72/2011. (VII. 29.) VM rendelet

a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 3-9. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet alapján támogatásra fordítható keretösszeg a 2011/2012. borpiaci évben 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg."

2. § Az R1. 7. § (4) bekezdése a következő e)-g) pontokkal egészül ki:

[(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

"e) a kérelmező valamennyi Szőlőbor-Pincekönyvének 7. mellékletében szerepeltetett melléktermék nyilvántartás másolatát a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci évre vonatkozóan;

f) a melléktermék kivonási kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát (borkísérő okmány, átvételi elismervény);

g) amennyiben a keletkezett melléktermékeket ellenőrzés mellett vonták ki, a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére benyújtott előzetes bejelentés másolati példányát."

3. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell.

(2) Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, annak a keletkező borseprő kötelező lepárlás útján történő megsemmisítéséről gondoskodnia kell.

(3) A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kivonásra kötelezett termelő (a továbbiakban: kötelezett) legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évének végéig a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét

a) lepárlóüzem részére leadja, vagy

b) ellenőrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja.

(4) Borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK rendelet) 21. cikkének értelmében a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol-mennyiségnek el kell érnie

a) szőlőtörköly és borseprő leadása esetében a 10%-ot,

b) csak szőlőtörköly leadása esetében az 5%-ot,

c) csak borseprő leadása esetében az 5%-ot.

(5) Amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el a (4) bekezdésben meghatározott mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával.

(6) A tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállítását végző üzemnél a borászati melléktermék kivonására vonatkozó kötelezettség szempontjából az éves termelt bormennyiséget a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállítása előtt megtermelt bormennyiség alapján kell megállapítani.

(7) A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre."

4. § Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[(1) Szőlőtörköly esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:]

"i) ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése."

5. § Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását a kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére."

6. § Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon denaturált borseprőt harmadik fél részére át kell adni a borkészítés borpiaci évének végéig."

7. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Aki a borászati melléktermék kivonási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban

a) a szőlőtörköly kivonására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a kivont borászati melléktermék alkoholtartalma nem éri el a 3. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket,

az a következő borpiaci évben nem részesülhet a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103o-103p., valamint 103r-103y. cikkében meghatározott támogatásokból."

8. § (1) Az R2. 11. § (5) bekezdésében az "adott borpiaci év június 5-éig" szövegrész helyébe az "adott borpiaci évet követő augusztus 5-éig" szöveg lép.

(2) Az R2. 12. § (2) bekezdésében a "május 25-ig" szövegrész helyébe a "július 31-ig" szöveg lép, az "adott borpiaci év június 25-ig" szövegrész helyébe az "adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig" szöveg lép.

(3) Az R2. 13. § (4) bekezdésében az "adott borpiaci év júniusának 25. napjáig" szövegrész helyébe az "adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig" szöveg lép.

9. § Az R2. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2011. (VII. 29.) VM rendelettel módosított 3. §-át, 6. § (2) bekezdését, 8. §-át, 11. § (5) bekezdését, 12. § (2) bekezdését és a 13. § (4) bekezdését a 2011/2012-es borpiaci évtől kezdődően kell alkalmazni."

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter