73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4-6. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8-10. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) és f)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11-12. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. § (1)-(3) bekezdése, a 15. § d) és h) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdés a)-c) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. § (4) és (5) bekezdése, a 15. § f) pontja, a 17. § (1) bekezdés d)-h) pontja, valamint a 17. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § a)-c), e) és g) pontja, valamint a 16. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében az "Az ún. veszélyeztetett terhesség esetén a 8. számú kódot kell az igazoláson feltüntetni." szövegrész.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 5. pontjában a "részleges" szövegrész helyébe a "kiegészítő" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. c) pontjában az "az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt személyek," szövegrész.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0-4 napos életkorban jogszabály szerint kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében jogosult beutalásra."

(2) A Kr1. a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval - amennyiben az kormányrendeletben foglaltak szerint befogadásra került - az OEP finanszírozási szerződést köt az újszülött 0-4 napos korban történő ellátására."

(3) Hatályát veszti a Kr1. 3. § (3) bekezdésében az "és (4)" szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban előírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelőzési és szűrési tevékenységet. A háziorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése céljából az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg a háziorvosi szolgálat típusának megfelelő indikátorokat. A finanszírozó a háziorvosi szolgálat típusának megfelelő gyógyító-megelőző tevékenysége és adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és erről értesíti az adott szolgálat működtetőjét."

(2) A Kr2. 27. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő]

"b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait is,"

[kivételével történik.]

(3) A Kr2. 36. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a fekvőbeteg-intézményben ellátott biztosított részére]

"c) az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálata,"

(4) A Kr2. 56. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (2) bekezdése és 12/A. § (1) bekezdése szerinti értékelésre 2011. áprilistól kerül sor."

5. § A Kr2.

a) 12/A. § (1) bekezdésében a "legalább 25%-ában" szövegrész helyébe a "legalább egyikében" szöveg,

b) 21. § (3) bekezdésében az "A nem települési önkormányzat által fenntartott" szövegrész helyébe az "Az" szöveg,

c) 21. § (13) bekezdés

ca) b) pontjában a "0-6 éves" szövegrész helyébe a "0-7 éves" szöveg,

cb) c) pontjában az "az ÁNTSZ illetékes városi" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi" szöveg,

d) 28. § (1b) bekezdésében az "OEP a többletteljesítménynek legfeljebb 10 százalékát" szövegrész helyébe az "OEP legfeljebb 10 százalék többletteljesítményt" szöveg,

e) 37. § (2) bekezdés d) pontjában az "egészségügyi szolgáltatások" szövegrész helyébe az "egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatások" szöveg, az "ÁNTSZ engedéllyel" szövegrész helyébe az "engedélyével" szöveg

lép.

6. § (1) A Kr2. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr2. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr2. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr2. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A Kr2. 14. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6) A Kr2. 20. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) A Kr2. 28. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Többletkapacitásnak minősül az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által végzett, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatainak miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozott szolgáltatási egysége."

(2) A Kr3. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdés d) és g)-i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13-15. §-ban foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet."

(3) A Kr3. 15/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, a TBB a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül - legfeljebb 30 napos határidővel -hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt."

(4) A Kr3. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A 15/A. § (2) bekezdés b) pontjának, (2a) és (3) bekezdésének az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárások során is alkalmazni kell, azzal, hogy a hiánypótlási felhívásra előírt öt napos határidőt a Módr. hatálybalépésétől kell számítani.

(2) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 15/A. § szerinti kérelmét első ízben 2011. szeptember 30-ig nyújthatja be, azzal, hogy a TBB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megküldi javaslatát az egészségügyért felelős miniszternek, aki a javaslatról annak beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. A 15/A. § rendelkezéseit egyebekben ebben az esetben is alkalmazni kell."

(5) A Kr3.

a) 8. § (10) bekezdésében az "az illetékes" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 15/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium" szövegrész helyébe az "a szakmai kollégium" szöveg,

c) 15/A. § (3) bekezdésében az "a beérkezett kérelmek alapján minden év április 30-ig" szövegrész helyébe az "a beérkezett kérelmek alapján, a (2a) bekezdés szerinti határidő szükség szerinti figyelembevételével az összes kérelem hiánytalan beérkezését követő 30 napon belül, de legkésőbb minden év június 30-áig" szöveg

lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr4.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a megbízási jogkör gyakorlója a vezetői pályázati eljárás során nem él megbízási jogával, vagy ha a 7. § szerinti esetben a munkakör betöltésére nem kerül sor, a pályázati eljárást haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani, és az eredménytelenné nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell ismételni. Ettől eltérően a pályázati eljárás megismétlésétől el lehet tekinteni a Kjt. 20/A. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott esetekben."

(2) A Kr4. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Magasabb vezetői megbízásnak minősül]

"d) a 7. § b) pontja szerinti eset kivételével a gazdasági igazgatói - vagy a c) pont szerinti intézmény esetében a gazdasági vezetői - megbízás."

(3) A Kr4. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) A 2010. december 31-én kinevezett vezetőként foglalkoztatott közalkalmazott megbízott vezetői besorolás szerinti illetményét 2011. január 1-jétől csökkenteni kell a részére az e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított szabályai szerint megállapításra kerülő vezetői pótlék összegével. Ennek során a garantált illetménynél kisebb összeg nem állapítható meg, valamint a 2011. január 1-je és a Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakra járó illetmény és illetménypótlék együttes összege nem lehet kevesebb a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint megállapított illetmény és illetménypótlék együttes összegénél. (2) A Korm. rendelettel megállapított 4. mellékletet 2011. január 1-jétől kell alkalmazni."

(4) A Kr4.

a) 1. § (4) bekezdésében a "18-25. §-okban" szövegrész helyébe a "18-23/A. §-ban" szöveg,

b) 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a "megbízás, kinevezés" szövegrész helyébe a "megbízás" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "kinevezési, megbízási" szövegrészek helyébe a "megbízási, illetve a munkáltatói" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdés záró szövegrészében a "megbízására, kinevezésére" szövegrész helyébe a "megbízására" szöveg

lép.

(5) A Kr4. 16. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában a "pszichiátriai osztályon" szövegrész helyébe a "pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban" szöveg lép.

9. § (1) A Kr4. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr4. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr4. 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti a Kr4.

a) 4. § (4) bekezdés c) pontja,

b) 5. § b) pontjában a "vezető testületi tagi," szövegrész,

c) 8. § (2) bekezdése,

d) 8. § (3) bekezdésében az "és (2)" szövegrész,

e) 9. § (1) bekezdésében az " , illetve vezetői kinevezés" szövegrész,

f) 9. § (2) bekezdésében a " , valamint a vezető testületi tag" szövegrész,

g) 19. § (1) bekezdésében az "és munkaköröket" szövegrész.

7. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr5.) a 4. CÍM-et megelőzően a következő 37/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Európai Adatbank

37/A. § Az engedélyező

a) a 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a Melléklet 1., 3., 5. pontjában, valamint 9. pont a) pont aa)-ab) alpontjában feltüntetett adatokat;

b) a 33. § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejűleg az elutasító határozat keltét, indokait;

c) a 34. § (2) bekezdésében foglaltakkal egyidejűleg az engedélyező határozat keltét, indokait;

d) a 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejűleg az engedélyező határozat keltét, indokait;

e) a 37. § (4) bekezdése esetén a kérelmező döntésének keltét, indokait;

f) a 37. § (5) bekezdése esetén a vizsgáló döntésének keltét, indokait

továbbítja az Európai Adatbankba."

12. § (1) A Kr5. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapítja meg."

(2) A Kr5. a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § A 2011. május 1-jét megelőzően rendelkezésre álló 37/A. § szerinti adatokat az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal legkésőbb 2012. április 30-ig továbbítja az Európai Adatbankba."

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr6.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos tisztifőorvos, az országos tisztifőgyógyszerész, az OTH igazgatója és gazdasági vezetője, valamint az országos intézetek vezetőinek állása pályázat útján tölthető be."

(2) A Kr6. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az országos tisztifőorvos szakmai felügyeleti jogkörében a (3) bekezdésben megjelölt szerveken kívül az ország egészére kiterjedő hatállyal a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti jogkörében eljár."

(3) A Kr6. 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat]

"ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,"

(4) A Kr6. 12. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.]

"ae) 186. § (3) bekezdése,"

[szerinti feladatok ellátására.]

(5) A Kr6. 12. § (4) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.]

"af) 243. § (7) bekezdése,"

[szerinti feladatok ellátására.]

14. § A Kr6. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, első fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki."

15. § A Kr6.

a) 1. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szerv működik (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok szakigazgatási szerveként megyei, illetve fővárosi népegészségügyi szakigazgatási szerv működik (a továbbiakban együtt: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "megyei tisztifőorvos" szövegrész helyébe a "megyei, illetve fővárosi tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: megyei tisztifőorvos)" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "kistérségi, illetve fővárosi kerületi intézetek (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "kistérségi vagy fővárosi kerületi intézetek (a továbbiakban együtt: kistérségi népegészségügyi intézet)" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében a "szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat" szövegrész helyébe a "szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat" szöveg,

e) 10. § (3) bekezdésében a "kiegészítő, valamint - az alapító okiratban meghatározott arányban - kisegítő és" szövegrész helyébe az "- az alapító okiratában meghatározott arányban -" szöveg,

f) 12. § (7) bekezdésében az "egészségügyi államigazgatási szervként" szövegrész helyébe az "egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t," szöveg,

g) 27. § (4) bekezdés c) pontjában a "megyei tisztifőgyógyszerész" szövegrész helyébe a "megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerész" szöveg,

h) 27. § (5) bekezdésében az "(1) bekezdéstől" szövegrész helyébe az "(1) és (2) bekezdéstől" szöveg

lép.

16. § A Kr6. 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17. § (1) Hatályát veszti a Kr6.

a) 2. § (1) bekezdésében az "az országos tisztifőorvos javaslata alapján" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "igazgatóját és" szövegrész,

c) 3. § (2) bekezdésében az "Az OTH vezetője az országos tisztifőorvos." szövegrész,

d) 12. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában az "- e rendelet eltérő rendelkezése hiányában -" szövegrész,

e) 12. § (5) bekezdés c) pont cg) alpontja,

f) 14. § (3) bekezdése,

g) 15. § (2) bekezdése,

h) 15. § (3) bekezdésében az "és cc)" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kr6. 12. § (5) bekezdés c) pont ca)-ce) alpontja.

18. § Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED) szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapítja meg.

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. § (2) bekezdése 2011. június 16-án lép hatályba.

(3) A 8. § (5) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(4) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5. pontját módosító rendelkezése a "részleges" szövegrész helyett a "kiegészítő" szöveggel lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "Táppénz jellege" elnevezésű táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Táppénz jellege
(TP. jell.)
Kód
Üzemi baleset"1
Foglalkozási megbetegedés"2
Közúti baleset"3
Egyéb baleset"4
Beteg gyermek ápolása"5
Terhesség-szülés miatti keresőképtelenség"6
Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés"7
Egyéb keresőképtelenség"8
Veszélyeztetett terhesség"9

2. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a "9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója" pontban az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg lép.

3. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a "Fogorvosi ambuláns napló" táblázatot követő "Térítési kategóriák:" bekezdés a "6 = fekvőbeteg részére végzett ellátás" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

[Térítési kategóriák:]

"7 = A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított, amelynek jogcímei szerinti betűjelek:

7G = gyermek,

7I = időskorú 60 év feletti,

7R = rokkantsági nyugdíjas,

7S = sürgősségi ellátás,

7T = terhes anya,

7K = közgyógyellátott,

7U = üzemi balesetes.

7B = Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése.

8 = Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor"

2. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a "Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről" rész a "20 részleges térítési díj" sort követően a következő sorral egészül ki:

[Megnevezés]

"21 üres mező"

4. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 7. számú melléklet "3. Mátrix kórházi ellátás" pontjában az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg lép.

5. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 12. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

A beteg önellátó képességének fokaSzakápolási ellátásSzakirányú (rehabilitációs)
tevékenység
elrendelhető vizitek száma
1-14-igtovábbi
Teljes ápolást igénylő esetben1,00,90,9
Részleges ápolást igénylő esetben0,90,70,8
Önellátásra képes beteg esetében0,80,5-

6. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a 17/A. pontban az "a REP" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg lép.

2. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a 18. pont D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "D. az Adatlapot kitöltő osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött"

3. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a 20. és 22. pont helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"20. A felvétel időpontja

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött esetén az újszülöttkori első szűrés kezdetének időpontja."

"22. A távozás időpontja

A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülő, illetve exitált betegnél kötelező. A távozás időpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött esetén az újszülöttkori első szűrés befejezésének időpontja."

4. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a 23. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: "3. otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás befejezettnek minősül"

5. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a 27. pont az "Az elvégzett beavatkozás darabszáma" sort követően a következő szöveggel egészül ki:

"Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közreműködésével született újszülött szűrésére vonatkozó OENO kódok esetén nem kell kitölteni a 27. rovatban a Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertőzés (F), a beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M) rovatokat."

6. A Kr2. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében az "Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő" szövegrész helyébe az "Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellőzését lehetővé teszi." szöveg lép.

7. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 20. számú melléklete a "Páciens törzskarton sorszáma" sort követően a következő szöveggel egészül ki:

"A páciens nyilatkozata a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak megismerhetőségéről"

2. A Kr2. 20. számú mellékletében a "Kitöltési útmutató" rész az "Az orvos személyazonosító bélyegzőjének 5 jegyű száma" sort követően a következő szöveggel egészül ki:

"A páciens nyilatkozata a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak megismerhetőségéről

Tartalma:

1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem tiltotta meg azok megismerhetőségét.

2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti az OEP adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított megtiltotta azok megismerhetőségét."

8. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 28. számú melléklet

a) "A" rész 1. pontjában és "B" rész 1. pontjában az "egészségügyért felelős miniszter által engedélyezett" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett" szöveg,

b) "B" rész 3. pontjában a "44 900 súlyszám" szövegrész helyébe a "37 091 súlyszám" szöveg

lép.

9. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Kr4. 1. mellékletében a "II. Nem ágazatspecifikus munkakörök" című táblázat gazdasági vezetőre vonatkozó 1. c) sora.

10. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Kr4. 3. melléklet I. 1. és I. 2. pontjának nyitó szövegrészében a " , valamint az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testülete tagjainak" szövegrész.

11. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A honvédelmi tárca közalkalmazotti munkakörei megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

(egészségügy)

Munkakörök megnevezéseFizetési osztályokVezetői
pótlék
%-a
ABCDEFGHIJ
I. Megbízott vezetők
Pályáztatásra kötelezett:
a) Magasabb vezető
beosztás:
főigazgató***300
főigazgató-helyettes****250
igazgató (ápolási,
gazdasági, orvos)
*****200
b) Vezető beosztás
hivatalvezető****150
rendelőintézet igazgató***150
intézetvezető***150
osztályvezető****150
rendelőintézet****100
igazgató-helyettes
intézetvezető helyettes***100
(ápolási, gyógyító,
gazdasági, rehab.
intézetnél)
főgyógyszerész***150
vezető főorvos (osztály-,***150
részleg-, rendelő)
ápolási
igazgató-helyettes
***150
vezető ápoló***100
II. Csoportvezetők
Pályáztatásra kötelezett:
laboratóriumvezető***
gyógyszertárvezető***
egészségügyi
szolgálatvezető
***
csoportvezető,
részlegvezető
***
vezető (asszisztens,
műtős, szülésznő)
***
osztályvezető-helyettes***
III. Szakalkalmazottak
Pályáztatásra kötelezett:
adjunktus***
kutató, vezető kutató***
alorvos***
orvos***
szakorvos***
dietetikus**
szociális munkás****
fogorvos***
pszichológus,
szakpszichológus
***
főorvos***
okleveles, diplomás
ápoló
***
logopédus***
gyógyszerész***
gyógyszertárvezető
helyettes
***
biológus***
konduktor**
vezető közegészségügyi
felügyelő
***
közegészségügyi
felügyelő
***
vegyész**
mikrobiológus***
szonográfus**
védőnő***
gyógytornász**
műtős/nő, főműtős/nő***
szakasszisztens***
ellenőr, főellenőr***
belső ellenőr***
informatikus***
Pályáztatás alól
mentesített:
segédápoló***
szakápoló, vezető
szakápoló
***
szülésznő***
egészségügyi gázmester***
üzemeltetés vezető***
szakoktató***
asszisztens**
laborasszisztens**
ápoló/nő****
ápolási asszisztens***
laboráns****
sterilizáló**
beteghordó****
boncmester***
gyógymasszőr******
műtőssegéd***
szakács, főszakács***
büfévezető***
főelőadó***
előadó***
technikus, főtechnikus***
ügykezelő, vezető
ügykezelő
***
ügykezelő gépíró***
ergonómus***
mentő gépjárművezető***
szakmunkás***
gépmester***
raktárvezető,
raktárvezető helyettes
***
raktáros**
stúdiós**
pénztáros***
portás***
takarító***
gondnok***
egészségügyi kisegítő*

"

12. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr6. 3. melléklet 1. címében foglalt táblázat 128-140. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:

128.Hódmezővásárhelyi, Makói Kistérségi Népegészségügyi
Intézet
129.Székhely:Hódmezővásárhely
130.Illetékességi terület:Hódmezővásárhelyi Kistérség
131.Makói Kistérség
132.Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi
Intézet
133.Székhely:Szeged
134.Illetékességi terület:Szegedi Kistérség
135.Kisteleki Kistérség
136.Mórahalomi Kistérség
137.Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
138.Székhely:Szentes
139.Illetékességi terület:Szentesi Kistérség
140.Csongrádi Kistérség

2. A Kr6. 3. melléklet 2. cím b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következő szervek látják el:]

"b) Baranya, Somogy és Tolna megye vonatkozásában: a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,"

3. A Kr6. 3. melléklet 2. cím e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következő szervek látják el:]

"e) Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye vonatkozásában: a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,

f) Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye vonatkozásában: a Győr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,"

4. A Kr6. 3. melléklet 2. címe a következő g) ponttal egészül ki:

[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következő szervek látják el:]

"g) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: a Hajdú-Bihar Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére