13/2009. (II. 27.) FVM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy meghatározza a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: 123/2008. FVM rendelet) rendelkezései szerint lepárlással történő megsemmisítésre leadott borászati melléktermékekből származó ipari célú nyers alkohol előállítása után igényelhető támogatás feltételeit.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) ipari célú nyers alkohol: a 123/2008. FVM rendelet 2. § e) pontja szerinti ipari célú nyers alkohol,

b) ipari célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra irányul,

c) hasznosító: az ipari célú nyers alkohol átvevője, aki az ipari célú nyers alkoholt nem értékesíti, vagy adja tovább élelmiszeripari célú felhasználásra, vagy továbbfeldolgozásra,

d) kötelezett: a 123/2008. FVM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kötelezett.

A támogatás mértéke

3. §

(1) Borászati melléktermékek lepárlás útján történő megsemmisítése esetében a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mértékű támogatás igényelhető.

(2) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatározásakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

(3) A borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. címének I. fejezete szerint elkészített és az Európai Bizottság részére benyújtott és elfogadott Nemzeti Támogatási Program 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az aktuális borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az adott borpiaci év augusztus 1-jéig tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(4)[1] A (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter haladéktalanul tájékoztatja az MVH-t, amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

A támogatás jogosultja

4. §

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely rendelkezik a 123/2008. FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyással, és borászati melléktermékből ipari célú nyers alkoholt állít elő.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés szerinti támogatás a 123/2008. FVM rendelet 10. §-a szerint átvett borászati melléktermékekből, illetve a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) bekezdése alapján leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján igényelhető.

(2) Nem igényelhető támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek termelése során keletkezett melléktermékek, illetve borok támogatott lepárlás útján kerülnek megsemmisítésre.

(3)[2]

Támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmeket az MVH által közleményben közzétett formanyomtatványokon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem

aa) regisztrációs számát,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

c) a lepárlás adatait (a tárgyidőszak, a lepárolt borászati melléktermékek összmennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve, a lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

d) az igényelt támogatás összegét,

e) a lepárlási összesítőt, amelyben szerepel a kötelezett regisztrációs száma, neve, adóalanyi jogállása, a 123/2008. FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti átvételi elismervény száma, az átvétel időpontja, az átvétel helye (lepárlóüzem telephelyén, vagy begyűjtőhelyén, vagy kötelezett telephelyén), a borászati melléktermék típusa, a borászati melléktermék mennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a borászati melléktermék alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve, valamint a borászati melléktermék számított alkoholtartalma térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

f) a beszállítási költségtérítés elszámolását (kötelezett regisztrációs száma, neve, a szállítás távolsága kilométerben, egységár, tételes beszállítási költség kifizetett nettó és bruttó értéke, a számlák száma, a kifizetés dátuma),

g) az ipari célú nyers alkohol előállítására vonatkozó, naprakészen vezetett tételes kimutatást (lepárlás időpontja, szeszmérő-gép száma, induló óraállás, záró óraállás, előállított ipari célú nyers alkohol literben, előállított ipari célú nyers alkohol térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben),

h) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:

a) a 123/2008. FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint kiállított, a borászati melléktermékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát tételenként,

b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 28. számú melléklete szerinti, az illetékes vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott borászati melléktermékek lepárlásra kerültek,

c) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a PM rendelet 33. számú melléklete szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termelési napló másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati melléktermékek lepárlásra kerültek,

d) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok - a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított - hitelesítési engedélyének számát és érvényességének idejét,

e) ha a 123/2008. FVM rendel et 10. § (4) bekezdése szerint a kötelezett szállítja be lepárlás céljára a borászati mellékterméket, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő beszállítási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

f) ha a 123/2008. FVM rendelet 10. § (4) bekezdése szerint a kötelezett a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását vállalta, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő rakodási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és az azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

g) ha a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) bekezdésének megfelelően a kötelezett a borászati melléktermék leadási kötelezettsége teljesítését bor leadásával egészítette ki, a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet 2-8. §-ában meghatározott borkísérő okmányok másolatait tételenként.

(3) A lepárlóüzem havonta legfeljebb egy alkalommal benyújtott, egy időszakra vonatkozó támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. A támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 5-e, legkésőbbi időpontja pedig ugyanazon borpiaci év július 5-e. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(4) Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségre kell vonatkoznia.

Támogatási kérelem elbírálása

7. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a támogatási keret erejéig.

(2) A támogatási feltételek teljesítését az MVH a helyszínen is ellenőrzi.

(3) Az MVH helyszíni ellenőrzése elsősorban az alábbiakra terjed ki:

a) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzése, egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzése, amelynek során az MVH mintát vesz az ipari célú nyers alkoholból és meghatározza annak alkoholtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzése, az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,

d) az ipari célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzése, ami kiterjedhet a folyamat, a bizonylatok, és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(4) Az MVH az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezései szerint vezetett és a vámhatóság által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(5) A borászati hatóság a lepárlás időszakában havonta legalább 1 alkalommal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a termelés folyamatát, valamint az ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát. A borászati hatóság az ellenőrzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően megküldi az MVH részére.

(6) Az MVH a vámhatóság felé megkereséssel élhet a 10. § (3) bekezdése szerint megküldött nyilatkozatban szereplő hasznosító ellenőrzése céljából, amelyben megadja a hasznosító azonosításához szükséges keretengedély vagy adóraktári engedély számát.

Támogatási kérelem elutasítása

8. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a 123/2008. FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti jóváhagyással.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben az 5. § (2) bekezdésében országos szinten meghatározott alkoholmennyiség támogatására már sor került.

A támogatás kifizetése

9. §

A támogatást az MVH a döntés meghozatalát követő hatvan napon belül folyósítja.

Támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosítása

10. §

(1) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a támogatás kérelmezőjének értesítenie kell az MVH-t telefax útján, az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (ügyfél regisztrációs szám, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely - szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját,

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben.

(2) Amennyiben a hasznosító megegyezik a támogatást igénylő lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, amennyiben az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amely legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldésre került az MVH részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktár vagy keretengedély száma),

b) az ipari célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) az átvenni kívánt ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben,

d) az átvétel időpontját,

e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az ipari célú nyers alkohol kizárólag a 2. § b) pont szerinti célra kerül hasznosításra,

f) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

Utólagos ellenőrzés

11. §

(1) A kötelezettektől átvett borászati melléktermékekből, illetve borokból lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését az MVH utólagosan is ellenőrzi. Az utólagos ellenőrzés kiterjedhet:

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosításra került ipari célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljeskörű ellenőrzésére,

c)[3]

d) a 123/2008. FVM rendelet 11. § (5) bekezdése, valamint 13. § (4) bekezdése alapján benyújtott jelentés összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

e) a Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) Az utólagos ellenőrzések során felvett készlet-adatok meghatározásakor a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.

Jogkövetkezmények

12. §

(1) A támogatási kérelmet részben el kell utasítani vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, amennyi ben:

a)[4] a 123/2008. FVM rendelet 11. § (5) bekezdése, valamint 13. § (4) bekezdése szerint a lepárlóüzemek által benyújtott jelentések alapján azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem részére kifizetett támogatási összeg meghaladja az e rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott felsőhatárt. Ez esetben a visszafizetendő támogatási összeg a kifizetett teljes támogatási összeg és a megállapított felsőhatár különbsége,

b) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot. Ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot. Ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

d) az MVH azt áll apítj a meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 10. § (1) bekezdése szerinti előzetes értesítés benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak.

Ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni,

e) az MVH azt áll apítj a meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 10. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak. Ez esetben a visszafizetendő támogatási összeget a nyilatkozat nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a támogatási feltételek nem teljesítése esetén a külön jogszabály szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.

Átmeneti rendelkezések

13. §[5]

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a 2012/2013. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

Záró rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2010. január 1-jén hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. §

E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi rendelet 16. cikke,

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendeletének II. Cím II. fejezet 7. szakasza.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.19.

[2] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[3] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[4] Módosította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.27.

[5] Beiktatta a 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.19.

Tartalomjegyzék