11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ATC csoport: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 13. pontja szerinti csoport;

b)[1] célcsoport: a biztosítottak azon köre, akik részére - a háziorvosi szolgáltató által - végzett gyógyító-megelőző tevékenység során egy adott indikátor értékelésre kerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által;

c) célérték: a gyógyszerindikátorok kivételével a vizsgált időszakban az adott indikátorban érintett háziorvosi szolgáltatók legjobb eredményt elérő 25%-ának legalacsonyabb vagy legmagasabb értéke, mely megyei bontásban kerül meghatározásra e rendeletben valamennyi indikátor esetében;

d) DOT: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. § t) pontja szerinti fogalom;

e) gyógyszer indikátorok célértéke: az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerinti, e rendeletben kihirdetett érték;

f)[2] háziorvosi szolgáltató: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező azon háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató, amelyik a NEAK-kal kötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, területi ellátási kötelezettséget vállal, és amelyhez jogszabály szerint bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 200 főt;

g) indikátor: a háziorvosi szolgáltatók által végzett azon prevenciós, gyógyító, gondozási és gyógyszerrendelési tevékenységek mennyiségi mérőszáma, melyek alapján a háziorvosi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12/A. §-a szerinti díjazásban részesülhet.

2. § (1)[3] A NEAK a háziorvosi szolgáltatók gyógyító-megelőző tevékenységét a 3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontja, (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta, a 3. § (1) bekezdés l)-o) pontja és a 2. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként naptári negyedévente értékeli.

(2) A háziorvosi szolgáltatók értékelése megyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:

a) Budapesten a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetben;

b) az a) pont szerinti kivétellel egyéb városban

ba) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felnőtt és vegyes körzetben együttesen, és

bb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben;

c) városnak nem minősülő településen

ca) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vegyes körzetben és

cb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben.

3. § (1) A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. és 2. mellékletben meghatározottak szerint:

a) influenza elleni védőoltásban részesült 65 év felettiek aránya,

b) népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45-65 éves nők aránya,

c) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40-54 évesek körében,

d) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55-69 évesek körében,

e) a megelőző 12 hónapban szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásos betegek aránya,

f) lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében,

g) ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége,

h) gondozásban részesült cukorbetegek aránya - Hb1Ac vizsgálat,

i) gondozásban részesült cukorbetegek aránya - szemvizsgálat,

j) továbbküldési arány a szakellátásba,

k) antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében,

l) gyógyszer indikátor ATC csoport: A02,

m) gyógyszer indikátor ATC csoport: A10B,

n) gyógyszer indikátor ATC csoport: C09,

o) gyógyszer indikátor ATC csoport: C10.

p)[4] gondozásban részesült krónikus obstruktív tüdőbetegek (COPD) aránya.

(2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:

a)[5]

b)[6] meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 3-24 hónaposak körében,

c) vaspótló kezelésben részesültek aránya a 10-18 éves lányok esetében,

d) továbbküldési arány a szakellátásba,

e) ügyeleti ellátásban részesültek aránya a betegforgalom tükrében,

f) antibiotikumos kezelésben részesültek aránya.

g)[7] colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves kor alattiak körében,

h)[8] szűrővizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,

i)[9] kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, a célértékeket, az adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A háziorvosi szolgáltatók indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.

(2) A célértékek minden indikátor esetében - kivéve a költséghatékonyabb gyógyszerrendelést ösztönző mutatókat - a 2. § (2) bekezdése szerinti megyei bontásban kerülnek meghatározásra az 1. mellékletben. A költséghatékonyabb gyógyszerrendelést ösztönző mutatók a 2. mellékletben kerülnek meghatározásra.

(3)[10] A 3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, meghatározásuk a tárgyévet megelőző, az indikátor meghatározása szerinti időhossz járó- és fekvőbeteg szakellátási adatai, a háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai, valamint a vényforgalmi adatok alapján történik. A 3. § (1) bekezdés l)-o) pontjában foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek fél évre érvényesek.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontja, valamint (2) bekezdés b)-h) pontja szerinti indikátorokért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha egy adott indikátor esetén[11]

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 25 főt és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplő célértéknek.

(1a)[12] A 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti indikátorért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha az indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 15 főt és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplő célértéknek.

(2)[13] Az adott megyében, illetve a főváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegből a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban a 3. § (1) bekezdés a)-k) és p) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott indikátorok szerint havonta, a 3. § (1) bekezdés l)-o) pontjában meghatározott indikátorok szerint naptári negyedévente a Kr. 12/A. §-a szerint.

6. §[14] A 3. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint (2) bekezdés b) és g)-i) pontjában meghatározott indikátorok esetében 2013. október 1-jéig a célérték az adott indikátorban érintett praxisok legjobb eredményt elérő 25%-ának legalacsonyabb értéke. A 3. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott indikátor esetében a célértéket az teljesíti, aki nem haladja meg az indikátor alsó kvartilisének felső határát. A célértékeket a NEAK a honlapján havonta teszi közzé.

6/A. §[15]

7. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

8. §[16]

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez

I. Felnőtt és vegyes körzet indikátorai

1. Influenza elleni védőoltás indikátor (HSZI%) [3. § (1) bekezdés a) pontja]

1.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és a feletti biztosítottak

1.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik influenza elleni védőoltást kaptak a megelőző 12 hónapon belül. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az időskorú népesség influenza elleni átoltottságát méri, minél magasabb az érték, annál kedvezőbb az oltási arány.

1.3. Számítás:

HSZI% = HSZI / BB65+ * 100

HSZI%: a praxis TAJ körében influenza védőoltásban részesültek aránya a megelőző 12 hónapban

HSZI: a megelőző 12 hónapban influenza elleni védőoltásban részesült 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma

BB65+: összes 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban

1.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43591, 43592)

1.5. Célérték:[17]

AB
1PRAXISTÍPUSOK: Felnőtt-VegyesINFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város41,9
3Város37,6
4Bács-KiskunNem város38,1
5Város34,8
6BékésNem város37,7
7Város30,2
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város33,0
9Város34,9
10CsongrádNem város33,3
11Város30,4
12FejérNem város36,9
13Város35,8
14Győr-Moson-SopronNem város34,7
15Város30,5
16Hajdú-BiharNem város33,7
17Város29,1
18HevesNem város36,8
19Város34,3
20Komárom-EsztergomNem város40,1
21Város35,6
22NógrádNem város37,4
23Város36,1
24Pest megyeNem város32,9
25Város34,1
26SomogyNem város47,9
27Város42,5
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város37,3
29Város33,0
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város32,4
31Város33,4
32TolnaNem város43,9
33Város40,8
34VasNem város32,9
35Város37,7
36VeszprémNem város43,7
37Város38,9
38ZalaNem város40,5
39Város37,4
40Budapest33,8

1.6. Pontszám: 1

2. Népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45-65 éves nők aránya (NSZm%) [3. § (1) bekezdés b) pontja]

2.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45-65 év közötti nők

2.2. Jelentése: Az adott hónapban a háziorvoshoz bejelentkezett 45-65 év közötti nők közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt. Egy TAJ a 24 hónap alatt egyszer vehető figyelembe. Az indikátor magyarázata: a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet értelmében 45 és 65 év közötti életkorban népegészségügyi céllal az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrésen (mammográfia) való részvétel növelése a cél, minél magasabb az indikátor értéke, annál nagyobb az átszűrtségi arány.

2.3. Számítás:

NSZm% = NSZm / BB45-65*100

NSZm%: a praxis TAJ körében népegészségügyi célú szervezett emlőszűrésen (mammográfia) részt vettek aránya

NSZm: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45-65 éves nők közül a megelőző 24 hónapban szűrésen részt vettek (OENO: 42200, 31930, 31931, 31932, 31933, 31934, 31936, 31937)

BB45-65: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45-65 éves nők száma

2.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok

2.5. Célérték:[18]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesMAMMOGRÁFIÁS ÁTSZŰRTSÉG
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város45,0
3Város49,5
4Bács-KiskunNem város57,9
5Város61,0
6BékésNem város52,4
7Város54,8
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város51,4
9Város55,8
10CsongrádNem város56,6
11Város61,0
12FejérNem város56,4
13Város55,8
14Győr-Moson-SopronNem város63,4
15Város60,5
16Hajdú-BiharNem város57,9
17Város62,7
18HevesNem város56,0
19Város60,1
20Komárom-EsztergomNem város59,6
21Város55,9
22NógrádNem város51,5
23Város50,9
24Pest megyeNem város49,9
25Város49,3
26SomogyNem város41,7
27Város40,5
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város62,2
29Város65,6
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város57,8
31Város61,7
32TolnaNem város59,2
33Város62,3
34VasNem város62,8
35Város56,5
36VeszprémNem város57,6
37Város57,2
38ZalaNem város59,0
39Város57,0
40Budapest52,3

2.6. Pontszám: 1

3. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40-54 éves korosztályban (HSZGH1%) [3. § (1) bekezdés c) pontja]

3.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40-54 év közötti biztosítottak

3.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40-54 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás betegségnek különböző korcsoportokban eltérő az ismert prevalenciája. Cél, hogy a háziorvos felismerje és kezelje a betegségben szenvedőket. Jelen programban a minél magasabb felismerési arány kerül honorálásra.

3.3. Számítás:

HSZGH1% = HSZGH1 / BB40-54 * 100

HSZGH1%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya

HSZGH1: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40-54 év közötti biztosítottak száma, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki

BB40-54: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40-54 év közötti biztosítottak

3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

3.5. Célérték:[19]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesMAGAS VÉRNYOMÁS A 40-54 ÉVES
KOROSZTÁLYBAN INDIKÁTORÁNAK
CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város30,5
3Város26,4
4Bács-KiskunNem város28,9
5Város25,8
6BékésNem város28,4
7Város25,3
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város29,1
9Város27,0
10CsongrádNem város28,1
11Város24,2
12FejérNem város28,2
13Város24,5
14Győr-Moson-SopronNem város28,1
15Város24,2
16Hajdú-BiharNem város27,0
17Város24,1
18HevesNem város29,0
19Város25,7
20Komárom-EsztergomNem város27,1
21Város23,9
22NógrádNem város27,3
23Város24,6
24Pest megyeNem város24,6
25Város22,8
26SomogyNem város30,2
27Város27,6
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város29,8
29Város26,6
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város28,3
31Város25,4
32TolnaNem város31,1
33Város27,6
34VasNem város29,8
35Város24,9
36VeszprémNem város27,4
37Város25,7
38ZalaNem város29,4
39Város26,0
40Budapest19,9

3.6. Pontszám: 1

4. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55-69 éves korosztályban (HSZGH2%) [3. § (1) bekezdés d) pontja]

4.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55-69 év közötti biztosítottak

4.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55-69 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás betegségnek különböző korcsoportokban eltérő az ismert prevalenciája. Cél, hogy a háziorvos felismerje és kezelje a betegségben szenvedőket. Jelen programban a minél magasabb felismerési arány kerül honorálásra.

4.3. Számítás:

HSZGH2% = HSZGH2 / BB55-69 * 100

HSZGH2%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya

HSZGH2: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55-69 év közötti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki

BB55-69: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55-69 év közötti biztosítottak

4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

4.5. Célérték:[20]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesMAGAS VÉRNYOMÁS AZ 55-69 ÉVES
KOROSZTÁLYBAN INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város60,1
3Város60,3
4Bács-KiskunNem város60,8
5Város57,8
6BékésNem város57,6
7Város56,7
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város57,9
9Város58,2
10CsongrádNem város59,5
11Város57,8
12FejérNem város59,5
13Város57,8
14Győr-Moson-SopronNem város60,5
15Város57,9
16Hajdú-BiharNem város56,4
17Város56,3
18HevesNem város59,4
19Város57,0
20Komárom-EsztergomNem város58,6
21Város57,3
22NógrádNem város55,7
23Város55,8
24Pest megyeNem város56,4
25Város55,7
26SomogyNem város61,4
27Város61,0
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város60,0
29Város57,4
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város56,2
31Város55,8
32TolnaNem város62,3
33Város60,6
34VasNem város61,5
35Város59,2
36VeszprémNem város60,0
37Város58,5
38ZalaNem város60,5
39Város58,1
40Budapest53,9

4.6. Pontszám: 1

5. A megelőző 12 hónapban szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenvedő betegek aránya (HSZGH3%) [3. § (1) bekezdés e) pontja]

5.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak

5.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő betegek közül azok aránya, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer jártak laboratóriumban szérum kreatininszint meghatározáson. (A laboroknál figyelembe vett OENO kódok: 21141, 21143, 42162, 42164, 42165.) Magas vérnyomásos betegnek minősül, aki magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltott ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomásban szenvedő betegek körében megnő a vesebetegség kialakulásának kockázata. A szérum kreatinin szint éves felülvizsgálata hozzájárul az időben történő felismeréshez és kezeléshez. Cél, hogy a magas vérnyomásban szenvedő betegek minél nagyobb arányánál sor kerüljön az éves vizsgálatra.

5.3. Számítás:

HSZGH3% = HSZGH3 / BBhyp * 100

HSZGH3%: a praxis TAJ körében magas vérnyomásban szenvedő betegek közül a szérum kreatininszint meghatározáson részt vettek aránya

HSZGH3: a megelőző 12 hónapban legalább egyszer szérum kreatininszint meghatározáson részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos betegek száma

BBhyp: a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert kiváltó, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett betegek száma

5.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok és járóbeteg-szakellátási adatok

5.5. Célérték:[21]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesSZÉRUM KREATININ VIZSGÁLAT
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város63,0
3Város76,5
4Bács-KiskunNem város66,3
5Város72,4
6BékésNem város62,3
7Város70,1
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város62,9
9Város73,6
10CsongrádNem város66,2
11Város72,1
12FejérNem város62,2
13Város71,0
14Győr-Moson-SopronNem város66,1
15Város73,3
16Hajdú-BiharNem város66,2
17Város72,1
18HevesNem város64,7
19Város74,0
20Komárom-EsztergomNem város66,4
21Város66,7
22NógrádNem város56,5
23Város66,9
24Pest megyeNem város67,6
25Város72,2
26SomogyNem város59,2
27Város72,6
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város66,0
29Város70,6
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város61,8
31Város69,6
32TolnaNem város69,7
33Város72,9
34VasNem város64,8
35Város73,0
36VeszprémNem város66,9
37Város68,9
38ZalaNem város61,2
39Város71,0
40Budapest75,4

5.6. Pontszám: 1

6. Lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZV%) [3. § (1) bekezdés f) pontja]

6.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek

6.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton vettek részt. (A laboroknál figyelembe vett OENO kódok: 2142A, 21421, 21422, 42146, 42147, 42148, 42149, 21411.) Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a magas vérnyomás és a diabétesz a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezői. A lipid szint ismerete és normál értéken tartása ezért különösen fontos ezen betegek körében. Cél, hogy ezen betegek körében minél nagyobb arányban történjen meg az éves lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálat.

6.3. Számítás:

HSZV% = HSZV / BBdm-hyp*100

HSZV%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálton részt vettek aránya

HSZV: lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma

6.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, labor adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

6.5. Célérték:[22]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesLIPIDANYAGCSERE VIZSGÁLAT
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város57,0
3Város71,5
4Bács-KiskunNem város59,2
5Város67,0
6BékésNem város56,4
7Város65,2
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város57,7
9Város68,4
10CsongrádNem város61,4
11Város67,8
12FejérNem város57,2
13Város66,3
14Győr-Moson-SopronNem város59,5
15Város67,5
16Hajdú-BiharNem város57,7
17Város66,9
18HevesNem város57,2
19Város69,3
20Komárom-EsztergomNem város59,8
21Város61,1
22NógrádNem város51,8
23Város62,0
24Pest megyeNem város63,3
25Város69,1
26SomogyNem város54,8
27Város70,3
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város59,8
29Város64,6
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város58,5
31Város66,4
32TolnaNem város65,2
33Város67,8
34VasNem város58,4
35Város68,7
36VeszprémNem város61,8
37Város63,8
38ZalaNem város56,5
39Város65,6
40Budapest72,0

6.6. Pontszám: 1

7. Ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége (béta-blokkoló) (HSZGI%) [3. § (1) bekezdés g) pontja]

7.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett azon biztosítottak, akik acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átestek.[23]

7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átesett biztosítottak közül azok aránya, akik béta-blokkolót (ATC: C07) váltottak ki legalább 4 alkalommal a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az ischaemiás szívbetegek túlélését igazoltan javítja a béta-blokkoló alkalmazása. Cél a minél magasabb arány elérése az indikátor értékében.[24]

7.3. Számítás:

HSZGI% = HSZGI / BBi*100

HSZGI%: a praxis TAJ körében ischaemiás szívbetegek közül a rendszeresen béta-blokkolót szedők aránya

HSZGI: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer béta-blokkolót kiváltók száma

BBi: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett ischaemiás szívbetegek száma

7.4. Adatforrás: fekvőbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

7.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

7.6. Pontszám: 1

8. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya - Hb1Ac vizsgálat (HSZD1%) [3. § (1) bekezdés h) pontja]

8.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak

8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok aránya, akik haemoglobin A1C meghatározáson voltak a megelőző 12 hónapban (OENO: 28493, 28494). Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a diabéteszes betegek gondozási irányelve tartalmazza az évenkénti haemoglobin A1C vizsgálat elvégzését, minél magasabb az indikátor értéke, annál jobb a gondozási gyakorlat.

8.3. Számítás:

HSZD1% = HSZD1 / BBD *100

HSZD1%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya

HSZD1: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer haemoglobin A1C meghatározáson megjelentek

BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszer kiváltók száma

8.4. Adatforrás: labor adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

8.5. Célérték:[25]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesDIABÉTESZ GONDOZÁS 1.
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város75,9
3Város84,9
4Bács-KiskunNem város75,0
5Város80,7
6BékésNem város78,0
7Város81,7
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város75,8
9Város83,1
10CsongrádNem város79,4
11Város81,6
12FejérNem város75,2
13Város80,5
14Győr-Moson-SopronNem város77,8
15Város83,6
16Hajdú-BiharNem város75,7
17Város82,9
18HevesNem város70,8
19Város78,9
20Komárom-EsztergomNem város74,6
21Város71,8
22NógrádNem város64,9
23Város76,1
24Pest megyeNem város74,8
25Város79,2
26SomogyNem város73,7
27Város83,5
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város78,5
29Város83,9
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város75,7
31Város78,5
32TolnaNem város82,1
33Város84,6
34VasNem város78,2
35Város85,1
36VeszprémNem város78,0
37Város80,5
38ZalaNem város75,5
39Város82,4
40Budapest82,3

8.6. Pontszám: 1

9. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya - szemvizsgálat (HSZD2%) [3. § (1) bekezdés i) pontja]

9.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak

9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik szemészeti szakrendelésen (szervezeti egység kód: 07) megjelentek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a diabéteszes betegek gondozási irányelve tartalmazza az évenkénti szemészeti vizsgálat elvégzését, minél magasabb az indikátor értéke, annál jobb a gondozási gyakorlat.

9.3. Számítás:

HSZD2% = HSZD2 / BBD *100

HSZD2%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya

HSZD2: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban szemészeti szakrendelésen megjelentek

BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók száma

9.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

9.5. Célérték:[26]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesDIABÉTESZ GONDOZÁS 2.
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város48,6
3Város49,4
4Bács-KiskunNem város40,9
5Város48,5
6BékésNem város42,2
7Város45,5
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város46,4
9Város52,6
10CsongrádNem város47,8
11Város48,5
12FejérNem város42,5
13Város45,7
14Győr-Moson-SopronNem város35,8
15Város38,9
16Hajdú-BiharNem város45,7
17Város49,2
18HevesNem város36,6
19Város40,1
20Komárom-EsztergomNem város45,0
21Város43,6
22NógrádNem város34,7
23Város39,7
24Pest megyeNem város42,8
25Város48,0
26SomogyNem város38,7
27Város42,3
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város43,8
29Város44,7
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város41,4
31Város40,5
32TolnaNem város39,0
33Város38,8
34VasNem város38,3
35Város43,6
36VeszprémNem város49,1
37Város48,9
38ZalaNem város37,9
39Város43,1
40Budapest51,2

9.6. Pontszám: 1

10. Továbbküldési arány a szakellátásba (SZAK%) [3. § (1) bekezdés j) pontja]

10.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak

10.2. Jelentése: A praxisba bejelentkezett azon biztosítottak száma, akik a megelőző hónapban beutaló köteles szakrendelésen (nem beleértve a laboratóriumi diagnosztikát és a képalkotó eljárásokat) az adott háziorvos beutalójával megjelentek. Az indikátor magyarázata: a háziorvos definitív ellátásra való ösztönzése, minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál inkább érvényesül a "kapuőri" szerep.

10.3. Számítás:

SZAK% = SZAK / BB*100

SZAK%: a praxis TAJ körében beutaló köteles járóbeteg-szakellátásban az adott háziorvos beutalójával megjelentek aránya

SZAK: beutaló köteles - ide nem értve a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikát - járóbeteg-szakellátásban az adott háziorvos beutalójával megjelent, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

BB: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

10.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok

10.5. Célérték:[27]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesBEUTALÁSI GYAKORLATINDIKÁTORÁNAK
CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város2,6
3Város3,0
4Bács-KiskunNem város2,0
5Város2,4
6BékésNem város2,1
7Város2,3
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város2,3
9Város3,2
10CsongrádNem város1,7
11Város2,4
12FejérNem város1,8
13Város2,0
14Győr-Moson-SopronNem város1,4
15Város1,6
16Hajdú-BiharNem város2,2
17Város2,6
18HevesNem város2,2
19Város2,8
20Komárom-EsztergomNem város1,9
21Város2,0
22NógrádNem város1,7
23Város2,5
24Pest megyeNem város1,9
25Város2,1
26SomogyNem város2,3
27Város2,7
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város2,1
29Város2,4
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város1,8
31Város2,1
32TolnaNem város2,6
33Város2,4
34VasNem város1,7
35Város2,0
36VeszprémNem város1,1
37Város1,6
38ZalaNem város2,0
39Város2,5
40Budapest2,3

10.6. Pontszám: 1

11. Antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében (HSZA18+%) [3. § (1) bekezdés k) pontja]

11.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak

11.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve a kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját háziorvosa írt fel. Az indikátor magyarázata: az indokolatlan antibiotikum fogyasztás növeli a kiadásokat, a rezisztencia kialakulásának kockázatát, és hosszabb távon az ellátott betegek gyógyulási esélyei csökkennek, növekednek a kapcsolódó kiadások. Cél az indikátor értékének csökkenése.

11.3. Számítás:

HSZA18+% = HSZA18+ / BB18+ *100

HSZA18+%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 18 éves és idősebb biztosítottak között

HSZA18+: a 18 éves és idősebb, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, saját háziorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma

BB18+: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak száma

11.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

11.5. Célérték:[28]

AB
1PRAXISTÍPUS: Felnőtt-VegyesANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaNem város2,4
3Város2,2
4Bács-KiskunNem város2,5
5Város2,8
6BékésNem város2,5
7Város2,5
8Borsod-Abaúj-ZemplénNem város2,3
9Város3,0
10CsongrádNem város2,8
11Város2,4
12FejérNem város2,0
13Város2,1
14Győr-Moson-SopronNem város1,6
15Város1,7
16Hajdú-BiharNem város2,2
17Város2,5
18HevesNem város2,3
19Város2,5
20Komárom-EsztergomNem város1,7
21Város2,1
22NógrádNem város2,0
23Város2,1
24Pest megyeNem város1,9
25Város1,8
26SomogyNem város2,1
27Város2,0
28Szabolcs-Szatmár-BeregNem város3,3
29Város3,2
30Jász-Nagykun-SzolnokNem város1,6
31Város2,6
32TolnaNem város1,6
33Város2,2
34VasNem város1,7
35Város1,6
36VeszprémNem város1,7
37Város1,9
38ZalaNem város1,9
39Város2,2
40Budapest1,5

11.6. Pontszám: 1

12. Spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus obstruktív tüdőbetegek aránya (COPD%) [3. § (1) bekezdés p) pontja][29]

12.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő biztosítottak.

12.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett krónikus obstruktív tüdőbetegek közül azok aránya, akik a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább egy alkalommal légzésfunkciós vizsgálaton vettek részt.

12.3. Számítás: COPD% = SPIRO / BBCOPD * 100

COPD%: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett spirometriás vizsgálaton résztvevő krónikus obstruktív tüdőbetegek aránya

SPIRO: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett krónikus obstruktív betegek közül a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban légzésfunkciós vizsgálaton résztvevők száma

BBCOPD: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett azon biztosítottak száma, akiknél a betegséget diagnosztizálták és a tárgyidőszakot megelőző 12 hónapban legalább 3 alkalommal váltottak ki obstruktív légúti betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert

12.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok, járóbeteg-szakellátás adatok.

12.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

12.6. Pontszám: 1

II. Gyermek körzet indikátorai

1.[30]

2. Meningococcus védőoltás (HSZM%) [3. § (2) bekezdés b) pontja]

2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3-24 hónapos gyermekek[31]

2.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3-24 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 24 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a meningococcus elleni átoltottsági arányt vizsgálja, minél magasabb az indikátor értéke, annál kedvezőbb a gyermekek átoltottsága.[32]

2.3. Számítás:[33]

HSZM% = HSZM/BB2 * 100

HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya

HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 24 hónapban meningococcus elleni védőoltásban részesültek

BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 3-24 hónapos biztosított

2.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43594)

2.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

2.6. Pontszám: 2[34]

3. Vaspótló kezelés a 10-18 éves lányok között (HSZV10-18%) [3. § (2) bekezdés c) pontja][35]

3.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10-18 év közötti lányok

3.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10-18 éves lányok közül a vaspótló terápiában részesültek aránya. Azt a lányt tekintjük megfelelően gondozottnak, aki a megelőző 12 hónapban legalább 2 alkalommal váltott ki vaskészítményt patikában (ATC: B03A). Az indikátor magyarázata: cél, hogy a serdülő lányok körében a vaspótlás megtörténjen, minél magasabb az indikátor értéke, annál kedvezőbb a kezelésben részesültek aránya.

3.3. Számítás:

HSZV10-18% = HSZV10-18 / BB10-18 *100

HSZV10-18%: a praxis TAJ körében vaspótló készítmény szedésének aránya a 10-18 éves lányok között

HSZV10-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10-18 éves lány biztosítottak közül azok száma, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban legalább kétszer vaskészítmény vényt váltottak ki

BB10-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10-18 éves lány biztosítottak

3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

3.5. Célérték:[36]

AB
1PRAXISTÍPUS: GyermekVASPÓTLÓ KEZELÉS INDIKÁTORÁNAK
CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaVáros - Nem város5,5
3Bács-KiskunVáros - Nem város5,4
4BékésVáros - Nem város5,1
5Borsod-Abaúj-ZemplénVáros - Nem város8,6
6CsongrádVáros - Nem város4,9
7FejérVáros - Nem város3,4
8Győr-Moson-SopronVáros - Nem város4,6
9Hajdú-BiharVáros - Nem város4,7
10HevesVáros - Nem város4,7
11Komárom-EsztergomVáros - Nem város5,1
12NógrádVáros - Nem város4,6
13Pest megyeVáros - Nem város4,1
14SomogyVáros - Nem város4,5
15Szabolcs-Szatmár-BeregVáros - Nem város5,0
16Jász-Nagykun-SzolnokVáros - Nem város4,4
17TolnaVáros - Nem város5,5
18VasVáros - Nem város6,7
19VeszprémVáros - Nem város3,8
20ZalaVáros - Nem város4,4
21Budapest4,9

3.6. Pontszám: 2[37]

4. Továbbküldési arány a szakellátásba (SZAK%) [3. § (2) bekezdés d) pontja]

4.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak

4.2. Jelentése: A praxisba bejelentkezett azon biztosítottak száma, akik a megelőző hónapban beutaló köteles szakrendelésen (nem beleértve a laboratóriumi diagnosztikát és a képalkotó eljárásokat) az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelentek. Az indikátor magyarázata: a házi gyermekorvos definitív ellátásra való ösztönzése, minél alacsonyabb az indikátor értéke, annál inkább érvényesül a "kapuőri" szerep.

4.3. Számítás:

SZAK% = SZAK / BB*100

SZAK%: a praxis TAJ körében beutaló köteles járóbeteg-szakellátásban az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelentek aránya

SZAK: beutaló köteles - ide nem értve a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikát - járóbeteg-szakellátásban az adott házi gyermekorvos beutalójával megjelent, a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

BB: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

4.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok

4.5. Célérték:[38]

AB
1PRAXISTÍPUS: GyermekBEUTALÁSI GYAKORLAT
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaVáros - Nem város1,5
3Bács-KiskunVáros - Nem város0,8
4BékésVáros - Nem város1,2
5Borsod-Abaúj-ZemplénVáros - Nem város1,3
6CsongrádVáros - Nem város1,1
7FejérVáros - Nem város1,2
8Győr-Moson-SopronVáros - Nem város0,9
9Hajdú-BiharVáros - Nem város1,5
10HevesVáros - Nem város1,1
11Komárom-EsztergomVáros - Nem város0,9
12NógrádVáros - Nem város1,2
13Pest megyeVáros - Nem város1,2
14SomogyVáros - Nem város1,3
15Szabolcs-Szatmár-BeregVáros - Nem város1,1
16Jász-Nagykun-SzolnokVáros - Nem város1,1
17TolnaVáros - Nem város2,3
18VasVáros - Nem város1,0
19VeszprémVáros - Nem város0,9
20ZalaVáros - Nem város1,3
21Budapest1,5

4.6. Pontszám: 2[39]

5. Ügyeleti ellátásban részesültek aránya (ÜGY%) [3. § (2) bekezdés e) pontja]

5.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak

5.2. Jelentése: A megelőző 12 hónap alapján egy hónap átlagában a házi gyermekorvosi szolgáltató betegforgalmához viszonyítva az ügyeleti ellátáson hétfőtől péntekig (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásban és/vagy sürgősségi betegellátó osztályon) megjelent biztosítottak aránya. Az indikátor magyarázata: ha az ügyeleti ellátásban magas a praxis betegeinek megjelenési gyakorisága, az utalhat arra, hogy a rendelési időben nyújtott ellátás nem kielégítő, vagy a praxis betegei kerülik orvosukat. Cél, hogy a bejelentkezett biztosítottak rendelési időben saját orvosukat keressék fel. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál jobb a praxis megítélése.[40]

5.3. Számítás:[41]

ÜGY% = ÜGY/HSZESET*100

ÜGY%: a praxis TAJ körében az ügyeleti rendszerben és sürgősségi betegellátó osztályon megjelent biztosítottak aránya a praxis betegforgalmához képest

ÜGY: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül az ügyeleti ellátásban vagy sürgősségi betegellátó osztályon megjelentek száma a megelőző 12 hónapban

HSZESET: a házi gyermekorvosi szolgáltató esetszáma a megelőző 12 hónapban

5.4. Adatforrás: B_300-as jelentés, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás adatai, Járóbeteg szakellátás[42]

5.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek nem haladják meg az indikátor havi szinten megállapított alsó kvartilisének felső határát.

5.6. Pontszám: 2[43]

6. Antibiotikumos kezelés gyakorisága (HSZA0-18%) [3. § (2) bekezdés f) pontja]

6.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak

6.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve azon kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját házi gyermekorvosuk írt fel. Az indikátor magyarázata: az indokolatlan antibiotikum fogyasztás növeli a kiadásokat, a rezisztencia kialakulásának kockázatát, és hosszabb távon az ellátott betegek gyógyulási esélyei csökkennek, növekednek a kapcsolódó kiadások. Cél az indikátor értékének csökkenése.

6.3. Számítás:

HSZA0-18% = HSZA0-18 / BB0-18 *100

HSZA0-18%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 0-18 éves korúak között

HSZA0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0-18 éves biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, a saját házi gyermekorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma

BB0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0-18 éves biztosítottak

6.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

6.5. Célérték:[44]

AB
1PRAXISTÍPUS: GyermekANTIBIOTIKUMOS KEZELÉS
INDIKÁTORÁNAK CÉLÉRTÉKEI (%)
2BaranyaVáros - Nem város5,5
3Bács-KiskunVáros - Nem város7,9
4BékésVáros - Nem város6,5
5Borsod-Abaúj-ZemplénVáros - Nem város8,2
6CsongrádVáros - Nem város5,4
7FejérVáros - Nem város5,5
8Győr-Moson-SopronVáros - Nem város5,0
9Hajdú-BiharVáros - Nem város6,5
10HevesVáros - Nem város7,5
11Komárom-EsztergomVáros - Nem város5,9
12NógrádVáros - Nem város7,6
13Pest megyeVáros - Nem város4,0
14SomogyVáros - Nem város6,5
15Szabolcs-Szatmár-BeregVáros - Nem város8,3
16Jász-Nagykun-SzolnokVáros - Nem város4,8
17TolnaVáros - Nem város6,3
18VasVáros - Nem város4,2
19VeszprémVáros - Nem város4,3
20ZalaVáros - Nem város6,0
21Budapest2,9

6.6. Pontszám: 2[45]

7. Colecalciferol belsőleges oldatos csepp adása (HSZCI%) [3. § (2) bekezdés g) pontja][46]

7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek

7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a részére a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában (ATC: A11CC05).

7.3. Számítás:

HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100

HSZCI%: Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0-3 éves kor közötti biztosítottak között

HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0-3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek a részére legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban

BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított

7.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

7.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

7.6. Pontszám: 2[47]

8. Szűrővizsgálatok végzése (HSZSZ%) [3. § (2) bekezdés h) pontja][48]

8.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek

8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél - a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt - szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.

8.3. Számítás:

HSZSZ% = HSZSZ/BB*100

HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szűrővizsgálatokon átesettek aránya

HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szűrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma

BB: 6 éves kor alatti biztosítottak száma

8.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szűrés adatsorok)

8.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

8.6. Pontszám: 2[49]

9. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya (HSZSZCS%) [3. § (2) bekezdés i) pontja][50]

9.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek

9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítő és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.

9.3. Számítás:

HSZSZCS% = HSZSZCS/BB*100

HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya

HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítő és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.

BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma

9.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

9.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felső kvartilisének alsó határát.

9.6. Pontszám: 2[51]

2. melléklet a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez

I.

1. A gyógyszerindikátorok esetében a következő vények kerülnek monitorozásra:

az egyes monitorozott terápiás csoportokban valamennyi orvos normatív felírásai alapján kiváltott vények, ahol az adott csoportban a meghatározott DOT korlátot elérik.

2. A gyógyszerindikátorok esetében a következő vények kerülnek értékelésre, és háziorvosi ösztönzésre:

adott praxis háziorvosának normatív támogatással felírt, kiváltott vényei, amelyek az adott csoportban a meghatározott DOT korlátot elérik.

II.

1. A02 - Gyomorbántalmak [3. § (1) bekezdés l) pontja]

1.1. Érintett hatóanyagok:

1.1.1. ranitidin

1.1.2. famotidin

1.1.3. nizatidin

1.1.4. omeprazol

1.1.5. pantoprazol

1.1.6. lansoprazol

1.1.7. rabeprazol

1.1.8. esomeprazol

1.2. CÉLÉRTÉK: 9,67 Ft[52]

1.3. DOT korlát: 2000/negyedév

2. A10B - Cukorbetegség [3. § (1) bekezdés m) pontja]

2.1. Érintett hatóanyagok:

2.1.1. metformin

2.1.2. gliquidon

2.1.3. gliclazid

2.1.4. glimepirid

2.2. CÉLÉRTÉK: 13,78 Ft[53]

2.3. DOT korlát: 2000/negyedév

3. C09 - Magas vérnyomás - RAS-ra ható készítmények [3. § (1) bekezdés n) pontja]

3.1. Érintett hatóanyagok:

3.1.1. enalapril

3.1.2. lisinopril

3.1.3. perindopril

3.1.4. ramipril

3.1.5. quinapril

3.1.6. benazepril

3.1.7. cilazapril

3.1.8. fosinopril

3.1.9. trandolapril

3.1.10. spirapril

3.1.11. enalapril és vizelethajtók

3.1.12. lisinopril és vizelethajtók

3.1.13. perindopril és vizelethajtók

3.1.14. ramipril és vizelethajtók

3.1.15. quinapril és vizelethajtók

3.1.16. benazepril és vizelethajtók

3.1.17. fosinopril és vizelethatjók

3.1.18. ace gátlók és kalcium-csatorna blokkolók

3.1.19. losartan

3.1.20. eprosartan

3.1.21. valsartan

3.1.22. irbesartan

3.1.23. candesartan

3.1.24. telmisartan

3.1.25. losartan és vizelethajtók

3.1.26. valsartan és vizelethajtók

3.1.27. irbesartan és vizelethajtók

3.1.28. candesartan és vizelethajtók

3.1.29. telmisartan és vizelethajtók

3.1.30. valsartan és amlodipin

3.1.31. telmisartan és amlodipin[54]

3.2. CÉLÉRTÉK: 11,67 Ft[55]

3.3. DOT korlát: 2000/negyedév

4. C10 - Szérum lipidszintet csökkentő anyagok [3. § (1) bekezdés o) pont]

4.1. Érintett hatóanyagok:

4.1.1. simvastatin

4.1.2. fluvastatin

4.1.3. atorvastatin

4.1.4. rosuvastatin

4.1.5. bezafibrate

4.1.6. gemfibrozil

4.1.7. fenofibrate

4.1.8. ciprofibrate

4.1.9. acipimox

4.1.10. atorvastatin és amlodipin

4.2. CÉLÉRTÉK: 25,12 Ft[56]

4.3. DOT korlát: 2000/negyedév

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Beiktatta a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[5] Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2012.04.01.

[6] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[7] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[8] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[9] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[10] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[11] A felvezető szöveget módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[12] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[13] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[14] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 76. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2016.07.11.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[18] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[19] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[20] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[21] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[22] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[23] Módosította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[24] Módosította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[25] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[26] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[27] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[28] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[29] Beiktatta a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[30] Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2012.04.01.

[31] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[32] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[33] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[34] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[35] Módosította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[36] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[37] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[38] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[39] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[40] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[41] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[42] Megállapította a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[43] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[44] Megállapította a 35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[45] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[46] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[47] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[48] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[49] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[50] Beiktatta a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[51] Módosította a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[52] Módosította a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2018.10.11.

[53] Módosította a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2018.10.11.

[54] Beiktatta a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 24. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[55] Módosította a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2018.10.11.

[56] Módosította a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2018.10.11.

Tartalomjegyzék