61/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: rendőrség) hivatásos állományú tagjai tekintetében a rendészetért felelős miniszter, az országos parancsnok, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetőjének kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban: bv. gazdasági társaságok) hivatásos állományú tagjai tekintetében a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és az országos parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai tekintetében a katasztrófavédelemért felelős miniszter és az országos parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 2-24. §-a, 41. § (1)-(7) és (10) bekezdése, valamint 6. számú melléklete,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelet, és

c) a Rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló 31/2010. (V. 12.) IRM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

A rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

A. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

[1]
ABCDEFGHI
1.Munkáltatói
jogkör-
csoport
Egyes munkáltatói
jogkörök
A munkáltatói jogkör gyakorlója
2.Főigazgatómegyei
(fővárosi)
rendőr-
főkapitány
Készenléti
Rendőrség
parancsnoka,
Készenléti Rendőrség parancsnokának helyettese,
Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója
Rendőr-
kapitány,
Határ-
rendészeti
kirendeltség
vezető
Szolgálati
elöljáró
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság igazgatója
3.Szolgálati
viszony
létesítése,
meg-
szűnése
Szolgálati viszony
létesítése zászlós,
tiszthelyettes
esetében
*****
4.Szolgálati viszony
létesítése:
rendészeti
szakközép-
iskolások
hivatásos
állományba
vétele
*****
5.Szolgálati viszony
megszüntetése
zászlós,
tiszthelyettes
esetében
*****
6.Rend-
fokozatra
vonatkozó
döntések
Soron történő
előléptetés
*****
7.Soron kívüli
előléptetés
zászlós,
tiszthelyettes
esetében
*****
8.Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések
Beosztásból
felmentés,
kinevezés,
áthelyezés,
alacsonyabb
beosztásba
helyezés,
megbízás,
magasabb vagy
azonos
beosztásba
kinevezés, más
beosztás vagy
feladatkör
ellátásával való
tartós megbízás,
másik munkakör
felajánlása
*****
[2]
9.Rendel-
kezési állo-
mányba
helyezés
saját állományára***
10.a városi (kerületi)
rendőr-
kapitányság és a
határrendészeti
kirendeltség
állományára
*
11.Egyéb
döntések
Illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a
saját állományára
****
12.Illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a
városi (kerületi)
rendőr-
kapitányság és a
határrendészeti
kirendeltség
állományára
*
13.Túlszolgálat,
elrendelése
*****
14.Készenlét
elrendelése
******
15.Munkavégzéssel
járó egyéb
jogviszony
engedélyezése
*****
16.Egyenruha
viselési jog
megvonása
főtiszt, tiszt,
zászlós,
tiszthelyettes
esetén
*****
17.Könnyített
szolgálatban
történő
foglalkoztatás
elrendelése
*****

B. A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, valamint a terrorizmust elhárító szervnél vezényléssel foglalkoztatott hivatásos állomány tekintetében a szerv vezetője gyakorolja az A. alcímben szereplő, Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv elnevezésű táblázat 6-8. és 11-17. sorában meghatározott jogköröket.[3]

2. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetekés intézmények és a bv. gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

ABCDE
1.Munkáltatói
jogkör-csoport
Egyes munkáltatói jogkörökA munkáltatói jogkör gyakorlója
2.Országos
parancsnok
Parancsnok
(büntetés-
végrehajtási
intézetek és
intézmények
vezetője)
Bv. gazdasági
társaság vezetője
3.Szolgálati
viszony
létesítése,
megszűnése
Hivatásos állományba vétel
zászlós, tiszthelyettes esetében
*
4.Szolgálati viszony megszüntetése
zászlós, tiszthelyettes esetében
*
5.Rendfokozatra
vonatkozó
döntések
Soron történő előléptetés főtiszt,
tiszt esetében
*
6.Soron történő előléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
*
7.Soron kívül előléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
*
8.Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés büntetés-végrehajtási
szervezeten belül, beosztás
ellátásával megbízás főtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes esetében
**
9.Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés büntetés-végrehajtási
szervezeten belül, beosztás
ellátásával megbízás bv.
gazdasági társasághoz vezényelt
hivatásos állományú esetében
*
10.VezénylésBv. gazdálkodó szervhez főtisztet,
tisztet, zászlóst, tiszthelyettest
**
11.Rendelkezési
állományba
helyezés
A Hszt. 44. § (1) bekezdés a)-f) és
h)-j) pontja alapján főtisztet,
tisztet, zászlóst, tiszthelyettest
*
12.A Hszt. 44. § (1) bekezdés
g) pontja alapján főtisztet, tisztet,
zászlóst, tiszthelyettest
*
13.Bv. gazdálkodó szervhez
vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes - vezénylésével
egyidejűleg történő -
rendelkezési állományba
helyezése
*
14.Egyéb döntésekIlletménynélküli szabadság
engedélyezése (30 napon túl)
főtiszt, tiszt esetében
*
15Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése (30 napon túl)
zászlós, tiszthelyettes esetében
*
16.Egyenruha-viselési jog
engedélyezése és megvonása
főtiszt, tiszt esetében
*
17.Egyenruha-viselési jog
engedélyezése és megvonása
zászlós, tiszthelyettes esetében
*
18.Túlszolgálat elrendelése főtiszt,
tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére
*
19.Túlszolgálat elrendelése
bv. gazdálkodó szervhez
vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes részére
*
20.Pótlékok engedélyezése főtiszt,
tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére
**
21.Könnyített szolgálatban történő
foglalkoztatás elrendelése
***
22.JutalmazásÁllományilletékes parancsnok és
helyettese, bv. gazdasági társaság
vezetője pénz- és
tárgyjutalomban részesítése
*
23.Főtiszt, tiszt, zászlós és
tiszthelyettes pénz- és
tárgyjutalomban részesítés
**
24.Bv. gazdasági társasághoz
vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós és
tiszthelyettes pénz- és
tárgyjutalomban részesítése
**

3. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez[4]

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók

ABCDE
1.A munkáltatói jogkör gyakorlója
2.Munkáltatói
jogkör-csoport
Egyes munkáltatói jogkörökFőigazgatóTerületi és területi
jogállású szervek
igazgatója
(a területi, területi
jogállású és helyi
szervek állománya
tekintetében)
Kirendeltség-vezető
(a helyi szervek
állománya
tekintetében)
3.Szolgálati
viszony
Hivatásos állományba vétel
zászlós, tiszthelyettes esetében
**
4.létesítése,
megszűnése
Szolgálati viszony megszüntetése
zászlós, tiszthelyettes esetében
**
5.Rendfokozatra
vonatkozó
Soron történő előléptetés főtiszt,
tiszt esetében
**
6.döntésekSoron történő előléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
***
7.Soron kívül előléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
**
8.Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés állományilletékes
parancsnok rendszeresített
helyettese esetében
*
9.Beosztásból felmentés, kinevezés,
áthelyezés, alacsonyabb
beosztásba helyezés, megbízás,
magasabb vagy azonos
beosztásba kinevezés, más
beosztás vagy feladatkör
ellátásával való tartós megbízás,
másik munkakör felajánlása
**
10.Rendelkezési
állományba
helyezés
Saját állományára**
11.Egyéb döntésekIlletmény nélküli szabadság
engedélyezése saját állományára
**
12.Túlszolgálat elrendelése***
13.Készenlét elrendelése***
14.Munkavégzéssel járó egyéb
jogviszony engedélyezése
**
15.Egyenruha viselési jog megvonása
főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes
esetében
**
16.Könnyített szolgálatban történő
foglalkoztatás elrendelése
**
17.JutalmazásPénz- és tárgyjutalom főtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes esetében
**

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/2015. (IV. 17.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.04.18.

[2] Módosította a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 16. § - a. Hatályos 2012.07.01.

[3] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 21. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[4] Megállapította a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.04.01.

Tartalomjegyzék