6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet

egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés a)-b), d), f), h)-k) és n) pontjában,

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) és l) pontjában,

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29. § (1) bekezdésében,

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d), f) és m) pontjában,

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés d)-e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i)-j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 7. § (2) bekezdésében "az iktatás napjától" szövegrész helyébe "a megérkezését követő naptól" szöveg, a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "huszonkét munkanap" szövegrész helyébe a "harminc nap", "az iktatástól" szövegrész helyébe "a megérkezését követő naptól", a "huszonkét munkanapot" szövegrész helyébe a "harmincadik napot" szöveg,

b) 22. § (2) bekezdésében a "huszonkettedik munkanapig" szövegrész helyébe a "harmincadik napig" szöveg, a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

d) 23. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

e) 32. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg

lép.

(2) A Rendelet 5. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(3) A Rendelet 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

2. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 5. § (9) bekezdésében "az iratok megérkezésétől számított" szövegrész helyébe "az iratok megérkezését követő naptól számított" szöveg lép.

3. § A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

a) 7. §-ában a "húsz munkanapos" szövegrész helyébe a "huszonöt napos" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanapos" szövegrész helyébe a "tíznapos" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

4. § A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet 6. § (4) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg lép.

5. § A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg

lép.

6. § A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 17. § (6) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

7. § (1) A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakértői vizsgálat időpontját a szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon belüli időpontra kell kitűzni. "

(2) Az OKM rendelet

a) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés m) pont me) alpontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "tíz munkanap" szövegrész helyébe a "tizenöt nap" szöveg,

e) 16. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

f) 16. § (2) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg,

g) 19. § (2) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg,

h) 27. § (5) bekezdésében a "huszonkét munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc nappal" szöveg lép.

8. § Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

9. § A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "legalább 10 munkanappal" szövegrész helyébe a "legalább tizenöt nappal" szöveg,

b) a 9. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

c) a 11. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

d) a 11. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

e) a 11. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

f) a 15. § (4) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg,

g) a 15. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg,

h) a 15. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

i) a 17. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg,

j) a 19. § (4) bekezdésében a "22 munkanapot" szövegrész helyébe a "harminc napot" szöveg,

k) 22. § (2) bekezdésében "az annak beérkezésétől" szövegrész helyébe "az annak beérkezését követő naptól" szöveg, a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

l) a 27. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg,

m) a 28. § (1) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról szóló 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelet 8. §-a.

(4) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. számú melléklet a 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelethez

"5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

1. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 1. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

"Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja."

2. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi tárgyalás alcím 2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

"A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni."

3. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 7. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

"Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja."

4. A fegyelmi eljárás szabályai cím A fegyelmi határozat alcím 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

"A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és meghatalmazott képviselőjüknek, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek."

5. A fegyelmi eljárás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím 13. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

"Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani."

6. A fegyelmi eljárás szabályai cím Az eljárást megindító kérelem alcím 14. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

"A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához."

2. számú melléklet a 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelethez

"8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

1. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai cím A felvételi kérelem benyújtása alcím 2.1. pontjának negyedik mondata az alábbiak szerint módosul:

"Amennyiben a jelentkezést nem a közzétett jelentkezési lapon nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú iskola a felvételi eljáráshoz szükséges adatok nyolc napon belüli pótlására felszólítja a kérelem benyújtóját."

2. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai cím Az írásbeli vizsga alcím 5.7. pontjának negyedik mondata az alábbiak szerint módosul:

"A hivatal öt napon belül köteles dönteni, s döntéséről - a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélő) értesíteni az igazgatót." "

Tartalomjegyzék