3/2010. (I. 26.) FVM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a kötelezett a bor kezelésénél kékderítést alkalmazott, a keletkezett kékderítési alj kezeléséről a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint köteles gondoskodni."

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását a kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének."

3. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A szőlőtörköly és a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot és a kivonáshoz szükséges hatósági engedélyeket a kötelezettnek a kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig meg kell őriznie. (3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év április 5-ig tájékoztatja az MVH-t a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évben támogatható maximális alkoholmennyiségről."

4. § Az R. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Aki a borászati melléktermék kivonási kötelezettségének nem tett eleget, az a következő borpiaci évben nem részesülhet a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103o-103p., valamint 103r-103y. cikkében meghatározott támogatásokból.

(3) Amennyiben borászati hatóság vagy a vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy a kötelezett nem teljesíti a borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségét, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 10 munkanapon belül megküldi az MVH részére. Az MVH a jegyzőkönyv alapján a kötelezettet kizárja a következő borpiaci év vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott támogatásokból. Az MVH a határozatot közli a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Borminősítési Igazgatóságával (a továbbiakban: borászati hatóság) is."

5. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MVH a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]

"a) részvételi felhívást tesz közzé a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikkében szabályozott lepárlási műveleteket végző, borászati melléktermékek lepárlásában részt vevő üzemek és begyűjtőhelyeik jóváhagyásához,"

(2) Az R. 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MVH a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]

"f) a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) részére megküldi a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyeik listáját a jóváhagyástól számított 10 munkanapon belül,"

(3) Az R. 9. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A borászati hatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében]

"f) az a) és e) pontokban meghatározott ellenőrzéseket követő 10 munkanapon belül az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az MVH részére,"

(4) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vámhatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében

a) ellenőrzi az MVH által jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyek működését,

b) a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyek ellenőrzése során a feltárt jogszabálysértésről az ellenőrzéstől számított 10 munkanapon belül tájékoztatja az MVH-t.

(4) A VPOP az MVH részére megküldi a Magyarországon bejegyzett székhelyű kereskedelmi szeszfőzdék, valamint a mezőgazdasági eredetű termékek kereskedelmi célú lepárlását végző adóraktárak jegyzékét minden borpiaci évben május 25-ig."

6. § Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lepárlóüzem által a kötelezettnek fizetendő beszállítási költségtérítésre vonatkozó összegeket - a 13. § (1) bekezdés szerinti lepárlóüzem tájékoztatása alapján - a miniszter hagyja jóvá a következő borpiaci évre vonatkozóan minden év július 30-ig. A miniszter a jóváhagyott összegekről tájékoztatja az MVH-t, amely a tájékoztatás közlésétől számított 10 munkanapon belül azt közleményben közzéteszi."

7. § (1) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történő leadásakor a kötelezett az átvevő lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében ismételt vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai vizsgálatok vitatása esetében a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében, közösen vett minták alapján a borászati hatóság a mintavételtől számított 5 munkanapon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, és azok eredményét közli a kötelezettel és a lepárlóüzemmel. Ez az eredmény a kötelezettre és az átvevő lepárlóüzemre nézve is kötelező."

(2) Az R. 11. § (5) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról kötelezettenként tételes kimutatást vezet, és azt adott borpiaci év június 5-éig az MVH részére megküldi. Az MVH központi szerve a kimutatás elkészítéséhez szükséges formanyomtatványt rendszeresít és azt a honlapján közzéteszi. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell"

8. § (1) Az R. 13. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jóváhagyás iránt kérelmet benyújtó lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:]

"e) biztosítja a borászati melléktermékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását,"

(2) Az R. 13. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jóváhagyás iránt kérelmet benyújtó lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:]

"g) a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 10 munkanapon belül bejelenti az MVH-nak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat,"

(3) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A lepárlóüzem borpiaci évenként a feldolgozott borászati melléktermékekről kötelezettenként tételes kimutatást vezet. A kimutatást - az MVH Központ által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon - az adott borpiaci év júniusának 25. napjáig az MVH részére kell megküldeni.

(5) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmazza a 11. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati melléktermék lepárlása során előállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát."

9. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lepárlóüzem jóváhagyása iránti, illetve a begyűjtőhely üzemeltetése iránti kérelmeket az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához kell benyújtani. Az MVH központi szerve a kérelem benyújtásához formanyomtatványt rendszeresít, amelyet honlapján tesz közzé. A kérelemnek tartalmaznia kell."

(2) Az R. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell a következőket:]

"b) egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy nyilvántartási számát,"

10. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az MVH a jóváhagyási feltételeket teljesítő lepárlóüzemek részére jóváhagyó határozatot hoz."

11. § Az R. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

"a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikke,"

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 8. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdés d) pontja, a 9. § (2) bekezdés b) pontja, a 9. § (2) bekezdés g) pontjában a "a 8. § (1) bekezdésben foglaltakon túl" szövegrész, a 13. § (1) bekezdés a) pontja, a 13. § (3) bekezdés f) és h) pontja, a 16. §. (4) bekezdése, a 18. §-a, valamint a 18. §-t megelőző alcím, a 19. § (1) bekezdésében az "Ezzel egyidejűleg hatályát veszti" szövegrész, a 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 19. § (2) és (3) bekezdése, a 20. §-a;

b) a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése, 11. § (1) bekezdés c) pontja, 12. § (1) bekezdés a) pontjában "az MVH a 123/2008. FVM rendelet 7. § (3) bekezdése szerint benyújtott termelési jelentések, valamint" szövegrész;

c) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése;

d) a szeszesital-piac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 135/2009. (X. 14.) FVM rendelet 8. § (6) bekezdése.

(3) Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter