6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b)-d), g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának[1]

a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 2. § (5) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1)-(3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be nem tartása miatt a 10. § (1) bekezdés b)-d) pontjában és a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,

b)[2] az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja,

c) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés c)-d) pont,

d)[3]

e)[4]

f)[5]

g)[6] a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében, valamint 7. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kötelezettség be nem tartása miatt a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása,

h)[7] az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet I. táblázat 16. pont és II. táblázat 10. pont,

i)[8]

j)[9] a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése alkalmazása

k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés b)-d) pont,

l)[10]

esetén van helye.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

Varga István s. k.,

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 61/2013. (X. 28.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 61/2013. (X. 28.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.05.

[8] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.