287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában és

a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató)."

2. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok és egyéb iratok egyszerű, - képi megfelelést, valamint olvashatóságot, értelmezhetőséget biztosító - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az ajánlatkérő előírhatja az igazolásnak a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolatban történő benyújtását is."

3. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közbeszerzési törvényben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton történő benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kerülhet sor."

(2) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet és mellékleteit

a) a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egysége által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu címen elérhető elektronikus szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül kell elektronikus üzenetként megküldeni a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység részére, vagy

c) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhető, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység által biztosított elektronikus szolgáltatással kell létrehozni."

(3) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hirdetményt a simap.europa.eu által használt xml formátumban kell benyújtani. A benyújtott hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladása esetén a megfelelő elektronikus feladásáról a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység gondoskodik."

(4) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét, kivéve a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapu felhasználásának esetében."

(5) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kérelem és mellékletei kézhezvételét a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján haladéktalanul elektronikusan visszaigazolja a kérelmezőnek."

(6) Az R1. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben a közzétételi rendelet szerinti hiánypótlás válik szükségessé, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a hiánypótlásra történő felhívást a kérelmező által az (5) bekezdés szerint megadott, illetve az ügyfélkapu által átadott elektronikus levelezési cím használatával küldi meg."

4. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység - a közbeszerzési törvényben és a közzétételi rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzését megelőzően - az elektronikus úton benyújtott hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet először abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek, úgy annak beérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az ajánlatkérőt a dokumentum ismételt benyújtására.

(2) A közbeszerzési törvényben, illetve a közzétételi rendeletben meghatározott határidők számítását e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelmények teljesítésétől kell számítani."

5. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság által szerkesztett, a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról elérhető, díjtalan elektronikus kiadvány."

6. § Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban dokumentáció, illetve ismertető (a továbbiakban: dokumentáció) készítését írja elő vagy teszi lehetővé, az ajánlatkérő a dokumentációt az általa előzetesen a 3. § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelően, elektronikus formában is rendelkezésre bocsáthatja."

7. § Az R1. 11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről 11. § Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési Döntőbizottság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető."

8. § (1) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban vagy részvételi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását is megengedi, akkor a felhívásban vagy a dokumentációban meg kell adni az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök kerülnek alkalmazásra."

(2) Az R1. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése szerint lehetővé tette és az ajánlattevő ajánlatát vagy részvételi jelentkezését elektronikus úton nyújtotta be, ezt az ajánlattevőt azokban az esetekben, mikor a közbeszerzési törvény az ajánlattevők közvetlen írásbeli értesítését írja elő, egyidejűleg elektronikus úton kell értesíteni."

(3) Az R1. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Az elektronikusan beadott ajánlatban a közbeszerzési törvény 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapba kell beírni, vagy - ha ilyen nem áll rendelkezésre - a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni."

9. § Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a közbeszerzési törvény 62. §-ában szabályozott bontás során az ajánlatkérő - a 3. §-ban foglaltak szerint - hozzáfér az elektronikusan benyújtott ajánlatokhoz. Ebben az esetben a közbeszerzési törvény 62. § (2) bekezdése nem alkalmazandó, a 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat pedig a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 62. § (2) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetővé tenni akkor, ha ők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérőtől.

(2) Amennyiben az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtásához az ajánlatkérő elektronikus űrlapot rendszeresít, az ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az informatikai rendszer a jegyzőkönyvi tartalmat a rendszerben szereplő adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre. Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 62. § (7) bekezdése alapján készített bontási jegyzőkönyv részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni."

10. § (1) Az R1. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen az ajánlatnak a felbontás időpontjában létező tartalma, vagy az ajánlattevő olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges szoftvert nevez meg, amely eltér az ajánlati felhívásban, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól, az ajánlat a közbeszerzési törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen."

(2) Az R1. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közbeszerzési törvény 67. §-a szerinti hiánypótlási eljárás lebonyolításának, valamint az ajánlat értékelésének csak abban az esetben van helye, ha az ajánlat - a bontást vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket követően - olvasható és megjeleníthető."

11. § Az R1. 16. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról

16. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése szerint eljárva megengedte az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles azt az ajánlattevőt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a közbeszerzési törvény 56-57. §-a szerinti kizárásról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a közbeszerzési törvény 74. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíteni.

(2) Az eredmény megküldésének időpontjában az ajánlatkérő köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény 77. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A közbeszerzési törvény 77. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést az ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevőnek elektronikus úton kell megküldeni."

12. § (1) Az R1. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Elektronikus árlejtés kezdeményezhető

a) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja esetén kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan;

b) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja esetén a bírálati részszempontokra vonatkozóan."

(2) Az R1. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő nem köteles lefolytatni az elektronikus árlejtést, ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy az elektronikus árlejtés igénybevételéhez kapcsolódó ajánlatkérői és ajánlattevői költségek a közbeszerzési eljárással beszerezni kívánt termék, szolgáltatás értékére is tekintettel az elektronikus árlejtés alkalmazását nem teszik gazdaságossá és a döntés az adott eljárásra egyébként irányadó szabályok szerint meghozható. Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtéstől való eltekintést köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak a mellőzés indokainak részletes bemutatásával."

13. § (1) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő - az ajánlatkérő által a 19. § (3) bekezdés g) pontjában megjelölt időpontban - köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket."

(2) Az R1. 21. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az első ajánlat megtétele - ellenkező bizonyításig - vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy)

"c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti."

14. § Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint - a (3) bekezdésben foglaltak betartásával

- információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá

- amennyiben azt a dokumentációban előzetesen jelezte - az ajánlattevők számával kapcsolatban."

15. § (1) Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérő, a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja."

(2) Az R1. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az ajánlatkérő, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett -az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja."

16. § Az R1.

a) 3. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében a "Kbt." szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény" szöveg, 9. § (2) bekezdésében a "Kbt." szövegrészek helyébe a "közbeszerzési törvény" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény 34. § (2) bekezdése" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében a "Kbt.-ben" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvényben" szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében a "Kbt. 77. §-a (1) bekezdésének megfelelően" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény 60. § (7) bekezdésének megfelelően" szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében a "Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése" szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés a) pontjában a "Kbt. 57. §-a (2) bekezdésének b) pontja" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja" szöveg,

g) 19. § (1) bekezdésében és 19. § (3) bekezdés d) pontjában a "Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése" szöveg,

h) 26. §-ában a "Kbt.-nek" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvénynek" szöveg,

i) 28. §-ában a "Kbt.-vel" szövegrész helyébe a "közbeszerzési törvénnyel" szöveg

lép.

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni."

18. § Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik."

19. § Az R2. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közbeszerzést megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. számú melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell az előkészített, a közbeszerzési törvény és a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó, következő közbeszerzési dokumentumokat:"

20. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal, az összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentum és a nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott valamennyi irata NFM részére történő megküldésével.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg."

21. § Az R2. 8. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 3-7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti)

"a) a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;

b) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a szerződés - összhangban a közbeszerzési törvény 144. § (4) bekezdésében foglaltakkal - csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető meg;"

22. § Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18. § (2) bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, illetve módosítását a 2. számú melléklet szerinti előterjesztésnek az NFM felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni."

23. § Az R2. 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 9. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti)

"a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;"

24. § Az R2. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítése ellenőrzésére az NFM jogosult. Ez az ellenőrzés kiterjed a szerződések módosításának, valamint a szerződés teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közreműködőként) történő bevonása közbeszerzési törvényben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén."

25. § (1) Az R2. 1. számú melléklet 4. pont a) alpontjában hatályát veszti a "(Kbt. 7/A. címe)" szövegrész.

(2) Az R2. 1. számú melléklet 9. pontjában az "az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet" szöveg lép.

3. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. § A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az alábbi szervezetek közútijárművásárlási szerződéseire terjed ki:]

"a) ajánlatkérő szervezetek, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat;"

27. § Az R3. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

a) ajánlatkérő szervezetek: a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők,

b) közúti jármű: az 1. melléklet 3. táblázatában felsorolt, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M és N járműkategóriákba tartozó járművek."

28. § Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jelentési kötelezettség teljesíthető a közbeszerzési eljárás eredményéről készített, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáit tartalmazó miniszteri rendelet mellékletében meghatározott "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról" megnevezésű dokumentum benyújtásával is, azzal, hogy amennyiben e dokumentum nem tartalmazza a (2) bekezdés b)-c) pontjában foglaltakat, úgy az ezekre vonatkozó kiegészítéssel együtt kell e dokumentumot elkészíteni."

29. § Az R3.

a) 3. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 5. § (2) bekezdés a) pontjában az "ajánlatkérő szerv, az ajánlatkérő" szövegrész helyébe az "ajánlatkérő szervezet" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "ajánlatkérő szerv, ajánlatkérő" szövegrész helyébe az "ajánlatkérő szervezet" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

31. § Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére