44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 23., 26. és 36. pontjában, valamint (5) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva-a pénzügyminiszter feladat-és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 206/2009/EK bizottsági rendelet) 1. és 2. cikke szerinti személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása során a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

2. § (1)[1] A harmadik országból Magyarország határszakaszán keresztül az Európai Unió területére behozott vagy küldött személyes fogyasztásra szánt állati eredetű terméknek az Európai Unió határán történő, a 206/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározottakra kiterjedő ellenőrzését az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

(2)[2] A járási hivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közösen biztosítja, hogy Magyarország azon határszakaszain, amelyek egyben az Európai Unió külső határszakaszai is - beleértve a nemzetközi forgalmat lebonyolító repülőtereket és kikötőket is - valamennyi belépési ponton az állati eredetű termékek behozatalának állat-egészségügyi feltételeire felhívják a harmadik országokból érkező utazók figyelmét. A tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a 206/2009/EK bizottsági rendelet III. mellékletében előírt információkra, és azokat jól látható helyekre kihelyezett szembetűnő plakátokon kell feltüntetni.

(3)[3] A nemzetközi utasszállító cégeket a járási hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a behozatal feltételeiről tájékoztatja, annak érdekében, hogy az Európai Unióba utazó valamennyi utasuk figyelmét fel tudják hívni az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekre, valamint e rendelet rendelkezéseire.

3. § (1)[4] Az utasforgalom 206/2009/EK bizottsági rendelet szerinti ellenőrzését minden határátlépő ponton elsőként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

(2)[5] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak-a kikötők és repülőterek üzemeltetőivel együttműködve-folyamatos ellenőrzést kell fenntartania az állati eredetű termékek illegális behozatalának felderítése, továbbá a 2. § szerinti tájékoztató plakátok meglétének ellenőrzése céljából.

4. § (1)[6] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben, valamint a végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározottakat megsértik, a büntetőeljárásról vagy a szabálysértésekről szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárnia.

(2)[7] A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak - ha a rendeletben meghatározottak megsértése nem az (1) bekezdés szerint történt - az intézkedés tárgyát képező állati eredetű termékek behozatalát meg kell akadályoznia. Amennyiben a termékeket az ügyfél nem kívánja visszavinni vagy a visszavitel nem lehetséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokat - kijelölt állat-egészségügyi határállomáson a járási hivatallal együttműködve, állat-egészségügyi határállomásnak nem minősülő határátkelőhelyen önállóan - elkobozza és megsemmisítésükről intézkedik.

5. § (1)[8] Az eljáró Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszerű intézkedései esetén az ügyfelet a rendelet hatálya alá tartozó elkobzott termékek vonatkozásában kártalanítás nem illeti meg.

(2)[9] A rendelet hatálya alá tartozó termékek tárolásához és megsemmisítéséhez szükséges feltételeket állat-egészségügyi határállomás esetén a járási hivatal, állat-egészségügyi határállomásnak nem minősülő határátkelőhelyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal biztosítja.

6. §[10] Az állati eredetű termékek személyes fogyasztásra történő behozatalára vonatkozó - a 206/2009/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti - beszámolási kötelezettséget a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) teljesíti. Ennek érdekében a járási hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szükséges adatokat - a 206/2009/EK bizottsági rendelet V. Mellékletében szereplő adatlapon - a január 1-jétől december 31-ig tartó beszámolási időszakot követő év február 15-ig a minisztérium részére megküldi.

7. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

9. § A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalának szabályozásáról szóló 87/2005. (X. 1.) FVM-PM együttes rendelet hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[2] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § c)-d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[3] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § e)-f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[4] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[5] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[6] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[7] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f)-h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[8] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[9] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § e)-f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[10] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 154. § e)-f) és i) pontja. Hatályos 2017.08.18.