42/2011. (V. 26.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat - és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglaltakat)

"a) a szántóföldi növények - kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat -, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövények - kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat és elismert házi kerti fajtákat -(a továbbiakban együtt: zöldségnövények), a szőlő és a gyümölcstermő növények nemes és alany fajtáinak, továbbá a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggő bejelentésére, a törvényben előírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenőrzésére,"

(kell alkalmazni.)

2. § Az R. 30. §-a a következő wa) és wb) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"wa) a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

wb) a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről."

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, valamint az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.

4. § Az R.

a) 3. §-ának 5. pontjában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében az "MgSzH Központjához" szövegrész helyébe az "MgSzH-hoz" szövegrész lép;

b) 4. §-ának (9) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az "MgSzH Központjának" szövegrész helyébe az "MgSzH-nak" szövegrész lép;

c) 4. §-ának (8) bekezdésében és 13. §-a (3) bekezdésének c) pontjában az "MgSzH Központjával" szövegrész helyébe az "MgSzH-val" szövegrész lép;

d) 18. §-ának (1) bekezdésében az "MgSzH Központjánál" szövegrész helyébe az "MgSzH-nál" szövegrész lép;

e) 26. §-ának (4) bekezdésében az "MgSzH Központját" szövegrész helyébe az "MgSzH-t" szövegrész lép;

f) 8. §-ának (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatalt" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát" szövegrész lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 1. §-ának c) pontjában, 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának 6. pontjában, 4. §-ának (7) és (8) bekezdésében, 5. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-a (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésében, 11.§-ának (1), (3), (4) és (5) bekezdésében, 12. §-ának (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 13. §-a (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ának (1) bekezdésében, 17. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, 18. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (4) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében, 23. §-ának (1) bekezdésében, (4) bekezdésének a) pontjában, (5) bekezdésében, 24. §-ában, 26. §-ának (5) bekezdésében, 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 8. számú mellékletének 8. pontjában és 10. pontjában a "Központja" szövegrész;

b) 4. §-ának (1) bekezdésében a "Központ" szövegrész;

c) 9. §-ának (7) bekezdésében a "földművelésügyi és", a 19. §-ának (1) bekezdésében a "Földművelésügyi és", valamint a 21. §-ának (3) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési" és az "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrész.

(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet

a) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. július 2-ai 2010/46/EU bizottsági irányelvnek, valamint

b) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló 2009. november 26-ai 2009/145/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

"1. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

Az állami elismerésre, illetve Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok jegyzéke

I. Állami elismerésre kötelezett növényfajok

A) Szántóföldi növények
Répafélék
1. Beta vulgaris L.Cukorrépa
2. Beta vulgaris L.Takarmányrépa
Takarmánynövények
3. Agrostis canina L.Ebtippan
4. Agrostis gigantea RothÓriás tippan
5. Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan
6. Agrostis capillaris L.Cérnatippan
7. Alopecurus pratensis L.Réti ecsetpázsit
8. Arrhenatherum elatius (L.)Francia perje
P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
9. Bromus catharticus VahlSudár rozsnok
10. Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok
11. Cynodon dactylon (L.) Pers.Csillagpázsit
12. Dactylis glomerata L.Csomós ebír
13. Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz
14. Festuca filiformis Pourr.Fonalas csenkesz
15. Festuca ovina L.Juhcsenkesz
16. Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz
17. Festuca rubra L.Vörös csenkesz
18. Festuca trachyphilla (Hack.) KrajinaKeménylevelű csenkesz
19. xFestulolium Asch. & Graebn.Csenkesz-perje fajhibrid
20. Lolium multiflorum Lam.Olaszperje, hollandiperje
21. Lolium perenne L.Angolperje
22. Lolium x boucheanum KunthHibrid perje
23. Phalaris aquatica L.Kanáriköles
24. Phleum nodosum L.Kis komócsin
25. Phleum pratense L.Réti (mezei) komócsin
26. Poa annua L.Egynyári perje
27. Poa nemoralis L.Ligeti perje
28. Poa palustris L.Mocsári perje
29. Poa pratensis L.Réti perje
30. Poa trivialis L.Sovány perje
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Aranyzab
32. Galega orientalis Lam.Keleti kecskeruta
33. Hedysarum coronarium L.Koronás baltavirág
34. Lotus corniculatus L.Szarvaskerep
35. Lupinus albus L.Fehérvirágú csillagfürt
36. Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt
37. Lupinus luteus L.Sárgavirágú csillagfürt
38. Medicago lupulina L.Komlós lucerna
39. Medicago sativa L.Lucerna
40. Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna
41. Onobrychis viciifolia Scop.Baltacim
42. Pisum sativum L. (partim)Étkezési száraz- és takarmányborsó
43. Trifolium alexandrinum L.Alexandriai here
44. Trifolium hybridum L.Svédhere
45. Trifolium incarnatum L.Bíborhere
46. Trifolium pratense L.Vöröshere
47. Trifolium repens L.Fehérhere
48. Trifolium resupinatum L.Perzsahere
49. Trigonella foenum-graecum L.Görögszéna
50. Vicia faba L. (partim)Lóbab
51. Vicia pannonica CrantzPannon bükköny
52. Vicia sativa L.Takarmánybükköny
53. Vicia villosa RothSzöszös bükköny
54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa
55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)Takarmánykáposzta
Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis
56. Phacelia tanacetifolia Benth.Mézontófű
57. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.Takarmányretek (olajretek)
Olaj- és rostnövények
58. Arachis hypogaea L.Földimogyoró
59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce
60. Brassica juncea (L.) Czern.Barna mustár
61. Brassica napus L. (partim)Káposztarepce
62. Brassica nigra (L.) W.D.J. KochFekete mustár
63. Cannabis sativa L.Kender
64. Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice
65. Carum carvi L.Kömény
66. Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L.Gyapot
67. Helianthus annuus L.Napraforgó
68. Linum usitatissimum L.Len (olajlen, rostlen)
69. Papaver somniferum L.Mák
70. Sinapis alba L.Fehér mustár
71. Glycine max (L.) Merr.Szója
Gabonafélék
72. Avena nuda L.Csupasz zab
73. Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K.Zab és bizánci zab
Koch)
74. Avena strigosa Schreb.Homoki zab
75. Hordeum vulgare L.Árpa
76. Oryza sativa L.Rizs
77. Phalaris canariensis L.Fénymag
78. Secale cereale L.Rozs
79. Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok
80. Sorghum sudanense (Piper) StapfSzudánifű
81. Sorghum bicolor (L.) Moench xHibrid szudánifű
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
82. x Triticosecale Wittm. ex A. CamusTritikálé
83. Triticum aestivum L.Búza
84 Triticum durum Desf.Durum búza
85. Triticum spelta L.Tönkölybúza
86. Zea mays L.Kukorica (a csemegekukorica, a pattogató kukorica,
a gyöngykukorica és a díszkukorica kivételével)
Burgonya
87. Solanum tuberosum L.Burgonya
B) Zöldségek
1. Allium cepa L. Cepa csoportVöröshagyma
2. Allium cepa L. Aggregatum csoportSalottahagyma
3. Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma
4. Allium porrum L.Póréhagyma
5. Allium sativum L.Fokhagyma
6. Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma
7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Turbolya
8. Apium graveolens L.Gyökérzeller, levélzeller
9. Asparagus officinalis L.Spárga
10. Beta vulgaris L.Cékla, mángold
11. Brassica oleracea L.Leveles kel, karfiol, brokkoli, calabrese brokkoli, bimbóskel,
kelkáposzta, fejes káposzta, vörös káposzta, karalábé
12. Brassica rapa L.Kínai kel, tarlórépa
13. Capsicum annuum L.Paprika
14. Chicorium endivia L.Borzaslevelű endívia, széleslevelű endívia
15. Chicorium intybus L.Hajtató cikória, leveles cikória, ipari cikória
16. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye
17. Cucumis melo L.Sárgadinnye
18. Cucumis sativus L.Salátauborka, konzervuborka
19. Cucurbita maxima Duchesne.Sütőtök
20. Cucurbita pepo L.Tök
21. Cynara cardunculus L.Articsóka, kardi
22. Daucus carota L.Sárgarépa, takarmány sárgarépa
23. Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény
24. Lactuca sativa L.Saláta
25. Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom
26. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem
27. Phaseolus coccineus L.Tűzbab
28. Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)
29. Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó
30. Raphanus sativus L.Retek, fekete retek
31. Rheum rhabarbarum L.Rebarbara
32. Scorzonera hispanica L.Feketegyökér
33. Solanum melongena L.Tojásgyümölcs
34. Spinacia oleracea L.Spenót
35. Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta
36. Vicia faba L. (partim)Lóbab
37. Zea mays L. (partim)Csemegekukorica, pattogató kukorica
C) Szőlő
1. Vifis L.szőlő

II. Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok

Gyümölcs
1. Castanea sativa Mill.gesztenye
2. Citrus L.
3. Corylus avellana L.mogyoró
4. Cydonia oblonga Mill.birs
5. Ficus carica L.füge
6. Fortunella Swingle
7. Fragaria L.szamóca
8. Juglans regia L.dió
9. Malus Mill.alma
10. Olea europea L.olívabogyó
11. Mespilus germanica L.naspolya
12. Pistacia vera L.pisztácia
13. Poncirus Raf.
14. Prunus amygdalus Batschmandula
15. Prunus armeniaca L.kajszibarack
16. Prunus avium L.cseresznye
17. Prunus cerasus L.meggy
18. Prunus domestica L.szilva
19. Prunus persica (L.) Batschőszibarack
20. Prunus salicina Lindl.japán szilva
21. Pyrus L. körte
22. Ribes L.ribiszke, köszméte, ribiszke X köszméte
23. Rubus L.málna, szeder, málnaszeder
24. Sambucus nigra L.bodza
25. Vaccinium L.áfonya"

"

2. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

"4. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A DUS-vizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai

FajFajtabejelen-
tési határidő
(dátum)
Vetőmag
beérkezési
határidő
(dátum)
Vizsgálati
mintameny-
nyisége (kg)
Kalász
mintameny-
nyisége (db)
Vetőmag minőségi előírásokLetéti
mintafelújí-
táshoz (kg)
csírázási %tisztaság %
A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK
RÉPAFÉLÉK
CukorrépaI. 31.III. 1.1,2U-85,0100,01,2U
(Beta vulgaris L.)
TakarmányrépaI. 20.I. 20.3-85,0100,03,0
(Beta vulgaris L.)
TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS
PÁZSITFÜVEK
EbtippanI. 20.I. 31.1,5-88,092,02,0
(Agrostis canina L.)
Óriás tippanI. 20.I. 31.1,5-88,092,02,0
(Agrostis gigantea Roth)
Tarackos tippanI. 20.I. 31.1,5-88,092,02,0
(Agrostis stolonifera L.)
CérnatippanI. 20.I. 31.1,5-88,092,02,0
(Agrostis capillaris L.)
Réti ecsetpázsitI. 31.II. 10.2,0-70,075,02,5
(Alopecurus pratensis L.)
Francia perjeI. 31.II. 10.2,0-80,090,02,5
[Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]
Sudár rozsnokI. 31.II. 10.2,0-75,097,02,5
(Bromus catharticus Vahl)
Alaszkai rozsnokI. 31.II. 10.2,0-75,097,02,5
(Bromus sitchensis Trin.)
CsillagpázsitI. 31.II. 10.1,5-70,090,02,0
[Cynodon dactylon
(L.) Pers.]
Csomós ebírI. 31.II. 10.2,0-80,092,02,5
(Dactylis glomerata L.)
Nádképű csenkeszI. 20.I. 31.2,0-90,094,02,5
(Festuca arundinacea Schreber)
Fonalas csenkeszI. 31.II. 10.0,5-75,090,01,2
(Festuca filiformis Pourr.)
JuhcsenkeszI. 31.II. 10.0,5-75,090,01,2
(Festuca ovina L.)
Réti csenkeszI. 20.I. 31.2,0-80,095,02,5
(Festuca pratensis Huds.)
Vörös csenkeszI. 20.I. 31.2,5-80,094,02,5
(Festuca rubra L.)
Keménylevelű csenkeszI. 31.II. 10.0,5-75,090,01,2
Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina
Csenkesz-perje fajhibridI. 31.II. 10.2,0-75,096,02,5
(xFestulolium Asch. & Graebn.)
Olaszperje, hollandiperjeI. 20.I. 31.2,080,095,02,5
(Lolium multiflorum Lam.)
AngolperjeI. 31.II. 10.2,0-80,095,03,0
(Lolium perenne L.)
Hibrid perjeI. 20.I. 31.2,0-88,095,02,5
(Lolium x boucheanum Kunth)
KanárikölesI. 31.II. 10.1,5-75,096,02,0
(Phalaris aquatica L.)
Kis komócsinI. 20.I. 31.2,0-80,096,02,5
(Phleum nodosum L.)
Réti (mezei) komócsinI. 20.I. 31.2,0-89,096,02,5
(Phleum pratense L.)
Egynyári perjeI. 31.II. 10.1,5-85,0921,5
(Poa annua L.)
Ligeti perjeI. 31.II. 10.1,5-83,091,01,5
(Poa nemoralis L.)
Mocsári perjeI. 20.I. 31.1,5-75,085,01,5
(Poa palustris L.)
Réti perjeI. 20.I. 31.2,0-84,088,02,5
(Poa pratensis L.)
Sovány perjeI. 20.I. 31.1,5-75,085,01,5
(Poa trivialis L.)
AranyzabI. 31.II. 10.1,5-75,078,01,5
[Trisetum flavescens
(L.) P. Beauv.]
Keleti kecskerutaI. 31.II. 10.2,0-75,099,52,5
(Galega orientalis Lam.)
Koronás baltavirágI. 31.II. 10.1,5-75,095,01,5
(Hedysarum coronarium L.)
SzarvaskerepI. 20.I. 31.2,0-75,095,02,5
(Lotus corniculatus L.)
Fehérvirágú csillagfürtI. 31.II. 10.6,0-80,098,015,0
(Lupinus albus L.)
Keskenylevelű csillagfürtI. 31.II. 10.6,0-75,098,013,0
(Lupinus angustifolius L.)
Sárgavirágú csillagfürtI. 31.II. 10.6,0-80,098,013,0
(Lupinus luteus L.)
Komlós lucernaI. 31.II. 10.2,0-85,099,52,5
(Medicago lupulina L.)
LucernaI. 31.II. 10.2,0-85,099,52,5
(Medicago sativa L.)
Tarkavirágú lucernaI. 31.II. 10.2,0-85,099,52,5
(Medicago x varia T. Martyn)
BaltacimI. 31.II. 10.1,5-82,099,02,0
(Onobrychis viciifolia Scop.)
Étkezési száraz- és takarmányborsóI. 31.II. 10.5,0-80,098,05,0
[Pisum sativum L. (partim)]
Alexandriai hereI. 31.II. 10.1,0-85,0992,0
(Trifolium alexandrinum L.)
SvédhereI. 20.I. 31.1,5-85,099,0,02,0
(Trifolium hybridum L.)
BíborhereVIII. 1.VIII. 10.1,0-85,099,02,0
(Trifolium incarnatum L.)
VöröshereI. 20.I. 31.2,0-85,099,02,5
(Trifolium pratense L.)
FehérhereI. 20.I. 31.2,0-85,099,02,5
(Trifolium repens L.)
PerzsahereI. 31.II. 10.1,5-85,099,02,0
(Trifolium resupinatum L.)
GörögszénaI. 31.II. 10.1,5-85,099,02,0
(Trigonella foenum-graecum L.)
LóbabI. 31.II. 10.3,0-85,098,07,0
[Vicia faba L. (partim)]
Pannon bükkönyIX. 10.IX. 20.2,0-90,098,02,0
(Vicia pannonica Crantz)
TakarmánybükkönyI. 31.II. 10.2,0-90,098,04,0
(Vicia sativa L.)
Szöszös bükkönyIX. 10.IX. 20.2,0-85,098,02,0
(Vicia villosa Roth)
KarórépaI. 31.II. 10.2,0-80,098,01,0
[Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.]
TakarmánykáposztaI. 31.II. 10.0,1-80,095,00,5
[Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var.
viridis]
MézontófűI. 20.I. 31.1,5-85,098,02,0
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
Takarmányretek (olajretek)I. 31.II. 10.0,5-80,097,01,0
(Raphanus sativus L. var. oleiformis
pers.)
OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
FöldimogyoróI. 31.II. 20.3,0-70,099,04,0
(Arachis hypogaea L.)
Réparepce
[Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs]
ősziVIII. 5.VIII. 10.1,0-94,099,51,0
tavasziI. 31.II. 10.1,0-94,099,51,0
Barna mustárI. 15.II. 15.3,0-95,099,02,0
[Brassica juncea (L.) Czern.]
Káposztarepce
[Brassica napus L. (partim)] hibrid
ősziVIII. 5.VIII. 10.1,0-94,099,51,0
hibrid és szabadelvirágzású fajta
hibrid komponensVIII. 5.VIII. 10.0,4-94,099,50,6
tavasziI. 30.II. 10.1,0-94,099,51,0
hibrid és szabadelvirágzású fajta
hibrid komponensI. 30.II. 10.0,4-94,099,50,6
Fekete mustárI. 31.II. 15.3,0-95,099,02,0
[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]
Kender
(Cannabis sativa L.)
hibridI. 31.II. 20.2,0-85,098,52,0
vonalakI. 31.II. 20.1,0-85,098,51,0
Sáfrányos szekliceI. 15.II. 15.3,0-90,099,02,0
(Carthamus tinctorius L.)
KöményI. 15.II. 15.3,0-80,099,02,0
(Carum carvi L.)
Napraforgó
(Helianthus annuus L.)
hibrid és szabadelvirágzású fajtaI. 31.III. 15.2,0-92,099,51,0
hibrid komponensI. 31.III. 15.1,0-87,099,51,0
Len (olajlen, rostlen)I. 31.II. 20.1,5-87,098,52,0
(Linum usitatissimum L.)
MákXII. 15.I. 15.1,2_90,099,01,0
(Papaver somniferum L.)
Fehér mustárI. 15.II. 15.3,0-95,099,02,0
(Sinapis alba L.)
SzójaI. 31.II. 15.3,0-80,098,05,0
[Glycine max (L.) Merr.]
GABONAFÉLÉK
Csupasz zabI. 31.II. 10.3,020087,099,010,0
(Avena nuda L.)
Zab beleértve:bizánci zab
[Avena sativa L. (továbbá Avena
byzantina K. Koch)]
tavasziI. 31.II. 10.3,020087,099,010,0
ősziIX. 10.IX. 20.3,022087,099,05,0
Homoki zabIX. 10.IX. 20.3,022087,099,05,0
(Avena strigosa Schreb.)
Árpa
(Hordeum vulgare L.)
ősziIX. 10.IX. 20.4,022090,099,05,0
(csupasz árpa is)
tavasziI. 31.II. 20.3,020090,099,010,0
RizsI. 31.III. 10.5,010590,099,88,0
(Oryza sativa L.)
FénymagI. 31.III. 15.2,0-90,099,53,0
(Phalaris canariensis L.)
Rozs
(Secale cereale L.)
ősziVIII. 15.VIII. 25.6,5-85,099,012,0
(fajta, hibrid)
tavasziI. 31.II. 25.6,585,099,012,0
(fajta, hibrid)
vonal, alapegyszeres-ősziVIII. 15.VIII. 25.3,0-85,099,06,0
vonal, alapegyszeres-tavasziI. 31.II. 25.3,085,099,06,0
Cirok
[Sorghum bicolor (L.) Moench]
hibrid és szab. elv. fajtákII. 10.III. 15.0,5-90,099,51,0
vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,55090,099,51,0
Szudánifű
[Sorghum sudanense (Piper) Stapf]
hibrid és szab. elv. fajtákII. 10.III. 15.0,5-90,099,51,0
vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,55090,099,51,0
Cirok x Szudánifű hibrid
[Sorghum bicolor (L.)
Moench x Sorghum sudanense
(Piper) Stapf]
hibridII. 10.III. 15.0,5-90,099,51,0
vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,55090,099,51,0
Tritikálé
(x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
őszi (fajta, hibrid)VIII. 15.VIII. 25.8,035080,099,012,0
tavaszi (fajta, hibrid)I. 31.II. 25.8,035080,099,012,0
vonal, alapegyszeres-ősziVIII. 15.VIII. 25.3,0-80,099,06,0
vonal, alapegyszeres-tavasziI. 31.II. 25.3,080,099,06,0
Búza
(Triticum aestivum L.)
őszi (fajta, hibrid)IX. 10.IX. 20.4,022090,099,05,0
vonal, alapegyszeresIX. 10.IX. 20.4,022090,099,05,0
tavasziI. 31.II. 10.4,022090,099,05,0
Durumbúza
(Triticum durum Desf.)
ősziIX. 10.IX. 20.4,022090,099,05,0
tavasziI. 31.II. 10.4,022090,099,05,0
Tönkölybúza
(Triticum spelta L.)
ősziIX. 10.IX. 20.4,022090,099,05,0
Kukorica
(Zea mays L.)
hibrid, szab. elv. fajtaII. 10.III. 15.1,0-95,099,01,0
vonal és alapegyszeresII. 10.III. 15.1,0-85,099,01,0
BURGONYA
BurgonyaII. 28.III. 10.300 db-"E"--
(Solanum tuberosum L.)vetőgumó35/55 mm
FajFajtabejelen-
tési határidő
(dátum)
Vetőmag
beérkezési
határidő
Vizsgálati és
letéti minta
menynyisége
(ezer szem)
Vetőmag minőségi előírások
csírázási %tisztaság %
B) ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK
VöröshagymaI. 15.II. 15.5085,099,0
(Allium cepa L.)
SalottahagymaI. 15.II. 15.5085,099,0
(Allium cepa L.)
Téli sarjadékhagymaI. 15.II. 15.5085,099,0
(Allium fistulosum L.)
PóréhagymaI. 15.II. 15.5085,099,0
(Allium porrum L.)
Fokhagyma
(Allium sativum L.)
ősziVIII. 15.VIII. 15.300 gerezd--
tavasziI. 15.II. 15.300 gerezd--
MetélőhagymaI. 15.II. 15.5085,099,0
(Allium schoenoprasum L.)
TurbolyaI. 15.II. 15.1570,096,0
(Anthriscus cerefolium L. Hoffm.)
Gyökérzeller, levélzellerXII. 15.I. 15.9085,099,0
(Apium graveolens L.)
SpárgaXII. 15.I. 15600 db80,099,0
(Asparagus officinalis L.)
MángoldI. 15.II. 15.980,099,0
(Beta vulgaris L. var. vulgaris)
CéklaI. 15.II. 15.4080,099,0
(Beta vulgaris L. var. vulgaris conditiva Alef.)
Leveles kelI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Alef. varsabellica]
KarfiolI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.
var. botrytis L.]
Brokkoli, calabrese brokkoliI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.
var. cymosa Duch.]
BimbóskelI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. oleracea var.
geminfera DC.]
KelkáposztaI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. sabauda L.]
Fejes káposztaI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. alba DC]
VöröskáposztaI. 15.II. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. rubra DC]
KaralábéXII. 15.I. 15.1290,099,0
[Brassica oleracea L. convar. acephla (DC.)
Alef. var. gongylodes]
Kínai kelI. 15.II. 15.690,099,0
(Brassica rapa L.)
TarlórépaI. 15.II. 15.490,099,0
(Brassica rapa L. var. rapa)
PaprikaI. 15.II. 15.592,099,0
(Capsicum annuum L.)
Borzaslevelű endívia.I. 15.II. 15.1090,099,0
széleslevelű endívia
(Cichorium endivia L.)
Hajtató cikória,I. 15.II. 15.1090,099,0
leveles cikória,
ipari cikória
(Cichorium intybus L.)
GörögdinnyeI. 15.II. 15.2,494,099,0
[Citrullus lanatus
(Thumb.) Matsum. et Nakai]
SárgadinnyeXII. 15.I. 15.394,099,0
(Cucumis melo L.)
Salátauborka, konzervuborkaXII. 15.I. 15.294,099,0
(Cucumis sativus L.)
SütőtökII. 15.III. 15.388,098,0
(Cucurbita maxima Duchesne.)
TökII. 15.III. 15.388,098,0
(Cucurbita pepo L.)
Articsóka, kardiII. 15.III. 15.288,098,0
(Cynara cardunculus L.)
Sárgarépa,I. 15.II. 15.20085,098,0
Takarmány sárgarépa
(Daucus carota L.)
ÉdesköményI. 15.II. 15.800 g85,099,0
(Foeniculum vulgare Mill.)
SalátaXII. 15.I. 15.9090,099,0
(Lactuca sativa L.)
ParadicsomXII. 15.I. 15.1095,099,0
[Lycopersicon esculentum Mill.]
PetrezselyemI. 15.II. 15.12075,099,0
[Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W.
Hill.]
TűzbabII. 15.III. 15.2,575,099,0
(Phaseolus coccineus L.)
ZöldbabII. 15.III. 15.2,588,099,5
(bokorbab és futóbab)
(Phaseolus vulgaris L.)
Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsóI. 15.II. 15.2090,099,5
[Pisum sativum L. (partim)]
Retek, fekete retekXII. 15.I. 15.5090,099,0
(Raphanus sativus L.)
FeketegyökérI. 15.II. 15.4070,095,0
(Scorzonera hispanica L.)
TojásgyümölcsII. 15.III. 15.1085,099,0
(Solanum melongena L.)
SpenótI. 15.II. 15.7085,099,0
(Spinacea oleracea L.)
GalambbegysalátaI. 15.II. 15.2090,099,0
[Valerianella locusta (L.) Laterr.]
LóbabII. 15.III. 15.2,575,099,0
[Vicia faba L. (partim.)]
Csemegekukorica,II. 15.III. 15180,098,0
pattogató kukorica
[Zea mays L. (partim)]
FajBejelentési határidőVizsgálatokhoz szükséges növényanyag
C) SZŐLŐ-GYÜMÖLCS
Szőlő és szőlő alanyI. 20.36 db oltvány, illetve gyökeres alany
Alma, körte alanyI. 20.50 db 1 éves gyökeres dugvány
Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye,I. 20.12 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás
meggy, szilva, kajszibarack
Birs alanyI. 20.60 db 1 éves gyökeres dugvány
ŐszibarackI. 20.16 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás
Mandula, mogyoróI. 20.10 db oltvány
DióI. 20.30 db oltvány
GesztenyeI. 20.8 db oltvány
KöszméteII. 1.10 db tő vagy oltvány
Ribiszke, szederII. 1.15 db tő
Ribiszkeköszméte, áfonyaII. 1.10 db tő
MálnaII. 1.20 db tő
SzamócaVII. 1.50 db palánta
Prunus alanyI. 20.25 db gyökeres dugvány vagy 80 db 1 éves
magonc
BodzaII. 1.12 db tő

"

3. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

"5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai

Szántóföldi növények

FajVetőmag
beérkezési
határidő
Vizsgálati évek
száma
Szükséges
vetőmag
mennyiség
helyenként
(kg)
Kísérleti helyek
száma
Vetőmag minőségi előírások
csírázási %tisztaság %
RÉPAFÉLÉK
CukorrépaIII. 1.20,15780,099,0
(Beta vulgaris L.)
TakarmányrépaII. 15.20,15480,099,0
(Beta vulgaris L.)
TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS
PÁZSITFÜVEK
EbtippanII. 10.40,2475,090,0
(Agrostis canina L.)
Óriás tippanII. 10.40,2480,090,0
(Agrostis gigantea Roth)
Tarackos tippanII. 10.40,2475,090,0
(Agrostis stolonifera L.)
CérnatippanII. 10.40,2475,090,0
(Agrostis capillaris L.)
Réti ecsetpázsitII. 10.40,3470,075,0
(Alopecurus pratensis L.)
Francia perjeII. 10.40,3475,090,0
[Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]
Sudár rozsnokII. 10.40,3475,097,0
(Bromus catharticus Vahl)
Alaszkai rozsnokII. 10.40,3475,097,0
(Bromus sitchensis Trin.)
CsillagpázsitII. 10.40,3470,090,0
[Cynodon dactylon (L.) Pers.]
Csomós ebírII. 10.40,2480,090,0
(Dactylis glomerata L.)
Nádképű csenkeszII. 10.40,3480,095,0
(Festuca arundinacea Schreber)
Fonalas csenkeszII. 10.40,3475,085,0
(Festuca filiformis Pourr.)
JuhcsenkeszII. 10.40,3475,085,0
(Festuca ovina L.)
Réti csenkeszII. 10.40,3480,095,0
(Festuca pratensis Huds.)
Vörös csenkeszII. 10.40,3475,090,0
(Festuca rubra L.)
Keménylevelű csenkeszII. 10.40,3475,085,0
Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina
Csenkesz-perje fajhibridII. 10.40,3475,096,0
(xFestulolium Asch. & Graebn.)
Olaszperje, hollandiperjeII. 10.20,3475,096,0
(Lolium multiflorum Lam.)
AngolperjeII. 10.40,380,096,0
(Lolium perenne L.)
Hibrid perjeII. 10.40,3475,096,0
(Lolium x boucheanum Kunth)
KanárikölesII. 10.40,2475,096,0
(Phalaris aquatica L.)
Kis komócsinII. 10.40,2480,096,0
(Phleum nodosum L.)
Egynyári perjeII. 10.20,2475,085,0
(Poa annua L.)
Ligeti perjeII. 10.40,2475,085,0
(Poa nemoralis L.)
Mocsári perjeII. 10.40,2475,085,0
(Poa palustris L.)
Réti perjeII. 10.40,2475,085,0
(Poa pratensis L.)
Sovány perjeII. 10.40,2475,085,0
(Poa trivialis L.)
AranyzabII. 10.40,2470,075,0
[Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]
Keleti kecskerutaII. 10.41,5475,097,0
(Galega orientalis Lam.)
Koronás baltavirágII. 10.40,2475,095,0
(Hedysarum coronarium L.)
SzarvaskerepII. 10.40,2475,095,0
(Lotus corniculatus L.)
Fehérvirágú csillagfürtII.10.23,0480,098,0
(Lupinus albus L.)
Sárgavirágú csillagfürtII. 10.23,0480,098,0
(Lupinus luteus L.)
Komlós lucernaII. 10.40,2480,097,0
(Medicago lupulina L.)
LucernaII. 10.40,2580,097,0
(Medicago sativa L.)
Tarkavirágú lucernaII. 10.40,2580,097,0
(Medicago x varia T. Martyn)
BaltacimII. 10.30,2475,095,0
(Onobrychis viciifolia Scop.)
Étkezési száraz- ésII. 10.34,0580,098,0
takarmányborsó
[Pisum sativum L. (partim)]
Alexandriai hereII. 10.20,2480,097,0
(Trifolium alexandrinum L.)
SvédhereII. 10.40,2480,097,0
(Trifolium hybridum L.)
BíborhereVIII. 10.20,2475,097,0
(Trifolium incarnatum L.)
VöröshereI. 31.30,2480,097,0
(Trifolium pratense L.)
FehérhereII. 10.40,2480,097,0
(Trifolium repens L.)
PerzsahereII. 10.20,2480,097,0
(Trifolium resupinatum L.)
GörögszénaII. 10.40,2480,095,0
(Trigonella foenum-graecum L.)
LóbabII. 10.24,0485,098,0
[Vicia faba L. (partim)]
Pannon bükkönyVIII. 31.21,5485,098,0
(Vicia pannonica Crantz)
TakarmánybükkönyII. 10.21,5485,098,0
(Vicia sativa L.)
Szöszös bükkönyIX. 20.21,5485,098,0
(Vicia villosa Roth)
KarórépaII. 10.20,2480,098,0
[Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.]
TakarmánykáposztaII. 10.20,2475,098,0
[Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.)]
Alef. var. medullosa Thell. + var.
viridis]
MézontófűII. 10.20,2480,096,0
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
Takarmányretek (olajretek)II. 10.20,4480,097,0
[Raphanus sativus L. var.
(oleiformis pers.)]
OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
FöldimogyoróII. 20.21,6470,099,0
(Arachis hypogaea L.)
Réparepce
[Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs]
ősziVIII. 10.2-485,0-
tavasziII. 10.20,3485,098,0
Barna mustárII. 15.20,4485,098,0
[Brassica juncea (L.) Czern.]
Káposztarepce
[Brassica napus L. (partim)]
ősziVIII. 10.30,6794,099,5
tavasziII. 10.20,5594,099,5
Fekete mustárII. 15.20,4485,098,0
[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]
KenderII. 15.21,0485,099,5
(Cannabis sativa L.)
Sáfrányos szekliceII. 15.20,3490,099,0
(Carthamus tinctorius L.)
KöményII. 15.20,2480,099,0
(Carum carvi L.)
NapraforgóIII. 20.30,7792,099,5
(Helianthus annuus L.)
Len (olajlen, rostlen)II. 20.21,5485,099,0
(Linum usitatissimum L.)
MákI. 15.20,3490,099,0
(Papaver somniferum L.)
Fehér mustárII. 15.20,4485,098,0
(Sinapis alba L.)
SzójaII. 15.22,0590,099,5
[Glycine max (L.) Merr.]
GABONAFÉLÉK
Csupasz zabII. 10.31,3487,099,0
(Avena nuda L.)
Zab beleértve bizánci zab
(Avena sativa L. Avena byzantina
K. Koch)
tavasziII. 10.31,3487,099,0
ősziIX. 20.31,3487,099,0
Homoki zabIX. 20.31,3487,099,0
(Avena strigosa Schreb.)
Árpa
(Hordeum vulgare L.)
ősziIX. 20.32,2790,099,0
(Csupasz árpa is)
tavasziII. 10.22,0690,099,0
RizsIII. 10.22,5490,099,8
(Oryza sativa L.)
FénymagIII. 15.20,4490,099,5
(Phalaris canariensis L.)
RozsIX. 20.21,4582,099,0
(Secale cereale L.)
CirokIII. 15.20,4590,099,0
[Sorghum bicolor (L.) Moench]
Szudáni fűIII. 15.20,5590,099,5
[Sorghum sudanense (Piper)
Stapf.]
Cirok x szudánifű hibridIII. 15.20,5590,099,5
[Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf]
Tritikálé
(x Triticosecale Wittm. ex
A. Camus)
ősziIX. 20.32,0580,099,0
tavasziII. 10.22,0580,099,0
Búza
(Triticum aestivum L.)
ősziIX. 20.32,3785,088,0
tavasziII. 10.22,3585,099,0
Durumbúza
(Triticum durum Desf.)
ősziIX. 20.32,3490,099,0
tavasziII. 10.21,8490,099,0
TönkölybúzaIX. 20.21,5585,099,0
(Triticum spelta L.)
KukoricaIII. 15.30,7890,099,0
(Zea mays L.)
BURGONYA
BurgonyaIII. 15.3350 db6K1 A (E)-
(Solanum tuberosum L.)vetőgumó

"

4. melléklet a 42/2011. (V. 26.) VM rendelethez

"10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Pisum sativum L.Takarmányborsó2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
Brassica napus L.Káposztarepce2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv
Linum usitatissimum L.Len/olajlen2007.3.21-i TP 57/1 jegyzőkönyv
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
Avena sativa L. (includes A. byzantina Zab és bizánci zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
K. Koch)
Hordeum vulgare L.Árpa2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzőkönyv
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i TP 16/1 jegyzőkönyv
Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezéséből
származó hibridek
2007.1.22-i TP 121/2 jegyzőkönyv
Triticum aestivum L.Búza2009.10.28-i TP 3/4rev. jegyzőkönyv
Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv
Zea mays L.Kukorica2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzőkönyv

II. Rész

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca ovina L.Juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKrajina - csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Lolium perenne L.Évelő perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Phleum pratense L.Timothy1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
Lupinus albus L.Fehér csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
Vicia faba L.Lóbab2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
Brassica napus L. var. napobrassicaKarórépa2001.4.4-I + 2009.4.1-jei TG/89/6rev
(L.) Rchb.
Raphanus sativus L. var. oleiformisTakarmányretek2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás
Pers.
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)Réparepce2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás
Briggs
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. Rész

Az I. és a II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

5. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez

"11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa group)Vöröshagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Aggregatum group)Salottahagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma2010.3.11-i TP 161/1 jegyzőkönyv
Allium porrum L.Póréhagyma2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzőkönyv
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1 jegyzőkönyv
Allium schoenoprasum L.Metélő hagyma2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzőkönyv
Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1 jegyzőkönyv
Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1 jegyzőkönyv
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1 jegyzőkönyv
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát is2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Karfiol2010.3.11-i TP 45/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Brokkoli vagy Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Bimbóskel2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös2005.12.1-jei TP 48/2 jegyzőkönyv
káposzta
Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1 jegyzőkönyv
Capsicum annuum L.Csili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2 jegyzőkönyv
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-jei TP 118/2 jegyzőkönyv
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-jei TP 172/2 jegyzőkönyv
Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2004.3.25-i TP 173/1 jegyzőkönyv
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.Görögdinnye2007.3.21-i TP 142/1 jegyzőkönyv
et Nakai
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2 jegyzőkönyv
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP 61/2 jegyzőkönyv
Cucurbita pepo L.Cukkini2004.3.25-i TP 119/1 jegyzőkönyv
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1 jegyzőkönyv
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3 jegyzőkönyv
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1 jegyzőkönyv
Lactuca sativa L.Saláta2009.4.1-jei TP 13/4 jegyzőkönyv
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3 jegyzőkönyv
Petroselinum crispum (Mill.) NymanPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1 jegyzőkönyv
ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.Futóbab2007.3.21-i TP 9/1 jegyzőkönyv
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzőkönyv
Pisum sativum L. (partim)Kifejtő borsó, velő borsó és2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
cukorborsó
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1 jegyzőkönyv
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcs2008.3.13-i TP 117/1 jegyzőkönyv
Spinacia oleracea L.Spenót2010.3.11-i TP 55/3 jegyzőkönyv
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2 jegyzőkönyv
Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
jegyzőkönyv
Zea mays L. (partim)Csemege kukorica és pattogatni való2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv
kukorica

II. Rész

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6 iránymutatás
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás
Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikória1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás
Cucurbita maxima DuchesneSütő tök2007.3.28-i + 2009.4.1-jei TG/155/4rev.
Iránymutatás
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. Rész

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük."

Tartalomjegyzék