Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett képzésre fordított költségeihez az állam e rendeletben meghatározott módon járul hozzá.

2. § A gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehető alapnormatíva 2012. évre vonatkozó összege a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Szht.), a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott összeg.

3. §[1] A szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az e rendeletben meghatározott módon számított alap- és kiegészítő csökkentő tétel figyelembe vételével csökkentheti.

4. § (1)[2] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3)[3] A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4)[4] A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az alapcsökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(5)[5]

5. § (1)[6] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2)[7] Az alapcsökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,[8]

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

b) az Sztv. alapján indított

ba)[9] nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

bb)[10] esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,

bc)[11] levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a.

bd)[12] nappali rendszerű, a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanulószerződés alapján folyó szakgimnáziumi oktatás esetében a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 50%-a.

(3)[13] Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként az alapcsökkentő tétel éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi alapcsökkentő tételek összege.

(4)[14] A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az alapcsökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a (2) bekezdés szerint számított alapcsökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

(5)[15] Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, az alapcsökkentő tétel (4) bekezdés szerint meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

(6)[16] Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan az alapcsökkentő tétel (4) bekezdés szerint számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

(7)[17]

5/A. §[18] (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 8. § (1a) bekezdésében meghatározott kiegészítő csökkentő tételeket a (2)-(7) bekezdésben meghatározottak szerint veheti figyelembe.

(2) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott - kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető - beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege

a)[19] 1-10 főt foglalkoztató és a kizárólag önfoglalkoztatásra irányuló egyéni vállalkozói tevékenységet folytató kötelezett esetén 38%-ának,

b) 11-50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,

c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának

a szorzata.

(3) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás - a beruházáshoz nyújtott állami támogatás esetén a támogatás összegével csökkentett - összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe.

(4) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát - az 5. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni.

(5) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a.

(6) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a.

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott kiegészítő csökkentő tétel éves és - szakképzési hozzájárulási előleg fizetése esetén - havi mértékének a megállapítása során az 5. § (3)-(6) bekezdését is alkalmazni kell.

6. § (1)[20] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2)[21] A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének

a) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 100-zal,

b) duális képzés esetén

ba) szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 75-tel,

bb) a műszaki, informatika, agrár és természettudomány képzési területen 56-tal

történő elosztásával kell kiszámítani.

(3)[22] A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4)[23] A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan az alapcsökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

8. §[24] E rendeletnek a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) és bc) alpontjának és 3. mellékletének rendelkezéseit a 2016. augusztus 31-ét követően induló, a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható képzések esetében kell alkalmazni. Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 2016. szeptember 1-je és a Mód.r. hatálybalépése közötti időszakban kezdte meg a gyakorlati képzés folytatását, az e rendeletben meghatározott módon számított alap- és kiegészítő csökkentő tételeit a Mód.r. hatálybalépését megelőző időszakra az éves bevallásban érvényesítheti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez[25]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói

ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
súlyszorzó
Azonosító számaMegnevezése
1.33 543 02 0010 33 01Abroncsgyártó1,5028
2.33 582 01 1000 00 00Ács, állványozó1,8368
3.55 344 01 0010 55 01Adóigazgatási szakügyintéző0,7290
4.55 621 01 0010 55 01"Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens"0,7290
5.52 621 01 1000 00 00Agrárkörnyezet-gazda1,1880
6.54 850 02 0100 33 01Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző0,8100
7.54 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus1,0890
8.54 621 02 0010 54 01Agrárrendész1,0890
9.52 863 01 0100 33 01Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.0,9900
10.31 863 02 0100 31 01Alapfokú katonai vezetőhelyettes II.0,9900
11.54 211 01 0000 00 00Alkalmazott fotográfus1,3662
12.54 211 09 0010 54 01Alkalmazott grafikus1,2420
13.54 621 03 0010 54 01Állategészségügyi technikus1,3093
14.55 621 0300000000Állatorvosi asszisztens1,2524
15.54 621 03 0100 33 01Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd1,2524
16.31 521 20 001031 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó1,2420
17.31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)1,3662
18.31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)1,3662
19.31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)1,3662
20.31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)1,3662
21.54 621 03 0010 54 02Állattenyésztő technikus1,3776
22.33 582 01 0100 21 01Állványozó1,2420
23.52 720 01 0010 52 01Általános asszisztens1,1385
24.54 211 08 0010 54 01Általános festő1,3662
25.54 524 01 0100 31 01Általános laboráns0,9315
26.55 481 01 0000 00 00Általános rendszergazda0,8100
27.54 524 01 0010 54 01"Általános vegyipari laboratóriumi technikus"1,0247
28.54 213 03 0100 31 01Animációsfilm-rajzoló1,0890
29.33 523 03 0100 31 01Antenna szerelő1,2420
30.54 345 02 0100 31 01Anyagbeszerző0,7200
31.54 723 01 0100 33 01Ápolási asszisztens1,0350
32.33 723 01 1000 00 00Ápolási asszisztens1,1385
33.54 723 01 0010 54 01Ápoló1,3915
34.33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazda1,3068
35.54 211 13 0010 54 01Aranyműves1,5028
36.33 582 02 0100 31 01Árnyékolástechnikai szerelő1,2110
37.54 212 01 0000 00 00Artista1,2110
38.54 212 01 0001 54 01Artista művész1,1178
39.54 345 02 0100 31 02Áruterítő0,7200
40.33 543 01 0100 31 03Asztalosipari gépkezelő1,2420
41.33 543 01 0100 21 01Asztalosipari szerelő1,2420
42.55 341 01 0010 55 01Audiovizuális szakasszisztens0,9900
43.51 525 01 0100 31 01Autóbontó0,9000
44.31 841 01 0010 31 01Autóbuszvezető0,9108
45.52 525 01 1000 00 00Autóelektronikai műszerész1,1385
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
46.31 521 08 001031 01Autógyártó1,6425
47.51 525 01 0100 31 02Autókarbantartó és -ápoló0,9000
48.52 523 01 1000 00 00Automatikai műszerész1,2524
49.54 523 04 1000 00 00Automatikai technikus1,0890
50.51 525 01 0100 21 01Autómosógép-kezelő0,9000
51.51 525 01 1000 00 00Autószerelő1,2524
52.51 525 01 0001 54 01Autótechnikus0,9900
53.52 212 02 0100 33 01Bábkészítő1,2420
54.52 212 02 0010 52 01Bábszínész1,2420
55.55 343 01 0010 55 01Banki szakügyintéző0,8019
56.52 303 01 0000 00 00Banki-, befektetési termékértékesítő0,8019
57.31 541 01 0100 21 01Baromfifeldolgozó1,3662
58.55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító
technológus
0,9900
59.31 541 01 0100 21 02Bélfeldolgozó1,3320
60.33 582 02 0000 00 00Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő1,4801
61.54 523 03 0010 54 01Beszédátviteli rendszertechnikus0,9900
62.33 346 01 0001 52 01Beszédleíró-gyorsíró0,8019
63.52 723 01 0100 33 01Betegkísérő0,9315
64.31 582 15 0100 21 01Beton- és vasbetonkészítő1,3662
65.31 521 11 0100 31 01Bevontelektródás kézi ívhegesztő1,6425
66.52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztő1,1880
67.52 621 01 0100 31 02Biomasszaelőállító1,1880
68.52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztő1,1880
69.54 861 01 0000 00 00Biztonságszervező I.0,7290
70.54 861 01 0100 33 01Biztonságszervező II.0,7290
71.52 343 02 0000 00 00Biztosításközvetítő0,8019
72.31 543 04 0010 31 01Bognár1,5028
73.31 541 01 0100 31 01Bolti hentes1,5028
74.52 725 05 1000 00 00Boncmester1,1385
75.54 541 01 0010 54 01Bor- és pezsgőgyártó technikus1,3688
76.33 621 01 0000 00 00Borász1,5057
77.55 621 01 0010 55 02Bortechnológus0,8019
78.33 542 01 1000 00 00Bőrdíszműves1,3068
79.54 542 01 0010 54 01Bőrfeldolgozó-ipari technikus1,1271
80.54 211 02 0000 00 00Bőrműves1,4801
81.31 542 02 0100 31 01Bőrtárgykészítő1,2420
82.54 211 15 0010 54 01Bronzműves és szoboröntő1,5028
83.33 582 03 1000 00 00Burkoló1,3662
84.31 341 01 0010 31 01Bútor- és lakástextil-eladó1,3662
85.52 341 05 0100 52 01Bútor- és lakástextil-kereskedő0,8019
86.33 543 01 1000 00 00Bútorasztalos1,5028
87.54 543 02 0010 54 01Bútoripari technikus1,0247
88.33 542 04 0100 31 01Bútorkárpitos1,2420
89.54 211 03 0000 00 00Bútorműves1,3662
90.54 481 01 1000 00 00CAD-CAM informatikus0,8910
91.54 211 04 0100 52 01Címfestő1,2420
92.33 542 02 1000 00 00Cipész, cipőkészítő, cipőjavító1,2420
93.33 542 02 0100 31 01Cipőfelsőrész-készítő1,2420
94.33 542 02 0100 21 01Cipőösszeállító1,2420
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
95.54 725 02 0010 54 01Citológiai szakasszisztens1,2524
96.54 211 13 0010 54 02Cizellőr1,5028
97.54 541 01 0010 54 02Cukoripari technikus1,3688
98.33 541 01 0100 31 01Cukorkagyártó1,3776
99.33 811 01 1000 00 00Cukrász1,5028
100.54 761 01 0000 00 00Családpedagógiai mentor1,0060
101.54 723 01 0010 54 02Csecsemő- és gyermekápoló1,3688
102.54 723 02 1000 00 00Csecsemő- és gyermekápoló1,3688
103.55 761 01 0000 00 00Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó1,0350
104.33 542 05 0010 33 01Csecsemő- és gyermekruha-készítő1,5028
105.31 582 13010031 01Cserépkályha-készítő1,2524
106.31 21502 001031 01Csipkekészítő1,2420
107.33 541 01 0100 31 02Csokoládétermék-gyártó1,3776
108.31 541 01 0100 21 03Csontozó munkás1,3662
109.54 544 02 0100 31 01Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz )1,3068
110.54 211 04 0000 00 00Dekoratőr1,2420
111.54 581 01 0100 51 01Digitálistérkép-kezelő0,9900
112.33 582 04 0100 31 03Díszítő1,3662
113.54 211 08 0010 54 02Díszítő festő1,3662
114.54 211 15 0010 54 02Díszítő szobrász1,5028
115.54 211 05 0000 00 00Díszlet- és jelmeztervező asszisztens1,1385
116.54 211 06 0000 00 00Díszműkovács1,2420
117.33 622 01 1000 00 00Dísznövénykertész1,3776
118.54 211 07 0000 00 00Divat- és stílustervező1,2420
119.51 525 02 0010 51 01Dízelmotoros vasúti jármű szerelője0,9108
120.54 541 01 0010 54 03Dohányipari technikus1,0890
121.31 622 01 0010 31 01Dohánykertész1,0890
122.54 211 13 0010 54 03Drágakőfoglaló1,5028
123.54 524 01 0010 54 02"Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus"1,0247
124.31 582 09 0100 31 01Duguláselhárító1,5028
125.33 541 02 0100 21 01Ecetgyártó1,3776
126.54 541 01 0010 54 04Édesipari technikus1,3688
127.33 541 01 0000 00 00Édesipari termékgyártó1,5057
128.54 725 03 0100 31 01Egészségügyi laboráns1,2524
129.31 521 11 0100 31 02Egyéb eljárás szerinti hegesztő1,6425
130.52 521 02 0100 31 01Egyéb műanyagtermékgyártó1,2524
131.33 521 01 1000 00 00Elektromechanikai műszerész1,3662
132.31 522 01 0000 00 00Elektromos gép- és készülékszerelő1,3662
133.31 522 05 0100 31 01Elektronikai gyártósori műszerész1,3662
134.33 522 05 0000 00 00Elektronikai műszerész1,3662
135.34 522 05 1000 00 00Elektronikai műszerész1,3662
136.54 523 01 0000 00 00Elektronikai technikus1,3662
137.54 523 03 0010 54 02Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszertechnikus
0,9900
138.54 523 03 0010 54 03Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszertechnikus
0,9900
139.54 725 02 0010 54 02Elektronmikroszkópos szakasszisztens1,2524
140.31 341 01 0010 31 02Élelmiszer- és vegyiáru-eladó1,2420
141.52 341 05 0100 52 02Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő0,8019
142.54 541 01 0010 54 05Élelmiszer-higiénikus1,3688
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
143.54 521 05 0010 54 01Élelmiszeripari gépésztechnikus1,2319
144.54 521 05 0100 33 01Élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó1,5028
145.54 524 01 0100 31 02Élelmiszeripari laboráns0,9315
146.55 621 01 0010 55 03Élelmiszeripari menedzser0,7290
147.54 524 01 0100 31 03Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns0,9315
148.54 524 01 0010 54 03"Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus"1,0247
149.33 541 02 0100 31 01Élesztőgyártó1,3776
150.33 541 07 0100 21 01Elsődleges tejkezelő1,3662
151.54 347 01 0010 54 01Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző0,8748
152.54 850 01 0010 54 01Energetikai környezetvédő0,8100
153.55 810 01 0010 55 01Energetikai mérnökasszisztens0,7290
154.31 582 09 0010 31 01Energiahasznosító berendezés szerelője1,5028
155.31 582 15010031 01Építési kisgépkezelő1,3662
156.55 810 01 0010 55 02Építettkörnyezetmérnök-asszisztens0,7290
157.31 582 15 0100 21 02Építményvakoló kőműves1,3662
158.54 543 01 0000 00 00Építőanyag-ipari technikus0,7200
159.31 521 03 0000 00 00Építő- és szállítógép-szerelő1,5028
160.31 582 07 0010 31 01Épület- és építménybádogos1,3662
161.31 582 08 1000 00 00Épületasztalos1,5028
162.31 582 15 0100 21 03Épületfalazó kőműves1,3662
163.54 582 06 0010 54 01Épületgépész technikus0,9801
164.54 582 01 0000 00 00Épületgépész technikus0,9801
165.31 582 10 0000 00 00Épületlakatos1,5028
166.31 582 10010031 01Épületmechanikai szerelő1,5028
167.31 623 01 0100 21 01Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító0,8821
168.31 521 01 001031 01Erdészeti gépszerelő, gépjavító1,5028
169.31 521 20 001031 02Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó1,3662
170.31 623 01 0100 31 01Erdészeti növényvédő1,0890
171.31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkás1,5057
172.54 623 01 0000 00 00Erdésztechnikus1,2319
173.55 623 01 0000 00 00Erdőgazda0,9900
174.54 525 02 0010 54 01Erdőgazdasági gépésztechnikus1,2319
175.31 623 01 0100 21 02Erdőművelő0,9900
176.31 623 01 0100 31 02Erdőőr0,8910
177.54 541 01 0010 54 06Erjedés- és üdítőitalipari technikus1,3688
178.33 541 02 0000 00 00Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó1,5057
179.54 522 01 0000 00 00Erősáramú elektrotechnikus1,3776
180.55 343 01 0010 55 02Értékpapírpiaci szakügyintéző0,8019
181.51 21301 001051 01Eseményrögzítő1,1880
182.31 521 09010031 01Esztergályos1,6425
183.31 521 09 0001 31 01Esztergályos1,7794
184.52 811 02 0100 31 01Étkezdés0,9720
185.55 345 01 0010 55 01Európai uniós üzleti szakügyintéző0,7128
186.33 621 02 0100 21 01Ezüstkalászos gazda1,3068
187.54 211 13 0010 54 04Ezüstműves1,5028
188.33 543 01 0100 31 01Fa- és bútoripari gépkezelő1,2420
189.33 543 01 0100 21 02Faesztergályos1,2420
190.54 543 02 0010 54 02Fafeldolgozó technikus1,0247
191.33 543 01 0100 21 03Faipari alapmegmunkáló1,2420
192.55 810 01 0010 55 03Faipari terméktervező0,7290
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
193.55 810 01 0010 55 04Faipari termelésszervező0,8019
194.33 622 01 0100 31 01Faiskola termesztő0,9900
195.33 622 01 0100 21 01Faiskolai munkás1,0890
196.31 21502 001031 02Fajátékkészítő1,5028
197.31 623 01 0100 31 03Fakitermelő1,2524
198.31 582 08 0100 31 01Famegmunkáló1,3662
199.31 21502 001031 03Faműves1,5028
200.55 524 01 0000 00 00Farmakológus szakasszisztens1,0890
201.33 543 01 0100 31 02Fatermékgyártó1,2420
202.31 21502 001031 04Fazekas1,5028
203.54 841 01 0100 31 01Fedélzetmester belvízi hajón0,7920
204.31 863 01 0000 00 00Fegyverműszerész1,3776
205.33 542 05 0010 33 04Fehérnemű-készítő1,5028
206.55 524 02 0010 55 01Felületvédelmi technológus1,2524
207.54 211 13 0010 54 05Fémműves1,5028
208.55 810 01 0010 55 07Fémtechnológiai asszisztens0,7290
209.52 213 01 1000 00 00Fényképész és fotótermék-kereskedő1,1880
210.33 542 05 0001 33 01Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő1,5028
211.33 542 05 0010 33 02Férfiszabó1,5028
212.52 725 02 0100 31 01Fertőtlenítő sterilező1,1385
213.33 582 04 1000 00 00Festő, díszítő, mázoló és tapétázó1,3662
214.33 521 04 0100 31 01Festőberendezés kezelője1,5028
215.51 213 01 0010 51 02Filmlaboráns1,1880
216.31 521 08 0100 31 01Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő1,5028
217.31 521 07 1000 00 00Finommechanikai műszerész1,3776
218.52 81301 00105201Fitness-wellness asszisztens0,9315
219.54 544 02 0100 31 02Fluidumkitermelő1,1979
220.54 544 02 0010 54 01Fluidumkitermelő technikus0,7920
221.33 815 01 1000 00 00Fodrász1,1178
222.52 720 01 0010 52 02Fogászati asszisztens1,3776
223.31 521 09010031 02Fogazó1,6425
224.54 724 01 1000 00 00Fogtechnikus1,6281
225.55 810 02 0000 00 00Fogyasztóvédelmi szakasszisztens0,7290
226.33 762 01 0010 33 01Fogyatékossággal élők gondozója1,1385
227.31 521 11 0100 31 03Fogyóelektródás hegesztő1,6425
228.31 521 11 0100 31 03Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő1,6425
229.52 841 04 0010 52 01Forgalmi szolgálattevő0,7290
230.33 543 11 0010 33 02Formacikk-gyártó1,5028
231.54 581 01 0100 51 02Fotogrammetriai kiértékelő0,9900
232.54 321 01 0100 52 01Fotóriporter1,1385
233.54 581 01 0010 54 01Földmérő és térinformatikai technikus0,9900
234.54 581 01 0100 51 03Földügyi számítógépes adatkezelő0,9900
235.33 541 07 0100 31 01Friss és tartós tejtermékek gyártója1,5028
236.52 521 02 0100 31 02Fröccsöntőgép-kezelő1,1385
237.52 343 02 0010 52 01Független biztosításközvetítő0,8019
238.52 343 02 0010 52 02Függő biztosításközvetítő0,8019
239.54 724 01 0001 54 01Fülilleszték-készítő1,3455
240.31 582 08 0100 21 01Fűrészipari gépkezelő1,3662
241.31 521 09010031 03Fűrészipari szerszámélező1,6425
242.31 622 01 0100 21 01Fűszernövény-termesztő1,1385
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
243.33 521 04 0100 31 02Galvanizáló1,5028
244.31 582 21 0001 31 02Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő1,3776
245.52 522 09 0000 00 00Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész1,3776
246.33 621 02 1000 00 00Gazda1,8368
247.55 343 01 0010 55 03Gazdálkodási menedzserasszisztens0,8019
248.55 346 02 0010 55 01Gazdasági idegen nyelvű menedzser0,8748
249.54 481 04 0010 54 01Gazdasági informatikus0,7290
250.31 582 09 0010 31 02Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő1,5028
251.31 521 11 0100 31 04Gázhegesztő1,6425
252.54 544 02 0010 54 02Gázipari technikus0,7920
253.54 544 01 0010 54 01Geológiai technikus0,8910
254.31 521 10010031 01Gépbeállító1,5028
255.54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus1,0890
256.31 521 08010021 01Gépi felületelőkészítő és -tisztító1,5028
257.31 521 09 1000 00 00Gépi forgácsoló2,0076
258.31 582 15 0100 31 02Gépi vakoló1,3662
259.55 810 01 0010 55 05Gépipari mérnökasszisztens0,7290
260.33 346 01 0100 31 01Gépíró0,8748
261.33 346 01 0100 31 02Gépíró, szövegszerkesztő0,8748
262.31 525 07 001031 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikus1,6425
263.31 525 06 0000 00 00Gépjármű-mechatronikus1,6425
264.52 525 01 0100 52 01Gépjárműriasztó-szerelő1,0350
265.31 521 10 1000 00 00Géplakatos2,0076
266.54 523 03 0010 54 04Gerinchálózati rendszertechnikus0,9900
267.54 762 02 0010 54 01Gerontológiai gondozó1,1385
268.52 725 02 0100 33 01Gipszmester1,1385
269.31 215 01 0000 00 00Gipszmintakészítő1,3662
270.54 622 01 0100 31 01Golfpálya-fenntartó0,9900
271.31 622 01 0100 21 02Gombatermesztő1,0890
272.33 543 02 0100 31 01Gumikeverék készítő1,3776
273.55 146 01 0000 00 00Gyakorlati oktató0,7545
274.54 723 01 0100 52 01Gyakorló ápoló1,0350
275.31 521 08 0100 21 02Gyártósori munkás1,5028
276.31 21502 001031 05Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő1,1178
277.54 761 02 0100 33 01Gyermek- és ifjúsági felügyelő1,0247
278.54 761 02 0010 54 01Gyermekotthoni asszisztens1,1385
279.54 726 01 0100 51 01Gyógyfoglalkoztató1,0350
280.52 726 01 0010 52 01Gyógymasszőr1,1385
281.55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó0,9900
282.31 622 01 0100 21 03Gyógynövénytermesztő1,3776
283.54 140 01 0000 00 00Gyógypedagógiai asszisztens0,9315
284.54 524 01 0010 54 04Gyógyszeripari laboratóriumi technikus1,0247
285.54 524 02 0100 33 01Gyógyszer-készítménygyártó1,1385
286.52 720 01 0010 52 03Gyógyszertári asszisztens1,1385
287.33 811 03 0100 31 01Gyorséttermi- és ételeladó1,2296
288.33 811 04 0100 33 01Gyorséttermi- és ételeladó1,2296
289.52 21303 010031 01Gyorsnyomdai gépkezelő1,1385
290.33 541 04 0100 21 01Gyorspékségi sütő és eladó1,0800
291.33 541 06 0100 21 01Gyümölcsfeldolgozó1,3068
292.33 541 02 0100 31 02Gyümölcspálinka-gyártó1,5057
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
293.31 622 01 0010 31 02Gyümölcstermesztő1,1385
294.54 841 01 0000 00 00Hajózási technikus0,7920
295.31 541 01 0100 21 04Halfeldolgozó1,3662
296.52 841 04 0100 52 01Hálókocsikalauz0,8100
297.55 810 01 0010 55 06Hálózati informatikus0,7290
298.54 212 04 0010 54 01Hangkultúra szak0,9222
299.5421302 010051 01Hangmester1,0247
300.54 521 04 0100 52 01Hangosító0,7970
301.54 215 01 0010 54 01"Hangszerkészítő és -javító
(hangszercsoport megjelölésével)"
1,3662
302.54 213 02 0000 00 00Hangtechnikus1,0247
303.54 761 02 0100 31 01Házi időszakos gyermekgondozó1,1385
304.31 521 08 0010 31 02Háztartási gépgyártó1,5028
305.31 521 14010031 01Háztartásigép-szerelő1,5028
306.31 521 11 0000 00 00Hegesztő2,0076
307.31 521 11 1000 00 00Hegesztő2,0076
308.31 521 11 0100 31 05Hegesztő-vágó gép kezelője1,6425
309.33 582 03 0100 31 01Hidegburkoló1,3662
310.54 582 02 0010 54 01Hídépítő és -fenntartó technikus0,7920
311.31 853 06 0100 31 01Hidroforkezelő1,2524
312.52 342 01 0100 52 01Hirdetési ügyintéző0,7128
313.52 341 07 0100 31 01Hírlapárus, trafikos0,7290
314.54 725 02 0010 54 03Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens1,2524
315.52 863 01 1000 00 00"Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)"1,5057
316.31 863 02 0000 00 00"Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)"1,5057
317.52 521 02 0100 31 03"Hőre keményedő műanyagok feldolgozója"1,1385
318.55 621 02 0010 55 03Hulladékgazdálkodási technológus1,3688
319.54 850 01 0010 54 02Hulladékgazdálkodó0,9315
320.54 541 01 0010 54 07Hús- és baromfiipari technikus1,3093
321.31 541 01 1000 00 00Húsipari termékgyártó1,5028
322.31 582 21 0100 31 01Hűtéstechnikai hálózatszerelő1,5028
323.33 522 02 0000 00 00Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó1,5028
324.31 582 21 0010 31 01Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő1,5028
325.54 582 06 0010 54 02Hűtő -klíma technikus0,9801
326.31 582 21 0001 31 04Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő1,3776
327.33 541 06 0100 21 02Hűtőipari munkás1,3662
328.54 346 01 0010 54 01Idegen nyelvi titkár0,8019
329.5581201 00105501Idegenforgalmi szakmenedzser0,8019
330.54 812 01 1000 00 00Idegenvezető0,7452
331.55 21301 00105501Idegennyelvi kommunikátor0,8910
332.55 762 01 0000 00 00Ifjúságsegítő0,7290
333.54 481 02 0010 54 01Infokommunikációs alkalmazás-fejlesztő0,8100
334.54 481 02 0010 54 02Információrendszer-elemző és -tervező0,8100
335.54 481 03 0010 54 01Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető0,8910
336.54 481 03 0010 54 02Informatikai műszerész0,8910
337.55 481 02 0000 00 00Informatikai statisztikus és gazdasági tervező0,8100
338.54 481 04 0010 54 02Infostruktúra-menedzser0,7290
339.54 581 01 0100 52 01Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző0,9900
340.54 481 02 0010 54 03Internetes alkalmazás-fejlesztő0,8100
341.55 213 01 0010 55 02Intézményi kommunikátor0,8910
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
342.33 543 02 0010 33 03Ipari gumitermék előállító1,5028
343.54 481 04 0010 54 03Ipari informatikai technikus0,7290
344.31 543 02 0000 00 00Ipari nemesfém-megmunkáló1,5711
345.33 524 01 0100 31 01Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője,
üzembehelyezője
1,5028
346.31 582 07 0010 31 02Ipari szigetelő-bádogos1,3662
347.31 521 08 0100 21 03Iparitermék-bontó1,5028
348.33 346 01 1000 00 00Irodai asszisztens0,8748
349.54 346 01 0010 54 02Iskolatitkár0,8019
350.54 481 03 0010 54 03IT biztonságtechnikus0,8910
351.54 347 01 0010 54 02IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző0,8748
352.54 481 03 0010 54 04IT kereskedő0,8100
353.31 525 02 1000 00 00Járműfényező1,6425
354.31 525 05 0010 31 01Járműfényező1,6425
355.31 521 28 0000 00 00Járműipari fémalkatrész-gyártó1,5028
356.31 525 05 0010 31 02"Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó"1,6425
357.31 525 05 0010 31 03"Járműkarosszéria készítő, szerelő"1,6425
358.54 212 03 0010 54 01Jazz-énekes0,9222
359.54 212 03 0010 54 02Jazz-zenész (a hangszer megjelölésével)1,0247
360.52 841 04 0100 52 02Jegyvizsgáló0,7200
361.33 346 01 0001 52 02Jegyzőkönyvvezető0,8019
362.55 346 01 0000 00 00Jogi asszisztens0,7290
363.52 343 02 0010 52 03Jogvédelmi biztosításközvetítő0,8019
364.52 344 05 0010 52 01Jövedéki ügyintéző0,7290
365.33 522 04 0100 21 01Kábelszerelő1,2420
366.31 543 04 0010 31 02Kádár1,5028
367.31 543 04 0000 00 00Kádár, bognár1,5028
368.31 582 13 0000 00 00Kályhás1,3662
369.31 582 13 0100 31 02Kandallóépítő1,2524
370.54 212 02 0010 54 01Kántor-énekvezető0,9222
371.54 212 02 0010 54 02Kántor-kórusvezető0,9222
372.54 212 02 0010 54 03Kántor-orgonista1,0247
373.31 582 09 0100 31 02Karbantartó, csőszerelő1,5028
374.31 582 21 0100 31 02Karbantartó, csőszerelő1,5028
375.31 525 03 1000 00 00Karosszérialakatos1,6425
376.31 525 05 0010 31 04Karosszérialakatos1,6425
377.33 542 04 1000 00 00Kárpitos1,2420
378.33 541 01 0100 31 03Kávé- és pótkávégyártó1,3177
379.52 341 07 0100 51 01Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönző0,7290
380.33 541 01 0100 31 04Keksz- és ostyagyártó1,3776
381.33 541 02 0100 31 03Keményítőgyártó1,3776
382.33 814 01 0000 00 00Kéményseprő1,5028
383.33 814 01 0100 31 01Kéményseprő1,1178
384.31 522 03 0100 31 01Kéményszerelő1,3776
385.33 814 01 0000 00 00Kéményvizsgáló1,2420
386.54 211 09 0010 54 02Képgrafikus1,1178
387.55 725 01 0010 55 01Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens1,3776
388.55 140 01 0000 00 00Képzési szakasszisztens0,7545
389.54211 100100 3301Kerámiakészítő1,6281
390.54 211 10 0000 00 00Keramikus1,5028
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
391.33 525 01 0010 33 01Kerékpárszerelő1,2420
392.31 521 14010031 02Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő1,5028
393.55 345 01 0010 55 02Kereskedelmi szakmenedzser0,7128
394.52 341 04 1000 00 00Kereskedelmi ügyintéző0,7128
395.31 521 14 0000 00 00Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő1,5028
396.52 341 05 1000 00 00Kereskedő0,8019
397.54 622 01 0100 33 01Kertépítő0,9900
398.54 621 04 0010 54 01Kertész és növényvédelmi technikus1,2524
399.31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavító1,5028
400.31 521 20 001031 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó1,3662
401.54 622 01 0100 31 02Kertfenntartó0,9900
402.31 622 01 0100 21 04Kerti munkás0,9222
403.33 541 03 0100 31 01Keveréktakarmány-gyártó1,0890
404.31 21502 001031 06Kézi és gépi hímző1,2420
405.31 521 08 0100 31 02Kézigépes megmunkáló1,5028
406.54211 1600105401Kézinyomó1,3662
407.54211 1600105402Kéziszövő1,3662
408.54211 1600105403Kézműves1,3662
409.52 213 01 0000 00 00Kiadványszerkesztő0,9900
410.55 345 01 0010 55 03Kis- és középvállalkozási menedzser0,7128
411.51 341 01 0100 33 01Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző0,8100
412.54 761 02 0010 54 02Kisgyermekgondozó, -nevelő1,1385
413.54 543 05 0001 54 01Kishajóépítő és -karbantartó technikus0,8910
414.31 543 05 0000 00 00Kishajóépítő, -karbantartó1,3662
415.31 543 05 0100 31 01Kishajó-karbantartó1,3662
416.54 212 07 0010 54 01Klasszikus balett-táncos1,2110
417.54 212 04 0010 54 02"Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével)"1,1385
418.51 525 02 0100 31 01Kocsivizsgáló0,8910
419.55 810 01 0010 55 07Kohómérnök asszisztens0,7290
420.33 541 06 0100 31 01Konzervgyártó1,3068
421.33 811 03 0100 21 01Konyhai kisegítő1,2110
422.33 521 04 0000 00 00Korrózió elleni védőbevonat készítője1,5028
423.54 521 02 0000 00 00Korrózióvédelmi technikus0,7920
424.54 212 07 0010 54 02Kortárs-, modern táncos1,2110
425.31 21502 010021 01Kosárfonó1,2420
426.31 21502 001031 07Kosárfonó és fonottbútor-készítő1,1178
427.52 815 01 0000 00 00Kozmetikus1,2420
428.52 815 01 1000 00 00Kozmetikus1,2420
429.31 582 14010031 01Kőfaragó, épületszobrász1,3662
430.31 582 14 0000 00 00Kőfaragó, műköves és épületszobrász1,3662
431.55 344 01 0010 55 02Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző0,7290
432.31 582 15 1000 00 00Kőműves1,6698
433.55 810 01 0010 55 08Könnyűipari mérnökasszisztens0,7290
434.52 341 06 0000 00 00Könyvesbolti eladó0,7290
435.31 527 01 0000 00 00Könyvkötő1,2524
436.54 211 11 0000 00 00Könyvműves1,3662
437.54 850 01 0010 54 03"Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője"0,9315
438.54 524 01 0010 54 05"Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi
technikus"
1,0247
439.54 850 01 0010 54 04Környezetvédelmi méréstechnikus0,8100
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
440.54 211 15 0010 54 03Kőszobrász1,2420
441.31 521 09 0100 31 04Köszörűs1,6425
442.31 521 09 0001 31 02Köszörűs1,7794
443.31 527 01 0100 31 01Kötészeti gépkezelő1,1385
444.31 521 18 0000 00 00Kötő- és varrógép műszerész1,1385
445.52 523 02 1000 00 00Közlekedésautomatikai műszerész1,1385
446.52 523 02 0001 54 01Közlekedésautomatikai technikus0,9900
447.52 861 06 0010 52 04Közlekedési rendőr1,3093
448.55 345 03 0000 00 00Közösségi-civil szervező0,7290
449.31 582 09 0010 31 03Központifűtés- és csőhálózat-szerelő1,5028
450.31 582 21 0010 31 02Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő1,5028
451.52 861 06 0010 52 02Közrendvédelmi-rendőr1,3093
452.31 525 07 0010 31 02Közúti gépjárműépítő, szerelő1,6425
453.52 841 01 0010 52 01Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
454.52 341 07 0000 00 00Kultúrcikk-kereskedő0,7290
455.55 345 01 0010 55 04Külgazdasági üzletkötő0,7128
456.54 341 01 0000 00 00Külkereskedelmi üzletkötő0,7128
457.54 544 01 0010 54 02Külszíni bányaipari technikus0,8910
458.52 621 02 1000 00 00Laborállat-tenyésztő és -gondozó1,1979
459.33 542 05 0100 21 02Lakástextil-készítő1,2420
460.52 214 01 0000 00 00Lakberendező1,1385
461.54 211 13 0010 54 06Lánckészítő1,5028
462.54 321 01 0100 52 02Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa1,0350
463.52 725 01 0000 00 00Látszerész és fotócikk-kereskedő1,1880
464.52 841 01 0010 52 02Légi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7290
465.54 841 02 1000 00 00Légiutas-kísérő0,8019
466.31 522 03 0100 31 02Légtechnikai hálózat szerelő1,3776
467.31 582 21 0100 31 03Légtechnikai hálózatszerelő1,5028
468.31 522 03 0000 00 00Légtechnikai rendszerszerelő1,3776
469.31 521 24010031 01Lemezlakatos1,5711
470.52 522 05 0010 52 01Létesítményi energetikus0,8100
471.31 621 04010031 01Lóápoló és gondozó1,2524
472.55 345 02 0010 55 01"Logisztikai műszaki menedzserasszisztens"0,7290
473.54 345 02 0000 00 00Logisztikai ügyintéző0,7200
474.31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztő1,3776
475.52 812 02 0000 00 00Lovastúra-vezető1,3776
476.54 212 04 0010 54 03Magánénekes0,9222
477.54 582 03 1000 00 00Magasépítő technikus0,8019
478.54 582 03 0000 00 00Magasépítő technikus0,8019
479.54 541 01 0010 54 08Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus1,3688
480.52 342 01 0000 00 00Marketing- és reklámügyintéző0,7128
481.31 521 09010031 05Marós1,6425
482.31 521 09 0001 31 03Marós1,7794
483.51 521 01 0000 00 00Másoló- és irodagép műszerész1,1385
484.54 841 01 0100 21 01Matróz belvízi hajón0,7920
485.54 841 01 0100 31 02Matróz-gépkezelő belvízi hajón0,7920
486.33 582 04 0100 21 01Mázoló, lakkozó1,3662
487.55 810 01 0010 55 09Mechatronikai mérnökasszisztens0,7290
488.52 523 03 0000 00 00Mechatronikai műszerész1,3915
489.52 523 03 0100 31 01Mechatronikai szerelő1,2420
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
490.54 523 05 1000 00 00Mechatronikai technikus1,1385
491.31 523 01 0000 00 00Mechatronikus-karbantartó1,6425
492.55 213 02 0010 55 01Média moderátor0,9900
493.55 341 01 0010 55 02Médiatechnológus asszisztens0,9900
494.52 522 05 0010 52 02Megújuló energiaforrás energetikus0,8100
495.54 544 02 0010 54 03Megújúlóenergia-gazdálkodási technikus0,9108
496.33 582 03 0100 31 02Melegburkoló és parkettás1,3662
497.54 582 04 1000 00 00Mélyépítő technikus0,8019
498.54 582 04 0000 00 00Mélyépítő technikus0,8019
499.54 544 02 0100 31 03Mélyfúró1,1979
500.54 544 02 0010 54 04Mélyfúró technikus0,7920
501.54 544 01 0010 54 03Mélyművelési bányaipari technikus0,8910
502.55 621 01 0010 55 04Ménesgazda0,9900
503.52 841 01 0100 33 01Menetjegyellenőr0,8748
504.52 841 01 0100 52 01Menetjegypénztáros0,8748
505.52 723 01 0000 00 00Mentőápoló1,2524
506.31 521 07 010031 01Mérlegműszerész1,3776
507.33 541 05 0100 21 01Mézeskalács-készítő1,3068
508.31 81201 010031 01Mezőgazdasági gazdaasszony1,5028
509.54 525 02 0010 54 02Mezőgazdasági gépésztechnikus1,2319
510.31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító1,5711
511.55 621 02 0010 55 04Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens1,0890
512.54 524 01 0010 54 06Mezőgazdasági laboratóriumi technikus1,0247
513.55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzserasszisztens0,7290
514.33 621 02 0100 21 02Mezőgazdasági munkás1,0800
515.55 621 01 0010 55 06"Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens"0,7290
516.54 621 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikus1,1979
517.54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozó0,9900
518.33 622 01 0100 31 02Mikroszaporító1,1385
519.55 213 02 0000 00 00Moderátor0,9900
520.33 541 03 0000 00 00Molnár1,3776
521.31 623 01 0100 21 03Motorfűrész-kezelő1,1979
522.33 525 01 0010 33 02Motorkerékpár-szerelő1,1385
523.54 213 03 0000 00 00Mozgóképi animációkészítő1,1880
524.54 345 03 0000 00 00Munkaerőpiaci szervező, elemző0,7452
525.54 345 03 0100 52 01Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző0,7200
526.33 542 05 0100 21 03Munkaruha- és védőruha-készítő1,2420
527.5581001 001055 15Munkavédelmi mérnökasszisztens0,7290
528.54 211 12 0010 54 01Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő1,1385
529.54 211 12 0010 54 02Múzeumi preparátor1,3776
530.52 521 02 0100 31 04Műanyag hegesztő, hőformázó1,3776
531.31 582 09 0100 31 03Műanyagcső-szerelő1,5028
532.52 521 02 0100 31 05Műanyagextruder-kezelő1,3776
533.52 521 02 0000 00 00Műanyag-feldolgozó1,3776
534.54 581 02 0000 00 00Műemlékfenntartó technikus0,8019
535.54 215 01 0000 00 00Műemlékfenntartó technikus0,8019
536.31 582 14010031 02Műkőkészítő1,3662
537.5581001 001055 10Műszaki informatikai mérnökasszisztens0,7290
538.54 481 04 0010 54 04Műszaki informatikus0,7290
539.31 341 01 0010 31 03Műszakicikk eladó1,3662
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
540.51 341 01 0000 00 00Műszakicikk-kereskedő0,8100
541.54 211 12 0010 54 03Műtárgyvédelmi asszisztens1,1385
542.52 725 02 0100 33 02Műtőssegéd1,2524
543.52 725 02 0010 52 02Műtőtechnikus1,3776
544.52 725 02 1000 00 00Műtőtechnikus1,3776
545.31 582 17010031 01Nádtetőkészítő1,3662
546.31 21502 001031 10Nemezkészítő1,2420
547.55 345 01 0010 55 05"Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző"
0,7128
548.31 21502 001031 11Népi bőrműves1,3662
549.54 212 05 0010 54 01Népi énekes1,0247
550.54 212 07 0010 54 03Néptáncos1,2110
551.54 212 05 0010 54 02Népzenész (a hangszer megjelölésével)1,2524
552.33 542 05 0001 33 02Női alkalmi- és korhű ruhakészítő1,5028
553.33 542 05 0010 33 03Női szabó1,5028
554.33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövénytermesztő1,1385
555.33 541 06 0100 31 02Növényolaj-gyártó1,3068
556.31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó1,5711
557.54 621 04 0100 31 01Növénytermesztő1,1979
558.54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő és növényvédelmi technikus1,2524
559.55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növényvédő technológus0,9900
560.54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktár-kezelő1,0890
561.54 850 01 0010 54 05Nukleáris energetikus0,8100
562.52 213 03 0100 31 02Nyomdai gépkezelő1,1385
563.52 213 03 1000 00 00Nyomdai gépmester1,1385
564.54 213 05 0000 00 00Nyomdaipari technikus1,2524
565.5421305 010051 01Nyomóforma-készítő1,1385
566.33 541 06 0100 21 03Olajütő1,3068
567.31 725 01 0000 00 00Optikai üvegcsiszoló1,5028
568.52 341 07 0100 51 02Óra-ékszer és díszműáru eladó0,7290
569.33 521 07 0000 00 00Órás1,1385
570.51 542 01 0010 51 01Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő1,2524
571.51 542 01 0010 51 02Ortopédiai műszerész1,2524
572.55 725 01 0010 55 02Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus1,3776
573.54 523 02 0000 00 00Orvosi elektronikai technikus1,1385
574.54 725 03 1000 00 00Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens1,3776
575.31 521 07 010031 02Orvosi műszerész1,3776
576.54 523 02 0100 52 01Orvostechnikai elektroműszerész1,1385
577.52 621 01 0100 33 01Ökogazda1,1880
578.55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodó1,0890
579.54 521 03 0010 54 01Öntőtechnikus0,9801
580.52 212 03 0000 00 00Pantomimes1,0060
581.31 812 01 0000 00 00Panziós, falusi vendéglátó1,5028
582.52 341 07 0100 31 02Papír, írószer eladó0,7290
583.54 622 01 0000 00 00Parképítő és -fenntartó technikus1,1979
584.33 582 03 0100 31 03Parkettás1,3662
585.54 622 01 0100 21 01Parkgondozó1,0800
586.52 140 01 0000 00 00Pedagógiai asszisztens0,7545
587.33 541 04 0000 00 00Pék1,5057
588.33 541 05 1000 00 00Pék-cukrász1,5057
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
589.55 343 01 0010 55 04Pénzügyi szakügyintéző0,8019
590.52 344 01 0000 00 00Pénzügyi-számviteli ügyintéző0,7290
591.33 621 01 0100 21 01Pincemunkás1,3776
592.33 811 02 1000 00 00Pincér1,1178
593.33 582 04 0100 21 02Plakátragasztó1,2110
594.54 523 04 0100 52 01PLC programozó1,1880
595.31 341 01 0010 31 04Porcelán- és edényáru-eladó1,2420
596.33 21501 00103301Porcelánfestő1,6281
597.54 211 14 0000 00 00Porcelánfestő és -tervező asszisztens1,2420
598.33 215 01 0010 33 02Porcelánkészítő1,6281
599.52 841 02 0000 00 00Postai ügyintéző0,7290
600.55 343 01 0010 55 05Projektmenedzser-asszisztens0,8019
601.54 812 02 0010 54 01Protokollügyintéző0,7290
602.54 762 02 0010 54 02Pszichiátriai gondozó1,1385
603.52 725 04 1000 00 00Radiográfus1,3776
604.54 321 01 0100 52 03Rádióműsor-szerkesztő munkatársa1,1385
605.54 321 01 0010 54 01Rádióműsor-vezető, konferanszié1,1178
606.54 762 01 0010 54 01Rehabilitációs nevelő, segítő1,1385
607.54 726 01 1000 00 00Rehabilitációs tevékenység terapeuta1,0350
608.55 345 01 0010 55 06Reklámszervező szakmenedzser0,7128
609.52 813 01 0001 54 01"Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány
megjelölésével"
0,8384
610.55 346 03 0000 00 00Rendészeti asszisztens0,8019
611.52 525 02 1000 00 00Repülőgépműszerész1,0247
612.52 525 03 0000 00 00Repülőgépsárkány-szerelő1,1385
613.52 525 04 1000 00 00Repülőgép-szerelő1,0247
614.52 525 04 0001 54 01Repülőgéptechnikus0,9900
615.52 841 03 0000 00 00Repülőtéri földi kiszolgáló0,9000
616.54 542 01 0010 54 02Ruhaipari technikus1,0247
617.31 341 01 0010 31 05Ruházati eladó1,2420
618.52 341 05 0100 52 03Ruházati kereskedő0,8019
619.33 541 07 0100 31 02Sajtkészítő1,3068
620.55 213 01 0010 55 03Sajtótechnikus0,9900
621.33 541 06 0100 21 04Savanyító1,3068
622.55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus0,9900
623.31 582 14010031 03Sírkőkészítő1,3662
624.33 541 02 0100 31 04Sörgyártó1,5057
625.52 813 01 0010 52 02Sportedző (sportág megjelölésével)0,9315
626.55 213 01 0010 55 04Sportkommunikátor0,8910
627.52 726 01 0010 52 02Sportmasszőr1,1385
628.52 81301 0100 3301Sportoktató (sportág megjelölésével)0,9315
629.31 543 08 0000 00 00Sportszerjavító1,2420
630.52 813 02 0000 00 00Sportszervező, -menedzser0,7290
631.52 462 01 1000 00 00Statisztikai és gazdasági ügyintéző0,7290
632.54 541 01 0010 54 09Sütő- és cukrászipari technikus1,3688
633.33 541 04 0100 21 02Sütőipari munkás1,3068
634.33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövénytermesztő1,1385
635.54 345 05 0000 00 00Szabványügyi menedzser0,7128
636.33 811 03 1000 00 00Szakács1,5028
637.52 841 01 0010 52 03Szállítmányozási ügyintéző0,7200
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
638.31 81201 010021 01Szállodai szobaasszony1,5028
639.54 481 03 0100 52 01Számítástechnikai szoftver-üzemeltető0,8910
640.52 347 03 0100 31 01Számítógépes adatrögzítő0,8748
641.54 211 04 0100 52 02Számítógépes dekoratőr1,1178
642.54 481 01 0100 31 01Számítógépes műszaki rajzoló0,8910
643.54 481 03 0010 54 05Számítógéprendszer-karbantartó0,8100
644.33 523 01 1000 00 00Számítógép-szerelő, -karbantartó1,1979
645.55 343 01 0010 55 06Számviteli szakügyintéző0,8019
646.31 541 01 0100 31 02Szárazáru készítő1,4157
647.31 582 23 1000 00 00Szárazépítő1,2420
648.33 582 02 0100 21 01Szárazépítő1,2420
649.33 541 04 0100 21 03Száraztésztagyártó1,3068
650.52 347 02 0000 00 00Személyes ügyfélszolgálati asszisztens0,8019
651.54 762 02 0010 54 03Szenvedélybeteg-gondozó1,1385
652.52 853 02 0010 52 01Szennyvíztechnológus0,8100
653.31 521 24 1000 00 00Szerkezetlakatos1,9203
654.31 521 24 1000 00 00Szerkezetlakatos1,9203
655.33 521 08 0000 00 00Szerszámkészítő2,0076
656.33 521 08 1000 00 00Szerszámkészítő2,0076
657.33 521 04 0100 31 03Szervesbevonat-készítő1,5028
658.33 541 02 0100 33 01Szesz- és szeszesitalgyártó1,5057
659.31 542 02 0100 21 01Szíjgyártó1,2420
660.31 542 02 1000 00 00Szíjgyártó és nyerges1,3662
661.33 521 08 0100 31 01Szikraforgácsoló1,6425
662.33 541 02 0100 31 05Szikvízgyártó1,3068
663.31 521 25 1000 00 00Színesfém-feldolgozó1,5028
664.54 521 03 0010 54 02Színesfémkohászati technikus0,9801
665.52 212 02 0010 52 02Színházi és filmszínész1,2420
666.55 213 02 0010 55 02Színházi moderátor0,9900
667.54 212 07 0010 54 04Színházi táncos1,2110
668.54 521 04 0000 00 00Színháztechnikus, szcenikus0,7970
669.54 521 04 0100 52 02Színpadmester0,7970
670.33 582 04 0100 31 01Szobafestő1,3662
671.54 762 01 0010 54 02Szociális asszisztens1,1385
672.33 762 01 0010 33 02Szociális gondozó és ápoló1,3915
673.54 762 02 0010 54 04Szociális gondozó, szervező1,1385
674.54 762 01 0010 54 03Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző1,1385
675.54 481 02 0010 54 04Szoftverfejlesztő0,8100
676.31 21201 001031 01"Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj
megjelölésével)"
1,1271
677.33 522 01 0100 31 01Szórakoztatóelektronikai műszerész1,3662
678.54 481 03 0010 54 06Szórakoztatótechnikai műszerész0,8100
679.55 621 01 0010 55 07Szőlész, borász szaktechnikus1,3776
680.31 622 01 0010 31 03Szőlőtermesztő1,1385
681.31 21502 001031 08Szőnyegszövő1,2420
682.33 622 01 0100 21 02Szövettenyésztő1,1385
683.31 21502 001031 09Takács1,2420
684.33 582 04 0100 31 02Tapétázó1,3662
685.54 541 01 0010 54 10Tartósítóipari technikus1,2524
686.33 541 06 0000 00 00Tartósítóipari termékgyártó1,5028
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
687.33 542 01 0100 21 01Táskajavító1,5028
688.33 523 02 0000 00 00Távközlési és informatikai hálózat-szerelő1,2524
689.54 481 04 0010 54 05Távközlési informatikus0,7290
690.33 523 02 0100 31 01Távközlési kábelszerelő1,3662
691.33 523 03 1000 00 00Távközlési műszerész1,1385
692.54 347 01 0010 54 03Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző0,8748
693.54 523 03 0100 31 01Távközlési üzemeltető0,9900
694.31 841 01 0010 31 02Tehergépkocsi-vezető0,9108
695.54 541 01 0010 54 11Tejipari technikus1,3093
696.33 541 07 1000 00 00Tejtermékgyártó1,5028
697.52 347 03 0100 31 02Telefonkezelő, ügyféltájékoztató0,8748
698.52 347 03 0000 00 00Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens0,8748
699.55 481 03 0000 00 00Telekommunikációs asszisztens0,8100
700.54 481 04 0010 54 06Telekommunikációs informatikus0,7290
701.52 347 03 0100 52 01Telemarketing asszisztens0,8748
702.54 851 01 0000 00 00Települési környezetvédelmi technikus0,8100
703.54 851 01 0100 52 01Települési környezetvédelmi ügyintéző0,8100
704.54 851 01 010051 01Településüzemeltető és -fenntartó0,8100
705.55 341 01 0010 55 03Televízióműsor gyártó szakasszisztens0,9900
706.54 321 01 0100 52 04Televízióműsor-szerkesztő munkatársa1,1385
707.54 321 01 0010 54 02Televízióműsor-vezető, konferanszié1,1178
708.54 622 01 0100 31 03Temetőkertész0,9900
709.31 582 18010021 01Térburkoló1,5028
710.54 581 01 0100 52 02Térinformatikai menedzserasszisztens0,9900
711.54 481 04 0010 54 07Térinformatikus0,9801
712.54 581 01 0010 54 02Térképésztechnikus0,9900
713.52 344 05 0010 52 03Termékdíjügyintéző0,7290
714.55 345 02 0010 55 02"Terméktervező műszaki menedzserasszisztens"0,7290
715.54 850 02 0000 00 00Természet- és környezetvédelmi technikus0,8910
716.54 850 02 0100 33 02Természetvédelmi ügyintéző0,8100
717.5581001 001055 14Területfejlesztési szakasszisztens0,7290
718.31 582 17 0000 00 00Tetőfedő1,3662
719.54 542 01 0010 54 03Textilipari technikus0,9315
720.54211 16001054 04Textilrajzoló és modelltervező asszisztens1,2420
721.33 542 05 0100 21 04Textiltermék-összeállító1,2420
722.55 346 02 0010 55 02Titkárságvezető0,8748
723.33 521 04 0100 31 04Tűzihorganyzó1,5028
724.31 582 09 0100 31 04Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó1,5028
725.54 321 01 0010 54 03Újságíró I.1,1178
726.54 321 01 0100 52 05Újságíró II.0,9315
727.54 812 02 0010 54 02Utazásügyintéző0,7128
728.31 582 18 1000 00 00Útépítő1,5028
729.54 582 02 0010 54 02Útépítő és -fenntartó technikus0,7920
730.33 541 02 0100 31 06Üdítőital- és ásványvízgyártó1,5057
731.54 346 01 0010 54 03Ügyintéző titkár0,8019
732.31 543 09 0000 00 00Üvegcsiszoló1,2524
733.54211 170100 5201Üvegfestő, ólmozottüveg készítő1,3662
734.54 211 17 0000 00 00Üvegműves1,5028
735.54 347 01 0010 54 04Üzleti kommunikációs szakügyintéz0,8748
736.55 345 01 0010 55 07Üzleti szakmenedzser0,7128
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
737.54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztő1,2524
738.54 625 01 0000 00 00Vadgazdálkodási technikus1,1979
739.55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológus0,9900
740.31 541 01 0100 21 05Vágóhídi munkás1,3662
741.52 344 02 0000 00 00Vállalkozási ügyintéző0,7290
742.52 344 05 0010 52 02Vámügyintéző0,7290
743.31 521 18010031 01Varrógépműszerész1,2420
744.54 521 03 0010 54 03Vaskohászati technikus0,9801
745.54 582 02 0010 54 03Vasútépítő és -fenntartó technikus0,7920
746.52 841 04 0010 52 02Vasúti árufuvarozási pénztáros0,7290
747.52 841 04 0001 54 01Vasúti árufuvarozási technológus0,7200
748.52 841 04 0001 54 02Vasúti forgalmi technológus0,7290
749.31 841 02 1000 00 00Vasúti pályamunkás1,3662
750.52 841 04 0100 52 03Vasúti raktárnok0,7290
751.52 841 04 0010 52 03Vasúti személyfuvarozási pénztáros0,7200
752.52 841 04 0001 54 03Vasúti személyfuvarozási technológus0,6930
753.51 525 02 0010 51 02Vasúti villamos jármű szerelője0,9108
754.51 525 02 0010 51 03Vasúti vontatott jármű szerelője0,9108
755.51 525 02 0001 54 01Vasútijármű-technikus0,8910
756.55 810 01 0010 55 11Vegyész mérnökasszisztens0,7290
757.33 524 01 1000 00 00Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó1,5028
758.54 524 02 0100 33 02Vegyianyaggyártó1,1385
759.5581001 001055 12Vegyipari gépészmérnök-asszisztens0,7290
760.54 521 05 0010 54 02Vegyipari gépésztechnikus0,9801
761.55 524 02 0010 55 02Vegyipari méréstechnológus1,0350
762.54 524 02 1000 00 00Vegyipari technikus1,0247
763.33 811 04 1000 00 00Vendéglátó eladó1,2296
764.55 812 01 0010 55 02Vendéglátó szakmenedzser0,8019
765.52 811 02 1000 00 00Vendéglős1,3776
766.52 212 02 0010 52 03Vers- és prózamondó előadóművész1,2420
767.54 215 02 0010 54 01Vésnök (a tevékenység megjelölésével)1,4801
768.54 345 02 0100 52 01Veszélyesáru-ügyintéző0,7200
769.54 621 04 0100 31 03Vetőmagtermesztő1,1979
770.54 621 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikus1,0890
771.54 521 04 0100 52 03Világítástechnikus0,7970
772.5581001 001055 13Villamosmérnök-asszisztens0,7290
773.33 522 04 1000 00 00Villanyszerelő1,8368
774.33 215 02 0100 31 01Virágbolti eladó1,0890
775.33 215 02 0100 33 01Virágdekoratőr1,2524
776.33 215 02 0100 33 02Virágkereskedő1,0781
777.33 215 02 0100 31 02Virágkötő1,2296
778.33 215 02 0000 00 00Virágkötő, -berendező, virágkereskedő1,2319
779.31 582 21 0010 31 03Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő1,5028
780.54 582 05 0000 00 00Vízépítő technikus0,8910
781.54 850 01 0010 54 06Vízgazdálkodó0,8100
782.31 582 21 0001 31 05Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő1,3776
783.31 853 06 0100 31 02Vízgépkezelő1,2524
784.52 841 01 0010 52 04Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
785.54 582 05 0100 31 01Víziközmű-építő1,0890
786.31 853 06 1000 00 00Vízműkezelő1,2524
ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
Azonosító számaMegnevezésesúlyszorzó
787.52 853 02 0010 52 02Víztechnológus0,8100
788.54 853 01 0000 00 00Vízügyi technikus0,8910
789.31 582 09 0010 31 04Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő1,5028
790.31 521 11 0100 31 06Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő1,6425
791.31 841 02 0100 21 01Vonalgondozó1,1880
792.52 841 04 0100 31 01Vonat fel- és átvevő0,7290
793.54 481 03 0010 54 07Webmester0,8100
794.55 481 04 0000 00 00Web-programozó0,8100
795.54 212 04 0010 54 04Zeneelmélet-szolfézs szak1,1385
796.54 212 04 0010 54 05Zeneszerzés szak1,1385
797.54 211 18 0000 00 00Zománcműves1,5028
798.5421501 0100 5201Zongorahangoló1,3662
799.52 215 01 0100 31 01Zongorahangoló1,3662
800.33 541 06 0100 21 05Zöldségfeldolgozó1,3068
801.31 341 01 0010 31 06Zöldség-gyümölcs eladó1,3662
802.31 622 01 0010 31 04Zöldségtermesztő1,3776

2. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez[26]

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói

ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti súlyszorzó
Azonosító számaMegnevezése
1.3454301Abroncsgyártó1,5028
2.3458201Ács1,8368
3.5562101Agrár áruforgalmazó szaktechnikus1,0350
4.3186301Alapfokú katonai vezető-helyettes0,9900
5.5434404Államháztartási ügyintéző0,7200
6.3162101Állatgondozó1,3662
7.3562101Állattartó szakmunkás1,3662
8.5462101Állattenyésztő és állategészségügyi technikus1,3776
9.3152401Általános laboráns1,0350
10.3272301Ápolási asszisztens1,1979
11.5572301Ápoló1,3915
12.3162102Aranykalászos gazda1,3068
13.5521101Aranyműves1,5028
14.5421201Artista1,2110
15.3454302Asztalos1,5028
16.2154301Asztalosipari szerelő1,2420
17.3552201Audio- és vizuáltechnikai műszerész1,0800
18.5452501Autóelektronikai műszerész1,1385
19.3452101Autógyártó1,6425
20.5452301Automatikai technikus1,0890
21.5452502Autószerelő1,2524
22.5552501Autótechnikus0,9900
23.5452503Avionikus1,0247
24.3121201Bábkészítő1,2420
25.3458202Bádogos1,3662
26.5454401Bányaipari technikus0,8910
27.3154401Bányaművelő1,3068
28.3581301Belovagló1,2870
29.3172301Betegkísérő0,8384
30.32 582 01Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó1,0890
31.3152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő1,6425
32.3562102Biogazdálkodó1,1385
33.3154101Bolti hentes1,4801
34.5554101Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus1,3688
35.3154102Borász1,5028
36.3454201Bőrdíszműves1,3068
37.5454201Bőrfeldolgozó-ipari technikus1,1271
38.3154201Bőrtárgy készítő1,2420
39.5521102Bronzműves és szoboröntő1,5028
40.5448101CAD-CAM informatikus0,9801
41.3154202Cipőfelsőrész-készítő1,2420
42.3154203Cipőgyártó1,2420
43.3454202Cipőkészítő1,2420
44.3552101CNC gépkezelő1,6425
45.5554102Cukor- és édesipari szaktechnikus1,3688
46.3481101Cukrász1,5028
47.2181401Családellátó1,5028
48.3185301Csatornamű-kezelő1,4157
49.5572302Csecsemő és gyermekápoló1,3915
50.2154101Csontozó munkás1,4157
51.3158201Csőhálózatszerelő1,5028
52.5421101Dekoratőr1,2420
53.3581103Diétás szakács1,8368
54.5521103Díszítő festő1,3662
55.5521104Díszlettervező1,1385
56.3421101Díszműkovács1,2420
57.3462201Dísznövénykertész1,3776
58.5421102Divat- és stílustervező1,1385
59.5452504Dízelmotoros vasúti jármű szerelője1,1385
60.5552401Drog- és toxikológiai technikus1,1385
61.3454101Édesipari termékgyártó1,5057
62.32 720 01Egészségfejlesztési segítő0,9900
63.5472001Egészségügyi asszisztens0,9900
64.5421202Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)1,0247
65.3434101Eladó1,2420
66.3452201Elektromechanikai műszerész1,3662
67.3452202Elektromos gép- és készülékszerelő1,3662
68.3162401Elektromos halászgép kezelője0,9900
69.3152201Elektronikai gyártósori műszerész1,3662
70.3452203Elektronikai műszerész1,3662
71.5452302Elektronikai technikus1,2524
72.3134101Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó1,2420
73.5454101Élelmiszeripari analitikus technikus1,3688
74.5452101Élelmiszeripari gépésztechnikus1,2319
75.3154103Élelmiszeripari laboráns1,3776
76.3454102Élelmiszeripari szakmunkás1,5028
77.5454102Élelmiszeripari technikus1,0781
78.3158202Építményzsaluzat és fémállvány szerelő1,3662
79.3458203Épület- és szerkezetlakatos1,9203
80.5458201Épületgépész technikus0,9801
81.5462301Erdészeti és vadgazdálkodási technikus1,2319
82.5452102Erdészeti gépésztechnikus1,3688
83.3462301Erdészeti szakmunkás1,5057
84.2162301Erdőművelő0,9900
85.5554103Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus1,2319
86.5452201Erősáramú elektrotechnikus1,2524
[27]
87.2154302Faipari gépkezelő1,2420
88.5454301Faipari technikus1,0247
89.3162301Fakitermelő1,2524
90.3181101Falusi vendéglátó1,3068
91.3154301Famegmunkáló1,2524
92.5486301Fegyverműszerész1,5028
93.3454203Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító1,5028
94.3152102Felvonó karbantartó-szerelő1,1271
95.3454204Férfiszabó1,5028
96.3172501Fertőtlenítő-sterilező0,9900
97.5421103Festő1,3662
98.3458204Festő, mázoló, tapétázó1,3662
99.3452102Finommechanikai műszerész1,5028
100.5481301Fitness-wellness instruktor0,9222
101.3154402Fluidumkitermelő1,1979
102.5454402Fluidumkitermelő technikus0,8910
103.5581501Fodrász1,1178
104.5472002Fogászati asszisztens0,9900
105.5576201Foglalkozás-szervező1,0350
106.5572401Fogtechnikus1,6281
107.5472401Fogtechnikus gyakornok1,3776
108.3152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő1,6425
109.3154204Fonó1,3662
110.3454303Formacikk-gyártó1,5028
111.5481001Fotográfus és fotótermék-kereskedő1,1880
112.5458101Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus0,9900
113.3152104Fröccsöntő1,3776
114.3185302Fürdőüzemi gépész1,2524
115.3558201Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő1,5028
116.3134102Gázcseretelep-kezelő0,8019
117.3462101Gazda1,8368
118.5448102Gazdasági informatikus1,2524
119.3152105Gázhegesztő1,3068
120.3134601Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő0,8019
121.5452103Gépgyártástechnológiai technikus1,6730
122.3452103Gépi forgácsoló2,0076
123.3152106Gépi kovács1,5028
124.3452502Gépjármű mechatronikus1,6425
125.3484101Gépjármű-építési, szerelési logisztikus1,6425
126.3452501Gépjárműépítő, szerelő1,6425
127.5576202Gerontológiai gondozó0,9315
128.5421104Grafikus1,2420
129.5454302Gumiipari technikus1,2524
130.3154302Gumikeverék-készítő1,5028
131.5421203Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)1,2420
132.5272301Gyakorló ápoló1,3915
133.5272302Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló1,3688
[28]
134.5281501Gyakorló fodrász1,1178
135.5272003Gyakorló gyógyszertári asszisztens1,1271
136.5221501Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
1,3662
137.5272502Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens
1,3776
138.5272503Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens1,1271
139.5281502Gyakorló kozmetikus1,2420
140.5272303Gyakorló mentőápoló1,2524
141.5272504Gyakorló szövettani asszisztens1,3776
142.3452105Gyártósori gépbeállító1,5028
143.3176101Gyermek- és ifjúsági felügyelő0,8384
144.5476101Gyermekotthoni asszisztens0,9315
145.3562201Gyógy- és fűszernövénytermesztő1,3776
146.5472601Gyógy- és sportmasszőr1,2420
147.5414001Gyógypedagógiai segítő munkatárs0,8384
148.5552402Gyógyszeripari laboratóriumi technikus1,2524
149.3152402Gyógyszer-készítménygyártó1,3776
150.5572003Gyógyszertári asszisztens1,1385
151.3181102Gyorséttermi ételeladó1,1178
152.3154104Gyümölcspálinka-gyártó1,5028
153.5484101Hajózási technikus0,8910
154.3462401Halász, haltenyésztő1,3068
155.5421301Hangmester1,0247
156.5521501Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
1,2420
157.3176102Házi időszakos gyermekgondozó0,9315
158.3452106Hegesztő2,0076
159.3152107Hengerész1,5028
160.5458202Hídépítő és -fenntartó technikus0,8910
161.5486302Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)1,5057
162.5586301Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)1,5057
163.3162402Horgásztókezelő0,9000
164.3185101Hulladékfeldolgozógép-kezelő0,8910
165.5585001Hulladékgazdálkodó szaktechnikus0,8100
166.2185101Hulladékgyűjtő és -szállító0,8910
167.2185102Hulladékválogató és -feldolgozó0,8910
168.5554104Hús- és baromfiipari szaktechnikus1,3776
169.3454103Húsipari termékgyártó1,5028
170.3154105Húskészítmény gyártó1,3068
171.3458205Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő1,8368
172.3558203Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő1,5028
173.5481201Idegenvezető1,0247
174.5448103Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető0,9801
175.5448104Informatikai rendszergazda1,2524
176.3452104Ipari gépész2,0076
177.3454304Ipari gumitermék előállító1,5028
178.3152202Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő1,5028
179.32 582 05Ipari szigetelő bádogos1,4157
180.5434601Irodai asszisztens0,8019
181.5448201IT mentor0,9801
182.3452503Járműfényező1,6425
183.3452107Járműipari fémalkatrész-gyártó1,5028
184.3452504Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó1,6425
185.3452505Járműkarosszéria készítő, szerelő1,6425
186.5421204Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)1,0247
187.5521105Jelmeztervező1,2420
188.32543 02Kádár, bognár1,4157
189.3458206Kályhás1,3662
190.3452506Karosszérialakatos1,6425
191.3454205Kárpitos1,2420
192.5572510Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens
1,3776
193.3421102Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)1,6281
194.5421105Kerámiaműves1,5028
195.3152501Kerékpárszerelő1,1385
196.5434101Kereskedő0,7128
197.3162201Kertépítő és -fenntartó0,9900
198.3462202Kertész1,3776
199.5562201Kertészeti szaktechnikus1,3177
200.2162201Kerti munkás0,8748
201.3154205Kesztyűs1,3068
202.3154106Keveréktakarmány-gyártó1,0890
203.2154303Kézi könyvkötő1,2420
204.5421302Kiadványszerkesztő0,9900
205.5476102Kisgyermekgondozó, -nevelő0,9315
206.3454305Kishajóépítő, -karbantartó1,0890
207.3152203Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)1,5028
208.5421205Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)1,1385
209.5572511Klinikai fogászati higiénikus0,9900
210.5572512Klinikai laboratóriumi asszisztens1,1271
211.5452104Kohászati technikus1,0890
212.2181101Konyhai kisegítő1,1178
213.5521303Korrektor0,9900
214.2121501Kosárfonó1,2420
215.5581502Kozmetikus1,2420
216.3458207Kőfaragó, műköves és épületszobrász1,3662
217.3458208Kőműves és hidegburkoló1,6698
218.3454306Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó1,3662
219.5485001Környezetvédelmi technikus0,8100
220.5585002Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus0,8100
221.3154206Kötő1,0800
222.5452303Közlekedésautomatikai műszerész1,1385
223.3458209Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő1,8368
224.5484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
225.5452401Laboratóriumi technikus1,0247
226.2154201Lakástextil-készítő1,2420
227.5521106Lakberendező1,1385
228.5472501Látszerész és fotócikk-kereskedő1,1880
229.5484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7217
230.5558201Létesítményi energetikus0,9900
231.2162101Lóápoló és gondozó1,2524
232.5434501Logisztikai ügyintéző0,8748
233.5481202Lovastúra-vezető1,3776
234.3462102Lovász1,3776
235.5458203Magasépítő technikus0,8019
236.5554105Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus1,3776
237.3484102Matróz-gépkezelő0,8910
238.5452304Mechatronikai technikus1,2650
239.3452301Mechatronikus-karbantartó1,2420
240.5458204Mélyépítő technikus0,8019
241.3154403Mélyfúró1,1979
242.5576203Mentálhigiénés asszisztens1,0350
243.5572311Mentőápoló1,1385
244.2121502Mézeskalács-készítő1,3068
245.3481102Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó1,5028
246.3452108Mezőgazdasági gépész1,6425
247.5452105Mezőgazdasági gépésztechnikus1,5057
248.3552102Mezőgazdasági gépjavító1,5057
249.2162102Mezőgazdasági munkás1,0800
250.5462102Mezőgazdasági technikus1,1979
251.3454104Molnár1,3776
252.2162302Motorfűrész-kezelő1,1979
253.3452507Motorkerékpár-szerelő1,0350
254.5421303Mozgókép- és animációkészítő1,1880
255.3152108Műanyag hegesztő1,3776
256.3452109Műanyagfeldolgozó1,3662
257.5452106Műanyagfeldolgozó technikus1,1271
258.3554301Műbútorasztalos1,3662
259.5558202Műemlékfenntartó technikus0,8019
260.3558204Műemléki díszítőszobrász1,0692
261.3558205Műemléki helyreállító1,0692
262.5448105Műszaki informatikus0,8910
263.3134103Műszakicikk-eladó1,3662
264.5552403Műszeres analitikus1,2524
265.3154207Nemszőtt-termék gyártó1,0800
266.3421501Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)1,5028
267.5421206Népzenész (szakmairány megjelölésével)1,2524
268.5434502Nonprofit menedzser0,6930
269.3454206Női szabó1,5028
270.5562102Növényvédelmi szaktechnikus1,0781
271.5585003Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus0,8100
272.3158203Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő1,3068
273.5421304Nyomdaipari gépmester1,1385
274.3472501Optikai üvegcsiszoló1,3662
275.5472602Ortopédiai műszerész1,5028
276.5552304Orvosi elektronikai technikus1,1385
277.5421106Ötvös, fémműves1,5028
278.5421207Pantomimes1,0060
279.32 543 03Papírgyártó és -feldolgozó1,0800
280.5552404Papíripari technikus1,0247
281.5458102Parképítő és fenntartó technikus1,1903
282.2162202Parkgondozó1,0800
283.3552103Patkolókovács1,5028
284.5414002Pedagógiai- és családsegítő munkatárs0,7545
285.3454105Pék1,5057
286.5434301Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)0,9000
287.5434401Pénzügyi-számviteli ügyintéző0,7200
288.3481103Pincér1,1178
289.5484109Postai üzleti ügyintéző0,8748
290.5576204Pszichiátriai gondozó0,9315
291.3134104Raktáros1,0800
292.5476201Rehabilitációs nevelő, segítő0,9315
293.3558206Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló1,0692
294.5452505Repülőgépész1,0247
295.5452506Repülőgépsárkány-szerelő1,1385
296.5454202Ruhaipari technikus1,0247
297.3154107Sajtkészítő1,3068
298.3158204Sírkő és műkőkészítő1,3662
299.3581101Sommelier1,3776
300.3154108Sörgyártó1,5028
301.3554101Speciális állatfeldolgozó1,5711
302.5481302Sportedző (a sportág megjelölésével)1,0247
303.3181301Sportoktató (a sportág megjelölésével)1,0247
304.5554106Sütő- és cukrászipari szaktechnikus1,5057
305.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás1,3662
306.3481104Szakács1,5028
307.5484104Szállítmányozási ügyintéző0,7200
308.3134602Számítógépes adatrögzítő0,8019
309.3148101Számítógépes műszaki rajzoló0,9801
310.3452302Számítógép-szerelő, karbantartó1,1979
311.3458210Szárazépítő1,2420
312.5576205Szenvedélybeteg gondozó0,9315
313.3452110Szerszámkészítő2,0076
314.5521201Színész II.1,2420
315.5452107Színháztechnikus, szcenikus1,3662
316.2158201Szobafestő1,3662
317.5421107Szobrász1,5028
[29]
318.5476202Szociális asszisztens0,9315
319.3476201Szociális gondozó és ápoló1,1385
320.5476203Szociális szakgondozó0,9315
321.5576206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző0,9315
322.5421305Szoftverfejlesztő1,5307
323.5421208Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)1,1271
324.3454106Szőlész-borász1,5028
325.5572516Szövettani asszisztens1,3776
326.3154208Szövő1,1880
327.5421209Táncos (szakmairány megjelölésével)1,2110
328.5554107Tartósítóipari szaktechnikus1,3688
329.3152301Távközlési és informatikai hálózatszerelő0,9900
330.5452305Távközlési technikus0,8100
331.5554108Tejipari szaktechnikus1,3776
332.3154109Tejtermékgyártó1,5028
333.5585004Települési környezetvédelmi szaktechnikus0,8100
334.5558103Térképész szaktechnikus0,9900
335.5585005Természetvédelmi szaktechnikus0,8910
336.3558207Tetőfedő1,2524
337.5454203Textilipari technikus0,9315
338.5421108Textilműves1,3662
339.2154202Textiltermék-összeállító1,2420
340.32 853 03Tisztítás-technológiai szakmunkás0,9720
341.5481203Turisztikai szervező, értékesítő0,9801
342.3158205Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő1,3662
343.3458211Útépítő1,3776
344.5458205Útépítő és -fenntartó technikus0,8910
345.3154110Üdítőital-ipari termékgyártó1,3068
346.5434602Ügyviteli titkár0,8019
347.5421109Üvegműves1,5028
348.5586302Vadászpuska műves1,5028
349.2154103Vágóhídi munkás1,4157
350.3454401Vájár2,0076
351.5434402Vállalkozási és bérügyintéző0,7200
352.5434403Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző0,7200
353.5458206Vasútépítő és -fenntartó technikus0,8910
354.5484105Vasútforgalmi szolgálattevő0,7290
355.5484106Vasúti árufuvarozási ügyintéző0,6930
356.5484107Vasúti személyszállítási ügyintéző0,8100
357.5452507Vasúti villamos jármű szerelője1,1385
358.5452508Vasúti vontatott jármű szerelője1,1385
359.5552503Vasútijármű-technikus0,8910
360.3152403Vegyianyaggyártó1,2524
361.5452402Vegyipari technikus1,0247
362.5481101Vendéglátásszervező-vendéglős1,3776
363.3481105Vendéglátó eladó1,0692
364.3581102Vendéglátó-üzletvezető1,2524
365.5558104Vidékfejlesztési szaktechnikus1,0890
366.3452204Villanyszerelő1,8368
367.3154111Vincellér1,4157
368.3121501Virágbolti eladó1,1178
369.3521502Virágdekoratőr1,1783
370.3121502Virágkötő1,2296
371.3421504Virágkötő és virágkereskedő1,3177
372.3485301Víz- és csatornaműkezelő1,2524
373.3458212Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő1,8368
374.5558203Vízépítő technikus0,8910
375.5585006Vízgazdálkodó szaktechnikus0,8100
376.3558208Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő1,5028
377.5484108Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
378.3552501Vizi sportmotor-szerelő0,8100
379.3185303Vízkárelhárító1,4801
380.3185304Vízműkezelő1,4801
381.5485301Vízügyi technikus0,8910
382.3152109Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő1,6425
383.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó1,3068
384.3562202Zöldség- és gyümölcstermesztő1,1385
385.3158206Zsaluzóács1,5028

3. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez[30]

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói 2016. szeptember 1-jétől

ABCD
SorszámSzakképesítésSzakképesítésenkénti
súlyszorzó
Azonosító számaMegnevezése
1.3454301Abroncsgyártó1,5028
2.3458201Ács1,8368
3.5562101Agrár áruforgalmazó szaktechnikus1,0350
4.5534402Államháztartási mérlegképes könyvelő1,0247
5.5434404Államháztartási ügyintéző0,7200
6.3162101Állatgondozó1,3662
7.3562101Állattartó szakmunkás1,3662
8.3462103Állattartó szakmunkás1,3776
9.5462101Állattenyésztő és állategészségügyi technikus1,3776
10.5552503Alternatív gépjárműhajtási technikus0,8910
11.5572301Ápoló1,3915
12.3162102Aranykalászos gazda1,3068
13.5521101Aranyműves1,5028
14.5521202Artista I. (a szakmairány megnevezésével)1,2296
15.5421201Artista II. (a szakmairány megnevezésével)1,3320
16.3454302Asztalos1,5028
17.2154301Asztalosipari szerelő1,2420
18.3552201Audio- és vizuáltechnikai műszerész1,0800
19.5472502Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus0,9900
20.3584101Autóbuszvezető3,5574
21.5452501Autóelektronikai műszerész1,1385
22.3452101Autógyártó1,6425
23.3552301Automatikai berendezés karbantartó1,1880
24.5452301Automatikai technikus1,0890
25.5452502Autószerelő1,2524
26.5552501Autótechnikus0,9900
27.5452503Avionikus1,0247
28.3121201Bábkészítő1,2420
29.3458202Bádogos1,3662
30.3454402Bányaművelő1,3068
31.5454401Bányaművelő technikus0,8910
32.3581301Belovagló1,2870
33.5552305Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus1,2524
34.3172301Betegkísérő0,8384
35.3258201Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó1,3310
36.3152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő1,6425
37.3562102Biogazdálkodó1,1385
38.3154101Bolti hentes1,4801
39.5554101Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus1,3688
40.3154102Borász1,5028
41.3454201Bőrdíszműves1,3068
42.5454201Bőrfeldolgozó-ipari technikus1,1271
43.3154201Bőrtárgy készítő1,2420
44.5521102Bronzműves és szoboröntő1,5028
45.3458213Burkoló1,3068
46.5448101CAD-CAM informatikus0,9801
47.3154202Cipőfelsőrész-készítő1,2420
48.3454202Cipőkészítő1,2420
49.3552101CNC gépkezelő1,6425
50.5554102Cukor- és édesipari szaktechnikus1,3688
51.3481101Cukrász1,5028
52.2181401Családellátó1,5028
53.3481401Családi gazdálkodó1,6425
54.5572302Csecsemő- és gyermekápoló1,3915
55.3154113Csokoládétermék-gyártó1,2420
56.2154101Csontozó munkás1,4157
57.3158201Csőhálózatszerelő1,5028
58.5421101Dekoratőr1,2420
59.3576201Demencia gondozó0,9801
60.3581103Diétás szakács1,8368
61.5521103Díszítő festő1,3662
62.5552101Díszletkivitelező0,8910
63.5521104Díszlettervező1,1385
64.3421101Díszműkovács1,2420
65.3462201Dísznövénykertész1,3776
66.5421102Divat- és stílustervező1,1385
67.5552401Drog- és toxikológiai technikus1,1385
68.3454101Édesipari termékgyártó1,5057
69.3272001Egészségfejlesztési segítő0,8910
70.5472001Egészségügyi asszisztens0,9900
71.5534403Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő1,0781
72.5521203Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)1,2420
73.5421202Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)1,2420
74.3434101Eladó1,2420
75.3452201Elektromechanikai műszerész1,3662
76.3452202Elektromos gép- és készülékszerelő1,3662
77.3152201Elektronikai gyártósori műszerész1,5972
78.3452203Elektronikai műszerész1,3662
79.5452302Elektronikai technikus1,2524
80.5552301Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus
1,2524
81.5552302Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus
1,2524
82.3134105Élelmiszer-, vegyiáru eladó1,2420
83.5454101Élelmiszeripari analitikus technikus1,3688
84.5452101Élelmiszeripari gépésztechnikus1,2319
85.3454102Élelmiszeripari szakmunkás1,5028
86.5454102Élelmiszeripari technikus1,0781
87.3452111Építő-, szállító- és munkagép-szerelő0,7217
88.3458203Épület- és szerkezetlakatos1,9203
89.5458201Épületgépész technikus0,9801
90.5462301Erdészeti és vadgazdálkodási technikus1,2319
91.5452102Erdészeti gépésztechnikus1,3688
92.3462301Erdészeti szakmunkás1,5057
93.5462302Erdésztechnikus1,1271
94.2162301Erdőművelő0,9900
95.5472603Ergoterapeuta1,0890
96.5554103Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus1,2319
97.3454107Erjedés- és üdítőitalipari termékgyártó1,3068
98.5452201Erősáramú elektrotechnikus1,2524
99.5521107Ezüstműves1,2420
100.2154302Faipari gépkezelő1,2420
101.5454301Faipari technikus1,0247
[31]
102.3162202Faiskolai kertész1,2420
103.3162301Fakitermelő1,2524
104.3154115Falusi vendéglátó1,3068
105.3154301Famegmunkáló1,2524
106.5486301Fegyverműszerész1,5028
107.3454203Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító1,5028
108.3454204Férfiszabó1,5028
109.3172501Fertőtlenítő-sterilező0,9900
110.5421103Festő1,3662
111.3458204Festő, mázoló, tapétázó1,3662
112.3452102Finommechanikai műszerész1,5028
113.5481301Fitness-wellness instruktor0,9222
114.5472503Fizioterápiás asszisztens0,8100
115.5454402Fluidumkitermelő technikus0,8910
116.5581501Fodrász1,1178
117.5481501Fodrász1,2296
118.3481106Fogadós0,9720
119.5472002Fogászati asszisztens0,9900
120.5576201Foglalkozás-szervező1,0350
121.5572401Fogtechnikus1,6281
122.5472401Fogtechnikus gyakornok1,3776
123.3152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő1,6425
124.3454303Formacikk-gyártó1,5028
125.5481001Fotográfus és fotótermék-kereskedő1,1880
126.5458101Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus0,9900
127.3152104Fröccsöntő1,3776
128.3558201Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő1,5028
129.3462101Gazda1,8368
130.5448102Gazdasági informatikus1,2524
131.3152105Gázhegesztő1,3068
132.5454403Gázipari technikus0,8197
133.5452103Gépgyártástechnológiai technikus1,6730
134.3452103Gépi forgácsoló2,0076
135.3452502Gépjármű mechatronikus1,6425
136.3484101Gépjármű-építési, szerelési logisztikus1,6425
137.3452501Gépjárműépítő, szerelő1,6425
138.5552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus1,2524
139.5576202Gerontológiai gondozó0,9315
140.3181103Gondnok1,1178
141.5421104Grafikus1,2420
142.5454302Gumiipari technikus1,2524
143.5421203Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)1,2420
144.5472302Gyakorló ápoló1,3915
145.5472303Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló1,3688
[32]
146.5272003Gyakorló gyógyszertári asszisztens1,1271
147.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
1,3662
148.5472504Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens1,1271
149.5472301Gyakorló mentőápoló1,2524
150.5472505Gyakorló szövettani asszisztens1,3776
151.3452105Gyártósori gépbeállító1,5028
152.3176101Gyermek- és ifjúsági felügyelő0,8384
153.5476101Gyermekotthoni asszisztens0,9315
154.3562201Gyógy- és fűszernövénytermesztő1,3776
155.5472604Gyógymasszőr1,2420
156.5414001Gyógypedagógiai segítő munkatárs0,8384
157.5552405Gyógyszeripari szaktechnikus1,2524
158.3452401Gyógyszerkészítmény-gyártó1,3776
159.3152402Gyógyszerkészítmény-gyártó1,3776
160.5572003Gyógyszertári asszisztens1,1385
161.5472003Gyógyszertári asszisztens1,1385
162.3484103Hajós szakmunkás1,3177
163.5484101Hajózási technikus0,8910
164.3462401Halász, haltenyésztő1,3068
165.5421301Hangmester1,0247
166.5521501Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)1,2420
167.5521301Hangtárvezető1,1903
168.3176102Házi időszakos gyermekgondozó0,9315
169.5552306Háztartási gépszervíz szaktechnikus1,1271
170.3452106Hegesztő2,0076
171.5458202Hídépítő és -fenntartó technikus0,8910
172.5486302Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)1,5057
173.5586301Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)1,5057
174.5585001Hulladékgazdálkodó szaktechnikus0,8100
175.2185101Hulladékgyűjtő és -szállító0,8910
176.2185102Hulladékválogató és -feldolgozó0,8910
177.5554104Hús- és baromfiipari szaktechnikus1,3776
178.3454103Húsipari termékgyártó1,5028
179.3154105Húskészítmény gyártó1,3068
180.3458205Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő1,8368
181.3558203Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő1,5028
182.3154116Hűtőipari munkás1,1385
183.5481201Idegenvezető1,0247
184.5434701Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző1,2855
185.5448103Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető0,9801
186.5548102Információrendszer-szervező1,1385
187.5448106Informatikai rendszerüzemeltető1,2524
188.3185305Intézménytakarító1,0247
189.3452104Ipari gépész2,0076
190.3454304Ipari gumitermék előállító1,5028
191.5434603Irodai titkár1,3093
192.5448201IT mentor0,9801
193.3452503Járműfényező1,6425
194.3452107Járműipari fémalkatrész-gyártó1,5028
195.5552307Járműipari karbantartó technikus1,0247
196.3452504Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó1,6425
197.3452505Járműkarosszéria készítő, szerelő1,6425
198.5521204Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)1,0247
199.5421204Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)1,0247
200.5484110Jegyvizsgáló1,1385
201.5521105Jelmeztervező1,2420
202.3254302Kádár, bognár1,7303
203.3458206Kályhás1,3662
204.5472506Kardiológiai és angiológiai asszisztens0,8100
205.3452506Karosszérialakatos1,6425
206.3454205Kárpitos1,2420
207.3154117Keksz- és ostyagyártó1,2420
208.5572510Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens
1,3776
209.3421102Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)1,6281
210.5421105Kerámiaműves1,5028
211.3152501Kerékpárszerelő1,1385
212.5434102Kereskedelmi képviselő1,0712
213.5434101Kereskedő0,7128
214.3462202Kertész1,3776
215.5562201Kertészeti szaktechnikus1,3177
216.2162201Kerti munkás0,8748
217.3154205Kesztyűs1,3068
218.2154303Kézi könyvkötő1,2420
219.5421306Kiadványszerkesztő technikus0,9900
220.3534501Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.0,5249
221.5534501Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.0,5249
222.5476102Kisgyermekgondozó, -nevelő0,9315
223.3454305Kishajóépítő, -karbantartó1,0890
224.3154118Kistermelői élelmiszerelőállító1,1385
225.3454108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó1,3177
226.5521205Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)1,1178
227.5421205Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)1,1178
228.5572511Klinikai fogászati higiénikus0,9900
229.5572518Klinikai laboratóriumi szakasszisztens1,1271
230.5472507Klinikai neurofiziológiai asszisztens0,8910
231.5452509Kocsivizsgáló1,1385
232.5452104Kohászati technikus1,0890
233.3154119Konzervgyártó1,2420
234.2181101Konyhai kisegítő1,1178
235.5521303Korrektor0,9900
236.2121501Kosárfonó1,2420
237.5581502Kozmetikus1,2420
238.5481502Kozmetikus1,2420
239.3458207Kőfaragó, műköves és épületszobrász1,3662
240.3458214Kőműves1,5972
241.3458208Kőműves és hidegburkoló1,6698
242.3454306Könyvkötő - nyomtatványfeldolgozó1,3662
243.5485001Környezetvédelmi technikus0,8100
244.5585002Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus0,8100
245.5452303Közlekedésautomatikai műszerész1,1385
246.5434502Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
1,3093
247.3458209Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő1,8368
248.5484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
249.5434501Közszolgálati ügyintéző0,9641
250.2154201Lakástextil-készítő1,2420
251.5521106Lakberendező1,1385
252.5472508Látszerész és optikai áru kereskedő1,1880
253.5484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7217
254.5558201Létesítményi energetikus0,9900
255.2162101Lóápoló és gondozó1,2524
256.5484111Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző0,8712
257.5481202Lovastúra-vezető1,3776
258.3462102Lovász1,3776
259.5458203Magasépítő technikus0,8019
260.5554105Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus1,3776
261.5452304Mechatronikai technikus1,2650
262.3452301Mechatronikus-karbantartó1,2420
263.5458204Mélyépítő technikus0,8019
264.5576203Mentálhigiénés asszisztens1,0350
265.5572311Mentőápoló1,1385
266.2121502Mézeskalács-készítő1,3068
267.3481102Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó1,5028
268.3452108Mezőgazdasági gépész1,6425
269.5452105Mezőgazdasági gépésztechnikus1,5057
270.3552102Mezőgazdasági gépjavító1,5057
271.2162102Mezőgazdasági munkás1,0800
272.5462102Mezőgazdasági technikus1,1979
273.5521304Mobilalkalmazás fejlesztő1,0247
274.3454104Molnár1,3776
275.2162302Motorfűrész-kezelő1,1979
276.3452507Motorkerékpár-szerelő1,0350
277.5421303Mozgókép- és animációkészítő1,1880
278.5521305Multimédia-alkalmazásfejlesztő1,0247
279.3152108Műanyaghegesztő1,3776
280.3452109Műanyagfeldolgozó1,3662
281.5452106Műanyagfeldolgozó technikus1,1271
282.3554301Műbútorasztalos1,3662
283.5558202Műemlékfenntartó technikus0,8019
284.3558204Műemléki díszítőszobrász1,0692
285.3558205Műemléki helyreállító1,0692
286.5448105Műszaki informatikus0,8910
287.5552403Műszeres analitikus1,2524
288.5421110Művészeti és médiafotográfus1,0692
289.3421501Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)1,5028
290.5521206Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)1,2524
291.5421206Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)1,2524
292.5434502Nonprofit menedzser0,6930
293.3454206Női szabó1,5028
294.5562102Növényvédelmi szaktechnikus1,0781
295.5585003Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus0,8100
296.5421307Nyomdaipari technikus1,1385
297.3472501Optikai üvegcsiszoló1,3662
298.5472602Ortopédiai műszerész1,5028
299.5552304Orvosi elektronikai technikus1,1385
300.5421106Ötvös1,5028
301.5421207Pantomimes1,0060
302.3154311Papírgyártó1,1880
303.32 543 03Papírgyártó és -feldolgozó1,0800
304.5552404Papíripari technikus1,0247
305.5458102Parképítő és fenntartó technikus1,1903
306.2162202Parkgondozó1,0800
307.3552103Patkolókovács1,5028
308.5414002Pedagógiai és családsegítő munkatárs0,7545
309.3454105Pék1,5057
310.5434301Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)0,9000
311.5434401Pénzügyi-számviteli ügyintéző0,7200
312.5472004Perioperatív asszisztens0,7290
313.3481103Pincér1,1178
314.5484109Postai üzleti ügyintéző0,8748
315.5576204Pszichiátriai gondozó0,9315
316.5472509Radiográfiai asszisztens0,8100
[33]
317.3134104Raktáros1,0800
318.5476201Rehabilitációs nevelő, segítő0,9315
319.3558206Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló1,0692
320.3486101Rendészeti őr1,0712
321.5486101Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)1,5057
322.5452510Repülőgép szerelő0,8019
323.5454202Ruhaipari technikus1,0247
324.3158204Sírkő és műkőkészítő1,3662
325.3581101Sommelier1,3776
326.3554101Speciális állatfeldolgozó1,5711
327.5481302Sportedző (a sportág megjelölésével)1,0247
328.5572602Sportmasszőr0,8910
329.5554106Sütő- és cukrászipari szaktechnikus1,5057
330.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás1,3662
331.3481104Szakács1,5028
332.3134602Számítógépes adatrögzítő0,9801
333.3148101Számítógépes műszaki rajzoló0,9801
334.3452302Számítógép-szerelő, karbantartó1,1979
335.3458210Szárazépítő1,2420
336.5576205Szenvedélybeteg gondozó0,9315
337.3452110Szerszámkészítő2,0076
338.5521201Színész1,2420
339.5452107Színháztechnikus, szcenikus1,3662
340.5452108Színpad- és porondtechnikus1,0692
341.5552102Színpadi fénytervező1,0247
342.5552103Színpadi magasépítő0,9720
343.2158201Szobafestő1,3662
344.5421107Szobrász1,5028
345.5476202Szociális asszisztens0,9315
346.3476201Szociális gondozó és ápoló1,1385
347.5476203Szociális szakgondozó0,9315
348.5576206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző0,9315
349.5421305Szoftverfejlesztő1,5307
350.5521207Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)1,1271
351.5421208Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)1,1271
352.3454106Szőlész-borász1,5028
353.5572521Szövettani szakasszisztens1,3776
354.5521208Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)1,2855
355.5421209Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)1,2855
356.3454109Tartósítóipari szakmunkás1,4375
357.5554107Tartósítóipari szaktechnikus1,3688
358.5452305Távközlési technikus0,8100
359.3584102Tehergépkocsi-vezető3,1124
360.3454110Tejipari szakmunkás1,4375
361.5554108Tejipari szaktechnikus1,3776
362.5585004Települési környezetvédelmi szaktechnikus0,8100
363.5548101Térinformatikus1,3776
364.5558103Térképész szaktechnikus0,9900
365.5585005Természetvédelmi szaktechnikus0,8910
366.3558207Tetőfedő1,2524
367.3458215Tetőfedő1,3068
368.5454203Textilipari technikus0,9315
369.5421108Textilműves1,3662
370.2154202Textiltermék-összeállító1,2420
371.3285303Tisztítástechnológiai szakmunkás0,9720
372.5481203Turisztikai szervező, értékesítő0,9801
373.3458211Útépítő1,3776
374.5458205Útépítő és -fenntartó technikus0,8910
375.5421109Üvegműves1,5028
376.5434001Üzleti szolgáltatási munkatárs1,0474
377.5586302Vadászpuska műves1,5028
378.5462501Vadgazdálkodási technikus1,0781
379.2154103Vágóhídi munkás1,4157
380.5434402Vállalkozási és bérügyintéző0,7200
381.5534407Vállalkozási mérlegképes könyvelő0,9641
382.5434403Vám-, jövedéki- és termékdíjügyintéző0,7200
383.5458206Vasútépítő és -fenntartó technikus0,8910
384.5484105Vasútforgalmi szolgálattevő1,0247
385.5484106Vasúti árufuvarozási ügyintéző0,6930
386.5452511Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő1,1385
387.5452512Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője1,1385
388.5452513Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője1,1385
389.5484107Vasúti személyszállítási ügyintéző0,8910
390.5452507Vasúti villamos jármű szerelője1,1385
391.5452508Vasúti vontatott jármű szerelője1,1385
392.5552504Vasútijármű-technikus és diagnosztikus0,8910
393.5452403Vegyész technikus0,8019
394.3452402Vegyipari rendszerkezelő0,9801
395.5552406Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus0,8910
396.5481101Vendéglátásszervező1,3776
397.3481104Vendéglátó eladó1,0692
398.3581102Vendéglátó-üzletvezető1,2524
399.5521108Vésnök1,0692
400.5558104Vidékfejlesztési szaktechnikus1,0890
401.3452204Villanyszerelő1,8368
402.3121501Virágbolti eladó1,1178
403.3521502Virágdekoratőr1,1783
[34]
404.3121502Virágkötő1,2296
405.3421504Virágkötő és virágkereskedő1,3177
406.3485301Víz- és csatornaműkezelő1,2524
407.3458212Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő1,8368
408.5585301Vízépítő szaktechnikus0,8910
409.5585006Vízgazdálkodó szaktechnikus0,8100
410.5485302Vízgazdálkodó technikus0,8910
411.3558208Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő1,5028
412.5485303Vízgépészeti technikus0,8910
413.5484108Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó0,7200
414.3552501Vízi sportmotor-szerelő0,8100
415.5485304Víziközmű technikus0,8910
416.5585302Vízminőség-védelmi szaktechnikus0,8910
417.3485302Vízügyi szakmunkás0,9900
418.5521302Webfejlesztő1,0247
419.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó1,3068
420.3562202Zöldség- és gyümölcstermesztő1,1385
421.5486303Honvédelmi igazgatási ügyintéző1,0890
422.5572317Mentésirányító2,1780
423.3454111Pék-cukrász1,5057
424.3458216Épületszobrász és műköves1,7569
425.3458217Kőfaragó1,7569

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[4] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2016.08.31.

[6] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[7] Megállapította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[9] Módosította a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[10] Módosította a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[11] Módosította a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[12] Beiktatta a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[13] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § c), e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b)c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[16] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2016.08.31.

[18] Beiktatta a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[19] Megállapította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[20] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[21] Megállapította a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[23] Módosította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[24] Beiktatta a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[25] Megállapította a 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[26] Megállapította a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[27] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § a)-b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[28] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[29] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[30] Beiktatta a 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.18.

[31] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § e)-f) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[32] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § g) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[33] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § h) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[34] Módosította az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék