54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.[1] civil szféra: a természetes személyek és a civil szervezetek, kivéve a politikai pártokat, valamint azokat a civil szervezeteket, amelyekben az állam valamely szervezete, vagy helyi önkormányzat a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti meghatározó befolyással rendelkezik;

2. címvisszavonás: az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által határozatban adományozott LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) cím és előzetes elismerés IH általi visszavonása;

3.[2] delegálási szerződés: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) és a LEADER HACS között megkötött szerződés a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az MVH által ellátandó, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés k) pontja vagy a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés j) pontja alapján a MVH által átadott és a LEADER HACS által saját hatáskörben ellátandó feladatokról;

4.[3] egyesület: a Ptk. szerinti szervezet, ide nem értve a pártot és a szakszervezetet;

4a.[4] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

5.[5] Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak (a továbbiakban: új HACS-nak), később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként vagy a LEADER HACS kezdeményezésére -aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

6. jogosult település: e rendelet 1. melléklete szerinti település;

7. korlátozásmentes tagfelvétel: a LEADER HACS illetékességi területéről az e rendeletben meghatározott tagsági követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek esetében az üzleti szféra, a civil szféra és a közszféra képviselőinek a LEADER HACS-hoz való szabad csatlakozása, legalább két tag ajánlásával;

8.[6] közszféra: a helyi önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon civil szervezetek, amelyekben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül a Ptk. szerinti meghatározó befolyással rendelkezik;

9. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom;

10.[7] LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

11.[8] LEADER HACS feladatok: a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében, vagy a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a delegálási szerződésben meghatározott feladatok;

12. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS helyi vidékfejlesztési stratégiát fogalmaz meg;

13.[9] LEADER terv: a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS) azon része, amely a helyi közösség által elfogadott térségi célkitűzéseket és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61-65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmazza;

14.[10] munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott, ügyviteli és adminisztratív szervezet, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési szerződés alapján látja el tevékenységét az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében, amelynek vezetője nem lehet a LEADER HACS címmel rendelkező egyesület elnöke;

15. új HACS: a címvisszavonással érintett LEADER HACS területén az IH felhívására vidékfejlesztési céllal szerveződő helyi közösség, amely az e rendelet szerinti előírások alapján szerveződik meg, és az IH-hoz benyújtja LEADER HACS-ként való elismerési kérelmét;

16.[11] üzleti szféra: a gazdálkodó szervezetek - az állami vagy önkormányzati vállalatok és azon gazdálkodó szervezetek kivételével, melyekben az állam vagy az önkormányzat a Ptk.-ban meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik -, ha nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, vagy nincs 90 napnál hosszabb ideje esedékessé vált köztartozásuk;

17.[12] bevont szervezet: a LEADER HACS által megbízott jogi személyiségű szervezet, amely közreműködik a támogatott intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében.

2. A már létező LEADER HACS működésére vonatkozó szabályok

2. § (1)[13] 2012. április 30-át követően LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület nyerheti el.

(2)[14] E rendelet hatálybalépésekor nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság illetékességi területén az (1) bekezdés szerinti időpontig új HACS-ot szervezhet, amely egyesületi formában az e rendeletben meghatározott feltételek betartása esetén jogosulttá válik a LEADER HACS címre.

(3)[15] A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság címének visszavonására az új HACS elismerésével egyidejűleg, de legkésőbb 2012. április 30-ig kerül sor abban az esetben is, ha nem jön létre a területen új HACS.

(4)[16] Új HACS szerveződése esetén, a területen érvényes HVS megvalósulása érdekében a korábban LEADER HACS címmel rendelkező szervezetnek a LEADER HACS címhez kapcsolódó összes feladatát a továbbiakban az új HACS látja el.

(5)[17] A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság illetékességi területén szerveződő új HACS megalakulása során a 10. § (3)-(5), és (8) bekezdését, valamint a szervezési időszakra vonatkozó rendelkezés kivételével a 13. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

3. § (1)[18] Az e rendelet hatálybalépésekor egyesületi formában működő LEADER HACS csak akkor jogosult e cím további használatára és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekben való részvételre, ha intézkedik legfelsőbb szerve (a továbbiakban: közgyűlés) e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, amelyen dönt a korlátozásmentes tagfelvételt a döntés napjától lehetővé tévő alapszabály-módosításról, amennyiben azt alapszabálya nem teszi lehetővé. Az egyesület a közgyűlés jegyzőkönyvét és az alapszabály-módosításának illetékes törvényszékhez való benyújtását igazoló irat szkennelt formában elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az IH-t, vagy nyilatkozik arról, hogy alapszabálya ezt jelenleg is lehetővé teszi és csatolja az alapszabály jelenleg hatályos szövegét.

(2) Az egyesületi formában működő LEADER HACS az alapszabály (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételétől számított 10 napon belül, amennyiben a belépést hatályban lévő alapszabálya nem korlátozza legkésőbb 2011. augusztus 31-ig, tagsága részére közgyűlést tart, amelyen

a) beszámol eddigi tevékenységéről, eredményeiről;

b) felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező csatlakozni kívánó személyt vagy szervezetet, akik a felvételüktől kezdődően szavazati joggal rendelkeznek és az egyesület szerveibe megválaszthatók;

c)[19]

d) dönt az elnökség tagjainak és tisztségviselőnek megerősítéséről, vagy új tagokat és tisztségviselőket választ.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti közgyűlésről készült hitelesített jegyzőkönyvet, valamint a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot a LEADER HACS a nyilvántartásba vételt követő 8 napon belül elektronikus úton megküldi az IH részére.

4. §[20] A LEADER HACS minden évben legkésőbb május hónapban köteles az előző naptári évre vonatkozó éves beszámolót terjeszteni tagsága elé, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt. A beszámolónak tartalmaznia kell a LEADER HACS eredményeit, tételes elszámolást a bevételekről és a kiadásokról, a támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a beszámoló elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére.

2/A. Szervezet bevonása[21]

4/A. § (1) A delegálási szerződésben meghatározott feladatokat a LEADER HACS saját munkaszervezete vagy bevont szervezet útján látja el.

(2) A LEADER HACS bevont szervezettel történő feladat ellátásáról szóló döntéshez a teljes tagság többségének - 50% + 1 fő - támogató szavazata szükséges.

(3) Új HACS szerveződése esetén a LEADER HACS cím odaítélésének feltétele, hogy az új HACS a területen érvényes HVS megvalósulása érdekében rendelkezzen a delegálási szerződés szerinti feladatok munkaszervezet vagy bevont szervezet útján történő ellátásáról.

(4) Bevont szervezetként megbízható a korábbi LEADER HACS címmel rendelkező jogi személyiségű szervezet is, amennyiben a LEADER HACS cím visszavonása nem a 7. § (1) bekezdés g) pontja alapján történt.

3. A HVS felülvizsgálata

5. § (1) A HVS felülvizsgálatát az IH felhívására el kell végezni. A HVS LEADER HACS-ok által történő felülvizsgálatáról az IH közleményt tesz közzé a honlapján.

(2) A LEADER HACS köteles az IH által külön közleményben, a HVS felülvizsgálatára vonatkozóan meghatározott tartalmi és nyilvánosságára vonatkozó követelmények alapján a HVS felülvizsgálatában közreműködni.

(3) Amennyiben erről az IH másképp nem rendelkezik, a HVS felülvizsgálatára évente kerül sor.

4. Forrásmegosztás

6. § (1)[22] A LEADER HACS rendelkezésére álló forrását az IH közleményben teszi közzé.

(2)[23] A LEADER HACS által az adott évre tervezett működési forrás fel nem használt része az IH-nak való bejelentést és annak jóváhagyását követően a következő működési évre átcsoportosítható.

(3) A LEADER HACS a rendelkezésére álló összes LEADER forrás legfeljebb 20%-át, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozóan rendelkezésére álló összes forrás legfeljebb 15%-át működési költségeire fordíthatja.

(4)[24] A LEADER HACS a HVS-ben rendelkezésre álló, az ÚMVP IV. intézkedés csoportjának megvalósítására allokált fejlesztési forrás legalább 45%-át a LEADER tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani, ha arra a benyújtott pályázatok forrásigénye alapján lehetőség van.

(5) Az IH jogosult a működési költségre fordítható forrás és a fejlesztési forrás felhasználásának arányát évente ellenőrizni, és nem arányos felhasználás esetén a LEADER HACS-ot az eltérés okáról írásban beszámoltatni.

(6) A LEADER HACS rendelkezésére álló forrásból a gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására fordított összeg el nem számolható költségnek minősül.

5. A LEADER HACS cím visszavonása

7. § (1) Az IH a LEADER HACS címet és ezzel egyidejűleg az előzetes elismerést visszavonja, továbbá a költségtérítés folyósítását azonnal felfüggeszteti, amennyiben:

a) a LEADER HACS vagy valamely más, a LEADER HACS munkáját ellenőrző hivatalos szervezet vagy hatóság, vagy a LEADER HACS-hoz forduló ügyfelek, vagy azok egy csoportja, vagy az illetékességi területen működő önkormányzat vagy társadalmi szervezet írásban jelzi felé, hogy nem képes ellátni az IH-val kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatait;

b) az MVH jelzi, hogy a LEADER HACS számára az e rendeletben meghatározott működési forrás kimerült és ez - egyéb bevonható, a működéshez felhasználható forrás hiányában - működésképtelenséget okoz;

c) a LEADER HACS kérelmezi;

d) a LEADER HACS - a teljesítési igazolás szerint - az IH munkatervi beszámolóban szereplő és az MVH-val kötött delegálási szerződésben előírt feladatok legalább 75%-át nem teljesíti;

e) a LEADER HACS a feladatát nem az IH iránymutatásának, illetve a tevékenységére, vagy a közpénzek felhasználására vonatkozó szabályoknak megfelelően látja el;

f) az IH által kért, vagy az EMVA projektekre vonatkozó szabályok szerinti véletlenszerű kiválasztás, vagy bejelentés alapján lefolytatott MVH helyszíni ellenőrzést követően, az MVH jelentése alapján az IH által előírt intézkedéseket a megadott határidőn belül nem teszi meg;

g) a LEADER HACS vagy a döntéseiben résztvevő személy ellen tevékenységével összefüggésben büntető eljárás van folyamatban és az ennek következtében az IH által kért MVH helyszíni ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok nyomán előírt IH intézkedéseket megadott határidőn belül nem teljesíti;

h) az MVH, vagy más, az EMVA projektek megvalósítását és forrásfelhasználását ellenőrizni jogosult szervezet helyszíni, vagy más módon elvégzett ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok nyomán előírt intézkedéseket a megadott határidőn belül nem hajtja végre;

i) a LEADER HACS e rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb 6 hónapon belül nem biztosítja a folyamatos korlátozásmentes tagfelvétel lehetőségét;

j) a LEADER HACS nem biztosítja folyamatosan az e rendeletben meghatározott, a LEADER HACS elismeréséhez szükséges és az akkreditáció során meghatározott feltételeknek való megfelelést;

k) a 2. § (3) bekezdése szerinti eset áll fenn.

(2) Az IH a címvisszavonás tényéről 8 napon belül tájékoztatja az MVH-t.

(3) A LEADER HACS cím visszavonásáról szóló döntésben meghatározott időpontig felmerült és kifizetett, a LEADER HACS működésével kapcsolatos kiadások elszámolhatók a visszavonást követő első kifizetési időszakban.

6. A LEADER HACS működésképtelensége

8. § (1) A LEADER HACS működésképtelenné válik, ha nem tudja az ÚMVP III. és IV. tengelyéhez kapcsolódó feladatait ellátni vagy fizetésképtelenné válik.

(2) Amennyiben a LEADER HACS működésképtelenné válik, az MVH-val kötött delegálási szerződése megszüntetésre kerül. A szerződés megszüntetésére ebben az esetben a LEADER HACS és az MVH is jogosult. A szerződés megszüntetéséről az MVH 8 napon belül tájékoztatja az IH-t.

(3) A delegálási szerződés megszüntetése esetén, az MVH által a LEADER HACS-ra átruházott feladatokat a megszüntetés időpontjától kezdődően ismételten az MVH látja el.

(4) A működésképtelenné vált LEADER HACS által a cím visszavonását megelőzően felmerült, a működési költségek fedezésére irányuló kifizetési kérelmeket az MVH elbírálja és a jogosultság megállapítása után teljesíti.

(5)[25]

(6) A LEADER HACS címének visszavonása és az új LEADER HACS cím odaítélése között eltelt időszakban az MVH által a LEADER HACS-ra átruházott feladatokat az MVH látja el.

9. § (1) Azon településen, amely LEADER HACS által nem lefedett, az ÚMVP IV. tengely, LEADER keretében megvalósítandó intézkedés nem indítható el.

(2) Amennyiben az ÚMVP III. tengely LEADER HACS-okon keresztül végrehajtandó, valamint az ÚMVP IV. tengely LEADER intézkedéseiből támogatásra jogosult területen új HACS nem szerveződik

a) a támogatásra jogosult ügyfelek számára támogatási kérelem benyújtására - az IH által a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatás alapján - az IH által az ÚMVP III. tengely LEADER HACS-okon keresztül végrehajtandó intézkedéseiből nyújtható támogatásokról szóló rendeletekben meghatározott értékelési szempontok és külön forrásallokáció alapján nyílik lehetőség;

b) a támogatásra jogosult ügyfelek az ÚMVP III. tengely LEADER HACS-okon keresztül végrehajtandó intézkedéseire a területileg illetékes MVH-hoz nyújthatnak be támogatási, illetve kifizetési kérelmet;

c) az ÚMVP IV. tengely LEADER intézkedései esetén a támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a területileg illetékes MVH-hoz kifizetési kérelmet nyújthatnak be.

7. Új LEADER HACS megalakulásának általános feltételei

10. § (1) A címvisszavonással megszűnt LEADER HACS által lefedett területen az IH egy új HACS szervezésének megkezdését felhívásban kezdeményezi, amelyet a Minisztérium honlapján közzétesz.

(2) A LEADER HACS megszervezésének alapfeltétele az illetékességi területre vonatkozó HVS megtervezése, elkészítése, amelyet az új HACS megszervezésére rendelkezésre álló szervezési időszakban kell elkészíteni.

(3) Az új HACS cím elnyerésének feltétele, hogy az egyesületben csak azon természetes vagy jogi személyek vehetnek részt, akik illetve amelyek lakcíme, székhelye, vagy telephelye a címvisszavonást megelőzően már a címvisszavonással megszűnt LEADER HACS által a címvisszavonást megelőzően lefedett területen lévő, jogosult településen volt és jelenleg is ott van. A jogosult települések listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az új HACS cím elnyerésére pályázó egyesület tagja lehet bármely:

a) a rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet;

b) alapítvány, közalapítvány, egyesület;

c) egyházi jogi személy;

d)[26] helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat;

e) természetes személy,

a (3) bekezdéssel összhangban.

(5) A (4) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott szervezetek képviselőik útján vesznek részt az új HACS címre pályázó egyesületben.

(5a)[27] A (4) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt tagokat kizárólag egy új HACS szerveződésében lehet figyelembe venni. Egy személy csak egy, a (4) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt tagot képviselhet a helyi közösségben.

(6) Nem lehet tag az új HACS címre pályázó egyesület döntéshozó testületében, a munkaszervezet vezetésében, aki a címvisszavonással érintett LEADER HACS döntéshozó testületének a tagja, vagy a munkaszervezetnek vezetője volt, kivéve, ha a LEADER HACS cím visszavonására a 7. § (1) bekezdés k) pontja alapján került sor.

(7) Az új HACS döntéshozó testülete tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a.

(8) Egy település akkor minősül lefedettnek, ha

a) az adott település önkormányzata,

b) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor az adott településen székhellyel, ennek hiányában telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, vagy

d) a b) és c) pontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három tagból áll,

részt vesz az új HACS megalakításában.

8. Az új HACS szervezése és a HVS tervezés folyamata

11. § (1) A HVS tervezési időszaka a 2007-2013 közötti programozási időszak e rendelet hatálybalépését követő időszaka.

(2) Az IH közleményben a tervezés módszertanára és formátumára ajánlást tesz közzé.

(3) A HVS elkészítéséhez és ütemezéséhez szükséges formanyomtatványokat, a tervezési segédletek, útmutatók ajánlásait az IH közleményben teszi közzé.

(4)[28] Az új HACS köteles az IH közleményben meghatározott források figyelembevételével HVS-t készíteni. A HVS összeállításával kapcsolatos technikai kérdésekről az IH tájékoztatót tesz közzé.

(5) Új HACS szervezését az IH felhívása alapján kezdeményezheti a 10. § (3) bekezdésében meghatározott természetes vagy jogi személy.

(6) Új HACS szervezésére a helyi szereplőknek az erre vonatkozó IH közlemény közzétételétől számítva két hónap (a továbbiakban: szervezési időszak) áll rendelkezésére.

9. A tervezést koordináló csoport

12. § (1) A TKCS vezetőjének az új HACS azon tagja választható, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fejlesztési terv kidolgozásában tapasztalattal rendelkezik. A vezetővé választás feltételeit igazoló dokumentumokat az elismeréshez szükséges dokumentumokkal együtt kell benyújtani az IH részére.

(2) A TKCS feladata:

a) az új HACS által lefedett terület helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása a 11. § (3) bekezdés alapján;

b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése;

c) az új HACS által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése;

d) a szervezési időszak alatt az elkészített tervnek az új HACS tagjai számára véleményezésre, majd végső jóváhagyásra történő benyújtása;

e) a HVS tartalmának megismertetése az új HACS területén élőkkel;

f) a HVS IH általi jóváhagyásra való beküldése után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése.

(3)[29] A HVS két részből, az ÚMVP intézkedéscsoportjának "falumegújítás és fejlesztés, "vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése", "mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése", "turisztikai tevékenységek ösztönzése" intézkedéseire építhető Helyi Vidékfejlesztési Tervből, valamint a 1698/2005/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelő támogatási konstrukciókra építhető LEADER tervből áll.

10. Új LEADER HACS elismerésének folyamata

13. § (1) Az új HACS - amely a szervezési időszak lejártáig benyújtja egyesület alapítására vonatkozó nyilvántartásba vételi kérelmét vagy meglévő egyesület esetén alapszabálya módosítását az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz - az alábbi feltételeknek köteles megfelelni, illetve ezeket a feltételeket a működés időtartama alatt folyamatosan fenntartani:[30]

a) alapszabályában

aa) döntéshozó testületének tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a,

ab) és működési gyakorlata által biztosítja a korlátozásmentes tagfelvétel lehetőségét,

ac)[31]

b) meghatározott tagsága legalább húsz tagból áll, amelyben az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát;

c) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok többségének szavazatával képviselőnek választják;

d) a tagok közül két főt az alapító tagok többségének szavazatával a képviselő helyettesévé választanak;

e) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos;

f) az általa lefedett terület állandó lakossága 10 000 és 100 000 fő között van;

g) az általa lefedett települések e rendelet 1. melléklete alapján jogosult települések;

h) amennyiben van, akkor a tagok terület- és vidékfejlesztés, a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait igazoló dokumentumokat benyújtja az IH részére; továbbá

i) az új HACS területére vonatkozó fejlesztési elképzeléseit tartalmazó HVS-t készít.

(2) Az (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat az IH által közleményben meghatározott formában kell benyújtani az IH részére.

(3) Új HACS elismerésére csak az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor.

(4)[32] Amennyiben az adott szervezési területről több helyi szervezet nyújtja be elismerési kérelmét az IH vezetőjéhez, az IH az elismerési kérelmet benyújtó szervezetek közül, az e rendelet szerinti feltételek teljesítése mellett, azt a szervezetet ismeri el LEADER HACS-ként, amely

a) HVS-e szakmailag megalapozottabb,

b) amennyiben az a) pont szerinti megalapozottság nem állapítható meg, úgy magasabb taglétszámmal rendelkezik, vagy

c) tagságában nagyobb aránnyal képviselteti magát a civil és üzleti szféra.

(5) Az új HACS az egyesület nyilvántartásba vételéről vagy alapszabály-módosításának bíróság általi jóváhagyásáról haladéktalanul tájékoztatja az IH-t.

(6) Az új HACS elismeréséről az IH a benyújtott dokumentumok alapján az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követően 30 napon belül határozatban dönt, s ezt követően további 30 napon belül a LEADER HACS és az IH együttműködési megállapodást köt.

11. Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §[33] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17. §[34]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A HACS megalakítására jogosult települések és azok lakosságszáma (fő)

TelepülésLakosságszám
Aba4687
Abádszalók4141
Abaliget588
Abasár2521
Abaújalpár74
Abaújkér677
Abaújlak111
Abaújszántó3123
Abaújszolnok181
Abaújvár217
Abda3159
Abod235
Ábrahámhegy456
Ács7110
Acsa1501
Acsád675
Acsalag462
Ácsteszér687
Adács2785
Ádánd2285
Adásztevel762
Adony3838
Adorjánháza375
Adorjás188
Ág179
Ágasegyháza1934
Ágfalva2125
Aggtelek539
Agyagosszergény891
Ajak3645
Aka268
Akasztó3311
Alacska790
Alap1983
Alattyán2133
Alcsútdoboz1458
Aldebrő690
Algyő5209
Alibánfa480
Almamellék449
Almásfüzitő2259
Almásháza64
Almáskamarás865
Almáskeresztúr83
Álmosd1573
Alsóberecki743
Alsóbogát263
Alsódobsza337
TelepülésLakosságszám
Alsógagy99
Alsómocsolád356
Alsónána698
Alsónemesapáti730
Alsónyék779
Alsóörs1401
Alsópáhok1351
Alsópetény725
Alsórajk368
Alsóregmec191
Alsószenterzsébet73
Alsószentiván640
Alsószentmárton1182
Alsószölnök377
Alsószuha469
Alsótelekes146
Alsótold252
Alsóújlak585
Alsóvadász1579
Alsózsolca5976
Ambrózfalva498
Anarcs1951
Andocs1115
Andornaktálya2766
Andrásfa311
Annavölgy949
Apácatorna160
Apagy2243
Apaj1249
Aparhant1060
Apátfalva3039
Apátistvánfalva359
Apátvarasd130
Apc2597
Áporka1172
Apostag1997
Aranyosapáti1987
Aranyosgadány334
Arka71
Arló3689
Arnót2594
Ároktő1075
Árpádhalom514
Árpás242
Ártánd523
Ásotthalom4052
Ásványráró1914
Aszaló1958
TelepülésLakosságszám
Ászár1968
Aszód6393
Aszófő403
Áta173
Átány1399
Atkár1726
Attala869
Babarc746
Babarcszőlős105
Babócsa1605
Bábolna3688
Bábonymegyer813
Babosdöbréte522
Babót1120
Bácsalmás6949
Bácsbokod2753
Bácsborsód1237
Bácsszentgyörgy165
Bácsszőlős385
Badacsonytomaj2150
Badacsonytördemic841
Bag3974
Bagamér2506
Baglad46
Bagod1360
Bágyogszovát1306
Baj2836
Bajánsenye487
Bajna1932
Bajót1557
Bak1692
Bakháza196
Bakóca275
Bakonszeg1155
Bakonya379
Bakonybánk453
Bakonybél1234
Bakonycsernye3118
Bakonygyirót147
Bakonyjákó655
Bakonykoppány188
Bakonykúti120
Bakonynána1046
Bakonyoszlop515
Bakonypéterd263
Bakonypölöske379
Bakonyság53
Bakonysárkány940
Bakonyszentiván220
Bakonyszentkirály849
Bakonyszentlászló1764
Bakonyszombathely1426
TelepülésLakosságszám
Bakonyszücs333
Bakonytamási642
Baks2095
Baksa780
Baktakék710
Baktalórántháza4282
Baktüttös335
Balajt476
Balástya3452
Balaton1105
Balatonakali604
Balatonalmádi9036
Balatonberény1171
Balatonboglár5920
Balatoncsicsó213
Balatonederics1048
Balatonendréd1370
Balatonfenyves1878
Balatonfőkajár1337
Balatonföldvár2073
Balatonfűzfő4314
Balatongyörök1074
Balatonhenye113
Balatonkenese3216
Balatonkeresztúr1479
Balatonlelle4921
Balatonmagyaród476
Balatonmáriafürdő656
Balatonőszöd512
Balatonrendes120
Balatonszabadi3017
Balatonszárszó1899
Balatonszemes1772
Balatonszentgyörgy1611
Balatonszepezd404
Balatonszőlős629
Balatonudvari296
Balatonújlak525
Balatonvilágos1186
Balinka977
Balkány6362
Ballószög3424
Balmazújváros17480
Balogunyom1230
Balotaszállás1525
Balsa841
Bálványos544
Bana1650
Bánd694
Bánfa197
Bánhorváti1369
Bánk686
TelepülésLakosságszám
Bánokszentgyörgy652
Bánréve1329
Bár545
Barabás759
Baracs3587
Baracska2741
Báránd2586
Baranyahídvég207
Baranyajenő511
Baranyaszentgyörgy140
Barbacs730
Barcs11584
Bárdudvarnok1208
Barlahida128
Bárna1122
Barnag115
Bársonyos736
Basal192
Baskó180
Báta1729
Bátaapáti396
Bátaszék6583
Baté813
Bátmonostor1542
Bátor420
Bátorliget689
Battonya5726
Bátya2081
Batyk399
Bázakerettye831
Bazsi389
Béb260
Becsehely2076
Becske552
Becskeháza37
Becsvölgye815
Bedegkér469
Bedő257
Bejcgyertyános465
Békás225
Bekecs2460
Békéssámson2371
Békésszentandrás3846
Bekölce673
Bélapátfalva3088
Bélavár354
Belecska433
Beled2657
Beleg628
Belezna825
Bélmegyer1035
Beloiannisz1128
TelepülésLakosságszám
Belsősárd104
Belvárdgyula417
Benk449
Bénye1257
Bér393
Bérbaltavár494
Bercel2022
Beregdaróc734
Beregsurány635
Berekböszörmény1707
Berekfürdő990
Beremend2599
Berente1119
Beret286
Berettyóújfalu15407
Berhida5995
Berkenye662
Berkesd863
Berkesz884
Bernecebaráti859
Berzék1111
Berzence2536
Besence119
Besenyőd650
Besenyőtelek2650
Besenyszög3432
Besnyő1814
Beszterec1040
Bezedek241
Bezenye1436
Bezeréd155
Bezi493
Bicsérd1039
Bihardancsháza198
Biharkeresztes3870
Biharnagybajom2775
Bihartorda913
Biharugra862
Bikács438
Bikal759
Biri1331
Birján514
Bisse241
Boba817
Bocfölde1148
Boconád1327
Bócsa1822
Bocska376
Bocskaikert2917
Boda456
Bodajk4101
Bodmér217
TelepülésLakosságszám
Bodolyabér248
Bodonhely299
Bodony750
Bodorfa106
Bodrog443
Bodroghalom1326
Bodrogkeresztúr1134
Bodrogkisfalud878
Bodrogolaszi943
Bódvalenke190
Bódvarákó101
Bódvaszilas1042
Bogács1993
Bogád1101
Bogádmindszent410
Bogdása295
Bogyiszló2235
Bogyoszló611
Bojt487
Bókaháza323
Bokod2187
Bokor113
Boldog3041
Boldogasszonyfa427
Boldogkőújfalu540
Boldogkőváralja1151
Boldva2352
Bolhás428
Bolhó761
Bóly4002
Boncodfölde356
Bonyhádvarasd412
Bonnya252
Bordány3230
Borgáta134
Borjád423
Borota1322
Borsfa745
Borsodbóta886
Borsodgeszt264
Borsodivánka754
Borsodnádasd3108
Borsodszentgyörgy1161
Borsodszirák1218
Borsosberény1025
Borszörcsök376
Borzavár711
Bosta137
Botpalád605
Botykapeterd342
Bozzai323
Bozsok334
TelepülésLakosságszám
Bózsva184
644
Bőcs2785
Böde296
Bödeháza62
Bögöt388
Bögöte312
Böhönye2370
Bököny3279
Bölcske2869
Bőny2184
Börcs1300
Börzönce63
Bősárkány2140
Bőszénfa581
Bucsa2171
Bucsu594
Búcsúszentlászló859
Bucsuta221
Bugac2889
Bugacpusztaháza300
Bugyi5385
Buj2289
Buják2170
Buzsák1403
Bük3410
Bükkábrány1598
Bükkaranyos1503
Bükkmogyorósd134
Bükkösd1132
Bükkszék742
Bükkszenterzsébet1061
Bükkszentkereszt1185
Bükkszentmárton331
Bükkzsérc1002
Bürüs88
Büssü346
Büttös179
Cák287
Cakóháza47
Cece2579
Cégénydányád699
Ceglédbercel4446
Cered1126
Chernelházadamonya196
Cibakháza4426
Cigánd2792
Cikó865
Cirák582
Cún241
Csabacsűd1866
Csabaszabadi351
TelepülésLakosságszám
Csabdi1219
Csabrendek3041
Csáfordjánosfa216
Csaholc501
Csajág831
Csákány298
Csákánydoroszló1771
Csákberény1214
Csákvár5231
Csanádalberti455
Csanádapáca2697
Csanádpalota3012
Csánig383
Csány2279
Csányoszró708
Csanytelek2802
Csapi180
Csapod525
Csárdaszállás458
Csarnóta138
Csaroda584
Császár1765
Császártöltés2420
Császló380
Csátalja1522
Csatár563
Csataszög310
Csatka255
Csávoly1891
Csebény104
Csécse896
Csegöld603
Csehbánya277
Csehi260
Csehimindszent352
Csém480
Csemő4300
Csempeszkopács309
Csengele2072
Csenger4785
Csengersima669
Csengerújfalu798
Csengőd2127
Csénye723
Csenyéte432
Csép360
Csépa1633
Csepreg3503
Csér26
Cserdi381
Cserénfa203
Cserépfalu1033
TelepülésLakosságszám
Cserépváralja450
Cserháthaláp355
Cserhátsurány856
Cserhátszentiván152
Cserkeszőlő2098
Cserkút560
Csernely802
Cserszegtomaj2670
Csertalakos27
Csertő398
Csesznek523
Csesztreg785
Csesztve304
Csetény1886
Csévharaszt1957
Csibrák339
Csikéria945
Csikóstőttős881
Csikvánd481
Csincse562
Csipkerek346
Csitár394
Csobád698
Csobaj766
Csókakő1274
Csokonyavisonta1634
Csokvaomány862
Csolnok3323
Csólyospálos1679
Csoma440
Csombárd294
Csongrád17478
Csonkahegyhát377
Csonkamindszent182
Csopak1588
Csór1809
Csorna10663
Csorvás5201
Csót1039
Csöde74
Csögle650
Csökmő1835
Csököly1161
Csömend299
Csömödér593
Csönge389
Csörnyeföld458
Csörötnek850
Csősz1042
Csővár673
Csurgó5228
Csurgónagymarton190
TelepülésLakosságszám
Dabas16777
Dabronc433
Dabrony384
Dad1007
Dág946
Dáka672
Dalmand1324
Damak255
Dámóc374
Dánszentmiklós2946
Dány4437
Daraboshegy88
Darány918
Darnó165
Darnózseli1590
Daruszentmiklós1598
Darvas554
Dávod1994
Debercsény75
Debréte16
Decs4119
Dédestapolcsány1480
Dég2096
Dejtár1442
Demecser4345
Demjén589
Dencsháza609
Dénesfa361
Derecske9086
Derekegyház1652
Deszk3662
Detek285
Detk1185
Dévaványa7888
Devecser4641
Dinnyeberki92
Diósberény345
Diósjenő2936
Dióskál489
Diósviszló725
Doba502
Doboz4234
Dobri169
Dobronhegy139
Dóc776
Domaháza857
Domaszék4886
Dombegyház2048
Dombiratos556
Dombrád3985
Domony2154
Domoszló2065
TelepülésLakosságszám
Dormánd1083
Dorogháza1118
Dozmat232
Döbörhegy161
Döbröce68
Döbrököz1967
Döbrönte267
Döge2124
Dömös1168
Dömsöd5770
Dör664
Dörgicse256
Döröske84
Dötk26
Dövény284
Drágszél354
Drávacsehi218
Drávacsepely210
Drávafok508
Drávagárdony134
Drávaiványi209
Drávakeresztúr125
Drávapalkonya253
Drávapiski109
Drávaszabolcs667
Drávaszerdahely192
Drávasztára395
Drávatamási376
Drégelypalánk1524
Dubicsány299
Dudar1626
Duka231
Dunaalmás1627
Dunaegyháza1522
Dunafalva851
Dunaföldvár8915
Dunakiliti1853
Dunapataj3296
Dunaremete251
Dunaszeg1996
Dunaszekcső1957
Dunaszentbenedek808
Dunaszentgyörgy2546
Dunaszentmiklós438
Dunaszentpál752
Dunasziget1457
Dunatetétlen554
Dunavecse4036
Dusnok2953
Dúzs269
Ebergőc153
Ebes4412
TelepülésLakosságszám
Écs1838
Ecséd3290
Ecseg1243
Ecsegfalva1183
Ecseny217
Edde199
Edve108
Egerág994
Egeralja227
Egeraracsa303
Egerbakta1484
Egerbocs547
Egercsehi1420
Egerfarmos718
Egerlövő567
Egerszalók1897
Egerszólát1098
Égerszög44
Egervár1010
Egervölgy360
Egyed536
Egyek5013
Egyházasdengeleg474
Egyházasfalu846
Egyházasgerge753
Egyházasharaszti305
Egyházashetye328
Egyházashollós548
Egyházaskesző492
Egyházaskozár799
Egyházasrádóc1308
Elek4985
Ellend228
Előszállás2218
Emőd5108
Encs6328
Encsencs1970
Endrefalva1314
Endrőc377
Enese1804
Enying6922
Eperjes532
Eperjeske1157
Eplény532
Epöl622
Ercsi8282
Erdőbénye1058
Erdőhorváti584
Erdőkövesd625
Erdőkürt569
Erdősmárok89
Erdősmecske408
TelepülésLakosságszám
Erdőtarcsa521
Erdőtelek3242
Erk899
Érpatak1734
Érsekcsanád2843
Érsekhalma668
Érsekvadkert3597
Értény735
Erzsébet319
Esztár1368
Eszteregnye720
Esztergályhorváti437
Ete572
Etes1447
Etyek4319
Fábiánháza1706
Fábiánsebestyén2073
Fácánkert643
Fadd4469
Fáj353
Fajsz1724
Fancsal300
Farád1947
Farkasgyepű416
Farkaslyuk1778
Farmos3693
Fazekasboda200
Fedémes306
Fegyvernek6503
Fehérgyarmat8008
Fehértó475
Fehérvárcsurgó1905
Feked165
Feketeerdő535
Felcsút1789
Feldebrő1069
Felgyő1306
Felpéc864
Felsőberecki290
Felsőcsatár467
Felsődobsza907
Felsőegerszeg144
Felsőgagy164
Felsőjánosfa192
Felsőkelecsény385
Felsőlajos1016
Felsőmarác261
Felsőmocsolád446
Felsőnána606
Felsőnyárád1038
Felsőnyék1025
Felsőörs1558
TelepülésLakosságszám
Felsőpáhok642
Felsőpetény732
Felsőrajk740
Felsőregmec312
Felsőszenterzsébet15
Felsőszentiván1976
Felsőszentmárton928
Felsőszölnök570
Felsőtárkány3454
Felsőtelekes720
Felsőtold149
Felsővadász549
Felsőzsolca6977
Fényeslitke2378
Fenyőfő116
Ferencszállás614
Fertőboz252
Fertőd3453
Fertőendréd610
Fertőhomok594
Fertőrákos2140
Fertőszentmiklós3816
Fertőszéplak1282
Fiad158
Filkeháza104
Fityeház670
Foktő1626
Folyás345
Fonó303
Fony368
Fonyód4886
Forráskút2350
Forró2472
Földeák3152
Földes4057
Főnyed67
Fulókércs395
Furta1155
Füle857
Fülesd463
Fülöp1765
Fülöpháza834
Fülöpjakab1153
Fülöpszállás2328
Fülpösdaróc328
Fürged701
Füzér470
Füzérkajata114
Füzérkomlós319
Füzérradvány332
Füzesabony7883
Füzesgyarmat5804
TelepülésLakosságszám
Fűzvölgy141
Gáborján885
Gáborjánháza75
Gacsály903
Gadács82
Gadány391
Gadna260
Gádoros3745
Gagyapáti19
Gagybátor233
Gagyvendégi190
Galambok1288
Galgaguta642
Galgagyörk1064
Galgahévíz2535
Galgamácsa1987
Gálosfa303
Galvács90
Gamás744
Ganna256
Gánt862
Gara2519
Garáb61
Garabonc734
Garadna447
Garbolc149
Gárdony9551
Garé312
Gasztony450
Gátér974
Gávavencsellő3537
Géberjén536
Gecse427
Géderlak1019
Gégény1953
Gelej627
Gelénes519
Gellénháza1598
Gelse1075
Gelsesziget274
Gemzse821
Gencsapáti2891
Gérce1116
Gerde555
Gerendás1364
Gerényes227
Geresdlak794
Gerjen1214
Gersekarát683
Geszt764
Gesztely2797
Geszteréd1674
TelepülésLakosságszám
Gétye122
Gibárt373
Gic453
Gige355
Gilvánfa381
Girincs887
Gógánfa770
Golop575
Gomba3007
Gombosszeg47
Gór314
Gordisa309
Gosztola39
Gödre893
Gölle967
Gömörszőlős71
Gönc2008
Göncruszka632
Gönyű3140
Görbeháza2449
Görcsöny1679
Görcsönydoboka407
Görgeteg1169
Gősfa322
Grábóc167
Gulács794
Gutorfölde1076
Gyalóka71
Gyanógeregye156
Gyarmat1232
Gyékényes1002
Gyenesdiás3624
Gyepükaján347
Gyermely1455
Gyód694
Gyomaendrőd14131
Gyóró402
Gyömöre1267
Gyöngyfa149
Gyöngyösfalu1143
Gyöngyöshalász2553
Gyöngyösmellék289
Gyöngyösoroszi1524
Gyöngyöspata2563
Gyöngyössolymos3045
Gyöngyöstarján2493
Gyönk2033
Győrasszonyfa499
Györe656
Györgytarló570
Györköny936
Győrladamér1568
TelepülésLakosságszám
Győröcske132
Győrság1504
Győrsövényház769
Győrszemere3161
Győrtelek1605
Győrújbarát6101
Győrújfalu1455
Győrvár659
Győrzámoly2423
Gyugy284
Gyulaháza1925
Gyulaj991
Gyulakeszi722
Gyúró1275
Gyügye226
Gyüre1229
Gyűrűs92
Hács383
Hagyárosbörönd292
Hahót1115
Hajdúbagos2011
Hajdúböszörmény31636
Hajdúdorog9055
Hajdúnánás17291
Hajdúszoboszló23282
Hajdúszovát3044
Hajmás243
Hajmáskér3077
Hajós3222
Halastó99
Halászi2908
Halimba1096
Halmaj1896
Halmajugra1279
Halogy247
Hangács600
Hangony1535
Hantos932
Harasztifalu154
Harc889
Harka1772
Harkakötöny919
Harkány3990
Háromfa787
Háromhuta136
Harsány2019
Hárskút670
Harta3341
Hásságy259
Hédervár1180
Hedrehely412
Hegyesd153
TelepülésLakosságszám
Hegyeshalom3502
Hegyfalu791
Hegyháthodász161
Hegyhátmaróc137
Hegyhátsál145
Hegyhátszentjakab274
Hegyhátszentmárton55
Hegyhátszentpéter158
Hegykő1340
Hegymagas255
Hegymeg108
Hegyszentmárton424
Héhalom984
Hejce276
Hejőbába1966
Hejőkeresztúr1002
Hejőkürt318
Hejőpapi1179
Hejőszalonta836
Helesfa528
Helvécia4443
Hencida1285
Hencse358
Hercegkút632
Hercegszántó1957
Heréd2040
Héreg1020
Herencsény640
Herend3447
Heresznye280
Hermánszeg246
Hernád4064
Hernádbűd146
Hernádcéce201
Hernádkak1663
Hernádkércs268
Hernádnémeti3557
Hernádpetri255
Hernádszentandrás478
Hernádszurdok192
Hernádvécse973
Hernyék118
Hét512
Hetefejércse288
Hetes1161
Hetvehely443
Hetyefő88
Heves10595
Hevesaranyos632
Hevesvezekény627
Hévíz4318
Hévízgyörk3137
TelepülésLakosságszám
Hidas2067
Hidasnémeti1099
Hidegkút458
Hidegség359
Hidvégardó544
Himesháza1098
Himod605
Hirics244
Hobol994
Hodász3312
Hódmezővásárhely47201
Hollád237
Hollóháza872
Hollókő376
Homokbödöge686
Homokkomárom209
Homokmégy1354
Homokszentgyörgy1139
Homorúd611
Homrogd987
Hont526
Horpács172
Hort3776
Hortobágy1522
Horváthertelend82
Horvátlövő214
Horvátzsidány794
Hosszúhetény3424
Hosszúpályi5829
Hosszúpereszteg643
Hosszúvíz43
Hosszúvölgy160
Hosztót70
Hottó357
Hőgyész2914
Hövej317
Hugyag860
Hunya668
Hunyadfalva196
Husztót44
Ibafa235
Iborfia12
Ibrány6924
Igal1290
Igar1006
Igrici1238
Iharos465
Iharosberény1253
Ikervár1830
Iklad2133
Iklanberény32
Iklódbördőce304
TelepülésLakosságszám
Ikrény1792
Iliny173
Ilk1207
Illocska240
Imola93
Imrehegy711
Ináncs1271
Inárcs4483
Inke1280
Ipacsfa204
Ipolydamásd343
Ipolyszög648
Ipolytarnóc469
Ipolytölgyes458
Ipolyvece841
Iregszemcse2661
Irota66
Ispánk102
Istenmezeje1574
Istvándi597
Iszkaszentgyörgy2014
Iszkáz322
Isztimér967
Ivád369
Iván1315
Ivánbattyán134
Ivánc694
Iváncsa2913
Ivándárda247
Izmény523
Izsák5985
Izsófalva1731
Jágónak238
Ják2590
Jakabszállás2640
Jákfa536
Jákfalva510
Jákó618
Jánd775
Jánkmajtis1681
Jánoshalma9189
Jánosháza2445
Jánoshida2533
Jánossomorja5911
Járdánháza1832
Jármi1282
Jásd780
Jászágó713
Jászalsószentgyörgy3515
Jászapáti9106
Jászárokszállás7962
Jászboldogháza1649
TelepülésLakosságszám
Jászdózsa2167
Jászfelsőszentgyörgy1939
Jászfényszaru5720
Jászivány388
Jászjákóhalma3116
Jászkarajenő2743
Jászkisér5317
Jászladány5861
Jászszentandrás2446
Jászszentlászló2528
Jásztelek1638
Jéke712
Jenő1354
Jobaháza548
Jobbágyi2273
Jósvafő255
Juta1246
Kaba6000
Kacorlak228
Kács529
Kacsóta270
Kadarkút2595
Kajárpéc1296
Kajászó1048
Kajdacs1283
Kakasd1613
Kákics213
Kakucs2715
Kál3619
Kalaznó163
Káld1052
Kálló1475
Kallósd79
Kállósemjén3736
Kálmáncsa660
Kálmánháza2021
Kálócfa150
Káloz2439
Kám433
Kamond392
Kamut1045
Kánó166
Kántorjánosi2174
Kány63
Kánya425
Kányavár114
Kapolcs404
Kápolna1598
Kápolnásnyék3525
Kapoly692
Kaposfő1684
Kaposgyarmat102
TelepülésLakosságszám
Kaposhomok490
Kaposkeresztúr340
Kaposmérő2447
Kapospula913
Kaposújlak730
Kaposszekcső1560
Kaposszerdahely984
Káptalanfa861
Káptalantóti428
Kapuvár10389
Kára53
Karácsond3128
Karád1514
Karakó192
Karakószörcsök315
Karancsalja1574
Karancsberény938
Karancskeszi1867
Karancslapujtő2656
Karancsság1198
Kárász327
Karcag20527
Karcsa1772
Kardos651
Kardoskút897
Karmacs777
Károlyháza679
Karos514
Kartal5911
Kásád302
Kaskantyú932
Kastélyosdombó220
Kaszaper1948
Kaszó112
Katádfa175
Katafa377
Kátoly314
Katymár2153
Káva618
Kávás258
Kazár2011
Kázsmárk965
Kazsok311
Kecel8844
Kecskéd1978
Kehidakustány1058
Kék1932
Kékcse1551
Kéked183
Kékesd179
Kékkút89
Kelebia2714
TelepülésLakosságszám
Keléd71
Kelemér534
Kéleshalom452
Kelevíz324
Kemecse4744
Kemence972
Kemendollár521
Kemeneshőgyész516
Kemeneskápolna87
Kemenesmagasi850
Kemenesmihályfa513
Kemenespálfa443
Kemenessömjén599
Kemenesszentmárton203
Kemenesszentpéter654
Keménfa90
Kémes513
Kemestaródfa231
Kemse59
Kenderes4840
Kenéz282
Kenézlő1260
Kengyel3987
Kenyeri850
Kercaszomor202
Kercseliget381
Kerecsend2261
Kerecseny280
Kerekegyháza6349
Kerekharaszt726
Kereki571
Kerékteleki673
Keresztéte36
Kerkabarabás287
Kerkafalva118
Kerkakutas129
Kerkáskápolna98
Kerkaszentkirály247
Kerkateskánd177
Kérsemjén288
Kerta609
Kertészsziget391
Keszeg699
Kesznyéten1931
Keszőhidegkút208
Kesztölc2659
Keszü1344
Kétbodony476
Kétegyháza4135
Kéthely2363
Kétpó703
Kétsoprony1469
TelepülésLakosságszám
Kétújfalu667
Kétvölgy122
Kéty690
Kevermes2081
Kilimán248
Kimle2149
Kincsesbánya1505
Királd881
Királyegyháza940
Királyhegyes656
Királyszentistván466
Kisapáti364
Kisapostag1427
Kisar1048
Kisasszond185
Kisasszonyfa182
Kisbabot204
Kisbágyon451
Kisbajcs819
Kisbajom400
Kisbárapáti438
Kisbárkány206
Kisbér5426
Kisberény203
Kisberzseny89
Kisbeszterce78
Kisbodak359
Kisbucsa478
Kisbudmér119
Kiscsécs204
Kiscsehi173
Kiscsősz128
Kisdér124
Kisdobsza242
Kisdombegyház457
Kisdorog740
Kisecset178
Kisfalud756
Kisfüzes134
Kisgörbő190
Kisgyalán191
Kisgyőr1691
Kishajmás208
Kisharsány563
Kishartyán603
Kisherend184
Kishódos99
Kishuta273
Kisigmánd514
Kisjakabfalva119
Kiskassa269
Kiskinizs338
TelepülésLakosságszám
Kiskorpád899
Kisköre2818
Kiskunlacháza9086
Kiskunmajsa11745
Kiskutas178
Kisláng2466
Kisléta1874
Kislippó271
Kislőd1211
Kismányok359
Kismarja1240
Kismaros2074
Kisnamény305
Kisnána1000
Kisnémedi716
Kisnyárád187
Kispalád526
Kispáli269
Kispirit98
Kisrákos204
Kisrécse174
Kisrozvágy140
Kissikátor326
Kissomlyó235
Kistamási138
Kistapolca202
Kistelek7156
Kistokaj2100
Kistolmács167
Kistormás320
Kistótfalu321
Kisújszállás11611
Kisunyom420
Kisvarsány971
Kisvásárhely55
Kisvaszar327
Kisvejke413
Kiszombor3912
Kiszsidány101
Kisszállás2518
Kisszékely324
Kisszekeres552
Kisszentmárton268
Kissziget146
Kisszőlős148
Klárafalva504
Kocs2632
Kocsér1905
Kocsola1250
Kocsord2828
Kóka4487
Kokad575
TelepülésLakosságszám
Kolontár769
Komádi5373
Komjáti284
Komlódtótfalu110
Komlósd191
Komlóska250
Komoró1300
Kompolt2136
Kondó611
Kondorfa539
Kondoros5320
Kóny2626
Konyár2055
Kópháza2019
Koppányszántó319
Korlát294
Koroncó1974
Kórós229
Kosd2516
Kóspallag792
Kótaj4520
Kovácshida271
Kovácsszénája56
Kovácsvágás633
Kozárd159
Kozármisleny5986
Kozmadombja59
Köblény239
Köcsk284
Kökény604
Kőkút637
Kölcse1254
Kölesd1562
Kölked1080
Kömlő1811
Kömlőd1225
Kömörő534
Kömpöc733
Környe4452
Köröm1382
Kőröshegy1595
Körösladány4733
Körösnagyharsány549
Köröstarcsa2544
Kőröstetétlen842
Körösújfalu577
Körösszakál819
Körösszegapáti892
Kőszárhegy1630
Kőszegdoroszló245
Kőszegpaty199
Kőszegszerdahely491
TelepülésLakosságszám
Kötcse501
Kötegyán1369
Kőtelek1597
Kővágóörs812
Kővágószőlős1288
Kővágótöttös326
Kövegy397
Köveskál380
Krasznokvajda472
Kulcs2616
Kunadacs1593
Kunágota2654
Kunbaja1516
Kunbaracs643
Kuncsorba613
Kunfehértó2064
Kunhegyes7705
Kunmadaras5456
Kunpeszér634
Kunszállás1650
Kunszentmárton8668
Kunszentmiklós8680
Kunsziget1225
Kup459
Kupa147
Kurd1223
Kurityán1701
Kustánszeg525
Kutas1503
Kutasó117
Kübekháza1537
Külsősárd82
Külsővat780
Küngös521
Lábatlan5044
Lábod2055
Lácacséke259
Lad562
Ladánybene1701
Ládbesenyő273
Lajoskomárom2203
Lajosmizse11140
Lak615
Lakhegy488
Lakitelek4451
Lakócsa577
Lánycsók2583
Lápafő157
Lapáncsa205
Laskod979
Lasztonya111
Látrány1356
TelepülésLakosságszám
Lázi572
Leányvár1715
Lébény3223
Legénd495
Legyesbénye1576
Léh470
Lénárddaróc298
Lendvadedes34
Lendvajakabfa28
Lengyel529
Lengyeltóti3295
Lenti8143
Lepsény3107
Lesencefalu314
Lesenceistvánd974
Lesencetomaj1103
Létavértes7119
Letenye4189
Letkés1157
Levél1808
Levelek2912
Libickozma35
Lickóvadamos203
Liget438
Ligetfalva55
Lipót661
Lippó470
Liptód209
Lispeszentadorján306
Liszó412
Litér2026
Litka54
Litke843
Lócs128
Lókút496
Lónya699
Lórév312
Lothárd251
Lovas440
Lovasberény2687
Lovászhetény279
Lovászi1211
Lovászpatona1137
Lőkösháza1812
Lőrinci6079
Lövő1433
Lövőpetri459
Lucfalva626
Ludányhalászi1582
Ludas837
Lukácsháza1055
Lulla229
TelepülésLakosságszám
Lúzsok259
Mád2187
Madaras3051
Madocsa1898
Maglóca85
Mágocs2472
Magosliget251
Magy970
Magyaralmás1501
Magyaratád863
Magyarbánhegyes2437
Magyarbóly989
Magyarcsanád1514
Magyardombegyház238
Magyaregregy742
Magyaregres657
Magyarföld31
Magyargéc847
Magyargencs538
Magyarhertelend655
Magyarhomorog832
Magyarkeresztúr437
Magyarkeszi1233
Magyarlak729
Magyarlukafa78
Magyarmecske315
Magyarnádalja219
Magyarnándor1134
Magyarpolány1146
Magyarsarlós309
Magyarszecsőd437
Magyarszék1101
Magyarszentmiklós271
Magyarszerdahely515
Magyarszombatfa278
Magyartelek218
Majs981
Makád1233
Makkoshotyka897
Maklár2416
Makó24029
Malomsok544
Mályi4175
Mályinka490
Mánd264
Mándok4301
Mánfa868
Mány2382
Maráza188
Marcalgergelyi408
Marcali11664
Marcaltő790
TelepülésLakosságszám
Márfa217
Máriahalom672
Máriakálnok1685
Máriakéménd578
Márianosztra925
Máriapócs2079
Markaz1771
Márkháza231
Márkó1152
Markóc54
Markotabödöge446
Maróc87
Marócsa95
Márok437
Márokföld41
Márokpapi443
Maroslele2073
Mártély1352
Martfű6593
Martonfa203
Martonvásár5756
Martonyi400
Mátételke534
Mátraballa752
Mátraderecske1933
Mátramindszent828
Mátranovák1773
Mátraszele1051
Mátraszentimre490
Mátraszőlős1631
Mátraterenye1814
Mátraverebély2114
Mátyásdomb739
Matty345
Mátyus315
Máza1255
Mecseknádasd1537
Mecsekpölöske441
Mecsér596
Medgyesbodzás1067
Medgyesegyháza3781
Medina825
Megyaszó2804
Megyehíd339
Megyer29
Meggyeskovácsi711
Méhkerék2089
Méhtelek671
Mekényes280
Mélykút5306
Mencshely252
Mende4292
TelepülésLakosságszám
Méra1765
Merenye276
Mérges84
Mérk2137
Mernye1469
Mersevát572
Mesterháza146
Mesteri238
Mesterszállás698
Meszes159
Meszlen224
Mesztegnyő1409
Mezőberény11128
Mezőcsát6083
Mezőcsokonya1252
Meződ120
Mezőfalva4801
Mezőgyán1087
Mezőhegyes5299
Mezőhék329
Mezőkeresztes3964
Mezőkomárom948
Mezőkovácsháza6175
Mezőladány1005
Mezőlak1044
Mezőnagymihály1050
Mezőnyárád1550
Mezőörs1014
Mezőpeterd519
Mezősas626
Mezőszemere1295
Mezőszentgyörgy1329
Mezőszilas2101
Mezőtárkány1604
Mezőtúr17943
Mezőzombor2448
Miháld882
Mihályfa384
Mihálygerge592
Mihályháza765
Mihályi1074
Mike646
Mikebuda713
Mikekarácsonyfa287
Mikepércs4309
Miklósi231
Mikófalva741
Mikóháza574
Mikosszéplak333
Milejszeg369
Milota831
Mindszent6826
TelepülésLakosságszám
Mindszentgodisa910
Mindszentkálla294
Misefa298
Miske1750
Miszla283
Mocsa2216
Mogyorósbánya870
Mogyoróska71
Moha533
Mohora961
Molnári706
Molnaszecsőd433
Molvány184
Monaj239
Monok1592
Monorierdő3556
Mónosbél450
Monostorapáti1100
Monostorpályi2162
Monoszló133
Monyoród189
Mórágy730
Mórahalom6072
Móricgát485
Mórichida837
Mosdós1012
Mosonszentmiklós2301
Mosonszolnok1640
Mosonudvar467
Mozsgó1025
Mőcsény345
Mucsfa404
Mucsi470
Múcsony3195
Muhi552
Murakeresztúr1783
Murarátka268
Muraszemenye655
Murga65
Murony1268
Nábrád891
Nadap512
Nádasd1317
Nádasdladány1824
Nádudvar8911
Nágocs674
Nagyacsád658
Nagyalásony516
Nagyar695
Nagybajcs918
Nagybajom3493
Nagybakónak401
TelepülésLakosságszám
Nagybánhegyes1186
Nagybaracska2246
Nagybarca1085
Nagybárkány658
Nagyberény1366
Nagyberki1453
Nagybörzsöny782
Nagybudmér217
Nagycenk1908
Nagycsány157
Nagycsécs842
Nagycsepely363
Nagycserkesz1793
Nagydém366
Nagydobos2168
Nagydobsza679
Nagydorog2661
Nagyecsed6258
Nagyér504
Nagyesztergár1225
Nagyfüged1935
Nagygeresd266
Nagygörbő196
Nagygyimót537
Nagyhajmás349
Nagyhalász5630
Nagyharsány1550
Nagyhegyes2770
Nagyhódos109
Nagyhuta73
Nagyigmánd2985
Nagyiván1175
Nagykamarás1456
Nagykapornak922
Nagykarácsony1384
Nagykereki1193
Nagykeresztúr269
Nagykinizs344
Nagykónyi1124
Nagykorpád599
Nagykozár1876
Nagykökényes594
Nagykölked149
Nagykőrös24898
Nagykörű1640
Nagykutas453
Nagylak478
Nagylengyel521
Nagylóc1596
Nagylók1065
Nagylózs994
Nagymágocs3141
TelepülésLakosságszám
Nagymányok2297
Nagymaros4731
Nagymizdó127
Nagynyárád720
Nagyoroszi2110
Nagypáli442
Nagypall435
Nagypeterd647
Nagypirit269
Nagyrábé2045
Nagyrada483
Nagyrákos276
Nagyrécse1109
Nagyréde3174
Nagyrév722
Nagyrozvágy633
Nagysáp1562
Nagysimonyi967
Nagyszakácsi489
Nagyszékely430
Nagyszekeres545
Nagyszénás5158
Nagyszentjános1809
Nagyszokoly875
Nagytálya860
Nagytevel518
Nagytilaj131
Nagytótfalu393
Nagytőke440
Nagyút695
Nagyvarsány1478
Nagyváty352
Nagyvázsony1759
Nagyvejke156
Nagyveleg678
Nagyvenyim4121
Nagyvisnyó947
Nak582
Napkor3816
Nárai1271
Narda513
Naszály2383
Négyes255
Nekézseny777
Nemesapáti521
Nemesbikk1027
Nemesborzova79
Nemesbőd638
Nemesbük689
Nemescsó314
Nemesdéd711
Nemesgörzsöny705
TelepülésLakosságszám
Nemesgulács979
Nemeshany417
Nemeshetés306
Nemeske257
Nemeskér212
Nemeskeresztúr262
Nemeskisfalud105
Nemeskocs377
Nemeskolta375
Nemesládony127
Nemesmedves21
Nemesnádudvar1879
Nemesnép128
Nemespátró323
Nemesrádó313
Nemesrempehollós280
Nemessándorháza258
Nemesvámos2519
Nemesvid729
Nemesvita355
Nemesszalók926
Nemesszentandrás290
Németbánya79
Németfalu190
Németkér1720
Nemti755
Neszmély1345
Nézsa1094
Nick519
Nikla725
Nógrád1566
Nógrádkövesd686
Nógrádmarcal544
Nógrádmegyer1699
Nógrádsáp851
Nógrádsipek676
Nógrádszakál592
Nóráp197
Noszlop1029
Noszvaj1824
Nova852
Novaj1435
Novajidrány1414
Nőtincs1180
Nyalka457
Nyárád922
Nyáregyháza3973
Nyárlőrinc2321
Nyársapát1884
Nyékládháza4978
Nyergesújfalu7543
Nyésta56
TelepülésLakosságszám
Nyim298
Nyírábrány3767
Nyíracsád3838
Nyirád1942
Nyíradony7864
Nyírbéltek2773
Nyírbogát3209
Nyírbogdány2943
Nyírcsaholy2136
Nyírcsászári1173
Nyírderzs598
Nyírgelse1081
Nyírgyulaj2002
Nyíri415
Nyíribrony1099
Nyírjákó917
Nyírkarász2333
Nyírkáta1790
Nyírkércs808
Nyírlövő691
Nyírlugos2789
Nyírmada4811
Nyírmártonfalva2040
Nyírmeggyes2570
Nyírmihálydi1977
Nyírparasznya972
Nyírpazony3458
Nyírpilis836
Nyírtass1987
Nyírtelek6938
Nyírtét1071
Nyírtura1864
Nyírvasvári1932
Nyomár334
Nyőgér311
Nyugotszenterzsébet239
Nyúl4210
Óbánya131
Óbarok771
Óbudavár58
Ócsárd406
Ófalu322
Ófehértó2590
Óföldeák469
Óhíd579
Okány2643
Okorág172
Okorvölgy91
Olasz641
Olaszfa444
Olaszfalu1113
Olaszliszka1682
TelepülésLakosságszám
Olcsva612
Olcsvaapáti304
Old363
Ólmod101
Oltárc250
Onga4843
Ónod2621
Ópályi2890
Ópusztaszer2279
Orbányosfa144
Orci570
Ordacsehi779
Ordas430
Orfalu62
Orfű889
Orgovány3293
Ormándlak121
Ormosbánya1729
Oroszi137
Oroszló323
Orosztony472
Ortaháza124
Osli899
Ostffyasszonyfa778
Ostoros2682
Oszkó660
Oszlár402
Osztopán841
Ózdfalu187
Ozmánbük185
Ozora1611
Öcs205
Őcsény2430
Öcsöd3313
Ököritófülpös1803
Ölbő730
Ömböly418
Őr1447
Öregcsertő843
Öreglak1609
Őrhalom1071
Őrimagyarósd231
Őriszentpéter1187
Örkény4901
Örményes1090
Örménykút390
Őrtilos549
Örvényes164
Ősagárd325
Ősi2073
Öskü2333
Öttevény2874
TelepülésLakosságszám
Öttömös751
Ötvöskónyi882
Pácin1417
Pacsa1816
Pácsony276
Padár129
Páhi1202
Páka1110
Pakod947
Pákozd3141
Palé107
Pálfa1575
Pálfiszeg169
Pálháza1038
Páli352
Palkonya293
Pálmajor377
Pálmonostora1830
Pálosvörösmart671
Palotabozsok948
Palotás1647
Paloznak420
Pamlény53
Pamuk243
Pánd2081
Pankasz433
Pannonhalma3917
Pányok49
Panyola590
Pap1813
Pápadereske283
Pápakovácsi531
Pápasalamon333
Pápateszér1186
Papkeszi1590
Pápoc330
Papos823
Páprád169
Parád1954
Parádsasvár419
Parasznya1196
Pári657
Paszab1320
Pásztó9711
Pásztori373
Pat226
Patak916
Patalom352
Patapoklosi346
Patca62
Pátka1646
Patosfa259
TelepülésLakosságszám
Pátroha2897
Patvarc646
Pátyod661
Pázmánd2043
Pázmándfalu994
Pecöl809
Pécsbagota101
Pécsdevecser98
Pécsely535
Pécsudvard759
Pécsvárad4041
Pellérd2171
Pély1413
Penc1506
Penészlek921
Pénzesgyőr342
Penyige749
Pér2330
Pere356
Perecse31
Pereked178
Perenye701
Peresznye753
Pereszteg1383
Perkáta4002
Perkupa833
Perőcsény324
Peterd213
Péterhida144
Péteri2177
Pétervására2507
Pétfürdő4815
Pethőhenye427
Petneháza1822
Petőfibánya2825
Petőfiszállás1479
Petőháza1067
Petőmihályfa233
Petrikeresztúr384
Petrivente369
Pettend144
Piliny586
Piliscsév2371
Pilismarót2093
Pincehely2326
Pinkamindszent161
Pinnye334
Piricse1878
Pirtó969
Piskó251
Pitvaros1409
Pócsa195
TelepülésLakosságszám
Pocsaj2586
Pócspetri1727
Pogány1123
Pogányszentpéter492
Pókaszepetk990
Polány252
Polgár8068
Polgárdi6973
Porcsalma2581
Pornóapáti407
Poroszló2742
Porpác160
Porrog243
Porrogszentkirály322
Porrogszentpál95
Pórszombat311
Porva452
Pósfa290
Potony208
Potyond107
Pölöske890
Pölöskefő395
Pörböly548
Pördefölde69
Pötréte264
Prügy2395
Pula207
Pusztaapáti29
Pusztaberki119
Pusztacsalád256
Pusztacsó166
Pusztadobos1330
Pusztaederics184
Pusztafalu208
Pusztaföldvár1724
Pusztahencse1003
Pusztakovácsi827
Pusztamagyaród572
Pusztamérges1267
Pusztamiske410
Pusztamonostor1596
Pusztaottlaka367
Pusztaradvány254
Pusztaszabolcs6087
Pusztaszemes377
Pusztaszentlászló620
Pusztaszer1484
Pusztavacs1430
Pusztavám2453
Putnok6826
Püski641
Püspökhatvan1536
TelepülésLakosságszám
Püspökladány14915
Püspökmolnári925
Püspökszilágy761
Rábacsanak493
Rábacsécsény613
Rábagyarmat797
Rábahídvég960
Rábakecöl686
Rábapatona2453
Rábapaty1752
Rábapordány1028
Rábasebes91
Rábaszentandrás499
Rábaszentmihály502
Rábaszentmiklós126
Rábatamási998
Rábatöttös224
Rábcakapi173
Rácalmás4470
Ráckeresztúr3311
Ráckeve9964
Rád1891
Rádfalva200
Rádóckölked263
Radostyán622
Ragály659
Rajka2495
Rakaca743
Rakacaszend335
Rakamaz4789
Rákóczibánya784
Rákóczifalva5424
Rákócziújfalu2037
Ráksi476
Ramocsa46
Ramocsaháza1476
Rápolt142
Raposka232
Rásonysápberencs583
Rátka967
Rátót260
Ravazd1187
Recsk2729
Réde1372
Rédics963
Regéc98
Regenye133
Regöly1135
Rém1339
Répáshuta468
Répcelak2396
Répceszemere268
TelepülésLakosságszám
Répceszentgyörgy108
Répcevis341
Resznek298
Rétalap563
Rétközberencs1160
Rétság2967
Révfülöp1113
Révleányvár492
Rezi1192
Ricse1689
Rigács191
Rigyác437
Rimóc1807
Rinyabesenyő162
Rinyakovácsi142
Rinyaszentkirály395
Rinyaújlak298
Rinyaújnép48
Rohod1208
Románd285
Romhány2276
Romonya466
Rózsafa394
Rozsály753
Rózsaszentmárton2041
Röjtökmuzsaj445
Rönök436
Röszke3296
Rudabánya2605
Rudolftelep734
Rum1239
Ruzsa2553
Ságújfalu1080
Ságvár1851
Sajóbábony2827
Sajóecseg1023
Sajógalgóc387
Sajóhídvég1049
Sajóivánka599
Sajókápolna414
Sajókaza3481
Sajókeresztúr1507
Sajólád3104
Sajólászlófalva434
Sajómercse222
Sajónémeti539
Sajóörös1314
Sajópálfala766
Sajópetri1569
Sajópüspöki522
Sajósenye453
Sajószöged2341
TelepülésLakosságszám
Sajóvámos2227
Sajóvelezd817
Sajtoskál416
Salföld44
Salköveskút515
Salomvár608
Sály2200
Sámod221
Sámsonháza281
Sand410
Sándorfalva8030
Sántos532
Sáp955
Sáránd2317
Sárazsadány251
Sárbogárd12715
Sáregres799
Sárfimizdó105
Sárhida806
Sárisáp2821
Sarkad10262
Sarkadkeresztúr1578
Sárkeresztes1501
Sárkeresztúr2581
Sárkeszi613
Sármellék1891
Sárok122
Sárosd3380
Sárospatak13060
Sárpilis691
Sárrétudvari2812
Sarród1159
Sárszentágota1378
Sárszentlőrinc935
Sárszentmihály3026
Sarud1184
Sásd3339
Sáska264
Sáta1089
Sátorhely665
Sávoly490
1399
Segesd2552
Selyeb500
Sellye2786
Semjén448
Semjénháza638
Sénye40
Sényő1428
Seregélyes4639
Serényfalva978
Sérsekszőlős149
TelepülésLakosságszám
Sikátor298
Siklósbodony141
Siklósnagyfalu398
Sima23
Simaság543
Simonfa366
Simontornya4154
Sióagárd1275
Siójut607
Sirok1866
Sitke634
Sobor280
Sokorópátka1083
Solt6470
Soltszentimre1288
Soltvadkert7501
Sóly482
Som686
Somberek1440
Somlójenő330
Somlószőlős653
Somlóvásárhely1100
Somlóvecse107
Somodor429
Somogyacsa160
Somogyapáti528
Somogyaracs201
Somogyaszaló702
Somogybabod495
Somogybükkösd99
Somogycsicsó165
Somogydöröcske142
Somogyegres193
Somogyfajsz547
Somogygeszti479
Somogyhárságy444
Somogyhatvan378
Somogyjád1589
Somogymeggyes521
Somogysámson761
Somogysárd1267
Somogysimonyi89
Somogyszentpál752
Somogyszil735
Somogyszob1628
Somogytúr443
Somogyudvarhely1082
Somogyvámos767
Somogyvár1911
Somogyviszló246
Somogyzsitfa629
Somoskőújfalu2226
TelepülésLakosságszám
Sonkád701
Soponya2044
Sopronhorpács818
Sopronkövesd1167
Sopronnémeti260
Sorkifalud640
Sorkikápolna269
Sormás887
Sorokpolány861
Sóshartyán946
Sóstófalva268
Sósvertike178
Sótony628
Söjtör1559
Söpte809
Söréd491
Sukoró1212
Sumony433
Súr1251
Surd628
Sükösd3766
Sülysáp8268
Sümeg6327
Sümegcsehi628
Sümegprága633
Süttő2003
Szabadbattyán4552
Szabadegyháza2204
Szabadhídvég846
Szabadi289
Szabadkígyós2806
Szabadszállás6141
Szabadszentkirály802
Szabás660
Szabolcs403
Szabolcsbáka1174
Szabolcsveresmart1681
Szágy140
Szajk855
Szajla632
Szajol3886
Szakácsi137
Szakadát252
Szakáld545
Szakály1536
Szakcs923
Szakmár1166
Szaknyér58
Szakoly2800
Szakony441
Szakonyfalu350
Szákszend1537
TelepülésLakosságszám
Szalafő214
Szalánta1228
Szalapa202
Szalaszend1097
Szalatnak347
Szálka597
Szalkszentmárton2928
Szalmatercs496
Szalonna1011
Szamosangyalos499
Szamosbecs353
Szamoskér414
Szamossályi670
Szamostatárfalva313
Szamosújlak412
Szamosszeg1839
Szanda622
Szank2465
Szántód374
Szany2107
Szápár500
Szaporca238
Szár1680
Szárász29
Szárazd238
Szárföld909
Szárliget2306
Szarvas17412
Szarvasgede429
Szarvaskend223
Szarvaskő375
Szászberek987
Szászfa151
Szászvár2392
Szatmárcseke1421
Szátok604
Szatta67
Szatymaz4622
Szava339
Szebény444
Szécsénke226
Szécsény5838
Szécsényfelfalu457
Szécsisziget226
Szederkény1800
Szedres2328
Szegerdő230
Szeghalom9228
Szegi319
Szegilong211
Szegvár4601
Székely1058
TelepülésLakosságszám
Székelyszabar602
Székkutas2396
Szeleste694
Szelevény1067
Szellő150
Szemely483
Szemenye309
Szemere384
Szendehely1618
Szendrő4183
Szendrőlád1948
Szenna769
Szenta383
Szentantalfa418
Szentbalázs316
Szentbékkálla194
Szentborbás135
Szentdénes332
Szentdomonkos473
Szente354
Szentegát422
Szentes28927
Szentgál2708
Szentgáloskér530
Szentgotthárd8881
Szentgyörgyvár314
Szentgyörgyvölgy419
Szentimrefalva201
Szentistván2433
Szentistvánbaksa268
Szentjakabfa108
Szentkatalin100
Szentkirály1933
Szentkirályszabadja2017
Szentkozmadombja84
Szentlászló850
Szentliszló313
Szentlőrinc6974
Szentlőrinckáta1954
Szentmargitfalva93
Szentmártonkáta4962
Szentpéterfa966
Szentpéterfölde137
Szentpéterszeg1095
Szentpéterúr1035
Szenyér311
Szepetnek1683
Szerecseny805
Szeremle1499
Szerep1527
Szergény335
Szigetbecse1360
TelepülésLakosságszám
Szigetcsép2343
Szigetszentmárton2110
Szigetújfalu2100
Szigliget854
Szihalom2029
Szijártóháza28
Szikszó5470
Szil1211
Szilágy304
Szilaspogony331
Szilsárkány675
Szilvágy206
Szilvás168
Szilvásvárad1719
Szilvásszentmárton189
Szin747
Szinpetri220
Szirák1129
Szirmabesenyő4480
Szob2952
Szokolya1778
Szólád571
Szomód2095
Szomolya1606
Szomor1135
Szorgalmatos1107
Szorosad96
Szőc434
Szőce364
Szögliget614
Szőke127
Szőkéd370
Szőkedencs286
Szőlősardó107
Szőlősgyörök1212
Szörény67
Szúcs423
Szuha648
Szuhafő156
Szuhakálló991
Szuhogy1228
Szulimán219
Szulok601
Szurdokpüspöki1879
Szűcsi1591
Szügy1397
Szűr272
Tab4396
Tabajd981
Tabdi1106
Táborfalva3353
Tác1670
TelepülésLakosságszám
Tagyon93
Takácsi848
Tákos375
Taktabáj586
Taktaharkány3757
Taktakenéz1263
Taktaszada1903
Taliándörögd698
Tállya1976
Tamási8537
Tanakajd771
Táp713
Tápióbicske3495
Tápiógyörgye3679
Tápióság2689
Tápiószecső6442
Tápiószele6167
Tápiószentmárton5433
Tápiószőlős3032
Táplánszentkereszt2633
Tapsony698
Tápszentmiklós967
Tar1903
Tarany1174
Tarcal2912
Tard1321
Tardona1035
Tardos1591
Tarhos955
Tarján2707
Tarjánpuszta385
Tárkány1592
Tarnabod726
Tarnalelesz1674
Tarnaméra1619
Tarnaörs1826
Tarnaszentmária243
Tarnaszentmiklós870
Tarnazsadány1188
Tárnokréti202
Tarpa2105
Tarrós121
Táska405
Tass2955
Taszár2003
Tát5405
Tataháza1271
Tatárszentgyörgy1966
Tázlár1752
Téglás6625
Tekenye536
Tékes251
TelepülésLakosságszám
Teklafalu343
Telekes521
Telekgerendás1593
Teleki212
Telkibánya625
Tengelic2361
Tengeri47
Tengőd505
Tenk1167
Tényő1556
Tépe1116
Terem653
Terény430
Tereske729
Teresztenye23
Terpes210
Tés831
Tésa80
Tésenfa180
Téseny321
Teskánd1125
Tét3976
Tetétlen1401
Tevel1546
Tibolddaróc1457
Tiborszállás976
Tihany1363
Tikos122
Tilaj203
Timár1342
Tiszaadony592
Tiszaalpár5032
Tiszabábolna378
Tiszabecs1017
Tiszabercel1912
Tiszabezdéd1972
Tiszabő1957
Tiszabura2844
Tiszacsécse233
Tiszacsege4599
Tiszacsermely615
Tiszadada2291
Tiszaderzs1057
Tiszadob3016
Tiszadorogma376
Tiszaeszlár2637
Tiszafüred10970
Tiszagyenda989
Tiszagyulaháza730
Tiszaigar819
Tiszainoka410
Tiszajenő1660
TelepülésLakosságszám
Tiszakanyár1636
Tiszakarád2350
Tiszakécske11435
Tiszakerecseny857
Tiszakeszi2479
Tiszakóród707
Tiszakürt1414
Tiszaladány680
Tiszalök5665
Tiszalúc5412
Tiszamogyorós647
Tiszanagyfalu1856
Tiszanána2390
Tiszaörs1282
Tiszapalkonya1464
Tiszapüspöki2028
Tiszarád614
Tiszaroff1624
Tiszasas1024
Tiszasüly1439
Tiszaszalka843
Tiszaszentimre2141
Tiszaszentmárton1137
Tiszasziget1779
Tiszaszőlős1946
Tiszatardos235
Tiszatarján1421
Tiszatelek1422
Tiszatenyő1667
Tiszaug909
Tiszavalk312
Tiszavárkony1563
Tiszavasvári12833
Tiszavid491
Tisztaberek609
Tivadar191
Tóalmás3364
Tófalu537
Tófej689
Tófű122
Tokaj4824
Tokod4243
Tokodaltáró3081
Tokorcs347
Tolcsva1715
Told313
Tolmács702
Tolnanémedi1128
Tomajmonostora686
Tomor220
Tompa4614
Tompaládony309
TelepülésLakosságszám
Tordas2082
Tormafölde354
Tormás284
Tormásliget322
Tornabarakony17
Tornakápolna29
Tornanádaska614
Tornaszentandrás208
Tornaszentjakab209
Tornyiszentmiklós634
Tornyosnémeti490
Tornyospálca2530
Torony1941
Torvaj264
Tószeg4498
Tótkomlós5955
Tótszentgyörgy171
Tótszentmárton856
Tótszerdahely1178
Tótújfalu197
Tótvázsony1207
Töltéstava2202
Tömörd272
Tömörkény1812
Törökkoppány490
Törtel4320
Töttös584
Trizs217
Tunyogmatolcs2464
Tura7942
Túristvándi703
Túrkeve9049
Túrony255
Túrricse599
Tuzsér3309
Türje1707
Tüskevár568
Tyukod1881
Udvar151
Udvari415
Ugod1418
Újbarok421
Újcsanálos879
Újdombrád683
Újfehértó13253
Újhartyán2760
Újiráz530
Újireg302
Újkenéz1037
Újkér963
Újkígyós5376
Újlengyel1764
TelepülésLakosságszám
Újléta1052
Újlőrincfalva260
Újpetre1097
Újrónafő802
Újsolt153
Újszalonta103
Újszász6491
Újszentiván1671
Újszentmargita1423
Újszilvás2703
Újtelek404
Újtikos913
Újudvar923
Újvárfalva317
Ukk301
Und335
Úny733
Uppony318
Ura638
Uraiújfalu887
Úrhida2315
Úri2682
Úrkút2100
Uszka380
Uszód1063
Uzsa321
Üllés3170
Vácduka1328
Vácegres897
Váchartyán1822
Váckisújfalu475
Vácszentlászló2124
Vadna615
Vadosfa73
Vág493
Vágáshuta89
Vaja3570
Vajdácska1339
Vajszló1740
Vajta1053
Vál2510
Valkó2566
Valkonya66
Vállaj917
Vállus131
Vámosatya546
Vámoscsalád331
Vámosgyörk1983
Vámosmikola1617
Vámosoroszi499
Vámospércs5306
Vámosújfalu856
TelepülésLakosságszám
Vámosszabadi1593
Váncsod1226
Vanyarc1289
Vanyola563
Várad117
Váralja888
Varászló149
Váraszó518
Várbalog407
Varbó1095
Varbóc47
Várda509
Várdomb1194
Várfölde207
Varga101
Várgesztes567
Várkesző192
Várong149
Városföld2165
Városlőd1405
Varsád370
Varsány1685
Várvölgy1052
Vasad1822
Vasalja320
Vásárosbéc180
Vásárosdombó1134
Vásárosfalu160
Vásárosmiske354
Vásárosnamény8813
Vasasszonyfa380
Vasboldogasszony613
Vasegerszeg388
Vashosszúfalu361
Vaskeresztes372
Vaskút3517
Vasmegyer1711
Vaspör391
Vassurány803
Vasvár4326
Vaszar1492
Vászoly199
Vasszécseny1433
Vasszentmihály347
Vasszilvágy413
Vát677
Vatta902
Vázsnok120
Vécs622
Végegyháza1390
Vejti159
Vékény151
TelepülésLakosságszám
Vekerd119
Velem343
Velemér84
Velence5166
Velény155
Véménd1511
Vének185
Vép3411
Vereb804
Verőce3601
Verpelét3862
Verseg1329
Versend930
Vértesacsa1717
Vértesboglár891
Vérteskethely576
Vértessomló1340
Vértestolna548
Vértesszőlős3116
Vése747
Veszkény911
Veszprémfajsz270
Veszprémgalsa269
Veszprémvarsány994
Vésztő6946
Vezseny726
Vid125
Vigántpetend200
Villány2467
Villánykövesd284
Vilmány1391
Vilonya609
Vilyvitány241
Vinár244
Vindornyafok134
Vindornyalak85
Vindornyaszőlős370
Visnye221
Visonta1093
Viss672
Visz199
Viszák249
Viszló70
Visznek1126
Vitnyéd1386
Vízvár552
Vizslás1321
Vizsoly845
Vokány851
Vonyarcvashegy2260
Vöckönd72
Völcsej391
TelepülésLakosságszám
Vönöck750
Vöröstó96
Vörs468
Zabar553
Zádor345
Zádorfalva464
Zagyvarékas3670
Zagyvaszántó1968
Záhony4160
Zajk211
Zajta441
Zákány1011
Zákányfalu666
Zákányszék2795
Zala249
Zalaapáti1665
Zalabaksa642
Zalabér730
Zalaboldogfa366
Zalacsány1011
Zalacséb548
Zalaerdőd260
Zalagyömörő436
Zalahaláp1273
Zalaháshágy379
Zalaigrice125
Zalaistvánd368
Zalakaros1808
Zalakomár3050
Zalaköveskút28
Zalalövő3033
Zalameggyes66
Zalamerenye162
Zalasárszeg124
Zalaszabar553
Zalaszántó988
Zalaszegvár157
Zalaszentbalázs818
Zalaszentgrót7205
Zalaszentgyörgy434
Zalaszentiván1058
Zalaszentjakab372
Zalaszentlászló853
TelepülésLakosságszám
Zalaszentlőrinc308
Zalaszentmárton69
Zalaszentmihály1002
Zalaszombatfa47
Zaláta287
Zalatárnok713
Zalaújlak106
Zalavár932
Zalavég400
Zalkod237
Zamárdi2366
Zámoly2262
Zánka919
Zaránk441
Závod301
Zebecke64
Zebegény1177
Zemplénagárd771
Zengővárkony417
Zichyújfalu956
Zics371
Ziliz360
Zimány605
Zirc7098
Zók289
Zomba2131
Zubogy594
Zsadány1636
Zsáka1604
Zsámbok2407
Zsana795
Zsarolyán393
Zsebeháza120
Zsédeny201
Zselickisfalud238
Zselickislak330
Zselicszentpál393
Zsennye102
Zsira751
Zsombó3513
Zsujta169
Zsurk723

Az alábbi települések külterülete (tanyás külterület) vagy részönkormányzata a helyi közösség által lefedett terület része lehet:

Abony804
Albertirsa1488
Bábolna267
Bácsalmás384
Baja1584
Balkány1493
Bátaszék373
Békés653
Békéscsaba3105
Bonyhád338
Cegléd2921
Csongrád1713
Dabas711
Debrecen7686
Dunaföldvár225
Edelény224
Enying333
Füzesabony351
Gyomaendrőd1073
Gyula1851
Hajdúböszörmény915
Hajdúdorog390
Hajdúnánás396
Hajdúsámson2694
Heves331
Hódmezővásárhely2945
Izsák427
Jánoshalma270
Jánossomorja364
Jászberény1773
Kaba206
Kaposvár1808
Karcag587
Kecel496
Kecskemét13732
Kerekegyháza766
Keszthely557
Kisbér239
Kiskőrös1325
Kiskunfélegyháza4441
Kiskunhalas3441
Kiskunmajsa1961
Kistelek725
Komádi254
Komló313
Kunszentmárton701
Kunszentmiklós273
Lajosmizse3438
Martonvásár304
Mezőberény373
Mezőhegyes1472
Mezőtúr964
Mohács650
Monor655
Mór299
Mórahalom1502
Nagyhalász543
Nagykálló282
Nagykáta699
Nagykőrös2456
Nyíradony330
Nyíregyháza9012
Nyírtelek1938
Orosháza1668
Örkény260
Pápa907
Pécsvárad227
Pilis1131
Polgárdi772
Pusztaszabolcs254
Ráckeve264
Sándorfalva494
Sárbogárd353
Sárospatak740
Sásd235
Sátoraljaújhely284
Siklós301
Solt410
Soltvadkert748
Sülysáp291
Sümeg270
Szabadszállás603
Szarvas2454
Szeghalom308
Szekszárd898
Szentes2449
Szentlőrinc241
Szigetvár453
Tamási1424
Tapolca618
Tata685
Tiszakécske1781
Tompa1027
Törökszentmiklós433
Túrkeve266
Újfehértó296
Vámospércs426
Zalaegerszeg2336

2. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[35]

3. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[36]

4. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[37]

5. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[38]

6. melléklet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelethez[39]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.27.

[2] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[3] Megállapította a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.27.

[4] Beiktatta a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 82. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[5] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[6] Megállapította a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.11.27.

[7] Megállapította a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[8] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[9] Megállapította a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.23.

[10] Módosította a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.07.30.

[11] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 82. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[12] Beiktatta a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[13] Megállapította a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[14] Megállapította a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[15] Megállapította a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[16] Megállapította a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[17] Megállapította a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[18] Módosította a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.11.27.

[19] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

[20] Megállapította a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.23.

[21] Beiktatta a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 17. §-a. Hatályos 2012.04.01.

[22] Megállapította a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[23] Megállapította a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[24] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 26. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[25] Hatályon kívül helyezte a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2012.12.13.

[26] Módosította a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.11.27.

[27] Beiktatta a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[28] Módosította a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[29] Megállapította a 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[30] A felvezető szöveget módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 49. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

[32] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[33] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 27. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

[35] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

[36] Hatályon kívül helyezte a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2012.12.13.

[37] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

[38] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

[39] Hatályon kívül helyezte a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 29. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.07.30.

Tartalomjegyzék