257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §[1]

A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).

Általános követelmények

2. §[2]

3. §[3]

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások

4. §[4]

5. §[5]

Az elektronikus dokumentumokkal és kapcsolattartással szemben támasztott követelmények

6. §[6]

II. Fejezet

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ELEKTRONIKUSAN GYAKOROLHATÓ EGYES ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények közzétételére irányuló kérelmek és hirdetmények elektronikus úton történő benyújtása

7. §

(1)[7] A közbeszerzési törvényben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton történő benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kerülhet sor.

(2)[8] A kérelmet és mellékleteit

a) a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egysége által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu címen elérhető elektronikus szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül kell elektronikus üzenetként megküldeni a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység részére, vagy

c) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhető, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység által biztosított elektronikus szolgáltatással kell létrehozni.

(3) A kérelem és mellékletei elektronikus úton történő benyújtása során a feladó (küldő) azonosítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti központi elektronikus szolgáltató rendszer által működtetett ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) is felhasználható.

(4)[9] A hirdetményt a simap.europa.eu által használt xml formátumban kell benyújtani. A benyújtott hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladása esetén a megfelelő elektronikus feladásáról a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység gondoskodik.

(5)[10] A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét, kivéve a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapu felhasználásának esetében.

(6)[11] A kérelem és mellékletei kézhezvételét a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján haladéktalanul elektronikusan visszaigazolja a kérelmezőnek.

(7) Ha a kérelem és mellékletei nem felelnek meg az (5) bekezdésben foglaltaknak, a közzétételi rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

(8)[12] Amennyiben a közzétételi rendelet szerinti hiánypótlás válik szükségessé, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a hiánypótlásra történő felhívást a kérelmező által az (5) bekezdés szerint megadott, illetve az ügyfélkapu által átadott elektronikus levelezési cím használatával küldi meg.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közzétételi kérelem visszavonására irányuló, valamint a helyesbítési kérelemre is.

8. §[13]

(1) A hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység - a közbeszerzési törvényben és a közzétételi rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzését megelőzően - az elektronikus úton benyújtott hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet először abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek, úgy annak beérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az ajánlatkérőt a dokumentum ismételt benyújtására.

(2) A közbeszerzési törvényben, illetve a közzétételi rendeletben meghatározott határidők számítását e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelmények teljesítésétől kell számítani.

A közbeszerzési eljárásokkal összefüggő információk nyilvánosságra hozatala

9. §[14]

(1)[15] A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság által szerkesztett, a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról elérhető, díjtalan elektronikus kiadvány.

(2)[16] Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk, illetve tájékoztatás ajánlatkérő honlapján történő közzétételét írja elő és az ajánlatkérő nem rendelkezik saját honlappal, e kötelezettség - a közbeszerzési törvény ellentétes rendelkezésének hiányában - a szolgáltató adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló honlapján is teljesíthető.

(3)[17] Az ajánlatkérő az egyes közbeszerzési eljárásokra vonatkozó, nyilvános információkat saját honlapján, illetve a szolgáltató az adott eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló nyilvános felületén is megjelentetheti. Hirdetmények esetében a közzétételre a közbeszerzési törvényben meghatározott módon, időben és tartalommal kerülhet sor.

A közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő információk rendelkezésre bocsátása[18]

10. §[19]

Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok) készítését és rendelkezésre bocsátását írja elő vagy teszi lehetővé, az ajánlatkérő a dokumentációt az általa előzetesen a 3. § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelően, elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, a közbeszerzési törvény 39. §-ának megfelelően.

A Közbeszerzési Hatóság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről[20]

11. §[21]

Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően a Közbeszerzési Hatóság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető.

Az ajánlattételi dokumentumokra vonatkozó különös követelmények

12. §[22]

Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok felbontásig történő megőrzése

13. §[23]

Az ajánlatok felbontása

14. §[24]

Az informatikai megfelelőség ellenőrzése

15. §[25]

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról[26]

16. §[27]

III. FEJEZET[28]

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS A JOGORVOSLATOK[29]

17. §[30]

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei

18. §[31]

Ajánlattevők értesítése

19. §[32]

Az informatikai rendszer működésének megismerése

20. §[33]

Az elektronikus árlejtés megkezdése

21. §[34]

A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények

22. §[35]

Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok

23. §[36]

Az elektronikus árlejtés lezárása

24. §[37]

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás

25. §[38]

Jogorvoslatok

26. §[39]

III/A. FEJEZET[40]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLTAL ÜZEMELTETETT EGYSÉGES, ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁNAK ÁTMENETI KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

26/A. §[41] (1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárását, valamint tervpályázati eljárását a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR rendszer) igénybevételével bonyolítja le, az e rendelet szabályai az e fejezet szerinti eltérésekkel alkalmazandóak.

(2) Az ajánlatkérő előírhatja az EKR rendszer és a papíralapú eljárás párhuzamos alkalmazását is, azzal, hogy az ajánlatkérő köteles elfogadni a csak az EKR rendszer útján történő nyilatkozattételt is. Ha az elektronikus úton megküldött és a papíralapon benyújtott, illetve megküldött dokumentum között ellentmondás áll fenn, a papíralapú dokumentumok tartalma irányadó.

(3) Az EKR rendszer használatához az EKR rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az EKR rendszerben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a regisztráció során az EKR rendszer üzemeltetője megszerzi az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulást.

(4) Ha az EKR rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján az EKR rendszer részben (különösen egyes eljárástípusok vagy eljárási cselekmények vonatkozásában) vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a közbeszerzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást, az ajánlatkérő - az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), vagy az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők egyidejű tájékoztatatása mellett - dönthet arról, hogy az eljárást csak papíralapon folytatja, vagy a 26/I. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

(5) Ha az ajánlatkérő a (4) bekezdés szerint az eljárás papíralapú folytatása mellett dönt, az ajánlatok érvényességének megítélése szempontjából az elektronikusan és a papíralapon rendelkezésre álló adatok összességét kell figyelembe venni. Ha a papíralapra történő áttérés olyan időpontban válik szükségessé, amikor az ajánlatok felbontására a közbeszerzési törvény 68. § (1) bekezdése szerinti időpontban már jogszerűen nincs lehetőség, az ajánlatkérő a bontást e rendelet 26/F. § (2) bekezdése szerinti időpontban végzi el.

(6) A hirdetmények feladására irányuló kérelmet és mellékleteit az EKR rendszerben kell létrehozni és az EKR rendszeren keresztül a Közbeszerzési Hatóság részére megküldeni.

(7) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás EKR rendszeren keresztüli lebonyolítása esetén a közbeszerzési törvény 103. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét az ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül teljesíti. A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési törvény 103. § (4) bekezdése szerinti döntését az EKR rendszerben teszi közzé. Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 103. § (6) bekezdésében foglalt adatokat az EKR rendszerben teszi nyilvánosan közzé, a Hatóságnak küldött tájékoztatás tartalmából az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) szóló tájékoztatást és a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást nem kell előzetesen közzétenni.

(8) Az ajánlatkérő

a) a közbeszerzési törvény 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti adatokat az EKR rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében működtetett - nyilvános elektronikus szerződéstárban,

b) a közbeszerzési törvény 43. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja, valamint a közbeszerzési törvény 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumokat, és a közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást az EKR rendszerben

teszi közzé.

(9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR rendszerben megadja

a) a közbeszerzés tárgyát,

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,

d) a tervezett eljárás fajtáját,

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját és

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

(10) Az ajánlattételhez kötelező az EKR rendszer által biztosított elektronikus űrlapokon meghatározott mezők kitöltése.

A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok[42]

26/B. §[43] (1) A gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, erről az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek ismételten nyilatkoznia nem kell.

(2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a közbeszerzési törvény 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során[44]

26/C. §[45] (1) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR rendszerben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR rendszerben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.

(2) Ha az adott nyilatkozatra az EKR rendszerben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol az EKR rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításaként kell tekinteni.

(3) Ahol a közbeszerzési törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.

(4) Az EKR rendszer használata esetén, amennyiben az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az ajánlatkérő akkor köteles elektronikus okiratként elfogadni, ha az megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

(5) Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az EKR rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR rendszerben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

(6) Az EKR rendszerben elektronikus űrlapon benyújtandó nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek.

(7) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

(8) Az ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban előírja az EKR rendszerben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelményeket. Az ajánlatkérő ilyen előírásának biztosítania kell a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, és nem korlátozhatja a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásban.

Egyes eljárási cselekmények részletes szabályai[46]

26/D. §[47] (1) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről és a beérkezés időpontjáról az EKR rendszer haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

(2) Amennyiben az EKR rendszerben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő, amennyiben azt nem tartja szükségesnek, nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt - ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, hanem úgy kell kezelni (a közbeszerzési törvény hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel), mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be.

(3) A gazdasági szereplő a közbeszerzési törvény 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

(4) Ahol a közbeszerzési törvény az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR rendszerben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozó "érdeklődés jelzése" gomb megnyomásával jelezte.

(5) Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az eljárásban való részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR rendszerben erre szolgáló gomb megnyomásával elektronikusan teszi meg.

(6) Ahol az EKR rendszer az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

Az ajánlattételi és részvételi határidő meghatározása[48]

26/E. §[49] Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR rendszer működési hibája miatt módosító hirdetmény feladása, vagy értesítés megküldése nem lehetséges a közbeszerzési törvény 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő - amennyiben nem tér át az eljárás papíralapon történő folytatására - az ajánlattételi, illetve részvételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi vagy a részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívást a közbeszerzési törvény szerinti határidőn túl is kiküldheti, a működési hiba elhárulását követően haladéktalanul.

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtása és felbontása[50]

26/F. §[51] (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

(2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kell megkezdeni.

(3) Az ajánlatoknak vagy részvételi jelentkezéseknek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld.

(4) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR rendszer végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok (részvételi jelentkezések) az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

(5) Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az EKR rendszer végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat EKR rendszeren kívül beérkező részeit - külön bontás tartása nélkül - a megfelelő ajánlathoz társítja és azt dokumentálja. Fizikai modellek benyújtása esetén az ajánlatkérő azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR rendszerbe az eljárás iratai közötti feltöltésével dokumentálja.

Az ajánlat és a részvételi jelentkezés módosítása[52]

26/G. §[53] Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia.

Számítási hiba javítása[54]

26/H. §[55] Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Az eljárás eredménytelensége[56]

26/I. §[57] A közbeszerzési törvény 75. §-ában foglaltak mellett az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) az EKR rendszer működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható vagy

b) az EKR rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján az EKR rendszer részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a közbeszerzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást.

Az EKR rendszer üzemeltetése[58]

26/J. §[59] Az EKR rendszer fejlesztésében és működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal szemben az EKR rendszer működéséből, működési zavaraiból, az üzemeltetés során felmerülő hibákból eredő károkért.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

27. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. § (2) bekezdés], tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

(2)[60] E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 1. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

(3)[61] E rendeletnek a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód2. rendelet hatálybalépését követően megkezdett tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(4)[62] E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

Jogharmonizációs záradék

28. §[63]

Ez a rendelet - a közbeszerzési törvénnyel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[8] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[9] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[10] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[12] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[13] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[14] Megállapította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.04.11.

[15] Megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[16] Módosította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Módosította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[18] Az alcímet megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[19] Megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[20] Az alcím címét megállapította a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] Megállapította a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[26] A cím szövegét megállapította a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[28] A Fejezetet megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[29] Az alfejezetet megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[40] A fejezetet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[41] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[42] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[43] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[44] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[45] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[46] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[47] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[48] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[49] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[50] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[51] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[52] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[53] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[54] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[55] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[56] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[57] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[58] Az alcímet beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[59] Beiktatta a 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.15.

[60] Beiktatta a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[61] Beiktatta a 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2014.02.20.

[62] Beiktatta a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

[63] Megállapította a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése. Hatályos 2015.11.01.

Tartalomjegyzék