378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., 39-40., 42-43. és 45. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40., 42-43. és 51. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a), i) és o) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24., 26. és 29. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"2a. fizető: aki fizetési megállapodásban vállalja a felhasználási helyen felhasznált villamos energia ellenértékének, valamint a rendszerhasználati díjnak és a járulékos költségeknek a megfizetését;

2b. fogyasztásmérő-berendezés: a villamosenergia-fogyasztás mérésére szolgáló mérőberendezés, a kiegészítő készülékekkel együtt;"

(2) A Vhr. 1. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"11. próbaüzem: az üzembe helyezés utolsó szakasza, amelynek célja annak igazolása, hogy az erőműegység a jogszabályokban, a hatósági határozatokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt, folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben megfelel;"

2. § A Vhr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáplált villamosenergia-teljesítményt a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő által a részére - mint felhasználó részére - a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékárán kell elszámolni."

3. § A Vhr. "Hálózatfejlesztési terv" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Hálózatfejlesztési terv

9. § (1) Az átviteli rendszerirányító a villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó hálózatfejlesztési terv (a továbbiakban: hálózatfejlesztési terv) megalapozása érdekében a fogyasztói igények előrejelzéséről és a villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesztéséről külön-külön elemzést készít.

(2) Az átviteli rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti elemzésekben dokumentálja

a) az előző elemzési ciklusban készített változatok értékelését,

b) az adott elemzési ciklus során figyelembe veendő szempontokat és az ezek alapján kidolgozandó elemzések változatait, és

c) a kidolgozott változatokat.

(3) Az átviteli rendszerirányító a hálózatfejlesztési tervben dokumentálja

a) az előző tervezési ciklusban készített változatok értékelését,

b) az adott tervezési ciklus során figyelembe veendő szempontokat és a hálózatfejlesztési terv ezek alapján kidolgozandó változatait, és

c) az egyes, részletesen kidolgozott - műszakilag egyenértékű - hálózatfejlesztési változatokat, ennek keretében a 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózat állapotát, továbbá a megvalósítandó változatra vonatkozó javaslatot."

4. § Vhr. a "Közvilágítás" alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

"Mentesítés a hozzáférési szabályok alkalmazása alól

11/A. § A Hivatal által a VET 37. § (1) bekezdése szerinti hatáskörben folytatott eljárás során - a rendszerösszekötő vezetékre vonatkozó mentesítési kérelem elbírálásának elősegítése céljából - az átviteli rendszerirányító köteles a Hivatal részére a közcélú hálózattal kapcsolatosan véleményt adni. Az átviteli rendszerirányító véleményéről a Hivatalt annak megkeresésétől számított 30 napon belül tájékoztatja."

5. § A Vhr. "Magánvezeték" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Közvetlen vezeték

12. § (1) A közvetlen vezeték üzemeltetője felelős a közvetlen vezeték zavartalan és biztonságos működtetéséért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és a villamos energia vételezőhöz történő továbbításáért.

(2) A közvetlen vezeték üzemeltetője az erőmű és a közcélú hálózat csatlakozási pontjára vonatkozóan a hálózati engedélyessel hálózathasználati szerződést köthet, amely alapján a hálózati engedélyes az erőmű és a közcélú hálózat csatlakozási pontján a közvetlen vezeték üzemeltetője rendelkezésére áll.

(3) A közvetlen vezeték üzemeltetője a közcélú hálózat használatáért a (2) bekezdés szerinti hálózathasználati szerződés alapján a hálózati engedélyesnek rendszerhasználati díjat fizet. A közvetlen vezeték üzemeltetője és a hálózati engedélyes közötti elszámolás az erőművi vételezést mérő fogyasztásmérő berendezés, továbbá az erőmű és a közvetlen vezeték csatlakozási pontján felszerelt mérőberendezés adatai alapján történik.

(4) A termelő, a hálózati engedélyes és a közvetlen vezeték üzemeltetője a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírtak szerint együttműködik a villamosenergia-rendszer üzembiztos működése, az előírt hiteles mérés és elszámolás megvalósítása és a közvetlen vezetékről ellátott vételezők ellátása céljából.

(5) Az erőmű üzemszünete esetén követendő szabályokról és eljárásrendről rendelkezni kell

a) a közvetlen vezeték üzemeltetője és a hálózati engedélyes közötti (2) bekezdés szerinti hálózathasználati szerződésében,

b) a közvetlen vezeték üzemeltetője és a termelő közötti szerződésben, valamint

c) a közvetlen vezeték üzemeltetője és a közvetlen vezetékről ellátott vételező közötti, a közvetlen vezeték használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződésben (a továbbiakban: közvetlen vezeték használati szerződés).

12/A. § (1) A közvetlen vezeték használati szerződésnek a közvetlen vezetékre kapcsolódó vételező vonatkozásában tartalmaznia kell a 13/D. §-ban meghatározott rendelkezéseket azzal, hogy a magánvezeték alatt közvetlen vezeték értendő, valamint a felhasználóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A vételező, a hálózati engedélyes, a termelő és a közvetlen vezeték üzemeltetője megállapodik a VET 38. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak betartását biztosító eljárásrendről, amelyet a VET 38. § (3) bekezdésében foglalt megállapodáshoz csatolni kell.

(2) A közvetlen vezeték üzemeltetőjének felelőssége a vételezővel szemben - figyelemmel a 12. § (5) bekezdésének erőmű üzemszünetére vonatkozó rendelkezésére is - a villamos energiának az erőmű csatlakozási pontjától a közvetlen vezetékre kapcsolódó vételező kapcsolódási pontjáig történő szállítására terjed ki.

(3) A közvetlen vezeték üzemeltetője a közvetlen vezeték használati szerződés szerinti ütemezésben gondoskodik a vételező villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, a számlázás alapjául szolgáló hiteles mérési adatok gyűjtéséről és számításáról.

(4) A közvetlen vezetékhez való hozzáférés feltételei nem adhatnak alapot visszaélésre, nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, valamint nem veszélyeztethetik a közvetlen vezeték használati szerződésben rögzített ellátásbiztonságot és a szolgáltatásminőséget, továbbá biztosítaniuk kell az egyenlő bánásmódot.

(5) A közvetlen vezeték üzemeltetője üzemviteli naplót vezet a 13. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint köteles a vezetékes szolgáltatás díját illetően a 13. § (5) bekezdésében - a felhasználóra vonatkozó rendelkezések kivételével - a magánvezetékes szolgáltatás díjára vonatkozó szabályokat alkalmazni.

(6) Ha a vételező a közcélú hálózathoz kizárólag közvetlenül kíván csatlakozni, a közvetlen vezeték engedélyese biztosítja a közcélú hálózatra csatlakozásig a közvetlen vezetékhez való hozzáférést, valamint a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttműködik.

Magánvezeték

13. § (1) A magánvezeték engedélyese köteles a magánvezetéket a VET, e rendelet és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan, a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és a szabványokban rögzített minőségi és üzembiztonsági elvárásoknak megfelelő módon üzemeltetni.

(2) A magánvezeték engedélyese üzemviteli naplót vezet a magánvezetékről ellátott vételezőt és felhasználót érintő üzemszünetről, hálózati kiesésről, üzemzavarról és feszültségingadozásról, továbbá a magánvezetékről ellátott vételezővel vagy felhasználóval a magánvezetékes szolgáltatással kapcsolatos levelezéséről.

(3) A hálózati engedélyes, a vételező és a felhasználó az üzemviteli napló rá vonatkozó adatot tartalmazó részeibe betekinthet, és arról számára - kérése esetén - másolatot vagy kivonatot kell biztosítani, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eseményekkel kapcsolatosan tájékoztatást kell nyújtani. A hálózati engedélyes, a vételező és a felhasználó az üzemviteli naplóban észrevételeit feltüntetheti.

(4) A magánvezeték engedélyese az üzemviteli naplót és a magánvezetékről ellátott vételezővel vagy felhasználóval folytatott levelezését két évre visszamenőleg megőrzi.

(5) A magánvezeték engedélyese a magánvezetékes szolgáltatást a vételező, a felhasználó és a termelő részére szerződéses megállapodásban foglalt, költségalapú díjellenében nyújtja. A díjalapját a vezetékes szolgáltatás igazolt költségei képezhetik, ideértve a magánvezeték üzemeltetési és hálózati veszteségi költségeit, valamint-figyelemmel a Hivatal honlapján közzétett villamos energia rendszerhasználati módszertanra - az üzemeltetett vezeték eszközértékére alkalmazott tőkeköltséget.

(6) A magánvezeték engedélyese a magánvezetékes szolgáltatási és a továbbadási tevékenységéről köteles olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja a tevékenységenkénti átláthatóságot, a diszkrimináció-mentességet, és - az egyéb tevékenységeivel szemben is - kizárja a keresztfinanszírozást.

13/A. § (1) A magánvezeték engedélyese naptári évente, az adott üzleti évet követően kiértékeli az engedélyköteles tevékenységével kapcsolatos működését az üzemviteli naplóban foglaltak és a 13. § (6) bekezdés szerinti adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiértékelésben éves összefoglaló adatokkal külön be kell mutatni, hogy

a) a továbbadott villamosenergia-mennyiség átlagára meghaladta-e az adott üzleti évre vonatkozóan beszerzett villamos energia átlagárát,

b) a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződése alapján a villamosenergia-rendszer használatáért fizetett rendszerhasználati díjakat haszonszerzés nélkül hárította-e át az általa üzemeltetett magánvezetékről ellátott vételezőkre, és

c) a magánvezetékes szolgáltatási tevékenysége során miként alkalmazta a 13. § (5) bekezdés igazolt költségalapú díjra vonatkozó meghatározását.

(3) A kiértékeléshez a vételezők és a (2) bekezdés c) pontja esetén felhasználók részére hozzáférési jogot kell biztosítani.

13/B. § (1) Ha a magánvezeték engedélyese a magánvezetékre kapcsolódó vételezőnek továbbadással villamos energiát értékesít,és magánvezetékes szolgáltatást nyújt, a kiállított számlán elkülönítve, külön-külön tünteti fel a VET 66. § (5) bekezdés a) pont szerinti villamosenergia-beszerzési átlagárat, valamint a VET 66. § (7) bekezdése alapján érvényesített díjakat, egyéb pénzeszközöket és az adókat.

(2) Ha a magánvezeték engedélyese a magánvezetékre kapcsolódó felhasználónak magánvezetékes szolgáltatást nyújt, a kapcsolódási ponton a hálózati engedélyes által mért - a felhasználó által felhasznált - villamosenergia-mennyiség után a közcélú hálózatra csatlakozás feszültségszintjéhez igazodó rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes részére a felhasználó fizeti meg.

13/C. § (1) Amennyiben a magánvezeték engedélyese villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelmet nyújt be a Hivatalhoz, erről a vételezőt a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja, valamint felhívja a vételező figyelmét arra, hogy a vételezőnek történő továbbadásra a villamosenergia-kereskedelmi engedélye hatálybalépését követően nem jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hálózati engedélyes nevét és ügyfélszolgálati irodájának címét, továbbá a magánvezeték használatára irányuló jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződés (a továbbiakban: magánvezeték-használati szerződés) megkötésének vagy módosításának részletes feltételeit, valamint a villamosenergia-értékesítésre vonatkozó ajánlatot.

(3) Amennyiben a vételező a továbbadás megszűnését követően felhasználóként a magánvezetéken keresztül kíván villamos energiát vételezni, a VET 39/B. §-a alapján legkésőbb a továbbadás megszűnéséig

a) a hálózati engedélyessel hálózathasználati szerződést,

b) a magánvezeték engedélyesével magánvezeték-használati szerződést köt, vagy meglévő szerződését módosítja, valamint

c) villamosenergia-kereskedővel villamosenergia-vásárlási szerződést köt.

(4) A hálózathasználati szerződés megkötéséhez az új vagy módosított magánvezeték-használati szerződésben a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontjának a felhasználóra vonatkoztatott rendelkezésre állás feltételeiről a felek megállapodnak.

(5) Amennyiben a vételező a közcélú hálózatra közvetlenül kíván csatlakozni, legkésőbb a továbbadás megszűnéséig a hálózati engedélyessel hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést, továbbá villamosenergia-kereskedővel villamosenergia-vásárlási szerződést köt.

(6) A magánvezeték engedélyese 8 napon belül írásban tájékoztatja a vételezőt, amennyiben a villamosenergia-kereskedelmi engedély részére kiadásra került. A magánvezeték engedélyese a felhasználóvá vált vételező folyamatos ellátásának megvalósulásáig, de legfeljebb a villamosenergia-kereskedelmi engedélyének megszerzését követő 60 napig köteles a továbbadást változatlan feltételek mellett folytatni.

(7) A hálózati engedélyes, a magánvezeték engedélyese és a magánvezetékre kapcsolódó felhasználó a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírtak szerint együttműködik a villamosenergia-rendszer üzembiztos működése, az előírt hiteles mérés és elszámolás megvalósítása céljából.

13/D. § (1) A vételezővel vagy felhasználóval kötött, a magánvezetékhez történő kapcsolódásra, a magánvezetékes hálózati szolgáltatásra, valamint a vételező esetében a továbbadásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell

a) a kapcsolódási pont helyét;

b) a kapcsolódási pont kapacitását (kVA) és műszaki jellemzőit;

c) vételező esetében a kapcsolódási ponton használt teljesítményt (kVA), annak megjelölésével, hogy a használt vagy a rendelkezésre álló teljesítmény ideiglenesen vagy véglegesen kerül-e a vételezőnek átadásra, felhasználó esetében a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítményt (kVA);

d) a vételezői vagy felhasználói berendezés műszaki jellemzőit;

e) szükség esetén a vételezői vagy felhasználói berendezés hálózati visszahatásának megengedett legnagyobb mértékét és a visszahatás csökkentésére szolgáló műszaki megoldásokat;

f) a magánvezetékhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait;

g) a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit;

h) az üzembiztonság, a műszaki követelmények, a karbantartás, az üzemzavar-elhárítás, fejlesztés terén nyújtott szolgáltatásokat;

i) vételező esetében a villamos energia mérésére vonatkozó rendelkezéseket, ennek keretében a méréssel kapcsolatos üzemeltetői és vételezői kötelezettségeket, a mérési helyet, a mérőberendezések kiépítésének általános feltételeit, a mérési időszakok meghatározását, valamint a mérők tulajdonjogának, elhelyezésének, felszerelésének, karbantartásának és cseréjének szabályait;

j) a számlázás és a számlakifogás szabályait;

k) a díjfizetés részletes szabályait, ideértve a magánvezeték használatához kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak fizetésének szabályait is;

l) a vételezővel vagy a felhasználóval történő kapcsolattartás, a 13. § (2) bekezdés szerinti üzemviteli naplóhoz és a 13/A. § (1) bekezdés szerinti kiértékeléshez történő hozzáférés módját, valamint a magánvezeték engedélyesének a hálózati engedélyessel vagy a villamosenergia-kereskedővel szembeni fizetési késedelembe eséséről szóló tájékoztató közzétételének módját;

m) a vételezői, illetve felhasználói panaszok kezelésének és ügyintézésének rendjét, valamint helyét; n) a vételezőből felhasználóvá válás általános feltételeit, kiterjedve na) az eljárásrendre,

nb) a közvetett rendelkezésre állás feltételeire, valamint

nc) az elszámolás kialakítása céljából a hálózati engedélyessel történő együttműködés szabályozására; o) az előre tervezhető éves rendes karbantartási, felújítási munkálatokat, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdő időpontját és várható időtartamáról történő előzetes értesítés módját, továbbá eseti üzemzavar vagy egyéb üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó korlátozás és értesítés szabályait;

p) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különös tekintettel a vételezőnek és a felhasználónak a magánvezetékes szolgáltatásból fizetési késedelem miatt vagy egyéb okból történő ideiglenes vagy végleges kikapcsolásának eseteire és eljárásrendjére; és

q) a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdés n) pont nb) alpontja szerinti közvetett rendelkezésre állás biztosítása, valamint az (1) bekezdés p) pontja szerinti kikapcsolásra vonatkozó tartalmi elemekről a magánvezeték engedélyese a hálózati engedélyessel egyeztet, és a hálózati engedélyes észrevételeit az (1) bekezdés szerinti szerződések tartalmának kialakításához figyelembe veszi. Az egyeztetésről a magánvezeték engedélyese írásos emlékeztetőt készít.

13/E. § Arra a felhasználóra, aki a VET 39. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott célokból magánvezetéket egy épületen belül létesít, a 13-13/D. § magánvezetékengedélyesére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a magánvezeték engedélyese alatt a felhasználót kell érteni."

6. § A Vhr. a következő 22/C. és 22/D. §-sal egészül ki:

"22/C. § (1) Ha a villamosenergia-kereskedő a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt, de valamennyi lejárt tartozását, valamint a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizető fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolásának elosztó felé történő kezdeményezési kötelezettségének a fizetés tudomására jutását követő 24 órán belül nem tesz eleget, köteles a fogyasztónak kötbért fizetni.

(2) A kötbér mértéke a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásról szóló rendeletben meghatározott, a fogyasztónak a villamosenergia-ellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, amennyiben az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, amennyiben az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.

22/D. § A 12 hónapnál nem hosszabb időre kötött villamosenergia-vásárlási szerződés egy alkalommal, 12 hónapnál nem hosszabb időtartamra meghosszabbítható."

7. § A Vhr. "Ügyfélszolgálat" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ügyfélszolgálat

23. § (1) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és - 5 munkanapos hetet alapul véve - legalább heti 36 órás nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása, bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása, valamint készpénz-átutalási megbízás rendelkezésre tartása.

(2) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitva tartással üzemel. Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, az e körbe nem tartozó ügy nyilvántartásba vételéről igazolást kiállítani, bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani, készpénz-átutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.

(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

a) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et, állandó ügyfélszolgálati irodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el, és

b) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et - az a) pont szerinti állandó ügyfélszolgálati iroda mellett - ügyfélszolgálati fiókirodát működtet azon a településen, ahol a második legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el.

(4) Az egyetemes szolgáltató a VET 50/A. § (2) bekezdése szerint az olyan kistérségben, ahol megyei jogú város található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más kistérségben az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el.

(5) Ha a településen - a főváros kivételével - jogszabály állandó ügyfélszolgálati iroda és ügyfélszolgálati fiókiroda működtetését is előírja, az egyetemes szolgáltató kizárólag az állandó ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni.

(6) A fővárosban egy állandó ügyfélszolgálati irodára legfeljebb 100 000 egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó juthat.

(7) Az ügyfélszolgálati fiókiroda működési területén lévő felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó jogosult az állandó ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézésre is.

(8) Ha az egyetemes szolgáltató új szolgáltatási területre kap engedélyt, ügyfélszolgálatot akkor kell létesítenie, ha az általa ellátott felhasználók száma az új szolgáltatási területen az 500-at meghaladja.

23/A. § (1) Az ügyfélszolgálatokon kötelezően végzendő tevékenységek körét, a nyitvatartási időre és a tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelményeket, a szolgáltatás elvárt színvonalát a Hivatal - az üzletszabályzatok keretei között - állapítja meg.

(2) A Hivatal az árszabályozás során kizárólag a kötelezően létesítendő ügyfélszolgálatok költségeit ismeri el.

(3) Az ügyfélforgalmi adatokat az egyetemes szolgáltató köteles rögzíteni.

(4) A felek megállapodása esetén az elosztó hálózati, a villamosenergia-kereskedelmi ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal egy közös helyiségben is működtethető.

(5) Közös helyiségben működtetett ügyfélszolgálat esetében az ügyfelek számára az egyes jogviszonyokkal összefüggő önálló ügyintézés lehetőségét külön-külön biztosítani kell.

(6) A villamosenergia-kereskedő köteles honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét."

8. § A Vhr. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A korábbi villamosenergia-kereskedő, az új villamosenergia-kereskedő és a felhasználó megegyezhetnek a záró mérőállásról. Megegyezés esetében a korábbi villamosenergia-kereskedő a hálózati engedélyest a megegyezés tényéről és a záró mérőállásról a kereskedőváltás hálózati engedélyesnél történő bejelentésével egyidejűleg értesíti. Ennek hiányában a hálózati engedélyes kereskedőváltással kapcsolatos feladatai körében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig gondoskodik a mérőállás leolvasásáról. A hálózati engedélyes az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követő 3 napon belül a korábbi és az új villamosenergia-kereskedővel is közli. A hálózati engedélyes a nem távleolvasható mérővel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg."

9. § (1) A Vhr. 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az engedélyes a telefonon történő ügyintézés esetében egyedi ügyszámmal biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Az engedélyes az egyedi ügyszámot a telefonon történő ügyintézés során ismerteti a felhasználóval. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását az engedélyes mellőzheti."

(2) A Vhr. 28. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedélyesnek a felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a felhasználó által a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a Hivatal részére benyújtott kérelemnek (a továbbiakban: panasz) a következőket kell tartalmaznia:]

"b) a kérelem tárgyának rövid leírása a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználó megkeresésére adott válaszlevelét, a felhasználói megkeresést igazoló dokumentumot, így a (2) bekezdés szerinti igazolást, a (6) bekezdés szerinti egyedi ügyszámot vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, valamint a kérelmező aláírását,"

10. § A Vhr. az "A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi benyújtására vonatkozó eljárási szabályok" alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

"A villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok

29/A. § A VET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkezik,

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

29/B. § (1) A közintézményi felhasználó a VET 63/A. §-a szerinti moratórium (a továbbiakban: moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakban: moratóriumi időszak) legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál.

(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével egyidejűleg az alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a VET 63/A. §-ában és e rendelet 29/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel:

a) a 29/A. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

b) a 29/A. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással,

c) a 29/A. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

d) a 29/A. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

e) a javítóintézet kivételével a 29/A. § c) pont ca) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

f) a javítóintézet kivételével a 29/A. § c) pont cb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

g) a javítóintézet alapító okirattal, és

h) a 29/A. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási szerződéssel.

29/C. § (1) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó - az egymással történő egyeztetést követően - a moratórium biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesítik a közintézményi felhasználót, hogy a 29/B. § (2) bekezdésében hivatkozott feltételeknek

a) megfelel, valamint arról, hogy a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, és tájékoztatást ad ennek indokáról is.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a moratórium ismételt kezdeményezésének.

29/D. § (1) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a közintézményi felhasználó moratóriumi időszak alatti fogyasztásából eredő fizetési kötelezettségéről a moratóriumi időszakot követő 10 napon belül tájékoztatja a közintézményi felhasználót.

(2) A közintézményi felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig, legkésőbb a moratóriumi időszakot követő december 31-éig teljesíti. A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a közintézményi felhasználóval ettől eltérően is megállapodhat, azonban a moratórium biztosítását nem teheti függővé e megállapodás megkötésétől."

11. § A Vhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Előre fizetős mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli."

12. § A Vhr. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) A fogyatékkal élő lakossági fogyasztó a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

a) a 23/b. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, és

b) amennyiben

ba) vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 23/b. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával;

bb) fogyatékossági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 23/b. számú melléklet B)-C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával; vagy

bc) a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, a 23/b. számú melléklet C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja.

(2) A benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát az elosztó a jogosultság megszűnését követő 2 évig köteles megőrizni.

(3) A fogyatékosság jellegét - amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére - vagy az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével a jogszabályok és az engedélyes üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegének és tartalmának engedélyes általi azonosítása céljából. Amennyiben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, a kezelőorvos és a háziorvos a 23/b. számú melléklet C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye alapján tölti ki."

13. § (1) A Vhr. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő fogyasztó."

(2) A Vhr. 34. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

d) a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás, és

e) az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők villamosenergia-ellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

(5) A lakossági fogyasztó a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igény bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott vagy az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmód szerinti szolgáltatásról."

14. § A Vhr. "A villamos energia továbbadása" és "Közcélúvá nyilvánítás" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A villamos energia továbbadása

38. § (1) A VET 66. § (7) bekezdésében a továbbadó felhasználó által fizetett, a vételező felé érvényesíthető átlagos rendszerhasználati díjon a továbbadó felhasználó rendszerhasználati díjakra vonatkozó legutolsó számlájában szereplő, adók nélküli díjösszeg és a számla forgalmi típusú díjainak alapjául szolgáló kWh-mennyiség hányadosát kell érteni. Amennyiben a vételező és a továbbadó felhasználó egységnyi lekötött teljesítményre eső villamos energia vételezése eltér, akkor ennek hatása figyelembe vehető az átlagárszámítás során.

(2) A továbbadó felhasználó és a vételező az adott üzleti év lezárása után a továbbadásra vonatkozó számlákban érvényesített villamos energia és rendszerhasználati díjösszegek, valamint az adott üzleti évre kiszámított tényleges villamos energia beszerzési átlagárral és átlag rendszerhasználati díjjal számított díjösszegek különbségével egymással 30 napon belül elszámol.

(3) A felhasználó a vásárolt villamos energiát a felhasználási helyen kívüli más személy részére nem adhatja tovább.

39. § (1) A magánvezeték engedélyese a VET 66/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében a villamosenergia-kereskedővel közli a továbbadás keretében ellátott vételezők számát, valamint vételezőnkénti bontásban a becsült éves villamos energia igényét.

(2) Amennyiben a magánvezeték engedélyese a vételezőt arról tájékoztatja, hogy villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz és ezzel a továbbadás megszűnik, a vételező folyamatos villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében a 13/C. § (5) bekezdésének rendelkezései szerint köteles eljárni.

(3) A vételező a VET 66. § (3) bekezdése szerinti döntése esetén a továbbadásra vonatkozó szerződést legalább 60 napos felmondási idővel mondhatja fel.

(4) A VET 66/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentés elmulasztása esetén a villamosenergia-kereskedő a továbbadó magánvezeték engedélyesével szemben a VET 66/A. § (2) bekezdésében előírt szabályok helyett a felhasználók kikapcsolására vonatkozó általános szabályokat alkalmazhatja.

Közcélúvá nyilvánítás

40. § (1) A Hivatal vezeték vagy berendezés (a 40-45. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hálózati elem) közcélúvá minősítésére vagy átminősítésére irányuló eljárás során a hálózati elem közcélúságát - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - egyedileg vizsgálja.

(2) A kis- és középfeszültségű hálózati elem, amely a VET 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelőn létesül, és amelyen az elosztó tulajdonjogot szerez, közcélú elosztó hálózati elemnek minősül.

(3) Kizárólag az átviteli rendszerirányító tulajdonát képező hálózati elem minősülhet az átviteli hálózat részének.

(4) Átviteli rendszerüzemeltető esetében a (3) bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni.

41. § (1) A közcélúvá minősítési, valamint az átminősítési kérelemhez mellékelni kell:

a) a hálózati elem üzemi vagy elosztói szabályzatban meghatározottak szerinti megnevezését,

b) a hálózati elem névleges feszültségének megjelölését,

c) a hálózati elem villamosenergia-rendszerben betöltött szerepének ismertetését,

d) a csatlakozó felhasználók számának és felhasználásuk mértékének ismertetését, és

e) nagyfeszültségű hálózati elem esetében az átviteli rendszerirányító véleményét.

(2) A közvetlen vezeték, a termelői vezeték vagy a magánvezeték esetében a kérelemhez - az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túlmenően - mellékelni kell:

a) a hálózati elem műszaki állapotának leírását,

b) a hálózati engedélyes nyilatkozatát a közcélú hálózat kiépítésének becsült költségeiről és időigényéről a vezetéken keresztül ellátott vagy ellátni kívánt vételező, felhasználó ellátása céljából,

c) a hálózati engedélyes nyilatkozatát a vezeték közcélúvá minősítése esetén a hálózati engedélyes által a jogszabályoknak megfelelően történő üzemeltetésnek az előre látható költségeiről és a vezetéknek a hálózati engedélyes által szükségesnek tartott fejlesztéséről, annak becsült költségeiről,

d) a közvetlen vezetéken vagy a magánvezetéken keresztül ellátott villamosenergia-vételező nyilatkozatát arról, hogy a vezeték közcélúvá nyilvánítását követően villamos energia vásárlására vonatkozó érvényes szerződéssel vagy előszerződéssel rendelkezik,

e) a közvetlen vezeték vagy a magánvezeték engedélyesének, a hálózati engedélyessel kötött szerződését vagy előszerződését, amelyben a felek a közcélúvá nyilvánítás időpontjától kezdődő hatállyal rendezik a közcélúvá minősített vezeték tulajdonjogi, vezetékjogi helyzetét, illetve üzemeltetésének szabályait, és

f) a közvetlen vezetékre vagy magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezők számának és felhasználásuk mértékének ismertetését.

42. § (1) A közcélú hálózati elem átviteli vagy elosztó hálózati elemmé történő átminősítése iránti eljárás az érintett hálózati engedélyes kérelemére vagy a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága biztosítása érdekében hivatalból indul.

(2) A termelői vezeték vagy a közvetlen vezeték közcélúvá - ezen belül átviteli vagy elosztó hálózati elemmé - minősítése iránti eljárás a vezeték tulajdonosa vagy üzemeltetője kérelmére, valamint a VET 86. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben hivatalból indulhat.

(3) Hálózati elem közcélúvá minősítésére, valamint átminősítésére vonatkozó kérelem esetében a Hivatal megkeresheti véleményadás céljából a hálózati engedélyest. A hálózati engedélyes a kérelemmel kapcsolatos véleményéről a Hivatalt annak megkeresésétől számított 30 napon belül tájékoztatja.

(4) Nagyfeszültségű hálózati elem közcélúvá minősítése, valamint átminősítése vonatkozásában a Hivatal kikéri az átviteli rendszerirányító véleményét. Az átviteli rendszerirányító véleményéről a Hivatalt annak megkeresésétől számított 30 napon belül tájékoztatja.

43. § Közcélúnak nyilvánított hálózati elem átminősítésére csak a 41. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározottak és a hálózati elem átviteli-elosztói jellegének megváltozása esetén kerülhet sor.

44. § (1) Hivatalból indult eljárás esetében a Hivatal a 41. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakról, a közcélúvá minősítésről, valamint átminősítésről beszerzi a közvetlen vezeték, a termelői vezeték vagy a magánvezeték engedélyese, továbbá a hálózati engedélyes nyilatkozatát.

(2) A hálózati engedélyes a közvetlen vezeték, a termelői vezeték és a magánvezeték engedélyesével a közcélúvá minősítési eljárás során együttműködik.

(3) A Hivatal felhívja a feleket a 41. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt szerződés megkötése érdekében a hálózati engedélyes és a közvetlen vezeték vagy a magánvezeték engedélyese közötti egyezség létrehozására. Ennek eredménytelensége esetén a Hivatal az (1) bekezdés szerint felhívja az érintett feleket nyilatkozattételre, és határozatban rendelkezik a közcélúvá nyilvánított vezetékre jutó arányos elosztói díjról, valamint az üzemeltetés költségeinek a hálózati engedélyes és a hálózati elem engedélyese közötti elszámolásáról.

45. § (1) A Hivatal a hálózati elem közcélúvá minősítéséről, valamint átminősítéséről a villamosenergia-rendszer együttműködése, az ellátásbiztonság, a hatékony és folyamatos villamosenergia-ellátás, az adott hálózati elemhez csatlakozó felhasználók vagy kapcsolódó vételezők száma és azok felhasználásának vagy vételezésének mértéke, a VET 25. § szerinti hálózatfejlesztési terv, valamint az adott esetben jelentős egyéb körülmények alapján dönt.

(2) A Hivatal nem tagadhatja meg a hálózati elem közcélúvá minősítését vagy átminősítését, ha az szerepel a Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben. A Hivatal a közcélúvá minősítő határozatát visszavonja, ha a hálózati elem még nem valósult meg, de már nem szerepel a jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben.

(3) A Hivatal a közvetlen vezeték, a termelői vezeték vagy a magánvezeték közcélúvá minősítésével egyidejűleg hivatalból módosítja a hálózati engedélyes működési engedélyét.

(4) A közvetlen vezeték vagy a magánvezeték közcélúvá minősítése esetén a hálózati engedélyes a közvetlen vezetéken vagy a magánvezetéken keresztül ellátott vételezővel, annak kezdeményezése esetén hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést köt. Amennyiben a meglévő magánvezetékhez vagy közvetlen vezetékhez való kapcsolódás a műszaki feltételekben és a rendelkezésre álló teljesítmény mértékében nem igényel módosítást, a magánvezetéken vagy a közvetlen vezetéken keresztül ellátott vételezőt külön díjfizetési és költségtérítési kötelezettség nélkül megilleti a csatlakozási jog azon a kapcsolódási ponton, amelyen a hálózati elem közcélúvá nyilvánítását megelőzően a magánvezetékhez vagy közvetlen vezetékhez vételezőként kapcsolódott.

(5) A közvetlen vezeték vagy a magánvezeték közcélúvá minősítésének megtagadása esetén a Hivatal határidő megállapítása mellett kötelezheti a hálózati engedélyest közcélú hálózat kiépítésére a közvetlen vezetéken vagy a magánvezetéken keresztül ellátott vételező vagy felhasználó villamos energia ellátása céljából.

(6) A közvetlen vezeték engedélyese a közcélú hálózatra kapcsolásig a közvetlen vezetékhez való hozzáférést változatlan feltételekkel biztosítja, továbbá a közvetlen vezetéket a VET, az e rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint üzemelteti és fenntartja."

15. § (1) A Vhr. 47. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Üzemi Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"g) az átviteli rendszerirányító által készítendő, a fogyasztói igények előrejelzéséről és a villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesztéséről szóló dokumentumok, valamint a hálózati engedélyesek által készítendő hálózatfejlesztési tervek formájára, kötelező tartalmi elemeire, vizsgálati szempontjaira, valamint"

(2) A Vhr. 47. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kereskedelmi Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"a) a villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó szabályokra,"

(3) A Vhr. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kereskedelmi Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"d) a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges kapacitások beszerzési rendjére és igénybevételére,"

(4) A Vhr. 47. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kereskedelmi Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"f) a kiegyenlítő energia meghatározásának módjára, ármeghatározásának szabályaira és elszámolására,

g) a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes és az átviteli rendszerirányító kapcsolatára, és"

(5) A Vhr. 47. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Elosztói Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:)

"b) az elosztó hálózathoz csatlakozó erőművek csatlakozási feltételeire, beleértve a megvalósíthatósági tanulmány és a csatlakozási terv szükségességének eseteit, valamint ezek általános tartalmi elemeit, és"

16. § A Vhr. "Szabályzati bizottságok" és "Üzletszabályzat" alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Szabályzati bizottságok

49. § (1) Az átviteli rendszerirányító az üzemi szabályzat és a kereskedelmi szabályzat kidolgozásával, módosításával és felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetés céljából külön-külön szabályzati bizottságot hoz létre és működtet.

(2) Az átviteli rendszer irányító - a szabályzati bizottság bevonásával - köteles olyan előkészítő munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változás kihirdetését követő 90 napon belül a szükséges módosítások az üzemi szabályzatba, valamint a kereskedelmi szabályzatba átvezetésre, és a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtásra kerüljenek.

(3) A szabályzati bizottságban az érintett villamosenergia-ellátási szabályzatban meghatározottak szerint az átviteli rendszerirányítón kívül

a) az érintett engedélyesi körök az általuk választott képviselőik és

b) a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szervezetei az általuk választott képviselőjük útján vesznek részt szavazati joggal.

(4) Az egyes engedélyesi körök és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szervezetei saját ügyrendjük szerint működnek, amely alapján megválasztják képviselőjüket. Képviselő hiányában az érintett engedélyesek és felhasználók az átviteli rendszerirányítónak közvetlenül küldhetik meg észrevételeiket.

(5) Az átviteli rendszerirányító a honlapján a szabályzati bizottság ülését megelőzően legalább 7 nappal közzéteszi az ülés időpontját, napirendjét és a napirendi pontok közül azok tartalmát, amelyek az üzemi szabályzat vagy a kereskedelmi szabályzat módosítását érintik.

(6) Az egyes engedélyesi és rendszerhasználói körök kidolgozzák a saját tevékenységükre vonatkozó rendelkezésekre, szabályokra, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatukat és azt az átviteli rendszerirányító részére az üzemi szabályzat, valamint a kereskedelmi szabályzat kidolgozása, módosítása és felülvizsgálata során megküldik.

(7) A szabályzati bizottság a tervezetről indokolással ellátott állásfoglalást alakít ki, amely tartalmazza a tagok esetlegesen elutasított javaslatait és észrevételeit is az elutasítás indokával együtt.

(8) A szabályzati bizottság ügyrend szerinti tevékenységéért az átviteli rendszerirányító felel. Az átviteli rendszerirányító az üzemi szabályzat, valamint a kereskedelmi szabályzat tervezetét és a szabályzati bizottsági ülés jegyzőkönyvét indokolásokkal együtt az ülést követő 7 napon belül megküldi a Hivatal részére.

(9) A szabályzati bizottság összehívását bármely érintett - képviselőjén keresztül - kezdeményezheti az átviteli rendszerirányítónál.

50. § (1) Az elosztók az elosztói szabályzat kidolgozásával, módosításával és felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetés céljából szabályzati bizottságot hoznak létre és működtetnek.

(2) Az elosztók - a szabályzati bizottság bevonásával - kötelesek olyan előkészítő munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változás kihirdetését követő 90 napon belül a szükséges módosítások az elosztói szabályzatba átvezetésre, és a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtásra kerüljenek.

(3) A szabályzati bizottságban az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint az elosztókon kívül

a) az érintett engedélyesi körök, és

b) a nem engedélyköteles kiserőművek üzemeltetői, valamint a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szervezetei

az általuk kijelölt képviselőik útján vesznek részt szavazati joggal.

(4) Az egyes engedélyesi és rendszerhasználói körök saját ügyrendjük szerint működnek, amely alapján megválasztják képviselőjüket. Képviselő hiányában az érintett engedélyesek, nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetői és felhasználók az elosztóknak közvetlenül küldhetik meg észrevételeiket.

(5) Az elosztók a honlapjukon a szabályzati bizottság ülését megelőzően legalább 7 nappal közzéteszi az ülés időpontját, napirendjét és a napirendi pontok közül azok tartalmát, amelyek az elosztói szabályzat módosítását érintik.

(6) Az egyes engedélyesi és rendszerhasználói körök kidolgozzák a saját tevékenységükre vonatkozó rendelkezésekre, szabályokra, valamint azok módosításaira vonatkozó javaslatukat és azt az elosztók részére az elosztói szabályzat kidolgozása, módosítása és felülvizsgálata során megküldik.

(7) A szabályzati bizottság a tervezetről indokolással ellátott állásfoglalást alakít ki, amely tartalmazza a tagok esetlegesen elutasított javaslatait és észrevételeit is az elutasítás indokával együtt.

(8) A szabályzati bizottság ügyrend szerinti tevékenységéért az elosztók felelnek. Az elosztók az elosztói szabályzat tervezetét, a szabályzati bizottsági ülés jegyzőkönyvét indokolásokkal együtt az ülést követő 7 napon belül közösen küldik meg a Hivatal részére.

(9) A szabályzati bizottság összehívását bármely érintett - képviselőjén keresztül - kezdeményezheti az elosztóknál.

50/A. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci szabályzat célja a szervezett villamosenergia-piac hátrányos megkülönböztetéstől mentes működésének biztosítása, és legalább az alábbi alapvető tárgyköröket szabályozza:

a) a szervezett villamosenergia-piacon forgalmazott termékek körét,

b) a végrehajtható ügyletek körét, az ajánlattétel részletes szabályait, így az ajánlattétel és ajánlat visszavonás tartalmi és formai követelményeit és az ajánlati kötöttség szabályait,

c) a kereskedési módszert és a kereskedési időszakot,

d) az a)-c) pontban foglaltak bevezetésének, kivezetésének és megváltoztatásának szabályait,

e) a szervezett villamosenergia-piaci tagság tartalmát, feltételeit, így a tagság keletkezésének, felfüggesztésének, korlátozásának és megszűnésének részletes szabályait,

f) a kereskedési jog tartalmát, feltételeit, így a kereskedési jog keletkezésének, felfüggesztésének, korlátozásának és megszűnésének részletes szabályait,

g) a kereskedés, az ügyletek végrehajtása és a pénzügyi elszámolás részletes szabályait,

h) a kereskedés felfüggesztésének szabályait,

i) a tag és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes közötti tájékoztatási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségek tartalmát, helyét, rendjét, idejét és részletes szabályait,

j) az adatkezelés részletes szabályait,

k) az általános szerződési feltételeket, beleértve a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit,

l) a szervezett villamosenergia-piacon történő kapcsolattartás részletes szabályait, és

m) a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges nyilvántartás legfontosabb tartalmi és formai követelményeit.

(2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes gondoskodik a szervezett villamosenergia-piaci szabályzati bizottság felállításáról. A szervezett villamosenergia-piaci szabályzati bizottság a szervezett villamosenergia-piac tagjainak képviselőiből áll, és véleményező valamint tanácsadó feladatot lát el a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat rendelkezései módosítása tekintetében.

(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott szervezett villamosenergia-piaci szabályzat tervezetét, továbbá a Hivatal által jóváhagyott szervezett villamosenergia-piaci szabályzatát a honlapján közzéteszi.

(4) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot és az üzletszabályzatát egy dokumentumban összevontan is elkészítheti, amelynek esetén köteles gondoskodni azok megfelelő tagolásáról és az egyes tárgykörök világos elkülönítéséről.

Üzletszabályzat

51. § (1) Az engedélyes üzletszabályzata tervezetét honlapján közzéteszi. Az átviteli rendszerirányító az üzletszabályzat tervezetének közzétételéről az érintett engedélyeseket tájékoztatja.

(2) Az üzletszabályzat tervezetét az engedélyes - az átviteli rendszerirányító kivételével - az energetikai felhasználói érdekképviseletekkel közvetlenül egyezteti.

(3) Az engedélyesek az észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt biztosítanak. A beérkezett véleményeket és az egyeztetés eredményét rögzíteni kell. Amennyiben az érdekképviselet vagy az engedélyes véleménye az üzletszabályzatba nem kerül beépítésre és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt kéri, a Hivatalhoz az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteként be kell nyújtani az észrevételt tevő véleményét is.

(4) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a (3) bekezdés szerinti, fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti vagy a jóváhagyást megtagadja.

(5) Az üzletszabályzat készítése alól a VET 72. § (5) bekezdése alapján történő felmentésre vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az engedélyes által alkalmazandó szerződésmintát.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat az átviteli kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkörben és a kapcsolt mérlegkörben történő értékesítés esetében nem kell alkalmazni."

17. § A Vhr. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § A VET 74. § (1) bekezdés a) és h)-i) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a VET 74. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet belföldi székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság végezhet, ha megfelel a VET-ben, e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek."

18. § A Vhr. 59. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az erőművekkel kapcsolatos engedélyezés során a Hivatalnak a következő energetikai szempontokat kell érvényesítenie:)

"f) a Megújuló Nemzeti Cselekvési Tervben meghatározott célértékeket."

19. § A Vhr. a 62. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélye

62/A. § Az elvi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 4/A. számú mellékletben előírt dokumentumokat."

20. § A Vhr. "Erőmű teljesítményének növelésére vonatkozó engedély" és "50 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű erőművek teljesítményének csökkentésére vonatkozó engedély" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Erőmű névleges teljesítőképességének növelésére vonatkozó engedély

65. § (1) Erőmű névleges teljesítőképessége növelésének minősül a működési engedélyben meghatározott erőművi névleges teljesítőképesség vagy a kiserőmű névleges teljesítőképességének átalakítással, javítással történő növelése, ha bármelyik meglévő berendezés (erőműegység vagy turbógépcsoport) vagy azok együttes névleges teljesítőképességének növekménye meghaladja a működési engedélyben meghatározott névleges teljesítőképesség 10%-át, vagy kiserőmű esetében annak névleges teljesítőképessége a növeléssel együtt eléri vagy meghaladja az 50 MW-ot.

(2) Az erőmű névleges teljesítőképességének növelésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú mellékletben meghatározott iratokat és adatokat kell benyújtani.

(3) A névleges teljesítőképesség növelés megvalósulása után az engedélyes a próbaüzem záró jegyzőkönyvének keltét követő 30 napon belül köteles kérelmezni a működési engedélye módosítását, vagy kiserőmű esetében a villamosenergia-termelésre vonatkozó működési engedély kiadását.

50 MW vagy ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek névleges teljesítőképességének csökkentésére vonatkozó engedély

66. § (1) Az erőmű névleges teljesítőképessége csökkentésének minősül a működési engedélyben meghatározott erőművi névleges teljesítőképesség több mint 10%-kal vagy 10 MW-tal (minden esetben a magasabb értéket kell figyelembe venni) történő csökkentése, akár egy alkalommal, akár több csökkentés eredményeként összességében, amennyiben a csökkentés időtartama az 1 évet meghaladja.

(2) Az erőmű névleges teljesítőképességének csökkentésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez az 5. számú mellékletben meghatározott iratokat és adatokat kell benyújtani.

(3) Névleges teljesítőképesség csökkentésnek kell tekinteni az erőmű működési engedélyben meghatározott erőművi névleges teljesítőképesség több mint 10%-kal vagy 10 MW-tal (minden esetben a magasabb értéket kell figyelembe venni) történő, nem tervezett, 1 évet meghaladó csökkentését is.

(4) A névleges teljesítőképesség csökkentés megvalósulása után az engedélyes a próbaüzem záró jegyzőkönyvének keltét követő 30 napon belül köteles kérelmezni a működési engedélye módosítását, vagy kiserőmű esetében a kiserőművi összevont engedély kiadását."

21. § A Vhr. "Magánvezeték engedélyezése" és "Közvetlenvezeték engedélyezése" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Magánvezeték engedélyezése

74. § (1) A VET 74. § (1) bekezdés h) pontja szerinti engedély iránti kérelmet a felhasználó nyújthatja be. (2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 13. számú mellékletben előírtakat.

75. § A VET 74. § (1) bekezdés h) pontja szerinti engedélyezés szempontjából bővítésnek minősül a magánvezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontján rendelkezésre álló teljesítmény növelése.

76. § (1) A 2011. október 1-je előtt létesített és a VET 39. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti magánvezeték megszüntetésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha

a) a magánvezetékre vételező vagy felhasználó nem kapcsolódik,

b) a magánvezetékre kapcsolódó vételező vagy felhasználó közcélú hálózatról történő közvetlen ellátása a megszüntetés után biztosított, vagy

c) a felhasználási hely vagy a magánvezeték átruházásra került, és az új felhasználó a VET 74. § (1) bekezdés h) pontja szerinti engedélyt megkapta.

(2) Ha a magánvezeték megszüntetésére irányuló kérelem esetében az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a Hivatal a magánvezeték engedélyesével szemben a VET 39/E. §-ában foglaltak szerint járhat el.

Közvetlen vezeték engedélyezése

77. § (1) Ha a termelő szüneteltetni kívánja vagy meg kívánja szüntetni azon erőműve termelését, amely közvetlen vezetéken keresztül vételező részére villamosenergia-ellátást biztosít, valamint a közvetlen vezeték engedélyesével és a vételezőkkel megállapodott abban, hogy a közvetlen vezetékes ellátást magánvezetékes ellátási formává alakítják, akkor a villamosenergia-termelés szüneteltetésére vagy megszüntetésére irányuló kérelemmel egyidejűleg a közvetlen vezeték megszüntetése iránti kérelmet és magánvezeték létesítése iránti kérelmet is be kell nyújtani.

(2) A közvetlen vezeték létesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 14. számú mellékletben előírtakat."

22. § A Vhr. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A VET 88. § (2) bekezdése szerinti fióktelep működésére vonatkozó kérelmet az anyavállalat nyújtja be."

23. § A Vhr. 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Fióktelepként működő szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében a VET 54. § (1) bekezdés szerinti korlátozást a fióktelepet létrehozó külföldi vállalkozásra kell alkalmazni."

24. § A Vhr. az "A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képező átviteli hálózat tulajdonosára vonatkozó szétválasztási szabályok" alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

100/A. § (1) Az átviteli rendszerirányító és az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosa közötti, az elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó, a VET 102/B. § (4) bekezdése, a VET 103. § (4a) bekezdése és a VET 104. § (1a) bekezdése szerinti szerződéshez (a 100/A-100/C. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: szerződés), annak módosításához vagy megszüntetéséhez a Hivatal jóváhagyása szükséges.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti jóváhagyás során vizsgálja, hogy a szerződésben foglaltak, a szerződés módosítása vagy megszüntetése megfelel-e a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos működésére, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

(3) A szerződés legalább a következőket tartalmazza:

a) az átviteli rendszerirányítási tevékenységhez szükséges, az átviteli rendszerirányító kizárólagos használatába adott elektronikus hírközlő hálózati elemek meghatározását, valamint a használatba adás feltételeit és határidejét;

b) az elektronikus hírközlő hálózati elemek minőségi jellemzőit az üzemi szabályzatban foglaltakkal összhangban;

c) az a) pont szerinti eszközök használatáért fizetendő díj mértékét, fizetésének feltételeit és felülvizsgálatának módjára, gyakoriságára vonatkozó rendelkezéseket;

d) a szerződés időbeli hatályát és megszűnésének eseteit;

e) az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosának

ea) az elektronikus hírközlő hálózati elemek átviteli rendszerirányításhoz szükséges állapotának az üzemi szabályzatban foglaltak szerinti fenntartására,

eb) az elektronikus hírközlési kapcsolat rendelkezésre állásának ellenőrzésére,

ec) az elektronikus hírközlő hálózati elemek üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére vonatkozó kötelezettsége részletszabályait;

f) az átviteli rendszerirányító kötelezettségeit

fa) az elektronikus hírközlő hálózati elemekre csatlakoztatható végberendezésekkel,

fb) a folyamatos és biztonságos átviteli rendszerirányításhoz szükséges elektronikus hírközlő hálózati elemek kapacitásfejlesztésének kezdeményezésével, és

fc) az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosával való együttműködéssel kapcsolatban;

g) kölcsönös adatszolgáltatási kötelezettségeket az üzemeltetési, a karbantartási és a fejlesztési kérdésekben;

h) az átviteli rendszerirányító részére elővásárlási jog kikötését az elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozóan;

i) az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosa jogutód nélküli megszűnése esetére vételi jog kikötését az átviteli rendszerirányító részére az elektronikus hírközlő hálózati elemek vonatkozásában;

j) adatvédelmi rendelkezéseket; és

k) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit.

(4) Az átviteli rendszerirányító a használati díjösszegének módosítása nélkül jogosult

a) az elektronikus hírközlési hálózati elemek kizárólagos használatára,

b) az elektronikus hálózati elemeken belül a ténylegesen használt áramkörök meghatározására,

c) az átviteli rendszerirányítás mindenkori igénye szerint az elektronikus hálózati elemeken belül általa használt áramkörök számának bővítésére és csökkentésére, valamint

d) az elektronikus hálózati elemek átkonfigurálásáról, lebontásáról és hálózatmenedzseléséről az átviteli rendszerirányítás igényeinek kielégítése céljából intézkedni.

100/B. § Az átviteli rendszerirányító és az elektronikus hírközlési hálózati elem tulajdonosa a szerződést legalább 12 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

100/C. § Az átviteli rendszerirányító szerződésszegése esetén az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosa által a szerződés alapján nyújtott szolgáltatások kizárólag a biztonságos átviteli rendszerirányításhoz szükséges mértéket meghaladó részükben és kizárólag a Hivatal jóváhagyása esetén szüneteltethetők az átviteli rendszerirányító szerződésszegő magatartásának megszűnéséig."

25. § A Vhr. 104. §-a és 105. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"104. § (1) A VET 107. § (1) bekezdésében meghatározott piacokon belül a Hivatal termék vagy szolgáltatási részpiacokat azonosíthat. A Hivatal a termék vagy szolgáltatási részpiacok azonosítását, a piaci verseny hatékonyságának elemzését, a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítását, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírását a versenyjog vonatkozó szabályaival összhangban és a magyar villamos-energiapiac sajátosságainak figyelembevételével végzi el.

(2) A Hivatal meghatározott, keresleti és kínálati helyettesíthetőséggel jellemezhető, területileg elhatárolható termék vagy szolgáltatási részpiacokon elemzi a verseny hatékonyságát, és megvizsgálja az engedélyesek piaci erejét.

(3) A termék vagy szolgáltatási részpiacok meghatározása során a Hivatal figyelembe veszi

a) a villamos energia beszerzésének, illetve értékesítésének lehetőségeit, korlátait, figyelemmel a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 14. § (3) bekezdésében foglalt szempontokra,

b) a hálózati szűk keresztmetszeteket, az egyes földrajzi területeken érvényesülő szabályozási gyakorlatban megnyilvánuló különbségeket,

c) egyéb, a piaci versenyfeltételek homogenitását befolyásoló tényezőket.

105. § A piaci verseny hatékonyságának elemzésekor a Hivatal figyelembe veszi:

a) a VET 107. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti piacokon belül meghatározott termék vagy szolgáltatási részpiacokon működő engedélyesek piaci részesedését, alkalmazva a 106. § a) pontjában az engedélyes piaci erejének megítélésére vonatkozó szabályokat,

b) a termék vagy szolgáltatási részpiacok likviditását, azaz az áruk és szolgáltatások gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét és beszerezhetőségét,

c) a termék vagy szolgáltatási részpiacokon értékesített áruk és szolgáltatások árának alakulását és a piacon tevékenykedő vállalkozások költségeit és árképzési gyakorlatát, és

d) a VET 107. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti piacokon a felhasználók kereskedőváltásának mértékét, azaz a vizsgált időszakban bekövetkezett összes kereskedőváltásnak a felhasználókkal kötött összes villamosenergia-vásárlási szerződésen belüli arányát."

26. § A Vhr. 115. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A VET 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott díjból az átviteli rendszerirányító kizárólag a távhőszolgáltatási támogatásról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint teljesíthet kifizetést."

27. § A Vhr. 118. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal határozatainak közzététele során a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a minősített adat védelméről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével jár el."

28. § A Vhr. 120. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 120/A. §-sal egészül ki:

"120. § (1) Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzat részét képező egyetemes szolgáltatási szerződés mintájának Hivatal általi jóváhagyását követő 30 napon belül köteles a honlapján és az ügyfélszolgálatain közzétenni a VET 176. § (3) bekezdésében meghatározott villamosenergia-vásárlási szerződés írásba foglalására vonatkozó eljárásrendet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá

a) azt, hogy az írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződéssel nem rendelkező felhasználókkal 2014. december 31-ig írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződést kell kötni,

b) azt, hogy milyen módon köthetnek írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződést,

c) az írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges iratokat, adatokat,

d) a más villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltatótól történő villamos energia vásárlás lehetőségére vonatkozó információkat, és

e) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkat.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles az írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződéssel nem rendelkező felhasználóknak

a) az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén, valamint

b) az üzletszabályzatában meghatározott módon új szerződés kötésére ajánlatot tenni.

(3) Személyes ügyintézés esetében a (2) bekezdésben meghatározott felhasználót az üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatni kell a villamosenergia-vásárlási szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről, valamint az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról. Ha a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést az ügyfélszolgálaton nem írja alá, a szerződéstervezet egyetemes szolgáltató által aláírt két példányát a felhasználónak át kell adni, valamint ahhoz előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ajánlattétel esetében az egyetemes szolgáltató a szerződéstervezet felhasználó részére történő megküldését megelőzően legalább egy, de legfeljebb két hónappal köteles az üzletszabályzatában meghatározott módon tájékoztatni az írásbeli villamosenergia-vásárlási szerződéssel nem rendelkező felhasználót a szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről. A tájékoztatásnak az (1) bekezdés a)-e) pontján felül tartalmaznia kell a szerződéstervezet megküldésének időpontját.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában szereplő szerződésmintának megfelelő szerződéstervezet általa aláírt két példányát az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi az írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező felhasználónak. A szerződéstervezethez az (1) bekezdés a)-e) pontját tartalmazó tájékoztatást, valamint előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(6) Az egyetemes szolgáltató köteles naprakészen nyilvántartani, hogy a felhasználóval kötött-e írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződést.

(7) Az egyetemes szolgáltató biztosítja, hogy az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználók aránya a felhasználók összlétszámához képest 2012. december 31-ig eléri a 40%-ot, 2013. december 31-ig a 80%-ot. 120/A. § (1) Az elosztó az üzletszabályzat részét képező hálózathasználati szerződés mintájának Hivatal általi jóváhagyását követő 30 napon belül köteles a honlapján és az ügyfélszolgálatain közzétenni a VET 176. § (3) bekezdésében meghatározott hálózathasználati szerződés írásba foglalására vonatkozó eljárásrendet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá

a) azt, hogy az írásbeli hálózathasználati szerződéssel nem rendelkező felhasználókkal 2014. december 31-ig írásbeli hálózathasználati szerződést kell kötni,

b) azt, hogy milyen módon köthetnek írásbeli hálózathasználati szerződést,

c) az írásbeli hálózathasználati szerződés megkötéséhez szükséges iratokat, adatokat, és

d) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkat.

(2) Az elosztó köteles az írásbeli hálózathasználati szerződéssel nem rendelkező felhasználóknak

a) az elosztó ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén, valamint

b) az üzletszabályzatában meghatározott módon szerződés kötésére ajánlatot tenni.

(3) Személyes ügyintézés esetében a (2) bekezdésben meghatározott felhasználót az üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatni kell a hálózathasználati szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről, valamint az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakról. Ha a felhasználó a hálózathasználati szerződést az ügyfélszolgálaton nem írja alá, a szerződéstervezet elosztó által aláírt két példányát a felhasználónak át kell adni, valamint ahhoz előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ajánlattétel esetében az elosztó a szerződéstervezet felhasználó részére történő megküldését megelőzően legalább egy, de legfeljebb két hónappal köteles az üzletszabályzatában meghatározott módon tájékoztatni az írásbeli hálózathasználati szerződéssel nem rendelkező felhasználót a szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről. A tájékoztatásnak az (1) bekezdés a)-d) pontján felül tartalmaznia kell a szerződéstervezet megküldésének időpontját.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az elosztó az üzletszabályzatában szereplő szerződésmintának megfelelő szerződéstervezet általa aláírt két példányát az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi az írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező felhasználónak. A szerződéstervezethez az (1) bekezdés a)-d) pontját tartalmazó tájékoztatást, valamint előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(6) Az elosztó köteles naprakészen nyilvántartani, hogy a felhasználóval kötött-e írásbeli hálózathasználati szerződést.

(7) Az elosztó biztosítja, hogy az írásbeli hálózathasználati szerződéssel rendelkező felhasználókaránya a felhasználók összlétszámához képest 2012. december 31-ig eléri a 40%-ot, 2013. december 31-ig a 80%-ot. "

29. § A Vhr. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"121. § A VET 178/E. § (3) bekezdése szerint továbbadásra jogosultra a VET és az e rendelet magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

30. § A Vhr. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"123. § Az üzletszabályzat készítésére kötelezett engedélyes köteles üzletszabályzatát a VET, valamint e rendeletnek a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és azt a Hivatalhoz 2012. február 29-éig jóváhagyásra benyújtani."

31. § (1) A Vhr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vhr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vhr. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vhr. e rendelet 4. melléklete szerinti 4a. számú melléklettel egészül ki.

(5) A Vhr. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Vhr. 6. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Vhr. 7. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Vhr. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Vhr. 13-15. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vhr. 20. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A Vhr. 21. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A Vhr. 22. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vhr. 23/a. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A Vhr. 23/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vhr. 24. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

32. § (1) A Vhr. 14. § (4) bekezdésében az "az engedélyköteles magánvezeték üzemeltetője, a közvetlen vezetek és termelői vezetek üzemeltetője" szövegrész helyébe az "a magánvezeték engedélyese és a közvetlen vezeték engedélyese" szöveg lép.

(2) A Vhr. 28. § (2) bekezdésében az "ügyfélszolgálati irodában" szövegrész helyébe az "ügyfélszolgálaton" szöveg, 28. § (7) bekezdésében a "Szabályzat" szövegrész helyébe az "Üzletszabályzat" szöveg, 31. § (6) bekezdésében a "fogyasztó" szövegrész helyébe a "szociálisan rászoruló fogyasztó" szöveg, 31. § (7) bekezdésében a "fel kell ajánlania" szövegrész helyébe a "figyelemfelkeltő módon fel kell ajánlania" szöveg, 32. § (7) bekezdésében a "lakossági fogyasztó" szövegrész helyébe a "lakossági fogyasztó szociálisan rászorulóként" szöveg, a "szociálisan rászoruló fogyasztók" szövegrész helyébe a "védendő fogyasztók" szöveg, 34. § (3) bekezdésében az "A 33. § (2) bekezdés b)-c) pontjai" szövegrész helyébe az "A 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja" szöveg, a "lakó" szövegrész helyébe az "élő" szöveg, 35. §-ában a "33. § (2) bekezdés b)-c) pontja" szövegrészek helyébe a "33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja" szöveg lép.

(3) A Vhr. 48. § (4) bekezdésében a "résztvevőikkel" szövegrész helyébe a "tagjaikkal" szöveg, 52. § (1) bekezdésében az "engedélyesi" szövegrész helyébe az "engedélyköteles" szöveg, 53. § (2) bekezdésében az "engedélyesi" szövegrész helyébe az "engedélyköteles" szöveg, 54. § (2) bekezdésében a "VET 74. § (1) bekezdés b)-g) pontjában" szövegrész helyébe a "VET 74. § (1) bekezdés b)-d) és f)-i) pontjában" szöveg lép.

(4) A Vhr. 58. §-ában a "teljesítőképesség" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképesség" szöveg, 59. § (2) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrészek helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, 60. §-ában a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg lép.

(5) A Vhr. "50 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű erőmű létesítésére vonatkozó engedély" alcím címében a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, "50 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű erőmű villamosenergia-termelésére vonatkozó működési engedély" alcím címében a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, "0,5 MW vagy ezt meghaladó teljesítőképességű erőmű villamosenergia-termelésének szüneteltetésére vonatkozó engedély és a termelő tevékenység újbóli folytatásának feltételei" alcím címében a "0,5" szövegrész helyébe az "50" szöveg, a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, "A villamosenergia-kereskedelemre, a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre és az egyszerűsített villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély" alcím címében a "villamosenergia-kereskedelemre, a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre és az egyszerűsített villamosenergia-kereskedelemre" szövegrész helyébe a "villamosenergia-kereskedelemre és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre" szöveg lép.

(6) A Vhr. 63. § (3) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, 67. § (1) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, 79. § (1) bekezdésében az " , a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre és az egyszerűsített villamos-energia kereskedelemre" szövegrész helyébe az "és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre" szöveg, 79. § (2) bekezdésében a "88. § (3) bekezdés d) pontjában előírt" szövegrész helyébe a "88. § (3) bekezdésében előírt, iroda fenntartására és elérhetőségére vonatkozó" szöveg, 79. § (3) bekezdésében az "54. § (2) bekezdésétől" szövegrész helyébe az "54. § (1) bekezdés b) pontjától" szöveg, 79. § (4) bekezdésében a "jogszabályoknak megfelelően működik," szövegrész helyébe a "villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet jogszabályoknak megfelelően végzi, "szöveg lép.

(7) A Vhr. 106. § b) pontjában az "az érintett termékpiac" szövegrész helyébe az "a termék vagy szolgáltatási részpiacok" szöveg, a "teszik," szövegrész helyébe a "teszik, és" szöveg lép.

(8) A Vhr. 8. számú melléklet címében az "A 0,5 MW" szövegrész helyébe az "Az 50 MW" szöveg, a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, 19. számú melléklet címében a "teljesítmény" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességének" szöveg lép.

33. § (1) Hatályát veszti a Vhr. 25. § (3) bekezdése, 47. § (2) bekezdés e) pontja, 119. §-a, 124-126. §-a, 127. §-a, 130. § (1) bekezdés f) pontja.

(2) Hatályát veszti a Vhr. "A közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítása vagy áthelyezése" alcíme és 112/A. §-a.

(3) Hatályát veszti a Vhr. 16. számú melléklet 2., 8. és 11. pontja, 17. számú melléklet 3. pontjában a ", valamint az átviteli rendszerirányítóval" szövegrész.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla,"

(2) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. Fogyasztási jelleggörbe: jogszabályban vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor,"

(3) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"20. Részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla,"

(4) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"28. Végszámla: a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla."

35. § A Get. Vhr. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 100 m3/óránál, a földgázelosztó a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is elláthatja. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok alapján történik.

(2) A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó a földgázelosztó tulajdonát képezi."

36. § (1) A Get. Vhr. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének)

"b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt és nyilvántartott kapacitásainak nyilvántartását és frissítését,"

(2) A Get. Vhr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 8. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltetőre is alkalmazni kell, ha a GET 18. §-a szerint a szállítási rendszerüzemeltető a gázátadó állomást követő vezetékszakaszon végez földgázelosztási tevékenységet a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó részére."

(3) A Get. Vhr. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználók helyrajzi számmal meghatározott felhasználási helyét, továbbá ezen felhasználókkal kapcsolatos szállítási rendszerüzemeltetői kötelezettségeket a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza."

37. § (1) A Get. Vhr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a földgázelosztó a felhasználó irányába a GET 16. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontja szerinti esetekben eljár, akkor a végrehajtandó intézkedésről az intézkedés napján értesíti a felhasználót ellátó földgázkereskedőt."

(2) A Get. Vhr. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pont ca), cc), cd) és ce) alpontja és e) pontja szerinti esetekben a felhasználó bekapcsolását, a felhasználási helyen a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését vagy folytatását azonnali hatállyal megtagadhatja. A GET 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás megtagadására akkor kerülhet sor, ha a hiteles mérés feltételeit a földgázelosztó azonnal nem tudja helyreállítani.

(4) A GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontja, d) és f) pontja szerint lakossági fogyasztó esetében a szolgáltatás megkezdésének megtagadására és a földgázelosztási szolgáltatás folytatásának felfüggesztésére (a továbbiakban: együtt: szolgáltatás megtagadása) a GET 29. § (4) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni."

(3) A Get. Vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a szolgáltatás folytatásának megtagadását megelőzően az üzletszabályzata szerint saját maga vagy a felhasználót ellátó földgázkereskedő kezdeményezésére tértivevényes levélben szólítja fel a felhasználót az üzletszabályzatban részletezett kötelezettségek teljesítésére, és egyúttal tájékoztatja a földgázkereskedőt a levél kiküldéséről. A felszólító levélnek tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítésére nyitva álló határidőt és a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, a kikapcsolás és a visszakapcsolás feltételeit, valamint azok költségét is."

(4) A Get. Vhr. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A földgázelosztó kizárólag a neki felróható okból történő jogellenes kikapcsolásból eredő károkért felel, köteles a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott kötbért a felhasználónak megfizetni."

38. § A Get. Vhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A földgázelosztónak biztosítania kell az előre fizető mérő működéséhez szükséges feltöltő kártya, vagy feltöltő egység feltöltésének műszaki lehetőségét. Az előre fizető mérők üzemeltetésének és feltöltésének részletes szabályait a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza."

39. § A Get. Vhr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biztonsági földgázkészletre a hozzáférés általános szabályai nem alkalmazhatók, nem esik az árszabályozás alá, és az ehhez kapcsolódó tárolókapacitás kereskedelmi célra csak megszakítható kapacitásként nem ajánlható fel."

40. § A Get. Vhr. 26/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Get. Vhr. 26/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A záró mérőállás meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó.

(7) Ha a felek a rendszerüzemeltető GET 31/B. § (4) bekezdése szerinti értesítéséig nem állapodnak meg a záró mérőállásban, a rendszerüzemeltető

a) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjában, vagy

b) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig az új földgázkereskedő költségére köteles gondoskodni a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A rendszerüzemeltető a nem távlehívható fogyasztásmérő berendezés esetében a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

(8) A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követő 3 napon belül közli a korábbi és az új földgázkereskedővel, amely alapján a korábbi földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül. Az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásának a korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállással azonosnak kell lennie."

41. § A Get. Vhr. 26/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felhasználóval szerződést kötő új földgázkereskedő a (3) bekezdés szerinti kereskedőváltás esetében részben vagy egészben megtagadhatja a szállítói betáplálási, betároláshoz tartozó szállítási kiadási, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését."

42. § A Get. Vhr. 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyetemes szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti ellátás biztonsági szint biztosítása érdekében rendelkeznie kell minden év március 31-én az általa ellátott felhasználók következő gázévi fogyasztásának megfelelő földgáz-kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval, valamint minden év október 1-jén a 31. § (1) bekezdés szerinti téli felkészülési tervben meghatározott várható téli fogyasztás legalább 60%-ának megfelelő, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel.

(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felhasználók felé kártérítési felelősséggel tartozik."

43. § A Get. Vhr. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyetemes szolgáltató köteles minden év március 31-ig a Hivatalnak benyújtani az általa ellátott felhasználók ellátás biztonsági szintjét biztosító téli felkészülési tervet, amelyben megadja a szolgáltatási területén lévő felhasználók következő gázévre vonatkozó várható órai csúcsigényét és fogyasztását fogyasztási profilonként, átadónkénti, havi összesítésben. A felkészülési terv benyújtásával egyidejűleg köteles bemutatni, hogy rendelkezik a felhasználók téli ellátásához szükséges (2) bekezdés szerinti gázforrásokkal és lekötött tárolói kapacitásokkal. A felkészülési terv részeként az egyetemes szolgáltató minden év május 31-ig köteles bemutatni, hogy rendelkezik a felhasználói ellátásához szükséges lekötött szállítási- és elosztási kapacitásokkal. A felkészülési tervet és annak végrehajtását a Hivatal folyamatosan ellenőrzi. A felkészülés elégtelensége esetén a Hivatal kötelezi az egyetemes szolgáltatót a felkészülési intézkedések módosítására. Az egyetemes szolgáltató köteles megadni minden év október 1-jéig a Hivatalnak az általa betárolt tárolói mobilkészlet mértékét.

(2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználókkal kötött egyetemes szolgáltatási szerződése alapján - eltérő megállapodás hiányában - jogosult az általa ellátott felhasználók szállítási rendszerüzemeltetői, elosztói, tárolói kapacitását kezelni, és e kapacitásokat a rendszerüzemeltetőknél közvetlenül lekötni."

44. § A Get. Vhr. 40. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a Get. Vhr. 40. § (1) bekezdése a következő g)-i) ponttal egészül ki:

(Az egyablakos kapacitásértékesítésre vonatkozó működési engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:)

"e) a Hivatal által jóváhagyott tarifa képzési elvvel és képlettel,

f) a kapacitásértékesítésre vonatkozó felmentésekkel,

g) a kapacitások átlátható értékesítésére vonatkozó szabályzattal,

h) az érintett szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodással,

i) ha az egyablakos kapacitásértékesítő kapacitásai a magyar együttműködő földgázrendszer kapacitásai részeként kerülnek értékesítésre

ia) a kapacitások átlátható értékesítését részletesen bemutató üzletszabályzattal,

ib) rendkívüli ellátási helyzetben, korlátozáskor, krízis helyzetben alkalmazandó eljárásrenddel."

45. § (1) A Get. Vhr. 53. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a Get. Vhr. 53. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással üzemel. Az engedélyes köteles az ügyfélszolgálati fiókirodában a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani, készpénzátutalási megbízást rendelkezésre tartani. Az ügyfélszolgálati fiókirodában nem elintézhető ügyeket az engedélyes köteles igazoltan nyilvántartásba venni és gondoskodni azok intézéséről.

(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő

a) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et, állandó ügyfélszolgálati irodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el, és

b) abban a régióban, amelyben az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 45 000-et - az a) pont szerinti állandó ügyfélszolgálati iroda mellett - ügyfélszolgálati fiókirodát működtet azon a településen, ahol a második legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót látja el.

(5) Az egyetemes szolgáltató a GET63. § (5) bekezdése szerint az olyan kistérségben, ahol megyei jogú város található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más kistérségben az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el.

(5a) Ha a településen - a főváros kivételével - jogszabály állandó ügyfélszolgálati iroda és ügyfélszolgálati fiókiroda működtetését is előírja, az egyetemes szolgáltató kizárólag az állandó ügyfélszolgálati irodát köteles működtetni.

(5b) A fővárosban egy állandó ügyfélszolgálati irodára legfeljebb 100 000 egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó juthat."

(2) A Get. Vhr. 53. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Az egyetemes szolgáltató azokban a megyei jogú városokban és a fővárosban, ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak nincs nyilvántartott felhasználási helye, nem köteles ügyfélszolgálati irodát fenntartani.

(8b) Ha az egyetemes szolgáltató új szolgáltatási területre kap engedélyt, az új szolgáltatási területen ügyfélszolgálatot akkor kell létesítenie, ha az általa ellátott felhasználók száma az új szolgáltatási területen az 500-at meghaladja."

(3) A Get. Vhr. 53. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Hivatal az árszabályozás során kizárólag a kötelezően létrehozott ügyfélszolgálati iroda működési költségeit ismeri el."

(4) A Get. Vhr. 53. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása esetén a földgázelosztói ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal közös helyiségben is működtethető."

46. § (1) A Get. Vhr. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyes az ügyfélszolgálaton írásban benyújtott és szóban előadott, de el nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszi át. Az érintett engedélyes a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni."

(2) A Get. Vhr. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az engedélyes a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetében is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a hívás során tájékoztatja a felhasználót. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását az engedélyes mellőzheti."

(3) A Get. Vhr. 54. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a felhasználó az engedélyes válaszát nem fogadja el, vagy az engedélyes nem adott érdemi választ, a felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Hivatalhoz benyújtott kérelmének (a továbbiakban: panasz) tartalmaznia kell

a) a kérelmező elérhetőségét (cím, ha rendelkezésre áll, a telefonos elérhetőség és elektronikus levélcím),

b) az érintett felhasználási hely címét,

c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az engedélyeshez benyújtott panasz igazolására szolgáló (2) bekezdés szerinti igazolást, vagy a (6) bekezdésben meghatározott egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,

d) a kért intézkedés megjelölését,

e) a kérelmező aláírását."

47. § A Get. Vhr. az 55. §-t követően a következő alcímmel és 55/A.-55/D. §-sal egészül ki:

"A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok

55/A. § A GET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkezik,

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

55/B. § (1) A közintézményi felhasználó a GET 64/A. §-a szerinti moratórium (a továbbiakban: moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakban: moratóriumi időszak) legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál.

(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével egyidejűleg az alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a GET 64/A. §-ában és e rendelet 55/A. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel:

a) az 55/A. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

b) az 55/A. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással,

c) az 55/A. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

d) az 55/A. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

e) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont ca) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

f) a javítóintézet kivételével az 55/A. § c) pont cb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

g) a javítóintézet alapító okirattal, és

h) az 55/A. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási szerződéssel.

55/C. § (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó - az egymással történt egyeztetést követően - a moratórium biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesíti a közintézményi felhasználót, hogy az 55/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak

a) megfelel, valamint arról, hogy a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, és tájékoztatást ad annak indokáról is.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a moratórium ismételt kezdeményezésének. 55/D. § (1) A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználó moratóriumi időszak alatti fogyasztásából eredő fizetési kötelezettségéről a moratóriumi időszakot követő 10 napon belül tájékoztatja a közintézményi felhasználót.

(2) A közintézményi felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig, legkésőbb a moratóriumi időszakot követő december 31-éig teljesíti. A földgázkereskedő és a földgázelosztó a közintézményi felhasználóval ettől eltérően is megállapodhat, a földgázkereskedő és a földgázelosztó azonban a moratórium biztosítását nem teheti függővé e megállapodás megkötésétől."

48. § (1) A Get. Vhr. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A részletfizetés, illetve a fizetési haladék biztosítása mellett a földgázkereskedőnek - a földgázelosztóval történő egyeztetés mellett - figyelemfelkeltő módon fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti, amelyre a szociálisan rászoruló fogyasztó figyelmét a részletfizetési kedvezmény vagy a fizetési haladék megadásáról szóló értesítésben figyelemfelkeltő módon fel kell hívni."

(2) A Get. Vhr. 57. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményre vagy fizetési haladékra vonatkozó kérelmét a földgázkereskedő elutasítja, vagy a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő kezdeményezésére a földgázelosztó előre fizető mérőt szerel fel, az előzetes értesítésében megjelölt időpontban."

49. § A Get. Vhr. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Előre fizető mérőt kell biztosítani minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli."

50. § A Get. Vhr. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) A lakossági fogyasztó - fogyatékkal élő fogyasztóként - a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

a) a 10. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és

b) ha vakok személyi járadékában részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

c) ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, és a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány, vagy

d) ha a földgázellátásból való kikapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány

benyújtásával igazolhatja. A benyújtott iratokat vagy azok másolatát az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 2 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét - amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő berendezés leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére - vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát.

(3) Ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, a kezelőorvos vagy háziorvos e szerv szakvéleménye alapján állapítja meg a fogyatékosság jellegét vagy az (1) bekezdés d) pontjának való megfelelést."

51. § (1) A Get. Vhr. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő fogyasztónak."

(2) A Get. Vhr. 60. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 59. § (2) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet:]

"e) a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),"

(3) A Get. Vhr. 60. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Aki a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti igényt jelent be, az a bejelentésekor nyilatkozik arról, hogy a (4) bekezdésben meghatározott, illetve az érintett engedélyesek által nyújtott egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani. Nem vehető nyilvántartásba az, aki felhívás ellenére sem nyilatkozik az igénybe venni kívánt különleges bánásmódról.

(6) Az olyan igényt, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett engedélyes nem köteles teljesíteni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot évente legfeljebb két alkalommal lehet módosítani. Ha a fogyasztó a korábbi nyilatkozatát módosítja, az igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követő legkésőbb 30. naptól biztosítani kell számára. A módosítást a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(8) A 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit az 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása esetén értesíteni kell. A szolgáltatás szünetelése vagy a tervezett szüneteltetés esetében az értesítés időpontjára a lakossági fogyasztókra vonatkozó tervezett szüneteltetés miatti kiértesítési szabályok az irányadók."

52. § (1) A Get. Vhr. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a védendő fogyasztó, vagy a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a fogyasztó háztartásában élő személy másik felhasználási helyre költözik, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani."

(2) A Get. Vhr. 62. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendő fogyasztó kereskedőt vált. A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplő adatokról a kapacitás-lekötési szerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni az új földgázkereskedőt."

53. § A Get. Vhr. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. § Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait az 1. számú melléklet és a csatlakozási díjakat megállapító jogszabály tartalmazza."

54. § A Get. Vhr. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a rendszerén a földgáztároló engedélyes, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitásnövelési igényt elfogadni, ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kérelmezni a működési engedély módosítását.

(2) A földgázelosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdés tekintetében köteles együttműködni."

55. § A Get. Vhr. 66/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szállítási rendszerüzemeltető minden év július 31-ig közzéteszi a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz-fűtőértékeket."

56. § A Get. Vhr. 67. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek a földgáztermelő kitermelési kapacitása szempontjából műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeit,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4) A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás indokolt költségét. A csatlakozáshoz szükséges berendezések megvalósításáért díj nem kérhető, ha a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül."

57. § A Get. Vhr. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. § (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatások a GET-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződéssel vehetők igénybe. A szerződés mellékleteként a rendszerhasználó köteles elfogadni az ÜKSZ előírásait és a külön jogszabályban meghatározott pótdíjak, egyensúlyozási költségek érvényesíthetőségét.

(2) A földgázelosztási szolgáltatást végző rendszerüzemeltető a GET 71. § (4) bekezdése alapján köteles nyilvántartani az adott felhasználási hely és a felhasználó ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatait:

a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját,

b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,

c) a felhasználó vásárolt kapacitását,

d) a felhasználó nyilvántartott kapacitását,

e) a felhasználó lekötött kapacitását,

f) a felhasználó profilba sorolását,

g) a felhasználó korlátozási besorolását,

h) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti vásárolt kapacitást kiadásponti kapacitásként (MJ/óra), a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartott kapacitást kiadási ponti (MJ/óra) és összevont forrásoldali kapacitásként (MJ/nap) kell nyilvántartani. A nyilvántartás alapját a csatlakozási szerződés képezi. A felhasználó előző gázévi nyilvántartott kapacitása alapján a legnagyobb kiadási (MJ/óra) és forrásoldali kapacitásigényét (MJ/nap) kell rögzíteni.

(4) A forrásoldali kapacitás meghatározásakor a földgázszállítást végző engedélyes által kiadott kapacitás nyilatkozatokat kell irányadónak tekinteni.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben megállapodhatnak a nyilvántartott kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartásában.

(6) A földgáz és biogáz termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói kapacitás lekötés tekintetében felhasználónak minősül. A földgáztermelő nyilvántartott kapacitásának az adott gázévre vonatkozóan az általa a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek bejelentett legnagyobb termelési-kapacitási értéket kell tekinteni.

(7) Ha a GET 71. § (3) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére felmerült többlet vásárolt kapacitásigény az adott gázátadón a szállítórendszer beadási és kiadási kapacitásainak vagy az elosztóvezeték fejlesztése nélkül nem teljesíthető, annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a 10 éves hálózatfejlesztési terv szerinti szállítói fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja."

58. § A Get. Vhr. 73/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak a kapacitás lekötés jogát átadhatja, amennyiben nincs lejárt számlatartozása a kereskedő vagy a rendszerüzemeltető felé. Az átadásról írásban nyilatkoznia kell a kereskedő vagy GET 71. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltető felé. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitás lekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet."

59. § A Get. Vhr. 75. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a felhasználó ellátása földgázkereskedőn keresztül történik, köteles a nyilvántartott betáplálási és kiadási ponti kapacitásainak lekötési jogát a kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával, az abban foglalt mértékig az őt ellátó kereskedőnek ideiglenesen átadni. A földgázkereskedő a kapacitás lekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. E bekezdésben meghatározott lekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

(3) A felhasználó vagy az őt ellátó földgázkereskedő másodlagos kapacitás-kereskedelemben csak azokat a kapacitásait értékesítheti, amelyek tekintetében kapacitás-lekötési szerződést kötött. A felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartott kiadás ponti kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető."

60. § A Get. Vhr. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"82. § (1) A rendszerhasználó minden év február 28-ig köteles bejelenteni a következő gázévre szerződéssel lekötni szándékozott nyilvántartott kapacitásokat - mint előzetes lekötési igényt - annak a rendszerüzemeltetőnek, amelynek rendszerén kapacitást kíván lekötni.

(2) Ha a rendszerhasználó az aktuális gázévben lekötött kapacitást a következő gázévre az (1) bekezdés szerint bejelenti, azt a 83. § (1) bekezdés szerint kell lekötni.

(3) Ha a rendszerhasználó az aktuális gázévben lekötött kapacitásánál - legfeljebb a vásárolt kapacitása mértékéig terjedő - nagyobb nyilvántartott kapacitást igényel, annak igénybevételére legkésőbb a kapacitásra vonatkozó igénybejelentéstől számított második gázév első napjától jogosult. A rendszerhasználó és a csatlakozó rendszerüzemeltető ettől korábbi időpontban is megállapodhat. A rendszerüzemeltető jogosult az igénybevételt elutasítani, ha a rendszerhasználó a csatlakozási szerződés szerinti ütemezésétől eltérően kéri a nyilvántartásba vételt.

(4) Az év folyamán csatlakozó és nyilvántartásba kerülő rendszerhasználók által bejelentett kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltető felé.

(5) A rendszerüzemeltető a bejelentett nyilvántartott kapacitás igények alapján - az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint - köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni a nyilvántartásba vételt és meghatározni a szabad kapacitások mértékét.

(6) A kapacitásvizsgálatot követően a rendszerüzemeltető az előzetes lekötési igények figyelembevételével meghatározott szabad kapacitásokat az ÜKSZ-ben meghatározott módon és határidőkkel köteles nyilvánossá tenni.

(7) Ha a felhasználó a vásárolt kapacitások terhére további kapacitás nyilvántartásba vételét kezdeményezi, a nyilvántartást vezető rendszerüzemeltető köteles a kielégíthetőséget megvizsgálni. Ha a kapacitásigény teljesíthető, köteles azt nyilvántartásba venni, vagy rögzíteni a nyilvántartásba vétel időpontját."

61. § (1) A Get. Vhr. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 82. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett kapacitást a rendszerhasználó május 31-ig köteles szerződéssel lekötni. A forrásoldali kapacitások lekötésénél, szűkület esetében az ÜKSZ-ben rögzített kapacitás-megosztási ügyrend szerint kell eljárni. Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerüzemeltető GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, a rendszerüzemeltetői szolgáltatásokra vonatkozó kapacitásigény elutasítható."

(2) A Get. Vhr. 83. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A szerződéses biztosíték igénybevételére a 131. § szerinti pénzügyi biztosíték sikertelen lehívása után kerülhet sor."

62. § A Get. Vhr. 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték (banki letét, bankgarancia, vagy egyéb biztosíték) érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani."

63. § (1) A Get. Vhr. 85. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható meg, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 10 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre, vagy

b) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem állt rendelkezésre, vagy

c) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg, vagy

d) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként nem írhatja elő kizárólag meghatározott pénzintézet vagy pénzintézetek által nyújtott szerződéses biztosíték szolgáltatását. Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználó felé nevesíteni kívánja, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni."

(2) A Get. Vhr. 85. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania a leghidegebb téli hónap tervezett szállításának, illetve elosztásának megfelelő forgalmi díjra és az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére. A rendszerüzemeltető köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor."

64. § A Get. Vhr. 87. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A földgázelosztó minden év március 21-ig köteles megadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek a nyilvántartott forrásoldali és kiadási ponti kapacitások mértékét kereskedőnkénti bontásban."

65. § A Get. Vhr. 90. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felhasználó vagy az átruházott lekötési joga alapján eljáró földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató az igénybejelentését kötelező nyilatkozatban teszi meg. Ha nem alakul ki szerződéses szűkület és nem került alkalmazásra semminemű szűkületkezelési eljárás, a nyilatkozat szerinti igénytől a rendszerüzemeltető a szerződéskötéskor nem térhet el."

66. § A Get. Vhr. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében jogosult évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni a gázátadó állomásokon és betáplálási pontokon.

(2) A rendszerüzemeltető - az (5) bekezdés kivételével - a gázszünettel járó karbantartások időpontját és a tervezett leállások időpontját a következő évre vonatkozóan - a GET 78. § (2) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével - minden év december 15-ig bejelenti a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére. A bejelentés részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási tervet készíteni, amely a gázszállítási szünettel járó karbantartási munkákat tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető az általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási tervének elkészítésekor a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető a gázszünettel járó karbantartásokat az aktuális évre vonatkozóan minden év január 15-ig a kapcsolódó rendszerüzemeltetők egyidejű értesítésével közzéteszi.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időpontok megváltoztatására, de az új időpontot az érintett rendszerüzemeltetőkkel és a szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználókkal vagy az őket ellátó földgázkereskedőkkel legalább 3 hónappal a leállás tervezett új időpontja előtt egyeztetnie kell. A szállítási rendszerüzemeltető az új időpontot honlapján közzéteszi.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető jogosult a közzétett leállási időtartamot 15 nappal a leállás tervezett időpontja előtt

a) csökkenteni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető a korábbi bejelentése alapján nem tervezett a csökkentett időtartamot meghaladó karbantartási munkát,

b) törölni, ha a kapcsolódó rendszerüzemeltető nem tervezett a szállítóvezetéki leállási időtartamára karbantartási munkát.

(7) A rendszerhasználó jogosult egyedi műszaki megoldás alkalmazását igényelni, amely lehetővé teszi a karbantartás gázszüneteltetés nélküli elvégzését, az ezzel kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik."

67. § (1) A Get. Vhr. 115. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a GET 99. § (1) bekezdésében és a GET 100. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül továbbítani az érintett földgázkereskedőnek."

(2) A Get. Vhr. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó a földgázelosztónál kezdeményezi. A fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálatának költségét az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó nem köteles megelőlegezni. A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni."

68. § A Get. Vhr. 115/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"115/A. § (1) A számlázásnak és az elszámolásnak világosan, érthető módon kell történnie, valamint a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

(2) A (4) bekezdés szerinti adatokat távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében minden alkalommal, nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében évente egy alkalommal kell a számlán feltüntetni. A távleolvasott adatokhoz való, internetes felületen keresztül történő hozzáférést a földgázelosztó az üzletszabályzatában meghatározott módon térítésmentesen biztosítja a felhasználó számára.

(3) A részszámlán a földgáz értékesítési árát minden alkalommal fel kell tüntetni.

(4) A földgázkereskedő köteles az elszámoló számlán és a végszámlán feltüntetni

a) a földgáz tényleges értékesítési árát, elszámolási időszakon belüli árváltozás esetében az elszámolási időszak értékesítési árait is, és

b) az elszámolási időszakra vonatkozó kezdő és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást.

(5) A földgázkereskedő köteles évente egy alkalommal tájékoztatást adni:

a) a felhasználó számlában elszámolt éves energiafogyasztásának és az azt megelőző éves elszámolási időszakban mért fogyasztással való összehasonlításáról, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,

b) a lakossági fogyasztók részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlításról vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségéről, és

c) a 23/A. §-ban megjelölt elérhetőségről."

69. § A Get. Vhr. 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"122. § A Hivatal határidő tűzésével, valamint a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel az üzletszabályzatok módosítását írja elő, ha azok a versenypiaci működésnek a zavarát okozzák, vagy akadályozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, illetve, ha egyes felhasználókkal szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehetővé, vagy a felhasználók jogait indokolatlanul és lényegesen sértik."

70. § A Get. Vhr. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyes az üzletszabályzatának tervezetét köteles honlapján közzétenni. Az üzletszabályzatot az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel egyeztetve, a honlapon keresztül érkezett észrevételekkel együtt kell benyújtani a Hivatal részére jóváhagyásra. Az engedélyes a honlapon, valamint az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletek részére az érdemi észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt köteles biztosítani."

71. § A Get. Vhr. 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedély, illetve jóváhagyás iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott tartalommal, írásban és elektronikusan szerkeszthető formában kell a Hivatalhoz benyújtani."

72. § A Get. Vhr. 126. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rendszerüzemeltető köteles a tulajdonában lévő szállító- és elosztóvezetékre, valamint tárolóra az ésszerű kockázatvállalás mértékéig a biztosítási piacon elérhető feltételektől függően a környezeti károkra is kiterjedő vagyon-és felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentumokat legkésőbb a földgázszállító-, elosztóvezeték, illetve a tároló üzemeltetésének megkezdését megelőző 90. napig kell a Hivatal részére benyújtani. Ha a biztosítás megkötését vagy fenntartását az engedélyes elmulasztja, a Hivatal a működési engedélyt visszavonhatja."

73. § (1) A Get. Vhr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató köteles az előző naptári évi földgázforgalom beszerzési értéke 1/12-ed részének megfelelő összeget - de legalább 20 millió, legfeljebb 500 millió forintot - biztosítékként az erre a célra elkülönített saját banki alszámlájára befizetni, ott tartani és e számlát folyamatosan feltölteni."

(2) A Get. Vhr. 131. §-a a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A rendszerüzemeltetőknek adott pénzfizetési, illetve a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac elszámolását végző vállalkozásnak biztosított ügyleti biztosítékokat a pénzügyi biztosíték összegének meghatározásakor - kivéve, ha pénzügyi biztosíték összege 50 millió forint vagy annál kisebb - figyelembe vehető. A figyelembevételhez be kell nyújtani a Hivatalhoz az előző naptári évi földgázforgalom igazolására, valamint a rendszerüzemeltetőkkel, illetve a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac elszámolását végző vállalkozással kötött ügyleti biztosíték összegének igazolására szolgáló dokumentumot.

(1b) Ha az (1) bekezdés szerinti pénzügyi biztosíték összege

a) az 50 millió forintot meghaladja, akkor az (1) bekezdés szerint pénzügyi biztosíték legfeljebb 20%-áig,

b) 150 millió forintot meghaladja, akkor az (1) bekezdés szerint pénzügyi biztosíték legfeljebb 30%-áig,

c) a 300 millió forintot meghaladja, úgy az (1) bekezdés szerint pénzügyi biztosíték legfeljebb 50%-áig

vehető figyelembe ügyleti biztosíték."

(3) A Get. Vhr. 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti - de korábban engedélyesként nem működő - társaságok esetében az engedélyesként történő működésük első üzleti évében a pénzügyi biztosíték összegét az ellenőrzött üzleti tervben földgáz-kereskedelmi tevékenységből származó becsült éves földgáz forgalom alapulvételével kell meghatározni. A pénzügyi biztosíték összegének el kell érnie a 20 millió forintot. Az ezt követő üzleti években az előző évi tényleges vagy az üzleti tervben a földgáz-kereskedelmi tevékenységből származó becsült éves forgalom közül a magasabb érték alapján kell kiszámítani a pénzügyi biztosíték kötelezően elkülönített összegét."

(4) A Get. Vhr. 131. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi tevékenységét szüneteltetni kívánja, előzetesen kérheti a Hivataltól a pénzügyi biztosíték összegének 20 millió forintra történő csökkentését. A kérelemhez az engedélyes köteles csatolni a szállítási rendszerüzemeltetővel a szüneteltetésre vonatkozóan kötött megállapodását. A földgáz-kereskedelmi tevékenység szüneteltetés utáni folytatásához az engedélyes köteles üzleti tervet készíteni, és a földgáz-kereskedelmi tevékenységből származó becsült éves forgalom alapján a Hivataltól a pénzügyi biztosíték megfelelő módosítását kérni."

(5) A Get. Vhr. 131. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az engedélyes a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdetétől számított 8 napon belül köteles a pénzügyi biztosíték igénybevételéhez szükséges minden információt megadni a vele szerződésben álló rendszerüzemeltetők és földgázkereskedők részére."

74. § (1) A Get. Vhr. 143. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. Vhr. 143. §-a a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Az engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt számozással ellátott, mindenkor hatályos belső kiválasztási szabályzatot honlapján közzétenni.

(6) Az engedélyes köteles a karbantartás, felújítás, javítás, fejlesztés vagy üzemzavar elhárítás kiszervezésére vonatkozó kiválasztási eljárást legalább háromévenként megismételni.

(7) Ha az engedélyes a kiválasztási eljárásban történő részvételt a kiszervezendő tevékenység végzésére való alkalmasság szempontjából előzetes minősítéshez köti (a továbbiakban: minősítési eljárás), belső minősítési szabályzatban köteles rögzíteni a jelentkezés feltételeit, az eljárási szabályokat és a jelentkezők elbírálásának szempontjait. A belső minősítési szabályzatot és ennek módosításait az engedélyes honlapján közzéteszi.

(8) A (7) bekezdés esetében a minősítési eljárást az engedélyes legalább évente egy alkalommal lefolytatja, és annak kezdő időpontját - legalább három hónappal a minősítési eljárás megkezdését megelőzően - honlapján közzéteszi."

(2) A Get. Vhr. 146. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a közreműködő az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység végzésére - sem részben, sem egészben - nem jogosíthat fel más vállalkozást.

(6) A közreműködő a tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként nem vonhatja be."

75. § A Get. Vhr. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egy évet meghaladó időtartamra vonatkozó kapacitást a szállítási rendszerüzemeltető csak az Európai Bizottság által elfogadott, a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzat hatálybalépését követő gázév kezdetétől ajánlhat fel lekötésre."

76. § A Get. Vhr. 157. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. Vhr. a következő 157/A.-157/C. §-okkal egészül ki:

"157. § (1) Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzat részét képező egyetemes szolgáltatási szerződés mintájának Hivatal általi jóváhagyását követő 30 napon belül köteles a honlapján és az ügyfélszolgálatain közzétenni a GET 139. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemes szolgáltatási szerződés írásba foglalására vonatkozó eljárásrendet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá

a) azt, hogy az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező felhasználókkal 2016. július 1-jéig írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötni,

b) azt, hogy milyen módon köthetnek írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződést,

c) az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges iratokat, adatokat,

d) a más földgázkereskedőtől vagy egyetemes szolgáltatótól történő földgázvásárlás lehetőségére vonatkozó információkat, és

e) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkat.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező felhasználóknak

a) az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén, valamint

b) az üzletszabályzatában meghatározott módon új szerződés kötésére ajánlatot tenni.

(3) Személyes ügyintézés esetében a (2) bekezdésben meghatározott felhasználót az üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatni kell az egyetemes szolgáltatási szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről, valamint az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról. Ha a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést az ügyfélszolgálaton nem írja alá, a szerződéstervezet egyetemes szolgáltató által aláírt két példányát a felhasználónak át kell adni, valamint ahhoz előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ajánlattétel esetén az egyetemes szolgáltató a szerződéstervezet felhasználó részére történő megküldését megelőzően legalább egy, de legfeljebb két hónappal köteles az üzletszabályzatában meghatározott módon tájékoztatni az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező felhasználót a szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről. A tájékoztatásnak az (1) bekezdés a)-e) pontjain felül tartalmaznia kell a szerződéstervezet megküldésének időpontját.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában szereplő szerződésmintának megfelelő szerződéstervezet általa aláírt két példányát az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi az írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező felhasználónak. A szerződéstervezethez az (1) bekezdés a)-e) pontját tartalmazó tájékoztatást, valamint előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

157/A. § (1) Az egyetemes szolgáltató köteles naprakészen nyilvántartani, hogy a felhasználóval kötött-e írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződést.

(2) Az egyetemes szolgáltató biztosítja, hogy az írásbeli egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználók aránya a felhasználók összlétszámához képest 2013. január 1-jéig eléri a 20%-ot, 2014. július 1-jéig az 50%-ot, 2015. július 1-jéig a 80%-ot.

157/B. § (1) A földgázelosztó az üzletszabályzat részét képező elosztóhálózat-használati szerződés mintájának Hivatal általi jóváhagyását követő 30 napon belül köteles a honlapján és az ügyfélszolgálatain közzétenni a GET. 139. § (4) bekezdésében meghatározott elosztóhálózat-használati szerződés írásba foglalására vonatkozó eljárásrendet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá

a) azt, hogy az írásbeli elosztóhálózat-használati szerződéssel nem rendelkező felhasználókkal 2016. július 1-jéig írásbeli elosztóhálózat-használati szerződést kell kötni,

b) azt, hogy milyen módon köthetnek írásbeli elosztóhálózat-használati szerződést,

c) az írásbeli elosztóhálózat-használati szerződés megkötéséhez szükséges iratokat, adatokat, és

d) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkat.

(2) A földgázelosztó köteles az írásbeli elosztóhálózat-használati szerződéssel nem rendelkező felhasználóknak

a) a földgázelosztó ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén, valamint

b) az üzletszabályzatában meghatározott módon szerződés kötésére ajánlatot tenni.

(3) Személyes ügyintézés esetében a (2) bekezdésben meghatározott felhasználót az üzletszabályzatban meghatározott módon tájékoztatni kell az elosztóhálózat-használati szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről, valamint az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakról. Ha a felhasználó az elosztóhálózat-használati szerződést az ügyfélszolgálaton nem írja alá, a szerződéstervezet földgázelosztó által aláírt két példányát a felhasználónak át kell adni, valamint ahhoz előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ajánlattétel esetében a földgázelosztó a szerződéstervezet felhasználó részére történő megküldését megelőzően legalább egy, de legfeljebb két hónappal köteles az üzletszabályzatában meghatározott módon tájékoztatni az írásbeli elosztóhálózat-használati szerződéssel nem rendelkező felhasználót a szerződés írásba foglalásának kötelezettségéről. A tájékoztatásnak az (1) bekezdés a)-d) pontjain felül tartalmaznia kell a szerződéstervezet megküldésének időpontját.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a földgázelosztó az üzletszabályzatában szereplő szerződésmintának megfelelő szerződéstervezet általa aláírt két példányát az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi az írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező felhasználónak. A szerződéstervezethez az (1) bekezdés a)-d) pontját tartalmazó tájékoztatást, valamint előzetesen bérmentesített válaszborítékot kell mellékelni.

157/C. § (1) A földgázelosztó köteles naprakészen nyilvántartani, hogy a felhasználóval kötött-e írásbeli elosztóhálózat-használati szerződést.

(2) A földgázelosztó biztosítja, hogy az írásbeli elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkező felhasználók aránya a felhasználók összlétszámához képest 2013. január 1-jéig eléri a 20%-ot, 2014. július 1-jéig az 50%-ot, 2015. július 1-jéig a 80%-ot."

77. § (1) A Get. Vhr. a következő 164/C. §-sal egészül ki:

"164/C. § E rendeletnek a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr2.) megállapított 8. § (2) bekezdését a Mód. Kr2. hatálybalépését követően felszerelt fogyasztásmérő berendezés, számítómű, távadó és nyomásszabályzó esetében kell alkalmazni."

(2) A Get. Vhr. a következő 164/D. §-sal egészül ki:

"164/D. § A 2003. december 31-én már földgázzal ellátott felhasználók esetében a forrásoldali kapacitásokat a hatályon kívül helyezett gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény szerinti gázértékesítő által 2003. december 31-éig kiadott forrásnyilatkozatok szerint kell a nyilvántartásban rögzíteni."

78. § (1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(2) A Get. Vhr. 2. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(3) A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(4) A Get. Vhr. 6. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(5) A Get. Vhr. 7. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(6) A Get. Vhr. 8. számú melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

(7) A Get. Vhr. 9. számú melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

(8) A Get. Vhr. 10. számú melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

79. § (1) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 5. pontjában a "földgáz-értékesítéssel" szövegrész helyébe a "földgáz-kereskedelemmel" szöveg, 7. pontjában a "szállító-" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetői" szöveg, 1. § (1) bekezdés 10. pont második előfordulási helyén a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 1. § (1) bekezdés 12. pontjában a "szállítói" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetői" szöveg, 1. § (1) bekezdés 16. pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 1. § (1) bekezdés 21. pontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg lép.

(2) A Get. Vhr. 9. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a "földgázszállító" szövegrészhelyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 10. § b) és c) pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 14. § (1) bekezdés f) pontjában a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg,17. § (3) bekezdés f) pontjában a "rendszerirányítóval" szövegrészhelyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 20. § (1) bekezdés e) pontjában a "rendszerirányítóval és a földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg lép.

(3) A Get. Vhr. 23/A. §-ában a "176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a" szövegrész helyébe a "kormányrendelet" szöveg lép.

(4) A Get. Vhr. 27. § (1) bekezdés e) pontjában a "földgázszállítóval és a rendszerirányítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 36. § (1) bekezdés d) pontjában a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg lép.

(5) A Get. Vhr. 44. § d) pontjában a "földgáz vásárlási" szövegrész helyébe a "földgáz-kereskedelmi" szöveg, 53. § (7) bekezdésében a "lakossági fogyasztó" szövegrész helyébe az "egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó" szöveg, 57. § (6) bekezdésében a "védendő" szövegrész helyébe a "szociálisan rászoruló" szöveg, 60. § (3) bekezdésében az "59. § (2) bekezdés b)-c) pontja" szövegrész helyébe az "59. § (1) bekezdés d) pontja" szöveg, 60. § (4) bekezdésében az "59. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "59. § (1) bekezdés b)-c) pontja" szöveg, 64. §-ában a "földgázszállítók" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetők" szöveg, 64. § b) pontjában a "végfelhasználói" szövegrész helyébe a "kiadás ponti" szöveg lép.

(6) A Get. Vhr. 66/A. § (4) bekezdésében a "meghatározza" szövegrész helyébe az "a földgáztermelő kérelmére jóváhagyhatja" szöveg, 67. § (1) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 67. § (2) bekezdés d) pontjában a "66/A. § (4)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "66/A. § (1)-(4) bekezdésében" szöveg, 67. § (7) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 68. § (1) bekezdés d) pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 68. § (1) bekezdés e) pontjában a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 68. § (3) bekezdésében az "az elosztóvezeték" szövegrész helyébe az "a szállító- vagy az elosztóvezeték" szöveg, 70. § (2) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 74. § (2) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 76. § (1) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 76. § (2) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" és az "aukciós eljárásrendet kell kialakítani" szövegrész helyébe az "az ÜKSZ-ben aukciós eljárásrendet kell kialakítani" szöveg, 76. § (3) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 79. §-ában a "földgázelosztási" szövegrész helyébe a "kapacitáslekötési és a kereskedelmi" szöveg lép.

(7) A Get. Vhr. 81. §-ában a "földgázszállító, a földgázelosztó és a földgáztároló" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltető" szöveg, 86. § (1) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 87. § (2) bekezdésében a "szerződött" szövegrészek helyébe a "lekötött" szöveg, 87. § (3) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrészek helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 87. § (4) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 89. § (1) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 89. § (2) bekezdésében a "földgázszállítónak" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőnek" szöveg, és a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 89. § (3) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 91. § (1) bekezdésében a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 91. § (2) és (4)-(7) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrészek helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 91. § (6) bekezdésében a "szállítót" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőt" szöveg, 92. § (4) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 99. § (1) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

(8) A Get. Vhr. 101. § a)-d) és f) pontjában a "földgázszállítónak" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőnek" szöveg, 101. § g) pontjában a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 103. § (2) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 103. § (3) bekezdésében a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, 104. § (1) bekezdés e) pontjában a "földgázszállítótól" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőtől" szöveg, 104. § (3) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 105. § (1) bekezdésében a "rendszerirányítónak" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányítónak" szöveg, 105. § (1)-(3) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 107. §-ában, 108. § (1)-(4) bekezdésében és 109. § (1)-(2) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

(9) A Get. Vhr. 115. § (4) bekezdésében a "mérőeszköz" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérő berendezés" szöveg, 115. § (5) bekezdésében a "mérőeszköz" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérő berendezés" szöveg, az "a GESZ" szövegrész helyébe az "az 1. számú mellékletben foglaltak" szöveg, 115. § (6) bekezdésében a "mérő" szövegrész helyébe "fogyasztásmérő berendezés" szöveg, 116. § (2) bekezdés a) pontjában a "földgázszállítási" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetői" szöveg, 116. § (7) és (8) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 117. § (1) és (3) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 117. § (5) bekezdésében a "rendszerirányítónál" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányítónál" szöveg, 120. § (1) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, és a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 121. § (1) bekezdésében a "legkésőbb a folyamatban lévő év január 31-ig" szövegrész helyébe a "haladéktalanul" szöveg lép.

(10) A Get. Vhr. 142. § (2) bekezdésében a "GET 123. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "GET 123. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

(11) A Get. Vhr. 143. § (1) bekezdésében az "a kiszervezendő tevékenységet végzők" szövegrész helyébe az "az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy" szöveg, 146. § (2) bekezdésében az "Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy (a továbbiakban: közreműködő)" szövegrész helyébe az "A közreműködő" szöveg lép.

(12) A Get. Vhr. 153. §-ában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 161. § (1) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrészek helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 161. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, (7) és (8) bekezdésében a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 161. § (1) bekezdésében a "rendszerirányítási díj" szövegrész helyébe "szállítási rendszerüzemeltetési díj" szöveg, 161. § (5) bekezdés c) pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 162. § (2)-(3) és (6)-(8) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 162. § (5) bekezdésében a "szállítónak" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőnek" szöveg lép.

(13) A Get. Vhr. 156. § (3) bekezdésében a "földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott" szövegrész helyébe a "földgáz biztonsági készlet visszapótlásáról szóló" szöveg lép.

(14) A Get. Vhr. 3. számú melléklet 1. pont c) alpontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányító" szöveg, 10. pont a) alpontjában a "földgázszállítókkal" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőkkel" szöveg, 13. pontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 14. pont c) alpontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg, 5. számú melléklet VI. Fejezet 10. pontjában a "földgázszállítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetővel" szöveg, VII. Fejezet 10. pontjában a "rendszerirányítóval" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerirányítóval" szöveg lép.

80. § (1) Hatályát veszti a Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 1., 15., 19. és 22. pontja, 11. § (8) bekezdése, 25. § (3) és (5) bekezdése, 30. § (4) bekezdése, 32-34. §-a, 53. § (1) bekezdése, 53. § (6) bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 60. § (4) bekezdés b) pontja, 66. §-a, 83. § (1) bekezdése, 87. § (6) bekezdése, 100. § a) pont ad) alpontja, 120. § (3) bekezdése, 121. § (2) bekezdése, 152. §-a, 156. § (2) bekezdése, 160. §-a.

(2) Hatályát veszti a Get. Vhr. 99. § (1) és (2) bekezdésében a "vásárolható" szövegrész.

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben

a) az engedélyest, az értékesítőt és az egyedi szerződés alapján termelőt a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százaléka;

b) a külön kezelt intézményt legfeljebb százmillió forint

összegig terjedő bírsággal sújthatja."

(2) A Tszt. Vhr. 17/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/I. § (1) A távhőszolgáltató a honlapján minden év március 31. napjáig közzéteszi - a Tszt. 57/C. §-ában és a 3. melléklet 26.3. pontjában foglalt adatokon túl-a4.melléklet I-XI. pontjában foglalt táblázatok adattartalmát is.

(2) A távhőszolgáltató a 4. melléklet VII-XI. pontjában foglalt táblázatok adattartalmának honlapján való közzététele során biztosítja a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét is.

(3) A távhőszolgáltató két évig nem törölheti honlapjáról a közzétett adatokat."

(3) A Tszt. Vhr. 17/I. §-t követően a következő alcímmel és 17/J.-17/M. §-okkal egészül ki:

"A közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok

17/J. § A Tszt. és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha

aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással rendelkezik,

b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha

ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha

ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,

d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha

da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy

db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

17/K. § (1) A közintézményi felhasználó a Tszt. 51/A. §-a szerinti moratórium (a továbbiakban: moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakban: moratóriumi időszak) legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a távhőszolgáltatónál.

(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével egyidejűleg az alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a Tszt. 51/A. §-ában és e rendelet 17/J. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel:

a) a 17/J. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

b) a 17/J. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással,

c) a 17/J. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

d) a 17/J. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

e) a javítóintézet kivételével a 17/J. § c) pont ca) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel,

f) a javítóintézet kivételével a 17/J. § c) pont cb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,

g) a javítóintézet alapító okirattal, és

h) a 17/J. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási szerződéssel.

17/L. § (1) A távhőszolgáltató a moratórium biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti a közintézményi felhasználót, arról, hogy a 17/K. § (2) bekezdésében hivatkozott feltételeknek

a) megfelel, valamint arról, hogy a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy

b) nem felel meg, valamint tájékoztatást ad annak indokáról is.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elutasítás nem akadálya a moratórium ismételt kezdeményezésének.

17/M. § (1) A távhőszolgáltató a közintézményi felhasználó moratóriumi időszak alatti fogyasztásából eredő fizetési kötelezettségéről a moratóriumi időszakot követő 10 napon belül tájékoztatja a közintézményi felhasználót.

(2) A közintézményi felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig, legkésőbb a moratóriumi időszakot követő december 31-éig teljesíti. A távhőszolgáltató a közintézményi felhasználóval ettől eltérően is megállapodhat, a távhőszolgáltató azonban a moratórium biztosítását nem teheti függővé e megállapodás megkötésétől."

82. § A Tszt. Vhr. 3. melléklet 26.3. pontjában az "a rendelet 21. §-a szerinti honlapon" szövegrész helyébe az "a 17/I. § szerinti honlapon" szöveg lép.

4. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (11) bekezdésében az "Az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Információs Ügynökség Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

84. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

6. Záró rendelkezések

85. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 39. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 86. §-a és 7. melléklet 2. pontja az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10. munkanapon lép hatályba, amely naptári napot az energiapolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

86. § A Vhr. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az átviteli kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkörben történő értékesítés esetében nem kell alkalmazni."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat

1. Általános rendelkezések

1. Az Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: felhasználó) és a részére szolgáltatást nyújtó egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltató és a felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerződés kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit tartalmazza.

2. Felhasználói igénybejelentés és egyetemes szolgáltatói tájékoztatás

2.1. A VET 176. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a felhasználó,amennyiben egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, köteles írásban felhasználói igénybejelentést tenni a választása szerinti, olyan egyetemes szolgáltatónál, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza. Az igénybejelentésben a felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződése vonatkozásában megbízza-e az egyetemes szolgáltatót azok megbízottként történő kezelésére.

2.2. A felhasználó az igénybejelentést formanyomtatványon is megteheti. Ennek érdekében - az egyetemes szolgáltató - az igénybejelentésre ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé, továbbá a honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi.

2.3. Az igénybejelentés kézhezvétele után az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználót az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony minden lényeges eleméről tájékoztatni, és ennek részeként az egyetemes szolgáltatásra ajánlatot tenni. Abban az esetben, ha az igénybejelentés hiányos vagy az ajánlat elkészítésére nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a felhasználót hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. Ebben az esetben az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőt a hiánypótlás teljesítésétől kell számítani.

2.4. Amennyiben a felhasználó az igénybejelentésben a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megbízottként történő kezelését nem kéri, a tájékoztatásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tájékoztató egyedi azonosító száma;

b) az egyetemes szolgáltató neve, székhelye, honlapjának címe, ügyfélszolgálatának címe és nyitvatartási ideje, az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának internetes elérési útvonala;

c) a közölt feltételek teljesítése esetén az egyetemes szolgáltatás megkezdésének időpontja;

d) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatás ára;

e) az egyetemes szolgáltatónak a tájékoztatóban foglalt ajánlati kötöttsége és annak időtartama; és

f) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó teljes körű ajánlat, valamint a villamosenergia-vásárlási szerződés tervezetének egyetemes szolgáltató által aláírt példányai.

2.5. Amennyiben a felhasználó az igénybejelentésben a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megbízottként történő kezelését kéri, a tájékoztatásnak a 2.4. pont a)-f) alpontjain túlmenően tartalmaznia kell az elosztó által megadott, a 2. számú melléklet 2.8. pontjában foglaltakat, valamint a megbízásnak az egyetemes szolgáltató mint meghatalmazott által aláírt példányait is. A megbízással a felhasználó hozzájárul a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatainak az elosztó részére történő átadásához.

2.6. A felhasználói igénybejelentés intézése során az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre hatályos működési engedéllyel rendelkező elosztó köteles együttműködni. Ennek keretében kötelesek a hozzájuk beérkezett felhasználói igényt egymással közölni, a felhasználó bekapcsolásához és a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges információkat egymásnak átadni.

3. A villamosenergia-vásárlási szerződés előkészítése, létrejötte és hatálya

3.1. Ha a felhasználó az egyetemes szolgáltató tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és - az egyetemes szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt - a megküldött villamosenergia-vásárlási szerződéstervezetet az egyetemes szolgáltatónak aláírva visszaküldi, a villamosenergia-vásárlási szerződés az egyetemes szolgáltató által történő kézhezvételének napján létrejön.

3.2. Ha a felhasználó új ajánlatot tesz, a szerződés nem jön létre, csak a véleményeltérésben foglaltakban történő eredményes megállapodás, és az egyező álláspont kialakítását követően.

3.3. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálybalépésének feltétele a felhasználási hely elosztóhálózathoz történő csatlakozása, valamint, hogy a felhasználó érvényes hálózathasználati szerződéssel rendelkezzen.

3.4. Ha az egyetemes szolgáltató a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződését megbízottként kezeli, az egyetemes szolgáltató az aláírt hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés egy példányát a szerződő felek által történő aláírástól számított 30 napon belül köteles a felhasználónak megküldeni.

3.5. Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön villamosenergia-vásárlási szerződést kell kötni.

4. Elszámolás

4.1. A villamos energia árváltozása esetén, amennyiben az árváltozás időpontjára a fogyasztásmérő-berendezés leolvasása vagy adatrögzítés nem történik, az egyetemes szolgáltatásért fizetendő árat az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, vagy ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

4.2. Ha az elszámolási időszak időtartama az egy hónapot meghaladja - a felek eltérő megállapodásának hiányában -az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát jogosult kibocsátani.

4.3. Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát, a villamosenergia-vásárlási szerződés - és amennyiben a hálózathasználati szerződést megbízottként kezeli, a hálózathasználati szerződés - megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát kibocsátani, és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámolni, amely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is.

4.4. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó eltérő kérésének hiányában, az egyetemes szolgáltató

a) 1000 forintot meg nem haladó összeg esetében a felhasználót megillető összeget a felhasználó vagy a fizető következő számlájában számolja el,

b) 1000 forintot meghaladó összeg esetében a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles azt a felhasználónak vagy a fizetőnek visszafizetni.

4.5. A villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésekor keletkező visszautalandó összeget az egyetemes szolgáltató köteles 8 napon belül visszafizetni a felhasználónak vagy a fizetőnek.

4.6. Ha az egyetemes szolgáltató és a felhasználó a villamosenergia-vásárlási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, a felhasználó köteles a számlában feltüntetett összeget a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizetni.

4.7. Az egyetemes szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak vagy a fizetőnek a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

4.8. Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki.

5. Kifogás a számla ellen

5.1. A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja.

5.2. Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.

5.3. Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, az egyetemes szolgáltató a felhasználóval a 4.4. pontjában foglaltak szerint számol el.

5.4. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót termék ár, díj vagy árkülönbözet, díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.

5.5. A 4.4. és a 4.5. pontjában, valamint az 5.3. és 5.4. pontjában előírtakon túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül. Ha az egyetemes szolgáltató vagy a felhasználó a fentiek szerint meghatározott időpontig fizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a kamatokat, valamint az igazolt költségeket a másik félnek megtéríteni.

6. Szerződésszegés

6.1. Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének minősül:

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírtakat nem vagy nem megfelelően nyújtja,

b) a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti,

c) védendő fogyasztóval kapcsolatos feladatát nem látja el, vagy

d) az üzletszabályzatában vagy a villamosenergia-vásárlási szerződésben foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi.

6.2. A 6.1. pont b) alpontja szerinti szerződésszegésnek minősül, ha az egyetemes szolgáltató

a) a felhasználási hellyel vagy a felhasználó személyével kapcsolatos, a villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatot megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerben 15 napot meghaladóan vezeti át, vagy az átvezetést elmulasztja, vagy

b) a számlázással kapcsolatos kötelezettségeit önhibájából megsérti.

6.3. A felhasználó szerződésszegésének minősül:

a) az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy nem a villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget, vagy

b) az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában vagy a villamosenergia-vásárlási szerződésben foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi."

2. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat

1. Általános rendelkezések

A Villamos Energia Hálózati Csatlakozási és Használati Szabályzat a hálózati engedélyes és a rendszerhasználók közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a hálózati csatlakozási szerződés és a hálózathasználati szerződés minimális tartalmi és formai követelményeit, valamint a szerződésszegés következtében történő felmondás eseteit tartalmazza.

2. Rendszerhasználói igénybejelentés és a hálózati engedélyes által adott tájékoztatás 2.1. Rendszerhasználói igénybejelentést tesz

a) aki a közcélú hálózathoz csatlakozni kíván vagy azt - a VET 176. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - rendszerhasználóként igénybe kívánja venni, vagy

b) aki a már kiépített hálózati kapacitás bővítését igényli,

c) az a vételező, aki

ca) a VET szerinti közvetlen vezetékes ellátásban részesül, de az erőművi közvetett csatlakozáson kívül közvetlenül is csatlakozni kíván a közcélú hálózathoz,

cb) a VET szerinti magánvezetékre kapcsolódva továbbadás keretében részesül villamos energia ellátásban, és a VET 39/B. §-a alapján felhasználóvá kíván válni,

cc) a VET 39/C. § -a alapján a közcélú hálózathoz közvetlenül kíván csatlakozni, vagy

cd) e rendelet 13/C. §-a alapján a magánvezeték engedélyesétől tájékoztatást kap arról, hogy az a Hivatalhoz villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelmet nyújtott be,

d) az a termelő, aki közvetlen vezetéket létesít, és az általa megtermelt villamos energiát vagy annak egy részét közvetlen vezetéken keresztül vételezőknek kívánja értékesíteni, vagy

e) közvetlen vezeték létesítése esetén a közvetlen vezeték létesítője.

2.3. Az igénybejelentés formanyomtatványon is megtehető. Az elosztó az igénybejelentésre ügyfélszolgálatán formanyomtatványt tesz hozzáférhetővé, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi.

2.4. A rendszerhasználói igénybejelentésnek csatlakozási pontonként legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az igénybejelentő megnevezését - természetes személy esetében nevének, lakcímének, anyja nevének, születési idejének és helyének, jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében székhelyének, cégjegyzékszámának vagy azzal egyenértékű azonosítójának és adószámának feltüntetésével -, továbbá a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat;

b) a tervezett felhasználási hely vagy erőművi telephely egyedi azonosító adatait;

c) az igényelt rendelkezésre álló teljesítményt vagy többletteljesítményt, annak feltüntetésével, hogy az igényelt teljesítmény betáplálásra vagy felhasználásra vonatkozik;

d) amennyiben ismert, a hálózathasználat során igénybe venni kívánt lekötött teljesítményt;

e) a felhasználás és a betáplálás jellemző, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatait;

f) a közcélú hálózatra kapcsolni kívánt erőmű működésére jellemző, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatokat;

g) kiserőmű létesítésére vonatkozó szándék esetében

ga) a villamosenergia-kereskedőnek küldött bejelentés másolatát arról, hogy az igénybejelentő vagy felhasználó az új vagy a meglévő felhasználási helyen kiserőművet kíván létesíteni és üzemeltetni,

gb) az elosztói üzletszabályzatban meghatározott adatokat, és

gc) a közcélú hálózatba történő villamosenergia-betáplálásra vonatkozó nyilatkozatot,

h) magánvezeték vagy közvetlen vezeték létesítési igény kapcsán

ha) annak a területnek a - vázrajzi térképekkel alátámasztott és az ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számokkal megjelölt - leírását, amely területen az igénybejelentő vételezőket kíván ellátni, és

hb) a területen létesíteni kívánt vételezési helyeket ellátó kapcsolódási pontok ellátását biztosító - mérnök kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített - magánvezeték vagy közvetlen vezeték egyvonalas villamos kapcsolási rajzát, valamint ezek egyenkénti kapcsolódási teljesítményét (kVA), továbbá

i) a csatlakozás igénybevételének kívánt időpontját.

2.5. A hálózati engedélyes köteles az üzletszabályzatában rögzített, helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő csatlakozási igények esetében az igénybejelentőt 8 napon belül tájékoztatni a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati jogviszony minden lényeges eleméről, és ennek részeként a hálózati csatlakozásra és hálózathasználatra ajánlatot tenni.

2.6. Ha az igénybejelentés hiányos és ajánlat elkészítésére nem alkalmas, a hálózati engedélyes az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a rendszerhasználót hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. Az ajánlattételre meghatározott határidő a hiánypótlás hálózati engedélyes általi kézhezvételétől számítandó.

2.7. Ha az igénybejelentés alapján vagy hiánypótlási felszólítás esetén a hiánypótlás alapján sem egyértelmű, hogy az igény megvalósításához szükséges-e csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítése vagy bővítése, a hálózati engedélyes helyszíni felülvizsgálatot tart. Ha a helyszíni felülvizsgálat eredményeképpen a hálózati engedélyes azt állapította meg, hogy

a) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését nem igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek 15 napon belül küldi meg,

b) a csatlakozási igény teljesítése csatlakozóvezeték vagy közcélú vezeték létesítését vagy bővítését igényli, akkor az ajánlatát és a tájékoztatót az igénybejelentőnek 30 napon belül küldi meg.

2.8. A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a tájékoztató egyedi azonosító számát;

b) az elosztó nevét, székhelyét, honlapjának címét, ügyfélszolgálatának címét és nyitvatartási idejét, valamint az elosztói szabályzat és az üzletszabályzata internetes elérési útvonalát;

c) a közcélú villamos hálózatra csatlakozási pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: csatlakozási rendelet) alapján meghatározott kiindulási pont és a csatlakozási pont megjelölését, amelyen a hálózati engedélyes a rendelkezésre álló teljesítményt a közcélú hálózatból történő vételezés és abba való betáplálás céljából biztosítja;

d) új csatlakozási pont esetében az igénybejelentésre biztosított rendelkezésre álló teljesítményt;

e) meglévő csatlakozási pont esetén a már rendelkezésre álló teljesítményt, és az igénybejelentésre biztosított többletteljesítményt annak feltüntetésével, hogy a teljesítmény betáplálásra vagy vételezésre vonatkozik;

f) a hálózatra csatlakozás és bekapcsolás csatlakozási rendelet alapján meghatározott műszaki feltételeit, elkülönítve a csatlakozó berendezés létesítésére vonatkozó adatokat a közcélú hálózat egyéb érintett részeinek adataitól;

g) a hálózatra csatlakozás és bekapcsolás pénzügyi feltételeit - elkülönítve a csatlakozási alapdíjat, a csatlakozóberendezés-létesítés és a közcélú vezeték létesítés díját, a pénzügyi teljesítés módját és határidejét;

h) a mérőhely kialakítására, annak ajánlott módjára és a fogyasztásmérő berendezés elhelyezésére vonatkozó követelményeket;

i) a 2.11. pont szerint a hálózati engedélyes feladatainak ellátásához szükséges és benyújtandó dokumentumok felsorolását;

j) az alkalmazandó érintésvédelmi módot és az érintésvédelmi kioldó paramétereket;

k) más rendszerhasználó villamosenergia-felhasználását vagy betáplálását esetlegesen befolyásoló hálózati zavarokat okozó felhasználói berendezés alkalmazása esetén a hálózati zavarok korlátozására vagy megelőzésére vonatkozó előírásokat, ajánlásokat;

l) a hálózati csatlakozáshoz és a hálózathasználathoz szükséges engedélyek felsorolását;

m) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontját;

n) a hálózatra történő bekapcsolás tervezett időpontját;

o) a rendszerhasználati díjszabást és megfizetésének módját;

p) a hálózati engedélyesnek a tájékoztatóban foglalt ajánlati kötöttségét és annak időtartamát;

q) a hálózati csatlakozásra vonatkozó ajánlatot vagy a hálózati csatlakozási szerződéstervezet hálózati engedélyes által aláírt példányait, valamint a hálózathasználatra vonatkozó ajánlatot;

r) tájékoztatást arról, hogy a csatlakozási pontra a hálózathasználati szerződés megkötése kapcsán az elosztói szabályzat szerint szükség van-e üzemviteli megállapodás megkötésére.

2.9. Ha a csatlakoztatni kívánt felhasználói berendezés, mérőhely kiépítés, közvetlen vezeték, magánvezeték, összekötő berendezés, termelői vezeték csatlakoztatásának műszaki terveit nem a hálózati engedélyes készíti el, akkor köteles térítésmentesen az érintett rendszerhasználó rendelkezésére bocsátani minden az üzemi szabályzatban vagy az elosztói szabályzatban meghatározott, a hálózat tervezéséhez szükséges adatot.

2.10. Ha a hálózati engedélyes az igénybejelentőt előzetesen értesítette, jogosult a 2.9. pontban meghatározott műszaki terv kivitelezés megkezdése előtti felülvizsgálatára, amely esetben a tervet a hálózati engedélyeshez be kell nyújtani. A hálózati engedélyes a műszaki terveket a kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles felülvizsgálni, és a közcélú hálózat üzembiztonsága érdekében jogosult azok módosítását előírni. A hálózati engedélyes köteles az előírt módosításokat indokolni, az igénybejelentő köteles az előírt módosításokat elvégezni.

2.11. Az elosztó a háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával összefüggő és a felhasználói berendezések kialakítására vonatkozó elvi egyvonalas kapcsolási típusterveket és technológiai előírásokat tartalmazó műszaki kézikönyvet köteles kidolgozni és honlapján közzétenni.

2.12. Ha a hálózatra történő csatlakozás idegen ingatlant érint, akkor

a) a közcélú hálózati elemek elhelyezése tekintetében a hálózati engedélyes,

b) a felhasználói berendezés tekintetében az igénybejelentő

köteles a jogszabályokban előírt tulajdonosi hozzájárulásokat beszerezni.

3. A hálózathoz való csatlakozás

3.1. Közcélú hálózathoz történő csatlakozási igény esetében a hálózati engedélyes - amennyiben az igénybejelentő a hálózati csatlakozási szerződést megkötötte, és a csatlakozási díjat megfizette - a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint köteles az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási pontra a hálózati csatlakozást kiépíteni.

3.2. A rendelkezésre álló teljesítményt felhasználási helyenként és azon belül csatlakozási pontonként a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni. A rendelkezésre álló teljesítményt erőmű esetében - ide nem értve a háztartási méretű kiserőművet - a betáplálás vagy a vételezés külön megjelölésével telephelyenként és azon belül csatlakozási pontonként kell a hálózati csatlakozási szerződésben rögzíteni. A háztartási méretű kiserőműre a felhasználókra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

3.3. A felhasználó és a hálózati engedélyes eltérő megállapodása hiányában összefüggő területnek kell tekinteni a felhasználási hely szempontjából

a) azokat a felhasználó tulajdonában vagy használatában álló, egymással nem határos területeket is, amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán, egymással szemben helyezkednek el,

b) amelyen a felhasználó a 2011. október 1-jét megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra jogosult volt,

c) amelyen 2011. október 1-jét megelőzően a magánvezeték engedélyese magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére engedélye alapján jogosult volt,

d) az épület közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit) is, vagy

e) azt a területet is, amelyet mért magánvezeték lát el.

3.4. A felhasználó és a hálózati engedélyes eltérő megállapodása hiányában külön felhasználási helynek kell tekinteni egy ingatlan vagy épület összefüggő területén belül

a) minden egyes felhasználó tulajdonában vagy használatában álló és önálló csatlakozási ponttal rendelkező területrészt, vagy

b) a közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő és önálló csatlakozási ponttal rendelkező területrészt.

3.5. A hálózati engedélyes a hálózathoz való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra a VET 27. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott esetekben tagadhatja meg.

4. A hálózati csatlakozási szerződés előkészítése, létrejötte

4.1. Ha az igénybejelentő a hálózati engedélyes tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és - a hálózati engedélyes által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt - a megküldött hálózati csatlakozási szerződéstervezetet a hálózati engedélyesnek aláírva visszaküldi, a hálózati csatlakozási szerződés annak a hálózati engedélyes által történő kézhezvételének napján lép hatályba. A visszaküldés tényének igazolása az igénybejelentőt terheli.

4.2. Ha az igénybejelentő a hálózati csatlakozási szerződéstervezetet véleményeltéréssel írja alá, és küldi meg a hálózati engedélyesnek, a szerződés csak akkor jön létre, ha a felek - egyeztetés alapján - a szerződés tartalmában megállapodtak. Ebben az esetben a hálózati engedélyes köteles 15 napon belül az igénybejelentővel egyeztetést kezdeményezni. A szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba.

4.3. A hálózati engedélyes a 4.2. pont szerinti az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesz fel, amely minden, a hálózati csatlakozási szerződés szempontjából lényeges tényt és nyilatkozatot tartalmaz. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a hálózati engedélyes átadja az igénybejelentőnek.

4.4. A hálózati csatlakozási szerződést az igénybejelentő által megjelölt felhasználási helyre - eltérő megállapodás hiányában - csatlakozási pontonként kell megkötni.

5. Az erőművek hálózati csatlakozási szerződésének előkészítésére, létrejöttére vonatkozó különös szabályok

5.1. Ha az üzemi szabályzat vagy az elosztói szabályzat erőmű közcélú hálózatra történő csatlakoztatása esetén megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv benyújtását írja elő, a hálózati engedélyes erről az igénybejelentőt tájékoztatja.

5.2. A megvalósíthatósági tanulmány és a csatlakozási terv általános tartalmi elemeit az üzemi szabályzat vagy az elosztói szabályzat, a megvalósíthatósági tanulmány csatlakozástól függő, egyedi feltételeit a hálózati engedélyes tájékoztatója tartalmazza.

5.3. Ha a hálózati engedélyes megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv elkészítését írja elő, a hálózati csatlakozási szerződés azt követően jön létre, hogy - az igénybejelentő a 2.8. pont szerinti tájékoztatóban foglaltak teljesítését követően - a hálózati engedélyes a megvalósíthatósági tanulmányt és a csatlakozási tervet jóváhagyta.

5.4. A hálózati engedélyes a megvalósíthatósági tanulmányt és a csatlakozási tervet a benyújtást követően az alábbiak szerint bírálja el:

a) elosztó esetében az elosztói szabályzatban meghatározott esetben és eljárásrend szerint:

aa) megvalósíthatósági tanulmány esetében, valamint csatlakozási terv esetében 132 kV feszültségszintig a benyújtást követően 30 munkanapon belül,

ab) csatlakozási terv esetében 132 kV feszültségszinten az átviteli rendszerirányító előzetes elbírálását megelőzően, de legfeljebb a benyújtást követő 45 munkanapon belül, amelyből az átviteli rendszerirányítónak legfeljebb 15 munkanap áll a rendelkezésére,

b) átviteli rendszerirányító esetében az üzemi szabályzatban meghatározott esetben és eljárásrend szerint:

ba) megvalósíthatóság tanulmány esetében 30 munkanapon belül,

bb) csatlakozási terv esetében 30 munkanapon belül.

5.5. A hálózati engedélyes a megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásakor köteles közölni az igénybejelentővel a csatlakozási terv 5.2. pontban foglaltakon felüli, a csatlakozástól függő egyedi feltételeit.

5.6. Ha a kiserőmű csatlakoztatásához az elosztó eljárása során ki kell kérni az átviteli rendszerirányító véleményét, az üzemi szabályzat szerint előírt dokumentumokat az elosztóhoz kell benyújtani, aki azokat köteles az átviteli rendszerirányítóhoz továbbítani.

5.7. Ha a hálózati engedélyeshez - az elbírálási határidőn belül - az igénybejelentéssel összefüggő újabb igénybejelentés érkezik, az elbírálási határidő legfeljebb 60 munkanapra meghosszabbíthatja, és erről az érintett igénybejelentőket tájékoztatja.

5.8. Ha a megvalósíthatósági tanulmány vagy a csatlakozási terv elbírálása kapcsán a hálózati engedélyes és az igénybejelentő között véleményeltérés alakul ki, a 4.2. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

6. A hálózati csatlakozási szerződés tartalma

6.1. A rendszerhasználóval kötött hálózati csatlakozási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a hálózati engedélyes és a rendszerhasználó azonosító megnevezését, természetes személy esetében nevének, lakcímének, anyja nevének, születési idejének és helyének, jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében székhelyének, cégjegyzékszámának vagy azzal egyenértékű azonosítójának és adószámának feltüntetésével -, továbbá a hálózati engedélyes ügyfélszolgálati irodájának címét és 2.8. pont b) alpontja szerinti elérhetőségeit;

b) a hálózati csatlakozási szerződés egyedi azonosító számát;

c) a hálózati engedélyes által kiadott tájékoztató egyedi azonosító adatait;

d) a felhasználási hely vagy erőművi telephely megjelölését, ezen belül a nem összefüggő területek meghatározását;

e) csatlakozási pont helyének műszaki meghatározását és EOV koordinátáit, a csatlakozás módjának meghatározását, valamint a csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó határidőket, részletes műszaki és egyéb rendelkezéseket;

f) csatlakozási pontonként a betáplálásra és felhasználásra rendelkezésre álló teljesítményt;

g) a rendelkezésre álló teljesítmény hálózati engedélyesre történő átszállásának eseteit és feltételeit;

h) a csatlakozási díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét, a hálózati engedélyes pénzforgalmi jelzőszámát;

i) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának időpontját; j) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit;

k) a hálózati csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

6.2. Ha a meglévő csatlakozás műszaki vagy gazdasági feltételeiben változás következik be, a rendszerhasználóval új hálózati csatlakozási szerződést kell kötni, amelyben fel kell tüntetni az előző hálózati csatlakozási szerződés egyedi azonosító számát is, vagy a meglévő hálózati csatlakozási szerződést módosítani kell.

6.3. A hálózati csatlakozási szerződést érintő, az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett rendszerhasználókat a hálózati engedélyes köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálati helyiségekben kifüggeszteni.

7. A hálózathasználati szerződés előkészítése, létrejötte

7.1. Ha a rendszerhasználó a hálózati engedélyessel a hálózati csatlakozási szerződést megkötötte, a csatlakozás kiépült, és a rendszerhasználó a bekapcsolás feltételeit teljesítette, a bekapcsolást megelőzően a rendszerhasználó jogosult kezdeményezni a hálózati engedélyesnél a hálózathasználati szerződés megkötését. A hálózati engedélyes a rendszerhasználó szerződéskötésre irányuló szándékának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megküldeni a rendszerhasználó részére a hálózathasználati szerződés általa aláírt példányait. A hálózathasználati szerződés aláírására, érvényességére, a véleményeltérés kezelési módjára a 4. alcím rendelkezései irányadók.

7.2. A hálózathasználati szerződést a rendszerhasználó által megjelölt felhasználási helyre - eltérő megállapodás hiányában - csatlakozási pontonként kell megkötni.

7.3. A hálózathasználati szerződés alapján a hálózati engedélyes

a) a felhasználási hely vagy erőmű bekapcsolására,

b) a rendszerhasználó által lekötött teljesítménynek megfelelő villamos energia - felhasználás esetében csatlakozási pontra, betáplálás esetében csatlakozási pontról történő - folyamatos szállítására,

c) a fogyasztásmérő-berendezés felhasználási helyen vagy erőművi telephelyen történő felszerelésére,

d) a mérőberendezés egyes elemeinek felszerelésére, valamint

e) a mérőberendezés üzembe helyezésére, a hálózathasználati szerződésben meghatározott gyakoriságú leolvasására és ellenőrzésére

köteles.

8. A hálózathasználati szerződés tartalma

8.1. A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a hálózati engedélyes és a rendszerhasználó azonosító adatait (természetes személy esetében a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének; gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével; a hálózati engedélyes ügyfélszolgálati irodája megnevezését, címét, telefonszámát);

b) a hálózathasználati szerződés egyedi azonosító számát;

c) a magánvezeték engedélyesének vagy a VET 178/E. § (5) bekezdés szerinti jogosultnak a nyilatkozatát arról, hogy a magánvezetéken ellátott felhasználónak a közcélú hálózat csatlakozási pontján a vezetékhasználati szerződés alapján mekkora teljesítmény áll rendelkezésére;

d) a felhasználási hely vagy az erőművi telephely megjelölését, ezen belül a nem összefüggő területek meghatározását;

e) csatlakozási pont azonosító adatait;

f) a csatlakozási ponthoz rendelt elszámolási pont és a mérési pont adatait;

g) csatlakozási pontonként a betáplálásra vagy felhasználásra rendelkezésre álló teljesítményt, továbbá felhasználás esetén a lekötött teljesítményt, a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit, a nyújtott szolgáltatás minőségi jellemzőit;

h) a szerződéskötés időpontjában hatályos rendszerhasználati díjak mértékét, megfizetésének módját és feltételeit, a hálózati engedélyes pénzforgalmi jelzőszámát, a rendszerhasználati díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás szabályait;

i) a felhasználási helyen felszerelt, elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő-berendezés részletes leírását, ellenőrzésének rendjét, valamint a fogyasztásmérő-berendezés hitelességére vonatkozó nyilatkozatot;

j) a leolvasási időpontot, az adatrögzítések időpontját, az elszámolási szabályokat;

k) a hálózatba történő bekapcsolás időpontját;

l) a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit;

m) a hálózathasználati szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket;

n) betáplálás esetén a rendszerhasználó erőműve által a hálózat felé átadásra kerülő (tervezett) hatásos és meddő villamos energia mennyiségét és teljesítményét, a villamos energia megvásárlójának megnevezését;

o) a meddő villamosenergia-forgalom mérési vagy számítási módját;

p) a rendszerhasználó üzemének jellegéből adódó, a villamosmű üzembiztonságát zavaró vagy veszélyeztető hatások megszüntetésének módját;

q) profil elszámolású rendszerhasználó által a mérlegkör-felelős felé való elszámoláshoz alkalmazandó profil meghatározását.

8.2. A lekötött teljesítmény értéke az adott csatlakozási ponton nem lehet nagyobb, mint a felszerelt kismegszakító, késes olvadóbiztosító, egyéb biztosító betét névleges árama vagy az állítható túláramvédelem beállítási értéke alapján meghatározott névleges csatlakozási teljesítmény értéke.

8.3. Meglévő csatlakozási pont vonatkozásában új rendszerhasználóval kötött hálózathasználati szerződés esetén a szerződésen fel kell tüntetni a hálózati csatlakozási szerződés egyedi azonosító számát.

8.4. A hálózathasználati szerződést érintő, az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetén, a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett rendszerhasználókat a hálózati engedélyes köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálatán kifüggeszteni.

8.5. A 12 hónapnál nem hosszabb időre kötött hálózathasználati szerződés egy alkalommal, 12 hónapnál nem hosszabb időtartamra meghosszabbítható. 9. Hálózathoz való hozzáférés

9.1. A hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználási helyen vagy az erőművi telephelyen a hálózathasználati szerződés hatálybalépésétől és a mérőhely megfelelő kialakításától, valamint - a 9.2. és 9.3. pont szerinti esetben, ha a hálózati engedélyes hibát állapított meg - a hibák kijavításának elfogadásától számított 8 napon belül a fogyasztásmérő-berendezést felszereljék és zárópecséttel ellássák. Továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a hálózathasználati szerződésben meghatározott időpontban a rendszerhasználó hálózatba történő bekapcsolása, valamint hálózathasználata megkezdődhessen.

9.2. A 2.9. pont szerint csatlakoztatni kívánt felhasználói berendezés, közvetlen vezeték, magánvezeték, összekötő berendezés, termelői vezeték tervezését és kiépítését végző személy vagy társaság a bekapcsolás előtt köteles írásban nyilatkozatot adni a hálózati engedélyesnek, hogy a csatlakoztatni kívánt vezeték, berendezés, valamint a mérőhely kialakítása az előírásoknak, valamint a hálózati engedélyes által a rendszerhasználói igénybejelentésre adott tájékoztatóban meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelően készült el.

9.3. A hálózati engedélyes jogosult a műszaki jellemzőket a bekapcsolás előtt ellenőrizni, és ha megállapítja, hogy azok nem felelnek meg a műszaki, a műszaki biztonsági, az érintésvédelmi előírásoknak, a bekapcsolást a hiba kijavításáig - az észlelt hibák megjelölésével - írásban megtagadhatja. A hibák kijavításáról az igénybejelentő írásban értesíti a hálózati engedélyest.

10. A rendszerhasználók értesítése

10.1. Az előrelátható szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról a hálózati engedélyes az egyes érintett rendszerhasználókat közvetlenül, írásban köteles értesíteni. A hálózati engedélyes az értesítésben köteles megadni a szüneteltetés kezdő időpontját és a szüneteltetés várható időtartamát. Az alábbi rendszerhasználói csoportokat a fentieknek megfelelően, a következők szerint kell értesíteni:

a) 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény alatt a rendszerhasználót a felhasználási helyre vagy erőművi telephelyre eljuttatott szórólap és a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetmény útján, vagy a rendszerhasználóval történt előzetes megállapodás esetében elektronikus úton vagy ezzel egyenértékű más módon,

b) 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény vagy ezt meghaladó teljesítmény esetén a rendszerhasználót - eltérő megállapodás hiányában - névre és felhasználási helyre vagy erőművi telephelyre szóló levélben.

10.2. A fogyasztásmérő-berendezés hitelességi idejének lejárta miatti cseréje esetén szükséges munkavégzés, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása, vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról a hálózati engedélyes írásban köteles a rendszerhasználót értesíteni. Amennyiben a rendszerhasználó számára az értesítésben megadott időpont nem megfelelő, a hálózati engedélyes köteles a rendszerhasználóval egyeztetni a megfelelő időpont kijelölése érdekében. A rendszerhasználó köteles a hálózati engedélyes által megküldött értesítésben megjelölt, vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a hálózati engedélyes munkavégzését lehetővé tenni.

10.3. Nem alkalmazható a felhasználóval szemben a 10.2. pontban meghatározottak megsértése esetén hátrányos következmény, ha

a) a hálózati engedélyes a rendszerhasználó részére az értesítést nem tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon küldte el;

b) a rendszerhasználó a hálózati engedélyes tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítését önhibáján kívül nem vette át;

c) a rendszerhasználó önhibáján kívül nem biztosította a hálózati engedélyesnek a megjelölt időpontban a mérőhelyre való bejutását, feltéve, hogy erről a hálózati engedélyest megfelelő határidőben, igazolható módon értesítette.

10.4. Eltérő - nem az üzletszabályzatban rögzített - megállapodás hiányában a munkavégzés megkezdése előtt

a) a 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény alatti rendszerhasználók esetében 15 nappal korábban;

b) a 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény feletti rendszerhasználók esetében 30 nappal korábban kell a munkavégzésről szóló értesítést közölni.

11. Hálózathoz való hozzáférés megtagadása, a szállítások korlátozása, csökkentése, szüneteltetése

11.1. A hálózathoz való hozzáférés megtagadásával a hálózati csatlakozással rendelkező rendszerhasználó esetében a hálózathoz való hozzáférés megszűnik.

11.2. A szállítások VET 36. § (1)-(2) bekezdése szerinti korlátozása, csökkentése, szüneteltetése az azt megalapozó ok vagy körülmény megszűnéséig vagy megszüntetéséig tartható fenn.

11.3. A VET 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szüneteltetés időtartama nem haladhatja meg:

a) március 1. és november 30. között egynapos munka esetén a 12 órát, többnapos munka esetén a napi 8 órát és összesen a heti 3 napot, valamint a havi 5 napot, és

b) december 1. és február 29. között egynapos munka esetén a 8 órát, többnapos munka esetén a napi 6 órát és összesen a heti 3 napot, valamint a havi 5 napot.

11.4. Nem lakossági fogyasztó esetén a felek a 11.3. pontban foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak.

12. Felhasználás és betáplálás

12.1. A rendszerhasználó a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződésben meghatározottak szerint jogosult villamos energiát a közcélú hálózatból felhasználni vagy oda betáplálni.

12.2. Ha a felhasználó szerződése szerint a villamos energiát fogyasztásmérő felszerelése nélkül használja fel, akkor kizárólag a szerződésben megjelölt felhasználói berendezéseket üzemeltetheti.

12.3. A hálózati engedélyes jogosult a terhelést, a fogyasztásmérő berendezést, a mérőhelyet, a magánvezetéket, a felhasználói berendezést, valamint az erőművet, a termelői vezetéket, a közvetlen vezetéket a közcélú hálózat biztonsága és a többi felhasználó vagy erőmű biztonságos energiaellátása vagy betáplálása érdekében ellenőrizni.

12.4. A hálózati engedélyes jogosult a villamosenergia-ellátás és felhasználás folyamatosságához szükséges munkákat előzetes értesítés után - eltérő, nem az üzletszabályzatban rögzített megállapodás hiányában - munkanapokon 7-20 óra között elvégezni.

12.5. Ha felmerül annak lehetősége, hogy a rendszerhasználó a biztonságos szolgáltatásra vagy betáplálásra vonatkozó előírásokat nem tartja be, és az e miatt megkísérelt ellenőrzést meggátolja, a hálózati engedélyes a felhasználási helyre vagy erőműbe való bejutásig és a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig a hálózathoz való hozzáférést a csatlakozási ponton kívüli beavatkozással szüneteltetheti a mérőhelyre való bejutás a jegyzőnél való kezdeményezését követően.

12.6. Ha a szabálytalanságra utaló körülmények kivizsgálása eredményeképpen megállapításra került, hogy a rendszerhasználó részéről szabálytalanság nem történt, az ellenőrzés során felmerült költségek a rendszerhasználóra nem háríthatók át, valamint a rendszerhasználónak okozott kárt meg kell téríteni.

13. Változás a felhasználó személyében

13.1. A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkező változás esetén a hálózati engedélyes a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a csatlakozó- és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben történő rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a hálózati engedélyes köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a helyszíni ellenőrzés térítésmentes.

13.2. Ha a hálózati engedélyes a 13.1. pontban meghatározott helyszíni ellenőrzési kötelezettségének az üzletszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre, és ilyen alapon nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben.

13.3. A felhasználó akkor mentesül a 17.4. pontban meghatározott jogkövetkezmények alól, ha

a) a hálózati engedélyes a helyszíni ellenőrzés során nem állapít meg szabálytalan vételezést, és a felhasználó a villamosenergia-kereskedővel elszámolt, vagy

b) a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt a hálózati engedélyes írásbeli felszólítása ellenére nem tudja végrehajtani a helyszíni ellenőrzést a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül, amely esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.

13.4. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a hálózati engedélyest terheli.

14. Mérés

14.1. A rendszerhasználó által elfogyasztott, valamint a hálózatba betáplált villamos energia mennyiséget hiteles fogyasztásmérő-berendezéssel kell mérni.

14.2. A rendszerhasználó jogosult saját költségén ellenőrző fogyasztásmérő-berendezést felszereltetni. A hálózati engedélyes fogyasztásmérő-berendezésével azonos mérőtranszformátorokra ellenőrző fogyasztásmérő-berendezés abban az esetben szerelhető, ha ez a hálózati engedélyes mérésének pontosságát nem veszélyezteti, és a hálózati engedélyes a felszereléshez előzetesen írásban hozzájárult. Az ellenőrző fogyasztásmérő-berendezés mérési adata a szolgáltatott villamos energia és teljesítmény elszámolására alapul nem szolgálhat.

14.3. Ha a rendszerhasználó a fogyasztásmérő-berendezés hibáját észleli, köteles azt a hálózati engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni. A hálózati engedélyes a rendszerhasználó bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérő-berendezés működését hitelesített vagy kalibrált ellenőrző eszközzel ellenőrizni. Ha az ellenőrzött fogyasztásmérő-berendezés mérési hibája a jogszabályi hibahatárt túllépi, vagy a hálózati engedélyes megállapítja, hogy a fogyasztásmérő-berendezés hibás, köteles azt kicserélni.

14.4. A hálózati engedélyes a rendszerhasználó kérésére köteles a fogyasztásmérő-berendezést vagy annak valamelyikelemét a mérésügyi hatósággal vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratóriumban bevizsgáltatni, a vizsgálatról és annak eredményéről a rendszerhasználót értesíteni, és a vizsgálat eredményétől függően a fogyasztásmérő berendezést kicserélni.

14.5. Ha a fogyasztásmérő-berendezés mérési hibája a jogszabályi hibahatárt túllépi, a 14.3. és 14.4. pont szerinti helyszíni ellenőrzés, vizsgálat vagy csere költségei - a hálózathasználati szerződés felhasználó általi szerződésszegésének kivételével - a hálózati engedélyest terhelik, egyéb esetben a költségeket a rendszerhasználó köteles megtéríteni.

14.6. A fogyasztásmérő-berendezés 14.3. és 14.4. pont szerinti cseréje esetén a hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy

a) ha a fogyasztásmérő berendezés cseréjére nem azonnal kerül sor, a csere időpontjáról a rendszerhasználó a 10. alcímben foglaltak szerint értesítést kapjon,

b) a régi fogyasztásmérő-berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő-berendezés induló állásának leolvasása a rendszerhasználó jelenlétében történjen, vagy más igazolható módon rögzítésre kerüljön,

c) a fogyasztásmérő berendezés műszaki adatai jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a rendszerhasználó részére átadásra kerüljön.

14.7. A hálózati engedélyes a leszerelés előtt köteles a fogyasztásmérő-berendezés állását és állapotát fotótechnikai vagy elektronikus felvétellel rögzíteni. Ennek hiányában a leszerelést követő első elszámoló számla esedékességét követő 30 napig - elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig -a fogyasztásmérő-berendezést változatlan állapotban megőrizni. A felhasználói panasz vagy jogvita fennállásáról és annak jogerős lezárásáról a villamosenergia-kereskedő a hálózati engedélyest tájékoztatja.

14.8. Az elosztó a profil elszámolású rendszerhasználó kérése esetén annak költségére az adott felhasználási helyen - a legkisebb költség elvével összhangban kiválasztott - terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készüléket szerel fel, és a mért adatok alapján számol el.

14.9. Fogyasztásmérő-berendezés nélkül történő villamosenergia-felhasználás - kizárólag műszaki vagy gazdasági szempontok által indokolt esetben - a felhasználó és a hálózati engedélyes, illetve a villamosenergia-kereskedő megállapodása alapján történhet. A szolgáltatott villamos energia mennyiségét a felszerelt első túláramvédelmi elem névleges teljesítménye és a megállapodásban meghatározott felhasználási rendelkezésre állás időtartama alapján kell megállapítani.

15. Rendszerhasználati díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás

15.1. A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjat és az egyéb szolgáltatások díjait az elszámolási időszakra állapítja meg, és arról számlát állít ki.

15.2. Ha az elszámolási időszak időtartama a két hónapot meghaladja, a hálózati engedélyes jogosult részszámlát kibocsátani. A részszámla alapja - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás és az elszámolási időszakra vonatkozó lekötött teljesítmény.

15.3. Árváltozás esetében a díjat két hónapnál ritkább leolvasás és számlázás esetében az adatrögzítés, ha erre nem került sor, rendszerhasználói önbevallás, ennek elmaradása esetén a fogyasztás vagy a teljesítményváltozás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

15.4. A hálózati engedélyes köteles a számla rendszerhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a rendszerhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

15.5. A hálózati engedélyes köteles az elszámolási időszak utolsó napjára elszámoló számlát, a hálózathasználati vagy villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnése napjára végszámlát kibocsátani, és a rendszerhasználóval elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is.

16. Számlakifogás

16.1. A rendszerhasználó a számla ellen a hálózati engedélyesnél kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja.

16.2. A hálózati engedélyes köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről a rendszerhasználót legkésőbb a kifogás vételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.

16.3. Ha a rendszerhasználót visszatérítés illeti meg, a hálózati engedélyes azt az esedékességtől számított 8 napon belül köteles a rendszerhasználó részére kifizetni. A felek erre vonatkozó megállapodása alapján a hálózati engedélyes jogosult a visszatérítést a felhasználót terhelő számlatartozás összegébe beszámítani.

16.4. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt a hálózati engedélyest díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a rendszerhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.

16.5. A 16.3. és 16.4. pontban előírt, valamint a rendszerhasználó általi határidőn túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül. Ha a hálózati engedélyes vagy a rendszerhasználó eddig az időpontig fizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a kamatokat, valamint az igazolt költségeket a másik félnek megtéríteni.

17. Elszámolás hibás mérés esetén

17.1. Ha a fogyasztásmérő-berendezés hibásan mér, vagy nem mér (a továbbiakban: hibás mérés), vagy hitelesítési ideje lejárt, a fogyasztásmérő-berendezés adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

17.2. A hibás mérés időtartama

a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő-berendezés felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában egy év.

17.3. A hibás mérés időtartamának megállapítását követően az ezen időszak alatt történt elszámolásokat helyesbíteni kell a fogyasztásmérő-berendezés mérésügyi hatóság vagy mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium által megállapított hibaszázalékával.

17.4. Ha a mérésügyi hatóság vagy mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium nem tudja megállapítani a fogyasztásmérő-berendezés hibaszázalékát, vagy a fogyasztásmérő nem mért, akkor a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált villamos energia mennyiséget az utolsó hiba nélküli elszámolási időszak vagy a felek által hiba nélkülinek elfogadott elszámolási időszak és a hibás mérést követő elszámolási időszak - de legalább négy hónap -adatainak átlagolása alapján kell megállapítani.

17.5. A hibás mérést megelőző időszakra vonatkozó adatok hiányában vagy a felhasználásban lényeges változás bekövetkezése esetében, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik.

17.6. A felek az adatok 17.2-17.5. pont szerinti meghatározását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

17.7. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő-berendezés esetében a hálózati engedélyes szabálytalan vételezésre kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő-berendezés megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre, és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutást a jegyzőnél kezdeményezte.

17.8. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő-berendezés esetén az elszámolásra a 17.2 pont a) alpont és a 17.4-17.6. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. Elszámolás szerződés nélküli fogyasztás esetén

18.1. Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a hálózati engedélyes hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát használ fel, köteles megfizetni a hálózati engedélyesnek a felhasznált villamos energia árát a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagárán. Ezen túlmenően a rendszerhasználó a jogosulatlan rendszerhasználatért köteles a rendszerhasználati díj 120%-át megfizetni. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.

18.2. Szerződés nélküli rendszerhasználat esetében a felhasznált villamosenergia-mennyiséget a hálózati engedélyes hálózatához való csatlakozást biztosító eszköz átvivő-képessége (keresztmetszete) alapján becsléssel kell megállapítani akként, hogy a becsült felhasznált villamosenergia-mennyiség legmagasabb értéke nem haladhatja meg az évi 1200 óra felhasználási időre vonatkozó értéket.

19. Szerződésszegés

19.1. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés során annak eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni.

19.2. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, a felhasználó képviselője, meghatalmazottja vagy független tanú jelenlétében folytatható le.

19.3. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a 19.2. pont szerinti személlyel az eljárás célját.

19.4. Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérni a 19.2. pont szerinti személyt, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Amennyiben a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.

19.5. A 19.2. pont szerinti személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, a felvett írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a 19.2. pont szerinti személy jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni.

19.6. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők szerződésszegést állapítanak meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy felvételt kell készíteni. A fogyasztásmérő berendezés vagy annak bármely része leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő-berendezésről és annak részeiről, valamint azok becsomagolt állapotáról fényképet vagy felvételt kell készíteni, és annakegy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó számára.

19.7. A hálózati engedélyes részéről a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül, ha

a) nem értesíti az érintett felhasználót az üzletszabályzatban vagy a hálózathasználati szerződésben meghatározott időben és módon a közcélú hálózaton elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

b) a hálózathasználat biztosítását a hálózathasználati szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg, nem jogszerűen szakítja meg, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti,

c) az átvitel vagy az elosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a jogszabályokban, az engedélyében vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg,

d) olyan fogyasztásmérő-berendezést üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy megállapodás a hálózati engedélyest kötelezi, vagy

e) a szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy késedelmesen tesz eleget.

19.8. Ha az elosztó a villamosenergia-kereskedő villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó kezdeményezésének 24 órán belül nem tesz eleget, köteles a lakossági fogyasztónak kötbért fizetni. Ennek mértéke a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, amennyiben az elosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a lakossági fogyasztó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, amennyiben az elosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a lakossági fogyasztó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.

19.9. A felhasználó részéről a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül, ha:

a) a szerződésben meghatározott rendelkezésre álló vagy lekötött teljesítményt egy adott csatlakozási pont vonatkozásában túllépi,

b) a hálózati engedélyessel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

c) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen a magánvezeték létesítésére, üzemeltetésére vagy a továbbadásra vonatkozó szabályokat megszegi,

d) a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

e) szabálytalanul vételez, így

ea) a fogyasztásmérő-berendezés, a túláramvédelmi berendezés vagy a fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését nem jelentette be,

eb) a fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett plomba vagy a fogyasztásmérő-berendezés megrongálásával méretlen villamosenergia-vételezést tesz lehetővé,

ec) a fogyasztásmérő-berendezés megrongálásával méretlen villamos energiát vételez,

ed) a fogyasztásmérő-berendezés megkerülésével méretlen villamosenergia-vételezést tesz lehetővé,

ee) a fogyasztásmérő-berendezés megkerülésével méretlen villamos energiát vételez, vagy

ef) önkényes visszakapcsolással vételez,

f) a fogyasztásmérő-berendezés, a mérési rendszer, a túláramvédelmi berendezés ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő-berendezés, a mérési rendszer, a túláramvédelmi berendezés javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, vagy a fogyasztásmérő-berendezés leolvasását a hálózathasználati szerződésben előírtak szerint a hálózati engedélyes részére nem teszi lehetővé, vagy - ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi - ezek javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik,

g) a felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő-berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás vagy jogszabály alapján annak hitelesítésére a felhasználó köteles,

h) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, vagy

i) a hálózathasználati szerződésben vagy az elosztó üzletszabályzatában foglalt kötelezettségét megsérti.

19.10. A plomba sérülésére a hálózati engedélyes kizárólag abban az esetben hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át tőle. A plombák számáról, azonosítójáról és sérülésmentes külsejéről a fogyasztásmérő-berendezés vagy túláramvédelmi berendezés felszerelésekor, továbbá a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor a felhasználót írásban tájékoztatni kell.

19.11. Ha a felhasználó a szabálytalan vételezés tényét vitatja, a hálózati engedélyes köteles a fogyasztásmérő-berendezés kötelező szakértői vizsgálatát igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni.

19.12. A felhasználó szerződésszegését a hálózati engedélyes köteles bizonyítani.

19.13. Szabálytalan vételezés esetén a hálózati engedélyes által alkalmazható jogkövetkezmények:

a) a 19.9. pont e) alpont ea) alrendelkezése esetére kártérítési igény érvényesítése, továbbá a szolgáltatást felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre,

b) a 19.9. pont e) alpont eb)-ef) alrendelkezése esetére kötbér érvényesítése, továbbá a szolgáltatást felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem biztosíthatók.

19.14. Nem hivatkozhat a hálózati engedélyes a felhasználónak a fogyasztásmérő-berendezés állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, ha a fogyasztásmérő-berendezés nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem a jogszabályokban és az üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el."

3. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 4. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A létesítés kezdetének várható időpontja és a kivitelezés tervezett határideje."

2. A Vhr. 4. számú melléklet 8-9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"8. A tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló jogerős környezetvédelmi és építési engedély másolata vagy a környezetvédelmi hatóság nyilatkozata arról, hogy környezetvédelmi engedély nem szükséges.

9. Műszaki adatok:

9.1. Egyvonalas villamos kapcsolási rajz,

9.2. hőséma,

9.3. az erőmű főberendezéseinek műszaki adatai e rendelet 22. számú melléklete szerint,

9.4. a felhasználni kívánt elsődleges energiahordozó fűtőértéke (az alkalmazandó technológiától függően), valamint annak mennyisége éves bontásban (TJ/év), az első 5 évre,

9.5. a tervezett éves villamosenergia- és hőtermelés, valamint -értékesítés mennyiségi adatai az első 5 évre,

9.6. energetikai hatásfok,

9.7. csatlakozási pontok megnevezése, és

9.8. a légszennyező pontforrás névleges teljesítőképességhez tartozó szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid és kén dioxid kibocsátása (mg/m3)."

4. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"4a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélye iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok.

2. Atomerőmű esetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott -a kérelem benyújtásakor hatályos - előzetes elvi hozzájárulást tartalmazó országgyűlési határozat megjelölése.

3. A VET 80/A. § (5) bekezdésében meghatározott hatástanulmány, amely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában, ha annak vizsgálata és az arról való döntés más hatóság feladat- és hatáskörébe nem tartozik:

3.1. a tanulmány összefoglalása,

3.2. meglévő környezet ismertetése:

a) a kiválasztott telephely és jellemzése (települési környezet, közlekedési kapcsolatok, infrastruktúra, topográfia, hidrológia, meteorológia), a kiválasztás indokai,

b) a meglévő élő környezet és az erőműépítés által érintett területen lévő létesítmények bemutatása,

3.3. a tervezett technológia indokolása, a vizsgálatok eredményeinek értékelése (előnyök, hátrányok),

3.4. a tervezett gépegység vagy gépegység-bővítés főbb adatainak bemutatása

a) a beépítendő névleges teljesítőképesség MW-ban,

b) energetikai hatásfok,

c) a légszennyező pontforrás maximális teljesítményhez tartozó szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid és kén dioxid kibocsátása (mg/m3),

d) blokknagyság, blokknagyság kiválasztásának elemzése, indokolása,

e) tervezett kihasználtság,

f) feszültség és meddőteljesítmény szabályozó képesség,

g) terhelésváltoztatási képesség,

h) hálózathoz való csatlakozás helye és módja,

i) tulajdoni határok és a tulajdonjogok csatlakozási pontonként,

3.5. a tervezett technológiai berendezések bemutatása:

a) energiaátalakítás hőkapcsolási rajza,

b) főberendezések tervezett adatai, leírása,

c) a tervezett villamos és hőenergia-termelés mennyisége,

d) elsődleges energiaforrás felhasználása, elsődleges energiaforrással ellátás módja,

e) a meglévő és a tervezett erőműrész technológiai kapcsolata,

3.6. a hálózat üzemi szabályzat nagyfeszültségű hálózatok tervezésére vonatkozó előírásai szerinti vizsgálata,

3.7. a hálózat más részén szükségessé váló új létesítmények és létesítmény-bővítések bemutatása:

a) a tervezett gépegység csatlakoztatása miatt szükséges új alállomások, alállomásbővítések és - átalakítások műszaki leírása a tulajdoni határok feltüntetésével,

b) a hálózat bármely más részén a hálózatvizsgálat alapján szükségessé váló hálózati és erőművi létesítmények és létesítmény-bővítések részletes műszaki adatai a tulajdoni határok feltüntetésével,

3.8. a villamosenergia-rendszerben szükségessé váló tartalékok rendelkezésre állásának vizsgálata:

a) a tervezett gépegység műszaki jellemzőinek hatása a magyar villamosenergia-rendszerben szükséges tartalékok mértékére, figyelembe véve a regionális vagy európai rendszerszinten szervezett és koordinált átviteli szűkületkezelési eljárásokat, valamint a villamosenergia-rendszer együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat,

b) annak bemutatása, hogy a tervezett gépegység a rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó akkreditáció műszaki követelményeinek megfelel,

3.9. a megvalósítás tervezett ütemterve."

5. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 5. számú melléklet 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. A tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló jogerős környezetvédelmi és építési engedély másolata vagy a környezetvédelmi hatóság nyilatkozata arról, hogy környezetvédelmi engedély nem szükséges, 8. A létesítés kezdetének várható időpontja, a kivitelezés tervezett határideje,"

2. A Vhr. 5. számú melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Műszaki adatok (bővítés esetén a bővítés utáni állapot szerint):

14.1. egyvonalas villamos kapcsolási rajz,

14.2. hőséma,

14.3. az erőmű főberendezéseinek műszaki adatai a 22. számú melléklet szerint,

14.4. tartalék tüzelőanyag tárolási képesség (az alkalmazandó technológiától függően) mennyiségi jellemzői,

14.5. a felhasználni kívánt elsődleges energiahordozó fűtőértéke (az alkalmazandó technológiától függően), valamint annak mennyisége éves bontásban (TJ/év), az első 5 évre,

14.6. a tervezett éves villamosenergia- és hőtermelés, valamint -értékesítés mennyiségi adatai, az első 5 évre,

14.7. energetikai hatásfok,

14.8. csatlakozási pontok megnevezése és

14.9. a légszennyező pontforrás névleges teljesítőképességhez tartozó szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid és kén dioxid kibocsátása (mg/m3)."

3. A Vhr. 5. számú melléklet címében a "teljesítőképességű erőművek" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű erőmű" szöveg, a "teljesítménynövelési" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességének növelésére vonatkozó" szöveg, a "teljesítménycsökkentési" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességének csökkentésére vonatkozó" szöveg lép.

6. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 6. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Jogerős egységes környezethasználati engedély és jogerős építési engedély,"

2. A Vhr. 6. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. Műszaki adatok:

15.1. egyvonalas villamos kapcsolási rajz,

15.2. hőséma,

15.3. az erőmű főberendezéseinek műszaki adatai e rendelet 22. számú melléklete szerint,

15.4. tartalék tüzelőanyag tárolási képesség (az alkalmazandó technológiától függően) mennyiségi jellemzői,

15.5. a felhasználni kívánt elsődleges energiahordozó fűtőértéke (az alkalmazandó technológiától függően), valamint annak mennyisége éves bontásban (TJ/év), az első 5 évre,

15.6. a tervezett éves villamosenergia- és hőtermelés, valamint -értékesítés mennyiségi adatai, az első 5 évre,

15.7. energetikai hatásfok,

15.8. csatlakozási pontok megnevezése,

15.9. a légszennyező pontforrás névleges teljesítőképességhez tartozó szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid és kén dioxid kibocsátása (mg/m3)és

15.10. az erőmű(rész) tervezett maradó élettartama."

3. A Vhr. 6. számú melléklet címében a "teljesítőképességű erőművek" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű erőmű" szöveg lép.

7. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 7. számú melléklet a) pont ag) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az a) pont a következő ah) és ai) alponttal egészül ki:

[Elsődleges energiaforrások különösen: a) megújuló energiaforrás]

"ag) biogáz,

ah) hulladéklerakóból származó gáz,

ai) szennyvízkezelő létesítményből származó gáz;"

2. A Vhr. 7. számú melléklet e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:

[Elsődleges energiaforrások különösen:

e) gáz]

"ec) termálvíz kísérőgáz;"

8. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 9. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Műszaki adatok (amennyiben az engedélyezéshez benyújtottól eltér):

5.1. egyvonalas villamos kapcsolási rajz,

5.2. hőséma,

5.3. az erőmű főberendezéseinek műszaki adatai a 22. számú melléklet szerint,

5.4. tartalék tüzelőanyag tárolási képesség (az alkalmazandó technológiától függően) mennyiségi jellemzői,

5.5. felhasználni kívánt elsődleges energiahordozó fűtőértéke (az alkalmazandó technológiától függően), valamint annak mennyisége éves bontásban (TJ/év), az első 5 évre,

5.6. tervezett éves villamosenergia- és hőtermelés, valamint - értékesítés mennyiségi adatai, az első 5 évre,

5.7. energetikai hatásfok,

5.8. csatlakozási pontok megnevezése és

5.9. légszennyező pontforrás névleges teljesítőképességhez tartozó szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid és kén dioxid kibocsátása (mg/m3)."

2. A Vhr. 9. számú melléklet címében az "A 0,5 MW" szövegrész helyébe az "Az 50 MW" szöveg, a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg lép.

9. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Magánvezeték létesítése, bővítése és megszüntetése iránti engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Magánvezeték létesítése iránti engedélykérelemhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1. Az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumokat.

2. A VET 39. § (1) bekezdés b) pontja esetén az azt igazoló dokumentumot, hogy a vételező a kérelmezőnek kapcsolt vállalkozása.

3. A VET 39. § (1) bekezdés c) pontja esetén az azt bemutató dokumentumot, hogy a magánvezetékhez kapcsolódó vételezők tevékenységei vagy termelési folyamatai műszaki és biztonsági okokból összefüggenek.

4. Nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, egyéb jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel.

5. Nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező rendelkezik általa foglalkoztatott, a magánvezeték üzemeltetéséhez szükséges megfelelő létszámú és megfelelő képzettségű személyzettel, vagy amennyiben a VET 39. § (5) bekezdése szerint megbízási szerződést kötött, nyilatkozat arról, hogy azt az e rendelet 54. § (2) bekezdés szerinti szempontoknak megfelelő üzemeltetővel kötötte meg, valamint arról, hogy magánvezeték üzemeltetéséről e engedélyköteles tevékenysége során folyamatosan gondoskodik.

6. Annak a területnek a leírását, szükség esetén térképekkel - az ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számok megjelölésével -, amely területre vonatkozóan a kérelmező az engedélyt kéri, valamint a tervezett magánvezeték tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített egyvonalas kapcsolási rajza a kapcsolódási pontok és a kapcsolódási pontok kapcsolódási teljesítménye (kVA) feltüntetésével.

7. A kérelmező és a hálózati engedélyes által aláírt hálózati csatlakozási szerződés másolatát.

8. A magánvezetékre kapcsolni tervezett felhasználók, vételezők kapcsolódási pontjainak számát, és ezek - kapcsolódási pontonként felhasználókra és vételezőkre egyenként elkülönített-kapcsolódási teljesítményét (kVA).

9. Nyilatkozatot arról, hogy a magánvezetékről háztartási célra villamosenergia-vételezés nem történik, vagy háztartási célra történő vételezés esetén annak igazolása, hogy a vételező a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

10. Nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - a hálózati engedélyes által a magánvezeték létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban adott hozzájárulásában meghatározott - a magánvezeték közcélú hálózathoz való csatlakozásának műszaki feltételeit betartja.

II. Magánvezeték bővítése iránti engedélykérelemhez az I. pont szerinti dokumentumok közül azon dokumentumokat kell benyújtani, amelyek tartalmában a magánvezeték létesítési engedély kiadását vagy legutolsó módosítását követően változás történt.

III. Magánvezeték megszüntetése iránti engedélykérelemhez az e rendelet 76. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülését igazoló dokumentumok kell benyújtani.

14. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Közvetlen vezeték létesítésére és megszüntetésére vonatkozó engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Közvetlen vezeték létesítése iránti engedélykérelemhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1. Az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok.

2. Amennyiben a kérelmező a közvetlen vezetéken kapcsolt vállalkozását kívánja ellátni, annak igazolása, hogy a vételező a kérelmezőnek kapcsolt vállalkozása.

3. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel.

4. A létesíteni kívánt közvetlen vezetékazonosításához szükséges műszaki, csatlakozási, és helyszínrajzi dokumentációk.

5. A kérelmező és a közcélú hálózatra csatlakozó termelő közötti szerződés másolata, amennyiben a közvetlen vezeték létesítője nem a termelő.

6. A közvetlen vezeték és az erőmű kapcsolódási pontján rendelkezésre álló teljesítmény.

7. Annak a területnek a leírása, szükség esetén térképekkel - az ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számok megjelölésével -, amely területre vonatkozóan a kérelmező az engedélyt kéri. A közvetlen vezeték közcélú hálózat csatlakozási pontjáig kiegészített - tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített - egyvonalas kapcsolási rajza a kapcsolódási pontok és azok kapcsolódási teljesítményének (kVA) feltüntetésével.

8. A közvetlen vezetékre kapcsolni tervezett vételezők kapcsolódási pontjainak száma, és ezek - kapcsolódási pontonként vételezőkre egyenként elkülönített - kapcsolódási teljesítménye (kVA).

9. A kérelmező és a hálózati engedélyes között létrejött e rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti szerződések másolata.

10. Ha a vételező a közcélú hálózathoz közvetlenül is csatlakozik, a VET 38. § (3) bekezdése szerinti megállapodások másolata.

II. Közvetlen vezeték megszüntetése iránti engedélykérelemhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1. Nyilatkozat arról, hogy csatlakozik-e vételező a közvetlen vezetékre vagy nem.

2. Ha a közvetlen vezetékre a megszüntetésre vonatkozó kérelem benyújtásának idején a közvetlen vezetékre vételező kapcsolódik, akkor a kérelmező és a vételező együttes nyilatkozata arról, hogy a megszüntetés után a vételező ellátása

a) a VET 38. § (3) bekezdése szerinti meglévő vagy a kiépítendő közcélú csatlakozási ponton keresztül,

b) a 77. § szerinti magánvezetékes ellátási formára történő áttéréssel, vagy

c) a VET 86. § (5) bekezdése szerinti közcélúvá nyilvánítással kerül biztosításra.

15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok.

2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv.

3. Az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege vagy a VET 72. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítés alóli felmentésre irányuló kérelem.

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok.

2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv.

3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező bejegyzésének helye szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét, valamint engedély esetén annak hiteles másolata.

4. Az e rendelet 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.

5. A VET 88. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését igazoló okiratok, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az iroda elérhetőségét lehetővé tevő adatok (cím, telefon, fax, e-mail)."

10. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 20. számú melléklet II. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A tevékenységek szétválasztásával szemben támasztott követelmények

1. Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás engedélyköteles tevékenységeinek bemutatása érdekében az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részeként tevékenységi beszámolót kell készíteni. A tevékenységi beszámoló az Szt. 1. számú mellékletében található "A" változatú mérleget és az Szt. 2. számú mellékletében szereplő, összköltségi-eljárással készülő "A" változatú eredménykimutatást tartalmazza a mérleg és az eredménykimutatás értelmezéséhez szükséges kiegészítéssel együtt. A kimutatások tagolására és a tételek tartalmára az Szt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A hatósági árszabályozás alá eső engedélyes esetében a Hivatal ettől eltérő tagolást is előírhat.

2. Az eszközöket, forrásokat, bevételeket és ráfordításokat közvetlenül - vagy amennyiben közvetlenül egyes tevékenységhez nem rendelhetők - az engedélyes számviteli szétválasztási szabályzatában meghatározott módszerek és vetítési alapok alapján kell felosztani. Az eszközökhöz, illetve forrásokhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások tevékenységek közötti megosztását egymással összhangban kell megtenni.

3. A több engedélyest kiszolgáló engedélyköteles és támogató tevékenység esetében kiemelten fontos az adott tevékenységet igénybe vevők közötti költségfelosztás bemutatása és indokolása.

4. A hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet végző engedélyes villamosenergia-ipari vállalkozás köteles a kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződéseit, valamint azok alapján felmerült költségeit és bevételeit naprakészen nyilvántartania. Az éves beszámoló Hivatal részére történő benyújtásával egyidejűleg - külön adatszolgáltatásként - valamennyi kapcsolt vállalkozáshoz tartozó forgalmat vállalkozásonként és jogcímenként be kell mutatni.

5. A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálata keretében köteles megvizsgálni, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak-e dokumentálva, és hogy a szétválasztás a számviteli szétválasztási szabályzatnak megfelelően történt-e. Az éves beszámolónak alá kell támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem lépett fel és a tevékenységek egyértelműen átláthatók."

2. A Vhr. 20. számú melléklete a következő IV. alcímmel egészül ki:

"IV. Speciális szabályok

Amennyiben az engedélyes egyidejűleg a Tszt. hatálya alá tartozó, Hivatal hatáskörében kiadott engedéllyel is rendelkezik, köteles e tevékenységére vonatkozóan is önálló tevékenységi beszámolót készíteni."

11. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása

Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során az átviteli rendszerirányító az elosztókkal, a villamosenergia-kereskedőkkel és a termelői engedélyesekkel, a többi engedélyes az energetikai felhasználói érdekképviseletével történt egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat csatolja a kérelemhez. Amennyiben az egyetértés megvan, azt elegendő röviden jelezni. Amennyiben az egyetértés hiányzik, a kifogásokat egy összegző táblázatban a kifogást tevő megjelölésével és az elutasítás indokolásával megjelölve, össze kell gyűjteni és a jóváhagyásra beterjesztett kérelem mellékleteként csatolni. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek aláírásukkal hitelesítik."

2. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím I. alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alcím a következő 5. ponttal egészül ki:

"4. Az engedélyes által a felhasználói körben alkalmazott szerződésminták.

5. Ha az engedélyes mérlegkör-felelős, az általa alkalmazott mérlegkör tagsági szerződés minta."

3. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 1. pont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Az átviteli rendszerirányító köteles az 1. pontban előírtakon felül üzletszabályzatában szabályozni, illetve feltüntetni:)

"b) a mérésre és elszámolásra vonatkozó szabályokat, eljárásrendet;"

4. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 1. pont f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Az átviteli rendszerirányító köteles az 1. pontban előírtakon felül üzletszabályzatában szabályozni, illetve feltüntetni:)

"f) pénzügyi biztosítékok rendszerét;"

5. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 1. pont j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Az átviteli rendszerirányító köteles az 1. pontban előírtakon felül üzletszabályzatában szabályozni, illetve feltüntetni:)

"j) a villamosenergia-piac résztvevőivel való együttműködés körét és eljárásrendjét;"

6. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 1. pont r) és s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. Az átviteli rendszerirányító köteles az 1. pontban előírtakon felül üzletszabályzatában szabályozni, illetve feltüntetni:)

"r) a villamosenergia-piac résztvevőivel kötendő szerződésmintákat; és

s) az átviteli hálózathoz történő csatlakozásra és a csatlakozási költség megfizetésére vonatkozó szabályokat."

7. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 2. pont t) és u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek az I. pontban előírtakon felül üzletszabályzatukban szabályozni, illetve feltüntetni:)

"t) az igénybejelentésre szolgáló nyomtatvány, a csatlakozási szerződés és a hálózathasználati szerződés felhasználókra, erőművekre (ezen belül külön a háztartási méretű kiserőművekre) vonatkozó mintáit;

u) a szerződés nélkül villamos energiát vételező személyekkel szembeni eljárás rendjét, az ellátásban való részvétel jogszerűvé tételének módját, a villamosenergia-vásárlási szerződés nélküli vételezés időtartama alatt felhasznált villamosenergia-mennyisége és elszámolási ára meghatározásának módját, valamint az elszámolás szabályait;"

8. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 2. pontja a következő w) és x) ponttal egészül ki:

(2. Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek az I. pontban előírtakon felül üzletszabályzatukban szabályozni, illetve feltüntetni:)

"w) a fogyasztásmérő-berendezés kötelező szakértői vizsgálatának igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel történő lebonyolításának és a vizsgálat megrendelésének módját;

x) a helyszíni felülvizsgálat nélkül megválaszolható csatlakozási igények esetei;"

9. A Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 4. pont g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4. A villamosenergia-kereskedő az I. pontban meghatározott feltételeken túl üzletszabályzatában köteles szabályozni, illetve feltüntetni:)

"g) a felhasználóval VET 63. § (1) bekezdés alapján kötendő megbízási szerződés mintáját;"

10. A Vhr. 21. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" címében az "Az üzletszabályzatokat minimum 4" szövegrész helyébe az "Az üzletszabályzatot 2" szöveg, az "elektronikus" szövegrész helyébe az "elektronikusan szerkeszthető" szöveg, az "elektronikusan" szövegrész helyébe az "elektronikusan szerkeszthető formában" szöveg lép.

11. Hatályát veszti a Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím I. alcím 3. pont a) pont ab) alpontjában a "bizományosi," szövegrész, az "ideértve ennek ellenértékét is" szövegrész és 3. pont c) pont ca) alpontjában a "mennyiségi és" szövegrész.

12. Hatályát veszti a Vhr. 21. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" címében a", melyből két példány marad a Hivatalban" szövegrész.

13. Hatályát veszti a Vhr. 21. számú melléklet "Az üzletszabályzatok kötelező tartalmi követelményei" cím II. alcím 1. pont d) pontja, 1. pont g)-h) pontja, 1. pont l) pontja, 1. pont p) pontja, 1. pont t) pontja, 2. pont s) pontja, 4. pont e) pontja.

12. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az erőművi főberendezések adatai

A 4-6. és 9. számú mellékletben meghatározott adatszolgáltatás esetén, az erőművi főberendezések adatait - az alkalmazott technológiától függő módon - a Hivatal honlapján meghatározott formátumban az alábbi adatok megadásával kell összeállítani.

1. Az alkalmazott berendezésektől függetlenül

1.1. típus,

1.2. gyártó,

1.3. gyári szám,

1.4. gyártási év,

1.5. üzembe helyezési időpont,

1.6. maradó élettartam (a napelemtáblát és az invertert nem beleértve).

2. A beépített berendezések száma (db).

3. Kazán vagy füstgáz hőhasznosító kazán (hőcserélő) esetében

3.1. névleges teljesítőképesség (MWth),

3.2. póttüzelés esetében

a) maximális hőteljesítmény (MWth),

b) tüzelőanyag,

3.3. forró víz kazán esetében

a) forró víz névleges vízáram (t/h),

b) névleges belépő hőmérséklet (°C),

c) névleges kilépő hőmérséklet (°C),

3.4. gőzkazán esetében

a) névleges gőztermelés (t/h),

b) frissgőz hőmérséklet (°C),

c) frissgőz nyomás (bar).

4. Gázturbina esetében

4.1. névleges teljesítőképesség (MW),

4.2. tüzelőanyag,

4.3. tüzelőanyag mennyiség (Nm3/h; kg/h).

5. Kondenzációs gőzturbina esetében

5.1. névleges teljesítőképesség (MW),

5.2. névleges gőznyelés (t/h),

5.3. frissgőz hőmérséklete (°C),

5.4. frissgőz nyomás (bar).

6. Elvételes kondenzációs gőzturbina esetében

6.1. névleges teljesítőképesség (MW),

6.2. névleges gőznyelés (t/h),

6.3. frissgőz hőmérséklet (°C),

6.4. frissgőz nyomás (bar),

6.5. gőzelvétel tömegárama (t/h),

6.6. gőzelvétel nyomása (bar),

6.7. gőzelvétel hőmérséklete (°C).

7. Ellennyomású gőzturbina esetében

7.1. névleges teljesítőképesség (MW),

7.2. névleges gőznyelés (t/h),

7.3. frissgőz hőmérséklet (°C),

7.4. frissgőz nyomása (bar),

7.5. ellennyomás hőmérséklet (°C).

8. Elvételes ellennyomású gőzturbina esetében

8.1. névleges teljesítőképesség (MW),

8.2. névleges gőznyelés (t/h),

8.3. frissgőz hőmérséklete (°C),

8.4. frissgőz nyomása (bar),

8.5. kondenzátor nyomás (bar),

8.6. gőzelvétel tömegárama (t/h),

8.7. gőzelvétel nyomása (bar),

8.8. gőzelvétel hőmérséklete (°C),

8.9. ellennyomás (bar),

8.10. ellennyomás hőmérséklete (°C).

9. Gázmotor esetében

9.1. névleges villamos teljesítőképesség (MW),

9.2. névleges hő teljesítőképesség (MW),

9.3. hőcserélő névleges teljesítőképessége (MW)

a) keverék hűtő,

b) olajhűtő,

c) motor hűtő,

d) kipufogógáz hűtő,

9.4. összes kinyerhető teljesítmény (MW),

9.5. villamos hatásfok névleges teljesítménynél (%),

9.6. termikus hatásfok névleges teljesítménynél (%),

9.7. eredő hatásfok névleges teljesítménynél (%),

9.8. kilépő víz hőmérséklet (°C),

9.9. átáramló vízmennyiség (m3/h).

10. Szélerőmű esetében

10.1. tengelymagasság (m),

10.2. rotor átmérő (m),

10.3. rotor fordulatszám (1/perc),

10.4. lapátok száma (db),

10.5. lapátok hossza (m),

10.6. lapátok anyaga,

10.7. indító szélsebesség (m/s),

10.8. névleges szélsebesség (m/s),

10.9. leállító szélsebesség (m/s),

10.10. túlélő szélsebesség (m/s),

10.11. generátor névleges teljesítőképessége (MW),

10.12. generátor névleges kapocsfeszültsége (V),

10.13. toronyból kiadott névleges feszültség (V),

10.14. helyrajzi szám,

10.15. EOV koordináta.

11. Napelemtábla esetében

11.1. az alkalmazott napelemtábla típusa (gyártási szabvány),

11.2. a telepítés módja (fix vagy napkövető),

11.3. a napelemtábla névleges teljesítőképessége (W),

11.4. a napelemtábla felülete (m2).

12. Villamos forgógép esetében

12.1. névleges teljesítőképesség (MW),

12.2. névleges kapocsfeszültség (kV).

13. Energiatároló esetében

13.1. névleges teljesítőképesség (MW),

13.2. energiatárolási kapacitás (MWh),

13.3. töltési idő (óra),

13.4. kisütési idő (óra),

13.5. energiaátalakítási hatásfok (%),

13.6. az energiatárolás módja.

14. Inverter esetében

14.1. egység névleges teljesítőképessége (kW),

14.2. a hálózati csatlakozás névleges feszültsége (kV).

15. Transzformátor esetében

15.1. névleges teljesítőképesség (MVA),

15.2. primer oldali névleges feszültség (kV),

15.3. szekunder oldali névleges feszültség (kV),

15.4. tercier oldali névleges feszültség (kV)."

13. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Vhr. 23/a. számú melléklet "Kitöltési útmutató" alcímének az "A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerinti fogyatékkal élő fogyasztó:" fordulatának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:)

"c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása."

14. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"23/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A villamosenergia-kereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, az elosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

g) ellátási szünet esetén értesítendő személy családi és utóneve, értesítési címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), telefonszáma:

Ha a villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): Az alábbi igazolások alapján kérem az elosztó

a) nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b) nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását. Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában

a) van,

b) nincs

olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Kelt:

.......................................

fogyasztó / eltartó aláírása

B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szerv megnevezése:

Székhelye:

A(z) ........... számú határozat alapján igazolom, hogy

a) (név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

b) a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személy

(i) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül,

(ii) a vakok személyi járadékában részesül.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

.................................

eljáró igazgatási szerv

C) A KEZELŐORVOS - ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS - TÖLTI KI

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):

Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):

Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma):

Igazolom, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy adatai és fogyatékosságának jellege a következő:

Név (születési név)Születési hely és időLakóhely (tartózkodási hely)Korlátozottság jellege
[Rendelet 33. § (1) bekezdés
b) pont bb) vagy bc) alpontja]*

* Az orvos tölti ki!

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, akit a fogyatékossága okán a Rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet vagy betűjeleket kell megadni.

A Rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt:

a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

d) a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, különösen nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás,

e) egyéb szolgáltatás, éspedig:

A 33. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: ................................................................

Alulírott ....................... mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

P. H.

..........................

orvos aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy

b) szociálisan rászoruló fogyasztóként

kérelmezhető.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 19. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 23/a. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.

A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki a következők szerint:

a) a Rendelet 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját kell megjelölni, ha a fogyatékkel élő személy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) a Rendelet 33. § (1) bekezdése b) pont bc) alpontját kell megjelölni, ha a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.

Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről.

Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.

A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy fogyatékossága tekintetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült.

Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában - orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan - nem várható jelentős javulás."

15. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 24. számú melléklet 25. és 26. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"25.IV.A Tanács1. cikkBeruházási projektek2011. június 1-jéigAdatgyűjtés
617/2010/EU,bejelentéseösszegyűjteni- villamos energia és
EURATOM rendeletea Bizottság felé az 1.az adatokat,földgáz esetében:
(2010. június 24.)cikkben foglalt2011. július 31.Magyar Energia
az Európai Unióntartalminapjáig kiküldeni,Hivatal;
belüli energiaiparikövetelményekremajd ezt követően- kőolaj esetében
infrastruktúrát érintőfigyelemmel.kétévente küldenia Magyar Energia
beruházásiHivatal;
projekteknek- bioüzemanyag
a Bizottság részéreesetében: Nemzeti
való bejelentéséről ésAdó- és Vámhivatal
a 736/96/EK rendeletösszegyűjti és
hatályon kívüla Magyar Energia
helyezésérőlHivatal részére
továbbítja;
- szén-dioxid
esetében: Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
összegyűjti és
a Magyar Energia
Hivatal részére
továbbítja
Kiküldi: Magyar
Energia Hivatal
26.V.A Bizottság1. cikkA 617/2010/EU2011. június 1-jéigAdatgyűjtés villamos
833/2010/EU,rendelet 1. cikkébenösszegyűjtenienergia és földgáz
EURATOM rendeleteemlített értesítésekaz adatokat, 2011.esetében: Magyar
az Európai Uniónformaijúlius 31. napjáigEnergia Hivatal;
belüli energiaiparikövetelményeitkiküldeni, majd eztkőolajesetében:
infrastruktúrát érintőhatározza meg.követően kétéventea Magyar Energia
beruházásiküldeniHivatal.;
projekteknekbioüzemanyag
a Bizottság részéreesetében: Nemzeti
való bejelentésérőlAdó- és Vámhivatal
szóló 617/2010/EU,összegyűjti, és
Euratom tanácsia Magyar Energia
rendeletHivatal részére
végrehajtásáróltovábbítja;
szén-dioxid esetében:
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
összegyűjti, és
a Magyar Energia
Hivatal részére
továbbítja
Kiküldi: Magyar
Energia Hivatal"

2. A Vhr. 24. számú melléklete a következő 40. és 41. sorral egészül ki:

"40.XIII.A Tanács 2010.
december 10-i
2010/787/EU
határozata
a versenyképtelen
szénbányák
bezárását elősegítő
állami támogatásról
7. cikk
(1) bekezdés
Be kell jelenteni
minden olyan
támogatást,
amelyet az üzleti év
során a határozat
alapján
Magyarország
a szénipar számára
kíván nyújtani.
Az előrelátható
termelési költségek
kiszámítására, és
e költségeknek
a Bizottságnak
bejelentett bezárási
tervekkel való
kapcsolatára
vonatkozó minden
lényeges részletet
be kell nyújtani
a Bizottság számára.
tárgyévet megelőző
év november
30. napjáig
fejlesztéspolitikáért
felelős miniszter
41.7. cikk
(2) bekezdés
Tájékoztatni kell
a Bizottságot
az üzleti év alatt
ténylegesen
kifizetett támogatás
összegéről és annak
kiszámításáról.
tárgyévet követő év
május 31. napjáig
fejlesztéspolitikáért
felelős miniszter"

16. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Földgázelosztási Szabályzat

1. Előzetes tájékoztatás

1.1. A földgázelosztóhoz

a) elosztóvezetékhez történő csatlakozás iránti igényt az ingatlan tulajdonosa, vagy

b) többlet vásárolt kapacitás iránti igényt az ingatlan tulajdonosa vagy a vele kötött szerződés alapján a felhasználó [a továbbiakban a) és b) pont együttesen: gázigénylő] nyújthat be.

1.2. A gázigénylő előzetes tájékoztatást kérhet a földgázelosztótól csatlakozás iránti vagy többlet vásárolt kapacitás iránti igényének bejelentése előtt az igény-kielégítés feltételeiről és lehetőségeiről.

1.3. Az előzetes tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 30 napon írásban kell kiadni.

2. Igénybejelentés

2.1. A gázigénylő elosztó-vezetéki kapacitás igényét igénybejelentő kitöltésével és aláírásával jelentheti be.

2.2. A földgázelosztó a lakossági fogyasztók által kitöltendő igénybejelentőt honlapján közzéteszi.

2.3. Az igénybejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a gázigénylő adatai, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) felhasználási hely azonosításához szükséges adatok, és

c) igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség.

2.4. Ha az igénybejelentés hiányos vagy az elbíráláshoz további adat, okirat szükséges, úgy arról az igénybejelentőt 15 napon belül értesíteni kell.

2.5. Az előzetes tájékoztatásért és az igénybejelentésre adott ajánlatért a földgázelosztó díjat nem számíthat fel.

3. Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat

3.1. A földgázelosztó köteles a gázigénylő igénybejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ajánlatot tenni, vagy ha az igényt elutasítja, erről - az elutasítás részletes indokolásával - a gázigénylőt tájékoztatni. Az ajánlattételre nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv vagy személy

a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy

b) eljárása lefolytatásához

szükséges időtartam.

3.2. A 2.4. pont szerinti hiánypótlás esetén a 3.1. pontban meghatározott határidő a hiánypótlás teljesítésétől számítandó.

3.3. Ha a kapacitásigény kielégíthetőségének vizsgálata előreláthatólag az igénybejelentés kézhezvételét követő 30 napot meghaladja, erről 15 napon belül értesíteni kell az igénybejelentőt, megjelölve az ajánlatadás várható időpontját, amely nem haladhatja meg a 60 napot, feltéve, hogy a gázigénylő az igény kielégítéséhez szükséges valamennyi adatot, információt rendelkezésre bocsátotta.

3.4. Ha az adott ingatlanon már megvalósult az elosztói csatlakozás, de annak elhelyezkedése a gázigénylőnek nem felel meg, a meglévő csatlakozási pont ingatlanon belüli áthelyezésének vagy további csatlakozási pontok kiépítésének költsége a gázigénylő költségére történik.

3.5. A gázigénylő számára adott ajánlatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási hely azonosításához szükséges adatait,

b) a vásárolt vagy a többlet vásárolt kapacitást, valamint a biztosítható hálózati kapacitást,

c) a csatlakozási pontnak, az elosztóvezetéknek és annak a gázátadó állomásnak a megjelölését, ahonnan a vásárolt kapacitás vagy többlet vásárolt kapacitás kielégíthető,

d) a csatlakozási díjmértékét,

e) az ajánlat szerinti hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításának időpontját,

f) a földgázelosztó ajánlati kötöttségét és annak időtartamát, és

g) a földgázelosztó által aláírt elosztói csatlakozási szerződés tervezetét.

3.6. A gázigénylő gázellátását elsősorban közvetlen közterületi csatlakozással kell megoldani.

3.7. A megépült elosztóvezeték - eltérő megállapodás hiányában - a földgázelosztó tulajdonába kerül.

4. Az elosztói csatlakozási szerződés

4.1. Az elosztói csatlakozási szerződés a gázigénylő és a földgázelosztó között jön létre. Az elosztói csatlakozási szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

a) földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó vezetéki fejlesztés,

b) a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés,

c) az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötése,

d) a fogyasztásmérő berendezés és lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályzó felszerelése és

e) a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

4.2. A szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba, ennek hiányában a szerződés a gázigénylő által aláírt szerződéstervezet földgázelosztó általi kézhezvételének napján hatályosul.

4.3. Véleményeltérés esetén a gázigénylő és a földgázelosztó kötelesek egyeztetni.

4.4. A szerződést a felhasználási hely csatlakozási pontjára kell megkötni az ott rendelkezésre álló vásárolt kapacitás folyamatos biztosítására.

4.5. Minden mérési, elszámolási pontra - eltérő megállapodás és a 4.6. pontban meghatározott eset kivételével - külön elosztói csatlakozási szerződést kell kötni.

4.6. Egy fogyasztásmérő berendezésen keresztül közösen vételező társasházi gázigénylőkkel egy csatlakozási szerződést kell kötni. E gázigénylőket az elosztói csatlakozás tekintetében egyenlő jogok illetik meg, és a csatlakozási díj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek.

4.7. A vásárolt kapacitás a szerződésben meghatározott felhasználási helyre vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át.

4.8. A gázigénylő bekapcsolásával összefüggésben a meglévő csatlakozóvezeték áthelyezésével, cseréjével, javításával és karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzését az érintett ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles. Az ebből eredő esetleges károkat a gázigénylő a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni.

4.9. Az elosztói csatlakozási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) szerződő felek megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) a felhasználási hely azonosításához szükséges adatokat,

c) a vásárolt kapacitást,

d) a csatlakozási pont helyének meghatározását,

e) a csatlakozási díjmértékét, teljesítésének módját és határidejét,

f) a vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját,

g) a vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételei, ideértve a tulajdonjogi kérdéseket,

h) a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit,

i) az elosztói csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

4.10. Az elosztói csatlakozási szerződést érintő, az üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetében, a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett gázigénylőket a földgázelosztó köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálati helyiségekben kifüggeszteni.

5. Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat

5.1. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről a csatlakozási szerződésben meghatározott felhasználási hely tulajdonosa (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezésére jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő gázszerelő jogosult. A földgázelosztó köteles térítésmentesen az ingatlantulajdonos vagy az ingatlantulajdonos tervezője, kivitelezője rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozási pont helyét,

b) a felhasználási helyen igénybe vehető vásárolt kapacitást,

c) a nyomásszabályzó és a fogyasztásmérő berendezés műszaki előírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket, valamint

d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat.

5.2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. A kiviteli tervet a földgázelosztó felülvizsgálja.

5.3. A kiviteli tervet arra jogosult tervező készítheti. A tervező jogosultságát a földgázelosztó ellenőrzi. A terv készítője a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzembe helyezési munkáinak feltételeit, a fogyasztásmérő berendezés csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályozó típusát és annak az üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét a földgázelosztóval előzetesen egyeztetni köteles.

5.4. A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek, valamint más hozzájárulások beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége. A földgázelosztó a terv véleményezéséhez az engedélyeket jogosult az ingatlantulajdonostól bekérni.

5.5. A földgázelosztó indokolt írásbeli nyilatkozatában a kivitelezésre alkalmatlan kiviteli tervet elutasíthatja.

5.6. A csatlakozó vezeték vagy a felhasználói berendezés megszüntetésére a létesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Műszaki-biztonsági ellenőrzés

6.1. Az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi.

6.2. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a munkavégzés pontos helyét,

b) a felhasználó nevét, címét,

c) a kivitelezői nyilatkozatot,

d) a kivitelezői jogosultság igazolását,

e) a kéményvizsgálati szakvéleményt - amennyiben szükséges -, valamint

f) a megvalósulási dokumentációt.

6.3. Az ellenőrzést - a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban - a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni.

6.4. Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást a földgázelosztó a hiba kijavításáig köteles megtagadni. Biztonsági okokból a földgázelosztó a főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót elzárhatja, és azokat biztonsági záróelemmel láthatja el. A biztonsági záróelemet eltávolítani és a lezárt főcsapot vagy a fogyasztói főelzárót kinyitni csak a földgázelosztó jogosult.

6.5. Ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a földgázelosztó azt állapítja meg, hogy a kivitelező nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően végezte el a munkát, jogosult erről a gázszerelők nyilvántartását vezető szervezetet tájékoztatni, ismételt szabálytalan munkavégzés esetén pedig kezdeményezni a gázszerelésre jogosultak jegyzékéből történő törlését.

6.6. Ha a szolgáltatás hat hónapot meghaladóan szünetel, a földgázelosztó jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-biztonsági szempontból a felhasználó költségére felülvizsgálni.

7. Az elosztóhálózat-használati szerződés

7.1. Az elosztóhálózat-használati szerződés a felhasználó és a földgázelosztó között jön létre. Az elosztóhálózat-használati szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

a) a földgáz elosztóvezeték folyamatos és biztonságos üzemeltetését és a zavarok elhárítását,

b) a felhasználó ellátása számára lekötött kapacitás mértékéig a felhasználó fogyasztásának megfelelő földgáz elosztása az elosztóvezeték belépési pontjától az elosztóvezeték kiadási pontjáig,

c) a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés közötti összeköttetés fenntartását,

d) az átalánydíjas felhasználó kivételével a felhasználó által vásárolt földgázmennyiség hiteles fogyasztásmérő berendezéssel történő mérését, a fogyasztásmérő berendezés leolvasását.

7.2. Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésének feltétele a csatlakozási díj megfizetése és az elosztói csatlakozási szerződésben előírt feltételek teljesítése.

7.3. Ha az elosztói csatlakozási szerződés egyedi feltételeket tartalmaz a rendszerhasználat időtartamára, illetve mértékére vonatkozóan, az elosztóhálózat-használati szerződés kizárólag ilyen feltételekkel köthető meg.

7.4. Az elosztóhálózat-használati szerződést az elosztói csatlakozási szerződés vásárolt kapacitás mértékére és ütemezésére vonatkozó tartalmának megfelelően kell megkötni.

7.5. Ha nem áll rendelkezésre írásba foglalt elosztói csatlakozási szerződés, a vásárolt kapacitás mértékét a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye szerint kell megállapítani.

8. Az elosztóhálózat-használati szerződés létrejötte és tartalma

8.1. A földgázelosztó a felhasználó kérésére az elosztóhálózat-használati szerződéskötés iránti igény bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a szerződéstervezetet írásban elkészíteni és a felhasználónak átadni vagy megküldeni.

8.2. Ha a szerződési ajánlat elkészítéséhez szükséges adatot, okiratot vagy a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást, engedélyt a felhasználó nem bocsátotta a földgázelosztó rendelkezésére, a földgázelosztó az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles értesíteni a hiánypótlásról a felhasználót. Ebben az esetben a 8.1. pontban meghatározott, ajánlattételre előírt határidő a hiánypótlás teljesítésével kezdődik.

8.3. Ha a felhasználási helyen a hálózati csatlakozás már kiépítésre került, a felhasználóval az elosztóhálózat-használati szerződést az igénybejelentéstől számított 8 napon belül meg kell kötni.

8.4. Az elosztóhálózat-használati szerződés a felek aláírásával jön létre. A szerződés hatálya azon időpontban áll be, amikor a felhasználó által aláírt szerződést a földgázelosztó kézhez vette.

8.5. Ha a felhasználó a szerződést véleményeltéréssel írta alá, a szerződés kizárólag akkor jön létre, ha a felek - egyeztetés alapján - a szerződés tartalmában megállapodtak. A földgázelosztó 15 napon belül köteles a felhasználóval egyeztetést kezdeményezni. A szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba.

8.6. Ha az elosztóhálózat-használati szerződéskötésre vonatkozó igénnyel jelentkező felhasználó a szerződéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza a földgázelosztónak, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a földgázelosztó ajánlati kötöttsége megszűnik, amelyről a felhasználót tájékoztatni kell.

8.7. Az elosztóhálózat-használati szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a földgázelosztó és a felhasználó megnevezését, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,

b) a gázátadó(k) megnevezését,

c) a fogyasztásmérő berendezés(ek) névleges (össz)teljesítményét,

d) az elosztásra kerülő gáz minőségi követelményeit,

e) profilba sorolt felhasználó esetében a felhasználó profilba történő besorolását,

f) a hálózati névleges nyomásértékét a csatlakozási ponton,

g) a felhasználási helyen felszerelt, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak, azonosítóinak felsorolását,

h) a mérőleolvasás formáját és rendszerességét,

i) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a szünetelés időpontjának meghatározására vonatkozó rendelkezéseket,

j) a szerződő felek szerződésszegésének következményeit, különös tekintettel a földgázelosztói hozzáférés felfüggesztésére,

k) a szerződő felek együttműködését és elszámolását földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén,

l) a felhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendjét, és

m) a fogyasztásmérő berendezés tulajdonjogára vonatkozó rendelkezéseket.

8.8. A földgázelosztó kérés esetén az elosztóhálózat-használati szerződés másolati példányát a földgázkereskedő rendelkezésére bocsátja.

9. Bekapcsolás, üzembe helyezés

9.1. Eltérő megállapodás hiányában a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a felhasználási helyen a sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést követően a felhasználó írásbeli bejelentésének beérkezésétől számított - a Hivatal által a földgázelosztás minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározásáról kiadott határozatban meghatározott -, a mindenkori normaérték szerinti időtartamon, de legfeljebb 8 munkanapon belül a fogyasztásmérő berendezést és a nyomásszabályozót felszereljék, biztonsági záró elemmel lássák el, a csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést az elosztóvezetékkel összekapcsolják, ha a felhasználó részéről a felhasználási helyen a munkavégzés lehetősége biztosított.

9.2. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetében a bekapcsolás megállapodás szerint történik.

9.3. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezzék, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját.

9.4. A gázkészülékek üzembe helyezésére a földgázelosztó, a készülék gyártója vagy jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő gázszerelő jogosult.

9.5. Ha nem a földgázelosztó helyezi üzembe a gázkészüléket, akkor az üzembe helyező gázszerelő tájékoztatást ad a készülék műszaki-biztonsági követelményeiről, biztonságos és szakszerű használatáról, valamint az ingatlanon belüli gázszivárgás vagy gázömlés esetén teendő intézkedésekről.

9.6. Új felhasználó bekapcsolásakor a földgázelosztó a következőket végzi el:

a) a fogyasztásmérő berendezést felszereli és üzembe helyezi,

b) a lakossági fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi,

c) a csatlakozóvezetéket és a fogyasztói vezetéket gáz alá helyezi,

d) a 9.5. pontban foglalt eset kivételével a szakszerű használatról és a felhasználói kötelezettségekről írásbeli tájékoztatást ad.

9.7. Az üzembe helyezés alkalmával a földgázelosztó köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatát, a fogyasztásmérő berendezés állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni, ezen belül kiemelve a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.

9.8. A tájékoztatás megtörténtének tényét a földgázelosztó és a felhasználó írásban köteles rögzíteni.

9.9. A vezeték gáz alá helyezését, valamint a gáz alatti elosztóvezetéken vagy annak tartozékán a gáz kilépését lehetővé tevő alábbi tevékenységeket kizárólag a földgázelosztó végezheti:

a) a földgázelosztó tulajdonában lévő nyomásszabályozó és tartozékai szerelését,

b) a földgázelosztó tulajdonában lévő fogyasztásmérő berendezés és tartozékai szerelését,

c) az elosztóvezeték és csatlakozóvezeték összekötését, és

d) az üzemelő gázvezeték megbontását.

9.10. A fogyasztásmérő berendezésnek vagy mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie a gáz mérésére. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer a földgázelosztó tulajdonát képezi, és gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak, ha az elosztó e kötelezettségeiről a felhasználót a megállapodást megelőzően tájékoztatta.

9.11. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján a felhasználó átalánydíjat fizet, fogyasztásmérő berendezés nem kerül felszerelésre.

9.12. A fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer telepítéséhez szükséges mérési hely kialakítását és fenntartását a felhasználó saját költségén biztosítja.

9.13. Ha a fogyasztásmérő berendezés cseréjére a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli akkor is, ha a mérő cseréje más ok miatt is szükségessé vált.

9.14. A földgázelosztót terheli lakossági fogyasztó esetében a fogyasztásmérő berendezés és a fogyasztói nyomáscsökkentő, egyéb felhasználó esetében a fogyasztásmérő berendezés költsége, valamint az e berendezésekkel összefüggő tevékenységek során felmerülő költség. E berendezések felszerelése, karbantartása és hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége.

10. A felhasználók értesítése

10.1. A földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés hitelességi idejének lejárta miatti csere esetén szükséges munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról, vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról tértivevényes ajánlott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíti a felhasználót. Ha a felhasználó számára az értesítésben megadott időpont nem megfelelő, a földgázelosztó köteles a felhasználóval egyeztetni a megfelelő időpont kijelölése érdekében.

10.2. A felhasználó köteles a földgázelosztó által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen földgázelosztó általi munkavégzést lehetővé tenni.

10.3. A 100 m3/h kapacitás-lekötés alatti felhasználók esetében a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal, a 100 m3/h kapacitás-lekötés feletti felhasználók esetében 30 nappal kell az értesítést közölni.

11. Mérés

11.1. A felhasználók által elfogyasztott földgázt hiteles fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.

11.2. Ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibáját észleli, köteles azt a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. A földgázelosztó a felhasználó bejelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérő berendezés működését hitelesített ellenőrző fogyasztásmérő berendezéssel ellenőrizni. A földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést kicserélni, ha az ellenőrzött berendezés a jogszabályi hibahatárt túllépi vagy a berendezés hibás.

11.3. Az ellenőrzés, illetve csere költsége a földgázelosztót terheli, ha a fogyasztásmérő berendezés mérési hibája a jogszabályi hibahatárt túllépi. Egyéb esetben a költségeket a felhasználó köteles megtéríteni.

11.4. A fogyasztásmérő berendezés cseréje esetén a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy

a) a csere időpontjáról a felhasználó a 10.3. pontban foglaltak szerint értesítést kapjon,

b) a régi fogyasztásmérő berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő berendezés induló állásának leolvasása a felhasználó jelenlétében történjen,

c) az adatok jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a felhasználó részére átadásra kerüljön.

11.5. A leszerelt fogyasztásmérő berendezés mérőállását és állapotát a földgázelosztó köteles fényképpel vagy felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszerelést követő első elszámoló számla esedékességét követő 60 napig - elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig -a fogyasztásmérő berendezést változatlan állapotban megőrizni. A felhasználói panasz vagy jogvita fennállásról és annak jogerős lezárásáról a felhasználót ellátó kereskedő a földgázelosztót tájékoztatja.

11.6. A felhasználó jogosult saját költségén - a földgázelosztóval egyeztetett módon - ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elosztó tulajdonát képező mérő mérési adatai szolgálnak az elszámolás alapjául.

11.7. A földgázelosztó saját költségére köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez a földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak rendelkezésre állásáról, az adatok üzletszabályzata szerint történő képzéséről és a mérési adatok közreadásáról.

11.8. A rögzített mérőállást és az abból képzett adatokat a földgázelosztó köteles az érintett kereskedő felé a rögzítést követő 3 napon belül megadni.

11.9. A felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezheti a földgázelosztónál a fogyasztásmérő berendezés cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és kapacitású fogyasztásmérő berendezésre,ha

a) a felhasználási helyen üzemelő gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összege 115 m3/h-nál kisebb,és a felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a 20-100 m3/h kapacitásigényű felhasználási hely fogyasztásmérő berendezésének névleges kapacitása a beépített gázfogyasztó készülékek névleges kapacitásainak összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

11.10. A kezdeményezést a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével a földgázelosztó 30 napon belül köteles felülvizsgálni. Ha új fogyasztásmérő berendezés felszerelésére került sor, a kezdeményezés időpontjától a földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása alapján megállapított rendszerhasználati díjat köteles alkalmazni. Az új fogyasztásmérő berendezést a kezdeményező fizeti meg. A fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos mérőhely kialakításának költsége a kezdeményezőt terheli, kivéve, ha a földgázelosztó fogyasztásmérő berendezés indokolt cseréjét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

11.11. Ha a fogyasztásmérő berendezés 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba került beépítésre, a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitását gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a fogyasztásmérő berendezésnél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a földgáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni.

11.12. Ha a fogyasztásmérő berendezés

a) mérési tartománya nem illeszkedik a gázfogyasztó készülékek egyidejű kapacitás-felhasználásához,

b) a típusára vonatkozó előírásoknak nem felel meg, vagy

c) a felhasználó igénybe vett legnagyobb kapacitásának mérésére alkalmatlan,

a földgázelosztó kezdeményezheti a fogyasztásmérő berendezés cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és kapacitású, illetve a mérésügyi előírásoknak megfelelő fogyasztásmérő berendezésre. Ebben az esetben a fogyasztásmérő berendezés cseréje és a mérőhely esetleges átalakításának költsége a földgázelosztót terheli. A felhasználó köteles tűrni a fogyasztásmérő berendezés cseréjét. 12. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén

12.1. Ha a felhasználónál felszerelt fogyasztásmérő berendezés a fogyasztást nem, vagy hibásan méri (a továbbiakban együtt: hibás mérés), vagy a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.

12.2. Hibás mérés esetén a felek közötti elszámolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) ha megállapítható a meghibásodás tényleges időpontja, a hibás mérés időtartamát a meghibásodástól az új fogyasztásmérő berendezés felszerelésének időpontjáig terjedő időtartamban kell megállapítani,

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek a hibás mérés időtartamát becsléssel közösen határozzák meg,

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában a hibás mérés időtartama egy év.

12.3. A hibás mérés időtartamának megállapítását követően a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi hatóság vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium által megállapított hibaszázalékával helyesbíteni kell a hibás mérés időszakára kibocsátott elszámolásokat.

12.4. Ha a mérésügyi hatóság vagy a mérésügyi hatóság által akkreditált laboratórium a megállapítani nem tudja, vagy a fogyasztásmérő berendezés nem mért, a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét.

12.5. A hibás mérést követő időszakra vonatkozó adatok hiányában, vagy ha a felhasználó felhasználásában lényeges változás következett be, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik.

12.6. Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén a 12.2. pont a) pontjában és a 12.3.-12.5. pontokban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

12.7. Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutás a jegyzőnél kezdeményezte.

13. Gázömlés (üzemzavar) elhárítása

13.1. A felhasználók biztonságos gázellátása érdekében a földgázelosztó:

a) a saját műszeres ellenőrzéssel megállapított, vagy felhasználói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésből adódó veszélyhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz,

b) az elosztóvezetéken keletkezett gázömlést saját költségére hárítja el.

13.2. Ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó-a felhasználó költségére - intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével - a felhasználó kötelezettsége és költsége.

13.3. A földgázelosztónak a működési területén bekövetkezett súlyos üzemzavar elhárítását haladéktalanul meg kell kezdenie.

13.4. Az üzemzavarok elhárítására a földgázelosztó folyamatosan működő ügyeleti-készenléti szolgálatot működtet.

14. Az elosztási szolgáltatás megtagadása, szüneteltetése

14.1. A földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.

14.2. A szolgáltatást a földgázelosztó a GET 78. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl szünetelteti, ha a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a felhasználó nem tudja a földgázelosztó kérésére felmutatni, és a földgázelosztó bizonyítja, hogy a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a biztonsági követelményeknek.

14.3. Az elosztási szolgáltatás szüneteltetésére a felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló egyetemes szolgáltató vagy földgázkereskedő kezdeményezésére is sor kerülhet, amely esetben a földgázelosztó nem vizsgálja a kizárás jogszerűségét. A jogszerűtlen kizárásból eredő károkért és annak költsége azt az engedélyest terhelik, akinek magatartása folytán a kizárásra sor került.

15. Korlátozás

15.1. A korlátozás végrehajtásáról a korlátozás időpontjának és mértékének megadásával a földgázelosztó intézkedik a korlátozható felhasználó felé.

15.2. A felhasználó a földgázelosztó értesítését követően haladéktalanul köteles megkezdeni a földgázelosztó által elrendelt korlátozást. A korlátozás megszüntetéséről a felhasználót értesíteni kell.

16. A felhasználó által kezdeményezett szolgáltatási szünet

16.1. A felhasználó a földgázelosztónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát.

16.2. A szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre. A költségek mindkét esetben a felhasználót terhelik.

16.3. A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a felhasználót terhelik. Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem új felhasználó kéri, a költségek e felhasználót terhelik.

16.4. A szüneteltetés időtartamára

a) a felhasználót díjfizetési kötelezettség, és

b) a földgázelosztót a hálózathasználat biztosításának kötelezettsége nem terheli.

17. A felhasználók alapvető kötelezettségei

17.1. A felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni.

17.2. Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni.

17.3. A felhasználó köteles ötévente elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

17.4. Üzemzavar vagy forráshiány miatti fogyasztáskorlátozás esetén a felhasználó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására.

17.5. Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak.

17.6. A földgázelosztó a bejelentést követően az üzletszabályzatában meghatározott időtartamon belül köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérő berendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben való rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a földgázelosztó köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a helyszíni ellenőrzés térítésmentes.

17.7. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáig a korábbi felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a fogyasztásmérő berendezés állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szabálytalan vételezés esetén a következményekért.

17.8. A korábbi felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés bejelentést követő 30 napon belül a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.

17.9. A földgázelosztó nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre és igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha helyszíni ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzést az a felhasználó akadályozta, akivel szemben a szabálytalan vételezés miatt igényét érvényesíteni kívánja.

17.10. Az új felhasználó a földgázelosztónál köteles 15 napon belül bejelenteni a változást. Az új felhasználó hatályos elosztó csatlakozási szerződés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra.

17.11. A 17. pont szerinti bejelentések megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályozásának bizonyítása a földgázelosztót terheli.

18. Az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének esetei

18.1. A földgázelosztó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha

a) nem értesíti az érintett felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

b) jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetve korlátozza,

c) a földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

d) olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a földgázelosztót kötelezi,

e) a szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget,

g) az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy az üzletszabályzatában foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

18.2. Ha a földgázkereskedő általi, a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó kezdeményezésnek a földgázelosztó a kezdeményezést követő munkanapon nem tesz eleget, földgázelosztó kötbért köteles fizetni a lakossági fogyasztónak. Ennek mértéke a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, amennyiben a földgázelosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, amennyiben a földgázelosztó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.

18.3. A felhasználó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha:

a) a földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

b) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az elosztóvezetékről vételezett földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt a földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja,

c) a szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,

d) a fogyasztáskorlátozási -, illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítás - rendelkezéseknek nem tett eleget,

e) szabálytalanul vételez,

f) a nyomásszabályozó a fogyasztásmérő berendezés vagy a mérési rendszer ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer leolvasását a földgázelosztó részére nem teszi lehetővé, illetve - ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi - ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el,

g) a felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a felhasználó köteles,

h) a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja,

i) a fogyasztói vezeték vagy berendezés megbontásával járó, engedélyhez nem kötött tevékenységet a gázszerelők jogszabály szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel végeztet,

j) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, vagy

k) az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

18.4. Szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:

a) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be,

b) a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,

c) a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez,

d) a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,

e) a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,

f) a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és e magatartások valamelyikével méretlenül vételez,

g) a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.

18.5. A plomba sérülésére az engedélyes csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át a földgázelosztótól. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a felhasználót írásban tájékoztatni kell.

18.6. Ha a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja, a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni.

18.7. A 18.4. pont szerinti szerződésszegések jogkövetkezményei:

a) a 18.4. pont a) pontja esetére kártérítés és a szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre;

b) a 18.4. pont b)-f) pontjai esetére kötbér, amelynek mértékét a földgázelosztó üzletszabályzatában arányosan, a fokozatosság elvét figyelembe véve kell megállapítani úgy, hogy a felsorolt jogsértések súlyát és a szerződésszegéssel a földgázelosztónak okozott joghátrányt is figyelembe kell venni.

18.8. A földgázelosztó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a hiteles mérés feltételeit a helyszínen biztosítani nem tudja.

18.9. A szerződésszegést a földgázelosztó köteles bizonyítani.

18.10. Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt érdemlően nem állapítható meg, legfeljebb 30 napos vélelmezett fogyasztási időtartamot kell figyelembe venni.

18.11. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni.

18.12. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, képviselője, meghatalmazottja vagy független tanú jelenlétében folytatható le.

18.13. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.

18.14. Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérnie a 18.13. pont szerinti személyt, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Ha a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.

18.15. A 18.13. pont szerinti személy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, az írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a 18.13. pont szerinti személy jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni.

18.16. A fogyasztásmérő berendezés leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő berendezésről, valamint a fogyasztásmérő berendezés becsomagolásáról felvételt vagy fényképet kell készíteni, és annak egy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó számára.

19. Szerződés nélküli rendszerhasználat

Szerződés nélkül használja a gázelosztó-vezetéket az a felhasználó, aki nem rendelkezik elosztóhálózat-használati szerződéssel."

17. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Egyetemes szolgáltatási szabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. Az egyetemes szolgáltatás során az egyetemes szolgáltató a gázellátáshoz szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást biztosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére. Ennek érdekében szerződést köt a gáz beszerzéséről, szállításáról és tárolásáról a megfelelő engedélyesekkel, az elosztás igénybevételéről a földgázelosztóval.

1.2. A felhasználók gázellátásának biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltató az 1.1. pontban foglaltakon felül az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

a) egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése,

b) számlázás,

c) felhasználóváltás kezelése,

d) szerződésszegés kezelése,

e) egyetemes szolgáltatásból való ki- és belépés kezelése,

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

1.3. Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán a felhasználó kezdeményezheti az elosztói csatlakozási szerződés és az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését is.

2. Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés és egyetemes szolgáltatói tájékoztatás

2.1. A felhasználó, ha egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, köteles az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti formanyomtatványon ajánlatot kérni annál az egyetemes szolgáltatónál,amelyneka működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza.

2.2. Az ajánlatkérésben a felhasználónak nyilatkoznia kell arról, hogy kezdeményezi-e az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződés egyetemes szolgáltató mint megbízott által történő kezelését. A megbízás kezdeményezésével a felhasználó hozzájárul a hálózathasználati szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatainak a földgázelosztó részére történő átadásához.

2.3. Az ajánlatkérésnek az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott formanyomtatványát az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatán köteles térítésmentesen hozzáférhetővé tenni, továbbá honlapján elektronikusan letölthető formátumban is közzétenni.

2.4. Az ajánlatkérés részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

2.5. Az ajánlatkérés kézhezvétele után az egyetemes szolgáltató a saját, illetve a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint 8 munkanapon belül köteles a felhasználót az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony minden lényeges eleméről tájékoztatni és ennek részeként az egyetemes szolgáltatásra ajánlatot tenni. Abban az esetben, ha az ajánlatkérés hiányos vagy ajánlat elkészítésére nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a felhasználót hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. Az ajánlattételre meghatározott fenti határidő a hiánypótlás kézhezvételétől számítandó.

2.6. Ha a felhasználó az ajánlatkérésben az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelését nem kéri, a tájékoztatásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tájékoztató egyedi azonosító számát,

b) azt az időpontot, amelytől kezdődően a közölt feltételek teljesítése esetén az egyetemes szolgáltatás megkezdhető,

c) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások külön jogszabály szerint meghatározott árát,

d) az egyetemes szolgáltatónak a tájékoztatóban foglalt ajánlati kötöttségét és annak időtartamát, és

e) az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó teljes körű ajánlatot, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződéstervezet egyetemes szolgáltató által aláírt példányait.

2.7. Ha az ajánlatkérés tartalmazza a felhasználó a 2.2. pont szerinti megbízásra vonatkozó kezdeményezését, a tájékoztatóhoz mellékelni kell az egyetemes szolgáltató által aláírt megbízási szerződés példányait.

2.8. Az ajánlattétel során az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre hatályos működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó köteles együttműködni. Ennek keretében kötelesek a felhasználó bekapcsolásához és a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges információkat egymásnak átadni.

2.9. Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján a felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és -elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni.

2.10. Nem köteles a 2.1. pont szerinti új ajánlatot kérni az az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, aki e szabályzat hatálybalépésekor a GET szerinti közüzemi szerződés alapján vételez. E felhasználókat az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás igénybevételének feltételeiről az üzletszabályzata szerinti módon és tartalommal köteles tájékoztatni.

3. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, létrejötte, tartalma

3.1. Ha a felhasználó az egyetemes szolgáltató tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és - az egyetemes szolgáltató által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt-a megküldött egyetemes szolgáltatási szerződéstervezetet az egyetemes szolgáltatónak a keltezés feltüntetésével aláírva visszaküldi, az egyetemes szolgáltatási szerződés az engedélyes által történő kézhezvételének napján jön létre.

3.2. Az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésének feltétele a felhasználási hely elosztóhálózathoz való csatlakozásának, valamint az, hogy a felhasználó érvényes elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzen.

3.3. Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötni.

4. A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére földgázt értékesítő engedélyes személyében beállt változás A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondásával egyidejűleg az elosztóhálózat-használati szerződését is köteles megszüntetni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését megbízottként kezeli, úgy az elosztóhálózat-használati szerződés megszüntetésére a felhasználó az egyetemes szolgáltatónak köteles megbízást adni. E rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondására kereskedőváltás miatt kerül sor.

5. A felek kötelezettségei

5.1. Az egyetemes szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználó igénye szerinti földgázmennyiség általa beszerzésre kerüljön, az a felhasználó rendelkezésére álljon, annak elszámolása az egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti időszakonként elszámolásra kerüljön, köteles továbbá a földgázigény kielégítéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására.

5.2. A felhasználó a földgázfogyasztásának megfelelő, a felhasználási helyre kötött egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti díjat köteles fizetni.

6. Elszámolás

6.1. Az elszámolási időszakra az egyetemes szolgáltató által a felhasználónak értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezés földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg.

6.2. Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott - távlehívható mérő esetén ténylegesen rögzített - és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő-adatok alapján készülhet.

6.3. Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a fogyasztásmérő berendezésen leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai normál m3-re számít át. A gáztechnikai normál m3-re átszámítás szabályait a földgázelosztó üzletszabályzatában kell meghatározni.

6.4. Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a felhasználó jogosult a fogyasztásmérő berendezés aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni. Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a 13. számú mellékletben vagy az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval.

6.5. Az elszámolási időszak időtartamában a felek az egyetemes szolgáltatási szerződésben állapodnak meg. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az elszámolási időszak megegyezik a leolvasási időszakkal.

6.6. Ha az elszámolási időszak egy hónapnál hosszabb, az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámla kibocsátására jogosult. A részszámla a felhasználási helyre becsléssel megállapított mennyiség alapján, vagy a felek megállapodása esetén a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra.

6.7. Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát kibocsátani és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is.

6.8. Ha az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor az egyetemes szolgáltató

a) 1000 forintot meg nem haladó összeg esetén a felhasználót megillető összeget a felhasználó következő számlájában számolja el,

b) 1000 forintot meghaladó összeg esetén a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles azt a felhasználónak visszafizetni.

6.9. A 6.8. pontban foglalt rendelkezésektől csak a felhasználó kérésére lehet eltérni.

6.10. Az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésekor keletkező visszafizetendő összeget az egyetemes szolgáltató köteles az elszámolást követő 8 napon belül visszafizetni a felhasználónak.

6.11. Ha az egyetemes szolgáltató és a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, akkor a felhasználó köteles a számlában feltüntetett díjat a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizetni.

6.12. A fizető és a felhasználó - a felek megállapodásától függően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén a megállapodásban meghatározott felhasználási helyen (helyeken) megszüntethető a földgázellátás.

6.13. Az egyetemes szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

6.14. Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki.

6.15. A végszámlát - ha a szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - nyomtatott formában kell a felhasználó rendelkezésére bocsátani.

7. Kifogás

7.1. A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget a 13. számú mellékletben vagy az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott jelleggörbe szerinti megosztással kell kiszámítani.

7.2. Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a felhasználót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.

7.3. Ha a felhasználót a vizsgálat eredménye szerint visszatérítés illeti meg, annak elintézésére a 6.8. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

7.4. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. E rendelkezés nem mentesíti az egyetemes szolgáltatót a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. E bekezdés szerinti részletfizetések késedelme esetén a GET 29. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

7.5. A 6.8. pontban és a 7.4. pontban előírtakon túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül. Késedelmes fizetés esetén a késedelembe eső fél köteles a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott mértékű kamatot, valamint a másik fél igazolt költségeit megfizetni. 8. A szerződésszegés esetei

8.1. Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének - a GET-ben szabályozottakon túl - esetei:

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírtakat nem vagy nem megfelelően nyújtja,

b) a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti,

c) védendő fogyasztóval kapcsolatos feladatát nem látja el, vagy

d) az üzletszabályzatában vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeit egyéb módon megszegi.

8.2. A 8.1. pont b) pontja szerinti szerződésszegésnek minősül, ha az egyetemes szolgáltató

a) a felhasználási hellyel vagy a felhasználó személyével kapcsolatos, a szerződésből eredő jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatot megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerben 15 napot meghaladóan vezeti át, vagy az átvezetést elmulasztja, vagy

b) a számlázással kapcsolatos kötelezettségeit normál üzemvitel mellett megsérti.

8.3. A felhasználó szerződésszegésének esetei:

a) az egyetemes szolgáltatás díját nem, vagy nem a szerződésben meghatározott határidőben fizeti meg, vagy

b) a fentieken kívül az üzletszabályzatban vagy a szerződésben foglalt kötelezettségét egyéb módon megszegi.

8.4. A szerződésszegések jogkövetkezményei alkalmazásának részletes szabályait - a 8.5. pontban foglalt kivétellel -az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

8.5. A GET 29. § (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség megszegése esetén az egyetemes szolgáltató kötbért köteles fizetni a felhasználónak, amelynek mértéke a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj

a) 50%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,

b) 100%-a, ha az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor."

18. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 4. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" címet követő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az üzletszabályzatokat kinyomtatva, fűzve vagy kötve, nyomtatva, a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő tartalomjegyzékkel kell elkészíteni. Az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó. Az üzletszabályzatokat legalább 2 példányban kell jóváhagyásra benyújtani, melyből egy példány marad a Hivatalban. Egy példány az engedélyes, egy példány a fogyasztóvédelmi hatóság példánya. Az üzletszabályzatokat elektronikus formában is be kell nyújtani. Azokban az esetekben, amikor az üzletszabályzatok módosítását kérelmezik az engedélyesek, egy példányban - papír alapon és elektronikusan - a korrektúrás változatot is kötelesek benyújtani, melyből a módosítások egyértelműen megállapíthatók. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet, és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentum egy másolati példányát."

2. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.2. pont 5. pontja a következő c)-d) alponttal egészül ki:

(5. Műszaki követelmények:)

"c) Az alkalmazott fogyasztásmérő berendezés mérőteljesítményére és a fogyasztói nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelmények, valamint a fogyasztásmérő berendezés cseréjének eljárási és formai feltételei,

d) a földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak képzése és a mérési adatok közreadása."

3. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.2. pont 6-8. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai:

a) az igény-kielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés mintája, tartalmi elemei,

b) az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

c) az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

d) ajánlattételi kötelezettség, az ajánlat feltételei és az ajánlattétel elmulasztásának következményei,

e) a felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás,

f) a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés készítése, átalakítása vagy megszüntetése esetén készült kiviteli terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatának eljárása, díjai.

7. A szerződési feltételek az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződésekhez:

a) általános szerződéses feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei,

b) szerződéstípusok,

c) egyedi feltételek kezelése,

d) az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

da) kölcsönös tájékoztatási kötelezettség,

db) az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról,

dc) az értesítés elmaradásának következményei,

dd) a felek együttműködése a helyreállítás érdekében,

de) a földgázelosztás szüneteltetése kezdeményezésének módja

e) az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje,

f) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények,

g) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításának részletes szabályai,

h) mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

ha) fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága,

hb) az elszámolás alapja, időszaka és rendje,

hc) jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai,

hd) a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai,

he) a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje,

hf) a kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje,

hg) a választható fizetési módok,

hh) a választható fizetési határidők,

hi) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók,

i) a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételei.

8. Szabálytalan és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok:

a) a szerződésszegés esetei,

b) a szerződésszegés szankciói és következményei,

c) a szerződésszerű állapot helyreállítása,

d) a szerződés nélküli vételezés és jogkövetkezményei,

e) a szabálytalan vételezés esetén lefolytatott vizsgálat eljárási és formai feltételei."

4. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.4. pont 6. pont dg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása, ehhez kapcsolódóan:)

"dg) jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai, az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére vonatkozó előírások,"

5. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.5. A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmi elemei

1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok.

2. Az engedélyes által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások bemutatása, engedélyes által ellátott felhasználói csoportok felsorolása.

3. A külső környezettel, felügyeleti szervekkel, felhasználókkal és rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat:

3.1. felettes szervekkel való kapcsolat, a felettes szervek felhasználók részére biztosított feladatai,

3.2. felhasználókkal való kapcsolattartás szervezete és működése,

3.3. a felhasználók részére rendszeresen nyújtott és földgáz-kereskedelmi szerződés alapján nyújtható információk,

3.4. rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat.

4. Általános földgázellátás-biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások:

4.1. felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések,

4.2. az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, a személyes adatok kezelésének rendje és a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend),

4.3. a környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések.

5. A földgáz-kereskedelmi szolgáltatások és a forgalmazott földgáz minőségi követelményei:

5.1. a földgáz-kereskedelmi tevékenység engedélyes által biztosított minőségi jellemzői,

5.2. a forgalmazott földgáz minőségi előírásai,

5.3. a gázminőség ellenőrzésének eljárásrendje.

6. A felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai, valamint a felhasználónál történt változások bejelentésének szabályai:

6.1. az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai,

6.2. az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja,

6.3. az internetes vagy papír alapú földgáz-kereskedelmi szerződéskötés sajátosságai,

6.4. a felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás.

7. Általános szerződéses feltételek:

7.1. szerződések általános hatálya,

7.2. a felek jogai és kötelezettségei,

7.3. a kereskedő kapacitás lekötéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai, a kereskedő kötelezettségvállalása az átruházott kapacitás visszaadására,

7.4. egyedi feltételek kezelése,

7.5. az áralkalmazási feltételek, árak meghatározása, az árak megváltoztatásának feltételei, árváltozás esetén alkalmazandó eljárás,

7.6. az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok,

7.7. a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények, választható pénzügyi garanciák részletes bemutatása 20 m3/óra feletti felhasználók esetében,

7.8. mennyiségi elszámolási és fizetési előírások:

7.8.1. a mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások,

7.8.2. az elszámolás alapja, feltételei, időszaka és rendje,

7.8.3. a számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje.

7.9. szerződésszegésre és szabálytalan vételezésre vonatkozó szabályok és eljárásrend:

7.9.1. a szerződésszegés és szabálytalan vételezés esetei,

7.9.2. szankciók és következmények,

7.9.3. a szerződéses állapot helyreállítása,

7.9.4. a késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók.

7.10. a felhasználói panaszok ügyintézésének és a panaszok kezelésének rendje,

7.11. a szerződés felmondásának esetei, megszűnésének rendje.

8. A kereskedőváltás szabályai, eljárásrendje, elszámolási módszerek.

9. A 20 m3/óra alatti felhasználókra vonatkozó különös feltételrendszer (amennyiben a földgázkereskedő ilyen felhasználókat el kíván látni):

9.1. a szerződés kereskedő általi egyoldalú módosításának- beleértve az árváltoztatást is - eseteit, a módosítás időbeli hatályát és a közzététel szabályait,

9.2. a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezésekre,

9.3. a felhasználó változás kezelésére vonatkozó eljárásrend. Mellékletek

1. Az ügyfélszolgálatok és az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége.

2. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek.

3. Szerződések általános tartalmi elemei.

4. Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén (amennyiben a földgázkereskedő ilyen felhasználókat el kíván látni).

Függelék

1. A társaság szervezeti felépítése.

2. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása.

3. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások."

6. A Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.1. pont címében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg és 6. pont a) alpontjában a "földgázszállítási" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetési" szöveg lép.

7. Hatályát veszti a Get. Vhr. 4. számú melléklet 1.4. pont 6. alpont g) pontja.

19. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 6. számú melléklet 1.1. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Új terület engedélyezése esetén az érintett felhasználó nyilatkozata a tanulmányterv és annak adataira alapuló csatlakozási díj számítási módjának és mértékének, valamint a beruházási költség meghatározásának elfogadásáról vagy aláírt csatlakozási szerződés, továbbá nem közvetlenül a leendő fogyasztóval való kapcsolat esetén megállapodás a gázelosztó hálózat létesítéséről."

2. A Get. Vhr. 6. számú melléklet 3.1. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3.1. Az átadás iránti kérelméhez benyújtandó iratok:)

"2. A rendszertulajdonossal kötött adásvételi szerződés."

3. A Get. Vhr. 6. számú melléklet 3.1. pontja a következő 5. alponttal egészül ki:

(3.1. Az átadás iránti kérelméhez benyújtandó iratok:)

"5. A felhasználókkal való szerződéskötésre vonatkozó ütemterv."

4. A Get. Vhr. 6. számú melléklet 1.1. pont 9. alpontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

5. A Get. Vhr. 6. számú melléklet "4. A földgázszállító és földgáztároló engedély iránti kérelméhez benyújtandó iratok" pontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

6. A Get. Vhr. 6. számú melléklet "6. Az új csatlakozó, illetve fogyasztói vezeték telephelyi vezetékké történő átminősítése és működtetése iránti kérelemhez benyújtandó iratok" pont 1. alpontjában a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg lép.

7. Hatályát veszti a 6. számú melléklet 1.1. pont 11. alpontja.

20. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 7. számú melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. Pénzforgalom (Cash-flow) és várható megtérülések

A könyvvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy az üzleti tervben szereplő számítási módszerek alapján készített számítások helyesek-e, és hogy a vonatkozó végkövetkeztetések a projekt egészét tekintve ésszerűek-e. A pénzforgalmat (cash-flow) ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy az alkalmazott módszertan helyes és elfogadható-e, és az összes vonatkozó tételt szerepeltették-e."

21. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 8. számú melléklet II. pont 3-4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. Állandóság elve: a számviteli szétválasztás során alkalmazott szabályrendszer megváltoztatását rögzíteni kell az engedélyes számviteli szétválasztási szabályzatában, továbbá be kell mutatni az éves beszámoló kiegészítő mellékletében. A szabályrendszer megváltoztatására csak a Hivatal megfelelő idejű és tartalmú tájékoztatása mellett van lehetőség. A szabályrendszer megváltoztatását a vállalkozás számviteli szabályzatában rögzíteni kell, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében is be kell mutatni.

4. Folytonosság elve: az engedélyes részére a folyamatos működéshez szükséges eszközöket és pénzforrásokat biztosítani kell."

2. A Get. Vhr. 8. számú melléklet III. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az integrált földgázipari vállalkozás engedélyköteles tevékenységének bemutatása érdekében az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részeként tevékenységi beszámolót kell készíteni. A tevékenységi beszámoló az Szt. 1. számú mellékletében található "A" változatú mérleget és az Szt. 2. számú mellékletében szereplő, összköltségi-eljárással készülő "A" változatú eredmény-kimutatást tartalmazza a mérleg és az eredmény-kimutatás értelmezéséhez szükséges kiegészítéssel együtt. A kimutatások tagolására és a tételek tartalmára az Szt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A hatósági árszabályozás alá eső engedélyes esetében a Hivatal ettől eltérő tagolást is előírhat."

3. A Get. Vhr. 8. számú melléklet III. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a III. pont a következő 5. ponttal egészül ki:

"4. A hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet végző engedélyes földgázipari vállalkozás köteles a kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződéseit, valamint azok alapján felmerült költségeit és bevételeit naprakészen nyilvántartania. Az éves beszámoló Hivatal részére történő benyújtásával egyidejűleg - külön adatszolgáltatásként - valamennyi kapcsolt vállalkozáshoz tartozó forgalmat vállalkozásonként és jogcímenként be kell mutatni.

5. A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálata keretében köteles megvizsgálni, hogy a tevékenységek szétválasztásának szabályai megfelelően vannak-e dokumentálva, és hogy a szétválasztás a számviteli szétválasztási szabályzatnak megfelelően történt-e. Az éves beszámolónak alá kell támasztania, hogy a tevékenységek között keresztfinanszírozás nem lépett fel és a tevékenységek egyértelműen átláthatók."

22. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 9. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" című rész helyébe a következő rendelkezés lép:

"KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy

b) fogyatékkal élő fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló fogyasztónak, mind fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élő fogyasztónak minősül. A fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 10. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Az A) részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll."

23. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A földgázkereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely

a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a földgázelosztónál nyilvántartott azonosító:

b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

A földgázkereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

g) ellátási szünet esetén értesítendő személy neve, címe, telefonszáma:

Ha a földgázkereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy

a) családi és utóneve:

b) születési neve:

c) anyja neve:

d) születési helye és ideje:

e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

Az alábbi igazolások alapján kérem a földgázelosztó

a)1 nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem,

b)1 nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában

a)1 van,

b)1 nincs

olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Kelt:

fogyasztó / eltartó aláírása

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

Eljáró igazgatási szervmegnevezése:

Székhelye:

A(z) ........... számú határozat alapján igazolom, hogy

a)1 (név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

fogyasztó

b)1 a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó

(név):

(születési név):

(anyja neve):

(születési helye és ideje):

(lakóhelye):

(tartózkodási helye):

személy

(i) 1 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül,

(ii) 1 a vakok személyi járadékában részesül,

Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás!

Kelt:

P. H.

eljáró igazgatási szerv

C) A KEZELŐORVOS - ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS - TÖLTI KI

Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése):

Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye):

Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma):

Igazolom, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő, illetve a vele közös háztartásban élő fogyatékkal élő személyek adatai és fogyatékosságuk jellege a következő:

Név (születési név)Születési hely és időLakóhely (tartózkodási hely)Korlátozottság jellege
[Rendelet 59. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja]*

* Az orvos tölti ki!

A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, illetve minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös háztartásban él, és a fogyatékossága okán a Rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a földgáz felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet vagy betűjeleket kell megadni.

A Rendelet 59. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt:

a)1 havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,

b)1 rendkívüli, ingyenes mérőfelülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,

c)1 készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,

d)1 az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,

e)1 a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.),

f)1 egyéb szolgáltatás, éspedig:

Az 59. § (12) bekezdés d) pontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: ................................................................

Alulírott ........................ , mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

P. H.

orvos aláírása

1 A megfelelő rész aláhúzandó!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy

b) szociálisan rászoruló fogyasztóként

kérelmezhető.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 22. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,

b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá

c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 9. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.

A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.

A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki a következők szerint:

a) a Rendelet 59. § (1) bekezdés c) pontját kell megjelölni, ha fogyatékkel élő személy fogyatékossági támogatásban részesül,

b) a Rendelet 59. § (1) bekezdés d) pontját kell megjelölni, ha a földgázellátásból való kikapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.

Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről.

Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja.

A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy fogyatékossága tekintetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény.

Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania a földgázelosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.

A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában - orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan - nem, várható jelentős javulás."

24. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

ABCDE
1.AdatszolgáltatóAdattípusAdat megnevezéseVisszamenőleges
adatszolgáltatás
A 6. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól
eltérő adatszolgáltatási
határidő
2.agrár-
vidékfejlesztésért és
erdőgazdálkodásért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium
Kataszteri adatok- A mezőgazdasági
termelésből
véglegesen
kivonásra
engedélyezett
földek megoszlása
felhasználási célok
szerint;
- A mezőgazdasági
termelésből
véglegesen
kivonásra
engedélyezett
földek megoszlása
művelési ágak
szerint
2006-ig
visszamenően
3.Műtrágyázás
(Agrárgazdasági
Kutatató Intézet
adatai)
- Műtrágya
értékesítés
értékesítési irányok
szerint (hatóanyag
tartalom)
1994-ig
visszamenően
a teljes adatsor
4.Nemzetközi
jelentéstétel adatai
Az ENSZ Élelmezési
és Mezőgazdasági
Szervezete felé
jelentett
mezőgazdasági és
erdészeti adatok
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
Adatszolgáltatás
a jelentés
benyújtásával
egyidejűleg
5.(Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatalnál
rendelkezésre álló
adatok:)
A mezőgazdaság,
a földhasználat,
földhasználat-
változás és
az erdészet
szektorok
emissziójának és
szén elnyelésének
számításához
szükséges
földművelési és
állattenyésztési
adatok összesített
kimutatás
formájában
a támogatási adatok
alapján
Földművelési
adatok:
- A különböző
művelési ágba eső
területek nagysága
és térbeli
elhelyezkedése,
illetve ezek
változása
az egységes
területalapú
támogatás (SAPS),
a CORINE, illetve
egyéb (pl.
távérzékelési stb.)
adatbázisok alapján;
- Szőlő és
gyümölcsös
telepítés és kivágás
(területi adatok)
Állattenyésztési
adatok a
(rendelkezésre álló
támogatási adatok
alapján):
- Állattartó telepek
állatlétszám adatai
(állatfajszerinti
felbontásban);
- Állattartó telepek
trágyakezelési
technológiája;
- Állattartó telepek
állattartási és
takarmányozási
technológiája
-Az
állattartótelepek
istállótípusa és
állattartási
technológiája
2004-ig
visszamenően teljes
adatsor
Az állattenyésztési
adatok legkorábban
2010. június 30-tól
6.(Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatalnál
rendelkezésre álló,
illetve azokból
számítható adatok:)
Talajvédelmi
Információs és
Monitoring
rendszer adatai
az összes
mérőhelyre
vonatkozóan
- Talaj
szervesanyag
tartalma;
- Szén-dioxid
produkció;
- Összes nitrogén
tartalom;
nitrát-nitrit tartalom
1992-től
a rendelkezésre álló
adatsor
7.Az üvegházhatású
gázok kibocsátási
egységeinek
kereskedelméről
szóló 2005. évi
XV. törvény (Üht.)
hatálya alá tartozó
ágazatok
energiafelhasználási
adatai (2005-től),
visszamenőleg
korrigált adatok
jelzése
2005-ig
visszamenőleg,
a teljes adatsor
8.Hulladékkal
kapcsolatos adatok
- Hulladékégetés
során keletkező
hasznosított
energia
mennyisége;
- Hasznosított
biogáz és
a keletkező energia
mennyisége
az adatok
rendelkezésre
állásának
megfelelően
9.Bioüzemanyagokra
vonatkozó adatok
Magyarország
területén az adott
évben felhasznált
benzin, valamint
dízel mennyisége,
illetve azokban lévő
biokomponens
mennyisége,
valamint
a biokomponens
átlagos nettó
fűtőértéke
az adatok
rendelkezésre
állásának
megfelelően
10.Repülőgépek
üzemanyag-
felhasználása
- Magyarország
területén
értékesített
üzemanyag
mennyisége
típusonként;
- az Európai
Szervezet
a Légiközlekedés
Biztonságáért
(Eurocontrol) által
számolt kibocsátási
adatok (CH4, N2O,
NOx, CO, NMVOC,
SO2)
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
11.Közlekedés-
statisztikai adatok
Közlekedési
kibocsátásokra
vonatkozó
számítások (CH4,
N2O, NOx, CO,
NMVOC, SO2
kibocsátott
mennyisége
modellezés/számítá
s alapján)
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
12.Nemzetközi
jelentéstétel adatai
A Nemzetközi
Energia Ügynökség
és az Európai
Közösségek
Statisztikai Hivatala
részére elküldött
energiamérleg
adatok
Az adatok
megküldésével
egyidejűleg
13.(Magyar Bányászati
és Földtani
Hivatalnál
rendelkezésre álló
adatok:)
Szénbányászat
fugitív
emissziójának
számításához
szükséges adatok
- A bányászott
nyersanyag
mennyisége és
fűtőértéke külön
a mélybányákban
és külön a külszíni
fejtésekre, illetve
bányánként;
- Az elfáklyázott
vagy kiszellőztetett
metán éves
mennyisége,
bányánként, vagy
sújtólégveszély
szerinti
kategorizálásuk;
- A bányászott
szén és lignit
átlagos metán, kén
és szén-dioxid
tartalma
bányánként
1994-ig
visszamenően
a teljes adatsor
14.Kőolaj és földgáz
fugitív
emissziójának
számításához
szükséges adatok
- Gáztermelés,
Mm3 (földgáz, szén-
dioxid), Mm3,
1994-től;
- Földgáz szállító
vezeték hossza, km;
- Gázelosztó
vezeték hossza, km
(földgáz, PB, egyéb
gáz);
- kőolajtermelés,
em3 1994-től
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
15.- A kitermelésbe
bevont kutak
száma, kutatófúrás,
kútmélyítés (külön
a meddőre),
kútmunkálatok,
kútszervíz
(átképzés,
kútjavítási, tisztítási,
és rétegserkentési
műveletek,
kútfelszámolás),
próbatermelés
A rendelkezésre álló
adatsor
16.- Inertes gáz
termelése; földalatti
gáztárolás Mm3
A rendelkezésre álló
adatsor
17.A tőzegbányászat
emissziójának
számításához
a tőzegbányák
adatai
- Adott évben
nyitott új
tőzegbányák
területe, és
a kibányászott
tőzeg
szervesanyag-tartal
ma (átlagérték vagy
2 kategóriában
alacsony, illetve
magas szerves
anyag tartalom
szerint
1994-ig
visszamenően
a teljes adatsor
Az új tőzegbányák
területét kivéve első
alkalommal 2010.
szeptember 1-ig.
18.(Magyar Energia
Hivatalnál
rendelkezésre álló
adatok:)
Közcélú villamos
energiatermelő
létesítmények
tüzelőberendezései
ről szükséges
adatok
- Tüzelőberendezé
s tüzelésének
típusa/elrendezése
(pl. feketeszén fluid
ágyas
tüzelőberendezés,
gáztüzelésű
gázturbina),
felhasznált
tüzelőanyag
mennyisége, első
üzembe helyezés
időpontja (vagy
becsült kora),
beépített hő
és/vagy villamos
teljesítmény, távozó
füstgázban lévő
direkt és indirekt
üvegházhatású
gázkibocsátások
csökkentésére
vonatkozó adatok
(pl. kéntelenítő
beszerelésének
időpontja;
- Indirekt
üvegházhatású gáz
kibocsátások (NOx,
SO2, CO)
1994-ig
visszamenően
a teljes adatsor
Változás esetén
eseti
adatszolgáltatás
19.Gázmotorokra
vonatkozó adatok
Felhasznált
tüzelőanyag
mennyisége
2003-ig
visszamenően
a teljes adatsor
20.Villamosenergia-
statisztika
Villamos Energia
Statisztikai Évkönyv
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
21.Energia-
gazdálkodási
statisztikai adatok
Energiamérleg
adatok (TJ)
a nyilvántartási
rendszerhez
szükséges
bontásban
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor
minden év október
15-ig
22.Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Országos gépjármű-
nyilvántartás adatai
A közúti járművek
környezetvédelmi
felülvizsgálatának
szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM
együttes
rendeletben
szereplő
kategóriákban
a darabszám,
az átlagos
fogyasztás az egyes
kategóriákra,
a személygépkocsik
futásteljesítménye
(Mkm és Mpkm),
a közúti áruszállítás
teljesítménye
(Márutonnakilo-
méter)
1985-ig
visszamenően
a rendelkezésre álló
adatsor
23.Központi Statisztikai
Hivatal
Gazdaság-
statisztikai
(termelési és
fogyasztási) adatok
- Termelési adatok
BTO vagy ITO kód
szerint;
- Gazdasági
mutatók (GDP,
hozzáadott érték
szektoronként);
- Élelmezési adatok
(lakosság
fehérjefogyasztása);
- Közműadatok
(közcsatornára
kötött lakosság
aránya)
1985-ig
visszamenően
a teljes adatsor -
24.A kommunális
ellátás adatai
Városi zöldterületek
nagysága (ha)
1965-ig
visszamenően
a teljes adatsor
25.Mezőgazdasági
adatok
- Szántóföldi
vetésszerkezet
megyénként;
- Növényi
termékek
terméseredményei
megyénként;
- Állatállomány
évközi és év végi
adatai
állatfajonként és
megyénként;
- Állati termékek
termelése;
- Rendelkezésre
álló agrotechnikai
adatok (szerves- és
műtrágyázás,
talajmeszezés,
növényvédelem,
öntözés) területi és
mennyiségi adatai -
országos összesítés;
- Az Általános
Mezőgazdasági
Összeírás adatai
(2010) regionális
bontásban
1999-től a teljes
adatsor
26.Földhasználati
adatok
- A földterület
használata művelési
ágak szerint,
megyénként
(1965-ig
visszamenően)
1965-ig
visszamenően
a teljes adatsor
27.helyi
önkormányzatokért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium
(Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnál
rendelkezésre álló
adatok:)
Erdőt és
a mezőgazdasági
művelés alatt álló
területeket ért
tűzesetek
Az erdőt és
a mezőgazdasági
művelés alatt álló
területeket ért
tűzesetek területi
adatai, (országos
statisztikaként,
művelési áganként,
ha)
1998-ig
visszamenően
a teljes adatsor

"

Tartalomjegyzék