7/2011. (III. 4.) KIM rendelet

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének kikérésével -a következőket rendelem el:

1. §[1] A járásbírósági álláshelyre, a közigazgatási és munkaügyi bírósági álláshelyre, továbbá a törvényszéki, ítélőtáblai és kúriai álláshelyre (a továbbiakban együtt: magasabb bírói álláshely) benyújtott pályázatok elbírálása során e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a)[2] a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (a továbbiakban: Bjt.) meghatározottakat,

b) annak a bíróságnak a megnevezését, amelyre a pályázat kiírásra kerül,

c) a betöltendő álláshely ügyszakát,

d) a pályázat beérkezésének határidejét,

e) azt, hogy a pályázattal érintett álláshelyre beérkezett pályázatok mely szabályok alapján kerülnek elbírálásra.

(2) A bírósági személyi nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő - a pályázat elbírálásához szükséges -adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatban hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában részt vevő szervek és személyek ezeket kezeljék.

(3)[3] A pályázattal érintett törvényszék, ítélőtábla vagy a Kúria elnöke (a továbbiakban együtt: a bíróság elnöke) a (2) bekezdésben megjelölt hozzájárulás esetén a nyilvántartásból beszerzi a pályázó által megjelölt adatokat.

(4)[4]

3. § (1)[5] A bíróság elnöke a pályázatokat és azok mellékleteit - amennyiben nincs helye a pályázat elutasításának - a pályázati határidő lejártát követően haladéktalanul továbbítja a pályázati rangsor felállítására jogosult bírói tanácsnak (a továbbiakban: bírói tanács), továbbá magasabb bírói álláshely esetében a véleményezésre jogosult kollégiumnak.

(2) A kollégium a véleményét 8 napon belül megküldi a bírói tanácsnak.

4. § (1) A bírói tanács a pályázati rangsort a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontok szerinti pontozással - az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok összegzése alapján - alakítja ki.

(2) A bírói tanács valamennyi értékelési szempontot és az azokra adott pontszámokat táblázatba foglalja és azt a Bjt. -ben meghatározott egyéb dokumentumokkal együtt haladéktalanul továbbítja a bíróság elnökének.

5. §[6] (1) Ha a pályázó bíró, a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a legutolsó bírói minősítése vehető figyelembe. Ha a minősítés a 2011. március 1. előtt hatályos szabályok szerint történt, a "kiválóan alkalmas" minősítést az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja szerint kell értékelni.

(2) Ha a bíró bírói értékeléssel még nem rendelkezik, és közvetlenül a bírói kinevezése előtt

a) bírósági titkár volt, abban az esetben az (5)-(7) bekezdésben foglaltak,

b) közszolgálati tisztviselői jogviszonyban állt, abban az esetben a (8)-(9) bekezdésben foglaltak,

c) egyéb jogviszonyokban állt, abban az esetben a (10) bekezdésben foglaltak

szerint kell értékelni.

(3) Ha a pályázó olyan bíró, aki a bíróságok központi igazgatásához kapcsolódó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és a legutolsó bírói minősítése óta legalább egy év eltelt, akkor e joggyakorlati idő OBH elnöke általi értékelését az 1. melléklet 1.1.2. pontja szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az értékelés minősítése

a) jó, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.1. pontja,

b) átlag feletti, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja,

c) kiváló, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja

szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.

(4) Ha a pályázó olyan bíró, aki a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: Minisztérium) legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és a legutolsó bírói minősítése óta legalább egy év eltelt, az 1. melléklet 1.1.2. pontja szerint kell figyelembe venni az igazságügyért felelős miniszter általi legutolsó értékelésének eredményét. Amennyiben az értékelés

a) legalább 75% és legfeljebb 89,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.1. pontja,

b) legalább 90% és legfeljebb 94,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja,

c) legalább 95%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.2.3. pontja

szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.

(5) Ha a pályázó bírósági titkár, a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a legutolsó fogalmazói és legutolsó titkári minősítését kell értékelni.

(6) Ha a pályázó olyan bírósági titkár, aki a bíróságok központi igazgatásához kapcsolódó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az OBH-ban vagy az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) tagja mellett legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és nem rendelkezik titkári minősítéssel vagy a legutolsó titkári minősítése óta legalább egy év eltelt, akkor e joggyakorlati idő OBH elnöke, illetve OBT tagja általi értékelését az 1. melléklet 1.1.1. pontja szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az értékelés minősítése

a) jó, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.2. pontja,

b) átlag feletti, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.3. pontja,

c) kiváló, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.4. pontja

szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.

(7) Ha a pályázó olyan bírósági titkár, aki a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében a Minisztériumban legalább egy éves joggyakorlatot töltött, és nem rendelkezik titkári minősítéssel vagy a legutolsó titkári minősítése óta legalább egy év eltelt, az 1. melléklet 1.1.1. pontja szerint kell figyelembe venni az igazságügyért felelős miniszter általi legutolsó értékelésének eredményét. Amennyiben az értékelés

a) legalább 75% és legfeljebb 89,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.2. pontja,

b) legalább 90% és legfeljebb 94,99%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.3. pontja,

c) legalább 95%-os eredményű, abban az esetben az 1. melléklet 1.1.1.4. pontja

szerinti pontszámot kell adni a pályázónak.

(8) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a közigazgatási jogi szakterületen eltöltött joggyakorlati idő alatti legutolsó minősítését az 1. melléklet 1.1.3. pontja szerint kell figyelembe venni.

(9) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közigazgatási vezetői (a továbbiakban: közigazgatási vezető) munkakört lát el, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként a közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati idő alatti legutolsó minősítését az 1. melléklet 1.1.4. pontja szerint kell figyelembe venni.

(10) Joggyakorlati idő alatt lefolytatott értékelés eredményeként, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor egyéb jogviszonyban áll vagy nem áll jogviszonyban, a pályázat benyújtását megelőzően egyéb jogviszonyokban eltöltött joggyakorlati idő alatti, a pályázathoz becsatolt valamennyi minősítését annak tartalma alapján együttesen értékeli a bírói tanács az 1. melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott pontszám erejéig.

(11) Bíró pályázó esetén amennyiben a munkáltató mulasztása miatt nem rendelkezik bírói értékeléssel, részére az 1. melléklet 1.1.2.2. pontja szerinti pontszámot kell adni.

6. §[7] (1) A joggyakorlat idejének pontozása a jogi szakvizsgát követően jogi munkaterületen eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen három hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe. A pontozásnál az értékelés időpontjában fennálló joggyakorlati idő vehető figyelembe.

(2) A bírói joggyakorlati időt a joggyakorlati időre az (1) bekezdés szerint adott pontokon felül kell értékelni.

(3) A közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén a pályázat benyújtását megelőző 5 évben közigazgatási jogi szakterületen eltöltött joggyakorlati időt az 1. melléklet 1.2.3. pontja szerint, a közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati időt pedig az 1. melléklet 1.2.4. pontja szerint, a joggyakorlati időre az (1) és (2) bekezdés szerint adott pontokon felül kell értékelni azzal, hogy a joggyakorlati időre adható, az 1. melléklet 1.2. pontjában meghatározott maximális pontszámok összege együttesen nem haladhatja meg a 32 pontot.

(4) Közigazgatási jogi szakterületen szerzett joggyakorlati időnek minősül a jogi szakvizsga megszerzését követően

a) a bíróként, igazságügyi alkalmazottként közigazgatási, munkaügyi ügyszakban kifejtett tevékenység,

b) az alkotmánybíróként, ügyészként, ügyészségi alkalmazottként, ügyvédként, jogtanácsosként közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,

c) az Alkotmánybíróság Hivatalánál, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső kontrolljához, vagy közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,

d) a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetben, közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett igazságszolgáltatási tevékenység,

e) a közszolgálati jogviszonyban végzett hatósági jogalkalmazói tevékenység, valamint annak irányítása,

f) a pályázó munkaköre alapján a közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály-előkészítésben, illetve véleményezésben való részvétel

időtartama.

7. §[8] A törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumának véleményére vonatkozó pontszámításnál meg kell állapítani a leadott összes szavazat és a támogató szavazatok arányát. A pályázónak ennek az arányszámnak megfelelő, az 1. melléklet 2. pontja szerinti pontszámot kell adni.

8. § (1)[9] A jogi szakvizsga eredményének értékelésekor - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet vagy a jogi szakvizsgáról szóló 12/1976. (XI. 6.) IM rendelet szerinti kitűnő, jeles és jó minősítési kategóriát kell pontozni.

(2) Az a pályázó, aki az ügyvédjelölt és a jogi előadó joggyakorlatáról, valamint az ügyvédi-jogtanácsosi vizsgáról szóló 6/1959. (VI. 11.) IM rendelet szerint tett ügyvédi-jogtanácsosi vizsgát vagy a 109/1961. (IK7.) IM-Legf. Ü. együttes utasítás szerint tett bírói-ügyészi vizsgát és az eredménye kitűnő, 10 pontot kap.

9. § (1)[10] Tudományos fokozatként a "Doctor of Philosophy" (PhD) fokozatot, továbbá a doktori fokozat, a habilitált doktor, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet kell figyelembe venni.

(2)[11] Szakirányú tudományos fokozatként a pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő jogi területen szerzett tudományos fokozatot kell értékelni.

(3)[12] Egyéb tudományos fokozatként a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli, jogi területen szerzett tudományos fokozatot kell értékelni.

(4) A tudományos fokozat értékelésekor a rendelet 1. melléklete 4. pontja szerinti maximális pontszám erejéig több tudományos fokozat is figyelembe vehető.

10. § (1)[13] Szakirányú szakjogászi végzettségként, illetve LL.M. végzettségként a munkakörhöz kapcsolódó másoddiplomaként a pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő területen szerzett szakjogászi végzettséget és másoddiplomát kell értékelni.

(2)[14] A szakjogászi, az LL.M., illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma értékelésekor a rendelet 1. melléklete 5. pontja szerinti maximális pontszám erejéig több szakjogászi végzettség és másoddiploma is figyelembe vehető.

11. §[15] A szakterületen végzett külföldi tanulmányútként a pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő jogi területen végzett tanulmányutat kell értékelni a rendelet 1. melléklete 6. pontja szerinti maximális pontszám erejéig.

12. §[16] A rendelet 1. melléklete 7. pontjában meghatározott maximális pontszám erejéig több nyelvvizsga is értékelhető. Ha ugyanazon idegen nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni.

13. §[17] (1) Jogi tárgyú publikációként az 1. melléklet 8.1-8.4. pontjának megfelelő helyen közzétett, legalább 1 szerzői ív terjedelmű publikációt kell figyelembe venni.

(2) A pályázó által benyújtott, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő publikációk terjedelmét meg kell állapítani, és szerzői ívenként az 1. melléklet 8.1-8.4. pontja szerinti pontszámot kell adni azzal, hogy azok összege a 8. pontban meghatározott maximális pontszámot nem haladhatja meg.

13/A. §[18] (1) A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő, illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredményre adható pontszámot a pályázó által benyújtott igazolások tartalma alapján kell meghatározni.

(2) A bírói tisztség betöltésénél az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvételt az 1. melléklet 9.2. pontja szerint kell értékelni.

14. §[19] (1) A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenységet az 1. melléklet 10. pontja szerint - a 10.5-10.7. pontok kivételével - a munkakörtől függetlenül kell értékelni, tekintettel arra, hogy azok a szakági szaktudást, illetve bírói kompetenciát fejlesztő tevékenységek.

(2) A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység keretében szakirányú tudományos oktatásként, vizsgáztatásként a pályázat szerinti álláshely ügyszakának megfelelő jogi területen végzett oktatási, vizsgáztatási tevékenységet kell figyelembe venni.

(3) Egyéb tudományos oktatásként, vizsgáztatásként az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli, jogi területen végzett tudományos oktatási, vizsgáztatási tevékenységet kell figyelembe venni.

(4) Mind a szakirányú oktatást, vizsgáztatást, mind az egyéb oktatást, vizsgáztatást akkor kell értékelni a bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység keretében, ha azt oktatási intézményben vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetben végzik. E körben kell értékelni továbbá a bírósági fogalmazók, a bírósági titkárok és a bírák képzésében - ide nem értve a bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori), valamint a pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenységet - való részvételt, továbbá a jogi szakvizsgáztatásban cenzorként, valamint az egyéb, jogszabály által felállított vizsgabizottságok tagjaként történő vizsgáztatást.

(5) A bírói tisztség betöltésénél az egyéb szakmai többlettevékenység keretében kell értékelni

a) a jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében való részvételt,

b) a bírói kinevezéssel még nem rendelkező pályázónak az egy évet meghaladó bírósági közvetítői tevékenységét,

c) a bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori), valamint a pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenységet,

d) a munkakörhöz kapcsolódóan ellátott perképviseleti tevékenységet.

(6) A bíróságok központi igazgatásáról szóló átfogó ismeretek megszerzése érdekében az OBH-ban eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlatot, a központi igazgatási feladatokban történő közreműködést, továbbá a jogszabályok előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében a Minisztériumban eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlatot, valamint az OBT tagja mellett eltöltött bírósági titkári joggyakorlatot az 1. melléklet 10.8. pontja szerint kell értékelni.

(7) A közigazgatási szakvizsga eredményét a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, illetve a törvényszéken közigazgatási ügyszakba meghirdetett álláshely esetén kötelező figyelembe venni.

(8) A bírói tisztség betöltésénél értékelni kell az egyéb szakmai többlettevékenység keretében az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett országos programban való részvételt.

(9) Az 1. melléklet 10. pontjában meghatározott tevékenységekre az ott meghatározott maximális pontszámot kell adni azzal, hogy azok összege a 10. pontban meghatározott maximális pontszámot nem haladhatja meg.

15. §[20] (1) A személyes meghallgatás során a bírói tanács meggyőződik a pályázónak a bírói hivatás gyakorlásához szükséges felkészültségéről, elhivatottságáról, továbbá értékeli a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét. A bírói tanács bármely tagja kérdést intézhet a pályázóhoz.

(2) Az adott pályázó meghallgatása előtt a bírói tanács a meghallgatás eredményeként adható pontszám kivételével az egyéb pontszámokat meghatározza, melyet a pályázó meghallgatását megelőzően a jelentkezési segédlap felhasználásával a pályázóval írásban közöl, melyre a pályázó a meghallgatását követően helyben észrevételt tehet. Az észrevételt, valamint a bírói tanács erre kialakított álláspontját jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Megalapozott észrevétel esetén a bírói tanács a pontszámot módosítja.

(3) A személyes meghallgatásra vonatkozó pontszámításnál meg kell állapítani a leadott összes szavazat és a támogató szavazatok arányát; a pályázónak az 1. melléklet 11. pontja szerinti, ennek az aránynak megfelelő pontszámot kell adni.

16. §[21] A magasabb bírói álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása során a pályázóknak az 1. melléklet 1.1. pontjában meghatározottak szerinti értékelése során adott pontokat 1,20-as szorzószámmal kell számításba venni a szakmai értékelés végeredményének kialakítása során. Ebben az esetben az 1. melléklet 1.1. pontjában megállapított maximális pontszám nem vehető figyelembe.

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[22]

(3)[23]

(4)[24] E rendeletnek a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról szóló 14/2017. (X. 31.) IM rendelettel (a továbbiakban: IM rendelet) megállapított rendelkezéseit az IM rendelet hatálybalépését követően kiírt bírói álláspályázatok betöltésénél kell alkalmazni.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 7/2011. (III. 4.) IM rendelethez[25]

A bírói álláspályázatok elbírálása során felállításra kerülő pályázati rangsor kialakításakor adható pontok

1. A joggyakorlat

1.1. Szakmai értékelés - maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempontpontszám
1.1.1.Bírósági fogalmazói és bírósági titkári
joggyakorlati idő értékelésének eredménye
1.1.1.1.kiválóan alkalmas
fogalmazói értékelés
2
1.1.1.2.jó titkári értékelés4
1.1.1.3.átlag feletti titkári
minősítés
10
1.1.1.4.kiválóan alkalmas
titkári minősítés
13
1.1.2.Bírói szolgálati idő alatti értékelésének
eredményeként
1.1.2.1.alkalmas minősítés16
1.1.2.2.kiválóan alkalmas
minősítés
18
1.1.2.3.kiváló, magasabb
beosztásra alkalmas
minősítés
20
1.1.3.Közigazgatási joggyakorlati idő alatti
értékelésének eredményeként
1.1.3.1.megfelelő teljesítmény10
1.1.3.2.jó teljesítmény12
1.1.3.3.kiváló teljesítmény15
1.1.4.Közigazgatási jogalkalmazói területen
végzett közigazgatási vezetői értékelésének
eredményeként
1.1.4.1.jó teljesítmény17
1.1.4.2.kiváló teljesítmény20
1.1.5.Egyéb joggyakorlati idő alatti értékelés, annak tartalma alapján1-20

1.2. Joggyakorlat ideje - maximális pontszám: 32 pont

értékelési szempontpontszám
1.2.1.Joggyakorlat ideje1.2.1.1.0-3 évig4
1.2.1.2.3-6 évig5
1.2.1.3.6-10 évig6
1.2.1.4.10-15 évig7
1.2.1.5.15-20 évig8
1.2.1.6.20-25 évig9
1.2.1.7.25 év és a felett10
1.2.2.Bírói gyakorlati idő1.2.2.1.0-3 évig4
1.2.2.2.3-6 évig6
1.2.2.3.6-10 évig8
1.2.2.4.10-15 évig10
1.2.2.5.15-20 évig12
1.2.2.6.20-25 évig14
1.2.2.7.25 év és a felett16
1.2.3.A közigazgatási szakterületen eltöltött
joggyakorlati idő, a pályázat benyújtását
megelőző 5 évben
1.2.3.1.0-2 évig2
1.2.3.2.2-4 évig4
1.2.3.3.4-5 évig6
1.2.4.Közigazgatási vezetőként igazolt gyakorlati idő1.2.4.1.0-3 évig4
1.2.4.2.3-6 évig6
1.2.4.3.6-10 évig8
1.2.4.4.10-15 évig10
1.2.4.5.15-20 évig12
1.2.4.6.20-25 évig14
1.2.4.7.25 év és a felett16

2. A törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumának véleménye - maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempontpontszám
2.1.0,1-9,9% közötti támogatottság2
2.2.10-19,9% közötti támogatottság4
2.3.20-29,9% közötti támogatottság6
2.4.30-39,9% közötti támogatottság8
2.5.40-49,9% közötti támogatottság10
2.6.50-59,9% közötti támogatottság12
2.7.60-69,9% közötti támogatottság14
2.8.70-79,9% közötti támogatottság16
2.9.80-89,9% közötti támogatottság18
2.10.90-100% közötti támogatottság20

3. A jogi szakvizsga eredménye

értékelési szempontpontszám
3.1.kitűnő10
3.2.jeles6
3.3.4

4. Tudományos fokozat - maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempontpontszám
4.1.habilitáció, akadémiai doktori cím20
4.2.szakirányú tudományos fokozat15
4.3.egyéb tudományos fokozat10

5. Szakjogászi, illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma - maximális pontszám: 15 pont

értékelési szempontpontszám
5.1.szakirányú szakjogászi, illetve LL.M. végzettség10
5.2.a munkakörhöz kapcsolódó másoddiploma8
5.3.egyéb szakjogászi, illetve LL.M. végzettség5

6. A jogi diploma megszerzését követően a szakterületen végzett külföldi tanulmányút - adható maximális pontszám: 5 pont

7. Nyelvismeret - maximális pontszám: 10 pont

értékelési szempontpontszám
7.1.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi vizsga6
7.2.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga5
7.3.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi vizsga4
7.4.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga3

8. Jogi tárgyú publikáció - adható maximális pontszám: 5 pont

értékelési szempontpontszám
8.1.Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája
szerinti hazai A vagy B kategóriás folyóiratban tanulmány
3
8.2.Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóiratlistája
szerinti hazai C vagy D kategóriás folyóiratban tanulmány
2
8.3.külföldi publikáció3
8.4.egyéb publikáció1

9. A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő, illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredmény, valamint az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvétel - adható maximális pontszám: 5 pont

értékelési szempontpontszám
9.1.A jogszabály által előírt szakági szaktudást, továbbá a bírói kompetenciákat fejlesztő,
illetve a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken elért eredmény
3
9.2.Az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett fakultatív képzéseken való részvétel2

10. A bírói tisztség betöltésénél értékelhető egyéb szakmai többlettevékenység - adható maximális pontszám: 20 pont

értékelési szempontpontszám
10.1.Szakirányú tudományos oktatás, vizsgáztatás5
10.2.Egyéb tudományos oktatás, vizsgáztatás2
10.3.Részvétel jogszabálytervezetek véleményezésében, előkészítésében5
10.4.Egy évet meghaladó bírósági közvetítői tevékenység1
10.5.Pályakezdő bírói instruktori és mentori tevékenység3
10.6.Bírósági fogalmazói joggyakorlatot vezető bírói (instruktori) tevékenység1
10.7.Munkakörhöz kapcsolódó perképviseleti tevékenység5
10.8.Az OBH-ba beosztott bíró, bírósági titkár,
központi igazgatási feladatok ellátásával
megbízott bíró, bírósági titkár vagy
OBT tag melletti bírósági titkári, illetve
az igazságügyért felelős miniszter által
vezetett minisztériumba beosztott bíró,
bírósági titkár tevékenysége
10.8.1.Az OBH-ba, a Minisztériumba
beosztott bírói tevékenység
4
10.8.2.Az OBH-ba, a Minisztériumba
beosztott bírósági titkári
tevékenység
2
10.8.3.Az OBH elnöke által központi
igazgatási feladatokkal megbízott
bírói tevékenység
2
10.8.4.Az OBH elnöke által központi
igazgatási feladatokkal megbízott
bírósági titkári tevékenység
1
10.8.5.Az OBT tagja melletti bírósági
titkári tevékenység
1
10.9.Közigazgatási szakvizsga10.9.1.Kiválóan megfelelt5
10.9.2.Jól megfelelt3
10.10.Az OBH, illetve a munkáltató által meghirdetett országos programokban való részvétel2

11. A meghallgatás eredménye - adható maximális pontszám: 10 pont

értékelési szempontpontszám
11.1.0,1-19,9% közötti támogatottság2
11.2.20-39,9% közötti támogatottság4
11.3.40-59,9% közötti támogatottság6
11.4.60-79,9% közötti támogatottság8
11.5.80-100% közötti támogatottság10

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[2] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[3] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 37. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2017.11.01.

[5] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[6] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[7] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[8] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[9] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[10] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[11] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[12] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[13] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § e)-f) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[14] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § g) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[15] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § h) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[16] Módosította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 12. § i) pontja. Hatályos 2017.11.01.

[17] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[18] Beiktatta a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[19] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[20] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[21] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2017.11.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2017.11.01.

[24] Beiktatta a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[25] Megállapította a 14/2017. (X. 31.) IM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére