81/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) és bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 19. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 14. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3., 4. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 20. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), l, n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997. (III. 26.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997. (III. 26.) IM rendelet.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a rendőrségre, a büntetés-végrehajtási szervezetre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervre (a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) és a fegyveres szervek hivatásos állományának tagjaira terjed ki."

3. § Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljáró szerv tisztázza a határozathozatalhoz szükséges tényállást, ennek keretében vizsgálja

a) a kár összegét,

b) azt, hogy a kár a dolog rongálódásával, megsemmisülésével, használhatatlanná válásával vagy elvesztésével következett be,

c) a károkozó személy kötelezettségszegő magatartása és a kár keletkezése közötti ok-okozati kapcsolatot, és

d) a felróhatóság mértékének megítélését alátámasztó tényeket."

4. § Az R1. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához nem elegendőek, az eljáró szerv bizonyítási eljárást folytat le."

5. § Az R1. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a határozat az eredeti állapot helyreállítására kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a helyreállítás lehetséges módjáról."

6. § (1) Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében az "az 5000 Ft-ot nem haladja meg" szövegrész helyébe az "a köztisztviselői illetményalap 50%-át nem haladja meg";

b) 31. § (2) bekezdésében az "az 100 000 Ft-ot" szövegrész helyébe az "a 3 000 000 Ft-ot";

c) 45. § (1) bekezdésében a "már megállapított járadéka emelésére" szövegrész helyébe a "2012. január 1-je előtt megállapított járadéka emelésére"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 36. § (1) bekezdésben a "- a hivatásos önkormányzati tűzoltóság esetében a Tűzoltóság Országos Parancsnokához -" szövegrész.

3. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

7. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"4a. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő Főosztály főosztályvezetője,"

[terjeszthetik elő.]

8. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg lép.

4. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A felügyelői jelvény és a szolgálati igazolvány leírását a 2. számú melléklet tartalmazza."

(2) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkáltató haladéktalanul kezdeményezi a rendőrségnél a szolgálati igazolvány bevonását, ha tudomására jut a felügyelő alkalmazását kizáró bármely körülmény."

(3) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § (1) Az R2.

a) 10. § (3) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továbbiakban: IRM)" szövegrész helyébe az "a rendőrségnek";

b) 10. § (3) és (4) bekezdésében az "az IRM" szövegrész helyébe az "a rendőrség";

c) 10. § (3) bekezdésében az "Az IRM" szövegrész helyébe az "A rendőrség";

d) 10/A. § (2) bekezdésében az "az IRM-nek" szövegrész helyébe az "a rendőrségnek";

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a) 2-8. §-a,

b) 12. §-a,

c) 1. számú melléklete.

5. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 21. § (4) bekezdésében a "berendelt," szövegrész.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "Rendőrtiszti Főiskola főigazgatója" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja";

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "berendeltek" szövegrész helyébe a "vezényeltek";

c) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a "Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának (a továbbiakban: RSZVSZ)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Védelmi Szolgálat";

d) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a "berendelt" szövegrész helyébe a "vezényelt";

e) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szövegrészek helyébe az "a Belügyminisztérium";

f) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a "berendelt vagy vezényelt" szövegrész helyébe a "vezényelt";

g) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az "IRM SZMSZ" szövegrész helyébe a "BM SZMSZ";

h) 2. § (3) bekezdésében a "Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar";

i) 5. § (1) és (2) bekezdésében az "az IRM SZMSZ-ében" szövegrészek helyébe az "a BM SZMSZ-ében"

szöveg lép.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet módosítása

13. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szakközépiskoláira" szövegrész helyébe az "a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 36. § (1) bekezdésében meghatározott, a rendvédelmi szervek részére létesített köznevelési intézményekre";

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "berendelt" szövegrész helyébe a "vezényelt";

c) 10. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szövegrész helyébe az "a Belügyminisztérium";

d) 25. §-ában az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szövegrész helyébe az "a belügyminiszter"

szöveg lép.

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az "a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15-17. §-aiban megfogalmazott iskolai" szövegrész helyébe az "az Nkt. 61. §-ában és 66. §-ában megfogalmazott szakképzettséggel, iskolai";

b) 2. §-ában az "A Kt. 102-104. §-ában" szövegrész helyébe az "Az Nkt. 83-85. §-ában";

c) 2. §-ában az "az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetője gyakorolja." szövegrész helyébe az "a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola vonatkozásában az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetője, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola vonatkozásában a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság vezetője gyakorolja.";

d) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint 15. § (3) bekezdésében az "a Kt." szövegrész helyébe az "az Nkt.";

e) 3. § (2) bekezdésében

ea) az "a Kt. 19. §-ának (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Nkt. 63. § (1) bekezdésében",

eb) az "a Kt. 19. §-ának (8) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Nkt. 62. § (2) bekezdésében";

f) 4. § (1) bekezdésében az "a Kt. 122. §-ának (7) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Nkt. 36. § (2) bekezdésében";

g) 5. §-ában az "a Kt. 10-12. §-aiban" szövegrész helyébe az "az Nkt. 45. §-ában és 46. §-ában";

h) 15. § (3) bekezdésében az "a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)" szövegrész helyébe az "a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében szereplő "A hivatásos állományú pedagógust is megilletik a Kt. 19. §-ának (5) és (6) bekezdésében foglalt jogok."

b) 18. § (3) bekezdésében az "az Szt. 17. §-a (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,"

szövegrész.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

14. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A III. Rész rendelkezéseit a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagjaira is alkalmazni kell."

15. § Az R3. a következő III. résszel egészül ki:

"III. Rész

A MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS

42. § A méltatlansági eljárásban résztvevők jogállására, jogaira, az eljárás menetére, a bizonyítás szabályaira az I. Rész 2. §-át, 4. §-át, 11. §-át, 13-15. §-át, valamint 18-25. §-át - a III. Részben meghatározott eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell.

43. § (1) A méltatlansági eljárás elrendelésére jogosult állományilletékes parancsnok - tábornok esetében a miniszter -(a továbbiakban: elrendelésre jogosult vezető) a rendelkezésre álló adatok alapján mérlegeli, hogy a hivatásos állomány tagjának szolgálaton kívüli magatartása alkalmas lehet-e a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott méltatlansági ok megállapítására.

(2) A méltatlansági eljárásban a vizsgálat lefolytatására az elrendelésre jogosult vezető a vizsgálót a méltatlansági eljárás elrendelésével egyidejűleg bízza meg a tényállás megállapítása és a méltatlanságot vagy annak hiányát megalapozó körülmények tisztázásához szükséges bizonyítékok felderítése érdekében.

(3) Az ügy vizsgálójának kijelölésére és az összeférhetetlenségi okokra a 14. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

44. § (1) A vizsgálat során össze kell gyűjteni mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az elrendelésre jogosult vezető dönthet a méltatlanság kérdésében.

(2) A vizsgáló a vizsgálat befejezésekor jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, a kifogásolt magatartás elkövetését, valamint a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek fennállását bizonyító tényeket, következtetéseket és ezek alapján javaslatot tesz a döntésre. Jelentését a vizsgálat befejezését követő öt napon belül megküldi az elrendelésre jogosult vezetőnek.

45. § (1) Amennyiben az állományilletékes parancsnok hozza létre a bizottságot és a feltételeknek megfelelő személy nincs a fegyveres szervnél, a bizottsági tagot - az állományilletékes parancsnok megkeresésére - az állományilletékes parancsnok szolgálati elöljárója jelöli ki az irányítása alatt álló állományból.

(2) Az elrendelésre jogosult vezető a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követő öt munkanapon belüli időpontra összehívja a bizottság ülését.

(3) A bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, további bizonyítást folytathat le, iratokat kérhet be, tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat.

(4) A bizottság ülésén a tagoknak együttesen kell jelen lenniük. A bizottság eljárásáról és tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A bizottság eljárásához szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszerzéséről, a meghallgatni kívántak kiértesítéséről az elrendelésre jogosult vezető a vizsgáló útján gondoskodik.

(6) A bizottság az ülésén a meghallgatást követően zárt tárgyaláson, szótöbbséggel dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról. Döntését jegyzőkönyvbe foglalja, amely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait. A bizottság a jegyzőkönyvet - a határozathozatal érdekében -haladéktalanul megküldi az elrendelésre jogosult vezetőnek.

46. § Az eljárásra jogosult vezető az eljárás megszüntetéséről, vagy a méltatlanság megállapításáról szóló határozatát a bizottság érdemi döntést tartalmazó jegyzőkönyvének kézhezvételét követő három munkanapon belül hozza meg.

47. § (1) A méltatlansági eljárás alá vont a vizsgáló személye vagy a bizottság tagjai ellen az ügyben való érintettség miatt elfogultságot jelenthet be. Az elfogultságot az elrendelésre jogosult vezető három napon belül elbírálja.

(2) Ha az elfogultságot az állományilletékes parancsnokkal szemben terjesztették elő, azt az állományilletékes parancsnok elöljárója bírálja el, és szükség esetén az alárendeltségébe tartozó, másik állományilletékes parancsnokot jelöl ki a bizottság elnökének, vagy az ügyet magához vonva személyesen látja el az állományilletékes parancsnokot megillető hatáskört."

16. § Az R3.

a) 4. § (6) bekezdésében a "berendelttel" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján vezényelttel";

b) 34. § (2) bekezdésében a "berendeltek" szövegrész helyébe az "a Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján vezényeltek"

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3.

a) 1. § (1) bekezdésében az "és szerződéses";

b) 4. § (3) bekezdésében a "berendelt vagy"

szövegrész.

9. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a rendőrség és a határőrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a rendőrség és a határőrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet.

10. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

19. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. §-ában az "és szerződéses" szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

21. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. melléklet "B. A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv" alcímében a "berendeléssel" szövegrész helyébe a "vezényléssel" szöveg lép.

13. A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

22. § A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 21/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"14/A. Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő szakértői részvétel

21/A. § (1) A hivatásos állománynak a Hszt. 52/A. §-a alapján az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban szakértőként részt vevő tagját a szolgálati feladatok ellátása alól a Hszt. 70. § (1) bekezdés h) pontja alapján mentesíteni kell arra az időtartamra, amíg a szakértői tevékenységet ellátja.

(2) A szakértői tevékenység ellátásának időtartamára a hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 254. §-ában és 306. §-ában meghatározott pótlékokra."

23. § Az R5. 29. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Hszt. 37/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az állományilletékes parancsnok a kifogástalan életvitel ellenőrzése során a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vizsgálatának eredményét megállapító határozat kézhezvételét követő öt munkanapon belül köteles meghallgatni az érintettet a határozat indokolásában megjelölt körülményekre és okokra vonatkozóan. Az érintett nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni."

24. § Az R5. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 56. § (6a) bekezdésében meghatározott esetben a jogerős ítélet alapján történő szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs kézhezvételét követően három munkanapon belül a szolgálati út betartásával írásban kérheti a minisztertől, hogy az alkalmatlanság megállapításától tekintsen el. Erről a jogáról az állományparancs közlésekor tájékoztatni kell a hivatásos állomány tagját."

25. § (1) Az R5.

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában a "hivatásos és - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - szerződéses (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) szolgálati viszonyban állókra." szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati viszonyban állókra (a továbbiakban: hivatásos állomány).";

b) 2. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint 6. § (4) bekezdés f) pontjában a "Hszt. 37/B. § (1) bekezdés ba) alpontjában" szövegrész helyébe a "Hszt. 37/B. § (2) bekezdés a) pontjában";

c) 14. § (2) bekezdésében a "berendelés" szövegrész helyébe a "vezénylés";

d) 14. § (5) bekezdésében a "245/D. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "75/B. § (4) bekezdése";

e) a 19. §-t megelőző 12. alcímben szereplő "Megbízás" szövegrész helyébe "Megbízás helyettesítésre";

f) a 20. §-t megelőző 13. alcímben szereplő "Vezénylés" szövegrész helyébe "Vezénylés és külföldre vezénylés";

g) 20. § (2) bekezdésében az "a külföldi szolgálat írásos nyilatkozatban történt önkéntes vállalása alapján külföldi szolgálatra vezényli." szövegrész helyébe az "a miniszter, a Hszt. 49/H. § (2) bekezdésében meghatározott, 3 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldre vezénylés esetében az országos parancsnok külföldi szolgálatra vezényelheti. A külföldre vezényléshez történő beleegyezésről, valamint a Hszt. 49/H. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás tudomásul vételéről a hivatásos állomány tagja a vezénylést megelőzően írásban nyilatkozik."

h) 23. § (2) bekezdésében a "Hszt. 245/D. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Hszt. 75/B. § (5) bekezdése";

i) a 24. §-t megelőző 17. alcímben szereplő "Berendelés, más" szövegrész helyébe a "Más";

j) 24. § (1) bekezdésében

ja) a "berendelést, vezénylést" szövegrész helyébe a "más szervhez vezénylést",

jb) a "berendelést vagy vezénylést" szövegrész helyébe a "más szervhez vezénylést";

k) 24. § (2) bekezdésében a "berendelés vagy vezénylés" szövegrészek helyébe a "más szervhez vezénylés";

l) 24. § (3) bekezdésében

la) a "berendelt vagy vezényelt" szövegrész helyébe a "más szervhez vezényelt",

lb) a "berendelésének vagy vezénylésének" szövegrész helyébe a "más szervhez vezénylésének";

m) 33. § (1) bekezdésében az "59. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontjában" szövegrész helyébe az "59. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában";

n) 34. § (2) bekezdésében az "és a fegyelmi ok" szövegrész helyébea",a fegyelmi ok miatti és a méltatlanság";

o) 37. § (1) bekezdésében a "szolgálati alá-fölérendeltségi" szövegrész helyébe a "közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési";

p) 42. § (1) bekezdésében az "és az első tiszti rendfokozatba" szövegrész helyébe az " , az első tiszti és az első tábornoki rendfokozatba";

q) 64. § (2) bekezdés f) pontjában a "fegyelmi eljárással" szövegrész helyébe a "fegyelmi eljárással és a méltatlansági eljárással";

r) 64. § (2) bekezdés j) pontjában a "megbízást" szövegrész helyébe a "helyettesítésre történő megbízást"

szöveg lép.

(2) Az R5.

a) 7. § (4) bekezdésében az "állományilletékes parancsnoka szenior" szövegrész helyébe az "állományilletékes parancsnok a szenior";

b) 13. § (1) bekezdésében az "állományilletékes parancsnoka kérelemmel" szövegrész helyébe az "állományilletékes parancsnok a kérelemmel";

c) 23. § (3) bekezdésében az "állományilletékes parancsnoka feltételek" szövegrész helyébe az "állományilletékes parancsnok a feltételek";

d) 51. § (3) bekezdésében az "állományilletékes parancsnoka szolgálati" szövegrész helyébe az "állományilletékes parancsnok a szolgálati";

e) 58. § (2) bekezdésében az "állományilletékes parancsnoka személyügyi" szövegrész helyébe az "állományilletékes parancsnok a személyügyi"

szöveg lép.

(3) Az R5.

a) 36. § (1) bekezdésében a "felmentésére nem a Hszt. 56. § (2) bekezdés b) pontja, vagy 57. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott okból" szövegrész helyébe a "felmentésére a Hszt. 66/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból";

b) 36. § (2) és (5) bekezdésében a "tartalékállományban meghagyását" szövegrész helyébe a "tartalékállományban tartását";

c) 36. § (2) bekezdésében a "tartalékállományban meghagyás" szövegrész helyébe a "tartalékállományban tartás";

d) 36. § (5) bekezdésében az "A szolgálati viszonya megszűnéséig, de legfeljebb az azt követő öt munkanapon belül az érintett" szövegrész helyébe az "A Hszt.66/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett a szolgálati viszony megszűnését megelőző tizenöt nappal"

szöveg lép.

26. § (1) Hatályát veszti az R5. 4. § c) pont cd) alpontja.

(2) Hatályát veszti az R5.

a) 2. § (4) bekezdés e) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "és 37/C. §-a";

b) 4. § a) pont ab) alpontjában a "valamely fegyveres szervnél vagy";

c) 13. § (2) bekezdésében a ", vagy az állami vezetői megbízás megszűnésének";

d) 17. § (4) bekezdésében a "berendelését,";

e) 20. § (2) bekezdésében a "miniszter a";

f) 33. § (3) bekezdésében a ", valamint e)", továbbá a "vagy az állami vezetői kinevezést megelőző nappal";

g) 42. § (1) bekezdésében az "- a tábornoki rendfokozatok kivételével -";

h) 57. § (1) bekezdés d) pontjában az "és szerződéses"

szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R5. 47-50. §-a és a 47. §-t megelőző alcím.

14. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

27. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

28. § (1) Az R6.

a) 1. § (1) bekezdésében

aa) a "szervezési állománytáblázatban" szövegrész helyébe az "állománytáblázatban",

ab) "A szervezési állománytáblázat" szövegrész helyébe az "Az állománytáblázat";

b) 1. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 1. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében az "A szervezési" szövegrész helyébe az "Az";

c) 1. § (2) bekezdés i) pontjában, 1. § (4) és (5) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésének záró szövegrészében és 2. § (3) bekezdésében az "a szervezési" szövegrész helyébe az "az";

d) 1. § (4) bekezdésében

da) a "szervezési állománytáblázatát" szövegrész helyébe az "állománytáblázatát",

db) a "szervezési állománytáblázattal" szövegrész helyébe az "állománytáblázattal";

e) 1. § (5) bekezdésében a "szervezési állománytáblázat" szövegrész helyébe az "állománytáblázat";

f) 2. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a "szervezési állománytáblázatot" szövegrész helyébe "állománytáblázatot";

g) 3. §-ának nyitó szövegrészében a "szervezési állománytáblázattal" szövegrész helyébe az "állománytáblázattal"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R6. 3. § a) pont 3. alpontjában a "szervezési" szövegrész.

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

29. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 2. §-t megelőző alcímében a "43. § (2) bekezdéséhez" szövegrész helyébe a "49/C. § (1) bekezdéséhez";

b) 3. §-t megelőző alcímében a "43/B. §-ához" szövegrész helyébe a "49/C. és 49/D. §-ához";

c) 3. §

ca) (1) bekezdésében a "Hszt. 43/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/C. § (1) bekezdése alapján",

cb) (1) és (2) bekezdésében a "berendelése" szövegrész helyébe a "vezénylése",

cc) (1), (2) és (5) bekezdésében a "berendelt" szövegrész helyébe a "vezényelt",

cd) (2) bekezdésében a "Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján",

ce) (4) bekezdésében a "Hszt. 43/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott berendelés" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján a Hszt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervhez történő vezénylés";

d) 4. §-ában a "Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő berendeléssel" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján történő vezényléssel";

e) 9. § (1) bekezdésében a "174 órás havi osztószámmal" szövegrész helyébe az "a Hszt. 99. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával";

f) 11. § (1) bekezdésében a "berendelt" szövegrész helyett az "a Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján vezényelt";

g) 26. § (2) bekezdésében az "állománytáblával" szövegrész helyébe az "állománytáblázattal";

h) 11. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában a "Bevetést Támogató Osztályán" szövegrész helyébe a "Bevetést Támogató Osztályán és Nemzetközi Műveleti Osztályán";

i) 12. melléklet 1. pont 1.21. alpontjában az "ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság" szövegrész helyébe az "ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság, ORFK Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő Főosztály"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az "és - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - szerződéses" szövegrész;

b) 1. melléklet I. pont 3.5.3. alpontja.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

30. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. § (3) bekezdésében az "állománytáblában" szövegrész helyébe az "állománytáblázatban" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. § b) pontjában szereplő "szerződéses," szövegrész.

17. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosítása

31. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a) 8. § (1) bekezdés b) pontjában és 8. § (2) bekezdésében az "a vezényelt, illetve a berendelt hivatásos állomány tagjának" szövegrész helyébe az "a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának";

b) 20. § (3) bekezdésében az "állománytábla" szövegrész helyébe az "állománytáblázat";

c) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a "Hszt. 43. §-ában és 44. §-ában" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/B-49/G. §-ában";

d) 25. § (6) bekezdésében a "Hszt. 43. §-a" szövegrész helyébe a "Hszt. 49/C. §-a ";

e) 36. § (1) bekezdésében a ", vezénylés vagy berendelés" szövegrész helyébe a "vagy vezénylés";

f) 51. §-ában a "berendelt" szövegrész helyébe a "más szervhez vezényelt"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a) 1. §-ában a "berendelt és";

b) 2. § a) és c) pontjában az "a berendeltek és";

c) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a "vagy berendeltek"

szövegrész.

18. A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

32. § A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet 2-5. §-ának hatálya a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 26. § (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, az Országos Polgárőr Szövetségnek juttatott költségvetési támogatás elosztására és felhasználására terjed ki."

19. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a) 3. § b) pont bm) alpontjában a "berendelt," szövegrész;

b) 4. § (1) bekezdésében a ", továbbá a szerződéses" szövegrész;

c) 10. § (2) bekezdése,

d) 32. § (6) bekezdésében a "berendelt," szövegrész.

20. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

34. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 13. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A hivatásos állománynak a Hszt. 52/A. §-a alapján az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban szakértőként részt vevő tagját a szolgálati feladatok ellátása alól a Hszt. 70. § (1) bekezdés h) pontja alapján mentesíteni kell arra az időtartamra, amíg a szakértői tevékenységet ellátja. A szakértői tevékenység ellátásának időtartamára a hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 254. §-ában meghatározott pótlékokra."

35. § Az R7. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A Hszt. 37/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az Országgyűlési Őrség parancsnoka a kifogástalan életvitel ellenőrzése során a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vizsgálatának eredményét megállapító határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles meghallgatni az érintettet a határozat indokolásában megjelölt körülményekre és okokra vonatkozóan. Az érintett nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni."

36. § Az R7. 103. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"103. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a határozatot név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavíthatja vagy kicserélheti. A kijavítást a határozat eredeti példányára és kiadmányaira is fel kell jegyezni és a 102. §-ban foglaltaknak megfelelően közölni kell az eljárás alá vonttal.

(2) Az eljárás alá vont az érdemi határozattal szemben a határozat közlésétől számított 30 napon belül nyújthatja be a keresetét a bírósághoz. Ha az eljárás alá vont a keresetet az Országgyűlési Őrségnél terjesztette elő, a fegyveres szerv köteles az iratokat 8 napon belül a bírósághoz továbbítani.

(3) A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van."

37. § Az R7. a 110. §-t követően a következő 16/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

"16/A. Méltatlansági eljárás

110/A. § (1) A méltatlansági eljárásban résztvevők jogállására, jogaira, az eljárás menetére, a bizonyítás szabályaira a 72., 74., 80., 82-84., 87-95. § rendelkezéseit - a 16/A. alcímben meghatározott eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell.

(2) A méltatlansági eljárás elrendelésére jogosult Országgyűlési Őrség parancsnoka - tábornok esetében az Országgyűlés elnöke - (a továbbiakban: elrendelésre jogosult vezető) a rendelkezésre álló adatok alapján mérlegeli, hogy a hivatásos állomány tagjának szolgálaton kívüli magatartása alkalmas lehet-e a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott méltatlansági ok megállapítására.

(3) A méltatlansági eljárásban a vizsgálat lefolytatására az elrendelésre jogosult vezető a vizsgálót a méltatlansági eljárás elrendelésével egyidejűleg bízza meg a tényállás megállapítása és a méltatlanságot vagy annak hiányát megalapozó körülmények tisztázásához szükséges bizonyítékok felderítése érdekében.

(4) Az ügy vizsgálójának kijelölésére és az összeférhetetlenségi okokra a 83. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5) A vizsgálat során össze kell gyűjteni mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az elrendelésre jogosult vezető dönthet a méltatlanság kérdésében.

(6) A vizsgáló a vizsgálat befejezésekor jelentést készít, amelyben összefoglalja a kifogásolt magatartás elkövetését, valamint a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek fennállását bizonyító tényeket, következtetéseket és ezek alapján javaslatot tesz a döntésre. Jelentését a vizsgálat befejezését követő 5 napon belül megküldi az elrendelésre jogosult vezetőnek.

110/B. § (1) Az elrendelésre jogosult vezető a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belüli időpontra összehívja a bizottság ülését.

(2) A bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, további bizonyítást folytathat le, iratokat kérhet be, tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat.

(3) A bizottság ülésén a tagoknak együttesen kell jelen lenniük. A bizottság eljárásáról és tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) A bizottság eljárásához szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszerzéséről, a meghallgatni kívántak kiértesítéséről az elrendelésre jogosult vezető a vizsgáló útján gondoskodik.

(5) A bizottság az ülésén a meghallgatást követően zárt tárgyaláson, szótöbbséggel dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról. Döntését jegyzőkönyvbe foglalja, amely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait. A bizottság a jegyzőkönyvet - a határozathozatal érdekében -haladéktalanul megküldi az elrendelésre jogosult vezetőnek.

110/C. § (1) Az eljárásra jogosult vezető az eljárás megszüntetéséről, vagy a méltatlanság megállapításáról szóló határozatát a bizottság érdemi döntést tartalmazó jegyzőkönyvének kézhezvételét követő három munkanapon belül hozza meg.

(2) A méltatlansági eljárás alá vont a vizsgáló személye vagy a bizottság tagjai ellen az ügyben való érintettség miatt elfogultságot jelenthet be. Az elfogultságot az elrendelésre jogosult vezető 3 napon belül elbírálja.

(3) Ha az elfogultságot az Országgyűlési Őrség parancsnokával szemben terjesztették elő, azt az Országgyűlés elnöke bírálja el, és szükség esetén az Országgyűlési Őrség parancsnokának általános helyettesét jelöl ki a bizottság elnökének, vagy az ügyet magához vonva személyesen látja el az Országgyűlési Őrség parancsnokát megillető hatáskört."

38. § Az R7. 118. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az eljáró szerv tisztázza a határozathozatalhoz szükséges tényállást, ennek keretében vizsgálja

a) a kár összegét,

b) azt, hogy a kár a dolog rongálódásával, megsemmisülésével, használhatatlanná válásával vagy elvesztésével következett be,

c) a károkozó személy kötelezettségszegő magatartása és a kár keletkezése közötti ok-okozati kapcsolatot, és

d) a felróhatóság mértékének megítélését alátámasztó tényeket."

39. § Az R7. 118. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1a) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához nem elegendőek, az eljáró szerv bizonyítási eljárást folytat le."

40. § Az R7. 121. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) Ha a határozat az eredeti állapot helyreállítására kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a helyreállítás lehetséges módjáról."

41. § Az R7. 126. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"126. § (1) A kártérítésre kötelezett a határozat ellen az annak közlésétől számított 30 napon belül nyújthatja be a keresetét a bírósághoz. Ha a kártérítésre kötelezett a keresetet az Országgyűlési Őrségnél terjesztette elő, a fegyveres szerv köteles az iratokat 8 napon belül a bírósághoz továbbítani.

(2) A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van."

42. § Az R7. 1. és 5. melléklete a 4. melléklet szerint lép hatályba.

43. § (1) Az R7.

a) 2. § (4) bekezdés e) pontjában az "(1) bekezdés b) pont ba) alpontjában" szövegrész helyett a "(2) bekezdés a) pontjában";

b) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában a "képesít," szövegrész helyett a "képesít, vagy";

c) 9. § (2) bekezdésében a "berendelés" szövegrész helyett a "a Hszt. 49/D. § szerinti más szervhez vezénylés";

d) 9. § (5) bekezdésében a "Hszt. 245/D. § (2) bekezdése" szövegrész helyett a "Hszt. 75/B. § (4) bekezdése";

e) 12. § (2) bekezdésében az "Az Országgyűlés elnöke a hivatásos" szövegrész helyett az "A hivatásos"; az "a külföldi szolgálat írásos nyilatkozatban történő önkéntes vállalása alapján külföldi szolgálatra vezényelheti." szövegrész helyett az "az Országgyűlés elnöke, a Hszt. 49/H. § (2) bekezdésében meghatározott, 3 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldre vezénylés esetében az Országgyűlési Őrség parancsnoka külföldi szolgálatra vezényelheti. A külföldre vezényléshez történő beleegyezésről, valamint a Hszt. 49/H. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás tudomásul vételéről a hivatásos állomány tagja a vezénylést megelőzően írásban nyilatkozik.";

f) 15. § (2) bekezdésében a "Hszt. 245/D. § (3) bekezdése" szövegrész helyett a "Hszt. 75/B. § (5) bekezdése";

g) 23. § (1) bekezdésében az "bekezdése alapján a jogerős ítélet kézhezvételét" szövegrész helyett a "bekezdésében meghatározott esetben a jogerős ítélet alapján történő szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs kézhezvételét";

h) 23. § (1) bekezdésében a "tekintsen el." szövegrész helyett a "tekintsen el. Erről a jogáról az állományparancs közlésekor tájékoztatni kell a hivatásos állomány tagját."

i) 24. § (1) bekezdésében a ", c) vagy e) pontjában" szövegrész helyett a "vagy c) pontjában";

j) 27. § (2) bekezdésében az "és a fegyelmi ok" szövegrész helyett az ", a fegyelmi ok miatti és a méltatlanság";

k) 30. § (1) bekezdésében a "szolgálati alá-fölérendeltségi" szövegrész helyett a "közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési";

l) 54. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 54. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 55. § (3) bekezdésében az "A szervezési" szövegrész helyett az "Az";

m) 54. § (2) bekezdés h) pontjában, 54. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 55. § (2) bekezdésében és 55. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az "a szervezési" szövegrész helyett az "az";

n) 54. § (4) bekezdésében a "szervezési állománytáblázatát" szövegrész helyett az "állománytáblázatát";

o) 54. § (5) bekezdésében a "szervezési állománytáblázat" szövegrész helyett az "állománytáblázat";

p) 105. § (1) bekezdésében az "az elsőfokú határozatot" szövegrész helyett az "a határozatot";

q) 124. § (1) bekezdésében az "az Országgyűlés elnöke által" szövegrész helyett az "a bíróság által";

r) 3. melléklet 2. pontjában az "a főosztályvezető" szövegrész helyett az "az igazgató, a főosztályvezető"

szöveggel lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R7. 40. és 41. §-a.

(3) Nem lép hatályba az R7.

a) 4. § (3) bekezdés d) pontja;

b) 115. § (2) bekezdése;

c) 124. § (2) és (3) bekezdése;

d) 127. és 128. §-a.

(4) Nem lép hatályba az R7.

a) 3. § (2) bekezdésében az "és 37/C." szövegrész;

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "valamely fegyveres szervnél vagy" szövegrész;

c) 8. § (2) bekezdésében az " , vagy az állami vezetői megbízás megszűnését követő nappal" szövegrész;

d) 16. § (1) bekezdésében a "berendelést vagy" szövegrész;

e) 16. § (2) bekezdésében a "berendelés vagy" szövegrész;

f) 24. § (2) bekezdésében a ", vagy e)", valamint "vagy az állami vezetői kinevezést megelőző nappal" szövegrészek;

g) 25. § (2) bekezdésében a "berendelését," szövegrész;

h) 53. § (2) bekezdés j) pontjában az "a berendelést," szövegrész;

i) 54. § (1) bekezdésében és 55. § (1) bekezdésében a "szervezési" szövegrész;

j) 74. § (3) bekezdésében a ", valamint a Hszt. 43/B. § (1) bekezdése alapján berendelt" szövegrész;

k) 148. § (2) bekezdésében a "vagy berendelés" szövegrész.

21. Záró rendelkezések

44. § (1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. december 31-én lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1-25. §, a 26. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 27-33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (3) bekezdése, valamint a 43. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

"2. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez

I. A közterület-felügyelő felügyelői jelvénye

1. A jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül "RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS" felirat, alul 6 számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű körben Magyarország címere felette félkörívben "KÖZTERÜLET", alatta félkörívben "FELÜGYELŐ" felirat, a kört 16 háromszög határolja, amelynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A felügyelői jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

II. A közterület-felügyelő szolgálati igazolványa

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó okmány."

2. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R4. 7. melléklet 1. függelék 1. pontjában szereplő, "Vezetői beosztások" alcím alatti táblázat a következő 41a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
41a.határrendészeti
kirendeltségvezető
(kiemelt)
III.III.

2. Az R4. 7. melléklet 1/A. függelék 2. pont 2.1. alpontjában szereplő, "Vezetői beosztások" alcím alatti táblázat a következő 4a. és 4b. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
4a.igazgatóhelyettes"S", III."S", III.
4b.kiemelt főtanácsadóIV.IV.

3. Hatályát veszti az R4. 7. melléklet 3. függelék "A) I. kategóriába sorolt munkakörük (beosztások)" alcím 17. pontja.

3. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 1. melléklet "1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények"címében a "Vezetői munkakörök"alcím alatti táblázat 40-46. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
"
40.főosztályvezetői
illetményre
kapitányságvezető
(kiemelt)
ezredesRIASZTSZ + RMVK
vagy RSZVI + RVK
41.jogosultkapitányságvezetőalezredes+ RMVK
42.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
határrendészeti
kirendeltségvezető
(kiemelt)
ezredesRIASZTSZ vagy
RSZVI + RVK
43.Helyijogosultkapitányság-alezredes
vezető-helyettes
(kiemelt)
44.határrendészeti
kirendeltségvezető
45.osztályvezetőiosztályvezető
46.illetményre
jogosult
hivatalvezető
(kiemelt)

2. Az R6. 1. melléklet "1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények"címében a "Vezetői munkakörök"alcím alatti táblázat a következő 47. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
"
47.őrsparancsnok
(osztály jogállású)

3. Az R6. 1. melléklet "1. A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" címében a "II. Besorolási Osztály"alcím alatti táblázatot követő Megjegyzésekben a

"Kiemelt RendőrkapitányságBRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti,
megyeszékhelyi, Gödöllői Rendőrkapitányság"

szövegrész helyébe a

"Kiemelt RendőrkapitányságBRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti,
megyeszékhelyi, Gödöllői, Soproni, Nagykanizsai, Dunaújvárosi, Érdi,
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság
Kiemelt Határrendészeti KirendeltségKelebiai, Szegedi, Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség"

szöveg lép.

4. Az R6. "3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények"címében a "Vezetői munkakörök"alcím alatti táblázat a következő 5a. és 5b. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
5a.igazgatóhelyettes
5b.kiemelt főtanácsadó

5. Hatályát veszti az R6.

a) 1. melléklet 5. címében szereplő "I. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 11., 31. és 48. sora,

b) 1. melléklet 5. címében szereplő "II. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 13. és 24. sora.

4. melléklet a 87/2072. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 1. mellékletében szereplő, "1. Vezetői beosztások" alcím alatti táblázat a következő 4a. sorral kiegészülve lép hatályba:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
"
4a.főosztályvezetői illetményre jogosultigazgatóezredesegyetem
vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RIASZTSZ
vagy RSZVI

2. Az R7. 5. mellékletében szereplő "1. Vezetői beosztások" alcím alatti táblázat a következő 3a. sorral kiegészülve lép hatályba:

(A)(B)(C)(D)
"
3a.főosztályvezetői
illetményre jogosult
igazgatóIII, IVIII, IV

Tartalomjegyzék