140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti személy vagy szervezet;"

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés b) pontja a következő bf) és bg) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában szolgáltatás:)

"bf) az utcai szociális munka,

bg) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont);"

2. § A Tkr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a terület ellátási igényeihez. Alacsonyküszöbű ellátás esetén a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területhez tartozó települések állandó lakosainak száma összesen nem lehet kevesebb 30 000 főnél."

3. § A Tkr. a következő 3/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A krízisközpontok működési támogatása

3/A. § (1) A krízisközpont működési támogatása a családok átmeneti otthonának feladataihoz képest nyújtott többletszolgáltatások támogatásával történik.

(2) A krízisközpont működési támogatása minden szolgáltató esetén megegyezik. Ha a krízisközpont félutas házat is működtet, a félutas ház működtetésére további - szolgáltatónként azonos összegű - támogatás nyújtható.

(3) A krízisközpont működési támogatása a krízisközpontként működő családok átmeneti otthonában ellátott személyek után igénybe vehető normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot nem érinti."

4. § A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)

"j) krízisközpont esetén a támogatás alapjául szolgáló szolgáltatások felsorolását."

5. § (1) A Tkr. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Egy fenntartó egy megyében csak egy krízisközpont támogatására nyújthat be pályázatot. A fenntartó krízisközpont támogatására nem nyújthat be pályázatot, ha ugyanabban a megyében egy általa fenntartott másik krízisközpont támogatására már rendelkezik finanszírozási szerződéssel. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a krízisközpontot működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve jogerős működési engedéllyel rendelkezzen."

(2) A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(A pályázathoz csatolni kell)

"f) utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzőiről - a hajléktalan személyek előfordulásáról, a szolgáltatások elhelyezkedéséről, a terület környezeti jellemzőiről - készített szociális térképet és a diszpécserszolgálattal kötött, jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodás másolatát,

g) krízisközpont mellett működtetett félutas ház esetén a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,

h) a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét."

6. § A Tkr. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Külön bizottságot kell létrehozni

a) a támogató szolgáltatással,

b) a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátással,

c) a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és az alacsonyküszöbű ellátással,

d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással,

e) az utcai szociális munkával,

f) a krízisközpontokkal

kapcsolatos feladatok ellátására.

(3) A bizottság

a) elnökét és egy további tagját a miniszter jelöli ki a minisztérium kormánytisztviselői közül,

b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,

c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,

d) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri fel,

e) egy tagját támogató szolgáltatás esetén az Országos Fogyatékosügyi Tanács kéri fel,

f) egy tagját utcai szociális munka esetén a Hajléktalanokért Közalapítvány kéri fel,

g) egy tagját utcai szociális munka esetén a Fővárosi Önkormányzat kéri fel,

h) egy tagját krízisközpont esetén a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete kéri fel."

7. § (1) A Tkr. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

"a) a pályázó és - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;"

(2) A Tkr. 10. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen)

"d) a szolgáltatás megnevezését, krízisközpont esetén a szolgáltatás tartalmát,"

8. § (1) A Tkr. 15. § (1) bekezdés b) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a finanszírozási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha)

"b) a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,"

"k) a szolgáltató a szolgáltatást - krízisközpont kivételével - nem nyújtja a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási terület egészén,

l) a szolgáltató krízisközpont esetén nem nyújtja a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást, vagy

m) a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az a)-l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi."

(2) A Tkr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a finanszírozási szerződést - a miniszter egyetértésével - azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre."

9. § (1) A Tkr. 16. § (8) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A működési támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha)

"e) a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig."

(2) A Tkr. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást - ha a szerződést a Hivatal időközben nem mondta fel, vagy a felfüggesztett működési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás fejében nem utalta át az adóhatóságnak - a felfüggesztés okának megszűnését követő harminc napon belül kell folyósítani."

10. § A Tkr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.

(2) Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg."

11. § (1) A Tkr. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha krízisközpont esetén nem nyújtják a finanszírozási szerződésben meghatározott valamennyi szolgáltatást, a tárgyévi működési támogatás időarányos részét vissza kell fizetni."

(2) A Tkr. 19. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó)

"b) a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre."

12. § A Tkr. 20. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fenntartó a visszafizetendő működési támogatás összege után - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig - részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történő levonás engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - terjedő időre kamatot fizet."

13. § A Tkr. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § Az utcai szociális munka és a krízisközpontok esetében az első finanszírozási időszak 2012. január 1-jétől 2014. december 31-éig tart."

14. § A Tkr.

a) 1. § (4) bekezdésében a "közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "közösségi ellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és a krízisközpont" szöveg,

b) 3. §-át megelőző alcímben, 3. § (1) bekezdésében az "alacsonyküszöbű ellátás" szövegrész helyébe az "alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés e) pontjában az "alacsonyküszöbű ellátás" szövegrész helyébe az "alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a "területekre" szövegrész helyébe a "területekre, illetve kapacitásbővítésre" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a "fenntartója" szövegrész helyébe a "fenntartója, ideértve a nem közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, alapítványt és közalapítványt is," szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a "Pályázatot" szövegrész helyébe "Pályázatot - a 8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés szerinti esetek kivételével -" szöveg,

g) 5. § (3) bekezdésében az "Egy fenntartó" szövegrész helyébe a "Krízisközpont kivételével egy fenntartó" szöveg, az "A fenntartó" szövegrész helyébe a "Krízisközpont kivételével a fenntartó" szöveg,

h) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "- másolatát" szövegrész helyébe a "- másolatát a 8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés szerinti esetek kivételével" szöveg,

i) 6. § (6) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői" szöveg,

j) 6. § (7) bekezdésében a "bizottság legalább három tagjának" szövegrész helyébe a "bizottsági tagok többségének" szöveg,

k) 8. § (1) bekezdésében a "területek ellátása" szövegrész helyébe a "területek ellátása, illetve a kapacitásbővítés" szöveg,

l) 9. § (1) bekezdésében a "területek ellátása" szövegrész helyébe a "területek ellátása, illetve kapacitásbővítés" szöveg,

m) 10. § (2) bekezdés m) pontjában a "pénzforgalmi szolgáltatók igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben" szövegrész helyébe a "pénzforgalmi szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták a jogszabályban" szöveg,

n) 10. § (6) bekezdés l) pontjában az "ideértve" szövegrész helyébe a "krízisközpont kivételével ideértve" szöveg,

o) 12. § (4) bekezdésében az "az FSZH-nál" szövegrész helyébe az "a Hivatalnál" szöveg,

p) 15. § (1) bekezdés h) pontjában a "folyósító igazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

q) 16. § (2) bekezdésében a "folyósítja" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban együtt: folyósító igazgatóság) folyósítja" szöveg,

r) 16. § (3) bekezdésében a "haladéktalanul" szövegrész helyébe az "elektronikus levélben haladéktalanul" szöveg,

s) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az "és az alacsonyküszöbű ellátás tárgyévi működési támogatását" szövegrész helyébe a " , valamint az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont tárgyévi működési támogatását" szöveg,

t) 16. § (5) bekezdésében a " , valamint a tárgyévi teljesítménytámogatás és az alacsonyküszöbű ellátás" szövegrész helyébe az "és a tárgyévi teljesítménytámogatás első részletét, valamint az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont" szöveg,

u) 18. § (3) bekezdésében a "szolgáltató működésének" szövegrész helyébe a "krízisközpont kivételével a szolgáltató működésének" szöveg,

v) 19. § (3) bekezdésében az "alacsonyküszöbű ellátás" szövegrész helyébe az "alacsonyküszöbű ellátás, illetve utcai szociális munka" szöveg,

w) 21. § (3) bekezdésében a "kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt" szövegrész helyébe a "kötelezett" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Tkr.

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a " , meghatározott ellátási területre kiírt" szövegrész,

b) 10. § (2) bekezdés b), n) és q) pontja,

c) 11. § (2) bekezdésében az " , ismételt kiadása" szövegrész,

d) 22. § (2)-(4) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) a következő 169/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Eljárás a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján előterjesztett kérelmek ügyében

169/A. § (1) A gyámhivatal közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján kijelölt Központi Hatóság (e § alkalmazásában a továbbiakban: központi hatóság) megkeresésére.

(2) A gyámhivatal közreműködése a központi hatóság magyar nyelvű megkeresése és iratanyaga alapján - a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti módon - a kérelemmel érintett személy meghallgatásával és az erről magyar nyelven felvett jegyzőkönyv központi hatóságnak való megküldésével lezárul, kivéve, ha a kérelmező nyilatkozata alapján a kérelemmel érintett személy ismételt meghallgatása szükséges. A felvett jegyzőkönyv alapján további eljárásra és tájékoztatás adására a gyámhivatal nem jogosult.

(3) Ha a gyámhivatalnak - a központi hatóság által továbbított, származás megállapítására vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelem alapján - nem sikerül teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot felvennie, erről haladéktalanul értesíti a központi hatóságot.

(4) Ha a központi hatóság arról tájékoztatja a gyámhivatalt, hogy a kérelmező fenntartja a származás megállapítására vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmét, a gyámhivatal a gyermek képviseletére eseti gondnokot rendel, és intézkedik a származás megállapítása iránti per indításához szükséges hozzájárulás megadása iránt.

(5) A gyámhivatal a (4) bekezdés szerinti intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a központi hatóságot."

17. § A Gyer. a 170. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Eljárás a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján előterjesztett kérelmek ügyében"

18. § A Gyer. 170. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által Magyarországon lakó vagy tartózkodó személy ellen tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, és a külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan államnak a polgára, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan államban van, amellyel a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény kerül alkalmazásra, a kérelmet a miniszterhez, mint kijelölt átvevő hatósághoz (a továbbiakban: átvevő hatóság) kell benyújtani."

19. § A Gyer. a következő 173. §-sal egészül ki:

"173. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 169/A. §-át és 170. §-át az R. hatálybalépését követően a központi hatóságtól érkező megkeresések intézése során kell alkalmazni.

(2) Az R. hatálybalépését megelőzően a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint kell eljárni."

20. § Hatályát veszti a Gyer. 170. § (4) bekezdése.

3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

21. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A szakmai programot a módszertani intézmény - a kirendeléstől számított harminc napon belül - valamennyi szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén szakértőként véleményezi. A működést engedélyező szerv a határidőt - a módszertani intézménynek a határidő letelte előtt benyújtott indokolt kérelmére - egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja."

22. § A Gymr. 8. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy)

"g) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértőként kirendelni, ha a módosítás új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul."

23. § A Gymr.

a) 2. § b) pontjában az "ellátást nyújtják" szövegrész helyébe az "ellátást nyújtják, a félutas ház kivételével" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "az intézményre" szövegrész helyébe az "a szolgáltatóra (intézményre)" szöveg

lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a "jelzőrendszeres házi segítségnyújtás" szövegrész helyébe a "jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka" szöveg lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 9. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A városi gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)

"i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyar Köztársaság vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,"

26. § A Gyár. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A szociális és gyámhivatal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett szakértők véleményének kikérésével kijelöli a Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti gyermekjóléti alapellátást, illetve gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények közül a szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket.

(2) A Kormány a Gyvt. 96. § (8a) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként országos illetékességgel a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki."

27. § A Gyár. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 9. § i) pontját az R. hatálybalépését követően a központi hatóságtól érkező megkeresések intézése során kell alkalmazni.

(2) Az R. hatálybalépését megelőzően a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint kell eljárni."

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az utcai szociális munka után 2011. évre járó normatíva elszámolására, valamint a 2009-2011. évre járó normatíva ellenőrzésére e rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

29. § (1) Hatályát veszti az Nr. 7. §-a.

(2) Hatályát veszti az Nr.

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 10. § (2) bekezdés a) pontja,

c) mellékletének 2. pont 2.2. alpontjában az "utcai szociális munka," szövegrész.

7. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 11. § (8) bekezdés d) pontjában a "közösségi ellátást vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást" szövegrész helyébe a "közösségi ellátást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vagy utcai szociális munkát" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(2) E rendelet 24. és 28. §-a, valamint 29. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék