124/2011. (XII. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: ÚMVP) meghatározott céloknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások és az egyéb intézkedések forrásainak igénybevételére terjed ki. E rendelet rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott I. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:]

"k) a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése;"

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

[E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás: ]

"q) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás."

(3) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjei: a vidékfejlesztési miniszter, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; valamint az IH részeként a VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI), mint az IH technikai támogató egysége."

3. § (1) Az R. 3. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"5. terület- és állatlétszám alapú támogatások: a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU rendelet 6. cikk 2. bekezdésének a) és b) pontja alapján, e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt alintézkedések keretében nyújtandó támogatások;"

(2) Az R. 3. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"10. mezőgazdasági üzem: egy adott mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység folytatásához használt termelőegységek, különösen termőföld, állatállomány, gép, épület, építmény, ültetvény, berendezés összessége;"

(3) Az R. 3. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"15. gépkatalógus: gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely többek között tartalmazza a referenciaárakat is;"

(4) Az R. 3. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"18. Zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelően elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezet;"

(5) Az R. 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"22. védett természeti terület a természet védelméről szóló törvényben védett természeti területként meghatározott fogalom;"

(6) Az R. 3. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"25. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak; annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni; a gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni; az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyeknek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet alapján egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés időpontjakor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó;"

(7) Az R. 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"26. nehéz helyzetben lévő vállalkozás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti vállalkozás;"

(8) Az R. 3. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"36. kötelező képzés a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló VM VKSZI-től, vagy az általa megbízott Képző Szervezettől, a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;"

(9) Az R. 3. § 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"38. felmérési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint;"

(10) Az R. 3. §-a a következő 40-42. pontokkal egészül ki:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"40. építési napló az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint;

41. egyszerű helyettesítő beruházás: olyan beruházás megvalósítása, amely eredményeképpen a támogatással megvásárolt eszköz nem eredményezi az ügyfél tevékenységi volumenének, vagy árbevételének növekedését, illetve amely célja a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél tulajdonában, használatában álló eszköz lecserélése, olyan eszközre, amely műszaki színvonalában, korszerűségében, vagy üzemeltetési költségeiben, vagy környezeti hatásaiban nem kedvezőbb a lecserélt eszköznél;

42. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vállalkozás"

4. § Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás és egyéb intézkedés forrása:]

"a) a központi költségvetés Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) fejezetében az ÚMVP-ben meghatározott célok támogatására előirányzott összeg, valamint"

5. § Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez mellékelni kell, amit e rendelet, a támogatás igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogszabály, valamint más jogszabály előír. A kérelemhez benyújtandó mellékletre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségeket az IH, illetve az MVH közleményében közzéteszi."

6. § (1) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelező képzésen való részvételt ír elő, a kötelező képzésen részt vevő ügyfelek nevét és ügyfél-regisztrációs számát, a megkötött felnőttképzési szerződés számát, annak dátumát, továbbá a képzésnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet 1. számú melléklete szerinti képzés kódszámát, a képzés teljesítésének dátumát és a 3. § 36. pont szerinti kiértesítés teljesülését igazoló adatot az MVH átveszi az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszeréből."

(2) Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az ügyfél a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, és ezt az MVH az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszeréből átvett adatok alapján igazolja, akkor az ügyfél mentesül a kötelező képzésen való részvétel elmulasztásából eredő joghátrány alól."

7. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelmet - Technikai Segítségnyújtás intézkedéshez benyújtott finanszírozási kérelmet kivéve - az MVH bírálja el."

(2) Az R. 9. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitűzéseket, a kérelem, illetve a kérelem érintett része elutasításra kerül.

(6) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

(7) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatokban rögzített támogatási összeget és az egyes jogcímek esetében a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban rögzített támogatási összeg felsőhatárokat."

8. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési határozat meghozatalára a kifizetési kérelem 65/2011/EU bizottsági rendelet 11. cikke szerinti keresztellenőrzését követő 30 napon belül kerül sor."

(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellenőrzések eredményeképpen megállapított túligénylés esetén az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet túligénylésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

(3) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a nem természetes személy ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt."

(4) Az R. 13. §-a a következő (9)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

"(9) Terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha a nem természetes személy ügyfél nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(10) A (9) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül."

9. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be és a kérelem akkor hagyható jóvá, ha az ügyfél

a) szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt."

(2) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemnek az adott jogcímre a vonatkozó MVH közleménnyel rendszeresített, a tervezett tételeket részletező formanyomtatványain a támogatási alapra vonatkozó adatok valamelyikét nem adja meg, hiánypótlásnak nincs helye, és a támogatási kérelem érintett részét az MVH elutasítja. Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő."

(3) Az R. 15. §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) A támogatási kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokhoz kapcsolódó támogatási igény, a támogatási összeg meghatározását az MVH végzi az általa közlemény útján rendszeresített, a tervezett tételeket részletező formanyomtatvány adatai alapján.

(5) Ha az ügyfél őstermelő, akkor a támogatási kérelemhez mellékelnie kell a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolványának másolatát."

10. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt."

(2) Az R. 16. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal. Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetén kifizetési kérelem benyújtásához az ügyfélnek a finanszírozási kérelmet jóváhagyó döntési dokumentummal kell rendelkeznie."

11. § Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. § (1) bekezdés a), e)-h) pontjában, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem."

12. § Az R. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A művelet megkezdésének időpontja:]

"b) építési beruházás esetében a támogatással érintett első munkafolyamat építési naplóba történő bejegyzésének dátuma;"

13. § (1) Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott összeget és mértéket meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás."

(2) Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak."

(3) Az R. 19. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A számviteli bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie

a) a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint

b) az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzéseket,

azzal, hogy a Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy TESZOR vagy VTSZ számának, vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik.

(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon számlaösszesítő, - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve - tételrészletező és a számlaösszesítő szerinti bizonylatok csatolása szükséges. Amennyiben az ellenőrzéshez nem az eredeti példány csatolása szükséges, úgy az "Eredetivel egyező másolat" rájegyzést és az ügyfél aláírását tartalmazó, a (6) bekezdés szerinti rájegyzések meglétét bizonyító egyszerű másolatát kell mellékelni. A számlaösszesítő és a tételrészletező tartalmazzák:

a) a számviteli bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;

b) a teljesítés időpontját;

c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját;

d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy TESZOR vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;

e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;

f) a támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;

g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását; a könyvvezetésre nem kötelezett kedvezményezettek esetén ezen a helyen a vállalkozás nevében aláírásra jogosult nevét és aláírását;

h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;

i) a számviteli bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;

j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját;"

14. § (1) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint - ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz - a bevételei vonatkozásában."

(2) Az R. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (4) bekezdésben foglaltakat - a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig - nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken."

15. § Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) támogatási kérelem benyújtásakor hatályos értékeivel kell számolni. A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját az IH 2012. január 1-jétől kezdődően legalább évente egyszer közleményben teszi közzé. 2011. december 31-ig a rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját kell alkalmazni."

16. § Az R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

"b) az R. 72. cikk (1) bekezdésével összhangban a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn."

17. § (1) Az R. 25. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg. Amennyiben támogatási kérelem alapján indult eljárás során megállapításra kerül, hogy a támogatási kérelem befogadását megelőzően a beruházás megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történő elutasítását vonja maga után, amennyiben pedig kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

(2) A 33. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétől számított 3 éven belül meg kell valósítani, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik."

(2) Az R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a VM hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni, amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási összeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 500.000 forint mulasztási bírsággal sújtható."

(3) Az R. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az ügyfél kizárólag azért nem tudja a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül megvalósítani a műveletet, mert a művelet megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezik, de a megszerzésre irányuló eljárást a (2) bekezdésben szereplő határidő lejárta előtt megindította és ezt az MVH felé hitelt érdemlően igazolja, valamint a jogerős engedély(eke)t az utolsó kifizetési kérelméhez csatolja, úgy a művelet megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedély vagy engedélyek megszerzése tekintetében a (2) bekezdés szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni."

18. § Az R. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § (1) A beruházás helyének a támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása az alábbi feltételekkel lehetséges:

a) bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható;

b) e rendelet 23. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek;

c) az eredeti támogatási kérelem alapján elért pontszám legalább a megvalósítási hely területi besorolása alapján kapott pontszámmal meghaladja az IH által meghatározott minimális pontszámot, kivéve ha az eredeti megvalósítási hely és az új megvalósítási hely is hátrányos helyzetű területre esik.

(2) A beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke az új megvalósítási hely területi besorolásának a támogatási kérelem vagy a támogatási határozat módosítása iránti kérelemben foglaltaktól való eltérése folytán nem növekedhet.

(3) Mentesül az ügyfél az (1) bekezdés a) pontjában nevesített feltétel alól, ha a beruházását saját tulajdonú új megvalósítási helyen kívánja megvalósítani. A megvalósítási hely módosítására vonatkozó, ezen okra alapozott kérelmet az ügyfél legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig terjesztheti elő. A beruházás megvalósítását az ügyfél kizárólag a saját felelősségére kezdheti meg az MVH által hozott, a megvalósítási hely módosítása iránti kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét megelőzően."

19. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell]

"e) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében, a 15 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet;

f) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet;

g) legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását;"

(2) Az R. 27. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell]

"i) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forintot vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet."

(3) Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Azon támogatási jogcímek esetén, amelyeknél a támogatás igénybevételének feltétele üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv benyújtása, de az (1) bekezdés e), f), h), i) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel az ügyfél nem köteles ezeket benyújtani, kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni. Amennyiben az ellenőrzést követően a kérelemre jóváhagyható támogatás nem éri el az intézkedésnek megfelelően az (1) bekezdés e), f), h), i) pontjaiban meghatározott értékhatárokat, úgy a benyújtott üzleti, illetve működtetési és fenntarthatósági tervet az MVH a pontozás során nem veszi figyelembe."

20. § Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) A körülmények mesterséges megteremtésével kapcsolatos vizsgálat érdekében ellenőrizhető és a körülmények mesterséges megteremtésének minősíthető, ha a 27. § (1) bekezdés g) pontjában hivatkozott, a támogatási kérelemben benyújtott árajánlatban szereplő kiadási tétel vonatkozásában az árajánlat adója az ajánlat kiállításakor

a) nem jogosult azon tevékenység végzésére, amelyre vonatkozóan az árajánlatot kibocsátotta;

b) kapcsolt vállalkozás viszonyban áll a kérelmet benyújtó ügyféllel.

(2) Az árajánlatban szereplő árnak a piaci árakhoz viszonyítva reálisnak kell lennie, amellyel kapcsolatban az MVH indokoltsági vizsgálatot végezhet. Az ellenőrzés eredményét az MVH érvényesíti a jóváhagyható támogatás alapját képező kiadás összegének meghatározásakor.

(3) Az árajánlatos gépek, eszközök, berendezések tekintetében a támogatási kérelem módosítása kizárólag a támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközök támogatására irányulhat.

(4) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

(5) Árajánlatos tételek esetén - a (3) és (4) bekezdésben foglalt módosítás kivételével - amennyiben nem a támogatási kérelemben nyertesként feltüntetett árajánlatban szereplő tételek kerülnek beszerzésre, a (3) bekezdés szerinti módosítás alkalmazásakor a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.

(6) A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlatra az e rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt átváltási módszert kell alkalmazni."

21. § (1) Az R. 28/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt célok esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, az a fiatal mezőgazdasági termelő, akinek ezt a minőségét az IH határozatban megállapítja, vagy e rendelet 3. § 30. pont b) alpontja értelmében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, többlettámogatás igénybevételére jogosult. A 2. § (2) bekezdésében felsorolt célok esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés során többletpontokra jogosult."

(2) Az R. 28/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § 30. pont a) alpontja szerint fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki]

"d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 35 pontot elér."

(3) Az R. 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmet az IH által rendszeresített, az VM honlapján közzétett formanyomtatványon az IH-hoz kell benyújtani. A kérelem benyújtása folyamatos. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az IH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma,

b) az ügyfél egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma vagy őstermelői igazolvány száma,

c) az ügyfélnek az adatai felhasználásához való hozzájárulása,

d) az ügyfél aláírása."

(4) Az R. 28/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell:]

"a) az érvényes őstermelői igazolvány másolatát, vagy az érvényes egyéni vállalkozásról szóló hatósági bizonyítványt, jegyzői igazolást, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,"

(5) Az R. 28/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell:]

"c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az VM hivatalos honlapjáról letölthető."

22. § Az R. a következő 28/C. §-sal egészül ki:

"28/C. § A támogatás összeg megállapításának alapjául szolgáló elszámolható kiadások az alábbi adatok figyelembevételével kerülnek meghatározásra:

a) gépberuházás esetén a támogatási kérelemhez rendszeresített MVH formanyomtatványokon megadott gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár, de legfeljebb a gépkatalógusban szereplő referenciaár;

b) építés esetén a támogatási kérelemhez rendszeresített MVH formanyomtatványokon megadott építési munkanem és a hozzá rendelt tervezett elszámolható kiadás, de legfeljebb az Építési Normagyűjtemény alapján számolt referenciaár;

c) Építési Normagyűjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel, valamint 31. § szerinti kiadásnak nem minősülő tétel esetén az eszköz, szolgáltatás megnevezése, tervezett beszerzési ára;

d) a 31. § szerinti kiadások esetén a kiadások megvalósítási helyenként, vagy összesítetten tervezett összege."

23. § (1) Az R. 29. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A tárgyévre vonatkozó gépkatalógust az IH a VM, valamint az MVH hivatalos honlapján teszi közzé.

(3) A közzétételt követően a gépkatalógusban nem szereplő gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében szereplő, regisztrált forgalmazók javaslatot tehetnek a VM-MGI-hez.

(4) A javaslatot a VM-MGI-hez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követően az IH a javaslatról 30 napon belül dönt."

(2) Az R. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a gépkatalógus tartalmazza a korszerűségi mutatót, úgy azt az egyenértékűség megállapításánál figyelembe kell venni."

(3) Az R. 29. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:]

"c) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusát kivéve korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója."

(4) Az R. 29. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A (11) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során az adott kiadási tételazonosítóhoz elszámolni kívánt tételek mennyisége nem térhet el a támogatási határozatban ugyanezen kiadási tételazonosítóhoz jóváhagyott mennyiségtől."

24. § (1) Az R. 30. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Építési beruházás esetén

a) a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma]

"ab) egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül - módosítható;"

(2) Az R. 30. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 30/A. § a) pontjától eltérően az engedélyköteles beruházások esetében a 200 000 eurónak megfelelő - a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes, EKB által közzétett hivatalos középárfolyamon számított - forintösszeg feletti támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelem esetében szükséges a jogerős építési engedély hiteles másolatának és a kiviteli tervdokumentáció hiteles másolatának csatolása. A támogatási kérelemben megjelölt igény összegszerűsége a 16/A. §-ban meghatározott módon kerül kiszámításra."

(3) Az R. 30. §-a a következő (13)-(15) bekezdésekkel egészül ki:

"(13) Építési beruházás esetén a kifizetési kérelemben használt anyag, valamint saját munka csak abban az esetben számolható el, amennyiben azt a támogatási rendelet lehetővé teszi.

(14) A beruházás megvalósítása során a kifizetési kérelmekkel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került.

(15) Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie."

25. § Az R. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § Építéssel járó tevékenység esetén:

a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást - vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy példányát vagy annak hiteles másolatát;

c) engedélyköteles vízi létesítmény létrehozása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, továbbá az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát;

d) engedélyköteles út építése esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a jogerős közlekedési hatósági engedély hiteles másolatát, továbbá az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát;

e) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát."

26. § Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb 10 millió forint."

27. § (1) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló miniszteri rendelet alapján már befogadási nyilatkozattal rendelkező ügyfél is vehet igénybe támogatást."

(2) Az R. 32. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatás halmozódásának elkerülése érdekében az ügyfél köteles a támogatással érintett művelet megvalósításához igénybe vett valamennyi támogatásról a soron következő kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg az MVH-t tájékoztatni."

28. § Az R. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a Kbt. alapján közbeszerzésre nem kötelezett, úgy a 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak."

29. § Az R. 35. §-a a következő (10)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

"(10) A 35. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása helyett a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenőrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve - kumulált összegét 20%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. Amennyiben az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át nem teljesíti, úgy a 35. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.

(11) A 2. § (1) bekezdés ab) alpontja és d) pontja szerinti célhoz kapcsolódó intézkedések tekintetében a 20. § (4) bekezdésében foglalt feltétel megsértése esetében az (1) bekezdés második mondata szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(12) Amennyiben az ügyfél a támogatási határozat meghozatala után, kifizetési kérelem benyújtása előtt kerül csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alá, természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alá, úgy az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(13) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 25. § (1) bekezdéstől eltérően a beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után, továbbá az ügyfél által már igénybevett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai alkalmazandóak."

30. § Az R. a következő 36/E. §-sal egészül ki:

"36/E. § Mentesül a 24. § (1) bekezdésben foglaltak alól azon ügyfél, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján 2010. június 1. és 2010. június 30. között nyújtotta be támogatási kérelmét."

31. § Az R. a következő 36/F. §-sal egészül ki:

"36/F. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 124/2011. (XII. 21.) VM rendelettel módosított 3. § 18. pontjának a rendelkezését a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályokban is alkalmazni kell azzal, hogy ahol jogszabály TÉSZ-t említ, azon zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezeteket kell érteni."

32. § Az R. a következő 36/G. §-sal egészül ki:

"36/G. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 124/2011. (XII. 21.) VM rendelettel megállapított 35. § (10) bekezdését azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a 20. § (4) bekezdése alapján köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni."

33. § Az R. a következő 36/H. §-sal egészül ki:

"36/H. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007 (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 124/2011. (XII. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított

a) 6. § (3) bekezdését, 15. § (1) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 25/A. §-át, 28/C. §-át, 30. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontját a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is,

b) 20. § (7) bekezdését, 25. § (8) bekezdését, 35. § (11) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is,

c) 33. § (8) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követően indított közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a módosító rendelettel megállapított 18. § (1) bekezdés b) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor e rendelet 30/A. § a) pontja szerinti kifizetési kérelemre indult és még le nem zárult eljárásokban, valamint azon ügyekben kell alkalmazni, ahol e rendelet 30/A. § a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására még nem került sor."

34. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

35. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 5. § (7) bekezdése;

b) 6. § (5) bekezdése;

c) 13. § (2) bekezdése és (4)-(7) bekezdése;

d) 16. § (3) bekezdése;

e) 23. § (4) bekezdése;

f) 27. § (1) a) pontja;

g) 30. § (8) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 1. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti az R. 16/B. § (1) bekezdés b) pontja, és az R. 21. § (2) bekezdésének harmadik mondata.

36. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 35. § (2) és (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

37. § E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

38. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet rendelkezései az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése szerint megvalósuló támogatások és egyéb intézkedésekben foglalt célok megvalósítása tekintetében is alkalmazandók."

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 124/2011. (XII. 21.) VM rendelethez

"11. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

ABCD
KódMegnevezésMértékegységSFH
1D01Közönséges búza és tönkölyFt/ha147 010
2D02Durum búzaFt/ha168 541
3D03RozsFt/ha93 118
4D04ÁrpaFt/ha126 652
5D05ZabFt/ha92 862
6D06SzemeskukoricaFt/ha164 505
7D07RizsFt/ha252 697
8D08Egyéb gabonafélékFt/ha114 467
9D09ESzáraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürtFt/ha131 297
10D09FSzáraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó,
bükkönyfélék
Ft/ha126 618
11D09GSzáraz hüvelyesek, egyébFt/ha120 066
12D10BurgonyaFt/ha989 288
13D11CukorrépaFt/ha422 007
14D12Takarmánygyökerek és -káposztákFt/ha136 115
15D23DohányFt/ha779 147
16D24KomlóFt/ha723 804
17D25GyapotFt/ha-
18D26Káposztarepce és réparepceFt/ha163 915
19D27NapraforgóFt/ha159 472
20D28SzójaFt/ha145 965
21D29OlajlenFt/ha103099
22D30Egyéb olajosmagvú növényekFt/ha162 094
23D31RostlenFt/ha117 569
24D32RostkenderFt/ha155 429
25D33Egyéb rostnövényekFt/ha-
26D34Illóolaj-, gyógy- és fűszernövényekFt/ha410 704
27D35Egyéb ipari növények, egyébFt/ha106 802
28D14AFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi
és alacsony takarás alatt, szántóföldi
vetésforgóban
Ft/ha667 935
29D14BFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi
és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
Ft/ha785 722
30D15Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható
takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Ft/ha8 690 789
31D16Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)
Ft/ha5 733 665
32D17Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor)
alatt
Ft/ha18 725 188
33D18ATakarmánynövények - időszaki gyepFt/ha61 749
34D18B1Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok,
silókukorica
Ft/ha168 862
35D18B3Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok,
egyéb
Ft/ha101 190
36D19Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)Ft/ha125 472
ABCD
KódMegnevezésMértékegységSFH
37D20Egyéb szántóföldi növényekFt/ha114 781
38D21Parlag, ugar támogatás nélkülFt/ha-
39D22Parlag, ugar támogatással (set-aside)Ft/ha29 367
40EKonyhakertFt/ha639 220
41F01Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha59 876
42F02Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha57 436
43G01AGyümölcsültetvények, mérsékelt égövi frissFt/ha532 543
44G01BGyümölcsültetvények, szubtrópusi frissFt/ha-
45G01CGyümölcsültetvények, héjasokFt/ha507 446
46G02Citrus-ültetvényekFt/ha-
47G03AOlajfa ültetvények - étkezési olívaFt/ha-
48G03BOlajfa ültetvények - olajtermelésreFt/ha-
49G04AMinőségi borszőlő ültetvényekFt/ha428 349
50G04BEgyéb borszőlő ültetvényekFt/ha378 997
51G04CCsemegeszőlő ültetvényekFt/ha793 754
52G04DMazsolaszőlő ültetvényekFt/ha-
53G05FaiskolákFt/ha1 885 775
54G06Egyéb ültetvényekFt/ha1 420 969
55G07Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti
ültetvények
Ft/ha6 661 712
56I01Másodvetésű növények összesenFt/ha422 737
57I02GombaFt/100 m21 529 311
58J01LófélékFt/állat48 571
59J02AEgy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarúFt/állat20 599
60J02BEgy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarúFt/állat13 733
61J03Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarúFt/állat36 630
62J04Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarúFt/állat18 277
63J05Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarúFt/állat32 204
64J06Kétéves és idősebb szarvasmarha, üszőFt/állat19 377
65J07Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú
tehén
Ft/állat279 521
66J08Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehénFt/állat15 860
67J09AJuh, tenyész nőivarú (anyajuh)Ft/állat4 192
68J09BJuh, egyébFt/állat7 903
69J10AKecske, tenyész nőivarú (anyakecske)Ft/állat10 427
70J10BKecske, egyébFt/állat6137
71J11Sertés, malacok 20 kg alattFt/állat3 315
72J12Sertés, tenyészkoca 50 kg felettFt/állat51 588
73J13Sertés, egyébFt/állat13 723
74J14PecsenyecsirkeFt/100db állat44 866
75J15TojótyúkFt/100db állat154 884
76J16APulykaFt/100db állat132 907
77J16BKacsaFt/100db állat120 766
78J16CLibaFt/100db állat199 431
79J16DEgyéb baromfiFt/100db állat124 118
80J17Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)Ft/állat12 367
81J18Méhcsaládok számaFt/kaptár15 624
82V01VaddisznóFt/állat69 237*
83V02DámszarvasFt/állat71 485*
ABCD
KódMegnevezésMértékegységSFH
84V03GímszarvasFt/állat158 139*
85B01StruccFt/100db állat1 437 787*
86B02EmuFt/100db állat823 946*
87B03Napos csibeFt/100db állat32 923*
88B04Előnevelt csirkeFt/100db állat123 042*
89E01Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvényFt/ha137 500*
90E02EnergiafűFt/ha69 491*
91E03EnergianádFt/ha224 000*

* Egyedi adatgyűjtés alapján"

Tartalomjegyzék