26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1) A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez

1.) Az R. 1. számú mellékletének 98. sora helyébe a következő szöveg lép:

[SorszámSzakképesítés OKJ-ben szereplő adataiSzakmacsoport
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"98.198.3158207BádogosÉpítészet
315820700103101Szakképesítés-elágazás:
Épület- és építmény bádogos
315820700103102Szakképesítés-elágazás:
Ipari szigetelő-bádogos

2.) Az R. 1. számú mellékletének 185. sora helyébe a következő szöveg lép:

[SorszámSzakképesítés OKJ-ben szereplő adataiSzakmacsoport
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"185.354.338150110000000FodrászEgyéb szolgáltatások
338150100013301Szakképesítés-ráépülés:
Parókakészítő

3.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 199. sorral egészül ki:

[SorszámSzakképesítés OKJ-ben szereplő adataiSzakmacsoport
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"199.425.55 810 02 0000 00 00Fogyasztóvédelmi
szakasszisztens
Egyéb szolgáltatások"

4.) Az R. 1. számú melléklete az alábbi 200. sorral egészül ki:

[SorszámSzakképesítés OKJ-ben szereplő adataiSzakmacsoport
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"200.426.31 521 28 0000 00 00Járműipari fémalkatrész-
gyártó
Gépészet"

2. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez

1.) A R. 2. számú mellékletében az Építőanyag-ipari technikus szakképesítés után következő Épület- és építménybádogos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő szakmai és vizsgakövetelmény lép:

"BÁDOGOS

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 07

2. A szakképesítés megnevezése: Bádogos

3. Szakképesítések köre:

3.1RészszakképesítésNincs
3.2Szakképesítés-
elágazások
Azonosítószám:31 582 07 0010 31 01
Megnevezés:Épület- és építmény bádogos
Azonosítószám:31 582 07 0010 31 02
Megnevezés:Ipari szigetelő-bádogos
3.3Szakképesítés-
ráépülés
Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7633

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezéseSzakképzési
évfolyamok
száma
Óraszám
Bádogos22000

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Épület- és építmény bádogos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú

iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya : 70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az "előrehozott" szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ipari szigetelő-bádogos

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú

mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú

iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor: -

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7633Épület-, építménybádogos

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellenőrzi

Munkát előkészít

Helyszíni tervezést, ellenőrzést végez

Helyszíni felmérést, ellenőrzést végez

Előkészítő munkát végez

Előregyártást végez

Függőeresz-csatornát szerel

Fekvőeresz csatornát készít

Párkányon ülő csatornát készít

Attika csatornát készít

Hajlat- vagy vápacsatornát készít

Szegélylemezeket készít

Műhelyben próbaszerelést végez

Előregyártott elemeket helyszínre szállít

Lefolyócsöveket felszerel

Szellőzősisakot, kúpos csőhüvelyt készít

Tetőkibúvót készít

Előregyártott rendszereket szerel

Tartó-, távtartószerkezetet szerel

Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken

Hőszigetelő réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken

Hőszigetelő réteget szerel kazánon, porleválasztón

Védőburkolatot szerel csővezetéken

Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken

Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón

Beépített szigetelésű burkolatot szerel csőszerelvényeken

Vízvetőket, rozettákat szerel

A hulladékot fajtánként összegyűjti, munkahelyét takarítja

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító számamegnevezése
31 582 04 0000 00 00Epítményszigetelő

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok

I. A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez

Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot

Anyagszükségletet számol

Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre

Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel

Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet

Helyszíni méréseket végez

Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít

Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi

Eszközeivel levonul a munkaterületről

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja

Munkakörének megfelelő naplót vezet

Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt

Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket

Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét

Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

Részt vesz a számlák összeállításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Anyagmennyiség-meghatározás

C Rendelési dokumentumok

C Szállítás

C Munka megkezdésének feltételei

B Munkaterület átadás-átvételének szabályai

C Az elvégzett munka dokumentálása

B Hulladékkezelés

B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás

C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)

C Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)

A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

B Elsősegélynyújtás

B Tűzvédelem

A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése

C Hatósági előírások

A Védőruhák, védőfelszerelések használata

B Környezetvédelem

C Felmérés szabályai

C Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Elemi számolási készség

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

4 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése

4 Építészeti jelképek értelmezése

4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

Szervezőkészség

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Segítőkészség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Rendszerező képesség

Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2604-10 Épület- és építménybádogos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítja a vagyonvédelmet

Gondoskodik az energiaellátásról

Előkészíti az alapanyagokat

Szerkesztést, előrerajzolást végez

Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel

Fémlemezeket hajlít

Beszegést, peremezést végez

Fémlemezeket összekapcsol

Átlapolásokat készít

Korcolást készít

Ragasztott kötést létesít

Forrasztást készít

Szegecskötést készít

Leerősítéshez rögzítést készít

Tartóelemeket ellenőriz

Korrózióvédelmet végez

Elemeket készít

Elemeket formára hajt

Elemeket földön összeszerel

Elemeket ellenőriz

Kiegészítő elemeket készít

Csatornaszögletet készít

Véglemezes elemet készít

Betorkollócsonkot készít

Csatornaszögletet, véglemezes elemet és betorkollócsonkot csatlakoztatja a földön

Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti

Csatornaelemeket tetőn elhelyezi, beállítja, rögzíti

Átlapolásokat leforrasztja

A csatornaelemeket, csöves és lapos beszegéssel ellátja

Csőhüvelyt készít, helyszínen elhelyezi

Szegélylemezt felszerel, rögzít

Csatornabélés elemméreteit meghatározza, szabja, beszegi, profilt kialakít

Csatornatartó vasakat felszerel

Mozgóhézagot, csatornaszögletet, véglemezt és betorkollócsonkot készít, felszerel

Homloklemezt elhelyez (külön igény esetén)

Összeépítendő lemezeket a helyszínen összeépíti

Mozgóhézagot készít

Véglemezt kialakít

Lefolyóelemet készít

Elemeket vízfolyás irányában kettős korcolással összekapcsolja

Rögzítőnyelveket elhelyezi

Vápalemezeket tetőhöz rögzíti

Párkányszegélyt készít

Fal- és kéményszegélyt készít

Oromszegélyt készít

Szegélylemezeket rögzíti

A cső jellemző méreteit kiszámítja

Csőbilincsek helyét meghatározza

Csőtartó gyűrűket elhelyezi

Meghatározza az íves elemek méreteit, számát

Csőbilincseket elhelyez

Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti

Kifolyókönyököket elhelyez

Kúpidomot, tölcséridomot, hengert készít

Merevítéseket forraszt

Beszereli a tetősíkba a kibúvót

Ellenőrzi a kijutás lehetőségét

Műanyag csatornarendszert szerel

Rézlemez anyagok rendszerét szereli

Galvanizált acéllemez-csatornarendszert épít be

Horganyzott acéllemez-csatorna elemeket alkalmaz

Vízfolyást ellenőriz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Építőanyagok általános tulajdonságai

C Természetes építészeti anyagok

C Építési kötőanyagok

C Beton és vasbeton

C Építési műanyagtermékek

C Építési kerámiatermékek

C Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok

B Fémek

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

C Égetett agyag

B Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai

B A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei

B Idomanyagok

B Kötőelemek

B Kiegészítő elemek

B Hosszúság és területmérés

B Szögmérés

B Épületbádogos-munkák szakszámításai

B Felszín, köbtartalom

B Szabványok

B Méretmegadási módok, szerkesztés

B Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások

B Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések

B Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza,

részletrajza

C Ábrázolásmódok

B Állványozás

B Anyagvizsgálat

C Épületszerkezetek építési technológiája

C Szigetelés

C Fedél- és födémszerkezetek

C Hagyományos és korszerű tetőfedő technológiák

B Tartó- és rögzítőszerkezetekkel kapcsolatos lakatosmunkák

C Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák

B Lyukasztógépek

B Fúrógépek

B Él- és ívhajlítógépek

B Hornyoló- és göngyölítőgépek

B Korckészítő gép

B Vak(POP)-szegecselő gépek

B Vágószerszámok

B Forrasztószerszámok

B Szerelő és bontó kéziszerszámok

B Bádogos munka segédeszközei

B Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése

B Kőműves szerkezetek fedéseinek készítése, felszerelése, felújítása

B Vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése, felszerelése, felújítása

B Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, felszerelése, felújítása

B Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti elemek készítése

B Bádogosipari műanyag szerkezetek összeépítése, felszerelése, felújítása

B Lemezfedések készítése, felszerelése, felújítása

B Tető- és épületdíszítő bádogos munkák készítése, felújítása

B Légtechnikai berendezések bádogos munkáinak (légcsatornák és idomok) készítése, felszerelése, felújítása

B Kovácsolás, hőkezelés

B Fémek képlékeny alakításának eljárásai

B A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai

B Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai

B Szerelés és bontás

C Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Kézírás

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

4 Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések olvasása, értelmezése

4 Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak, részletrajzainak olvasása, értelmezése

3 Tervdokumentációk olvasása, értelmezése

4 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Geometria használati készség

5 Mérő- és jelölő eszközök használata

4 Rajzolóeszközök használata

5 Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata

4 Faipari gépek és szerszámok használata

5 Szerelő- és bontószerszámok használata

4 Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata

5 Forrasztóeszközök használata

3 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Látás

Egyensúlyérzék

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Precizitás

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0886-06

Általános vállalkozási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Egyszerű árajánlatot készít

A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket

Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad

Kapcsolatot tart az ügyfelekkel

Reklamációt intéz

Számlát állít ki az elvégzett munkáról

Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait

Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében

Tájékozódik a piaci igényekről

Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)

D Vállalkozásokról szóló jogszabályok

D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi

ismeretek C Számlázás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Kézírás

1 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Információforrások kezelése

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Rugalmasság

Társas kompetenciák:

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Nyitott hozzáállás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 2603-10

Ipari szigetelő-bádogos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Helyszíni bejárást végez, felméri a munkaterületet

Felméri a munkafeladat időigényét, a munkafolyamatot megtervezi

Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellenőrzi

Kiszámítja az anyag- és eszközszükségletet, megtervezi a létszámigényt

Gondoskodik a szükséges anyagokról, gépekről és eszközökről

Átveszi és ellenőrzi a kivitelezéshez szükséges anyagokat

Egyeztet a megrendelővel, tervezővel és a kivitelezésben résztvevő más

szakmák képviselőivel

Átveszi, illetve átadja a munkaterületet, munkát

Felvonul a munkaterületre a megfelelő anyagokkal, eszközökkel és munkaerővel

Helyszíni izometrikus felmérést végez

Értelmezi a kiviteli terveket, összehasonlítja a helyszíni felméréssel

Előregyártást végez

Műhelyben próbaszerelést végez

Előregyártott elemeket helyszínre szállít

Tartó-, távtartószerkezetet szerel

Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken

Hőszigetelő réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken

Hőszigetelő réteget szerel kazánon, porleválasztón

Védőburkolatot szerel csővezetéken

Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken

Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón

Beépített szigetelésű burkolatot szerel csőszerelvényeken

Vízvetőket, rozettákat szerel

Ellenőrzi az eltakarásra kerülő szerkezeteket, a megelőző munkafolyamat eredményét

Gondoskodik a munkahely rendjéről, a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról

Gondoskodik az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról

Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot

Részt vesz a biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson

Ellenőrzi a munkavédelmi felszereléseket

Dokumentálja a tevékenységét

Gondoskodik az előírt munkavédelmi eszközökről és rendeltetésszerűen használja azokat

Gondoskodik a munkaterület rendjéről, balesetmentességéről és védelméről

Betartja a helyi üzemre előírt sajátos munkabiztonsági előírásokat

Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik

Teljesíti a műszaki előírások, a környezetvédelmi- és egyéb jogszabályok rá vonatkozó rendelkezéseit

Megteszi a szükséges intézkedéseket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban

A hulladékot fajtánként összegyűjti

Adatot szolgáltat a számlák összeállításához

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Építőanyagok általános tulajdonságai

C Természetes építészeti anyagok

C Építési kötőanyagok

C Beton és vasbeton

C Építési műanyagtermékek

C Építési kerámiatermékek

C Vízszigetelőanyagok

C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok

B Fémek

B Ásványgyapot hőszigetelőanyagok

B Kerámiaszálas hőszigetelőanyag

B Kalcium-magnézium szilikátszálas hőszigetelőanyag

B Habüveg hőszigetelőanyag

B Kalciumszilikát hőszigetelőanyag

B Mikroporózus hőszigetelőanyag

B Duzzasztott perlit

B Kemény műanyaghabok

B Lágy műanyaghabok

B Parafa hőszigetelőanyag

B Védőburkolatokhoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai

B Védőburkolatokhoz használt műanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai

B Az ipari bádogos szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei

B Idomacélok

B Kötőelemek

B Párazáró rétegek anyagai

B Hosszúság-, terület- és szögmérés

A Izometrikus felmérési és jelölési rendszer

B Ipari szigetelő-bádogos munkák szakszámításai

B Felszín és térfogatszámítás

B Szabványok és műszaki előírások

B Alkalmazástechnikai és technológiai előírások

B Ipari és épületgépészeti csőrendszerek, készülékek, tartályok kazánok rajzi ábrázolása

B Méretmegadási módok, védőburkolati elemek szerkesztése

B Állványozási munkák előírásai

B Hőszigetelési és védőburkolati anyagok vizsgálata

B Csővezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek hőszigetelése

B Tartályok és készülékek hőszigetelése

B Kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések hőszigetelése

B Kőolajfinomítók berendezéseinek hőszigetelése

B Tartó- és távtartó szerkezetek gyártása, szerelése

B Hőszigetelt csővezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek védőburkolatai

B Hőszigetelt tartályok és készülékek védőburkolatainak kivitelezése

B Hőszigetelt kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések védőburkolatainak kivitelezése

B Kőolajfinomítók hőszigetelt berendezéseinek védőburkolatainak kivitelezése

B Mérő- és hegyes körzők

B Acél derékszögek

B Rajzsablonok

B Lyukastó szerszámok és gépek

B Fúró- és csavarbehajtó gépek

B Él- és körhajlító gépek

B Kézi- és elektromos peremező gépek

B Körkivágó gépek

B Kézi lemezvágó ollók

B Karos-, íves- és tábla lemezvágó gépek

B Számítógéppel vezérelt plazma- és elektromos üzemű lemezvágó gépek

B POP szegecselők

B Korrózió fogalma, korrózió elleni védelem változatai, szigetelés alatti korrózió (CUI) megelőzése

B Védőburkolatok tömítőanyagai, tömítési technológiák

B Védőburkolati elemek szakszerű gyártása, szerelése, bontása

B Kész ipari hőszigetelő és védőburkolati rendszerek méret- és minőségellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi számítógéphasználat

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

3 Olvasható kézírás

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Épületgépészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

3 Épületgépészeti műszaki rajzról vázlat készítése

4 Ipari bádogos munkákkal kapcsolatos rajzok, rajzjelölések olvasása, értelmezése

4 Izometrikus rajzok olvasása, készítése ipari berendezésekről felmérés alapján

3 Tervdokumentációk olvasása, értelmezése

4 Műszaki rajzok jelölésrendszerének értelmezése

5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

3 Szabadkézi rajzolás

5 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

4 Térgeometriai használati készség

5 Mérő- és jelölőeszközök használata

4 Rajzolóeszközök használata

5 Hőszigetelő réteg, tartószerkezetek és védőburkolat szereléséhez szükséges kéziszerszámok használata

4 Idomacélok daraboló és megmunkáló gépeinek használata

5 Finomlemezek szabásához, megmunkálásához szükséges gépek használata

3 Anyagok és előregyártott burkolati elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Térlátás

Egyensúlyérzék

Kézügyesség

Megbízhatóság

Önállóság

Pontosság

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Társas kompetenciák:

Határozottság

Együttműködési készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Felfogóképesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Ellenőrző képesség

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építmény bádogos
megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0459-06Építőipari közös feladatok I.
2604-10Épület- és építménybádogos feladatok
0886-06Általános vállalkozási feladatok
A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetelő-bádogos megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0459-06Építőipari közös feladatok I.
2603-10Ipari szigetelő-bádogos feladatok
0886-06Általános vállalkozási feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0459-06 Építőipari közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv), munka- baleset- és környezetvédelmi előírások alkalmazása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 70 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2604-10 Épület- és építménybádogos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Épületbádogos-szerkezetek (vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek), szerkezeti elemek készítése, szerelése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Tető- vagy épületdíszítő és egyéb bádogos munkák elvégzése, fémlemezszerkezet készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Tető- vagy homlokzati rajz alapján vázlatrajz készítés, anyagszükséglet számítás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

Anyagfelhasználás és gyártásismeret

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 35%

2. feladat 35%

3. feladat 20%

4. feladat 10%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vállalkozás indítása, piackövetés, számla-, nyugtakibocsátás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

2603-10 Ipari szigetelő-bádogos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hőszigetelő-bádogos szakma elméleti alapjai, szerepe, szerkezeti elemei és kialakítása.

Hőszigetelő anyagok, meleg- és hidegtechnológiai szigetelés, védőburkolati rendszerek.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hőszigetelés készítése csőmodellen, előírt anyaggal, technológiával, védőburkolati elem szerkesztése, gyártása méretezett rajz alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Hőtechnikai alapismeretek, hőszigetelés feladatai, gazdaságossága, hőszigetelő anyagok, előregyártás, -szerelés, munkabiztonság, izometrikus felmérés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 50%

3. feladat 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építmény bádogos megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 20

2. vizsgarész: 70

3. vizsgarész: 10

A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetelő-bádogos megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 70

3. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaÉpület- és építmény bádogosIpari szigetelő-bádogos
Anyagmozgató eszközökXX
MérőeszközökXX
JelölőeszközökXX
ForrasztóeszközökX
LemezollókXX
FogókXX
KalapácsokXX
SzegecsezőkXX
Elektromos kézi kisgépekXX
Fémipari kéziszerszámokXX
SzerelőszerszámokXX
Telepített lemezmegmunkáló gépek, felszerelésekXX
Műszaki dokumentációXX
SzámítógépXX
SzoftverekXX
NyomtatóXX
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezésekXX
Anyagmozgató gépek, eszközökXX
Szerelő- és bontószerszámokXX
Lemezmegmunkáló szerszámokXX

VII. EGYEBEK

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra a második tanévet követően 120 óra."

2.) A R. 2. számú mellékletében az Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens szakképesítés után következő Fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei helyébe a következő szakmai és vizsgakövetelmény lép:

"FODRÁSZ

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Fodrász

3. Szakképesítések köre:

3.1RészszakképesítésNincs
3.2Szakképesítés-
elágazások
Nincsenek
3.3Szakképesítés-
ráépülés
Azonosítószám:33 815 01 0001 33 01
MegnevezésParókakészítő

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5311

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezéseSzakképzési
évfolyamok száma
Óraszám
Fodrász22000
Parókakészítő-1000

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fodrász

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is Vagy

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség Vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint - kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében - a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az "előrehozott" szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető

Ha szervezhető, mikor: az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Parókakészítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 33 815 01 1000 00 00 Fodrász

33 7812 01 Fodrász

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
5311Fodrász, borbély

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Megteremti a vállalkozás feltételeit

Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira

Fogadja a vendéget

Előkészítő feladatokat végez

Hajmosást végez

A haj és fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja

Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint

Tartós hullámosítást, egyenesítést végez

Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint

Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint

Gyermek hajvágást végez

Hajformázást végez

Arcborotválást végez

Bajusz- és szakállkezelést végez

Hajmunkákat végez

Speciális fodrászati tevékenységet végez

Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

Házi hajápolásra tanácsot ad

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító számamegnevezése
33 815 02Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
52 815 01 0000 00 00Kozmetikus

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1210-06

Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Megválasztja a vállalkozás formáját

Kiválasztja a vállalkozás helyszínét

Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációkat, nyomtatványokat

Elkészíti az üzleti tervet

Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit

Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan

Leltárt készít

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket

Marketing és PR tevékenységet folytat

Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát

Előkészíti a védőfelszerelést

Előkészíti a napi dokumentációt

Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket Feltölti a készletet

Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket

Karbantartja az eszközöket és a gépeket

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja

Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján

Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról

Szelektíven gyűjti a hulladékot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Vállalkozási formák

D Piackutatás alapjai

C Pénzügy alapjai

C Számvitel alapjai

C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai

C Tevékenységi kör tárgyi feltételei

D Pályázatírás alapjai

D Marketing alapjai

C Jogi alapok

C Biztonságos munkavégzés feltételei

C Villamosság-biztonságtechnika alapjai

D Balesetvédelem

D Tűzvédelem

D Közegészségügy

D Veszélyes hulladékok kezelése

C Kommunikáció alapjai

C Pszichológiai kultúra

C Etika alapjai

C Szolgáltatásetika

C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok

C Fogyasztóvédelmi szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép használat

3 Olvasott szöveg megértése

3 Fogalmazás írásban

3 Kézírás

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

3 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Döntésképesség

Szervezőkészség

Önállóság

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Kapcsolatfenntartó készség

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 6112-11

Fodrászatban alkalmazott alapműveletek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Bőrpróbát végez

Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint

Beteríti a vendéget

A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg masszázst is végez

Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyre állítja a pH-t

Kiválasztja a fejbőr- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat

Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően és meghatározza a hatóid őt

Elvégzi a hajfestési műveletet

Emulgeál

Előpigmentál, pigmentál

Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával

Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket

Elvégzi a megtervezett színezési műveletet

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően és meghatározza a hatóidőt

Elvégzi a hajszín-világosítást az elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint

Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt

Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket

Kiválasztja a hajtípusnak megfelelő anyagokat (pl.: eltérő pH-jú oldatokat, előkezelőket) eszközöket, hatóidőt

A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet

Elvégzi a közömbösítést, fixálást

Utókezelést végez (struktúrajavítást végez)

Festi, színezi a szakállt, bajuszt, előkészíti, műveleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, utókezelést végez

Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít

Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít

Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel)

Száraz hajat formáz hajsütővasakkal vagy hajsimítóval

Száraz hajat feltűz, fon, sodor az alkalmi frizurához illő díszítést alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

C Bőr anatómiai felépítése és élettana

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Hajmosási alapismeretek

B Haj és fejbőr ápolása

B Arcápolás és borotválás

A Hajfestés folyamatának technológiái

A Színezés, tónusbiztosítás

A Szőkítés és színelvonás technológiája

A Melírozás technológiája

A Színkeverés

A Haj tartós formaváltoztatásai

B Vizes haj formázása

B Száraz haj formázásának módjai

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai

B Hajszínváltoztatók tulajdonságai

B Tartós formaváltoztatás anyagai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hígítási, keverési arányok számítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

1 Elemi szintű számítógép használat

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Térlátás

Formaérzékelés

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezési képesség

Áttekintő képesség

Értékelési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6113-11 Alaphajvágás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Megtervezi és elvégzi a női alaphajvágást

Meghatározza a különböző alaphajvágási követelmények vezetőtincseit és a vezetőtincsek hosszát

Meghatározza a vezető tincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget

A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellenőrzést végez

Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellenőrzi

Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellenőrzi

Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelelő hajszárítást végez

Meghatározza a "0" pontot

A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont

Átmenetet képez ollóval (stuccol)

Borotvával átvékonyítja a hajat

Hajnövési széleket tisztára borotválja

Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével

Alkalmazza a klasszikus forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével

Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)

Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit

Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva fogások alkalmazásával

Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait

Bajuszt, szakállt vág és formázza azt

Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel, technológiával, magatartással

Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Különböző korok stílusjegyei,

B Különböző korok hajviselettörténete,

B Különböző geometriai formák

C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával

B Arc idegei: V. és VII.

B Arc és nyak izmai

B Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása

B Koponya csontjai, koponyaformák, koponyarendellenességek

B A hajas fejbőr területi felosztása, illetve különböző területek szakszerű megnevezése

B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása

B Alapleválasztások és ezekhez kapcsolódó sík és térbeli szögek

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Hajmosási alapismeretek

B Haj és fejbőr ápolása

B Arcápolás és borotválás, borotvafogások

B Arcborotválás menete, technológiája

B Klasszikus modell bajusz- és szakállformák

B Nyak- és fülfazonok

A Hajvágás

A Női hajvágás

A Férfi hajvágás

B Gyerekhajvágás

B Vizes haj formázása

B Bajusz- és szakállkezelés

B Száraz haj formázásának módjai

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Térlátás

Formaérzékelés

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezési képesség

Áttekintő képesség

Értékelési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6114-11 Frizurakészítés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven

Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel

Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Műveleti tervet készít

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat

Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket

Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket

Megtervezi a divat hajvágási formákat, ehhez kiválasztja és meghatározza az alkalmazott technikákat

Kialakítja a divatigény szerint a fej területi felosztását a hajvágáshoz, hajszárításhoz

Meghatározza a felosztások sorrendiségét

Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket

A megtervezett formához a szükséges technológiákkal és technikákkal

precízen és tudatosan elvégzi a hajvágást

A haj tömegét tudatosan megváltoztatja

A hajvágási eszközöket szakszerűen és balesetmentesen alkalmazza

Ellenőrzi a női divathajvágást a különböző hajvágási technológiáknak megfelelően

A frizura formájának megfelelően hajszárítást végez

A megszárított hajon befejező hajvágási technológiákat alkalmaz

Férfi divatos frizurát készít különböző kézi szerszámokkal az aktuális divatnak megfelelően

Alkalmazza a különböző hajvágási és hajvékonyítási technikákat

A férfi divatfrizurával harmonizáló arcszőrzetet készít

Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit

A száraz haj formázó termékeit tudatosan, szakszerűen, divat szerint alkalmazza

Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz)

Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával

Az alkalmi frizurának megfelelően felosztja a fej területeit

A feltűzéshez használt eszközöket precízen, balesetmentesen alkalmazza, az elvárásoknak megfelelően használja

A száraz haj formázásához szükséges eszközöket rendeltetésszerűen használja

A frizurához a tiszta, száraz hajat igény szerint előkészíti

Hangsúlyozza a haj területi és tömegbeli különbségeit, melyek kialakításához pótrészeket, póttincseket is használhat

Az alkalmi frizura kialakításához ismeri és alkalmazza a különböző technikákat és technológiákat, a hajat fonja, sodorja, szövi

Megválasztja a díszek anyagait és azokat esztétikusan elhelyezi

A modell személyiségéhez harmonizáló alkalmi frizurát készít

A frizura hangsúlyozásához, formájához megtervezi a haj színváltoztatását, tartós formaváltoztatását és elvégzi a kívánt vegyszeres műveletet

Hajhosszabbítást végez az ismert technológiákkal

Női, férfi alkalmi, extrém hajviseletet készít

Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Kommunikációs alapismeretek

C Pszichológiai kultúra tényezői

C Etikai alapismeretek

C Szolgáltatásetika

B Hajszál hossz- és keresztmetszete

B Haj, arcszőrzet élettana

B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei

B Különböző korok, divatirányzatok

B Bajusz, szakállformák

B Különböző geometriai formák ismerete

C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával

B Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása

B A hajas fejbőr területi felosztása, illetve különböző területek szakszerű megnevezése

B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása

B Hajmosási alapismeretek

B Haj és fejbőr ápolása

B Arcápolás és borotválás, borotvafogások

B Arcborotválás menete, technológiája

B Nyak- és fülfazonok ismerete

B Száraz haj formázásának módjai

C Hajmunka

B Tervezés technológiai folyamata

B Előkészítés technológiai folyamata

B Munkafolyamat technológiai lépései

C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai

C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai

B Hajrögzítők, finistermékek fajtái

B Hajszín változtatási eljárások

B A haj tartós formaváltoztatási műveletei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

3 Segédeszközök szükséges használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Formaérzékelés

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Empátia

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezési képesség

Áttekintő képesség

Értékelési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 6115-11

Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A vágott hajat fertőtleníti

A vágott hajat szakszerűen, az egészségügyi előírásoknak megfelelően tárolja

Információt kér a kívánt szolgáltatásról

Konzultál, tanácsot ad, empatikusan, segítőkészen viselkedik

Műveleti tervet készít

Méretet vesz paróka, pótrész, tupé készítéséhez

Kiválasztja (vendég együttműködésével) a kívánt hajszínt, hajhosszúságot

Megbeszéli a frizura stílusát, formáját

Tresszelés elmélete, gyakorlata:

• Kiválasztja a megfelelő hajszínt (keverés), minőségét, hosszúságát

• Tressz eszközet szakszerűen használja

• Különböző tresszelési technológiákat alkalmat

• Ismeri és rajzzal ábrázolja a tresszelés munkafolyamatát

• Felszereli a tresszpadot

• Kartácsot - gerebent helyesen használja

• Háromféle tresszt (egyszerű, Angol, baba) készít (10-10cm)

• Komplexen elkészíti a melírozott frufru pótrészt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Vágott haj fertőtlenítése, tisztítása

A Tompára, hosszra húzása

A Méretvétel szakszerű alkalmazása

A Színkeverés

B Vágott haj szerkezete

B A haj rendeltetésszerű tárolása

B Festés - színváltoztatás, tartós formaváltoztatás

C Higiénia

C Kommunikáció

C Etikai alapismeretek

C Esztétika

A Hajtincsezés, keratinozás

A Hajcsomózás

A Tresszelés anyagai, eszközei

A Tresszpad ismerete

A Tresszelés technikája

A Pót arcszőrzet készítése tresszelési technológiával (pajesz)

B Tresszeléssel alkotott póthajak alkalmazása

B A knipfeléssel készített póthajak alkalmazása

A Frizura kialakítása

C Fonatkészítés

A Tresszelés fajtái

A Knipfelés fajtái

B Pótrészek javítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Kommunikációs készség

Empátia

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezési képesség

Áttekintő képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6116-11 Parókakészítés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Knipfelés elmélete, gyakorlata:

• Megtervezi a haj színét, hosszúságát, sűrűségét és a választékot

• Megtervezi a szalagkidolgozás menetét

• Megtervezi a knipfelés munkafolyamatát

• Felfeszíti a monturt, pótrészt, tupét

• Kidolgozza a szalagot

• Knipfeléssel parókát, pótrészt, tupét (sűrűségnek megfelelően) készít

Preparálást végez:

• A hajat tincsenként leköti

• Preparáló fára tekeri madzag, cérna segítségével.

• Vágott haj kifőzése

• Száradás után leszedi

Méretet vesz pótrészhez, tupéhoz (hajhiányának figyelembe vételével)

Parókához meghatározza a körméretet

• homloktól- tarkóig

• fültől- fülig

• halántéktól- halántékig

• tamplitól- tampliig

• valamint nyakméretet

Pót arcszőrzetet készít knipfelési technológiával

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Tető pótrész készítése

B Haj szakszerű leválasztása

B Eszközök, anyagok ismerete

B Tető pótrész felvarrása

C Hajfestés, hajszínezési eljárások

C Haj összevágása, frizura kialakítása

C Tető pótrész összevágása a saját hajjal

B Baleset- és tűzvédelmi előírások betartása

B Benzines tisztítás (valódi haj)

B Samponos tisztítás (műszál)

A Fejre feszítés (szerelőfej)

C Berakás

C Szárítás

C Fésülés

A Parókák, pótrészek javítása

B Kiszolgálás

C Csomagolás

B Preparálás

A Csomózás (knipfelés) fajtái

B Krepp készítés

B Duplacsomó

B Szalagok kidolgozása

B Választék készítés

B Tambura (fehér) választékkészítés

B Tupé készítés

C Pótrészek összeállítása

C Paróka anyagai

C Csomózás munkafolyamata a haj színválasztásának megfelelően

A Részparókák készítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

2 Telefonálás idegen nyelven

4 Hajformázó eszközök használata

4 Hajvágó eszközök használata

4 Elektromos kisgépek használata

4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata

4 Elektromos berendezések használata

Személyes kompetenciák:

Stabil kéztartás

Önállóság

Felelősségtudat

Kézügyesség

Térlátás

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Konfliktuskerülő készség

Kommunikációs készség

Empátia

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezési képesség

Áttekintő képesség

A 33 815 01 1000 00 00 azonosítószámú Fodrász megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
1210-06Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
6112-11Fodrászatban alkalmazott alapműveletek
6113-11Alaphajvágás
6114-11Frizurakészítés
33 815 01 0001 33 01 azonosítószámú Parókakészítő megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
6115-11Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások
6116-11Parókakészítés

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 1200 óra igazolt szakmai gyakorlat

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

MKIK által szervezett eredményes szintvizsga teljesítése

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Munkavédelem, környezetvédelem

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6112-11 Fodrászatban alkalmazott alapműveletek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Dauer kialakítása - tartóshullámosító vízzel- modellen

- A dauer műanyag csavarókkal (facsavaró nem használható): iránya, vastagsága igazolja, hogy a csavarás a frizura jellegének megfelelő

- A dauervíz hajtípusnak való helyes megválasztása

- A felválasztások arányosak, egyforma tömegűek

- A dauerpapír, dauertűk segítségével, törés-, pipamentes kialakítás az egész fejen

- A fixálási folyamat helyes alkalmazása

- A vízhullám technikával készült frizura.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc munkafolyamat + 60 perc kiegészítő vegyi folyamat + 60 perc vízhullám frizura kialakítása és fésülés

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban.

- 5-ös színmélységnél sötétebb alapszín nem festhető

- Legalább 8 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet fűzött-, lapmelír

- A festés folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani divatszínre, vagy legalább 70% ősz hajat kell divatszínre festeni

- Ha tő - után - festést végez a vizsgázó, a lenövésnek minimum 1 cm-nek kell lenni

- Az első festés technológiájánál a negatív allergiatesztet, bőrpróbát dokumentálni kell

- A melír a hajtőtől kezdődjön

- A hajtömeg lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítani kell az új melírszín kialakítást

- A melír kettő színmélység különbséget kell, hogy adjon

- Kézi hajszárítóval történő frizurakészítés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: munkafolyamat 45 perc + 90 perc vegyi folyamat hatóideje + 30 perc frizura készítése főnhullámmal

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Komplex szakmai ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 35%

2. feladat 35%

3. feladat 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6113-11 Alaphajvágás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A) Női alaphajvágás csak ollóval, lefelé hosszabbodó forma

- Az alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása

- Az anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését

- Balesetmentesen alkalmazza a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését

- 4 cm hajvágás és új forma kialakítása kötelező

- A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni.

- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelendő!

- A vizsgabizottság a hajvágást vizesen, felválasztásokkal ellenőrzi.

Lefelé hosszabbodó forma

A haj hossza ennél a formánál a fej legmagasabb pontjánál kell a legrövidebbnek lennie.

• Vezető passzé készítése a fej legmagasabb pontjától kiindulva a tarkó irányába

• Függőleges leválasztásokkal haladjon a fülig

• A fejtető részen is legyen egy vezető passzé

• Folytassa az oldalrészek vágását összekötve a fejtető vezető passzéjával

• Ellenőrizze az egészet vízszintes kiemelésekkel! B) Férfi klasszikus vágás, szárítás

- A hajhoz a fejtetőn minimum 8 cm hosszú, a tarkó, fül körül minimum 1 cm legyen

- Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus hajvágás, szárítás

- A kiindulási "0" pont meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lévő haj vágása stuccolással történjen

- A haj a fülre a fazonvágás után nem lóghat, éles tiszta fazon vágása kötelező

- Oldalfazon kiborotválása kötelező

- Vízszintes kiindulási vonal "0" pont, csak kontúr nélkül borotválható ki

- A fejtetőt és az oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható legyen, hullám- és tincsmentesen

- Hajvágógép és ritkító olló, valamint tapperolló nem használható

- A vizsga folyamán minimum 1 cm haj vágása kötelező a fejtetőn lévő hajhosszból is

- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelendő!

- A hajvágást a vizsgabizottság felválasztásokkal ellenőrzi.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 105 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6114-11 Frizurakészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A) Aktuális divatos női hajvágás, szárítás

- A fejterületeken alkalmazza a szükséges feltűzéseket, tegye láthatóvá és bizonyítsa be a hajvágás folyamán a tudatos és felépített hajvágási technikákat

- Minimum 4 cm hajvágás és új forma kialakítása kötelező

- Munkájával az aktuális divat stílusjegyeket alkalmazza, bizonyítsa

- A hajszárítás kapcsolódjon a hajvágás stílusához, tegye kompletté a munkafolyamatot a tökéletes frizura érdekében

- Alkalmazza a száraz hajon a befejező hajvágási technológiákat

- Az előre elkészített festéssel, melírrel tegye kompletté a divatkövetést, a stílust!

B) Konty - alkalmi frizura díszítéssel

- Becsavart, megszárított, vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel, olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van a vendége, modellje karakterével, megjelenésével

- A díszítés hangsúlyozza a modell teljes megjelenését, kapcsolódjon a frizura alkalmi jelleghez

- Csatok, hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett.

C) Aktuális férfi divatos vágás, szárítás

- A hajhossz a fejtetőn minimum 8 cm hosszú, a tarkó és fül körül minimum 1 cm legyen

- A vizes haj vágása az aktuális divat szerint úgy történjen, hogy technológiában, formában bizonyítsa jártasságát

- Divatos jelleg alakuljon ki

- Az új forma és eltérő frizura vágása során az egész fej területén hajvágást kell végezni, minimum 2 cm-es mértékben

- Ritkítóolló, hajvágógép használata megengedett

- Az előre elkészített hajszín kombinációval hangsúlyozza a stílust, a divatkövetést

- A hajvágás és a hajszárítás külön értékelendő!

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Komplex kommunikációs szakmai vizsgafeladat

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

Szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 90%

2. feladat 10%

5. Vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6115-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A paróka készítés elméleti ismeretei

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A) Háromféle technológiával elvégzett tressz készítése 10-10 centiméter terjedelemben, valamint melírozott frufru tresszelése és összevarrása

B) Babafejen legalább két technológiával minimum 20-20 tincs hajdúsítás illetve hajhosszabbítás elvégzése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 75%

6. Vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6116-11 Parókakészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat

Végezzen szerelvénykészítést, valamint a kész szerelvényen készítsen választékot és első hajnövést knippfelési technológiával!

- Egy teljes fejhez méretezett szelvényen készítsen választékot, amely kapcsolódik az első hajnövés készítéséhez

- A választéknak minimum 6 centiméteresnek kell lennie

- Az első hajnövéseknél jobbra és balra minimum 3 centiméter hosszban

- Az elkészítendő knipfelési mennyiségi legalább 10 négyzetcentiméternek kell, hogy legyen!

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása,

valamint tanácsadás az otthoni kezelésre alkalmazásra.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 70%

2. feladat 30%

3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan:

A 33 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész 10

2. vizsgarész 20

3. vizsgarész 35

4. vizsgarész 35

A 33 815 01 0001 33 01 azonosító számú, Parókakészítő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

5. vizsgarész 50

6. vizsgarész 50

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentések feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A Fodrász és a Parókakészítő szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha az összes vizsgarészt vizsgafeladatonként legalább 51%-ra teljesítette a vizsgázó. A vizsgázó a szakmai vizsgát folytathatja és javítóvizsgát a sikertelen vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie.

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
FodrászParóka-
készítő
Kiszolgáló- és várakozószékekX
TükörXX
Anyag- és eszköztartó szekrények, polcokXX
HajmosótálXX
Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő
kendő, kötény, stb.)
XX
Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágógép, hajsütővasak, hajsimító,
stb.)
X
Hajszárítóbúra (klimazon vagy infrazon, gőzbúra)X
Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkító olló, tapper olló)XX
Hajformázás eszközei (hajsütővasak, berakó csavarók, csipeszek,
hajtűk, csatok)
XX
Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauertű, dauerpapír,
nyaktál)
XX
Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset,
beterítő kendő, védőkesztyű)
XX
Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál)X
Oktatás eszközei (projektor, számítógép, frizuratervező szoftver)X
Hajvizsgáló készülékX
Hajvastagság mérőX
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrényekXX
GerebenX
Leszorító a gereben rögzítéséhezX
KartácsX
Tresszpad - komplettX
TresszcérnákX
RézdrótX
SodrógépX
Hajcsavaró készülék, és különböző vastagságú orsókX
Különböző méretű szerelő fafejek (50-60cm)X
Különböző méretű szerelő parafafejek (50-60cm)X
Fa és parafa fejek állványaiX
Párnák, hajpótrészek víz- és vashullámosításáhozX
Knipfelőtűk (csomozótűk)X
Szerelőfogók (laposfogók)X
SzilvavasX
Kis kalapácsokX
Haj főzésére, festésére szolgáló műanyag edények (2-3 l-es
nagyságban)
X
Fejnélküli, könnyen hajlítható szerelőszegek (1cm-es)X
SzabócentiméterX
SzabókrétaX
VarrócérnaX
GyűszűkX
VarrótűkX
SzalagokX
ZsinórokX
RugókX
Vesetál, tűl, hálószövetX
Vágott humán haj (többféle hosszúságban)X
MűhajX
Állati szőrök (Angóra, jak, bivaly...)X
Hajvágáshoz nyeső, borotva, ollókX
Hajcsavarók (többféle méretben)X
HajcsipeszekX
Elektromos vagy gázmelegítő készülékX

VII. EGYEBEK

1. Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra a második tanévet követően 120 óra."

3.) A R. 2. számú melléklete a Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei után a következő Fogyasztóvédelmi szakasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével egészül ki:

" FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKASSZISZTENS

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 02 0000 00

2. A szakképesítés megnevezése: Fogyasztóvédelmi szakasszisztens

3. Szakképesítések köre:

3.1.RészszakképesítésNincs
3.2.Szakképesítés-elágazásokNincsenek
3.3.Szakképesítés-ráépülésNincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3129

5. A képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezéseSzakképzési
évfolyamok száma
Óraszám
Fogyasztóvédelmi szakasszisztens2-

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogyasztóvédelmi szakasszisztens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: 120

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 55%

3. Gyakorlat aránya: 45%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
3129Egyéb technikusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Munkája során betartja és betartatja a fogyasztóvédelem hazai és Európai Uniós szabályait, tisztában van a kereskedelem, vendéglátás, - ide értve a közétkeztetést is - szolgáltatások fogyasztóvédelmi vonatkozásaival. Ismeri és alkalmazza az élelmiszertechnológiák alapjait, az élelmiszerbiztonság és minőségirányítás fő elemeit, az egészséges táplálkozás szabályait. Munkacsoportot irányít, a munkája közben felmerülő kommunikációs feladatokat megoldja. Használja az informatikai és telekommunikációs eszközöket. Alkalmazza a vonatkozó jogi szabályozásokat. Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges alapvető élelmiszeripari, kereskedelmi, műszaki alapismeretekkel, jártas a fogyasztóvédelmi ellenőrzés jogi hátterében és gyakorlatában.

Idegenforgalom és egészséges életvitel területén szerzett ismereteit használja a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során, képes értékelni a vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatások színvonalát.

A termékellenőrzés folyamatában szakszerűen jár el, képes a folyamat önálló jogszerű végig vitelére.

Az élelmiszerellenőrzés területén: a HACCP és a legfontosabb nyomonkövetési rendszerek alapjainak ismeretében képes ezek működésének ellenőrzésére, ismeri és alkalmazza a legfontosabb klasszikus és műszeres élelmiszerminősítési módszereket.

A fogyasztóvédelem területén: ismeri és alkalmazza a fogyasztóvédelem hazai és EU szabályzását, képes a panaszok felvételére, önálló kivizsgálására, jelentés készítésére, valamint tanácsadásra.

Az önképzés területén: igényes az új technológiák megismerésére, a jogi szabályzás változásainak követésére, törekszik szűkebb szakterülete minél mélyebb megismerésére.

A kommunikáció területén: képes a szakmai szövegek olvasás, illetve hallás utáni megértésére, legalább egy világnyelven szakmai körökben információk fogadására, illetve átadására.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító számamegnevezé
55 621 01Agrármenedzser-asszisztens

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1745-06

Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a vezető mérnökök munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket

Egyéb programokat alkalmazási szinten ismer

Számítógépes rendszereket és hálózatokat tervez, üzemeltet

Kommunikációtechnikai és számítógépes vevőszolgálat és kereskedelmi feladatokat ellát

Minőségbiztosítási rendszert kidolgoz és alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Számítógépes programokat használ

B Használja és kezeli az adatbázisokat

A Telefont, fénymásolót, audiovizuális eszközöket használ

C Számítógépes nyilvántartást végez

B Adatokat gyűjt és nyilvántart

B Gazdasági és piaci környezetet értékel

B Elemzéseket készít

C Számítógépes vevőszolgálatot szervez

C Elemzi a gazdálkodási összefüggéseket

B Szakirodalmat tanulmányoz

B Prezentációt készít

B Szervezi a munkafolyamatokat

C Szóbeli és írásbeli előterjesztéseket készít

C Kapcsolatot épít és ápol a társszervezetekkel

C Idegen nyelven tárgyal

B Tárgyilagos tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek

A Betartja a szakirányú etika elvárásait

A Betartja a szakirányú viselkedéskultúra elveit

B Minőséget ellenőriz

B Értelmezi a szakmai útmutatókat

B Minőséget biztosít és ellenőriz

B Biztosítja a gyártás anyag és logisztikai feltételeit

B Minőségbiztosítási feladatokat lát el

A Megvalósítja a menedzsment előírásait

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép-használat

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek

2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

4 Információforrások kezelése

4 Rajz olvasása, értelmezése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Jelképek értelmezése

4 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Pontosság

Önállóság

Felelősségtudat

Döntésképesség

Rugalmasság

Türelmesség

Önfegyelem

Kitartás

Szorgalom, igyekezet

Elhivatottság, elkötelezettség

Stressztűrő képesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktusmegoldó készség

Konszenzuskészség

Meggyőzőkészség

Segítőkészség

Kommunikációs rugalmasság

Közérthetőség

Empatikus készség

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Hatékony kérdezés készsége

Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Tervezés Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Problémaelemzés -feltárás

Okok feltárása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Nyitott hozzáállás

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Intenzív munkavégzés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem-összpontosítás

Eredményorientáltság

Felfogóképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6117-11 Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Biztosítja a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését a kereskedelem különböző területein

Részt vesz az idegenforgalom és vendéglátás körébe tartozó legfontosabb szolgáltatások ellenőrzésében

Részt vesz az élelmiszerek szállítására, tárolására és forgalmazására vonatkozó speciális előírások ellenőrzésében

Részt vesz az egészséges táplálkozáshoz és életvitelhez szükséges információkkal kapcsolatos tanácsadásban

Ismeretei és tapasztalata alapján minősíti az idegenforgalom és vendéglátás területéhez tartozó szolgáltatásokat

Korszerű táplálkozástani ismeretek birtokában segíti az ellenőrző és tanácsadói feladatokat ellátó személy munkáját

Minőségbiztosítási rendszert alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A reformételek, táplálék kiegészítők összetétele, várható hatásai

C A vendéglátás tárgyi feltételei, a szolgáltatás színvonala

C Az élelmiszerek csoportosítása, fontosabb jellemzői,

C Az élelmiszerekkel szemben támasztott minőségi követelmények

C A fogyasztóvédelem vonatkozó előírásai

B Az élelmiszerek szállítására, átvételére, tárolására vonatkozó követelmények

B A wellness szállodák jellemzői, legfontosabb szolgáltatások

C A szabadidős programok csoportosítása, a wellness és turizmus kapcsolata

B A szabadidős programok szervezése, a wellness programok összeállítása.

B Integrált rendezvényszervezés metodikája

C Az étkeztetés (élelmezés) tervezése és elemzése.

C Az étrend-összeállítás szempontjai

C Táplálékkiegészítők, funkcionális élelmiszerek, natur (bio) élelmiszerek jelentősége

B Alternatív táplálkozási formák és táplálkozástudományi megítélésük.

B A diétás élelmezés alapjai

B Panaszok, bejelentések kivizsgálásának módszerei, folyamata

B Az élelmiszerek érzékszervi minősítése

B Az ügyfelek tárgyilagos tájékoztatása

B A szakmai útmutatók értelmezése

A szakmai készségek a szint megjelölésével:

3 Wellness berendezések kezelése

3 Ízek érzékelése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

4 Információforrások kezelése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

3 Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Pontosság

Önállóság

Felelősségtudat

Rugalmasság

Türelmesség

Szorgalom, igyekezet

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktusmegoldó készség

Konszenzuskészség

Kommunikációs rugalmasság

Empatikus készség

Fogalmazó készség

Hatékony kérdezés készsége

Határozottság

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Információgyűjtés

Problémaelemzés -feltárás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem-összpontosítás

Körültekintés, elővigyázatosság

Kontroll (ellenőrző képesség)

Módszeres munkavégzés Intenzív munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6118-11 A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyeket intéz

Folyamatosan követi és alkalmazza a fogyasztóvédelem magyar és az EU-s szabályozását

Termékellenőrzést, próbavásárlást - hatósági eljárás keretében - szakszerűen lefolytat, jegyzőkönyvez, elemez Minőségbiztosítási rendszert alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A fogyasztóvédelem hazai és EU-s intézményrendszere

C A Fogyasztóvédelmi jog

C A reklámok fogyasztóvédelmi megítélése

C A termékellenőrzés helye a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységében

C Fogyasztóvédelmi intézkedések a szolgáltatások területén

C A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák működése

C A fogyasztóvédelem feladatai az elektronikus úton bonyolított kereskedelemben

C A fogyasztóvédelem reklámokkal kapcsolatos feladatai, ellenőrzési lehetőségei

B A fogyasztóvédelmi tájékoztatás

C A Békéltető Testület és a civil fogyasztóvédelmi szervezetek működése

B A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat szankcionálása

C Az élelmiszerekre vonatkozó legfontosabb nemzetközi és hazai jogszabályok

C Az idegenforgalom és a vendéglátás területén végzendő hatósági ellenőrzés szempontjai

C Termékellenőrzés

C Az új jogszabályok értelmezése

C Kapcsolatok építése, ápolása a társszervezetekkel

B Minőségellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

3 Idegen nyelvű beszédkészség

4 Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Megbízhatóság

Szervezőkészség

Önállóság

Döntésképesség

Rugalmasság

Szorgalom, igyekezet

Stressztűrő képesség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Konfliktusmegoldó készség

Konszenzuskészség

Segítőkészség

Kommunikációs rugalmasság

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Problémaelemzés -feltárás

Intenzív munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6119-11 Élelmiszerminőség és -biztonság

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Értelmezi a toxikológiai vizsgálatok eredményeit

Alkalmazza az élelmiszerbiztonság előírásait

Átlátja, alkalmazza a nyomonkövetés rendszerét

Ismeri az élelmiszerek leggyakoribb és legveszélyesebb szennyező anyagait, azok hatását, elvégzi meghatározásukat

Felismeri az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai, biológiai tényezőket, kockázatbecslést végez.

Élelmiszerminőségi és biztonsági rendszert működtet

Alkalmazza a legfontosabb klasszikus és modern élelmiszer-vizsgálati módszereket, önállóan értelmezi a mérési eredményeket, legfontosabb minősítő paramétereket

Dokumentálja a mintavétel, valamint a meghatározások körülményeit, vizsgálati eredményeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az élelmiszer adalékok csoportosítása, jellemzése

C Élelmiszerbiztonság és nyomonkövetés alapfogalmai

C A termék- és tételazonosítás célja, módszerei

B A nyomonkövetési rendszerek felépítése, elemei

B A hazai és nemzetközi élelmiszerszabványok

C Minőség-ellenőrzés módszerei, eszközei

B Minőségügyi rendszerek az élelmiszeriparban

B A kockázatelemzés tartalma, szükségessége, összetevői

C Az élelmiszertechnológiai higiénia és ellenőrző rendszere

C A tisztítás és fertőtlenítés jelentősége, műveletei, környezet- és munkavédelmi szempontjai

C Az élelmiszervizsgálatok rendszere, szabályozása

C Élelmiszerek mintavétele, a mintakezelés szabályai

C Az élelmiszeranalitika klasszikus módszerei, fontosabb paraméterek

B Modern módszerek az élelmiszeranalitikában

C Analitikai gyorstesztek és használatuk

B Vizsgálati eredmények kiértékelése

B A szakmai útmutatók értelmezése

B Minőség biztosítása és ellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Információforrások kezelése

4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Precizitás Megbízhatóság

Önállóság

Felelősségtudat

Kitartás

Szorgalom, igyekezet

Elhivatottság, elkötelezettség

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Kommunikációs rugalmasság

Fogalmazó készség

Nyelvhelyesség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Rendszerező képesség

Tervezés

Információgyűjtés

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Intenzív munkavégzés

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Figyelem-összpontosítás

Az 55 810 02 0000 00 00 azonosító számú Fogyasztóvédelmi szakasszisztens
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójaMegnevezése
1745-06Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok
6117-11Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód
6118-11A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere
6119-11Élelmiszerminőség és -biztonság

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.

A szakképzési programban meghatározott tudásszint mérések és az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban.

A tudásszint mérést az ajánlott képzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A szakképzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1745-06 Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Informatikai, kommunikációs, ellenőrzési, tervezési feladatok megoldása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6117-11 Kereskedelem, idegenforgalom, vendéglátás, egészséges életmód

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gasztronómia, egészséges táplálkozás, speciális étrendek.

Szabadidős programok szervezése.

A szolgáltatások ellenőrzése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Önálló tervezési, feladat, vizsgálat - szakdolgozat védése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6118-11 A fogyasztóvédelem feladatai, jogi háttere

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Termékellenőrzési feladat végrehajtása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A fogyasztóvédelem szervezeti rendszere, szabályzása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6119-11 Élelmiszerminőség és -biztonság

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Élelmiszeranalitikai feladat elvégzése, jegyzőkönyv készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Élelmiszerkomponensek, hatásaik és vizsgálatuk, nyomonkövetés, kockázatelemzés, minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 55 810 02 0000 00 azonosító számú Fogyasztóvédelmi szakasszisztens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 30

3. vizsgarész: 30

4. vizsgarész: 30

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

VI.

ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
Fogyasztóvédelmi
szakasszisztens
Számítástechnikai eszközökX
Internet hozzáférésX
IrodafelszerelésekX
Jogszabály gyűjteményX
Kommunikációs eszközökX
Mintavétel eszközei, berendezéseiX
LaborfelszerelésekX
pH-mérőX
KonduktométerX
SpektrofotométerX
PolarográfX
Gázkromatográf (GC)X
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográf (HPLC)X
AAS vagy ICP készülékX

VII.

EGYEBEK

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 360 óra

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Akkreditált Iskolai rendszerű Felsőfokú Szakképzés Kollégiuma Egyesület"

4.) A R. 2. számú melléklete a Fogyasztóvédelmi szakasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei után a következő Járműipari fémalkatrész-gyártó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével egészül ki:

"JÁRMŰIPARI FÉMALKATRÉSZ-GYÁRTÓ

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 28 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Járműipari fémalkatrész-gyártó

3. Szakképesítések köre:

3.1RészszakképesítésNincs
3.2Szakképesítés-
elágazások
Nincsenek
3.3Szakképesítés-
ráépülés
Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7415

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezéseSzakképzési
évfolyamok száma
Óraszám
Járműipari fémalkatrész-gyártó22000

II.

EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Járműipari fémalkatrész-gyártó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú

iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 30%

3. Gyakorlat aránya: 70%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): -

Időtartama (évben vagy félévben): -

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR számaFEOR megnevezése
7415Öntödei foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Alkatrészgyártást előkészít

Járműipari fémalkatrészeket gyárt

Mérő- és gyártóeszközöket kezel

Öntött alkatrészgyártást előkészít

Öntött alkatrészeket gyárt

Öntőformát gyárt

Öntödei berendezéseket kezel

Hőkezelt-alkatrészgyártást előkészít

Hőkezelt-alkatrészeket gyárt

Hőkezelő berendezéseket kezel

Szakmai ellenőrzést végez

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító számamegnevezése
31 521 02 0000 00 00CNC forgácsoló
54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus
31 521 09 1000 00 00Gépi forgácsoló
31 521 10 1000 00 00Géplakatos
31 521 12 0000 00 00Hőkezelő
31 521 23 0000 00 00Öntő
33 521 08 0000 00 00Szerszámkészítő

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:

Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat

Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Rendet tart a munkahelyi környezetében

Tisztán tartja a munkahelyi környezetét

Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő szerveket (mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az érvényesutasítások/rendelkezések szerint jár el

Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat

Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Környezetvédelem

A Tűzvédelem

A Munkabiztonság

A Tűzoltó berendezések, eszközök

A Tűzkár bejelentése

A Elsősegélynyújtás

C Munkavégzés szabályai

C Minőségbiztosítási alapismeretek

C Minőségbiztosítási Kézikönyv

A Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3 Információforrások kezelése

3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése

4 Elsősegélynyújtás

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Szabálykövető magatartás

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv stb.)

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.)

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít

Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel

Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés)

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít

Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Géprajzi alapfogalmak

C Síkmértani szerkesztések

D Ábrázolási módok

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése

A Szabványok használata

A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata

C Mérési utasítás

B Mértékegységek

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai

C Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése

B Szögek mérése és ellenőrzése

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

B Elő rajzolás

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés

B Kézi és kisgépes forgácsolás

A Érintésvédelmi alapismeretek

B Gépi forgácsolás szerszámai

A Gépi forgácsoló alapeljárások gépei

A Esztergálás

A Fúrás, furatmegmunkálás

B Marás

B Gyalulás, vésés

B Köszörülés

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai

B Szabványhasználati ismeretek

B Minőségbiztosítási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Információforrások kezelése

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése

3 Szabadkézi vázlatkészítés

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata

4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése

5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

4 Gépipari mérőeszközök használata

3 Egyéb mérőeszközök használata

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Önállóság

Döntésképesség

Felelősségtudat

Térlátás

Szabálykövetés

Testi erő

Térérzékelés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság

Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Figyelemmegosztás

Következtetési képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés

Áttekintő képesség

Figyelem-összpontosítás

Rendszerező képesség

Lényegfelismerés (lényeglátás)

Körültekintés, elővigyázatosság

Tervezési képesség

Absztrakt gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez

Ellenőriz felületi érdességet

Mér idomszerrel

A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik

C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai

B Szabványos ipari vasötvözetek

C Szabványos könnyűfémötvözetek

C Szabványos színesfémötvözetek

C Anyagvizsgálatok

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete

A Mechanikai hosszmérések

C Mérés optikai mérőeszközökkel

A Mérés idomszerekkel

C Felületi érdesség mérése

A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése

C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

4 Műszaki táblázatok kezelése

3 Roncsolásos anyagvizsgálatok

3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

3 Technológiai vizsgálatok

5 Gépipari mérőeszközök használata

4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

4 Mérési jegyzőkönyv készítése

Személyes kompetenciák:

Térlátás

Térbeli tájékozódás

Tapintás

Stabil kéztartás

Kézügyesség

Felelősségtudat

Pontosság

Önállóság

Precizitás

Megbízhatóság

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság

Határozottság Irányítási készség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)

Kreativitás, ötletgazdagság

Logikus gondolkodás

Kritikus gondolkodás

Rendszerező képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6120-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alapanyagot előkészít

Segédanyagot előkészít

Kiválasztja a megfelelő hőkezelési eljárást

Meghatározza a munkadarab felmelegítésének és hőntartásának időtartamát

Kiválasztja a hűtőközeg fajtáját és a lehűtés módját

Gondoskodik a gépen előírt paraméterek beállításáról

A munkájához szükséges kisgépeket használja

Anyagvizsgáló berendezést kezel

Mérleget kezel

Anyagvizsgálatot végez

Figyeli a berendezések műszaki állapotát

Biztonsági ellenőrzéseket végez

Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A metallurgiai folyamatok kémiai, fémtani alapja

B Acélok hőntartásakor lejátszódó folyamatok

B Fémek hevítésekor lejátszódó folyamatok

B Fémek hűtésekor lejátszódó folyamatok

A Hőkezelési eljárások

C Felületkezelés

B Gyártási dokumentáció

C Műszaki rajzok alaki és formai ismerete

B Hőkezelések rajzi jelölése

B Öntészeti rajzjelölések

B Anyagjelölés (Melegüzemi)

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata

B Elektronikus okmányolás

B Anyagelőkészítés

B Anyagbiztosítás, anyagmozgatás

B Kohászati alapanyagok, segédanyagok

B Kohászati előkészítő műveletek

B Segédberendezések

A Hőmérsékletmérés

A Próbavétel

A Anyagvizsgálat (Anyagszerkezettani)

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai

A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika

B Gépbeállítás, gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.)

A Tűzvédelem

A Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintű számítógép használat

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

2 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

3 Információforrások kezelése

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése

2 Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése

2 Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése

3 Műszaki táblázatok kezelése

3 Elemi számolási készség

5 Mérőeszközök, mérőműszerek használata

5 Gép kezelőszerveinek kezelése

4 Anyagvizsgáló berendezések kezelése

5 Súly (tömeg) mérés

5 Hőmérsékletmérés

5 Műbizonylatolás

5 Hulladékkezelés

5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Kézügyesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Döntésképesség

Precizitás

Testi erő

Társas kompetenciák:

Segítőkészség

Közérthetőség

Határozottság

Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Ismeretek helyén való alkalmazása

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6121-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Fémet homokformába önt:

Beformázza az öntőmintát

Formázógépet kezel

Kézi szerszámokat kezel

Mintafeleket formából eltávolít

Összeállítja a formát

A formát leönti

Fémet héjformába önt:

Készre süti a héjformát

Formát összeállít

A formát leönti

Kokillaöntést végez:

Előkészíti a kokillát (tisztítja, előmelegíti, mázzal bevonja)

Fémet kokillába önt

Öntvényt ellenőriz

Nyomásos öntést végez:

Szerszámot előkészít (tisztít, ellenőriz, előmelegít)

Öntőgépet kezel

Öntvényt ellenőriz

Magkészítést végez:

Szerszámot előkészít

Maglövő gépet kezel

Magot készít (vízüveges, furángyantás)

Befejező műveleteket végez:

Ellenőriz, dokumentál

Gyártmánykísérő lapokat kezel

Hőkezelést végez:

Felhevíti a munkadarabot az adott eljárás figyelembe vételével

Hőntartja a felhevített munkadarabot

Normalizálás során lehűti a munkadarabot nyugvó levegőn

Lágyítás során lehűti a munkadarabot a kemencével együtt

Edzés és nemesítés során lehűti a munkadarabot

Kérgesítés során lehűti a munkadarabot a hőálló dobozzal együtt

Kéregedzés során lehűti a munkadarabot vízben vagy olajban

Felületi edzés során lehűti a munkadarabot folyamatos vízsugárral

Edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot

Nemesítés során megereszti a munkadarabot

Kéregedzés során feszültség mentesíti a munkadarabot

Felületi edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fémöntészet

B Fémek öntészeti tulajdonságai

B Vasöntészet sajátosságai

B Acélöntészet sajátosságai

B Alumíniumöntészet sajátossága

B Fémöntés berendezései és technológiája

A Nyomásos öntőgép felépítése

A A kokillaöntészet jellemzői

A Öntvényanyagok, olvasztási, öntési jellegzetességek

C A formázástechnológia alapjai

A A formázás alap és segédanyagai

A A formázás szerszámai

A A formázás mérőeszközei

A Forma és magkészítési módok

A Magkészítés berendezései

B Kemencekezelői alapismeretek

C Kemence vezérlő berendezések

E Kemence karbantartás

A Hőmérsékletmérési módok, eszközök

C Hűtőanyagok

B Szabványok és egyéb segédletek

B Öntvények ábrázolása, öntvényrajz értelmezése

A Gyártásközi ellenőrzés, termékkísérő dokumentum

A szint megjelölésével a szakmai készségek

1 Elemi szintű számítógéphasználat

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

2 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvű beszédkészség

3 Öntészeti rajz olvasása, értelmezése

4 Kéziszerszámok használata

5 Homokformázás

5 Héjforma készítés

5 Magkészítés

5 Formázógép kezelése

5 Maglövő gép kezelése

5 Hőmérséklet mérése

5 Nyomásos öntőgép kezelése

5 Mérőeszközök használata

5 Gyártásközi ellenőrzés

5 Munkabiztonsági eszközök használata

5 Környezetvédelem

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Felelősségtudat

Önállóság

Kézügyesség

Tapintás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatfenntartó készség

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés

Körültekintés, elővigyázatosság

Figyelem-összpontosítás

Helyzetfelismerés

A környezet tisztántartása

A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járműipari fémalkatrész-gyártó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítójamegnevezése
0141-06Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz-
környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok
0227-06Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)
0225-06Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések
6120-11Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok
6121-11Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

Elsősegélynyújtás, újraélesztés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Minőségbiztosítási alapismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 75%

2. feladat 25%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással, az ehhez kapcsolódó technológiai dokumentáció készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Anyagvizsgálati mérések

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 70%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6120-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Járműipari fémalkatrész-gyártáshoz szükséges alapanyag, segédanyag ellenőrzése, anyagvizsgálat, a végzett munka dokumentálása

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Alapanyagok, segédanyagok, anyagvizsgálati eljárások, öntési-, hőkezelési eljárások műszaki rajz értelmezése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

6121-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Járműipari fémalkatrész-gyártó feladat végrehajtása (technológiai dokumentáció alapján kokillaöntés előkészítése, vagy öntőforma készítése, vagy magkészítés)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott darab hőkezelésének előkészítése és végzése a megadott technológia alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Járműipari fémalkatrész-gyártás

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 35%

3. feladat 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járműipari fémalkatrész-gyártó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 40

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimumaJárműipari
fémalkatrész-gyártó
Elsősegélynyújtás eszközeiX
Környezetvédelmi eszközök, berendezésekX
KéziszerszámokX
MérőeszközökX
MérőberendezésekX
Anyagvizsgáló berendezésekX
HőmérsékletmérőkX
KisgépekX
MunkapadokX
SzerszámgépekX
Gépi szerszámokX
Egyéni védőeszközökX
Munkabiztonsági eszközök, felszerelésekX
MérlegekX
Öntödei mérőeszközökX
Öntőhomok kezelő eszközökX
Öntőforma készítő eszközökX
FormázószekrényekX
RázóasztalX
Elektromos hevítőkemencékX
Hőkezelő alapeszközökX
Számítógépek és hardver eszközökX

VII.

EGYEBEK

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra"

3. melléklet a 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelethez

1) Az R. 4. számú mellékletének a 98. sora helyébe a következő szöveg lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelet szerinti
szakképesítés
azonosító száma és
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"98198.3158207Bádogos-
315820700103101Szakképesítés-elágazás:
Épület- és építmény bádogos
31 5216 02 Bádogos
és épületbádogos
315820700103102Szakképesítés-elágazás:
Ipari szigetelő-bádogos
-"

2) Az R. 4. számú mellékletének a 185. sora helyébe a következő szöveg lép:

[SorszámSzakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adataiA 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelet szerinti
szakképesítés
azonosító száma és
megnevezése]
Sorszámaazonosító számamegnevezése
"185.354.338150110000000Fodrász33 7812 01 Fodrász
338150100013301Szakképesítés-ráépülés:
Parókakészítő
33 7812 01 Fodrász"

Tartalomjegyzék