65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § (1)[1] A rendőrségénél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél (a továbbiakban együtt: belügyi szervek) a rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, továbbá munkaköröket (a továbbiakban együtt: munkakörök), valamint az azok betöltéséhez a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket állománytáblázatban kell rögzíteni. Az állománytáblázat a belügyi szerv működésének alapvető okmánya.

(2) Az állománytáblázat tartalmazza:[2]

a) a szerv megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét (központi, területi, helyi szerv),

b) a rendszeresített szolgálati beosztásokat és munkaköröket állománykategóriánkénti bontásban,

c) a rendszeresített hivatásos beosztások és munkakörök

ca) megnevezését a munkaköri jegyzéknek megfelelően, az ellátott feladat jellegét zárójelben,

cb) a hozzárendelt státuszok számát,

d) a munkaköri jegyzéknek megfelelően a vezetőnél a vezetői szintnek megfelelő illetményre jogosultságot, a beosztotti állománynál a beosztás besorolási osztályát és a beosztási kategóriáját, minden munkakörnél a beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozatot, az előírt iskolai végzettség jelölésén kívül a meghatározott szakképesítést, továbbá a beosztással járó kötelező vagy a nyelvpótlékra jogosító idegennyelv-tudást, valamint a ruhanormát,

e) a vezetői kategória szintjének megjelölését,

f) a speciális követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését,

g) a speciális rendészeti szakképzésre kötelezettséget,

h) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, továbbá

i)[3] az állománytáblázat adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését.

j)[4] a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.

(3)[5] Az állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatályba lépésének dátumát. Módosítás esetén a módosítás hatályba lépésének dátumát.

(4)[6] A fegyveres szerv állománytáblázatát az országos parancsnokság (főigazgatóság) készíti. Az állománytáblázatot az önálló állománytáblázattal rendelkező szerv személyügyi és munkaügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kezeli, az adatokat és az állománytáblázat eredeti példányát az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja.

(5)[7] A jóváhagyott állománytáblázat egy példányát az érintett belügyi szerv a jóváhagyásra jogosult vezetőnek, egy példányát a Belügyminisztérium személyügyi szervének megküldi. A Belügyminisztérium személyügyi szerve az állománytáblázatokat nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követő 50 évig archív nyilvántartásként kezeli.

(6)[8] Az állománytáblázat hatályos adatait az egységes számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

2. § (1) Új állománytáblázatot kell[9]

a) készíteni, ha

aa) új szerv jön létre,

ab) a szerv olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök összességének legalább 20%-át érinti, vagy

ac) jelentősebb feladatmódosulás miatt a szervezeti egység lényeges átalakításra - például összevonására, szétválasztására - kerül sor;

b) kiadni, ha arra a jóváhagyó vagy a miniszter külön döntése alapján kerül sor.

Minden más változást az állománytáblázat módosításával kell a szervezési állománytáblázaton átvezetni.[10]

(2)[11] Az állománytáblázatot és annak módosítását a 3. § a) pont 1. és 2. alpontja, b) pontja, c) pontja, d) pont 1. alpontja, e) pont 1. alpontja, továbbá f) és g) pontja alá tartozó szervek tekintetében a miniszter, egyéb esetben - az általa irányított szervek tekintetében - az országos rendőrfőkapitány, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, illetve az országos katasztrófavédelmi főigazgató hagyja jóvá.

(3)[12] Amennyiben a jóváhagyás nem a miniszter hatáskörébe tartozik, az állománytáblázatot, illetve annak módosítását jóváhagyás előtt a miniszterhez fel kell terjeszteni.

3. § Önálló állománytáblázattal rendelkezik:[13]

a) a rendőrségről szóló törvény alapján általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél:

1. az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek (a főigazgatóságok nélkül),

2. az Országos Rendőr-főkapitányság főigazgatóságai, a főigazgatók közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemekkel együtt,

3.[14] a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, amely magába foglalja a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek rész-állománytáblázatait,

4.[15]

5.[16]

6. a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR),

7. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI),

8. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI);

9.[17] a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI),

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ);

c) a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK);

d) a büntetés-végrehajtási szervezetnél:

1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP),

2. a büntetés-végrehajtási intézet vagy intézmény, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet;

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél:

1. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

2. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású szervei,

3.[18] megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok;

f) a BM Nemzetközi Oktatási Központ; valamint

g) a rendészeti szakközépiskolák.

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, munkaköröket az azokhoz kapcsolódó rendfokozatot, beosztási kategóriát és képesítési követelményt az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendőrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél az egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges képesítéseket a 2. melléklet tartalmazza. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományát érintő képzettségi és képzési követelmények részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.

5. § Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, illetve az idegen nyelv tudása a szolgálati beosztással járó feladat, a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az őr-, az ügyeleti, a készenléti, illetve a készültségi szolgálatok körét a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 1. §-a, 25-40. §-a, 41. § (8) és (9) bekezdése, valamint 1. számú melléklete, 3. számú melléklete és 5. számú melléklete,

b) a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, valamint

c) az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

1. A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények[19]

Országos Rendőr-főkapitányság és szervei

Vezetői munkakörök

[20]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
SzervVezetői szintMunkakörRendfokozatiÁllamiSzakmaiSpeciális rendészetiSpeciális
2.(beosztás)maximumiskolai
végzettség
iskolai
végzettség
végzettségkövetelmények
országos rendőr-főkapitánytábornokegyetemszakirányúpszichológiai
3.és az országos rendőr-főkapitány általános helyettesefelsőfokúRSZV+RVK+RMVKalkalmasság
a fegyveres
szervek
bűnügyi
főigazgató
4.hivatásos
állományú
tagjainak
szolgálati
viszonyáról
szóló 1996. évi
XLIII. törvény
(a továbbiak-
ban: Hszt.)
245/H. § (2)
bekezdés
szerinti
illetményre
jogosult
(országos rendőr-
főkapitány-
helyettes)
RSZV+RVK+RMVK
5.rendészeti
főigazgató
(országos
rendőrfőkapitány-
helyettes
RSZV+RVK+RMVK
6.gazdasági
főigazgató
(országos rendőr-
főkapitány-
helyettes)
RSZV+RVK+RMVK
[21]
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
"
7.Központifőosztályvezetői
illetményre
jogosult
kiemelt
főtanácsadó
(főkapitányi biztos)
RSZV+RVK+RMVK
8.szolgálatvezető
(ORFK
humánigazgatási,
ellenőrzési)
RSZV+RVK+RMVK
9.hivatalvezető
(ORFK)
RSZV+RVK+RMVK
10.főosztályvezetőezredesegyetemRSZV+RVK+RMVK
11.igazgatóvagyRSZV+RVK+RMVK
12.főosztályvezető-igazgató-helyettesalezredesfőiskolaRSZV + RVK
13.helyettesi
illetményre
jogosult
osztályt vezető
főosztályvezető-
helyettes
RSZV + RVK
14.osztályvezetőiosztályvezetőRSZV +RVK
15.illetményre
jogosult
titkárságvezetőRSZV +RVK
16.a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti
illetményre jogosult
Készenléti Rendőrség parancsnoka (országos rendőrfőkapitány-helyettes)tábornokegyetemRSZV+RVK+RMVK
17.főosztályvezetőirendőrfőkapitányRSZV+RVK+RMVK
18.illetményre
jogosult
igazgató (Készenléti Rendőrség nemzeti Nyomozó Iroda, RRI, Központi GEI)RSZV+RVK+RMVK
19.bűnügyi
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
RSZV+RVK+RMVK
20.rendészeti
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
RSZV+RVK+RMVK
21.gazdasági
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
RSZV+RVK+RMVK
21/A.igazgató
(KRNNI, KR SZO)
RSZV+RVK+RMVK
22.igazgató
(ORFK NEBEK, ORFK BEI, ORFK RSZKK, ORFK
DOK, KR)
igazgató-helyettes (RRI, BSZKI, Központi GEI), megyei rendőrfőkapitány helyettesek
ezredesegyetem
vagy
főiskola
RSZV+RVK+RMVK
[22]
23.Területifőosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztályvezető
(BRFK, KR)
RSZV +RVK
RSZV +RVKRSZV +RVK

RSZV +RVK

RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
RSZV +RVK
24.hivatalvezető
(BRFK, KR)
25.
26.
27.
28.igazgató
29.
30.humánigazgatási
szolgálatvezető
(KR), ellenőrzési
szolgálatvezető
(KR)
31.parancsnok (ÁFSZ,
LRP, TŰSZ)
32.igazgató-helyettes
(Központi GEI)
alezredes
33.gazdasági
igazgató-helyettes
(KR)
34.zászlóaljparancsno
k (BRFK)
35.szolgálatvezető
36.hivatalvezető
37.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezető
38.szolgálatparancs-
nok (KR pénzkísérő)
39.parancsnok-
helyettes (LRP)
[23]
(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
40.főosztályvezetői
illetményre
kapitányságvezető
(kiemelt)
ezredesRSZV+RVK+RMVK
41.jogosultkapitányságvezetőalezredesRSZV+RVK+RMVK
42.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
határrendészeti
kirendeltségvezető
(kiemelt)
ezredesRSZV + RVK
43.Helyijogosultkapitányság-alezredesRSZV + RVK
vezető-helyettes
(kiemelt)
RSZV + RVK
44.határrendészeti
kirendeltségvezető
RSZV + RVK
45.osztályvezetőiosztályvezetőRSZV + RVK
46.illetményre
jogosult
hivatalvezető
(kiemelt)
RSZV + RVK
47.őrsparancsnok (osztály jogállású)RSZV + RVK
[24]
48.kapitányság-
vezető
alezredes
főosztály-kapitányság-
49.vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
vezető-
helyettes (kiemelt)
Helyihatár-rendészeti
50.kirendeltség-
vezető
osztály-osztályvezetőRIASZTSZ
51.vezetői
illetményre
jogosult
vagy RSZVI
+ RVK
hivatalvezető
52.(kiemelt)
őrsparancsnok
53.(osztály
jogállású)

I. Besorolási osztály

[25]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Állami iskolai
végzettség
Szakmai iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.osztály vezető-
helyettes
RSZVpszichológiai
alkalmasság
4.alosztályvezetőRSZV
5.kiemelt főreferensRSZV
6.VI.alezredesRSZV
7.főorvos (KŐE)RSZV
8.díszőrség-
parancsnok (KŐE)
RSZV
9.őrség-parancsnokRSZV
10.bevetés-parancsnok-
11.ügyeletvezető-
12.csoportvezető-
13.Központiegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
-
14.díszőrség-
parancsnok-
helyettes (KŐE)
-
15.bevetésirányító-
16.kiemelt főelőadó-
17.V.kiemelt főellenőralezredes-
18.kiemelt főmérnök-
[26]
19.kiemelt biztonsági
főtiszt
-
20.kiemelt főnyomozó-
21.kiemelt főtechnikus-
22.főügyeletes-
23.
24.
kiképzésvezető-
főelőadó
25.biztonsági főtiszt-
26.IV.főnyomozóRSZV
27.főreferensRSZV
28.főmérnökRSZV
29.mérnökRSZV
30.főtechnikusRSZV
31.kiképzés-szervezőőrnagyRSZV
32.kiképzőRSZV
33.ügyeletesRSZV
34.
35.
szolgálat-
parancsnok
-
előadó
36.III.biztonsági tisztszázados-
37.nyomozó-
38.osztályvezető-
helyettes
-
39.alosztályvezető-
40.VI.titkárságvezető
(alosztály jogállású)
-
41.karmester (KR)-
42.ügyeletvezető-
43.kiemelt főreferens-
[27]
44.főorvos-
45.csoportvezetőalezredesegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
-
46.Területialosztályvezető-
helyettes
-
47.bevetésirányító-
48.kiképzés-szervező-
49.lőtérvezető-
50.V.szolgálat-
parancsnok
-
51.ügyeletvezető-
helyettes
-
52.főügyeletes-
53.kiemelt főelőadó-
54.kiemelt főellenőr-
55.kiemelt főnyomozó-
56.kiemelt főtanár-
57.kiemelt főtechnikus-
58.kiemelt fővizsgáló-
59.szakorvos (bűnügyi)-
60.pszichológus
(bűnügyi)
-
61.karmester-helyettes-
62.helikopter-vezető-
63.kiemelt főszakértő-
64.főelőadó-
65.főnyomozó-
66.főellenőr-
67.főreferens-
68.főrevizor-
69.IV.főszakértőőrnagy-
70.főtanár-
71.főtechnikus-
[28]
72.fővizsgáló-
73.ügyeletes-
74.előadó-
75.ellenőr-
76.nyomozó-
77.III.vizsgálószázados-
78.szakértő-
79.revizorRSZV
80.technikusRSZV
81.szólamvezetőRSZV
82.II.szakoktatószázadosRSZV
83.osztályvezető-
helyettes
RSZV
84.alosztályvezetőRSZV
85.VI.hivatalvezető
(alosztály jogállású)
alezredesegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV
határrendészetiszaktanfolyam
86.kirendeltség-vezető-
helyettes
szaktanfolyam
őrsparancsnok-
87.helyettes (osztály
jogállású)
szaktanfolyam
Helyiőrsparancsnokszaktanfolyam
88.(alosztály jogállású)szaktanfolyam
89.kiemelt főreferensszaktanfolyam
90.V.csoportvezetőalezredesszaktanfolyam
91.átkelőhely-vezetőszaktanfolyam
92.alosztályvezető-
helyettes
szaktanfolyam
őrsparancsnok-szaktanfolyam
93.helyettes (alosztály
jogállású)
v
94.főügyeletesszaktanfolyam
[29]
95.kiemelt főelőadószaktanfolyam
96.kiemelt főnyomozószaktanfolyam
97.kiemelt főtechnikusszaktanfolyam
98.kiemelt fővizsgálószaktanfolyam
99.főelőadószaktanfolyam
100.főnyomozószaktanfolyam
101.főtechnikusszaktanfolyam
102.IV.fővizsgálóőrnagyszaktanfolyam
103.technikai tisztszaktanfolyam
104.ügyeletesszaktanfolyam
105.előadószaktanfolyam
106.III.nyomozó-
107.technikusszázados
108.vizsgáló
109.II.hajóvizsgáló
110.Pályakezdőhadnagy

II. Besorolási osztály

[30]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
SzervBeosztásiMunkakörRendfokozatiÁllami iskolaiSzakmai iskolaiSpeciálisSpeciális
2.kategória(beosztás)maximumvégzettségvégzettségrendészeti
végzettség
követelmények
szolgálat-rendészetipszichológiai
3.parancsnokszakközép-iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
szaktanfolyamalkalmasság
4.csoportvezetőszaktanfolyam
5.biztonsági
gépkocsivezető
(KŐE)
szaktanfolyam
6.díszőr (KŐE)-
helyszín-biztosítórendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
[31]
7.vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
-
8.lakásbiztosító-
9.őrparancsnokrendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
-
10.KözpontiIV.parlamenti őr
(KŐE)
technikus
rendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
szaktanfolyam
11.tűzszerészfőtörzs-zászlósközépiskola
érettségi
rendészeti
szakközép-iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
-
12.referensszaktanfolyam
13.raktárvezetőszaktanfolyam
[32]
14.TÜK- vezetőszaktanfolyam
15.ügyeletesszaktanfolyam
16.segédelőadó-
17.járőrvezetőszaktanfolyam
18.III.szolgálat-
parancsnok-
helyettes
-
19.fogdaőr I.szaktanfolyam
20.kutyavezető-
21.műmester-
22.objektumőr (KŐE)rendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
-
23.II.gépjárművezető
(KŐE)
főtörzs-őrmesterrendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
-
24.szolgálat-
parancsnok
rendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
-
25.csoportvezetőszaktanfolyam
26.bevetésirányítószaktanfolyam
27.helyszínelőszaktanfolyam
28.helyszínelő és
balesetvizsgáló
-
29.szolgálati
csoportvezető
szaktanfolyam
30.referensszaktanfolyam
31.szolgálati
részlegvezető
szaktanfolyam
[33]
32.nyomozószaktanfolyam
33.vizsgáló-
34.TerületiIV.szakértő (okmány
és gépjármű)
főtörzs-zászlósszaktanfolyam
35.őrparancsnokszaktanfolyam
36.PSZH parancsnokszaktanfolyam
37.fedélzeti
szolgálattevő
(helikopter hajózó)
-
38.szakoktató-
39.szolgálatvezető-
40.raktárvezetőszaktanfolyam
41.technikusszaktanfolyam
42.tűzszerész-
43.ügyeletes-
44.vízágyú-gépkocsi-
parancsnok
-
45.segédelőadó-
46.III.járőrvezetőfőtörzs-zászlósszaktanfolyam
47.szolgálat
parancsnok-
helyettes
-
48.fogdaőr I-
49.futár I.-
50.kísérőőrrendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
szaktanfolyam
51.kutyavezetőrendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
szaktanfolyam
52.mesterlövőszaktanfolyam
[34]
53.mű mester
(fegyver,
vegyivédelmi)
szaktanfolyam
54.főhatárrendész-
55.járőrvezető
(bevetési)
-
56.zenész-
57.járőr-
58.fogdaőr II.-
59.kiképző-
60.kísérőőrrendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés, vagy
részszak-képesítés
-
61.II.objektumőrfőtörzs-őrmesterrendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés
-
62.PSZH lövész-
63.PSZH vezető-
64.vízágyúgépko-
csi kezelő
gépjármű-vezető
65.Szolgálat-
parancsnok
szaktanfolyam
66.csoportvezetőszaktanfolyam
67.szolgálati
részlegvezető
-
68.szolgálati
csoportvezető
-
69.HelyiIV.őrparancsnokfőtörzs-zászlósszaktanfolyam
70.szakértő (okmány
és gépjármű)
szaktanfolyam
71.referens-
[35]
72.őrsparancsnok-
helyettes
szaktanfolyam
73.helyszínelőszaktanfolyam
74.helyszínelő és
baleset-vizsgáló
szaktanfolyam
75.nyomozószaktanfolyam
76.technikusszaktanfolyam
77.ügyeletesszaktanfolyam
78.vizsgálószaktanfolyam
79.körzeti megbízottszaktanfolyam
80.járőrvezető-
81.fogdaőr I.-
főhatárrendész
82.-
főútlevél-kezelő
83.-
84.III.hajóvezetőfőtörzs-zászlós-
85.hajóvizsgálószaktanfolyam
86.kutyavezetőszaktanfolyam
87.segédelőadó-
88.segéd-technikus-
89.járőr-
90.fogdaőr II.-
91.határrendész-
92.II.útlevél kezelőfőtörzsőrmester-
93.kísérőőrrendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés (rész
szakképesítés),
-
94.motorcsónak-
vezető
rendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés (rész
szakképesítés)
szaktanfolyam
[36]
95.mozgóőr-
96.objektumőrrendészeti
szakközépiskolai
végzettség, rendőr
vagy határrendészeti
szakképesítés (rész
szakképesítés),
-
97.Pályakezdőőrmesterrendészeti
szakközépiskolai
végzettség,
rendőr vagy
határrendészeti
szakképesítés (rész
szakképesítés)
-

MEGJEGYZÉS:

Központi szervek:

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) + KŐE.

Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású)

ORFK területi besorolású szervek + BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Központi GEI+BSZKI[37]

Helyi szervek:

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

Kiemelt Rendőrkapitányság[38]

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltség[39]

Kelebiai, Szegedi, Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség

BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti, megyeszékhelyi, Gödöllői, Soproni, Nagykanizsai, Dunaújvárosi, Érdi, Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

Egyéb rövidítések:

-[40]

RSZV: rendészeti szakvizsga[41]

ÁFSZ: Állami Futárszolgálat

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

PMRFK: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

LRP: Légirendészeti Parancsnokság

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

ORFK DOK: ORFK Dunakeszi Oktatási Központ[42]

ORFK RSZKK: ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja[43]

ORFK NEBEK: ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ[44]

ORFK BEI: ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság[45]

2. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények

Vezetői munkakörök

[46]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervVezetői szintMunkakörRendfokozatiÁllamiSzakmaiSpeciálisSpeciális
(beosztás)maximumiskolai
végzettség
iskolai
végzettség
rendészeti
végzettség
követelmények
3.a Hszt. 245/H.
§ (2)
bekezdése szerinti
illetményre
jogosult
főigazgatótábornokegyetemszakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK+RMVKpszichológiai
alkalmasság
4.NVSZfőigazgató-
helyettes
egyetem vagy
főiskola
RSZV+RVK+RMVK
5.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
igazgatóezredesRSZV+RVK+RMVK
6.igazgató-
helyettes
RSZV+RVK+RMVK
7.főosztály-
vezető
RSZV+RVK+RMVK
8.hivatal-vezetőRSZV+RVK+RMVK
9.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztály-
vezető-
helyettes
RSZV + RVK
10.osztály-
vezetői
illetményre
jogosult
osztály-vezetőalezredesRSZV + RVK

I. Besorolási osztály

[47]
ABCDEFGH
1.SzervBeosztási
kategória
Munkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Képesítési és egyéb követelmények
2.Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.
4.
NVSZVI.kiemelt főreferensalezredesegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZVpszichológiai
alkalmasság
V.főreferens-

II. Besorolási osztály

ABCDEFGH
1.SzervBeosztási
kategória
Munkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Képesítési és egyéb követelmények
2.Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.NVSZIV.referensfőtörzszászlósközépiskolarendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés
pszichológiai
alkalmasság

Megjegyzés:

NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat

-[48]

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

RSZV: rendészeti szakvizsga[49]

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények

Vezetői munkakörök

[50]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervVezetői szintMunkakörRendfokozatiÁllamiSzakmaiSpeciálisSpeciális
(beosztás)maximumiskolai
végzettség
iskolai
végzettség
rendészeti
végzettség
követelmények
3.TEKa Hszt. 245/H.főigazgatótábornokegyetemszakirányúRSZV+RVK+RMVKpszichológiai
§ (2)vagy főiskolafelsőfokúalkalmasság
bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult
4.főigazgató-
helyettes
RSZV+RVK+RMVK
5.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
igazgatóezredesRSZV+RVK+RMVK
5a.igazgató-helyettes
5b.kiemelt főtanácsadó
6.hivatalvezetőRSZV+RVK+RMVK
7.főosztály-
vezető
RSZV+RVK+RMVK
8.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztály-
vezető-
helyettes
RSZV + RVK
9.osztály-
vezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőalezredesRSZV + RVK
irodavezető
10.RSZV + RVK

I. Besorolási osztály

[51]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.TEKVI.kiemelt főreferensalezredesegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZVpszichológiai
alkalmasság
4.osztály vezető-
helyettes
RSZV
5.belső ellenőrRSZV
6.jogtanácsosRSZV
7.csoportvezetőRSZV
8.pszichológusRSZV
9.ügyeletvezetőRSZV
10.V.főreferens-
11.kiemelt főelőadó-
12.mentőtiszt-
13.kiemelt biztonsági
főtiszt
-
14.főmérnök-
15.IV.főelőadóőrnagy-
16.szolgálat-
parancsnok
-
17.III.előadószázados-

II. Besorolási osztály

[52]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.TEKIV.referensfőtörzszászlósközépiskolarendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés
-pszichológiai
alkalmasság
4.gépjármű-
vezető
főtörzszászlósközépiskolarendészeti
szakközép-
iskolai végzettség,
rendőr vagy határ-
rendészeti
szakképesítés,
vagy objektumőr-
kísérő, vagy
kormányőr
részszak-
képesítés
-
5.biztonsági
gépjármű-
vezető
-
6.lakásbiztosító-
7.helyszín-
biztosító
-
8.objektumőr-
9.szolgálat-
parancsnok
rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
-
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés
10.tűzszerészrendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr vagy
határ-rendészeti
szakképesítés
szaktanfolyam

Megjegyzések:

TEK: Terrorelhárítási Központ

-[53]

RSZV: rendészeti szakvizsga[54]

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

4. A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán rendszeresített hivatásos státuszok jegyzéke

Vezetői beosztások

ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervVezetői szintMunkakör (beosztás)RendfokozatiÁllamiSzakmaiSpeciálisSpeciális
maximumiskolaiiskolairendészetikövetelmények
végzettségvégzettségvégzettség
3.BVOPTÁBORNOKpszichológiai alkalmasság
4.országos parancsnokegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK
+RMVK
országos parancsnok
stratégiai és
koordinációs
helyettese
a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése
szerinti illetményre
jogosult
5.országos parancsnok biztonsági és
fogvatartási helyettese
országos parancsnok
gazdasági és
informatikai helyettese
6.
7.főosztályvezetői
illetményre jogosult
főosztályvezetőezredesegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK
+RMVK
8.főosztályvezető-
helyettesi
főosztályvezető-
helyettes
ezredesegyetem
vagy
szakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK
illetményre jogosultfőiskola
osztályvezető
munkavédelmi
9.osztályvezetői
illetményre
jogosult
főfelügyelő
főellenőr
főorvos
fegyelmi- és
nyomozótiszt
ezredesegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK

I. Besorolási osztály

ABcDEFGH
1.SzervBeosztási kategóriaMunkakör
(beosztás)
Rendfo
kozati
maxim
um
Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követeim
ények
2.BVOPkiemelt főreferensALEZREDESpszichológiai alkalmasság
3.fegyelmi tiszt
4.nyomozó tiszt
5.VI.tűzvédelmi vezetőegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV
6.környezetvédelmi,
energetikai vezető
7.V.kiemelt főelőadó,
ügyeletes tiszt

II. Besorolási osztály

ABcDEFGH
1.SzervBeosztási kategóriaMunkakör
(beosztás)
Rendfo
kozati
maxim
um
Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelm
ények
2.BVOPIV.raktárvezetőfőtörzszászlóközépiskolaszakirányú
középfokú
pszichológiai
alkalmasság
3.III.segédelőadó
(nyilvántartási,
foglalkoztatási, szállítási)

A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke vezetői beosztások

ABCDEFGH
1.SzervVezetői szintMunkakör (beosztás)Rendfokoz
atimaximum
Képesítési és egyéb követelmények
ÁllamiSzakmaiSpeciálisSpeciális
iskolaiiskolairendészetiköveteimé
2.végzettségvégzettségvégzettségnyek
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
TERÜLETI SZERVEI
parancsnokszakirányú felsőfokúpszichológiai alkalmasság
(kiemelt büntetés-
3.végrehajtásitábornokegyetem
főosztályvezetőiintézet)*RSZV+
illetményre jogosultparancsnokRVK+
igazgatóRMVK
főigazgató-főorvos
4.ügyvezető igazgatóezredes
5.
[55]
6.parancsnok-helyettes
(kiemelt büntetés-
végrehajtási intézet
ezredesegyetem vagy
főiskola
RSZV+
RVK+RMVK
7.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre jogosult
parancsnok
főigazgató-helyettes
igazgató-helyettes
ügyvezető igazgató-
helyettes
gazdasági vezető
alezredesRSZV+
RVK
8.osztályvezetői
illetményre jogosult
osztályvezető
(biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
egészségügyi,
személyügyi,
pszichológiai,
foglalkoztatási,
oktatási, informatikai,
gazdasági)
alezredes
biztonsági vezető
9.

* Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek: Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön

A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke

I. Besorolási osztály

ABcDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör (beosztás)Rendfokozati
maximu
m
Állami
iskolai
végzettség
Szakmai
iskolai
végzettség
Speciális
rendé-
szeti
végzett-
ség
Speciális
követelmények
3.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
TERÜLETI SZERVEI
VI.osztályvezető-
helyettes (biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
foglalkoztatási,
élelmezési,
oktatási, letétkezelő)
ALEZREDESegyetem vagy
főiskola
szakirányú felsőfokúRSZVpszichológiai alkalmasság
4.főorvosegyetem
5.kiemelt főreferens
6.BÜNTETÉS-
VÉGREH
AJTÁS
TERÜLET
I SZERVEI
V.csoportvezető
(biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
foglalkoztatási,
élelmezési,
oktatási, letétkezelő)
egyetem vagy
főiskola
7.kiemelt főelőadó
(biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
foglalkoztatási,
élelmezési, oktatási,
letétkezelő)
8.szakorvos,
szakpszichológus
egyetem
9.fegyelmi- és nyomozó
tiszt, üzemvezető
egyetem vagy
főiskola
10.BÜNTETÉS-
VÉGREH
AJTÁS
TERÜLET
I SZERVEI
IV.főelőadó (biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
foglalkoztatási,
élelmezési,
oktatási, letétkezelő)
egyetem vagy
főiskola
11.orvos, fogorvos,
pszichológus
egyetem
12.főművezetőegyetem vagy
főiskola
13.vezető nevelő
14.BÜNTETÉS-
VÉGREH
AJTÁS
TERÜLET
I SZERVEI
III.előadó (biztonsági,
fogvatartási,
nyilvántartási,
foglalkoztatási,
élelmezési,
oktatási, letétkezelő)
ŐRNAGYegyetem vagy
főiskola
15.nevelő
16.biztonsági tiszt

A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke

II. Besorolási osztály

ABcDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási kategóriaMunkakör (beosztás)ÁllamiSzakmaiSpeciálisSpeciális
Rendfokoiskolaiiskolairendészetiköveteimé
zativégzettségvégzettségvégzettségnyek
maximu
m
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
TERÜLETI SZERVEI
biztonsági főfelügyelő.FŐTÖRZSZÁSZLÓSKÖZÉPISKOLAszakirányú felsőfokúpszichológiai alkalmasság
körlet-főfelügyelő,
hír- és
biztonságtechnikai
vezető,
3.kutyatelep-vezető,
IV.
főápoló,
4.vezető szakasszisztens
5.konyhavezető,
élelmezésvezető,
raktárvezető
műhelyvezető,
mosodavezető,
6.kiemelt művezető,
telepvezető
BÜN
TETÉS-
VÉGR
EHAJ
TÁS
TERŰ
LETI
SZER
VEI
hír- és
biztonságtechnikus,
7.fegyvermester,
műszerész
szociális segédelőadó,
8.körletellátó
III.segédelőadó
9.szakasszisztens,
szakápoló
10.segédelőadó(foglalkoztatási,-biztonsági,
nyilvántartási,
élelmezési, letétkezelő)
11.művezető
12.BÜN
TETÉS-
VÉGR
EHAJ
TÁS
TERŰ
LETI
SZER
VEI
felügyelő (biztonsági,
körlet, foglalkoztatási)
FŐTÖRZSŐR-MESTER
13.II.kutyavezető,
technikairendszer-
kezelő
KÖZÉPISKOLA
VAGY SZAKVIZSGA
14.gépjárművezető
raktáros
15.ápoló

Megjegyzés:

RSZV: rendészeti szakvizsga

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények[56]

Vezetői munkakörök

[57]
abcdefgh
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervVezető szintMunkakör
(beosztás)
Rendfokozati
maximum
Állami iskolai
végzettség
Szakmai iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.Központia Hszt. 245/H. §
(2) bek. szerinti
illetményre
jogosult
főigazgatótábornokegyetemszakirányú
felsőfokú
RSZV+RVK+RMVKpszichológiai
alkalmasság
4.a Hszt. 245/H. §
(2) bek. szerinti
illetményre
jogosult
főigazgató-
helyettes
tábornokRSZV+RVK+RMVK
5.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
országos
polgári
védelmi
főfelügyelő
tábornokRSZV+RVK+RMVK
6.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
országos
tűzoltósági
főfelügyelő
tábornokRSZV+RVK+RMVK
7.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
országos
iparbiztonsági
főfelügyelő
tábornokRSZV+RVK+RMVK
8.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
szolgálat-
vezető
tábornokRSZV+RVK+RMVK
9.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
hivatalvezetőezredesegyetem vagy
főiskola
RSZV+RVK+RMVK
10.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
főosztály-
vezető
ezredesRSZV+RVK+RMVK
11.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztály-
vezető-
helyettes
alezredesRSZV+RVK
12.osztályvezetői
illetményre
jogosult
titkárságvezetőalezredesRSZV+RVK
13.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőalezredesRSZV+RVK
[58]
14.Területifőosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
igazgatótábornokegyetemRSZV+RVK+RMVK
15.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
igazgató-
helyettes
ezredesegyetem vagy
főiskola
RSZV+RVK+RMVK
16.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
igazgató
(KOK, GEK)
ezredesRSZV+RVK+RMVK
17.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
igazgató-
helyettes
(KOK,GEK)
ezredesRSZV+RVK
18.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
fővárosi,
megyei polgári
védelmi
főfelügyelő
alezredesRSZV+RVK
19.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
fővárosi,
megyei
tűzoltósági
főfelügyelő
alezredesRSZV+RVK
20.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
fővárosi,
megyei
iparbiztonsági
főfelügyelő
alezredesRSZV+RVK
21.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
szolgálat-
vezető
alezredesRSZV+RVK
22.osztályvezetői
illetményre
jogosult
hivatalvezetőalezredesRSZV+RVK
23.osztályvezetői
illetményre
jogosult
karmesteralezredesRSZV+RVK
24.osztályvezetői
illetményre
jogosult
szakcsoport-
vezető
(KOK)
alezredesRSZV+RVK
25.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőalezredesRSZV+RVK
[59]
26.Helyifőosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
katasztrófa-
védelmi
kirendeltség-
vezető
(megyeszék-
helyi, fővárosi)
ezredesRSZV+RVK+RMVK
27.főosztály-
vezetői
illetményre
jogosult
katasztrófa-
védelmi
kirendeltség-
vezető
alezredesRSZV+RVK+RMVK
28.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
polgári
védelmi
felügyelő
alezredesRSZV+RVK
29.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
tűzoltósági
felügyelő
alezredesRSZV+RVK
30.főosztály-
vezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
iparbiztonsági
felügyelő
alezredesRSZV+RVK
31.osztályvezetői
illetményre
jogosult
tűzoltóparancs
nok
alezredesRSZV+RVK
32.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőalezredesRSZV+RVK

I. Besorolási osztály

[60]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör (beosztás)Rendfokozati
maximum
Állami iskolai
végzettség
Szakmai iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.KözpontiVI.alosztályvezetőalezredesegyetem vagy
főiskola
szakirányú
felsőfokú
RSZV
RSZV
RSZV RSZV
pszichológiai
alkalmasság
4.VI.kiemelt
főreferens
alezredes
5.VI.munka-
biztonsági
főfelügyelő
alezredes
6.VI.vezető
főügyeletes
alezredes
7.V.kiemelt
főelőadó
alezredes
8.IV.főelőadóőrnagy
9.III.előadószázados
10.II.fogalmazószázados
12.pályakezdőhadnagy
[61]
13.TerületiVI.alosztályvezetőalezredesRSZV
14.VI.kiemelt
főreferens
alezredesRSZV
15.V.kiemelt főtanáralezredes-
16.V.kiemelt
főelőadó
alezredes-
17.V.kiemelt
főellenőr
alezredes-
18.V.ügyeletvezetőalezredes-
19.V.karmester-
helyettes
alezredes-
20.V.főügyeletesalezredes-
21.IV.főelőadóőrnagy-
22.IV.koncertmesterőrnagy-
23.IV.főtanárőrnagy-
24.IV.csoportvezetőőrnagy-
25.IV.ügyeletesőrnagy-
26.III.előadószázados-
27.III.szólamvezetőszázados-
28.III.tanárszázados-
29.III.oktatószázados-
30.II.fogalmazószázados
31.
32.pályakezdőhadnagy
33.HelyiVI.alosztályvezetőalezredesRSZV
34.VI.kiemelt
főreferens
alezredesRSZV
35.VI.parancsnok-
helyettes
alezredesRSZV
36.V.szolgálat-
parancsnok
alezredes-
37.V.csoportvezetőalezredes-
38.V.kiemelt
főelőadó
alezredes-
39.V.műszaki
biztonsági tiszt
alezredes-
40.V.őrsparancsnokalezredes-
41.V.hajóskapitányalezredes-
42.IV.rajparancsnokőrnagy-
43.IV.katasztrófavédelmi megbízottőrnagy-
44.IV.főelőadóőrnagy-
45.III.előadószázados-
46.IIIszerparancs-
nok
százados-
47.II.fogalmazószázados
48.
49.pályakezdőhadnagy-

II. Besorolási osztály

[62]
ABCDEFGH
1.Képesítési és egyéb követelmények
2.SzervBeosztási
kategória
Munkakör (beosztás)Rendfokozati
maximum
Állami iskolai
végzettség
Szakmai iskolai
végzettség
Speciális
rendészeti
végzettség
Speciális
követelmények
3.KözpontiIV.referensfőtörzszászlósközépiskolaszakirányú
középfokú
pszichológiai
alkalmasság
4.III.segédelőadófőtörzszászlós
5.TerületiIV.szakoktatófőtörzszászlós
6.IV.referensfőtörzszászlós
7.IV.technikusfőtörzszászlós
8.III.segédelőadófőtörzszászlós
9.III.raktárvezetőfőtörzszászlós
10.III.zenészfőtörzszászlós
11.III.kiképzőfőtörzszászlós
12.II.gépjármű-
vezető**
főtörzs-
őrmester
középfokú
iskola
szakirányú
alapfokú
13.
14.pályakezdőőrmester
15.HelyiIV.referensfőtörzszászlósközépiskolaszakirányú
középfokú
16.IV.hajóvezetőfőtörzszászlós
17.IV.szerparancs-
nok
főtörzszászlós
18.IV.gépészfőtörzszászlósszakirányú
alapfokú
19.III.különleges
szerkezelő
főtörzszászlósközépfokú
iskola
szaktanfolyam
20.II.beosztott
tűzoltó**
főtörzs-
őrmester
21.II.gépjármű-
vezető**
főtörzs-
őrmester
22.II.matróz**főtörzs-
őrmester
23.II.ügyeletesfőtörzs-
őrmester
24.
25.I.pályakezdőőrmester

Megjegyzések:

1. A **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezők illetmény besorolás szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.

2. Szakirányú egyetemi végzettségként elfogadható képzések: rendvédelmi, katonai felsőoktatási intézményben parancsnoki, igazgatási szakon szerzett végzettség MA, MSC (egyetemi szintű), az adott szakterülethez tartozó MA, MSC (egyetemi szintű: szakmérnök, szakjogász, stb.) végzettség

Rövidítések:

1. RSZV: rendészeti szakvizsga

2. RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam

3. RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

4.[63]

5. KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

6. GEK: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

2. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A rendőrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségek

I. Vezetői beosztások

1. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások:

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és rendészeti mestervezető képző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és rendészeti mestervezető képző tanfolyam,

b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés.

2. További vezetői beosztások:

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam,

b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) és jogelőd szerveinél szerzett rendészeti, védelmi szakirányú végzettség, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga,

d) az NKE büntetés-végrehajtási szakán szerzett végzettség.

II. Nem vezetői beosztások

1. Bűnüldözési feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) az NKE bűnügyi szakán szerzett végzettség, a Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: RTF) bűnügyi szakán szerzett végzettség, és a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam;

ab) az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,

ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

2. Közbiztonsági feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,

ab) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

3. Jogi, igazgatásrendészeti feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) jogi, államigazgatási felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ab) az RTF vagy az NKE valamely rendvédelmi szakán szerzett rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szervező tanfolyam, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

4. Jogtanácsosi feladatokat ellátók:

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, jogi szakvizsga és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

5. Kiképzési, továbbképzési feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam,

ab) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánszervező, pedagógiai szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ac) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett főiskolai végzettség és átképző tanfolyam,

ad) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség, valamint átképző tanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, a rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

6. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és szociális feladatokat ellátók: Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

a) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánerőforrás-menedzser, humánszervező, pszichológia, pedagógia, szociológia szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

b) a Nemzetvédelmi Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

c) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

d) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam.

7. Informatikai feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) felsőoktatási intézményben programozó matematikus, programtervező matematikus végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ab) felsőoktatási intézményben szerzett ügyvitelszervezői, programtervezői, számítógép-programozói végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ac) a Nemzetvédelmi Egyetem, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola informatikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

8. Sajtó- és tájékoztatási feladatokat ellátók:

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy "PR" szakon szerzett képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

b) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy "PR" szakon szerzett képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

c) az RTF valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam.

9. Ügyviteli és titokvédelmi feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség,

ab) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, informatikai, számítógép-kezelői szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

10. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán a szakterületnek megfelelő szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam,

ab) közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ac) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség, felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, valamint rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ad) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és átképző tanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középfokú közgazdasági végzettség, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középfokú közgazdasági végzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

11. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) műszaki egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

ab) katonai, rendészeti tanintézetek technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

12. Egészségbiztosítási szakfeladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

orvostudományi egyetem általános orvos, fogorvos karán szerzett végzettség és rendészeti szakképesítés.

b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

ba) egészségügyi szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett szakképzettség, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő tanfolyam,

bb) középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint egészségügyi szaktanfolyam.

13. Költségvetési ellenőrzési feladatokat ellátók:

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

a) közgazdasági, műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

b) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán vagy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola pénzügyi, gazdálkodási, technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

c) belső ellenőrzési tevékenység ellátása esetén a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek megfelelő képzettség, képesítés.[64]

14. Tanári, oktatói feladatokat ellátók:

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által meghatározottak szerinti képesítés.

15. Állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

állatorvos-tudományi egyetemi, állat-egészségügyi főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint speciális szaktanfolyam.

16. Határrendészeti feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) a Nemzetvédelmi Egyetem (határrendészeti) határrendészeti és védelmi vezetői szak rendészettechnikai szakirányon szerzett végzettség,

ab) az RTF határrendészeti szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség,

ac) az RTF valamely belügyi szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség és a nem határrendészeti szakon végzettek esetében rendészeti szervező tanfolyam,

ad) felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség vagy egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

17. Idegenrendészeti feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében:

aa) a Nemzetvédelmi Egyetem határrendészeti szakán szerzett végzettség,

ab) az RTF határrendészeti szakán szerzett végzettség,

ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség,

ad) az RTF valamely belügyi szakán szerzett végzettség és a nem határrendészeti szakon végzettek esetében rendészeti szervező tanfolyam,

ae) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

af) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében:

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.

18. Büntetés-végrehajtási feladatokat ellátók:

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében

aa) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés,

ab) az RTF büntetés-végrehajtási szakán szerzett képesítés,

ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett képesítés.

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében középiskola és középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés.

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében szakiskola vagy középiskola és büntetésvégrehajtási alapfokú szakképesítés.

Megjegyzés:

1. Felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:

a) az RTF büntetés-végrehajtási szakának elvégzését tanúsító oklevelet,

b) a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (büntetés-végrehajtási tagozatának) 1976 és 1992 közötti elvégzését tanúsító oklevelet,

c) főtiszti, tiszti vizsga, próbaszolgálatos tiszti alkalmassági vizsga 1983. december 31-ig történő letételét igazoló bizonyítványt,

d) a felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsga 1984. január 1-jétől történő letételét igazoló bizonyítványt,

e) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem büntetés-végrehajtási nevelő szakán szerzett képesítést.

2. Középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:

a) a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt,

b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában a középfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.

3. Alapfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni:

a) a BM Rendőriskola, az őri tanfolyam, a Büntetés-végrehajtási Őri Iskola és jogutóda (a Büntetés-végrehajtási Alapfokú Iskola, a Büntetés-végrehajtási Tiszthelyettesképző Iskola) elvégzését igazoló bizonyítványt,

b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában az alapfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.

4. Középfokú rendőri szakképesítésnek kell elfogadni a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt, a bűnügyi szaktanfolyamon és a rendőr szervező tanfolyamon korábban szerzett végzettségeket.

3. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

Az idegennyelv-tudást igénylő beosztások

1. RENDŐRSÉG

1. Országos rendőrfőkapitány és helyettesei.[65]

2. ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ minden beosztása, valamint az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság minden beosztása.[66]

3. ORFK Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának minden beosztása.[67]

4. ORFK Határrendészeti Főosztály minden beosztása.[68]

5. KR parancsnoka és helyettesei[69]

6. A KR NNI minden beosztása, valamint a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat minden beosztása.[70]

7. RRI vezetője és helyettese.[71]

8. A turistaforgalom szempontjából frekventált területeken szolgálatot teljesítő, az állományilletékes parancsnok által meghatározott járőr, baleseti helyszínelő, vizsgáló, körzeti megbízott beosztások.

9. Az állományilletékes parancsnok által meghatározott beosztások azokon a településeken, ahol a nemzetiségek, kisebbségek létszáma ezt indokolja.

10. A határrendészeti tevékenységgel összefüggő munkakörök:

a) határrendészeti kirendeltség vezetője és helyettese,

b) főhatárrendész, határrendész,

c) határrendészeti kirendeltség kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások,

d) átkelőhely-vezetők, átkelőhely-ügyeletesek,

e) szolgálati részlegvezetők, szolgálati csoportvezetők,

f) bevetési osztály vezetője és helyettese,

g) bevetési szolgálat vezetője és helyettese,

h) határrendészeti feladatot ellátó rendőri szervnél a határrendészeti feladatok ellátására létrehozott osztályvezetői, alosztályvezetői, kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások.

11. Idegenrendészeti tevékenységgel összefüggő minden beosztás.

12. A TEK, illetve az NVSZ főigazgatója által meghatározott azon beosztások, ahol az idegen nyelv használata a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen.

2. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

1. BVOP-n:

a) országos parancsnok,

b) országos parancsnok helyettesei,

c) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,

d) az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó egyedi megbízottak,

e) kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, ügyeletes tiszt.

2. Büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél:

a) állományilletékes parancsnok és helyettese,

b) osztályvezető,

c) osztályvezető-helyettes, kiemelt főreferens,

d) kiemelt főelőadó, főelőadó, vezető nevelő,

e) nevelő, biztonsági tiszt,

f) főfelügyelő,

g) segédelőadó,

h) felügyelő,

i) a c)-h) pontokban meghatározottakkal azonos besorolású beosztásokban, az állományilletékes parancsnok döntése szerint.

4. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

1. Őr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok a rendőrségnél

1. Őrszolgálatok:

a) Objektumőr

b) Fogdaőr

c) Kísérőőr

d) Díszőr (KR)[72]

e) Mozgóőr,

f) Parlamenti őr (KR)[73]

g) Segédelőadó (őrzött szálláson)

h) Szolgálati csoportvezető (őrzött szálláson)

2. Ügyeleti szolgálatok:

a) Főügyelet (ORFK)

b)[74]

c) Központi ügyeleti szolgálat (BRFK, MRFK, KR, RRI)

d) Bevetésirányítási Központ

e) Ügyeleti szolgálat (helyi szervek)

f) Híradástechnikai ügyeleti szolgálat

g) Körözési Ügyelet (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző- Értékelő Főosztály)

h) határrendészeti kirendeltség Bevetés Irányítási Szolgálata

i) Helyettes Ügyeleti Szolgálat (Határátkelőhelyeken, Kihelyezett Szolgálati helyeken)

j) Bevetési Szolgálat

k) Őrzött Szállás

l) Ügyeleti Főosztály (TEK).

3. Készenléti szolgálatok:

a) NNI

b) az ORFK Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálat, a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálatai által adott szolgálat

c) KR (tűzszerész, búvár, pilóta)

d) KR szakszolgálatainak készenléti szolgálatai (pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi, híradó, informatikai)

e) RRI (ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét)

f)[75]

g) Területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjai

4. Készültségi szolgálatok:

a) KR bevetési osztályai

b) akció (közterületi támogató) alegység (MRFK, BRFK)

2. Őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok a büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. Őrszolgálati jellegű beosztások

a) Főápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)

b) Szakápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)

c) Ápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)

d) Vezető szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)

e) Szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza)

f) Biztonsági tiszt

g) Biztonsági főfelügyelő

h) Körlet-főfelügyelő

i) Felügyelő (biztonsági, körlet, foglalkoztatási)

j) Technikai-rendszer kezelő k) Kutyavezető

2. Ügyeleti szolgálat

a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos)

b) Főorvos

c) Szakorvos

d) Szakasszisztens

e) Ügyeletes tiszt (BVOP)

3. Készenléti szolgálat

a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos)

b) Szakorvos

c) Szakasszisztens

d) Speciális (akció) csoportba beosztottak.

3. Ügyeleti szolgálat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél[76]

a) vezető főügyeletes (központi szerv)

b) főügyeletes (központi szerv)

c) főügyeletes (területi szervek)

d) Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat állománya (területi szervek)

e) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)

f) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (főváros) állománya

g) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)

h) ügyeletes (helyi szervek)

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése a) pont aa)-ab) alpontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] A felvezető szöveget módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[4] Beiktatta a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.09.01.

[5] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése b)-c) pontja, és 28. § (1) bekezdése d) pontjának da)-db) alpontja. Hatályos 2013.01.01.

[7] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése c), és e) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[8] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[9] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[10] A záró szöveget módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[12] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[13] A felvezető szöveget módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[14] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 20. § - a. Hatálytalan 2012.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[17] Beiktatta a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[18] Módosította a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.04.01.

[19] A címet módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 18. pont). Hatályos 2015.02.01.

[20] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.02.01.

[21] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.02.01.

[22] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 1-3. pont). Hatályos 2015.02.01.

[23] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2015.02.01.

[24] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[25] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.02.01.

[26] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.02.01.

[27] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.02.01.

[28] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.02.01.

[29] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2015.02.01.

[30] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2015.02.01.

[31] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2015.02.01.

[32] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2015.02.01.

[33] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2015.02.01.

[34] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 5-6. pont). Hatályos 2015.02.01.

[35] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2015.02.01.

[36] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2015.02.01.

[37] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[38] Megállapította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[39] Megállapította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 22. pont). Hatálytalan 2015.02.01.

[41] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 19. pont). Hatályos 2015.02.01.

[42] Beiktatta a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[43] Beiktatta a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[44] Beiktatta a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[45] Beiktatta a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[46] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2015.02.01.

[47] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 8. pont). Hatályos 2015.02.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 23. pont). Hatálytalan 2015.02.01.

[49] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 20. pont). Hatályos 2015.02.01.

[50] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2015.02.01.

[51] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 10. pont). Hatályos 2015.02.01.

[52] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 11. pont). Hatályos 2015.02.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 24. pont). Hatálytalan 2015.02.01.

[54] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 21. pont). Hatályos 2015.02.01.

[55] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 12. pont). Hatályos 2015.02.01.

[56] Megállapította a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[57] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 13. pont). Hatályos 2015.02.01.

[58] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 13. pont). Hatályos 2015.02.01.

[59] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 13. pont). Hatályos 2015.02.01.

[60] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 14. pont). Hatályos 2015.02.01.

[61] Módosította a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 15-17. pont). Hatályos 2015.02.01.

[62] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 76/2014. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 25. pont). Hatálytalan 2015.02.01.

[64] Módosította a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 19. § - a. Hatályos 2012.07.01.

[65] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[66] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[67] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[68] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[69] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[70] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[71] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[72] Módosította a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[73] Módosította a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.07.01.

[76] Megállapította a 11/2012. (III. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

Tartalomjegyzék