrész helyébe a "nyolc napos" szöveg,

f) 3. § (1) bekezdésében a "(2)-(3)" szövegrész helyébe a "(2)" szöveg,

g) 3. § (8) bekezdésében a "munkanapon" szövegrész helyébe a "napon" szöveg,

h) 5. § (1) bekezdésében a "(2)" szövegrész helyébe a "(2)-(3)" szöveg,

i) 6. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14/A. § (3) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg,

j) 6. § (4) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg,

k) 7. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrészek helyébe a "nyolc napon" szöveg,

l) 8. § (5) bekezdésében a "jogcím" szövegrész helyébe a "jogcím vagy szolgáltató (székhely, telephely)" szöveg,

m) 8. § (6) bekezdésében az "elszámolás beérkezését követő huszonkét munkanapon belül" szövegrész helyébe az "elszámolás megérkezését követő naptól számított harminc napon belül" szöveg,

n) 9. § (3) bekezdésében a "benyújtását követő huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "megérkezését követő naptól számított harminc napon" szöveg,

o) 9. § (7) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrészek helyébe a "húsz napon" szöveg, a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg,

p) 14. § (2) bekezdésében a "negyvenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti az Nr.

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 7. § (1) bekezdésében a ",de legfeljebb a folyósítandó normatíva húsz százalékát" szöveg,

c) 7. § (4) és (5) bekezdése,

d) 8. § (3) bekezdése.

9. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési engedélyezéssel és - a 15. §-ban foglaltak kivételével - az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el."

(2) Az Szmr. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel jár el."

34. § Az Szmr. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése miatt szociális igazgatási bírság (a továbbiakban: bírság) nem szabható ki."

35. § (1) Az Szmr. 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működést engedélyező szerv)

"f) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki."

(2) Az Szmr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye

a) az (1) bekezdés b)-d) pontjában és e) pont eb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén;

b) bírság kiszabása esetén

ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)-k) pontja szerinti esetben,

bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben e rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (3)-(5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,

bc) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizető személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek."

36. § Az Szmr. az "Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcímet megelőzően a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A jegyző a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal - a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül - a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 31-éig - a 11. § (5)-(9) bekezdésének, valamint a 12. § (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával - az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és

a) szükség esetén alkalmazza a 13. § szerinti jogkövetkezményeket, továbbá

b) - ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak - a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja."

37. § (1) Az Szmr.

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (7) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal első fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának kerületi hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés b) pontjában az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet), a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap" szöveg,

f) 5. § (5) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "tíz munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg,

g) 7. § (5) bekezdés d) pontjában az "az ÁNTSZ kistérségi, fővárosi kerületi intézete" szövegrész helyébe az "a kistérségi népegészségügyi intézet" szöveg,

h) 10. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés a) pontjában a "munkanapon" szövegrész helyébe a "napon" szöveg,

i) 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

j) 11. § (7) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

k) 12. § (1) bekezdésében az "az ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "a kistérségi népegészségügyi intézet" szöveg,

l) 12. § (2) bekezdésében a "munkanappal" szövegrész helyébe a "nappal" szöveg,

m) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az "az ÁNTSZ kistérségi intézetét" szövegrész helyébe az "a kistérségi népegészségügyi intézetet" szöveg,

n) 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "munkanapos" szövegrész helyébe a "napos" szöveg

lép.

(2) Az Szmr.

a) 13. § (3) bekezdés k) pontjában az "a 14. §-ban" szövegrész helyébe az "az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 14. § (7) bekezdésében az "A bírságot" szövegrész helyébe az "Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése alapján kiszabott bírságot" szöveg,

c) 14. § (9) bekezdésében az "egy hitelesített másolati példányát" szövegrész helyébe a "másolatát" szöveg

lép.

38. § (1) Hatályát veszti az Szmr.

a) 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja,

b) 14. § (1) bekezdés h) pontja,

c) 17. §-a és az azt megelőző alcím,

d) 2. számú mellékletének 4., 4.1. és 4.2. pontja,

e) 3. számú mellékletének 3.11. pontja.

(2) Hatályát veszti az Szmr. 14. § (1)-(6), (8) és (10) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az Szmr.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 2. § (4) és (5) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja,

e) 11. § (8) bekezdés e) pontja,

f) 22. § (14) bekezdésének második mondata.

10. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-14. §-a, 16. § (1) bekezdése, 19-25. §-a, 27-32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 37. § (1) bekezdése és 38. § (1) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 37. § (2) bekezdése és 38. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.

(4) E rendelet 17. § (2) bekezdése, 33. § (1) bekezdése, 36. §-a és 38. § (3) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

Budapest, 2010. december 16.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Térítési díj nyilvántartási törzslapja

Az ellátott neve:.......................................................................................................................................................................................................

Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte:.......................................................................................................................................

Az ellátás igénybevételének kezdő napja:.....................................................................................................................................................

Az ellátás igénybevételének utolsó napja:.....................................................................................................................................................

Az intézményi térítési díj:

.... év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

.... év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

.... év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj:

.".év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

.".év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

.".év.................hó ... napjától napi:............................Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:..........................Ft

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerződés szerint fizetendő térítési díj napi összege:..............................havi összege:.......................................................................

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve:..........................................................

Lakcíme, egyéb elérhetősége:............................................................................................................................................................................

A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén

Forint

Év, hónapHavi rendszeres jövedelemA pénzvagyont terhelő összeg1Az ingatlant terhelő jelzálog összege1Havi személyi térítési díj összegeBefizetés
keltenapló számaösszegeJegyzet
2....I.
2....II.
2....III.
2....IV.
2....V.
2....VI.
2....VII.
2....VIII.
2....IX.
2....X.
2....XI.
2....XII.
Folyó évi hátralék:

Kitöltése pénz-, illetve ingatlanvagyon terhelése esetén kötelező.

B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén

Forint

Év, hónapHavi rendszeres jövedelemHavi személyi térítési díj összegeBefizetésJegyzet
keltenapló számaösszege
2....I.
2....II.
2....III.
2....IV.
2....V.
2....VI.
2....VII.
2....VIII.
2....IX.
2....X.
2....XI.
2....XII.
Folyó évi hátralék:

Tartalomjegyzék